فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود غلامی*، محمد کافی، حمیدرضا خزایی، حسین ابرقوئی صفحات 1-21

  به منظور بررسی رفتار رقابتی بین بنه های زعفران، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در یک مزرعه تحقیقاتی واقع در بخش چرخاب از توابع استان یزد طی سه سال به اجرا درآمد. کرت های اصلی شامل سه سطح آبیاری (100، 75 و 50 درصد نیاز آبی) و کرت های فرعی شامل شاهد، 10 تن در هکتار کود دامی و یا 10 تن ورمی کمپوست به صورت توزیع روی سطح خاک، 5 ویا 10 تن در هکتار ورمی کمپوست در زیر ردیف های کاشت، 10 لیتر در هکتار هیومستر سفرون در یک نوبت و در دو نوبت پس از گلدهی بود. نتایج نشان داد که تحت شرایط تنش ملایم، تعداد کل بنه و وزن کل بنه ها در هر بوته نسبت به تیمار شاهد، به ترتیب بیش از 30% و 17% کاهش یافت. اما متوسط وزن کل بنه 12% افزایش یافت. در تنش شدید خشکی، وزن کل بنه موثر و تعداد بنه موثر بیش از 50% نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. طی سه سال آزمایش، تعداد کل بنه موثر، وزن کل بنه موثر، تعداد کل بنه و وزن کل بنه به ترتیب 189%، 205%، 470% و 263% افزایش یافت. درحالیکه متوسط وزن کل بنه و نسبت وزنی و عددی بنه های موثر به کل بنه ها به ترتیب 38%، 17% و 48% کاهش یافت. در مجموع، افزایش مطلق وزن بنه ها در هر سال، ناشی از افزایش تعداد بنه بود ولی نسبت بنه های درشت به بنه های ریز، به دلیل رقابت بین بنه ها، هر ساله کاهش یافت. زعفران در شرایط تنش ملایم سعی در افزایش وزن بنه در مقایسه با تعداد بنه دارد و در شرایط تنش شدید خشکی، گیاه زعفران، بیشتر سعی می کند مواد فتوسنتزی بین تعداد بنه بیشتری توزیع شده و تعداد بنه را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: آستانه ظرفیت بنه، حد ظرفیت محیطی بنه، نسبت وزنی بنه موثر، نسبت عددی بنه موثر
 • حمیدرضا فلاحی*، علیجان سالاریان صفحات 23-51

  این پژوهش توصیفی به صورت مصاحبه و تکمیل پرسشنامه (125 عدد) در بین کشاورزان زعفران کار شهرستان تربت حیدریه در سال 1399-1400 انجام گرفت. هدف از اجرای این تحقیق توصیف مهم ترین دلایل بالا بودن خلاء عملکرد مزارع زعفران از طریق مقایسه مهم ترین عملیات زراعی مرتبط با زراعت این گیاه در بین سه گروه از کشاورزان (معمولی، ماهر و پیشرو یا خبره) و نیز مقایسه روش های بکارگیری شده توسط کشاورزان با توصیه های کارشناسان علم زعفران بود. تقسیم بندی کشاورزان در هر یک از سه گروه، بر اساس عملکرد کلاله در ارتباط با سن مزرعه بود. قبل از تحقیق روایی پرسشنامه تایید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش بازآزمایی تعیین گردید. نتایج نشان داد، هیچکدام از کشاورزان معمولی و ماهر تحصیلات کشاورزی نداشتند، در حالی که 15 درصد از کشاورزان پیشرو دارای تحصیلات کشاورزی بودند. میانگین سال های تحصیلات کشاورزان معمولی، ماهر و پیشرو به-ترتیب 1/7، 5/7 و 9/10 سال بود. بیشترین تعداد کشاورزان معمولی و ماهر (به ترتیب 2/46 و 7/35 درصد) در شهریور و بیشترین تعداد کشاورزان پیشرو (5/37 درصد) در خردادماه کشت زعفران را انجام می دهند. میانگین مصرف بنه توسط کشاورزان معمولی، ماهر و پیشرو به ترتیب 9/8، 9/8 و 5/10 تن در هکتار و میانگین مقدار توصیه شده توسط کارشناسان 4/10 تن در هکتار بود. تمامی کارشناسان زراعت زعفران روش کشت دانه تسبیحی را توصیه نمودند که به ترتیب با رویه 30، 1/43 و 4/44 کشاورزان معمولی، ماهرو پیشرو هماهنگی داشت. حداقل وزن بنه توصیه شده توسط کارشناسان کشاورزی 8 گرم بود، که از این نظر 7/18 درصد کشاورزان معمولی، 25 درصد کشاورزان ماهر و 100 درصد کشاورزان پیشرو با این توصیه هماهنگی داشتند. وجین دستی رایج-ترین روش کنترل علف های هرز در بین کشاورزان بود و توصیه اکثر کارشناسان مبنی بر حفظ بقایای برگ زعفران به عنوان مالچ، توسط بیشتر کشاورزان اعمال نمی شود. بیشتر کارشناسان بهره برداری از مزرعه به مدت 5 تا 6 سال و بیشتر کشاورزان بهره برداری به مدت 7 تا 8 سال را مناسب دانستند. در مجموع، پایین بودن سطح دانش عمومی و زراعی، روش کاشت کپه ای، کاشت بنه های مادری با وزن کم، تاریخ کاشت نامناسب و بهره برداری طولانی مدت از مزرعه از جمله مهم ترین موارد مدیریت ناصحیح مزارع زعفران خصوصا توسط کشاورزان معمولی بود.

  کلیدواژگان: بسترکاذب، بنه، تاریخ کاشت، تناوب زراعی، کلاله، کود سبز
 • امیر اکبری، علی نقی ضیائی*، سید محمدرضا ناقدی فر، پرویز رضوانی مقدم، مهدی غلامی شرفخانه صفحات 53-69
  زعفران یکی از ارزشمندترین ادویه های جهان به شمار می آید و باتوجه به ارزش اقتصادی بالا و نیاز آبی پایین، کشت آن در شرق ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش که در سال زراعی 1401-1400در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت، مدل اکواکراپ جهت شبیه سازی عملکرد گیاه زعفران با استفاده از اندازه گیری های میدانی واسنجی و صحت سنجی شد. بدین منظور رطوبت خاک، زیست توده و سطح سایه انداز گیاه با تفکیک زمانی نسبتا بالا در طول فصل رشد اندازه گیری گردید. مقدار ضریب همبستگی پیرسون، میانگین ریشه مربعات خطا، شاخص توافق ویلموت و ضریب کارایی نش - ساتکلیف برای شبیه سازی رطوبت به ترتیب 87/0، 8/7 میلی متر،92/0 و 62/0 ، برای زیست توده گیاه 99/0، 3/0 تن برهکتار، 99/0 و 98/0 و همچنین برای سطح سایه انداز گیاه 98/0 ،5 درصد، 98/0 و 93/0 به دست آمد. بازه های حساس گیاه زعفران از طریق بررسی تغییرات وزن بنه دختری ، زیست توده و بهره وری آب در طول مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبی تعیین و یک سناریوی اصلاح شده جهت بهبود وضعیت آبیاری مزرعه پیشنهاد گردید. با اعمال این سناریو و اجرای مدل، مقدار وزن بنه دختری از 550/5 به 693/7 تن بر هکتار و زیست توده از 204/7 به 395/9 تن بر هکتار افزایش یافت. مقدار بهره وری آب نیز از 50/3 به 69/3 کیلوگرم بر مترمکعب رسید و 85 میلی متر آب صرفه جویی شد.
  کلیدواژگان: اکواکراپ، رطوبت، سطح سایه انداز، زیست توده گیاهی
 • مهدی حسنلو، محمدرضا عظیمی مقدم*، سید علیرضا سلامی، احسان محسنی فرد صفحات 71-85

  زعفران زراعی Crocus sativus L. گیاهی دارویی، پرکاربرد و گران قیمت بوده دارای مواد موثره مهم: کروسین، پیکروکروسین و سافرانال است که ویژگی های رنگ، طعم و بو به آن می دهد. جستجوی منابع جدید تولید کننده آپوکارتنوییدهای مذکور اهمیت تحقیق روی آن را روز به روز آشکارتر می کند. از آنجایی که کشور ایران دارای گونه های وحشی دیپلویید با ویژگی هایی نزدیک به گونه زراعی تری پلویید عقیم است، در تحقیق حاضر دو گونه زعفران خزر C.caspius و زیباC.Speciosus درکنار گونه زراعی، بررسی و 6 ژن فعال در مسیر تولید سه ماده موثره مذکور، CCD2,ALDH,PSY,LCY,BCH,UGT74 (و یک ژن خانه دار TUB به عنوان ژن کنترل داخلی با بیان ثابت در تمام بافت ها) در دو بافت گل کلاله و گلپوش (تپال) و در پنج مرحله (زمان) گلدهی شامل مرحله تشکیل غنچه (غنچه نارس)، غنچه آماده شکفتن،گل تازه باز شده، گل بالغ و گل پیر مورد تحقیق قرار گرفت. با کمک Real Time PCR نسبت بیان (Fold change) به ژن کنترل داخلی (با لگاریتم برپایه 2) در ژن های مختلف بررسی و الگو های بیان متفاوت و گاها متشابه با بیان ژن در گونه زراعی در دو بافت تپال و کلاله مشاهده شد. براساس نتایج حاصل در این مطالعه و افزیش و یا کاهش بیان برخی ژن های دخیل در مسیرهای تولید آپوکارتنوییدها، همزمان با رشد مراحل از غنچه تا مرحله پیری گل، انتظار می رود از سه ماده پیش گفته و یا از سایر آپوکارتنوییدها در متابولوم گل ها، مواردی در گونه های غیر تری پلویید کشف و رهیافت هایی برای استفاده تجاری از گونه های وحشی زعفران ایرانی ایجاد و مسیر تجاری سازی آن هموارگردد.

  کلیدواژگان: کروسین، پیکروکروسین، سافرانال، خزر، زیبا
 • محبوبه ناصری*، علیرضا رامندی، فرحناز محمدی صفحات 87-97
  بررسی خواص فارماکولوژیک زعفران ومواد موثره آن باتوجه به کاربردهای بالینی و بهداشتی که در انسان می تواند داشته باشد، حایزاهمیت است. دیابت بیماری مزمنی است که با کاهش ترشح انسولین ناشی از اختلال در عملکرد سلول های بتا در پانکراس یا افزایش مقاومتبه انسولین مشخص می شود. گرایش به درمان دیابت توسط داروهای گیاهی که دارای عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی هستند،روز به روز گسترش می یابد. این مطالعه برای اولین بار با هدف بررسی تاثیرعصاره آبی بنه زعفران بر میزان گلوکز خون و آنزیم های کبدی در موش های صحرایی دیابتیانجام شد. موش های صحرایی نر به طور تصادفی به گروه های سالم و بیمار بدون درمان و تحتدرمان با دوز های 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلو گرمعصاره آبی بنه زعفران تقسیم شدند. برای القای دیابت از استرپتوزوتوسین استفاده شد. به دنبال تزریق عصاره بنه زعفران میزان مرگ و میر به صورت چشمگیری کاهش یافت. دوزهای 200 و 300 میلی گرم برکیلو گرماز عصاره آبی بنه زعفران سبب کنترل کاهش وزن موش های دیابتی گردیدند به گونه ای که دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به تیمار کنترل بدون دیابت معنی دار نبود. نتایج نشان داد که تزریق عصاره آبی بنه زعفران سبب کاهش معنی دار گلوکز ناشتا خون شد. دوز 300 میلی گرم در روز 15 بعد از القا دیابت، سبب کاهش چشمگیری در سطح گلوکز خون گردید به نظر می رسد یکی از مکانیسم های اثرهیپوگلیسمیک عصاره زعفران که موجب افزایش ترشح انسولین از سلول هایبتای پانکراس می شودباعث این اتفاق بوده است. دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم سبب کاهش آنزیم های کبدی AST و ALT درسرم خونی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره آبی بنه زعفران علاوه بر بر کاهش قند خون و کنترل بیماری دیابت باعث تنظیم فعالیت آنزیم های کبدی می شود.
  کلیدواژگان: گیاه دارویی، قند خون، کورم، آنزیم های کبدی
 • سید حسین محمدزاده، علیرضا کرباسی*، حسین محمدی صفحات 99-116

  تجارب چندساله اخیر ایران نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد.زعفران یکی از اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی و گیاهان دارویی است که در سال های اخیر علی رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید ، صادرات هم پای آن رشد نداشته است. استان خراسان رضوی یکی از استان های پیش رو در تولید و تجارت این محصول به حساب می آید. این مطالعه بر آن است تا ضمن ارایه شاخص چندبعدی توسعه صادرات به بررسی عامل های موثر بر این شاخص در مورد محصول زعفران در خراسان رضوی و کشورهای طرف تجارت آن در دوره زمانی 2020- 2011 بپردازد. آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه از 24 شرکت صادرکننده فعال در این حوزه در استان خراسان رضوی و 14 شرکت صادرکننده در کشورهای آلمان، ایتالیا، هند و چین جمع آوری گردید. به منظور بررسی شبکه تجارت خارجی زعفران و عوامل موثر بر شاخص توسعه صادرات از الگوی پانل سه بعدی استفاده گردید. اندازه گیری شاخص توسعه صادرات با استفاده از زیرشاخص های عملکرد صادرات، مدیریت صادرات و راهبرد صادراتی انجام گردید. نتایج نشان داد که سابقه فعالیتی شرکت، اندازه شرکت، استراتژی های بازاریابی، استانداردهای صادراتی، هزینه های تحقیق و توسعه، شاخص سیاست حمایتی دولت، دیپلماسی خارجی دولت، ارزش تولیدات داخلی، توسعه برند و آمیخته های بازاریابی از عوامل اثر گذار بر شاخص توسعه صادرات گیاهان دارویی می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه صادرات، زعفران، خراسان رضوی
|
 • Mahmoud Gholami *, Mohammad Kafi, HamidReza Khazaie, Hossein Abarghouei Pages 1-21

  In order to study competition response among saffron corms, a split plot experiment was conducted on the basis of complete randomized block design with three replications in a field in Ashkezar city of Yazd province for 3 years. The main plots were irrigation with three levels (100%, 75% and 50% of ETc) and the sub plots were fertilization management methods including control (without any fertilizer or manure), applying 10 t ha-1 cow manure, 10 t ha-1 vermicompost both by spreading, 10 t ha-1 or 5 t ha-1vermicompost buried under planting corm rows, 10 l ha-1 Humaster Saffron fertilizer for 1 or 2 times after flowering during irrigation. Results showed that under moderate water stress in comparison with control, total corm number and total corm weight per plant was declined more than 30% and 17% respectively. But average corm weight was enhanced by 12%. Total effective corm weight and total effective corm number were declined more than 50% under strict water stress in comparison with control. During 3 experimental years, total effective corm number, total effective corm weight, total corm number and total corm weight were increased by 189%, 205%, 470% and 263% respectively while average corm weight, effective corm weight ratio and effective corm number ratio were declined by 38%, 17% and 48% respectively. In summary, results showed that increasing in corm weight per plants during experimental years were mostly as a result of increasing in corm numbers. Although, big corms per small corms were decreased year by year as a result of competition among corms. Under moderate stress water, saffron plant grew up each corm weight in comparison with increasing corm number per plant while under strict water stress allocated assimilates among more corms and increases corm numbers per plant.

  Keywords: threshold capacity of corm, environmental capacity of corm, effective corm weight ratio, effective corm number ratio
 • HamidReza Fallahi *, Alijan Salariyan Pages 23-51

  This descriptive research was conducted as interviews using 125 questionnaires among the saffron farmers of Torbat-Heydariyeh, Iran, during 2020-2021. The aim of this study was to compare the most important agronomic operations related to saffron cultivation among three groups of farmers (ordinary, skilled and leading farmers), and to compare the methods used by the farmers with the recommendations of saffron researchers. The classification of farmers into the three mentioned groups was based on the stigma yield in relation to the field age. Before the research, the validity of the questionnaire was confirmed and its reliability was also determined using the test-retest method. The results showed that against 15% of leading farmers, none of the ordinary and skilled farmers had agricultural education. The average education of ordinary, skilled and leading farmers were 7.1, 7.5 and 10.9 years, respectively. Corm planting date of the highest number of ordinary and skilled farmers (46.2% and 35.7%, respectively) was in September, while for the leading farmers (37.5%) was in June. The average amounts of corm application by ordinary, skilled and leading farmers was 8.9, 8.9 and 10.5 ton ha-1, respectively, and the average amount recommended by researchers was 10.4 ton ha-1. All the saffron researchers recommended the corm row planting method, which is accordance with the 30, 43.1 and 44.4% procedures of ordinary, skilled and leading farmers, respectively. The minimum corm weight recommended by researchers was 8 g, which is applied by 18.7% of ordinary farmers, 25% of skilled farmers and 100% of leading farmers. Hand weeding was the most common method of weeds control among all farmers. Contrary to the recommendation of most researchers to remain saffron leaves as mulch, the leaves are mainly used as animal feed. The appropriate field age according to researcher’s recommendation was 5-6 years, while most of the farmers use the field for 7-8 years after each planting time. In general, the low level of knowledge, mass planting method (several corms in each planting point), planting of small mother corms, inappropriate planting date and long-term exploitation of the fields were the most important cases of improper field management, especially by ordinary farmers.

  Keywords: Corm, Crop rotation, false seedbed, green manure, planting date, Stigma
 • Amir Akbari, Alinaghi Ziaei *, Seyed Mohammadreza Naghedifar, Parviz Rezvani Moghaddam, Mahdi Gholami Sharafkhane Pages 53-69
  Saffron is one of the most valuable spices in the world and due to its high economic value and low water requirement, it is widely cultivated in eastern Iran. In this research, which took place in the research farm of the Ferdowsi University of Mashhad, Iran, in 2021-2022, the AquaCrop model to simulate the yield of the saffron plant was calibrated and validated using field measurements. Therefore, soil moisture, biomass, and plant canopy cover area were measured with a relatively high time resolution during the growing season. Pearson's correlation coefficient, root mean square, error, index of agreement and Nash–Sutcliffe index for moisture simulation were 0.87, 7.8 mm, 0.92 and 0.62 respectively, plant biomass was 0.99, 0.3 t.ha-1, 0.99, 0.98 and also 0.98 , 5%, 0.98 and 0.93 were obtained for canopy cover . The sensitive stages of the saffron plant were determined by examining the changes in daughter corms weight, biomass, and water productivity during different stages of growth in response to water stress, and a revised scenario was proposed to improve field irrigation. By applying this scenario and running the model, the amount of daughter corms weight production increased from 5.550 to 7.693 t.ha-1 and biomass from 7.204 to 9.395 t.ha-1. The water productivity value also increased from 3.50 to 3.69 kg.m-3 and 85 mm was saved in water consumption.
  Keywords: Aqua Crop, Moisture, Biomass, Canopy cover
 • Mehdi Hassanlou, MohammadReza Azimi Moghaddam *, Seyed Alireza Salami, Ehsan Mohsenifard Pages 71-85

  Agricultural saffron Crocus sativus L. is a medicinal, widely used and expensive plant and has important effective substances: crocin, picrocrocin and safranal, which gives it the characteristics of color, taste and smell. The search for new sources producing the aforementioned apocarotenoids makes the importance of research on it more obvious day by day. Since the country of Iran has diploid wild species with characteristics close to the sterile triploid cultivated species, in the present research, two species of Caspian saffron C. caspius and Zeiba C. Speciosus, along with the cultivated species, were investigated and 6 genes active in the production of the three mentioned effective substances , CCD2, ALDH, PSY, LCY, BCH, UGT74 (and a housekeeping gene TUB as an internal control gene with constant expression in all tissues) in two flower tissues, stigma and perianth (tepal) and in five stages (time) of flowering including: The stages of bud formation (immature bud), bud ready to bloom, newly opened flower, mature flower and old flower were investigated. Using of Real Time PCR, the expression ratio (fold change) to the internal control gene (with logarithm based on 2) was investigated in different genes and different and sometimes similar expression patterns were observed with the gene expression in the cultivated species in both the stigma and stigma tissues. Based on the results obtained in this study and the increase or decrease in the expression of some genes involved in the pathways of apocarotenoids production, at the same time as the growth of the stages from the bud to the senescence stage of the flower, it is expected from the three aforementioned substances or from other apocarotenoids in the metabolom of flowers, cases have been found in the non-triploid species and create approaches for the commercial use of Iranian wild saffron species and pave the way for its commercialization.

  Keywords: Crocin, Khazar, Picrocrocin, Safranal, Ziba
 • Mahboobeh Naseri *, Alireza Ramandi, Farahnaz Mohammaditazeabadi Pages 87-97
  The study of the pharmacological properties of saffron and its active ingredients is important considering the clinical and health applications that it can have in humans. Diabetes is a chronic disease characterized by decreased insulin secretion due to dysfunction of beta cells in the pancreas or increased insulin resistance. The tendency to treat diabetes with herbal medicines, which have fewer side effects than chemical medicines, is spreading day by day. This study was performed for the first time to investigate the effect of aqueous extract of saffron corm on blood glucose and liver enzymes in diabetic rats. Male rats were randomly divided into healthy and sick groups without treatment and treated with doses of 100, 200, and 300 mg/kg aqueous extract of saffron corm. Streptozotocin was used to induce diabetes. The mortality rate decreased significantly after the injection of saffron corm extract. Doses of 200 and 300 mg/kg of aqueous extract of saffron corm controlled weight loss in diabetic rats so that the dose of 300 mg/kg was not significant compared to control without diabetes. The results showed that injection of aqueous extract of saffron corm significantly reduced fasting blood glucose. A dose of 300 mg/kg on day 15 after induction of diabetes caused a significant decrease in blood glucose levels. It seems that one of the mechanisms of the hypoglycemic effect of saffron extract, which increases insulin secretion from pancreatic beta cells, was due to this event. A dose of 300 mg/kg decreased hepatic enzymes AST and ALT in blood serum. The results of this research showed that the aqueous extract of saffron corm, in addition to reducing blood sugar and controlling diabetes, regulated the activity of liver enzymes.
  Keywords: Medicinal plant, Blood Sugar, Corm, Liver enzyme
 • Seyedhossein Mohammadzadeh, Alireza Karbasi *, Hossein Mohammadi Pages 99-116

  Iran's recent years of experience show that the economy's dependence on crude oil sales results in instability of export income. Saffron is one of the important export items of the agricultural and medicinal plants sector, which in recent years has despite the increase in the area under cultivation and production, the export has not grown in line with it. Khorasan Razavi province is one of the leading provinces in the production and trade of this product. This study aims to present the multidimensional index of export development and examine the factors affecting this index regarding the saffron product in Khorasan Razavi and its trading countries in the period of 2011-2020. The necessary statistics and information were collected from 24 exporting companies active in this field in Razavi Khorasan province and 14 exporting companies in Germany, Italy, India and China by completing a questionnaire. In order to investigate the foreign trade network of saffron and the factors affecting the export development index, a three-dimensional panel model was used. The export development index was measured using the sub-indices of export performance, export management and export strategy. The results showed that the company's history, company size, marketing strategies, export standards, research and development costs, government support policy index, and government foreign diplomacy, value of domestic products, brand development and marketing mixes are among the factors affecting the development index. It is the export of medicinal plants.

  Keywords: export development, Saffron, Khorasan Razavi