درباره نشریه
ISSN:
2383-1529
eISSN:
2383-2142
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربت حیدریه
مدیر مسئول:
دکتر محمد حسن فتحی نسری
سردبیر:
دکتر پرویز رضوانی مقدم
مدیرداخلی:
مهندس فائزه قراری
ویراستار فارسی:
مهندس مهسا اقحوانی شجری
سایت اختصاصی:
saffron.torbath.ac.ir
نشانی:
تربت حیدریه، کیلومتر 7 محور تربت حیدریه - مشهد، معاونت پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه، دفتر نشریه زراعت و فناوری زعفران
تلفن همراه:
09150056781
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/05
مدیر مسئول
دکتر محمد حسن فتحی نسری
استاد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش گاو شیری
Mohammad Hassan Fathi Nasri
Professor, Animal Nutrition, Department of Animal Science, University of Mashhad
University of Birjand
سردبیر
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghaddam
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
اعضای تحریریه
دکتر عباس خاشعی سیوکی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: علوم مهندسی آبیاری و زهکشی
Abbas Khashei Siuki
Associate Professor School of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering Sciences
دکتر شیدا رستگاری
استاد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Sheida Rastegari
Professor
Specialist: Agricultural Economics
دکتر سید حسین سقاییان نژاد
دکتر سید حسین سقاییان نژاد
استاد
Seyyed Hosein Saghaeian Nejad
Professor
دکتر حمید شاهنده
پژوهشگر
Hamid Shahandeh
Assistant Research Scientis
Specialist: Soil and Crop Sciences
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
دکتر محمد حسن فتحی نسری
استاد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش گاو شیری
Mohammad Hassan Fathi Nasri
Professor, Animal Nutrition, Department of Animal Science, University of Mashhad
University of Birjand
دکتر حسن فیضی
دانشیار زراعت- گروه تولیدات گیاهی- پژوهشکده زعفران- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه تربت حیدریه
رشته تخصصی: زراعت (اکولوژی گیاهان دارویی
Hasan Feizi
Associate Professor, Department of Plant Production- Saffron Institute
University Of Torbat Heydarieh
Specialist: Agroecology
دکتر حمیدبهادر قدوسی

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی غذایی
Hamid Bahador Ghodoosi

Specialist: Food Science and Technology , Food Microbiology
دکتر مسعود علی پناه
دانشیار، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Masood Alipanah
Associate Professor, Torbat Heydarieh Higher Education Complex
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر محمدامین محمدی فر
دانشیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی
Mohammadamin Mohammadifar
Associate Professor Faculty of Nutrition and Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Engineering
دکتر فرح حسینیان

Farah Hosseinian

فخری شهیدی

Fakhri Shahidi

دکتر محمدحسین بسک آبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی، فیزیولوژی بالینی
Mohammad Hossein Boskabady
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiology, Clinical Physiology
دکتر محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mohammad Bagher Rezaee
ProfessorForestry and Rangeland Research Institute Research Institute of Forest and Rangelands
Specialist: Organic Chemistr
دکتر علی اشرف جعفری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Ashraf jafari
Professor of Research, Institute of Forestry and Rangeland Research
Specialist: Plant breeding
دکتر ولی الله مظفریان
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Vali allah Mozaffarian
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
دکتر جواد اصیلی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فارماکوگنوزی
Javad Asili
Professor Faculty of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Farmacognozie
دکتر سید محسن حسام زاده حجازی
دانشیار گروه زیست فناوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک- بیوتکنولوژی
Seyed Mohsen Hesamzadeh Hejazi
Associate Professor Department of Biotechnology,Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Plant Breeding (Biotechnology
دکتر کامکار جایمند
دانشیار
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Kamkar Jaimand
Associate Professor
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علیرضا کرباسی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Reza Karbasi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghaddam
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
ویراستار فارسی
مهندس مهسا اقحوانی شجری

رشته تخصصی: زراعت، اگرواکولوژی
Mahsa Aghhavani Shajari

Specialist: Agroecology
مدیرداخلی
مهندس فائزه قراری

رشته تخصصی: مهندسی کشاورزی، گرایش ژتیک و اصلاح
Faeze Gharari

Specialist: Animal Genetics and Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۱