فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 98، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا اسمعیل یان، محمدعلی رحمانی*، طاهر تیزدست صفحات 1-14
  مقدمه

  دیابت نوع دو 90 تا 95 درصد موارد تازه تشخیص داده شده دیابت در بزرگسالان را تشکیل می دهد. هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودمراقبتی  و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران زن مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون با پیگیری، 30 زن مبتلا به دیابت نوع دو که از دی ماه 1398 تا اردیبهشت 1399 مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران واقع در استان تهران بودند با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش (تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه هفتگی هر جلسه 90 دقیقه) و گروه کنترل تحت درمان های معمول قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مقیاس خودمراقبتی دیابت و هموگلوبین گلیکوزیله در سه مرحله خط پایه، پس از مداخله و پیگیری سه ماهه جمع آوری شدند. داده ها در نرم افزار SPSS-21 با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که در گروه تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، میانگین نمره خودمراقبتی  به طرز معناداری بالاتر از گروه کنترل است. به علاوه، زنان مبتلا به دیابت گروه آزمایش در میانگین نمره هموگلوبین گلیکوزیله در مقایسه با گروه کنترل به نحو قابل توجهی کاهش پیدا کردند (001/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند در بهبود خودمراقبتی و کاهش هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع دو موثر باشد. پژوهشگران برای بسط یافته های این مطالعه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر روی بیماران مشابه در سایر بیمارستان ها اجرا نمایند.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، دیابت نوع دو، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، هموگلوبین گلیکوزیله
 • مجید فرهمندثابت، آسیه مرادی*، کامران یزدانبخش صفحات 15-29
  مقدمه

  شخصیت ضد اجتماعی به طور چشمگیری در سراسر جهان افزایش یافته است. عوامل علی متنوعی در شکل گیری شخصیت ضد اجتماعی وجود دارد، که غالب آنها در گذشته فرد قرار دارد. هدف از این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری ویژگی شخصیت ضد اجتماعی با تاکید بر تجارب نامطلوب کودکی و انعطاف ناپذیری روان شناختی بود.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی که در قالب الگوی معادلات ساختاری صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مراجعه کننده به مراکز درمان روان پزشکی همدان در 6 ماهه دوم سال 1400 بودند که 361 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده، پرسشنامه تجارب نامطلوب دوران کودکی، پرسشنامه انعطاف ناپذیری روان شناختی و پرسشنامه انحراف هنجاری بودند. روش تجزیه و تحلیل داده ها معادلات ساختاری و به طور خاص روش بوت استراپینگ بود که با استفاده از نرم افزارهای SPSS-26 و  AMOS-24انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تجارب نامطلوب کودکی و انعطاف ناپذیری روان شناختی اثر معنا دار و مستقیمی با ویژگی شخصیت ضد اجتماعی دارند (01/0P<). همچنین تجارب نامطلوب کودکی از طریق انعطاف ناپذیری روان شناختی با ویژگی شخصیت ضد اجتماعی در ارتباط بود (01/0P<). تحلیل معادلات ساختار روابط میان شاخص ها نشان داد که اثرگذاری مستقیم تجارب نامطلوب و انعطاف ناپذیر روان شناختی بر ویژگی شخصیت ضد اجتماعی به ترتیب برابر با 44/0 و 35/0 است و همچنین اثر غیرمستقیم تجارب نامطلوب کودکی با ویژگی شخصیت ضد اجتماعی 26/0 است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گیری نمود که مدل تجارب نامطلوب کودکی پیش بینی کننده شخصیت ضد اجتماعی با نقش واسطه ای انعطاف ناپذیری روان شناختی می باشد. لذا استفاده از درمان هایی که باعث افزایش انعطاف پذیری می گردد (مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) می تواند علایم شخصیت ضد اجتماعی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: انعطاف ناپذیری روان شناختی، تجارب نامطلوب کودکی، شخصیت ضد اجتماعی
 • زهرا حاجی حسینی، سجاد رضائی، عذرا زبردست* صفحات 30-45
  مقدمه

  توجه به عوامل شناختی موثر و تدوام بخش افسردگی، از اولویت های پژوهشی و درمانی است. هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل میانجی توجه متمرکز بر خود و دیگری در رابطه بین سامانه های بازداری_فعال سازی رفتاری و نشانه های افسردگی در بیماران افسرده بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی_مقطعی در قالب یک طرح همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری از بین افراد افسرده مراجعه کننده به مراکز مشاوره قم در نیمه اول سال 1400 انجام شد که به روش نمونه گیری در دسترس 200 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سامانه های بازداری و فعال سازی رفتاری (BIS/BAS)، پرسشنامه افسردگی Beck و پرسشنامه کانون توجه (FAQ) استفاده شد. داده ها در محیط نرم افزارهای  SPSS-26و AMOS-24 از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل‏ سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. به منظور آزمون معنا داری مسیرهای غیرمستقیم از تحلیل بوت استراپ استفاده شد.

  یافته ها

  الگوی نهایی پس از اصلاح، از طریق حذف مسیر سامانه بازداری رفتاری به نشانه های افسردگی و توجه متمرکز بر دیگری، با آزاد کردن تعدادی از خطاهای کوواریانس برازش خوبی با داده ها داشت (968/0CFI=،090/0RMSEA=). سایر مسیرهای مستقیم، معنا دار بودند (05/0P<). تحلیل بوت استراپ آشکار ساخت توجه متمرکز بر خود در رابطه بین سامانه فعال سازی رفتاری و نیز سامانه بازداری رفتاری با نشانه های افسردگی نقش میانجی گرانه دارد (0001/0>P).

  نتیجه گیری

  توجه متمرکز برخود به عنوان یک میانجی گر کلیدی می تواند اثرات محافظتی فعالیت سامانه فعال ساز رفتاری را بر نشانه های افسردگی بکاهد و از سوی دیگر اثرات مخرب فعالیت سامانه بازداری رفتاری را بر نشانه های افسردگی تشدید نماید.

  کلیدواژگان: نشانه های افسردگی، سامانه فعال سازی، بازداری رفتاری، توجه متمرکز بر خود، مدل میانجی
 • فتانه حریری زاده*، کاظم برزگر بفرویی، احمد زندوانیان صفحات 46-59
  مقدمه

  امروزه درگیری تحصیلی به دلیل جامعیت در توصیف انگیزه و یادگیری توجه روز افزون پژوهشگران و مربیان را به خود جلب کرده است، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش چشم انداز زمان در درگیری تحصیلی با واسطه گری خودکارآمدی دانشجویان بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی در قالب معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد (10436 نفر) در سال تحصیلی 1399-1398 بود. شرکت کنندگان شامل 381 دانشجوی کارشناسی (170 دختر و 211 پسر) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس چشم انداز زمان، درگیری تحصیلی و خودکارآمدی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS و در قالب مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است.                                                                      

  یافته ها

  نتایج نشان داد ابعاد آینده (15/0=β و 05/0>P) و حال جبرگرا (27/0=β و 01/0>P) اثر مستقیم و معناداری بر درگیری تحصیلی دارد. علاوه بر این ابعاد آینده (16/0=β و 01/0>P) و حال لذت گرا (09/0=β و 05/0>P) با واسطه گری خودکارآمدی اثر غیرمستقیم مثبت و حال جبرگرا اثر غیرمستقیم و منفی بر درگیری تحصیلی دارد (20/0=β و 01/0>P). به عبارت دیگر خودکارآمدی در رابطه بین چشم انداز زمان و درگیری تحصیلی دارای نقش میانجی جزیی بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که چشم انداز حال لذت گرا هنگامی که در ارتباط با متغیرهای دیگری مانند خودکارآمدی پایین همراه باشد مضر است اما در صورت همراهی با سطح بالای خودکارآمدی مضر نمی باشد و به واسطه خودکارآمدی، درگیری تحصیلی را افزایش می دهد. هم چنین می توان از نتایج این پژوهش جهت افزایش درگیری تحصیلی دانشجویان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: چشم انداز زمان، درگیری تحصیلی، خودکارآمدی، دانشجویان
 • ثمینه سادات پورتاک دوست، جواد حاتمی*، علیرضا مرادی صفحات 60-72
  مقدمه

  آزمون های کارکردهای اجرایی توسط Adele Diamond جهت سنجش کارکردهای اجرایی کودکان طراحی شده است. این آزمون ها سه مولفه حافظه کاری، بازداری و انعطاف پذیری شناختی را مورد ارزیابی قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی روایی، پایایی و قدرت افتراق این آزمون ها برای کودکان پیش دبستانی فارسی زبان است.

  روش کار

  در یک طرح همبستگی، داده های 80 کودک 4 تا 6 سال شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس توسط پژوهشگر در مهدهای کودک گردآوری شد. اعتبار آزمون ها به روش روایی هم زمان در قیاس با زیرمقیاس های پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی که توسط والدین کودکان تکمیل شده بود؛ انجام شد و پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی بر روی نیمی از آزمودنی ها انجام شد. قدرت افتراق آزمون ها از طریق مقایسه میانگین گروه بالینی و هنجار انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آزمون ها دارای روایی رضایت بخش (ضریب همبستگی اسپیرمن 62/0 تا 89/0)، پایایی مطلوب (میزان همبستگی 71/0 تا 80/0) و قدرت تفکیک مطلوب (اختلاف معنادار در تمام مولفه ها بین نمرات دو گروه هنجار و بالینی) است.

  نتیجه گیری

  آزمون های کارکردهای اجرایی اعتبار و پایایی رضایت بخشی جهت تشخیص و بررسی نتایج مداخلات در کودکان پیش دبستانی فارسی زبان دارد.

  کلیدواژگان: آزمون فراخنای اشکال، آزمون فلنکر، آزمون نقطه ها، ارزیابی کودکان پیش دبستانی، روایی و پایایی
 • مائده پوراسکندر، صالح رحمتی*، زهرا انتظاری، مرضیه بلالی صفحات 73-89
  مقدمه

  استرس مجموعه واکنش هایی است که در پاسخ به هر عاملی که موجب به هم خوردن تعادل درونی (هومیوستاز) شود به وجود می آید. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استرس بلندمدت غیرقابل پیش بینی بر شاخص دویدن، حافظه اجتنابی غیرفعال، اضطراب، و رفتارهای شبه افسردگی در موش های نر ویستار بود.

  روش کار

  16 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به دو گروه (8 سر در هر گروه) تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی در معرض چهار هفته استرس قرار گرفت در حالی که گروه کنترل در شرایط استرس زا نبودند. 48 ساعت پس از پایان مداخله، از تمام حیوانات آزمون های رفتاری و دویدن اختیاری گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد. 05/0P˂ به عنوان تغییر معنا دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  استرس بلندمدت باعث کاهش وزن، افزایش زمان ماندن در بازوی بسته (آزمون ماز مرتفع بعلاوه)، افزایش مدت زمان بی حرکتی (آزمون شنای اجباری) کاهش مسافت طی شده در آزمون جعبه باز، کاهش مسافت طی شده با استفاده از چرخ دوار، افزایش تعداد دفعات ورود به جعبه سیاه (آزمون شاتل باکس)، افزایش مدت زمان ماندن در جعبه سیاه و افزایش زمان تاخیر در ورود به جعبه سیاه شد. مسافت دویدن با استرس و افسردگی همبستگی منفی و با حافظه و وزن گیری همبستگی مثبت داشت.

  نتیجه گیری

  استرس طولانی مدت بر افزایش وزن، اضطراب، افسردگی، حافظه و شاخص دویدن حیوانات تاثیر منفی داشت. با توجه به نتایج همبستگی ها، شاخص دویدن بیشتر، با اختلالات رفتاری کمتر همراه است.

  کلیدواژگان: آزمون جعبه باز، آزمون شنای اجباری، آزمون ماز مرتفع بعلاوه، آزمون حافظه اجتنابی غیرفعال، هومئوستاز
 • محمدناصح طالبی، علیرضا مرادی*، کامران کاظمی، محمد نامی صفحات 90-107
  مقدمه

  خواب یک فرآیند ضروری برای حفظ تعادل همه اعضای بدن است. کم خوابی یک پدیده رایج در جوامع مدرن است، اما اثرات طولانی مدت آن بر عملکرد شناختی مغز کمتر مورد مطالعه علمی قرار گرفته است. علی رغم مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیری هوشیاری، هوشیاری و توجه، اجماع کمتری در مورد تاثیرات کم خوابی بر بسیاری از عملکردهای شناختی سطح بالا از جمله کارکردهای ادراک، حافظه و عملکردهای اجرایی وجود دارد.

  روش کار

  در این مطالعه ما از داده های تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی حالت استراحت (rs-fMRI) جمع آوری شده توسط دانشگاه استکهلم جهت پروژه خواب استفاده نمودیم. این داده ها شامل تصاویر گرفته شده از افراد در دو حالت خواب کامل و محرومیت نسبی از خواب بود. جهت تحلیل تصاویر و مطالعه تفاوت های بین دو حالت، نرم افزار FSL را به کار بردیم. بدین منظور ابتدا با انجام آنالیز ICA بر روی تصاویر rs-fMRI، مولفه های مستقل مکانی به صورت گروهی استخراج گردیدند و در ادامه مولفه های به دست آمده به هفت شبکه مغزی معرفی شده در اطلس Yeo_7networks تخصیص داده شدند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، امکان مقایسه اتصالات درون شبکه ای برای 5 شبکه حالت استراحت وجود داشت که در شبکه های N1 و N5 تفاوت معناداری مشاهده شد. علاوه بر آن بررسی اتصالات بین شبکه ای نشان داد که ارتباط زوج شبکه های N2-N6 و N3-N7 در حالت کم خوابی و شرایط طبیعی اختلاف معناداری دارند. 

  نتیجه گیری

  وجود تفاوت آماری معنادار در اتصالات درون شبکه ای هر یک از شبکه های بینایی و لیمبیک در حالت کم خوابی و طبیعی را می توان ناشی از تاثیر کم خوابی بر کارکردهای شناختی حافظه و توجه برشمرد.

  کلیدواژگان: محرومیت خواب، کارکردهای شناختی، اتصالات شبکه ای مغز، تصویربرداری عملکردی حالت استراحت مغز
 • مریم جندقیان، سعید ستایشی*، فربد رزازی، آرش شریفی صفحات 108-122
  مقدمه

  ردیف موسیقی سنتی ایران شامل هفت دستگاه با نام های شور، ماهور، سه گاه، چهارگاه، راست پنجگاه، همایون، نوا است که هر کدام عواطف خاصی را به شنونده انتقال می دهد. بسیاری از صاحب نظران عرصه موسیقی، ویژگی های عاطفی ادراک شده از هر دستگاه موسیقی سنتی ایرانی را بر اساس تجربه به صورت کیفی تشریح کرده اند. ولی نه تنها آنان، بلکه افراد عادی هم در خصوص نوع و اندازه عواطف حاصل از یک دستگاه موسیقی توافق ندارند. زیرا پیش زمینه عاطفی افراد متفاوت است. هدف از این مطالعه معرفی یک مدل شناختی است که قادر باشد ویژگی های عاطفی هر دستگاه موسیقی را برای شنونده مشخص به صورت کمی پیش بینی نماید.

  روش کار

  در این مطالعه یک مدل بهینه یادگیری عاطفی مغز معرفی شد که با مدل روان شناختی Thayer ادغام گشت تا بر اساس ویژگی های خاص موسیقی دستگاهی ایرانی، الگوی عاطفی دستگاه ها را کشف نماید. ما از ردیف میرزا عبدلله به روایت داریوش طلایی استفاده کردیم و از 52 داوطلب خواستیم تا ارزش 12 احساس مدل عاطفی Thayer را برای هر قطعه تعیین کنند.

  یافته ها

  برای بررسی عملکرد سیستم، میانگین مربعات خطای سیستم برای داوطلبان بر اساس دستگاه به دست آمد. همچنین با جمع بندی نتایج داوطلبان، یک ارزیابی کلی از ویژگی های عاطفی دستگاه های موسیقی ایرانی ارایه دادیم.

  نتیجه گیری

  بررسی سیستم پیشنهادی ما را به این نتیجه می رساند که نوعی عدم قطعیت ناشی از پیش زمینه ادراکی افراد در عملکرد رفتاری و فیزیولوژیکی احساسات در مغز نهفته است.

  کلیدواژگان: مدل سازی شناختی، ارزیابی عاطفی، دستگاه موسیقی ایرانی، یادگیری عاطفی مغز، ردیف میرزا عبدالله
 • فریبا نوری، حیات عامری*، سجاد نوریان، فردوس آقاگل زاده، محمد دبیرمقدم صفحات 123-136
  مقدمه

  آزمون گفتمان روایتی فارسی که ابزاری برای بررسی بالینی گفتمان کودکان و بزرگسالان فارسی زبان با و بدون نیازهای ویژه به شمار می رود، مقیاسی برای ارزیابی دستور داستان ارایه نکرده است. پژوهش حاضر به منظور استانداردسازی آزمون دستور داستان در گفتمان روایتی فارسی زبانان مبتلا به اختلالات ارتباطی جهت ارزیابی بالینی انجام شد.

  روش کار

  با استفاده از مقیاس لیکرت برای ارزیابی روایت، از پرسشنامه پنج سطحی برای سنجش وضوح عناصر چهار بخش روایت در مدل سلسله مراتبی ثرندایک استفاده شد. برای تعیین این که آیا سوالات پیشنهادی، دامنه رفتاری مشاهده شده (دستور داستان) را پوشش می دهد، و برای همه آزمون گران ساده و ملموس است، و به طور کلی پرسشنامه دارای شاخص اعتبار محتوای بالایی بر اساس نظر متخصصان می باشد یا خیر، با شش زبان شناس و شش آسیب شناس گفتار و زبان مشاوره شد. برای تعیین روایی افتراقی، بررسی دستور داستان در رابطه با دو تکلیف بازگویی داستان و خلق بداهه روایت توسط دو گروه از دانش آموزان دبستانی با و بدون اختلال شنوایی در مدارس ابتدایی عادی انجام شد. پایایی به صورت درون ارزیاب و برون ارزیاب مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  در بخش های صحنه و موضوع، بین میانگین نمرات گروه های شنوا و دچار آسیب شنوایی در خلق روایت یا بازگویی داستان تفاوت معنا داری وجود نداشت اما در بخش های اپیزودها (001/0>P) و گره گشایی (001/0>P)، نمرات گروه شنوا به طور قابل توجهی بالاتر از گروه آسیب دیده شنوایی بود.

  نتیجه گیری

  روایی و پایایی آزمون مبتنی بر مدل ثرندایک مشخص کرد که برای ارزیابی بالینی دستور داستان موثر است.

  کلیدواژگان: ارزیابی زبان، دستور داستان، گفتمان روایتی، آسیب شنوایی
 • پریسا بخشنده، رضا نیلی پور*، زهرا سادات قریشی، ارسلان گلفام، شهرام مدرس خیابانی صفحات 137-147
  مقدمه

  مطالعه عملکرد کودکان طبیعی و بررسی روند رشد مربوط به مقوله های زبانی مرتبط با سطوح زبان می تواند زمینه مناسبی برای طراحی آزمون های رشدی برای سنجش سطوح رشد زبان در کودکان طبیعی را فراهم آورد. گفتار پیوسته، از نوع توصیف یا گزارش گفتاری از رویدادهای مرتبط، مهارتی چند بعدی است که می تواند سطح دانش زبانی و همچنین شناختی را نشان دهد. از نمونه گفتار پیوسته فرد برای ارزیابی شاخص های رشدی کیفیت گفتار برای هر گروه سنی استفاده می شود.

  روش کار

  در این پژوهش با هدف بررسی روند رشد گفتار کودکان طبیعی فارسی زبان، 2215 گفته از کودکان 5 تا 7 ساله سالم فارسی زبان، از 200 نمونه گفتار توصیفی بر اساس فهرستی از شاخص های کیفیت گفتار تحلیل شده است. 100 نمونه گفتار متعلق به پسران و 100 نمونه گفتار متعلق به دختران بوده است. از سوی دیگر، 100 نمونه گفتار را کودکان 5 تا 6 سال و 100 نمونه گفتار را کودکان 6 تا 7 سال تولید کرده اند. کل گفته ها 17427 واژه را شامل می شود.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد شاخص های تحلیل گفتار «تعداد گفته»، «تعداد واژه دستوری»، «تعداد اسم»، «تعداد فعل»، «تعداد ضمیر»، و «تعداد حروف پیوند» که همگی از نوع شاخص های ساختاری هستند، تفاوت چشم گیری در بین دو گروه نشان می دهند.

  نتیجه گیری

  یافته‎ها نشان می دهد که در فرایند رشد از گروه کودکان 5 تا 6 سال به 6 تا 7 سال، شاخص های ساختاری تحلیل گفتار رشد چشم گیرتری دارند و در ارزیابی فرایندهای رشدی می توان از آنها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: گفتار پیوسته، رشد زبان، کیفیت گفتار، میانگین طول گفته، غنای واژگانی
 • مریم سادات فیاضی* صفحات 148-160
  مقدمه

  نوشتن را می توان از جمله بزرگ ترین چالش های مقاطع مختلف تحصیلی از دبستان تا دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه برشمرد. هدف پژوهش تدوین بسته آموزش غیرمستقیم قالب های معنایی و تاثیر آن بر مهارت نوشتن دانش آموزان بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون، با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم دوره دبستان شهر رشت در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از میان آنها 100 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده گرفتند. ابزار سنجش شامل یک پرسشنامه ده گزینه ای محقق ساخته بود. بسته آموزش غیرمستقیم قالب های معنایی طی 10 جلسه 60 دقیق ه ای به صورت هفته ای دو جلسه با استفاده از روش تکلیف محور برای دانش آموزان گروه آزمایش در دو مدرسه دخترانه و پسرانه صورت پذیرفت. گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای در آن زمان دریافت نکردند. در پایان جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط یکسان پس آزمون گرفته شد و نتایج با نرم افزار SPSS-26 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که بسته آموزشی قالب های معنایی بر مهارت نوشتن دانش آموزان پایه ششم دبستان تاثیرگذار است. به سخن دیگر، میزان پیشرفت در نگارش دانش آموزانی که در جلسات آموزشی شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت (01/0P<).

  نتیجه گیری

  با استناد به نتایج پژوهش، می توان بسته آموزش غیرمستقیم قالب های معنایی را به عنوان تسهیل کننده در امر یادگیری و عاملی موثر بر مهارت نوشتن دانش آموزان پایه ششم دبستان پیشنهاد داد. به طوری که به صورت عملی در مدارس و دوره های آموزشی برای آموزگاران در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: مهارت نوشتن، بسته آموزشی، قالب معنایی، معنی شناسی قالب، متن روایی
 • زهرا سروریان، رسول روشن چسلی*، محمدرضا نائینیان، حجت الله فراهانی، ساجد یعقوب نژاد صفحات 161-177
  مقدمه

  با توجه به تاثیرات نارسانویسی در بعد روان شناختی دانش آموزان مبتلا و مشکلات شدید یادگیری تحصیلی، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی توان بخشی شناختی بر حافظه فعال و دیداری دانش آموزان نارسانویسی انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دوره پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم ابتدایی مبتلا به اختلال نارسانویسی شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از مدارس عادی به مراکز آموزشی و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیری ارجاع داده شده بودند؛ که از بین آنها 28 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. دانش آموزان به مقیاس تشخیصی نارسانویسی یعقوبی و همکاران (1400)، آزمون حافظه فعال N-BACK (2001) و آزمون حافظه دیداریKim Karad  (1945) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش برنامه آموزش توان بخشی شناختی را دریافت کردند، ولی برای گروه کنترل فقط آموزش های مدرسه ارایه شد. برای تحلیل داده ها از آزمون اندازه گیری مکرر با نرم افزار SPSS نسخه 24 در سطح معنا داری 05/0 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برنامه توان بخشی شناختی بر بهبود حافظه فعال و دیداری دانش آموزان نارسانویس موثر بود و نتایج در دوره پیگیری، پایدار بود (01/0>P).

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود جهت بهبود حافظه فعال و دیداری دانش آموزان نارسانویس، رویکرد توان بخشی شناختی در مراکز آموزشی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، حافظه فعال، حافظه دیداری، نارسانویس
|
 • Zahra Esmailyan, Mohammad Ali Rahmani*, Taher Tizdast Pages 1-14
  Introduction

  Diabetes type 2 to 95 % of is newly diagnosed diabetes in adults. The present study aimed to determine the effectiveness of acceptance and commitment based on self-care and glycosylated hemoglobin in patients with type 2 diabetes.

  Methods

  In a quasi-experimental study with control, pre-test, and post-test groups, thirty women with type 2 diabetes who were referred to the Iranian Diabetes Association in Tehran province from January to May 2020 were selected by random sampling method. The subjects were then randomly assigned to two test and control groups through Excel Office software. The experimental group (n=15) (under the treatment of admission and commitment for eight weekly sessions of 90 minutes each session) and the control group (n=15) were treated with routine treatment. Diabetes and hemoglobin glycosylated hemoglobin questionnaire information tools were collected in three baseline stages after intervention and three-month follow-up. The data were entered into the SPSS- 21 statistical software and analyzed using the variance analysis method.

  Results

  The findings revealed that based on admission and commitment in the treatment group, the average self-care score is significantly higher than in the control group. In addition, women in the diabetes group were significantly reduced in the mean hemoglobin score of glycosylated compared to the control group (P<0.001).

  Conclusion

  The results of this study showed that acceptance and commitment-based treatment could be effective in improving self-care and reducing hemoglobin in women with type 2 diabetes. Besides, to expand the findings of this study, researchers should implement treatment based on the acceptance and commitment of similar patients in other hospitals.

  Keywords: Self-care, Type 2 diabetes, Acceptance, commitment-based treatment, Hemoglobin glycolysis
 • Majid Farahmand Sabet, Asie Moradi*, Kamran Yazdanbakhsh Pages 15-29
  Introduction

  Antisocial personality has increased dramatically worldwide. Several causative factors exist for developing an antisocial personality, most rooted in the individual's past. The present study aimed to model structural equations for antisocial personality traits with particular reference to adverse childhood experiences and psychological inflexibility.

  Methods

  The statistical population of this study included all individuals who turned to health centers in Hamedan during the six months of 2021 and 2022, of which 361 individuals were selected using convenience sampling. The instruments used were the Adverse Childhood Experiences Questionnaire, the Psychological Inflexibility Questionnaire, and the Norm Deviation Questionnaire. The method of data analysis was performed using Amos and structural equations, specifically the bootstrapping method.

  Results

  The obtained results indicated that adverse childhood experiences and psychological inflexibility were significantly and directly related to antisocial personality traits (P<0.01). In addition, adverse childhood experiences were related to antisocial personality traits via psychological inflexibility (P<0.01). Structural equation analysis for the relationships between indicators revealed that the direct effect of adverse and inflexible psychological experiences on antisocial personality traits was 0.44 and 0.35, respectively, and the indirect effect of adverse childhood experiences on antisocial personality traits was 0.26.

  Conclusion

  According to the findings, this study concluded that the model of adverse childhood experiences predicts antisocial personality with a mediating role of psychological inflexibility. Therefore, providing treatments that increase psychological flexibility (e.g., treatments based on acceptance and commitment) may reduce antisocial personality symptoms.

  Keywords: Adverse childhood experiences, Antisocial personality, Psychological inflexibility
 • Zahra Haji Hosseini, Sajjad Rezaei, Azra Zebardast* Pages 30-45
  Introduction

  Paying attention to effective and perpetuating cognitive factors of depression is one of the research and treatment priorities. This study aimed to testthe mediating model of self and external-focused attention in the relationship between behavioral inhibition/activation systems and depression symptoms among depressed patients.

  Methods

  The current descriptive and cross-sectional study was conducted using a correlation design and structural equation modeling among depressed people who were referred to counseling centers in Qom in the first half of 1400, and 200 people were selected by available sampling. The Behavioral Inhibition and Activation Systems Scale (BIS/BAS), the Beck Depression Test, and the Focus of Attention Questionnaire (FAQ) were used. Data were analyzed in SPSS-26 and AMOS-24 software through Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling techniques. Bootstrap analysis was used to test the significance of indirect paths.

  Results

  The final model, after modification, had a good fit with the data by freeing several covariance errors (CFI=0.968, RMSEA=0.090). Other direct paths were significant (P<0.05). The obvious bootstrap analysis of self-focused attention has a mediating role in the relationship between the behavioral activation and the behavioral inhibition systems with depression symptoms (P<0.0001 in both analyses).

  Conclusion

  Focused attention as a key mediator can reduce the protective effects of the activity of the behavioral activation system on the symptoms of depression and intensify the destructive effects of the activity of the behavioral inhibition system on the symptoms of depression.

  Keywords: Depression symptoms, Behavioral activation, inhibition system, Self-focused attention, Mediation model
 • Fatana Haririzade*, Kazem Barzegar Bafrooei, Ahmad Zandevanian Pages 46-59
  Introduction

  Today, academic engagement has attracted the increasing attention of researchers and educators due to its comprehensive description of motivation and learning. The present study aimed to investigate the role of time perspective in academic engagement with the mediation of students' self-efficacy.

  Methods

  The study population consisted of all undergraduate students of Yazd University (10436 students) in the academic year 2019-2020. Participants were 381 Undergraduate students (170 women and 211 men) selected based on random cluster sampling. This study used Time Perspective Inventory, General Self-Efficacy, and Academic Engagement scale. Data analysis was done using AMOS software and in the form of structural equation modeling.

  Results

  The results revealed that future dimensions (β=0.15, P<0.05) and deterministic present (β=-0.27, P<0.01) indirectly and adversely affect academic engagement. In addition, the dimensions of the future (β=0.16, P<0.01) and the hedonistic present (β=0.09, P<0.05) positively and indirectly affect through the mediation of self-efficacy, and the deterministic present has an indirect and negative effect on academic engagement (β=-0.20, P<0.01). In other words, self-efficacy had a mediating role in the relationship between time perspective and academic engagement.

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that the hedonistic present perspective is harmful when associated with other variables, such as low self-efficacy. However, it is not harmful when accompanied by a high level of self-efficacy, and due to self-efficacy, it increases academic involvement. Furthermore, the results of this research can be used to increase students' academic engagement.

  Keywords: Time perspective, Academic engagement, Self-efficacy, Student
 • Samineh S. Pourtakdoust, Javad Hatami*, Alireza Moradi Pages 60-72
  Introduction

  Executive function tests are a tool designed by Adele Diamond to measure children's executive function performance. These tests assess the three components of working memory, inhibition, and cognitive flexibility. This study aimed to investigate the validity, reliability, and differentiation power of these tests for Persian-speaking preschool children.

  Methods

  In correlational design, data were collected among 80 children aged four to six years old in preschool children of Tehran city (Convenience sampling). The concurrent validity of the tests was investigated by correlation as compared to the subscales of the Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool version completed by parents, and its reliability was evaluated by using the test-retest method on half of the subjects. The differentiating power of the tests was done by comparing the mean of the clinical and normative groups.

  Results

  The results revealed that the tests had satisfactory validity (Spearman correlation coefficient 0.62 to 0.89), good reliability (correlation rate 0.71 to 0.80), and very good resolution (A significant difference in all components between the scores of normal and clinical groups).

  Conclusion

  Executive function tests are a suitable tool for diagnosing and evaluating the results of interventions in Persian-speaking preschool children.

  Keywords: Flanker test, Dots test, Form span, Preschool children assessment, Validity, reliability
 • Maedeh Poureskandar, Saleh Rahmati*, Zahra Entezari, Marzieh Balali Pages 73-89
  Introduction

  Stress is a set of reactions that occurs in response to any factor that disturbs the internal balance (homeostasis). The present study aims to investigate the effect of unpredictable long-term stress on running index, passive avoidance memory, and depressive-like behaviors in male Wistar rats.

  Methods

  Sixteen male rats were randomly divided into two groups (Each group=8). The experimental group was exposed to four weeks of stress, while the control group was not under stress conditions. Forty-eight hours after the end of the intervention, behavioral and running index tests were taken from all animals. Rats’ body weight also were measured during the intervention induced. Data analysis was done using one-way and repeated measure analysis of variance. P˂0.05 was considered a significant change.

  Results

  Chronic stress causes weight loss, increasing the time spent in the closed arm (plus elevated maze test), increasing the immobility time (forced swimming test), reducing the distance traveled in the open box test, reducing the distance traveled using the rotating wheel, increasing the number of times entering the black box (shuttle box test), increasing the duration of staying in the black box, and increasing the delay in entering the black box. Running distance had a negative correlation with stress and depression and had a positive correlation with memory and rats’ body weight.

  Conclusion

  Long-term stress negatively affects weight gain, anxiety, depression, memory, and running index of animals. According to the correlations, a better running index is associated with fewer behavioral disorders.

  Keywords: Open box test, Forced swimming test, Plus elevated maze test, Passive avoidance memory test, Homeostasis
 • Mohammad Naseh Talebi, Alireza Moradi*, Kamran Kazemi, Mohammad Nami Pages 90-107
  Introduction

  One of the critical parts of human life is sleeping. Sleep Deprivation (SD) is defined as sleep-loss status generally caused by personal or environmental reasons. It becomes an inherent problem to shift work, e.g., Intensive Care Unit (ICU) physicians or drivers, is prevalent in modern society and profoundly affectscognitive function, attention, learning, and working memory.

  Methods

  The data set obtained from Stockholm University in the Sleepy Brain project was evaluated using brain image analysis software, FSL. The statistical double regression method was used to investigate the significant differences between different brain regions. According to the Yeo Atlas, the components of the independent group analysis were assigned to seven brain networks. For this purpose, the brain communication matrix was calculated for two fundamental quantities before and after SD. The first quantity is the intra-network communication for each network’s independent components, and the second quantity is the intra-network communication, indicating the weakening or strengthening of the communication between the seven introduced networks.

  Results

  A significant difference was found between N1 and N5 networks (Five networks related to visual function and limbic network) among five networks for which intra-network comparison is possible. In addition, significant differences were observed between networks for N1-N7, N2-N6, N3-N7, and finally, N4-N6 networks in SD and normal conditions.

  Conclusion

  The relationship between visual and limbic networks between regions and brain networks that are statistically significant in people with SD and normal people can be interpreted as affecting the cognitive functions of memory and attention.

  Keywords: Sleep deprivation, Cognitive functions, Brain network communication, Resting state fMRI
 • Maryam Jandaghian, Saeed Setayeshi*, Farbod Razzazi, Arash Sharifi Pages 108-122
  Introduction

  Iranian traditional music includes Dastgahs and Avazes, which can evoke different emotions. Many sources have divided Iranian musical Dastgahs into seven types (Shur, Mahur, Segah, Chahargah, Raste-Panjgah, Homayun, Nava) (‎‎12, ‎13). In recent years, several studies have been used for mood recognition or classification of music pieces based on Dastgah (‎14-‎16). Nevertheless, considering this collection wide range of emotions, diversity, and richness, it is necessary to examine the quantitative value of the different emotions evoked by the Dastgah of Iranian music. Famous musicians have qualitatively described the emotional features evoked by each Dastgah. For example, the sadness of the Segah (‎17) and the motivation and pleasure of Mahur (‎18, ‎19) have been emphasized. But there are two problems. Initially, a qualitative description is provided, with a limited number of studies focusing on the quantification of emotions evoked by Iranian musical Dastgahs. Secondly, not only musical experts but also ordinary people do not agree with the evoked emotions by each Dastgah. People's emotional backgrounds vary, influencing their comments on a particular Dastgah. Their musical knowledge also plays a role in shaping their opinions. Therefore, musical Dastgah can evoke different emotions in different individuals. The main goal of the current study is to predict the quantitative values of all the emotional features of Iranian musical Dastgahs, considering the emotional background of a specific person and the musical features of an Iranian music piece.

  Methods

  The design of the proposed system was based on the parallel processing of emotions in the brain (‎28). The Brain Emotional Learning (BEL) model expresses emotional learning based on the interaction of four neural regions of the brain, including the orbitofrontal, amygdala, thalamus, and cortex (‎25). Thayer's emotional model describes 12 emotions using two dimensions called arousal and valence (‎29). Based on Thayer's model, the emotional studied components are in order: pleased, happy, excited, annoyed, angry, nervous, sad, bored, sleepy, calm, peaceful, and relaxed.
  According to the proposed structure, pieces of music enter the thalamus, and the thalamus removes the noise, converts the MIDI file to a matrix, and extracts the features based on the structure of Iranian traditional music. The output of the thalamus was sent to all the emotional parts for processing. Based on Thayer's model, the proposed structure included 12 emotional parts, each responsible for evaluating one of the emotions from the input matrix. The most impressive feature was the type of musical Dastgah (including one of the seven Dastgahs) directly imported from the thalamus to the amygdala. Dimensions of the Thayer model helped us to adjust the reinforcement signals. Arousal was used as a signal to the amygdala, and valence as a reinforcement signal to the orbitofrontal.
  This study used “RADIF of Mirza Abdollah,” published with the composition and playing of Setar (an Iranian musical instrument) by Dariush Talaei (‎31). The researchers asked 52 participants to evaluate each piece’s 12 emotions of Thayer's emotional model. The simulation environment was MATLAB. The cross-validation method was used to evaluate each person's feelings. In this way, the samples were divided into seven equal parts with the normal distribution of parts based on the type of Dastgah, so five parts were used as training samples, and two parts were used as test samples. Twenty-one replications were performed to cover all possible scenarios.

  Results

  The proposed system was evaluated in two stages. In the first stage, the system’s overall performance compared to Anfis was reported so that the system’s output was confirmed with an acceptable error. Furthermore, this study used the coefficient of determination or R-Squared as another standard to evaluate the performance of the proposed system. In the second stage, the average emotions of all fifty-two participants were summarized and normalized based on the musical Dastgahs shown in Figure 1. Considering no similar study to compare the system's performance, referring to the qualitative description of the Khaleghi can confirm the results (‎‎17).
  Fig. 1. Average emotions of all participants based on Dastgah
  Overall, listeners were more successful in identifying arousal levels in the Dastgahs, but they struggled to discern the valence pattern because arousal is more comprehensible to humans than capacity. The ultimate outcome demonstrated that Dastgahs with higher arousal power, such as Shur and Mahur, had a lower average system error. Conversely, Dastgahs with lower valence power, like Nava and RastePangah, experienced a higher error rate.

  Conclusion

  This study was conducted to evaluate individual emotions of Iranian musical Dastgahs. This research tried to propose a model with special attention to the features of Iranian traditional music and the emotional background of the individual. The proposed model included 12 parts, each responsible for processing one emotion of Thayer's emotional model. All 12 parts worked in parallel with each other. Each part included four areas: orbitofrontal, amygdala, thalamus, and cortex. The most impressive feature was the type of Dastgah that entered the amygdala directly from the thalamus. Thayer's model has two dimensions: valence and arousal. The proposed model used valence to regulate the amygdala reinforcement signal and arousal to regulate the orbitofrontal reinforcement signal. The analysis of the results leads us to the existence of uncertainty caused by people's emotional background lies in the behavioral and physiological function of emotions in the brain.
  Ethical Considerations  
  Compliance with ethical guidelines 
  The present study was conducted following ethical principles, including the consent of all participants, respect for the confidentiality of participants' information, and freedom to leave the research process.

  Authors' contributions

  All four authors prepared the study; the first author designed the model and the computational framework. The second author analyzed the data. The third and fourth authors did sample preparation. All of the authors contributed to the interpretation of the results.          

  Funding

  No financial support has been received from any organization for this research.

  Acknowledgments

  The authors would like to thank all 52 participants in this study, as well as the respected professors who guided this work.

  Conflicts of interest

  All authors certify that they have no affiliations with or involvement in any organization or entity with any interest or non-financial interest in the subject matter or materials discussed in this manuscript.

  Keywords: Cognitive modeling, Evaluation of emotions, Iranian musical Dastgah, Brain emotional learning, RADIF of Mirza Abdollah
 • Fariba Noori, Hayat Ameri *, Sajad Noorian, Ferdows Aghagolzadeh, Mohammad Dabir Moghaddam Pages 123-136
  Introduction

  The Persian Narrative Discourse Test (PNDT), a tool for clinically evaluating the discourse of Persian-spoken children and adults, with and without special needs, has provided no measure to evaluate the story grammar. The present research was made to standardize the story grammar test to clinically evaluate Persian-spoken people’s narrative discourse, having communication disorders.

  Methods

  To evaluate the narrative using the Likert Scale, this study applied a five-level questionnaire to measure the clarity of the elements for four narrative sections in Thorndyke’s hierarchical model. Six linguists and six speech and language pathologists were consulted to determine if the proposed questions would encompass the observed behavioral range (story grammar), be easily understood and applicable for all examiners, and ensure that the questionnaire would have a high content validity indicator, according to the experts’ opinion. To specify differential validity, the story grammar was evaluated for both story retelling and improvised narrative creation assignments made by two groups of elementary students, with and without hearing disorders, in regular elementary schools. The reliability was examined as intra-rater and extra-rater.

  Results

  In the setting and theme sections, no significant variation was observed between the average scores of hearing and hearing-impaired groups to create a narrative or retell a story, but in the sections of episodes (P<0.001) and resolution (P<0.001), the hearing group’s scorers were significantly higher than hearing-impaired one.

  Conclusion

  The validity and reliability of the Thorndyke -based test revealed that it is an effective tool for the clinical evaluation of story order.

  Keywords: Language assessment, Story grammar, Narrative discourse, Hearing impairment
 • Reza Nilipour*, Zahrasadat Ghoreishi, Arsalan Golfam Pages 137-147
  Introduction

  The study of healthy children's performance and exploration of the developmental process concerning language categories and levels can establish a suitable foundation for creating developmental tests to assess language proficiency in healthy children. Connected speech, in the form of a description or verbal report of the related events, refers to a multidimensional skill exhibiting the linguistic and cognitive knowledge level. The individual’s connected speech sampling is employed to assess the developmental indicators of speech quality for each age group.

  Methods

  The present research aimed to investigate the speech development process of healthy Persian-speaking children, 2215 utterances of 5-7-year-old healthy Persian-speaking children from 200 descriptive speech samples were analyzed according to a list of speech quality indicators, out of which 100 speech samples belonged to boys and 100 speech samples to girls. On the other hand, 100 speech samples were produced by 5-6-year-old children and 100 speech samples by 6-7-year-old children. The whole utterances included 17427 words.

  Results

  The research results revealed a significant difference between the two groups in terms of speech analysis indicators of “number of utterances”, “number of grammatical words”, “number of nouns”, “number of verbs”, “number of pronouns”, and “number of conjunctions”, which are all structural indicators, i.e.

  Conclusion

  In the development process from the 5-6-year-old children group to the 6-7-year-old ones, these indicators have more significant development and may be used in assessing development processes.

  Keywords: Connected Speech, Language Development, Speech Quality, Mean Length of Utterance (MLU), Lexical Richness
 • Maryam Sadat Fayyazi* Pages 148-160
  Introduction

  Writing could be construed as one of the largest challenges at various educational levels, from primary school to post-graduate academic studies. The present study aimed to develop an educational package based on semantic frames and evaluate its effect on sixth-grade students’ writing skills.

  Methods

  The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group in terms of method. The statistical population included all sixth-grade male and female students of the primary school in Rasht in the academic year 2020-2021, of which 100 students were selected by random sampling method and assigned to the experimental and control group (50 people in each group). The research instrument included the researcher-made questionnaire. The experimental group received the training package, while the control group was trained by the usual method based on the curriculum of the Ministry of Education. The revised form of the training package was developed by the TBLT method during 10 60-minute sessions in two sessions per week for the experimental group. To assess the effectiveness of the educational package, a 10-item researcher made test was given to both experimental and control groups. Data were analyzed using the analysis of covariance in SPSS-26.

  Results

  The result revealed that the education package of indirect semantic frames affected students’ writing skills. In other words, the writing score of students participating in indirect semantic frames training sessions increased significantly compared to the control group (P<0.01).

  Conclusion

  Referring to the result, the educational package can be viewed as structural and strategic knowledge development. As a result, the educational package of indirect semantic frames can be suggested as a facilitator in teaching writing skills to both teachers and students.

  Keywords: Writing skill, Educational package, Semantic frame, Frame semantics, Narrative text
 • Zahra Sarvarian, Rasol Roshan Chesli*, Mohammad Reza Naeinian, Hojjatollah Farahani, Sajed Yaghoubnezhad Pages 161-177
  Introduction

  Considering the effects of dysgraphia on the psychological dimension of affected students and severe academic learning problems, the present study was conducted to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation on the working and visual memory of dysgraphia students.

  Methods

  The present study was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a follow-up period with a control group. The research population included all second and third-grade female students with dysgraphia in Tehran, Iran, in the academic year of 2021-2022 who were referred from regular schools to educational and rehabilitation centers for special learning problems. Among them, twenty-eight people were selected and randomly placed in two experimental and control groups. Furthermore, they responded to Yaqoubi et al.'s dysgraphia diagnostic scale (2020), N-BACK (2001), and Kim Karad's visual memory test (1945). Then, the experimental group received the cognitive rehabilitation training program, but only school training was provided to the control group. For data analysis, a repeated measurement test was used with SPSS version 24 software at a significance level 0.05.

  Results

  The results revealed that the cognitive rehabilitation program effectively improved the working and visual memory of dysgraphia students, and the results were stable in the follow-up period. (P<0.01).

  Conclusion

  It is suggested to use the cognitive rehabilitation approach in educational and training centers to improve the working and visual memory of dysgraphia students.

  Keywords: Cognitive rehabilitation, Working memory, Visual memory, Dysgraphia