فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 57 (بهار 1402)
 • پیاپی 57 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/29
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهرا قلعه، محسن دستگیر* صفحات 5-28

  هدف پژوهش بررسی بر روی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه موجود در ایران مورد مطالعه است. هزینه سرمایه سهام عادی از طریق مدل رگرسیونی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری و جامعه آماری شامل 90 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران و روش نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک انجام شده است. داده ها براساس سالهای 1390 تا 1397 و جهت آزمون فرضیه ها، مبنای برآورد، رگرسیون خطی چند متغیره به کمک نرم افزارهای اکسل و ایویوزاستفاده گردیده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها در سطح  05/0=α هستند. بنابراین وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه و با اطمینان 95% تایید می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها درسطح  05/0=α هستند ولی متغیرسرمایه گذاران نهادی درسطح 05/0=α  معنادار نیست. از اینرو فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه با اطمینان 95% رد می شود.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاران نهادی، کیفیت گزارشگری حسابداری، هزینه سرمایه
 • غلامحسین مهدوی*، غلامحسن زارع صفحات 29-46
  در این پژوهش چسبندگی هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز بررسی شده است. به این ترتیب که، ابتدا رفتار چسبنده هزینه ها در سطح کل هزینه های بیمارستان ها و سپس در سطح هزینه های درمانی و هزینه های غیردرمانی آزمون شده است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی آماری نشان می دهد در بیمارستان ها فقط در سطح هزینه های غیردرمانی (پشتیبانی و عمومی) چسبندگی هزینه ها وجود دارد. به این ترتیب که با 1 درصد افزایش در درآمدها، این هزینه ها 64/0 درصد افزایش می یابد و با کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه ها 01/0 درصد کاهش می یابد. اما در سطح هزینه های کل و هزینه های درمانی، رفتار هزینه ها غیرچسبنده است. به این صورت که با افزایش 1 درصدی در درآمدها، هزینه های کل 67/0 درصد افزایش می یابد و کاهش 1 درصدی در درآمدها، منجر به افزایش 14/0 درصدی هزینه ها می شود. هم چنین، با افزایش 1 درصدی درآمدها، هزینه های درمانی 70/0 درصد افزایش می یابد و در زمان کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه ها 26/0 درصد افزایش می یابد. مهم ترین دلیل این یافته ها می تواند این باشد که بیمارستان های دولتی به دنبال خدمت رسانی به جامعه در حوزه درمان و سلامت هستند و ماهیت فعالیت آن ها متفاوت از واحدهای تجاری انتفاعی است که به دنبال کسب سود هستند. بنابراین، در دوره هایی که کاهش درآمد رخ داده است، مدیران به دنبال کاهش هزینه های درمانی نبوده اند و این هزینه ها را با روند کندتری نسبت به دوره های افزایش درآمد، افزایش داده اند.
  کلیدواژگان: رفتار هزینه ها، بیمارستان، چسبندگی هزینه ها، هزینه های درمانی، هزینه های غیردرمانی
 • محمد سرچمی، احمد خدامی پور*، مجید محمدی، حدیث زینلی صفحات 47-68
  انتخاب و گزینش سهام و تشکیل پرتفوی سهام بهینه بستگی به عوامل متعددی دارد که تصمیم گیری را پیچیده می نماید. سرمایه گذاران می توانند با انتخاب پرتفوی بهینه سهام، بازده سرمایه گذاری خود را حداکثر یا ریسک آن را به حداقل برسانند؛ بنابراین همواره به دنبال استفاده از الگوریتم های مالی پیشرفته جهت تشکیل پرتفوی بهینه سهام می باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی توانایی مدل یادگیری ماشین و مدل مارکوییتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام و مقایسه کارایی آن ها است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 الی 1398 می باشد. پس از گردآوری داده ها، مدل یادگیری عمیق و مدل مارکوییتز با استفاده از نرم افزار آناکوندا و زبان برنامه نویسی پای تون، مورد آزمون قرارگرفته اند و سپس توانایی هریک از مدل ها در تشکیل پرتفوی بهینه سهام توسط معیارهای ارزیابی بازده پرتفوی، شاخص ترینر و شاخص جنسن تعیین گردیده است. در پرتفوی ده سهمی مدل یادگیری عمیق؛ بازده پرتفوی 697/0، شاخص ترینر 541/4 و شاخص جنسن 480/0 و در پرتفوی ده سهمی مدل مارکوییتز؛ بازده پرتفوی 058/0، شاخص ترینر 648/1- و شاخص جنسن 158/0- محاسبه گردیده است. با توجه به نتایج ارزیابی پرتفوی این نتیجه حاصل گردید که مدل یادگیری عمیق دارای توانایی بالاتری نسبت به مدل مارکوییتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام می باشد.
  کلیدواژگان: پرتفوی سهام، مدل مارکوئیتز، مدل یادگیری ماشین
 • فرهاد فرقانی، یونس بادآور نهندی* صفحات 69-88
  هدف

  تحقیق حاضر برای نخستین بار الگوی ریاضی برای سنجش شفافیت محیط اطلاعاتی در بازار سهام ایران با استفاده از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را ارایه نموده است. روش اجرای تحقیق، روش تحقیق آمیخته می باشد.

  روش پژوهش: 

  پرسش نامه ای برای سنجش میزان اهمیت هر یک از ویژگی های موردنظر تهیه گردیده و برای نظرخواهی به خبرگان دانشگاهی و بازار سرمایه ارایه شده است. برای تحلیل این دیدگاه ها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. برای سنجش اعتبار الگوی تحقیق نیز از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های واقعی سال های 1392 تا 1398 و روش رگرسیون پانلی با اثرات  تصادفی استفاده شده است.
   

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهد که خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در الگوی ریاضی پیشنهادی تحقیق تاثیر معنی داری بر قیمت گذاری نادرست سهام (معیار معکوس شفافیت محیط اطلاعاتی) دارد و این امر بیانگر اعتبار الگوی پیشنهادی تحقیق در بازار سرمایه ایران می باشد.

  نتیجه گیری

   خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری از قابلیت لازم برای تبیین شفافیت اطلاعاتی شرکتها برخوردارند و الگوی پیشنهادی تحقیق ضرایب و ترکیب مناسبی برای این امر در بازار سرمایه ایران فراهم نموده است.

  کلیدواژگان: شفافیت محیط اطلاعاتی، خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری، قیمت گذاری نادرست سهام، بورس اوراق بهادار تهران
 • زهرا نصیری، فاطمه صراف*، محمدرضا تنهایی، قدرت الله امام وردی، علی نجفی مقدم صفحات 89-110

  پیش بینی نوسان همواره یکی از مسایل بسیار مهم در بازارهای مالی محسوب می شود و توجه بسیاری از محققان دانشگاهی و فعالان و سرمایه گذاران بازارهای مالی و سرمایه را در چند دهه گذشته به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر به پیش بینی نوسان شاخص کل و شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی پرداخته شد. داده های ماهانه بازده لگاریتمی شاخص کل و  شاخص بازده نقدی و قیمت طی بازه زمانی فروردین 1390 الی اسفند 1399 به صورت سری زمانی جمع آوری و محاسبه شد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت جزء مطالعات توصیفی-تحلیلی است. به منظوراجرای مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی از تابع چگالی احتمالی و تابع فوکرپلانک استفاده و نتایج پیش بینی ها با مدل تصادفی حرکت براونی هندسی نیز مقایسه شد. در مجموع شش فرضیه براساس معیار نسبت میانگین قدرمطلق درصد خطا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فرضیه ها نشان داد که در شاخص کل بورس اوراق بهادار، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی برای دوره های زمانی کوتاه مدت (24ماهه)، میان مدت (48 الی 72 ماهه) و بلندمدت (96 لغایت 120 ماهه) نسبت به مدل حرکت براونی هندسی از دقت بالاتری در پیش بینی نوسانات برخوردار است. اما در شاخص بازده نقدی و قیمت این کارآمدی تنها در طول دوره های کوتاه مدت 24 ماهه و میان مدت 48 لغایت 72 ماهه مشاهده شد و برای دوره بلندمدت 96 لغایت 120 ماهه نمی توان، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی را رویکرد مناسبی برای پیش بینی نوسانات دانست.

  کلیدواژگان: کوانتوم مالی، نوسان گر هماهنگ کوانتومی، براونی هندسی، اقتصاد فیزیک و بازار سهام
 • حسن ابوالفتحی، نوروز نورالله زاده، سیده محبوبه جعفری* صفحات 111-140

  بحران های جهانی در چند سال اخیر سبب گردیده گزارشگری در بخش عمومی امروزه در دیگر جنبه های مدیریت عمومی همچون عملکرد، پایداری، گزارشگری محیطی و اجتماعی گسترده شود و گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکرد غالب موردتوجه قرار گیرد. ازاین رو شناسایی ویژگی های شرکتی موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه حایز اهمیت هست. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و کمی به بررسی ویژگی های شرکتی موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه پرداخته شده است. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد فراترکیب عوامل شناسایی و با استفاده ازنظر خبرگان بر اساس پرسشنامه دلفی دومرحله ای عوامل موثر شناسایی گردیدند. سپس در بخش کمی برای بررسی میزان تاثیرگذاری این شاخص ها بر کیفیت گزارشگری یکپارچه، از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس تهران برای دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 برای 120 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های اندازه شرکت و فرصت رشد رابطه مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان از رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد؛ و در پایان رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری یکپارچه یافت نگردید.

  کلیدواژگان: گزارشگری یکپارچه، ویژگی های شرکتی، رویکرد فراترکیب
 • کتایون آشاروزنیا، عباسعلی پورآقاجان*، سید حسین نسل موسوی صفحات 141-160

  تقلب صورت های مالی تبدیل به یک مشکل جدی برای فعالان بازار و سیاست گذاران شده است. در واقع، این مسیله قابلیت اطمینان بازارهای سرمایه، روسای شرکت ها و حتی حرفه حسابرسی را تهدید می کند. حسابرسان به طور خاص با ناتوانی ظاهری خود در کشف تقلب در مقیاس بزرگ مواجه هستند و از این رو روش های مختلفی برای شناسایی این معضل ارایه شده است. بر این اساس هدف تحقیق حاضر مقایسه دقت مدل های سنتی و شبیه سازی و مدرن در پیش بینی تقلب در صورت های مالی است. تحقیق حاضر از لحاظ روش کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1390 تا 1398 بوده و در برآورد مدل از داده شرکت های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. در این تحقیق بر اساس سه رویکرد سنتی، الگوریتم ژنتیک و روش غیرخطی مارکوف سویچینگ اقدام به پیش بینی تقلب و دقت مدل های برآوردی نمودیم. بر اساس نتایج رژیم غالب در بورس اوراق بهادار تهران رژیم تقلب بالا بوده؛ همچنین بر اساس نتایج مدل های تغییر رژیم بالاترین دقت را در پیش بینی تقلب دارند و الگوریتم ژنتیک و لاجستیک به ترتیب دارای بالاترین دقت در برآورد مدل برآوردی بودند.

  کلیدواژگان: تقلب، لاجستیک، الگوریتم ژنتیک، مارکوف سویچینگ
 • رضا صیدخانی*، عطاالله محمدی ملقرنی، پیمان امینی صفحات 161-178
  هدف اصلی این ‏پژوهش بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران با تدوین شاخص رتبه بندی کیفیت افشا و ‏اطلاع رسانی در هدایت صحیح سرمایه گذاران در مواقع بروز تضاد بین سودهرسهم و جریان های نقدی عملیاتی در ارزیابی ‏عملکرد شرکت ها می باشد. ‏برای تحقق این هدف، شرایط مختلفی از جمله: وجود یا عدم وجود بحران درسطح شرکت و بازار را با توجه به حضور یا ‏غیاب شاخص مذکورکنترل نمودیم. ‏فرضیه های پژوهش برمبنای یک نمونه آماری بزرگ و متشکل از 4048 مشاهده دردسترس از یک دوره ‏بلندمدت 1384 تا 1396، براساس روش رگرسیون ‏چندمتغیره مورد آزمون قرارگرفته است.‏ نتایج پژوهش نشان می دهد که درحضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشای تدوین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران ‏در‏‎ ‎تصمیم گیری ها و‎ ‎انجام سرمایه گذاری های خود حتی درشرایط وجود بحران های شرکتی و فراشرکتی ‏مصمم هستند و ‏درسنجش عملکرد چنین شرکت هایی معیار سودهرسهم بر معیار ‏جریان نقدی عملیاتی برتری مطلق دارد.‏ اما، درصورت عدم حضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشا، طبیعتا سهامداران به دلیل عدم اطمینان به وجود آمده در ارزیابی ها ‏احتیاط ‏بیشتری نموده و ملاک ارزیابی خودرا از سنجش عملکرد مبتنی بر سودها به جریان های نقدی ‏عملیاتی تغییر ‏خواهندداد.‏
  کلیدواژگان: سودهرسهم، جریان های نقدی عملیاتی، شاخص رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی، درماندگی مالی، ‏بحران مالی فراشرکتی
 • سوسن زلفی، نرگس یزدانیان* صفحات 179-206

  در پی ابعاد گوناگون شخصیت و تاثیر آن بر حوزه های متنوع سازمان، و بروز تعارض مسیله اصلی این مقاله شکل می گیرد. در این راستا، سازه های تاریک شخصیت به عنوان نقطه کانونی و ارتباط مستقیم آنها با ارزیابی عملکرد حسابرس از ریسک تقلب و همچنین از طریق میانجی گری تعارض درک شده در میان 283 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی موسسات خصوصی حسابرسی و سازمان حسابرسی مورد پژوهش قرار گرفته است. به منظور بررسی سه گانه های تاریک، پرسشنامه جونز و پایولس (2014)، برای سنجش تعارض، پرسشنامه جین (1995) و به منظور ارزیابی عملکرد حسابرس از ریسک تقلب از پرسشنامه الیزابت و رابرت (2005)  استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس-3 نتایج نشان دادند که ماکیاولیسم و خودشیفتگی حسابرس بر عملکرد وی از ارزیابی ریسک تقلب تاثیرگذار هستند، لیکن جامعه ستیزی بر عملکرد حسابرس تاثیرگذار نیست. افزون بر این، ویژگی های شخصیت ماکیاولیسم و خودشیفته حسابرس به واسطه تعارض درک شده بر ارزیابی ریسک تقلب اثرگذار نیستند، لیکن با میانجی گری تعارض فاکتور تاریک جامعه ستیزی بر عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب تاثیرگذار است. بنابراین مثلث تاریک شخصیت حسابرسان در انجام فعالیت های مرتبط با ارزیابی ریسک تقلب نتایج گوناگونی را به همراه می آورد.

  کلیدواژگان: ویژگی های تاریک شخصیت، خودشیفتگی، جامعه ستیزی، ماکیاولیسم، تعارض، ارزیابی ریسک تقلب
 • سمیرا سواری، هوشنگ امیری*، محمد خدامرادی صفحات 207-222
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تیپ های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان می باشد.
  روش
  این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی پیمایشی می باشد. روش گردآوری داده ها از نوع میدانی کتابخانه ای است. از پرسشنامه وین داین (2003) برای اندازه گیری سکوت سازمانی، از پرسش نامه بلومنتال (1985) جهت سنجش تیپ های شخصیتی حسابرسان دووجهی (A و B) و از آزمون نیو جهت سنجش تیپ های شخصیتی پنج وجهی حسابرسان بهره گرفته شد. به منظور پایایی پرسش نامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و تمامی آن ها تایید شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل می باشد. تعداد نمونه با توجه به کمینه مشاهدات لازم برای الگوی موردبررسی در الگوسازی معادلات ساختاری معادل بیش از 200 مشاهده برآورد گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تیپ های شخصیتی حسابرس (A و B) بر ابعاد سکوت سازمانی (مطیع، تدافعی و نوع دوستانه) موثر می باشند؛ لازم به ذکر است که اثر تیپ شخصیتی A نسبت به تیپ شخصیتی B بر روی تمامی ابعاد سکوت سازمانی بیشتر می باشد. نتایج نشان داد که تیپ های شخصیتی پنج وجهی حسابرس بر سکوت سازمانی تدافعی موثر می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تیپ های شخصیتی پنج وجهی حسابرس بر سکوت سازمانی مطیع موثر می باشد. اثر روان رنجوری و برونگرایی بر روی سکوت سازمانی منفی می باشد.
  کلیدواژگان: تیپ های شخصیتی، سکوت سازمانی، حسابرسان
 • فرهاد امیری، علی جعفری*، محمدمهدی عباسیان فریدونی صفحات 223-240

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تفاوت معناداری برداشت بازار از کیفیت حسابرسی با کیفیت واقعی حسابرسی می باشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و در دسته پژوهش ها کاربردی-توسعه ای قرار دارد. جامعه آماری را صورت های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تشکیل داده اند که حجم نمونه با بررسی گزارش حسابرسی و صورت های مالی این شرکت ها و بررسی تعدیلات سنواتی، کیفیت واقعی حسابرسی اعضای جامعه ارزیابی شده است. نتایج بررسی حاکی از این است که 42 شرکت مورد بررسی فاقد تعدیلات سنواتی بوده اند. در نتیجه صورت های مالی 48 شرکت که دارای تعدیل سنواتی بوده، مورد اسنادکاوی قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته کیفیت واقعی حسابررسی استفاده شده که روایی و پایایی آن توسط امیری و همکاران (1398) تایید شده و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون و کای اسکوار استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: حسابررسی، کیفیت واقعی حسابرسی، برداشت از کیفیت حسابرسی
|
 • Zahra Ghaleh, Mohsen Dastgir * Pages 5-28

  The purpose of this study is to investigate the impact of institutional investors on the relationship between the quality of accounting reporting and the cost of capital available in Iran.The cost of common stock capital is measured through the regression model of capital asset pricing and the statistical population includes 90 companies listed on the Tehran Stock Exchange and the sampling method is done by systematic elimination method. The data are based on the years 1390 to 1397 and to test the hypotheses, the basis of estimation, multivariate linear regression has been used with the help of Excel and Ivyuz software.The results of the first hypothesis showed that the variables of accounting reporting quality, financial leverage, company size and return on assets are at the level of α = 0.05. Therefore, the existence of a negative and significant relationship between the quality of accounting reporting and capital expenditure is confirmed with 95% confidence. The results of the second hypothesis showed that the variables of accounting reporting quality, financial leverage, company size and return on assets are at the level of α = 0.05, but the variables of institutional investors are not significant at the level of α = 0.05. Therefore, the research hypothesis that the significant impact of institutional investors on the relationship between the quality of accounting reporting and capital expenditure is rejected with 95% confidence.

  Keywords: institutional investors, Quality of Accounting Reporting, capital cost
 • Gholamhossein Mahdavi *, Gholamhassan Zare Pages 29-46
  This study aimed at investigating the costs stickiness of hospitals of Shiraz University of Medical Sciences. Firstly, the costs stickiness behavior was examined based on total hospital costs. Then, it was done at medical and nonmedical service costs levels. Based on regression analysis, results showed that there was costs stickiness just on nonmedical costs (support and general). The behavior of total and medical costs was in the opposite direction in comparison with revenue reduction, that is, while revenues decreased the costs were still rising. As revenues increase by 1 percent, the aforesaid costs increase by 0.64 percent. In addition, as the former decreases by 1 percent, the latter decreases by 0.01 percent. However, considering the total and medical expenses, behavior of the expenses is not sticky. In such a case, when revenues grow by 1 percent, the total expenses increase by 0.67 percent and when the revenues reduce by 1 percent, expenses increase by 0.14 percent. Moreover, the rise of revenues by 1 percent leads to increase in the medical expenses by 0.70 percent and the reduction of revenues by 1 percent generates  an increase in the expenses by 0.26 percent. The main reason could be related to the goal and objective of public hospitals, which are public treatment and providing health service. Additionally, their activities are essentially different from profit-oriented units that all are seeking for profit. Therefore, while revenue decreased, managers did not seek for reducing the medical costs. They also increased the costs with a slower pace in comparison with the periods they increased in revenue.
  Keywords: Costs Behavior, Costs Stickiness, Hospital, Medical Costs, Nonmedical Costs
 • Mohammad Sarchami, Ahmad Khodamipour *, Majid Mohammadi, Hadis Zeinali Pages 47-68
  Stock selection and optimal stock portfolio formation depends on various factors which lead to complicate making decision. Investors can maximize investment return and minimize their risk by choosing the optimal stock portfolio. Therefore always they are used to advanced financial algorithms to form the optimal stock portfolio. This study tries to find machine learning and Markowitz models ability in optimal stock portfolio formation and their efficiency comparison. The statistical sample of the present study includes 156 companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2010 to 2019. After collecting the data, the deep learning and the Markowitz models were tested using Anaconda software and Python programming language, and then the ability of each model were determined in formation of optimal stock portfolio by portfolio return evaluation criteria, trenors and jensens index.In the ten-share portfolio of the deep learning model; Return of portfolio 0.697, trenors index of 4.541 and Jensens index of 0.480 and in ten-share portfolio of Markowitz model; Portfolio returns of 0.058, trenors index of -1.648 and Jensens index of -0.158 have been calculated. According to the results of the portfolio evaluation, it was concluded that the deep learning model has a higher ability than the Markowitz model in the formation of optimal stock portfolio.
  Keywords: Stock portfolio, Markowitz Model, Machine learning model
 • Farhad Forghani, Younes Badavar Nahandi * Pages 69-88
  Objective

  For the first time, the present study has presented a mathematical model for measuring the transparency of the information environment in the Iranian stock market using the qualitative characteristics of accounting information. The research method is a mixed research method.

  Methods

  First, a questionnaire was prepared to assess the importance of each of the desired features and was submitted to academic and capital market experts for a survey. Shannon entropy method has been used to analyze these views. To assess the validity of the research model, 125 companies listed on the Tehran Stock Exchange and real data from 1392 to 1398 and panel regression method with random effects have been used.

  Results

  Results show that the qualitative characteristics of accounting information in the proposed mathematical model of the research have a significant effect on stock mispricing (inverse measure of transparency of the information environment) and this indicates the validity of the proposed model of research in the Iranian capital market.

  Conclusion

  The qualitative characteristics of accounting information have the necessary capability to explain the information transparency of firms and the proposed research model has provided a suitable coefficient and combination for this in the Iranian capital market.

  Keywords: Information Environment Transparency, qualitative characteristics of accounting information, stock mispricing, Tehran Stock Exchange
 • Zahra Nasiri, Fatemeh Sarraf *, MohammadReza Tanhayi, Qudratullah Emamverdi, Ali Najafi Moghaddam Pages 89-110

  Fluctuation Forecasting has always been one of the most important issues in financial markets and has attracted the attention of many academic researchers and activists and investors in financial and Capital markets in the past few decades. In the present study, the fluctuation of Total index and Dividend and Price index of the Tehran Stock Exchange were predicted using a harmonic quantum oscillator model. Monthly data of logarithmic return of total index and Dividend and Price index were collected and calculated in the period of April 2012 to March 2021 as a time series. In terms of purpose, this research is applied and in terms of its nature, it is part of descriptive-analytical studies. In order to implement the harmonic quantum oscillator model, the probability density function and the Fokker -Plank function were used and the prediction results were also compared with the random geometric Brownian motion model. In total, six hypotheses were examined based on the ratio of the Mean Absolute Percentage Error. The results of the hypotheses showed that in the total index of the stock exchange, the Harmonic Quantum Oscillator model for short-term (24 months), medium-term (48 to 72 months) and long-term (96 to 120 months) time periods compared to the geometric Brownian motion model. It has higher accuracy in predicting fluctuations. However, in the Dividend and Price index, this efficiency was observed only during short-term periods of 24 months and medium-term periods of 48 to 72 months, and for the long-term period of 96 to 120 months, the Harmonic Quantum Oscillator model cannot be considered a suitable approach for predicting fluctuations.

  Keywords: Financial Quantum, Harmonic Quantum Oscillator (QHO), Geometric Brownie, Physical Economics, Stock Market
 • Hassan Abolfathi, Norouz Noorollahzadeh, Seyedeh Mahboubeh Jafari * Pages 111-140

  Global crises have contributed to the importance and dominance of reporting, particularly integrated reporting in such dimensions of general management as performance, sustainability, and environmental and social reporting. Therefore, the identification of corporate specifications contributing to the improvement of the integrated reporting quality deserves particular attention. The present study employs both qualitative and quantitative approaches to scrutinize the corporate characteristics influencing the integrated reporting quality. From the qualitative perspective, the meta-analysis method serves to recognize factors, among which the influencing ones are identified using two-phase Delphi questionnaire based on experts’ opinions. From the quantitative approach, on the other hand, the data collected from 120 firms listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2011-2017 is used to analyze the effect of these factors on the integrated reporting quality. The regression analysis based on panel data is also employed to test the research hypotheses. The results indicate that firm size and growth opportunity are positively correlated with integrated reporting quality. It is also revealed that institutional ownership has a significantly negative association with integrated reporting quality. Corporate governance quality also shows no significant connection with integrated reporting.

  Keywords: Integrated Reporting, Corporate Specifications, Meta-analysis Approach
 • Katayoun Asharooznia, Abbas Ali Pouraghajan *, Seyedhossein Naslmosavi Pages 141-160

  Financial statements fraud is increasingly a serious problem for businesses, governments and investors have become. In fact, the issue of the reliability of capital markets, bosses and even threaten the auditing profession. Auditors in particular face their apparent inability to detect large-scale fraud, and therefore various methods have been proposed to identify this problem. The aim of this study was to compare different models of traditional and modern simulation and predict fraud in the financial statements. Study the practical approach. Research period 1390 to 1398 and the model of the selected companies in the Tehran Stock Exchange has been used. In this study, based on three traditional approach, genetic algorithms and methods to predict non-linear Markov switching models have estimated fraud and accuracy.  Based on the prevailing regime in Tehran Stock Exchange regulations fraud is high; According to the results of highest accuracy in predicting fraud regime change and genetic algorithms and logistic highest and the accuracy of the model, respectively.

  Keywords: Fraud, Logistics, Genetic Algorithm, Markov Switching
 • Reza Seidkhani *, Ataallah Mohammadi Malgharani, Peyman Amini Pages 161-178
  The aim of this study is to investigate the ability of Tehran’s Stock Exchange by designe the informatics and disclosure ‎quality ranking indicator (IDQRI) in the proper guidance of investors‎ when it is contradiction between earning per share (EPS) and operating cash flows (OCF) in evaluation ‎of companies performance. In order to reach the goal, we controlled different conditions such as the ‎presence or absence of corporate and ultra-corporate financial crises with pay attention to the ‎presence or absence of IDQRI.‎ The large ‎statistical sample including 4048 accessible observations for a long term ‎period between 2005 to 2017 and the research hypotheses are tested by applying the multivariate ‎regression procedure. The findings show that in case of the presence of IDQRI, the shareholders are determined in their decisions-making and will do their investments even in the terms of existence of the corporate & ultra-corporate crises; also, in the performance evaluation of such companies, the EPS criterion has absolute priority to the OCF criterion. However, in case of the lack of IDQRI, naturally, the shareholders will be more conservative in the evaluations due to the created uncertainty and will consequently change their evaluation criterion from EPS to the OCF criterions.
  Keywords: EPS, OCF, IDQRI, Financial Distress, Ultra-Corporate Financial Crisis
 • Susan Zolfi, Narges Yazdanian * Pages 179-206

  Following the various dimensions of personality and their impacts on the various parts of the organization, and the emergence of conflict, is formed the main issue of this article. In this regard, the dark structures of personality are as a focal point and their direct relationship with the auditor's performance of  fraud risk and also relationship through the mediation of perceived conflict  has  been researched among 283 members of the Society of Certified Public Accountants and the Private Auditing Institute. Jones and Paulhus Questionnaire (2014) was used to examine the dark personality triangles, Jane Questionnaire(1995) was used to assess the conflict, and Elizabeth and Robert Questionnaire(2005) was used to assess the fraud risk. Also, in order to statistically analyze the data have been used the Structural Equation Model (SEM) and the Smart PLS-3 software. Studies have shown that the characteristics of the Machiavellianism and Narcissism affect on the risk assessment of fraud, but the Psychopathy does not affect on the performance of the auditor. In addition, the auditor's Machiavellianism and Narcissism personality traits do not affect the fraud risk assessment due to perceived conflict, but through conflict mediation, the Psychopathy dark factor affects the auditor's performance of the fraud risk assessment.The results showed that the dark triangle of auditors' personality in performing activities related to the fraud risk assessment directly and also through the mediation of perceived conflict has different results. In the other word, Narcissism has been a negative impact on the auditor's performance in assessing fraud risk, but Psychopathy and Machiavellianism have been impact on the auditor's performance in assessing fraud risk. However, these result have been changed by the mediation of the perceived conflict. It means that Narcissism character has a significant effect on fraud risk assessment, but Psychopathy and Machiavellianism have  not been impact on the auditor's performance in assessing fraud risk.

  Keywords: Dark personality traits, Perceived conflict, Fraud risk assessment
 • Samira Savari, Houshang Amiri *, Mohamad Khodamoradi Pages 207-222
  Objective
  The aim of this study is to investigate the effect of auditor personality types on the dimensions of auditors' organizational silence.
  Method
  The present research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey method. The method of data collection is field library type. The Van Dine Questionnaire (2003) was used to measure organizational silence, the Blumenthal Questionnaire (1985) was used to measure the personality types of two-sided auditors (A and B), and the NEO test was used to measure the five-dimensional personality types of auditors. For reliability of the questionnaires, Cornbrash's alpha coefficient was used, all of which were confirmed. The statistical population includes all managers of the Iranian Society of Certified Public Accountants. The number of samples was estimated to be more than 200 observations according to the minimum required observations for the studied model in structural equation modeling.
  Results
  The results showed that the auditor personality types (A and B) are effective on the dimensions of organizational silence (obedient, defensive and altruistic); it should be noted that the effect of personality type A is greater than personality type B on all dimensions of organizational silence. The results showed that the auditor's five-dimensional personality types are effective on defensive organizational silence.
  Conclusion
  The results showed that the auditor's five-dimensional personality types are effective on obedient organizational silence. The effect of neuroticism and extraversion on organizational silence is negative.
  Keywords: Personality Types, organizational silence, Auditors
 • Farhad Amiri, Ali Jafari *, MohammadMehdi Abbasian Fereydoni Pages 223-240

  The purpose of this study is to investigate the significance of market perception of audit quality with actual audit quality. The type of research is descriptive and in applied - developmental research category. The statistical population consists of the financial statements of ninety firms listed in the stock exchange market. The sample size is evaluated by examining the audit reports and financial statements of these companies and examining the course of the annual adjustment which shows the actual quality of audit society members. The results indicate that the 42 mentioned companies did not have annual adjustments. As a result, the financial statements of the 48 company that had annual adjustment have been investigated. In order to collect data, a researcher - made questionnaire was used which its validity and reliability was confirmed by Amiri et al. (1398) and to analyze the research hypotheses, wilcoxon and chi - square non parametric test were used. The results showed that there is no significant difference between perceptions of audit quality and actual audit quality.

  Keywords: Auditing, Actual Audit Quality, Perceptions of Audit Quality