درباره نشریه
ISSN:
2383-1529
eISSN:
2383-2142
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربت حیدریه
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن فتحی نسری
سردبیر:
دکتر پرویز رضوانی مقدم
مدیرداخلی:
مهندس فائزه قراری
سایت اختصاصی:
saffron.torbath.ac.ir
نشانی:
تربت حیدریه، کیلومتر 7 محور تربت حیدریه - مشهد، معاونت پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه، دفتر نشریه زراعت و فناوری زعفران
تلفن همراه:
09150056781
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/27
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن فتحی نسری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Mohammad Hasan Fathinasari
Professor, School of Agriculture, University Of Torbat Heydarieh
Specialist: Nutrition of Ruminants
سردبیر
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghadam
Professor, Department of Agronomy Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
هیات تحریریه
دکتر فخری شهیدی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و تکنولوژی مواد غذایی
Fakhri Shahidi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Technology
دکتر محمدحسین بسک آبادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی، فیزیولوژی بالینی
Mohammad Hossein Boskabady
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiology, Clinical Physiology
دکتر محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mohammad Bagher Rezaee
ProfessorForestry and Rangeland Research Institute, Research Institute of Forest and Rangelands,
Specialist: Organic Chemistr
دکتر علی اشرف جعفری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Ashraf jafari
Professor of Research, Institute of Forestry and Rangeland Research,
Specialist: Plant breeding
دکتر ولی الله مظفریان
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Vali allah Mozaffarian
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran,
دکتر جواد اصیلی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فارماکوگنوزی
Javad Asili
Professor, Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Farmacognozie
دکتر سیدمحسن حسام زاده حجازی
دانشیار گروه زیست فناوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک- بیوتکنولوژی
Seyed Mohsen Hesamzadeh Hejazi
Associate Professor, Department of Biotechnology,Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Plant Breeding (Biotechnology
دکتر محمود سلوکی
دانشیار دانشگاه زابل
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Mahmood Solouki
Associate Professor, University of Zabol
Specialist: od biotechnology
دکتر احمد احمدیان
استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی، تخصص گیاهان دارویی
Ahmad Ahmadian
Assistant Professor, Assistant Professor University of Torbat-e Heydarie, University Of Torbat Heydarieh
Specialist: Agroecology
دکتر کامکار جایمند
دانشیارموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Kamkar Jaimand
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran,
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علیرضا کرباسی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Reza Karbasi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghadam
Professor, Department of Agronomy Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
ویراستارفارسی
مهندس مهسا اقحوانی شجری
رشته تخصصی: زراعت، اگرواکولوژی
Mahsa Aghhavani Shajari
Specialist: Agroecology
مدیرداخلی
مهندس فائزه قراری
رشته تخصصی: مهندسی کشاورزی، گرایش ژتیک و اصلاح
Faeze Gharari
Specialist: Animal Genetics and Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۱