فهرست مطالب

نشریه زبان و ادب فارسی
پیاپی 54 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حشمت الله انصاری، مریم جعفری*، غلامعباس زاکری صفحات 1-23

  هجو یکی از انواع شعر غنایی به شمار می رود و مانند هرگونه ادبی دیگر دارای ویژگی هایی است که آن را از گونه های دیگر جدا می کند. پژوهش حاضر در حوزه ادبیات غنایی و با هدف مقایسه سبکی هجویات در شعر سنایی غزنوی، انوری وجمال الدین عبدالرزاق اصفهانی که ازشاعران بزرگ سده ششم هجری و سبک سلجوقی هستند، صورت گرفته است. در این پژوهش به شیوه کاربرد اوزان عروضی،صور خیال، قالب های شعری ،ایدیولوژی و واژگان گزیده شامل استفاده از نام های جانوران در هجو، استفاده از ساخت مصغر، هجوهای پنهان و آشکار ، به کارگیری واژه های تابو و نیز استفاده از آیات قرآنی در هجو و هجوهای پنهان و آشکار، شخصی و اجتماعی در شعر این سه شاعرپرداخته شده است . نتایج به دست آمده بیانگر آن است که زبان جمال الدین درهجو از سنایی و انوری عفیف تراست،اما هجویات سنایی و انوری نسبت به جمال الدین زبانی تند ،گزنده است.

  کلیدواژگان: سبک، هجو، سنایی، انوری، جمال الدین
 • آمنه باطانی، بتول فخر اسلام*، مهدی نوروز، فرزاد عباسی صفحات 24-42
  چندآوایی به معنی تعددآهنگ و صداست و به گفتمانی اطلاق می شود که در آن چندین آوا هم زمان به صدا درمی آید. همانند نوای موسیقی که هرچند از ملودی های گوناگون ساخته شده اند، اما این ملودی ها در یک زمان نواخته می شوند تا آوا و نغمه نهایی خلق شود. منطق مکالمه ومفهوم گفتگو گوهرو اصل اندیشه باختین در زمینه «انسان شناسی فلسفی» است. مساله و هدف اصلی در این مقاله، بررسی و واکاوی گفتگو و منطق مکالمه با تاکید بر« طرح و پیرنگ»، «راوی، شخصیت »در روایت جامع مصیبت نامه و مراتبی است که سالک فکرت با آن ها روبه رو می شود. سمفونی و منطق گفتگویی عطاردر چهل مقام نمود پیدا می کند. منطق مکالمه در روایت جامع، تلاشی است برای دانایی افراد ، نه فقط از طریق هم سخنی با دیگران، بلکه حضور هم دلانه آنان با خود و دیگران شکل می گیرد. دیدگاه و تفکر شخصیت ها که ممکن است به ایدیولوژی های متضادی تعلق داشته باشد، با دیدگاه نویسنده در یک سطح قرار گرفته و همه از اهمیت یکسانی برخوردار می شوند. در سمفونی آوایی عطار، بازیگران از هر صنف و طبقه و مقامی انتخاب شده ،تابتوانند ساز هم نوایی خود را بنوازند و در نهایت، این آواها منجر به آگاهی و درک بهتری از نغمه هستی و رسیدن به مقام قرب الهی می شود.روایت جامع به وضوح توانسته مفهوم چندآوایی یا پولیفونی را به نمایش بگذارد.
  کلیدواژگان: روایت، عطار، مصیبت نامه، باختین، منطق مکالمه، چندآوایی یا پولیفونی
 • نورماه جمعه پور، جواد کبوتری*، محمد شفیعی صفحات 43-63

  یکی از مباحث عرفانی کلامی در ادب فارسی، مسیله ی معراج و کیفیت انجام آن است؛ توجه امیرخسرو دهلوی به این مسیله نشان از جایگاه آن در فکر و روش این شاعر برجسته ی فارسی دارد. مسیله ی معراج در آثار امیرخسرو تنها به عنوان یک مسیله ی دینی و کلامی مطرح نشده و ابعاد و جنبه های عرفانی فراوانی دارد؛ نشان دادن و اشاره به وجوه مختلف عرفانی آن هدف این تحقیق می باشد. به هر حال معراج یکی از بن مایه های فکری خاص در فکر و شعر امیرخسرو می باشد که بررسی عرفانی این مبحث تا کنون جایگاه چندانی در تحقیقات فارسی نداشته؛ نوع روایت شاعر از معراج و کیفیت انجام آن از مباحث قابل تحلیل می باشد.یکی از مباحث عرفانی کلامی در ادب فارسی، مسیله ی معراج و کیفیت انجام آن است؛ توجه امیرخسرو دهلوی به این مسیله نشان از جایگاه آن در فکر و روش این شاعر برجسته ی فارسی دارد. مسیله ی معراج در آثار امیرخسرو تنها به عنوان یک مسیله ی دینی و کلامی مطرح نشده و ابعاد و جنبه های عرفانی فراوانی دارد؛ نشان دادن و اشاره به وجوه مختلف عرفانی آن هدف این تحقیق می باشد. به هر حال معراج یکی از بن مایه های فکری خاص در فکر و شعر امیرخسرو می باشد که بررسی عرفانی این مبحث تا کنون جایگاه چندانی در تحقیقات فارسی نداشته؛ نوع روایت شاعر از معراج و کیفیت انجام آن از مباحث قابل تحلیل می باشد. 

  کلیدواژگان: معراج عرفانی، پیامبر(ص)، امیرخسرودهلوی، خمسه
 • ندا ریحانی* صفحات 64-87

  مینی مالیسم ریشه در ادبیات داستانی کلاسیک دارد. ماشینیزم حاکم بر جهان باعث شده که مردم وقت کافی و حوصله وافی برای خواندن داستان های بلند (long stories) یا رمان نداشته باشند. از این رو در این داستان ها نویسندگان با شگردهایی چون، مقدمه گریزی، استفاده فراوان از عنصر گفت وگو، استفاده از کلمات و جملات کوتاه و به کارگیری موضوعات جذاب و خواندنی و... سعی می کنند که داستان های ساده و ماندگاری خلق نمایند. از آن جایی که هر مقامه در قالب داستانی کوتاه نگارش یافته و از حیث درون مایه به داستان های مینی مالیستی گرایش دارد؛ ضرورت انجام تحقیق حاضر به خوبی احساس شد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است به بررسی مولفه های مینی مالیسمی مقامات حریری پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقامات حریری، با برخورداری از شخصیت های محدود (برای هر داستان پنج شخصیت) و مقدمه گریزی با مقدمه های کوتاه و برق آسا، حجم بالای گفت و گوها (8٫44درصد) و سایر ویژگی های داستان مینی مال، از جمله طرح ساده و گنجاندن تعلیق مناسب دغدغه های فقر، مرگ، دریوزگی، خفت و خواری، وعظ، پرهیز از دنیا پرستی و... قابلیت اطلاق داستانک را دارا است.

  کلیدواژگان: مینی مال، مقامات، حریری، مولفه
 • فتانه سمسار خیابانیان*، کامران پاشایی فخری صفحات 88-109
  زبان یکی از اساسی ترین و مهم ترین عوامل به وجود آورنده فرهنگ هر جامعه به حساب می آید.اوج اعجاز زبان وقتی متجلی می شود، که مبانی عمیق اخلاقی و روان شناسی در قالب تعابیر آهنگین، ملکه ذهن انسان می گردد.قوانین اخلاقی از آنجا که اعتباری نهفته در ذات دارند، همواره از ضمانت اجرایی برخوردارند که این اعتبار جزمی باعث و بانی برقراری اخلاقیات در سطح و منزلتی ورای حرکات و تطورات تاریخی یک قوم است. در حیطه و محدوده این اصول اخلاقی، هر فرهنگی خود را تعریف و هر جامعه ای خود را تثبیت می کند. بی شک، رمز بالندگی فرهنگ هر ملت در اصل لایزال این مکارم اخلاقی قرار دارد.سعدی نیز با شناخت توام انسان و اخلاق، علاوه بر وجوب حضور و اجرای اخلاق در جوامع، معتقد است که روح انسان لطافتی دارد که برای باروری سجایای اخلاقی در بستر آن، چاره ای باید اندیشید تا از گزند نگاه کلی به اخلاق در امان بماند.حاصل پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، تبیین این مقوله است که چنین دیدگاهی به معنی شمول اخلاق بر توده ای خاص در جامعه نیست بلکه، عبارت از آن است که مکارم اخلاق با توجه به شرایط هر توده طوری بیان گردد که ضمانت اجرایی فرامکانی و فرازمانی داشته باشد و این مقوله ماهیتا نظیر بحثی است که تحت عنوان اخلاق مراقبت از سوی روان شناسان قرن نوزده و بیست مطرح می شود با این تفاوت که از افراطی گری های آن بری است.
  کلیدواژگان: اخلاق مراقبت، جزئی نگری سعدی، اخلاق سعدی، جزئی نگری معتدل
 • نبی الله عرب خزائلی*، حسین علی پاشاپسندی، حسین پارسایی صفحات 110-132

  طرحواره های تصوری یکی از مفاهیم مهم در زبان شناسی شناختی است که اصل مساله آن این است که از ما، در این جهان، اعمال و رفتارهایی بروز می کند و از این طریق، ساخت های مفهومی بنیادینی پدید می آیند که برای اندیشیدن درباره امور انتزاعی به کار می روند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی انواع طرحواره های تصوری (حجمی، حرکتی و قدرتی) موجود در واژه «عشق» در قصاید فرخی سیستانی می پردازد. هدف این پژوهش شناخت این طرحواره ها در تغزل های فرخی و چگونگی عینیت یافتن واژه «عشق» در آن هاست. نتایج حاکی از آن است که در میان سه طرحواره تصوری، طرحواره قدرتی بسامد بیشتری در تغزلات فرخی دارد؛ زیرا فرخی در سروده های خود نشان می دهد که عشق با نیروی فراوان خود عاشق را تحت تاثیر خویش قرار داده است. بعد از طرحواره تصوری قدرتی، طرحواره حرکتی بیشترین بسامد را در تغزلات فرخی به خود اختصاص داده که برای نشان دادن همراهی عشق با عاشق در طی مسیر عاشقی به کار رفته است. طرحواره حجمی پایین ترین بسامد را به خود اختصاص داده است و شاعر به کمک این طرحواره، رنج های عاشق را در مسیر عشق نشان می دهد.

  کلیدواژگان: فرخی سیستانی، طرحواره تصوری، زبانشناسی شناختی، عشق، تغزل
 • اکرم عسگری، فاطمه پاکرو*، حمیدرضا اردستانی رستمی صفحات 133-161
  زمینه وهدف

  به روش نویسنده یا شاعرسبک می گویند که مفاهیم ومطالب خاص مورد نظر آنهارا نشان می دهد.درآثارادبی بررسی ویژه گی های فکری،ادبی وزبانی موجب می شود که خوانند ه دیدگاه نویسنده رابشناسد .رمان پا ورقی ،پدیده ای نو وشاخه ای از ادبیات است . زبان اثر: پاورقی با زبان ساده و ساختار کلی، نقاط ضعف و نقصهای فرهنگی جامعه را نمایان میسازد. واقعیت های سیاسی، اجتماعی وتاریخی را مانند آیینه در خود منعکس می کند. با آشفتگیهای سیاسی، اجتماعی پایان دوره قاجار، نویسندگانی با قلم تند، پلشتیهای جامعه را به نمایش درآوردند. رمان پاورقی تاریخی""حمویه" با محور عشق و نثری ساده و زبانی روایتگر با تشویق به میهن دوستی نگاشته شد.

  روش مطالعه

  این جستار با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی روایت محتوای فکری رمان تاریخی آن پرداخته است.نکته قابل توجه بررسی شخصیت های تاریخی مرد اثر است

  یافته ها

  رمانهای عامه پسند را به دلیل داشتن کلیشه ها و چهارچوبهای معین در سراسر اثر، وقایع، شخصیتها، خط سیر داستانی و درونمایه ثابت ازقبیل مثلثها و مربعهای عشقی، دل بستن دختر و پسر میتوان از ادبیات نخبه گرا جدا کرد. همه این مشخصه ها عمدتا حول محوری ساده و برای جذاب کردن داستان هستند.

  نتیجه گیری

  زبان این رمانها ، با توجه به نوع مخاطب، ساده، به دور از پیچیدگی است. در این رمانها ، عشق و وطن دو بنمایه اصلی هستند. درواقع عشق زمینی و عشق وطن در موازات یکدیگر قرار دارند .در رمان پاورقی حمویه رویکرد اصلی نویسنده تاریخی بوده وطن پرستی جلوه بیشتری یافته است.

  کلیدواژگان: رمان پاورقی عامه پسند، عشق، وطن، تاریخ
 • مریم قربانعلی، اشرف چگینی*، محمدعلی شفائی صفحات 162-181

  ژیل دلوز از بزرگ ترین فیلسوفان معاصر، از جمله متفکرانی است که در زمینه ادبیات اقلیت مطالعات قابل توجهی داشته است.«اقلیت شدن» گسستن قید و بند هایی است که ما را به شیوه های خاصی از اندیشیدن مقید می سازد تا با قلمرو زدایی ها، قلمرو های متعارف را از میان بردارد وبه صیرورت دست یابد. مراد از شدن یا صیرورت، گذرهایی است که یک مفهوم در خلال آنها دگردیسی می یابد. اقلیت شدن مقاومتی در برابر ایدیولوژی اکثریت وبیانگر گریز از هنجار های اکثریت است. همه صیرورت ها، رفتن به سوی ادبیات اقلیت و اقلیت شدن است. «شدن» در دیدگاه دلوز نقش محوری دارد. او برای تبیین فلسفه «شدن» خود، از ریزوم کمک می گیرد. در این جستار به روش توصیفی _تحلیلی سعی گردیده ضمن ارایه تعریفی از ادبیات اقلیت، به واکاوی وشناخت این نظریه در رمان «جای خالی سلوچ» و رمان «الثلج یاتی من النافذه» پرداخته می شود.با خوانش دو رمان، طبق رویکرد ادبیات اقلیت دریافتیم که ویژگی های این تفکر از جمله مهمترین ویژگی آن، قلمروزدایی برای رسیدن به صیرورت را دارا هستند وکاربست این رویکرد در هر دو رمان امکان پذیر است .

  کلیدواژگان: ژیل دلوز، محمود دولت آبادی، حنا مینه، ادبیات اقلیت، صیرورت
 • شهروز گودرزی منفرد، مهدی محبتی*، جلیل تجلیل، رقیه صدرایی صفحات 182-201

  عرفان در مرتبه اول بر پایه عنایت الهی و در درجه بعدی بر پایه معرفت، محبت، تزکیه نفس، خلوت، ذکر، روزه، طهارت، سماع، تسلیم محض به شیخ کامل و نفی خواطر و رضا بنانهاده شده است. نجم الدین کبری عارف بزرگ قرن ششم و ابتدای قرن هفتم که به واسطه شاگردان جاودانه وی شناخته شده است. دارای اندیشه های بزرگی است که هنوز هم ناشناخته مانده است. ضرورت این تحقیق آنجا رخ می نماید که بسیاری از اندیشه های این شیخ که مهجور مانده است دارای کلامی متفاوت از دیگر عرفا است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی ذکر و مسایل مرتبط با آن در آثار نجم الدین کبری پرداخته است. در کنار ذکر به مباحث پر مجادله ای چون اسم اعظم، توقیفیت یا عدم توقیفیت اسماء و نیز جایگاه صفات جمال و جلال الهی در سیر و سلوک ازنظر این شیخ ولی تراش می پردازیم. البته تحقیقات وسیع تری جهت رفع مبهمات و مرموزات اندیشه شیخ کبری لازم است.

  کلیدواژگان: نجم الدین کبری، ذکر، اسم اعظم، اسماء الهی، صفات الهی
 • پروین مرتضایی، زهرا حسینی* صفحات 202-224

  ادبیات متعهد حوزه های گوناگونی را در برمی گیرد. پرداختن به مسایل اجتماعی و سیاسی جامعه از مهم ترین رویکردهای این نوع ادبیات است. در عصر مشروطه در جامعه ایران و مصر اوضاع اجتماعی و سیاسی مشابهی شکل گرفته بود. مسایلی که استقلال و هویت چنین کشورهایی را دست خوش تعرض بیگانگان قرار می داد و در نتیجه با خطر جدی روبه رو می-ساخت؛ بنابراین شاعران اجتماعی در تب و تاب چنین اوضاع متلاطمی وارد شدند و مهم ترین هم آنان پرداختن به مسایل اجتماعی و سیاسی شد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده، مضامین اجتماعی- سیاسی در اشعار ادیب الممالک و احمد شوقی، بر اساس مکتب تطبیقی آمریکا استخراج و بررسی شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که مضامینی از قبیل وطن پرستی، یادکرد آزادگان و پهلوانان وطنی، ترغیب به وحدت و همبستگی، انزجار از بیگانگان و انتقاد از نابسامانی های اجتماعی در شعر این دو شاعر، کاربرد گسترده ای داشته است با این تفاوت که ادیب الممالک، مسایل جزیی اجتماعی را هم در شعر خود وارد کرده است؛ حال آن که احمد شوقی غالبا مسایل کلان تر را مطرح نموده است. هر دو شاعر وطنی، در ابتدا نسبت به نهضت مشروطه دیدگاهی مثبت دارند؛ اما با ورود نابه هنجاری ها به ساختار نهضت، مسیر خود را تغییر داده و از آن شکوه سرمی دهند. اصلاح طلبی و لزوم عملکرد مثبت طبقات گوناگون اجتماع و اهل سیاست از مهم ترین راه کارهایی است که این دو شاعر برای نیل به پیروزی ملی، پیشنهاد می کنند.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، نهضت مشروطه، وطن پرستی، ادیب الممالک، احمد شوقی
 • زینب مصدق* صفحات 225-250

  تولد به عنوان یکی از اسرارآمیزترین جنبه های پیدایش،از شاخص های اصول و باورهای انسان است. انسان ها با درج باورهای خود نسبت به زایش، اشتیاق به زندگی و تداوم آن ، از راه افسانه ها، این باور را به آیندگان نیز انتقال داده اند. در بسیاری از افسانه های عامیانه کهگیلویه و بویراحمد، تولد قهرمان یا زمینه های آن در برابر عملکردهای وی پس از تولد، از برجستگی بیشتری برخوردار است.هدف پژوهش حاضر بررسیو نشان دادن انواع تولدهای فراهنجار، فرایندهای خلاف معمول در به دنیا آمدن قهرمان، مردن و دوباره زنده شدن به اشکال گوناگون،اعتقاد به جاودانگی و زیستن پس از مرگ در باور مردم کهگیلویه و بویراحمد است.در این دسته از افسانه ها، تولد انواع و اقسامی دارد که به خاطر تفاوت و تنوع آن ها، قابل تفکیک است. از نظر روساخت، هیچ تولدی ظاهرا شبیه تولد دیگر نیست اما در اساس، بن مایه و ژرف ساخت همه ی آن ها یکسان بوده و اگر تفاوتی وجود دارد در روساخت یا شکل ظاهری افسانه است. علاوه بر این نشان داده می شود که تولد غیرمعمول قهرمان در افسانه های جادویی نسبت به این عنصر در داستان های غیر جادویی بیشتر به چشم می-خورد. این پژوهش با بررسی عنصر تولد فراهنجار و انواع آن در افسانه های شفاهی - جادویی کهگیلویه و بویراحمد به شیوه ی توصیفی-تحلیلی انجام شد. در این جستار نشان داده شد که تولد انواعی دارد که خود به زیرشاخه هایی مانند انواع منشا تولد تقسیم می شود. 

  کلیدواژگان: افسانه پریان، کهگیلویه و بویراحمد، تولد فراهنجار، دگردیسی
 • محمد نصری، حیدر نصرت زاد*، شهرام مدرس خیابانی صفحات 251-280

  این مقاله سعی در تحلیل ترجمه های متون بانکی در حوزه ی اعتبار اسنادی (دستورالعمل ها) از بانکداری بین الملل با انتخاب پنج کتاب ترجمه شده و یکصد و هفتاد جمله ی منتخب تصادفی از میان این متون با نگاه تلفیقی ترجمه ای و زبان شناختی دارد و به همین دلیل با استفاده از دو دیدگاه راهبردهای معادل یابی نیومارک و معناشناسی ساختارگرا و با روشی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به تحلیل برخی معادل یابی (سازی) های صورت گرفته در این متون می پردازد تا به این طریق راهبردهای معادل یابی (سازی) که استفاده بیشتر و نقش بارزتری در ترجمه و انتقال صحیح معنا در این گونه از متون دارند را شناسایی نماید. یافته های پژوهش نشان می-دهد که در ترجمه های این گونه از متون راهبردهای انتقال و گرته برداری فراوانی بیشتری نسبت به سایر راهبردها دارند و دیگر راهبردها از امکان وقوع کمتری برخوردار هستند. همچنین از راهبردهای معادل یابی مقبول، موقت، جبران، تحلیل مولفه ای، یادداشت، اضافات و یا توضیحات و فرهنگی (در بخش متون تخصصی) استفاده ای نشده است. برخلاف میزان استفاده و بر اساس نمونه های یافت شده، راهبردهای کارکردی، توصیفی، تحلیل مولفه ای، یادداشت ها، اضافات و توضیحات و گرته برداری در معادل گزینی (سازی) های فارسی واژه ها و یا عبارات تخصصی با معنای صحیح و مناسب نقش بارزتری نسبت به سایر راهبردها در ترجمه های این متون دارند. البته این به آن معنا نیست که سایر راهبردها نقشی در معادل یابی (سازی) این گونه از متون ندارند، بلکه استفاده به جا و مناسب از راهبردهای دیگر نیز برای ترجمه و انتقال صحیح و دقیق معنا در این متون ضروری به نظر می رسند.

  کلیدواژگان: راهبردهای معادل یابی در ترجمه، متون بانکی، رویکرد زبان شناختی، معنا شناسی ساختارگرا
 • زینب نوروزعلی، احمد خیالی خطیبی*، علی اصغر حلبی صفحات 281-306
  یکی از نظریه هایی که در عصر حاضر در مضامین ادبی مورد کشف و بررسی قرار می گیرد نظریه کهن الگویی یونگ است. کهن الگوها، گنجینه ای از روان و اندیشه جمعی هستند که در هرکجا و هر زمان، فارغ از سنت پدید می آیند و به دلیل فراوان بودن تجربیات انسانی نمی توان تعداد کهن الگوها را مشخص کرد. یونگ این مفاهیم را اجزای ساختاری موروثی روان بشر دانسته و حرکت از من به سوی خود را مستلزم انکشاف لایه های مختلف ناخودآگاه فرد می داند. یکی از مباحث مهم انگاره های کهن الگویی اشخاص هستند که در ساقی نامه ظهوری ترشیزی و سعادت نامهاسترآبادی بسیار دیده می شود اما به دلیل ناشناخته بودن این دو اثر پژوهش های کافی در مورد آنها صورت نگرفته و بسیاری از زوایای ارزشمند آنها پنهان مانده است. در این جستار می خواهیم با بررسی این مولفه در آثار مذکور، به تفسیر ابیات آنها کمک نموده و به این سوالات پاسخ دهیم که ظهوری و استرآبادی چه شناختی نسبت به انگاره اشخاص کهن الگویی دارند و بسامد هر یک از انگاره ها در ساقی نامه و سعادت نامه چگونه است. به نظر می رسد با وجود عدم شناخت دانش کهن الگویی به معنای نوین، ظهوری و استرآبادی شناخت عمیق و دقیقی از انگاره های کهن الگویی داشته و آنها را با استفاده از عنصر خیال در آثار خود به طور ویژه ای به کار برده اند. همچنین در این دو اثر انگاره های اشخاص مذهبی- ملی بر سایر انواع برتری داشته و انگاره جوینده فقط مختص شاعر است که جست وجو کرده و در نهایت به عرفان رسیده است. نتیجه مطرح شده به روش کتاب خانه ای به شیوه تحلیلی- توصیفی در نتیجه بیان شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، خود آگاه و ناخود آگاه، انگاره های کهن الگویی، اشخاص کهن الگویی
 • ناهید همتی* صفحات 307-330

  ادبیات پایداری مجموعه ایی از آثار ادبی است که شالوده اصلی آن مقاومت مردم یک کشور در راه پاسداری از وطن و پایداری در برابر ظلم می باشد و ادبیات انتقادی و اعتراضی فریاد برآمده از دل شاعران متعهدی است که بر کاستی ها و ناهنجاری ها و بربی عدالتی های صورت گرفته در جامعه؛ مهر صحه ودرستی نمی گذارند وبا فریاد آزادگی و استقامت تازیانه کلام را بر ظالمان فرود می آورند و هدف آنان ایجاد روحیه پایداری در مردم است وکلام ادبی را در خدمت تعالی انسان وظلم ستیزی، عدالت جویی قرار می دهند و پایداری ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس توانست، افق های تازه ای در حوزه های گوناگون ازجمله شعر و ادبیات بگشاید و شاعران ادبیات پایداری با احساس دین وتعهد در مقابل مردم؛ فرصت خلق آثار انتقادی ارزشمندی برای خود رقم زدند وبا مضامین و مفاهیم مختلفی چون مضامین عاشورایی وعرفانی، توصیف آزادی و آزادگی ، شهادت طلبی ، وطن دوستی و مهمترازهمه مضامین اعتراضی (اعتراض به تجملگرایی و دنیاطلبی، شکوه از فریبکاری و از شاعران سکوت اختیار کرده ،غلفتها و نادیده گرفتن حماسه های بزرگ جبهه و دهن کجی رفاه زدگان و دنیامداران نسبت به جبهه و جبهه نشینان) موجی از اعتراض در شعر شاعران مقاومت بویژه علیرضا قزوه بوجود آمد که در این مقاله به بررسی اشعاراعتراضی و انتقادی این شاعران به روش تحلیلی وتوصیفی پرداخته شده که به پیشتازبودن قزوه دراین زمینه باهدف اصلاح ناهنجاری ها و بی عدالتی ها وتلاش درتبیین وبیداری مردم منتج گردیده است .

  کلیدواژگان: ادبیات مقاومت، پایداری، اعتراض، قزوه، شهیدان»
|
 • Heshmatalla Ansari, Maream Jafari *, Gholamabbas Zakeri Pages 1-23

  has characteristic which distinguishe another kinds. The present research has accomplishend at scope of vocal literarure and aiming skit,s anglitic comparison in poem of sanaei qaznavi gamal Adin uohamad ben Abdorazanq wich was great poets of 8 hegi ra and Seljuk stgle . The most important discussion in this research is track record and derivation the skit at Persian literature and language the wag of use of 3 poets from prosodic rhgthm , lyrical, mental level and poems leial ,user of the name of animal in skit and use of diminutive structure ,hidden and explicit skits ,use of tabu words and personal and social skit. The obtained result show that ,anvari and gaml adin is more honest than sanaei in skit. Although , skits of sanaei and anvari than GAML Adin is crustg , bitter and hot language , but it has expressed stable and fair and show the maturitg power of those on literal zone and poeti

  Keywords: style, hicve, sanaei, anvari, gamaladin
 • Ameneh Batani, Batool Fakhre Eslam *, Mahdi Norooz, Farzad Abbasi Pages 24-42
  Polyphony means the multiplicity of sounds and sounds and refers to a discourse in which several sounds are heard at the same time. Like music that, although made up of different melodies, these melodies are played at the same time to create the final tone and melody. The Logic of Conversation and the Concept of Discourse Gohar is the essence of Bakhtin's thought in the field of "philosophical anthropology". The main issue and purpose of this article is to study and analyze the dialogue and logic of conversation with emphasis on "plot and plot", "narrator, character" in the comprehensive narrative of the tragedy and the levels that the seeker of thought encounters. . Attar's symphony and dialogue logic are manifested in forty positions. The logic of conversation in the comprehensive narrative is an attempt to know individuals, not only through dialogue with others, but also their empathetic presence with themselves and others. The views and thoughts of the characters, which may belong to conflicting ideologies, are on a par with the author's views, and all are equally important. In Attar's phonetic symphony, actors from any selected class, position and position can play their chords, and finally, these sounds lead to a better awareness and understanding of the melody of existence and reaching the position of nearness to God. Clearly able to demonstrate the concept of polyphony or polyphony.
  Keywords: Narration, Attar, tragedy, Bakhtin, Conversational logic, polyphony
 • Noormah Jomepoor, Javad Kabootari *, Mohammad Shsfie Pages 43-63

  Mystical manifestation of Ascension in Amir Khusrau Dehlai's GamseAbstractOne of the mystical and theological issues in Persian literature is the issue of Ascension and the quality of doing it. Amir Khusrau Dehlavi's attention to this issue shows its place thought of this prominent Persion poet.The issue of Ascension in Amir Khusrau's works isn't only a religious and theological issue,but also has many mystical dimensions.The purpose of this research is to its mystical aspects. In any case, Ascension is a special intellectual theme in the realm of Amir Khusrau,s poetry, the study and mystical description of which has not had much place in Pesian research so far. The type of Ascension and the quality of its performance be analyzed.Keyword:Prophet, Issues, Gamse, Amir Khusrau DehlaviOne of the mystical and theological issues in Persian literature is the issue of Ascension and the quality of doing it. Amir Khusrau Dehlavi's attention to this issue shows its place thought of this prominent Persion poet.The issue of Ascension in Amir Khusrau's works isn't only a religious and theological issue,but also has many mystical dimensions.The purpose of this research is to its mystical aspects. In any case, Ascension is a special intellectual theme in the realm of Amir Khusrau,s poetry, the study and mystical description of which has not had much place in Pesian research so far. The type of Ascension and the quality of its performance be analyzed.

  Keywords: prophet, issues, Gamse, Amir Khusrau Dehlavi
 • Neda Reyhani * Pages 64-87

  Minimalism has its roots in classical fiction. The mechanics of the world have left people with little or no time to read long stories or novels. Therefore, in these stories, the authors try to create simple and lasting stories with tricks such as avoidance of introduction, extensive use of the dialogue element, use of short words and sentences, and use of interesting and readable topics. Since each Maqame is written in the form of a short story and is thematically oriented towards minimalist stories; The need for the present study was well felt. In this descriptive-analytical study, the minimalist components of Hariri's Maqamat have been studied.The results indicate that Hariri's Maqamat, with their limited characters (five characters per story) and avoidance with short and flashy introductions, high volume of conversations (8.44%) and other features of the minimal story, including the plot Simple and including the appropriate suspension of the worries of poverty, death, misery, humiliation, preaching, avoiding worldliness, etc., has the ability to apply the story

  Keywords: minimal, Maqamat, Hariri, Component
 • Fattaneh Semsar Khiabanian *, Kamran Pashayi Fakhri Pages 88-109
  Language is one of the major constructs for establishing culture. Generally speaking, progress of the components of culture such as economic, architecture, art, and music, religious and national rituals is achieved in the context of the language. No literature, religion, art and science can be developed without culture. The miracle of language is represented by manifestations of ethical and psychological principles via harmonic interpretations.Since ethical codes are rooted in the human nature, they are enforceable in the context of culture and this dogmatic credit establishes moralities in the position beyond the historical evolution of a nation. In the scope of these ethical principles, cultures are defined and communities are established according to cultures. Undoubtedly, the mystery of development of a nation relies in its ethical principles.By concurrent identification of human nature and ethics besides necessity of enforcement of moral rules in the communities, Saadi suggests that the human soul has subtleties that learning skills seems essential for improving ethical codes in that context. One of the essential skills is to learn to avoid holistic view on ethics. However, this view does not dictate to include ethics in a specific group, it means to enforce ethical principles and rules in accordance to the conditions of groups beyond time and place and this category has naturally considered under the title of the ethics of care by nineteenth and twentieth centuries psychologists by this difference that it is free from going to extremities.
  Keywords: Ethics of Care, Saadi’s impartiality, Saadi’s ethics, moderate impartiality
 • Nabiollah Arabkhazaeli *, Hoseein Ali Pashapasandi, Hossein Parsaei Pages 110-132

  schemas are one of the most important concepts in cognitive linguistics, the main issue of which is that actions and behaviors emerge from us in this world, and through this, fundamental conceptual structures emerge to think about abstract matters. Are used. The present study, with a descriptive-analytical method, examines the types of imaginary schemas (volumetric, kinetic and power) in the word "love" in Farrokhi Sistani's poems. The purpose of this study is to identify these schemas in Farrokhi's sonnets and how the word "love" is objectified in them. The results indicate that among the three imaginary schemas, the power schema has a higher frequency in Farrokhi's lyric poems; Because Farokhi shows in his poems that love has influenced the lover with his great power. After the concept of power schema, the motion schema has the highest frequency in Farrokhi's lyric poems, which has been used to show the companionship of love with the lover during the path of love. The volumetric schema has the lowest frequency and with the help of this schema, the poet shows the sufferings of the lover in the path of love.

  Keywords: Farrokhi Sistani, Imaginary Schema, cognitive linguistics, love, lyric
 • Akram Asgari, Fatemeh Pakroo *, Hamidreza Ardestanirostami Pages 133-161

  The writer's or poet's method is called a style that shows their specific concepts and topics. In literary works, the study of intellectual, literary and linguistic features makes the reader understand the author's point of view. Pavaraki novel is a new phenomenon and a branch of It is literature.Language of the work: A footnote with simple language and general structure shows the weaknesses and cultural defects of the society.It reflects political, social and historical realities like a mirror. With the political and social upheavals of the end of the Qajar period, writers with a sharp pen showed the flaws of the society. The historical footnote novel "Hamoyeh" was written with the theme of love and simple prose and narrative language encouraging patriotism.

  Study method

  This essay has analyzed the narrative of the intellectual content of the historical novel with a descriptive-analytical method.The noteworthy point is the analysis of the male historical characters of the work.Popular novels can be separated from elitist literature due to certain clichés and frameworks throughout the work, events, characters, story line, and fixed themes such as love triangles and squares, boy and girl falling in love. All these features are mainly around a simple axis and to make the story interesting.

  Conclusion

  The language of these novels, according to the type of audience, is simple, far from complexity. In these novels, love and ho.

  Keywords: popular footnote novel, love, homeland, history
 • Maryam Ghorbanali, Ashraf Chegini *, Mohammadali Shefaee Pages 162-181

  Jill Deleuze is one of the greatest contemporary philosophers, including thinkers in the field of minority literature studies has had significant. "Minority" is the breaking of the shackles that bind us to certain ways of thinking in order to eliminate and achieve conventional realms through demilitarization. Becoming or becoming means the transitions through which a concept is transformed.The minority becomes a resistance to the ideology of the majority and represents an escape from the norms of the majority. All forms are to go to the literature of the minority and to become a minority. Becoming plays a central role in Deleuze's view. He uses the rhizome to explain his philosophy of becoming. In this research, in a descriptive-analytical method, while providing a definition of minority literature, an attempt is made to analyze and recognize this theory in the novel Verman Jai Khali Salouch. Thrill comes from its influence.By reading two novels, according to the approach of minority literature, we found that the features of this thinking are among the most important It is characterized by deterritorialization to achieve becoming, and the application of this approach is possible in both novels.

  Keywords: Jill Deleuze, Hana Mina, minority literature, Becoming
 • Shahrouz Goudarzimonfared, AmirMehdi Mohabbaty *, Jalil Tajlil, Roghoye Sadraee Pages 182-201

  Irfan is based on divine providence in the first level and in the next level based on knowledge, love, self-cultivation, solitude, remembrance, fasting, purity, hearing, pure submission to the complete sheikh and negation of conscience and satisfaction. Najm al-Din Kobri, a great mystic of the 6th century and the beginning of the 7th century, who is known by his eternal students. It has great ideas that are still unknown. The necessity of this research occurs because many of the thoughts of this sheikh, who has remained abandoned, have a different wording from other mystics. This research, using the descriptive-analytical method and the use of library and documentary studies, has investigated the zikr and its related issues in the works of Najmuddin Kobari. In addition to dhikr, we discuss controversial topics such as the great name, the prohibition or non-possession of names, and the place of the attributes of divine beauty and glory in the conduct of this Sheikh Wali Tarash. Of course, wider research is needed to resolve the ambiguities and mysteries of Sheikh Kabri's thought.

  Keywords: Najm al-Din Kabri, Zikr, Great Name, divine names, Divine Attributes
 • Parvin Mortazaei, Zahra Hosseini * Pages 202-224

  committed literature covers avariety of areas. Expressing the social and political issues of society isone of the most important approaches in this type of literature In the last century, similar social and political situations have developed in the society of Iran and Egypt. Issues that exposed the independence and identity of such countries to foreign aggression and, as a result, posed a serious threat; Thus, social poets entered the turmoil of such a turbulent situation, and the most important of them was dealing with social and political issues. Inthis descriptive-analytical study, socio-political themes in the poems of Adib al-Mamalak and Ahmad Shawqi have been extracted and studied based on the American comparative school. Findings of the research indicate that themes such as patriotism, mention of Free people and patriotic heroes, encouragement of unity and solidarity, disgust with foreigners and criticism of social disorders have been widely used in the poetry of these two poets. With the difference that Adib al-Mamalek has included minor social issues in his poetry; Ahmad Showqi, on the other hand, has often raised larger issues. Both patriotic poets initially have a positive view of the constitutional movement; But with the entry of anomalies into the structure of the movement, they change their course and complain about it. Reformism and the need for positive action of various classes of society and politicians are among the most important solutions that these two poets propose to achieve national prose.

  Keywords: comparative literature, Constitutional movement, Patriotism, Adib al-Mamalik, Ahmad Showqi
 • Zeynab Mosadegh * Pages 225-250

  Birth, as one of the most mysterious aspects of creation, is one of the hallmarks of human principles and beliefs. Through myths, human beings have passed on their beliefs about procreation, longing for life and its continuation through myths. In many folk tales of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, the birth of the hero or its contexts is more prominent than his actions after birth. The hero, death and resurrection in various forms, the belief in immortality and life after death is believed by the people of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. Are separable. In terms of superstructure, no birth is apparently similar to another birth, but basically, the foundation and depth of construction are all the same, and if there is a difference in superstructure or appearance, it is a myth. In addition, it is shown that the unusual birth of a hero in magical legends is more noticeable than this element in non-magical stories. This research was carried out by descriptive-analytical method by examining the element of normative birth and its types in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad oral-magical myths. In this study, it was shown that birth has types that are divided into sub-categories such as types of birth origin.

  Keywords: Afsaneh Parian, Kohgiluyeh, Boyerahmad, Farahnjar's birth, Metamorphosis
 • Mohammad Nasri, Heidar Nosratzad *, Shahram Modares Khiyabani Pages 251-280

  This study with application of a mixed-view of translation and linguistics, conducted to analyze the translations of banking texts in the documentary credit section (custom and practices) of international banking by selection of five translated books among which one hundred and seventy sentences were randomly selected. To this end, two perspectives of Newmark translation equivalent finding strategies and structural semantics with a descriptive-analytical method based on library resources were applied in order to analyze and recognize those translation strategies which are most frequently utilized and have prominent role in the correct translation and transmission of meaning in these types of text. Findings of the study indicate that transference and through-translation are the most frequent strategies and others are less likely to occur. Also, recognized translation, translation label, compensation, componential analysis, notes, additions and glosses and cultural strategies (in the specialized section of texts) are not utilized at all. Contrary to the frequency and based on the founded samples: functional, descriptive, componential analysis, notes, additions and glosses and through-translation play a more prominent role in translations of these types of text. Of course, this does not mean that other strategies do not play a role in equivalent selections of such texts, but the appropriate use of other strategies seems to be superficial for translation and transfer of correct meaning in these types of text and each strategy must be used in its proper place.

  Keywords: translation equivalence strategies, banking texts, linguistic viewpoint, structural semantics
 • Zeynab Noroozali, Ahmad Khatibi Khiyali *, Aliasgar Halabi Pages 281-306
  One of the theories that is being explored in literary contexts today is Jung's archetypal theory, and one of the topics of this theory is archetypal ideas, which mainly include person, situation and symbols. One of these assumptions is the character that is seen a lot in the butchery of the appearance of Tarshizi and Saadatnameh of Astarabadi, but due to the unknownness of these two works, not enough research has been done on them and many of their valuable angles have been hidden.In this article, by examining this component in the mentioned works, we want to help interpret their verses and answer the questions of how Zohuri and Astarabadi know about the ideas of archetypes and what is the frequency of each idea in Saqiqnameh and Saadatnameh. It seems that despite the lack of knowledge of archeology in the modern sense, emergence and astronomy have a deep and accurate knowledge of archaic ideas and have used them in their works in a special way using the element of imagination. Also, in these two works, the ideas of religious-national figures are superior to other types, and the idea of the seeker is only for the poet who has searched and finally reached mysticism. The result is presented in an analytical-descriptive library method.
  Keywords: comparative literature, Conscious, Unconscious, Archetypal Ideas, Archetypal Persons
 • Nahid Hemati * Pages 307-330

  The literature of sustainability is a collection of literary works whose main foundation is the resistance of the people of a country in the way of protecting the homeland and persistence against oppression and the critical and protest literature is a cry from the heart of committed poets who criticize the shortcomings and anomalies and injustices in the society With the cry of freedom and perseverance, they bring down the whip of words on the oppressors and their goal is to create a spirit of stability in the people, and they put literary words in the service of human excellence, anti-tyranny, seeking justice and the stability of the Iranian nation in the eight years of holy defense was able to open new horizons in various fields, including poetry and literature and the poets of stable literature with a sense of religion and commitment to the people; They created the opportunity to create valuable critical works for themselves With various topics and concepts such as Ashura and mystical themes, description of freedom, martyrdom, patriotism, and most importantly protest themes (objection to luxury and worldliness, wave of protest arose in the poetry of poets of the resistance, especially Qazveh In this article, the protest and critical poems of these poets are investigated in an analytical and descriptive way which has resulted in Qazvah being the leader in this field with the aim of correcting anomalies and injustices and trying to explain and educate the people.

  Keywords: resistance literature, Sustainability, protest, Qazvah, martyrs