فهرست مطالب

تفکر و کودک - سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بررسی و تحلیل داستان «سنگ روی سنگ» هوشنگ مرادی کرمانی در پرتو نظریه «فلسفه برای کودکان» متیو لیپمن
  فرشاد اسکندری شرفی، خلیل بیگ زاده* صفحه 1

  فلسفه برای کودکان (فبک)، برنامه ای است که با هدف گذار از تعلیم و تربیت ناکارآمد سنتی، به ابتکار پروفسور متیو لیپمن آمریکایی، در آغاز دهه 1970 میلادی، شکل گرفت. این برنامه با ابزار داستان موقعیت های دشوار و چالشی زندگی را به کودکان ارایه می کند تا با اندیشیدن و بحث درباره آن ها، مهارت های گوناگون و ارزشمند فکرورزی را فرابگیرند و با مسایل و چالش های زندگی برخوردی سنجیده داشته باشند. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای، داستان «سنگ روی سنگ»، از مجموعه داستان «تنور و داستان های دیگر» هوشنگ مرادی کرمانی، بر پایه معیارهای داستانی فبک بررسی و تحلیل شده است. مطابق نتایج پژوهش، شخصیت پردازی داستان مطلوب و باورپذیری، صرف نظر از قسمت های پایانی، قابل قبول است. داستان پیرنگی قوی و پیامی غیرتلقینی دارد و تنها ضعف آن گره گشایی انتهای داستان می باشد. در این داستان مفاهیم و چالش های فلسفی متعدد و متنوع، درونمایه فلسفی غیرتلقینی و برخی گفت وگوهای متناسب با فبک، مشاهده می شود. زبان داستان امروزی و مناسب گروه سنی «د» است؛ وجود اصطلاحات و عبارات کنایی دشوار، شعر، و حجم و گفت وگوهای طولانی ضعف های آن محسوب می گردد. غالب مفاهیم و موضوعات داستان درخور فهم گروه سنی «ج» و «د» است. صحنه های خشونت آمیز داستان نیز همانند دیگر ضعف های آن، نیاز به بازنویسی دارد.

  کلیدواژگان: برنامه فلسفه برای کودکان (فبک)، غنای ادبی، غنای فلسفی، غنای روانشناختی، داستان «سنگ روی سنگ» هوشنگ مرادی کرمانی
 • اثربخشی آموزش مبتنی بر «مدل به کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان بااستعداد دوره دوم ابتدایی
  اسماعیل زارعی زوارکی، علی اکبر کبیری*، یحیی قائدی، علی دلاور، محمدرضا نیلی احمد آبادی صفحه 2

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر «مدل به کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر بااستعداد دوره دوم ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر بااستعداد دوره دوم ابتدایی بود که در سال تحصیلی 1400-1399 دریکی از مدارس دولتی تهران مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 40 نفر از دانش آموزان بااستعداد شناسایی و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جای گماری شدند. ایزار پژوهش پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون - گلاسر  بود.که ابزار این پژوهش بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری در دو سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار و استنباطی وواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل در مولفه های متغیر تفکر انتقادی وجود دارد (05/0P<). بر اساس نتایج می توان پیشنهاد داد از مدل پیشنهادی این پژوهش می توان به عنوان مبنایی برای طراحی آموزشی جهت پرورش مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان با استعداد دوره دوم ابتدایی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مدل آموزشی، فلسفه برای کودکان، رویکرد یادگیری تلفیقی، تفکر انتقادی، دانش آموزان بااستعداد
 • چالش‏ها و راهکارهای آموزش تفکر خلاق در مدارس ابتدایی شهر یاسوج
  علی شیروانی شیری*، ژیلا حیدری نقدعلی، صادق رامیان صفحه 3

  هدف این پژوهش، شناسایی چالش‏ها و ارایه راهکارهای آموزش تفکر خلاق در مدارس دوره ابتدایی شهر یاسوج بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. به منظور گردآوری داده ‏ها از تکنیک مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته با در نظر گرفتن قاعده اشباع نظری استفاده شد. با تحلیل محتوای استقرایی و بررسی موشکافانه داده‏ها در مراحل مختلف فرایند تحلیل داده‏ ها، و استخراج کدهای معنادار، 25 مقوله‏ی محوری احصاء‏ شد و در قالب دو کد گزینشی چالش‏های آموزش تفکر خلاق (12 مقوله) و راهکارهای آموزش تفکر خلاق (13 مقوله) دسته‏بندی شد. برای اعتباریابی پژوهش از روش مسیر ممیزی و روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان، بررسی توسط گروه پژوهشگران و دقت علمی پژوهشگران استفاده شد. نتیجه به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که مقوله ‏های محوری، می‏توانند عملکردی دوگانه داشته باشند بدین نحو که هم می‏توانند آموزش تفکر خلاق را با چالش روبرو کنند و هم با در نظر گرفتن مسیر مناسب، راهکاری برای برطرف‏کردن چالش‏ های آموزش تفکر خلاق باشند. از دیدگاه معلمان، آنچه موجب بروز خلاقیت می شود، در صورت عدم ‏‏توجه و در نظر نگرفتن ضرورت ها توسط آموزش ‏و پرورش، منجر به ایجاد موانع خواهد شد. توجه ‏کردن به راهکارهای سیزده گانه، منجر به شکوفایی خلاقیت در دانش ‏آموزان خواهد شد.

  کلیدواژگان: آموزش تفکر خلاق، چالش‏های آموزش تفکر خلاق، راهکارهای آموزش تفکر خلاق، دوره ابتدایی
 • مطالعه اثربخشی بازی رایانه ای لگو بر تفکر خلاق نوآموزان دختر و پسر پیش دبستان
  معصومه رسولی*، نیلوفر شادمهری، زینب انگوتی صفحه 4

  موثرترین رویکرد برای افزایش خلاقیت، به عنوان یکی از توانایی های اساسی انسان، توسعه مهارت های تفکر خلاق است که از اواسط قرن بیستم هدف آموزشی مطلوب بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان اثربخشی بازی رایانه ای لگو بر مهارت های تفکر خلاق و به تبع آن رویکرد حل مسیله در میان نوآموزان مقطع پیش دبستان انجام پذیرفت. این پژوهش، به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، انجام شد. نمونه ی آماری شامل 39 نوآموز دختر و پسر پیش دبستانی به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که توسط پرسشنامه تورنس مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده بین مولفه های خلاقیت پیش آزمون و پس آزمون دختران و پسران مشارکت کننده، تنها در بعد انعطاف پذیری دختران تفاوت معناداری ایجاد شده بود. اما در بین سایر مولفه های خلاقیت پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه دختران و پسران، هیچ رابطه ی معناداری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: تفکر خلاق، بازی های رایانه ای، پیش دبستانی، بازی لگو
 • شناسایی عوامل موثر بر آگاهی و ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی کودکان
  محمد قیصرزاده، فرانک موسوی*، علیرضا قاسمی صفحه 5

  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر آگاهی و ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی کودکان می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است که جامعه آماری آن را مدیران و کارشناسان  امور فرهنگی استان های غربی کشور و مسیولین فرهنگی شهرستان ها، مدیر و مربیان کانون های فرهنگی تربیتی کمیته امداد و  اعضای هیات علمی دانشگاه دراستانهای غربی کشور(ایلام، کرمانشاه، همدان، کردستان)بودند که با توجه به گسترده بودن  جامعه آماری، تعداد 383 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که داری 61 گویه می باشد  که روایی صوری محتوایی از دیدگاه متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش در سطح آمار استنباطی از نرم افزار مدل یابی معادلات ساختاری PLS به منظور سنجش الگوی پیشنهادی مورد نظر تحقیق استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی، اجتماعی فردی، فرهنگی، آموزشی و  محیطی از عوامل موثر بر آگاهی و ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی کودکان در کانون های فرهنگی کمیته امداد هستند، مدل عوامل موثر بر آگاهی و ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی کودکان در کانون های فرهنگی کمیته امداد از برازش مناسبی برخوردار320/0 = GOF است.

  کلیدواژگان: کانون های فرهنگی، سطح علمی - فکری کودکان، کمیته امداد
 • دیدگاه والدین از بازی کودکان: یک پژوهش پدیدارشناسی
  صابر عبدالملکی*، نرگس اکرمی، معصومه محبوبی ابراهیمی صفحه 6

  والدین به عنوان یکی از مولفه های اساسی آموزش در دوران اوان کودکی، به شیوه هایی متفاوت نسبت به متخصصان آموزش، بازی کودکان را درک می کنند. درک و شناسایی دیدگاه والدین، زمینه را برای فهم عمیق تر بازی و درنتیجه پیاده سازی اثربخش تر آن در برنامه های آموزشی دوران اوان کودکی را فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه والدین از بازی کودکان بود. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش مادران کودکان مراکز پیش از دبستان شهر تهران بود که با روش نمونه گیری هدفمند از 15 مادر به طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شد. داده ها با روش هفت مرحله ای کلایزی (1987) تجزیه وتحلیل شد. یافته ها منجر به شناسایی سه دیدگاه اصلی والدین از بازی شد بازی وسیله ای برای یادگیری، بازی فعالیتی سرگرم کننده و بازی فعالیتی برای تخلیه انرژی. همچنین یافته ها نشان داد اغلب والدین دیدگاه نتیجه محوری به بازی داشتند و بازی را بیشتر به خاطر دستاوردهای یادگیری رشدی و دانشگاهی ارزشمند می دانستند.

  کلیدواژگان: بازی، والدین، کودکان، دوران اوان کودکی، یادگیری
 • سنتز پژوهشی مولفه های آموزش حقوق شهروندی در دوره ابتدایی بر اساس اسناد بالادستی ایران و مطالعات بین الملل
  سیده جنت موسوی، عباس قلتاش*، فرزانه واصفیان صفحه 7

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های آموزش حقوق شهروندی در دوره ابتدایی بر اساس اسناد بالادستی ایران و مطالعات بین الملل انجام شد. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتزپژوهی می باشد که در آن پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده اند. نمونه مورد مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش(1390)، برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران(1391)، اهداف مصوب دوره های تحصیلی(1397) و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395)، اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و کنوانسیون حقوق کودک(1989) و تعداد 54 مورد پژوهش مرتبط بود که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. تحلیل ها از طریق کدگذاری و طبقه بندی انجام گردید. مولفه های شناسایی شده از اسناد بالادستی ایران و مطالعات بین الملل شامل هشت طبقه اصلی مذهبی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، قضایی و بهداشتی و زیست محیطی و 59 مولفه جزیی شدند. توجه به مولفه های شناسایی شده و ورود آن ها به سیاست های هدف گذارانه، کتاب های درسی و بخش های اجرایی برنامه درسی دوره عمومی می تواند دانش آموزان دوره ابتدایی را با حقوق شهروندی آشنا نموده، مطالبه گری شان را افزون تر سازد و زندگی اجتماعی شان را قاعده مند و منظم کند. اثر این آموزش ها بر دولت نیز این گونه خواهد بود که کارکرد حاکمیتی اش عمیق تر و گسترده تر می شود.

  کلیدواژگان: دوره ابتدایی، آموزش حقوق شهروندی، اسناد بالادستی ایران، اسناد و مطالعات بین الملل، سنتزپژوهی
 • مطالعه استدلال اخلاقی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی
  امین توسلی، عظیمه سادات خاکباز*، افشین افضلی صفحه 8

  این پژوهش با هدف بررسی چگونگی استدلال اخلاقی در دانش آموزان دوره دوم ابتدایی به روش آمیخته انجام شد. در بخش کمی، پرسشنامه استاندارد قضاوت اخلاقی MJT بین 395 دانش آموز توزیع شد و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با توجه به نتایج، دوازده نفر برای بخش کیفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته که براساس معماهای اخلاقی شکل گرفته بود، جمع آوری و به روش کد گذاری و مقوله بندی تحلیل شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل کمی نشان داد که دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر همدان در مجموع از قدرت استدلال اخلاقی بالایی برخوردارند. یافته های حاصل از بخش کیفی نیز حاکی از آن بود که مقولات «عاقبت اندیشی»، «روابط عاطفی و احساسی»، «انعطاف در قانون با توجه به شرایط» و «احترام به حقوق دیگران» در استدلال دانش آموزان اثرگذار است. همچنین «خداوند»، «والدین»، «تجربه شخصی خود»، «قرآن»، «کتاب درسی» و «قانون» به عنوان منابع استدلال اخلاقی شناسایی شد. در نتیجه استدلال اخلاقی دانش آموزان بیشتر تحت تاثیر خانواده قرار دارد و مدرسه نقش کمرنگی در آن دارد، لذا لازم است رشد استدلال اخلاقی در برنامه های درسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. همچنین دین و روابط احساسی دو مقوله اثرگذار بر استدلال اخلاقی دانش آموزان ایرانی است.

  کلیدواژگان: استدلال اخلاقی، تربیت اخلاقی، قضاوت اخلاقی، دوره ابتدایی
 • طراحی چارچوب مفهومی مدرسه دوستدار کودک در ایران
  امین باقری کراچی*، سهراب صادقی، محمد امین ایمنی صفحه 9

  هدف این پژوهش طراحی چارچوب مفهومی مدرسه ابتدایی دوستدار کودک در ایران بود. پژوهش حاضر  به روش پدیدار شناسی انجام شد. در این پژوهش 16 نفر از معلمان دارای سابقه تدریس در دوره ابتدایی به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل دارا بودن حداقل دو سال سابقه تدریس در دوره ابتدایی و داشتن حداقل یک مقاله، کتاب و یا طرح پژوهشی در زمینه مدرسه دوستدار کودک بود. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بصورت ترکیبی استفاده شد. فرایند جمع آوری داده ها تا اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه بدون ساختار بود. مصاحبه ها با استفاده از تماس تلفنی و یا شبکه مجازی در فاصله زمانی اردیبهشت تا مهرماه  سال  1400 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به مراحل پیشنهادی گرینهایم و لاندمن صورت گرفت. یافته ها نشان داد که چارچوب مفهومی مدرسه دوستدار کودک از 6 بعد(محیط سالم و بهداشتی، محیط شاد، محیط سبز، آموزش و پرورش فعال، امنیت و ایمنی، فضای فیزیکی کودک محور) و 17 ملاک تشکیل شده است که بر مبنای این ابعاد و ملاک ها 6 گزاره برای تبیین ویژگی های مدرسه دوستدار کودک تدوین شد.

  کلیدواژگان: مدرسه، کودک، مدرسه دوستدار کودک، مدرسه ابتدایی
 • ارائه الگوی توانمندسازی مهارت های زندگی برای کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه روزی (محدوده سنی 6 تا 12 سال) شهر کرمانشاه در سال 1401-1400
  سحر رضایی*، محمود گودرزی، کیوان کاکابرایی صفحه 10

  هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی توانمند سازی مهارت های زندگی برای کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه روزی بهزیستی بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر داده ترکیبی کیفی و کمی (آمیخته) و از نظر روش مطالعه پدیدار شناسی است. جامعه آماری شامل متخصصان حوزه روانشناسی کودک که سابقه کار و آشنایی با کودکان بهزیستی و آسیب های این کودکان را داشتند بود که از طریق نمونه گیری هدفمند به صورت گلوله برفی تا اشباع نظری انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از مصاحبه عمیق به شناسایی مولفه های توانمند سازی مهارت های زندگی و استخراج پروتکل آموزشی و سپس طراحی ابزار جهت سنجش اثربخشی الگو پرداخته شد. جهت تجزیه و تحلیل دادها بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و روایی همگرا و واگرا استفاده شد.داده ها از طریق نرم افزارهایSPSS ,MAXQDA  و smart-pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد الگوی توانمند سازی مهارت های زندگی شامل 6 مولفه (دوستی، مهربانی، مهارت مشارکت و همکاری، مهارت تفکر خلاق، احساس مسیولیت و اعتماد به نفس) و 36 شاخص می باشد و الگوی حاصل از لحاظ روایی هم گرا و واگرا نیز مورد قبول بود. همچنین پرسشنامه به دست آمده از روایی و پایایی مناسبی برخودار بود.

  کلیدواژگان: الگوی توانمندسازی، مهارت های زندگی، کودکان تحت سرپرستی، مراکز نگهداری شبانه روزی
 • تبیین فلسفی «ته واریکی» (برنامه ملی تربیت اوان کودکی نیوزیلند) و نقد آن از منظر «فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران»
  محمد پورحسینی، علی رضا صادق زاده قمصری*، ابراهیم طلایی، محسن ایمانی صفحه 11

  هدف پژوهش حاضر دستیابی به مبانی رویکرد ته واریکی (برنامه ملی کشور نیوزیلند) در تربیت اوان کودکی (=تاک) و نقد آن برپایه فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویکرد استنتاجی و نقد بیرونی صورت گرفته است. اهم یافته ها عبارتند از: الف- رویکرد ته واریکی در برنامه تربیتی خود بر توانمندسازی در کشف درون وبرون، ایجاد روابط عاطفی، توجه توامان به فرهنگ بومی وجهانی، مشارکت همه عوامل در تاک و پذیرش تکثر فرهنگی استوار است؛ ب- فلسفه های متفاوتی، زیربنای تربیتی آن هستند؛ ج- قایل شدن ته واریکی به مبدا و مقصدی معنوی برای انسان، توجه به جنبه های مختلف وجود کودک، تاکید بر بهره مندی از فرهنگ ملی و سنت بومی وتوجه به نقش خانواده از جمله وجوه مثبت این رویکرد از منظر "فلسفه تربیت در جمهوری  اسلامی ایران"می باشد. اما از همین منظر، مواردی نظیر بی توجهی به نقش تعالیم دینی در تربیت کودک و تکیه نکردن بر یک مبنای فلسفی وارزشی جامع و نیز نوعی نسبیت گرایی پنهان در رویکرد ته واریکی، سیاست گذاران وبرنامه ریزان تاک در کشور ایران را نسبت به الهام بخشی از این رویکرد هشیار می سازد.

  کلیدواژگان: تربیت، اوان کودکی، تاک، ته واریکی، تربیت اسلامی
 • نقش فرسودگی شغلی معلمان (فرسودگی هیجانی و نقصان کفایت شخصی) و ابعاد تعامل معلم- دانش آموز در شادکامی دانش آموزان
  عاطفه ملاجعفری*، مهدی رحیمی صفحه 12

  هدف از این مطالعه بررسی نقش فرسودگی شغلی معلمان (فرسودگی هیجانی و نقصان کفایت شخصی) و ابعاد تعامل معلم- دانش آموز در شادکامی دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه دو یزد که در سال 98-1397 مشغول به تحصیل و تدریس بودند را شامل می شود. نمونه ای مشتمل بر 50 معلم (25 مرد و 25 زن) و 350 دانش آموز (175 پسر و 175 دختر) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. دو مولفه ی فرسودگی هیجانی و نقصان کفایت شخصی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (1981) توسط معلمان و پرسشنامه های تعامل معلم- دانش آموز وابلز و همکاران (1993) و شادکامی آکسفورد آرگیل و لو (1991) توسط دانش آموزان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه با روش گام به گام تحلیل شد. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که دانش آموزان مربوط به معلمان دارای فرسودگی هیجانی و نقصان کفایت شخصی پایین تر، از میزان شادکامی بیشتری برخوردارند و از بین ابعاد تعامل معلم - دانش آموز، متغیرهای عدم رضایت و رفتار سخت گیرانه پیش بینی کننده های منفی و رهبری و رفتار کمک کننده/ دوستانه، پیش بینی کننده های مثبت شادکامی دانش آموزان می باشند.

  کلیدواژگان: فرسودگی هیجانی و نقصان کفایت شخصی معلمان، تعامل معلم- دانش آموز، شادکامی
|
 • The investigation and Analysis of Houshang Moradi Kermani's "Sang Ruye Sang" in Accordance with Mathew Lipman's Philosophy for Children (P4C) Approach
  Farshad Eskandari Sharafi, Khalil Baygzade * Page 1

  Philosophy for Children (P4C) is a program founded by the American Professor Matthew Lippmann in the early 1970s aiming at transitioning from traditional dysfunctional education. Using stories, it presents challenging life situations to children, so that by thinking about and discussing them, children can learn valuable thinking skills and take a measured approach to life challenges. In this descriptive-analytical study, using library sources, "Sang Ruye Sang", from Houshang Moradi Kermani's "Tanoor and Other Stories" collection, has been investigated and analyzed based on P4C criteria. According to the findings, characterization is desirable and believability is acceptable, except for the final parts. The story has a strong plot and a non-instinctive message, its only weakness being the unraveling of the end of the story. In this story, various philosophical concepts and challenges, non-indoctrinating philosophical themes and some dialogues appropriate to P4C can be seen. The language of the story is modern and suitable for the age group "D". Using ironic terms and expressions, poetry, and lengthy conversations is another weakness. Most of the concepts and themes of the story are understandable for the age groups "C" and "D". The violent scenes of the story, like its other deficiencies, need to be rewritten.

  Keywords: Philosophy for Children (P4C), Literary Richness, Philosophical Richness, Psychological Richness, Houshang Moradi Kermani's Sang Ruye Sang
 • The effectiveness of education based on the "model of technology application in the for-philosophy children program " On the critical thinking of talented students in the second period of elementary school
  Esmail Zaree Zavaraki, Aliakbar Kabiri *, Yahya Ghaedi, Ali Delavar, Mohammad Reza Nili Ahmad Abadi Page 2

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of education based on the model of technology application in the philosophy for children on the critical thinking of talented second period of elementary school.design of the present study was quasi-experimental with pre-test and post-test with a control group. The statistical population of the study consisted of all the talented male students were in the second period of elementary school who were studying in one of the public schools of Tehran in the academic year 1399-1400.Using multi-stage cluster sampling method, 40 talented students were identified and randomly assigned to the experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The research instrument was the Watson and Glasser Critical Thinking Questionnaire.The results showed that after adjusting the pre-test scores, there was a significant difference between the experimental and control groups in the variables of critical thinking (P <0.05). According to the research results, it can be suggested that the proposed model of this research can be used as a basis for educational design to develop the critical thinking skills of gifted students in the second year of elementary school.

  Keywords: : Educational model, philosophy for children, integrated learning approach, critical thinking, talented students
 • Challenges and Strategies for Teaching Creative Thinking in Elementary Schools in Yasuj
  Ali Shiravani Shiri *, Jila Heidari, Sadegh Ramyan Page 3

  The purpose of this study was to identify the challenges and provide solutions for teaching creative thinking in primary schools in Yasuj. The method of the present study was qualitative and phenomenological. In order to collect data, semi-structured interview technique was used considering the theoretical saturation rule. By analyzing the inductive content and scrutinizing the data in different stages of the data analysis process, and extracting meaningful codes, 25 central categories were counted and in the form of two selective codes, the challenges of teaching creative thinking (12 categories) and solutions to teaching creative thinking (13 categories) was categorized. To validate the research, the audit trail and the reviewing by the participants’ methods, and other method such as the study by the research team and the scientific accuracy of the researchers were used. The result of the research indicates that the central categories can have a dual function in such a way that they can both challenge the teaching of creative thinking and by considering the appropriate path, a solution to solve the challenges of teaching creative thinking. From the teachers' point of view, what causes creativity, if not addressed and the needs are not considered by education system, will lead to challenges. paying too much attention to the thirteen solutions, will lead to the flourishing of creative thinking in students.

  Keywords: Creative thinking, Teaching Creative Thinking, Creative Thinking Challenges, Creative Thinking Strategies
 • A study of the Effectiveness of a LEGO computer game on the creative thinking of preschool girls and boys
  Masoumeh Rasouli *, Niloofar Shadmehri, Zeinab Angouti Page 4

  The most effective approach to increase creativity, as one of the basic human abilities, is the development of creative thinking skills, which has been a desirable educational goal since the middle of the twentieth century. The aim of this study was to identify the effectiveness of computer games on creative thinking skills and consequently the problem-solving approach among preschoolers. This research was conducted by quasi-experimental method with pre-test-post-test design. Statistical sample consisting of 39 preschool students were selected by random sampling which was studied by Torrance questionnaire. Based on the results, there was a significant difference between the components of pre-test and post-test creativity of girls and boys, only in the flexibility dimension of girls. But no significant relationship was observed between other components of pretest and posttest creativity in both girls and boys.

  Keywords: Creative thinking, Computer Games, Preschoolers, Lego games
 • Identify the factors affecting the awareness and promoting of childerns scientific, intellectual and cultural level
  Mohammad Ghaisarzadeh, Faranak Mosavi *, Aliraza Ghasami Page 5

  The purpose of this study is to design a model of factors to promote the scientific, intellectual and cultural level of students in the cultural and educational centers of the Relief Committee. The method of the present study is a survey and is applied in terms of purpose that the statistical population is the managers and cultural affairs experts of the western provinces and cultural officials of the cities, managers and educators of cultural centers of the Relief Committee and faculty members in the western provinces (Ilam, Kermanshah, Hamadan , Kurdistan) that due to the infinity of the statistical community, 383 people were selected as a statistical sample. In order to collect information, a researcher-made questionnaire was used, which has 61 items, the validity of which was confirmed by professors and educational management specialists and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. In a thematic context, they were distributed and collected, then their suggestions were considered in the final edition of the questionnaire with the concurrence of the supervisors and consultants. In order to analyze the data and test the research hypotheses at the level of inferential statistics, PLS structural equation modeling software was used to measure the proposed research model. The results showed that organizational factors, social factors, individual factors, cultural factors, educational factors and environmental factors, legal system, intrapersonal characteristics and individual educational system are factors affecting knowledge and promotion of students' scientific, intellectual and cultural level. There are relief committees in the cultural centers and the model of the factors affecting the awareness and promotion of the scientific, intellectual and cultural level of the students in the cultural centers of the relief committee has a suitable fit of GOF = 0.320.

  Keywords: cultural centers, students' scientific-intellectual level, relief committee
 • Parental perception of children's play :A phenomenological research
  Saber Abdolmaleki *, Narges Akrami, Masomeh Mahbobi Ebrahimi Page 6

  Parents, as one of the basic components of early childhood education, perceive children's play in different ways than educators. Understanding and identifying parents' perspectives provides the foundation for a deeper understanding of play and, consequently, its more effective implementation in the preschool curriculum. The aim of this study was to investigate parents' views on children's play. The method of the present study was qualitative with a phenomenological approach. The study population was mothers of children in preschool centers in Tehran. Data were collected through purposive sampling of 15 mothers through semi-structured interviews. Data were analyzed by Colaizzi (1987) seven-step method. The findings led to the identification of three main parental views on play: play as a tool for learning, play as a fun activity, and play as energy draining activity. The findings also showed that most parents had a results-oriented view of play. They valued play mostly for its developmental and academic learning achievements.

  Keywords: play, parents, children, early childhood, learning
 • Research Synthesis of Components of Civil Rights Education in Primary School Based on Upstream Iranian Documents and International Studies
  Janat Mousavi, Abbas Gholtash *, Farzaneh Vasefian Page 7

  The aim of this study was to identify the components of civil rights education in primary school based on upstream Iranian documents and international studies. The research approach is qualitative and its method is synthesis research in which recent researches have been systematically selected, content analyzed and categorized. The studied sample is the Constitution of the Islamic Republic of Iran, document of fundamental change in education(2011), national curriculum of the Islamic Republic of Iran(2012), approved goals of courses(2018) And the Law of the Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran(2016) Among the international instruments is the Universal Declaration of Human Rights(1948) and the Convention on the Rights of the Child(1989) and 54 related research items that were purposefully selected. Analyzes were performed through coding and classification.The identified components of upstream Iranian documents and international studies included eight main categories: religious, civil, political, cultural, educational, economic, judicial, health, and environmental, and 59 minor components. Paying attention to the identified components and their inclusion in the targeted policies, textbooks and executive sections of the general course curriculum can acquaint primary school students with citizenship rights, increase their demands and social life. Regulate them. The effect of these trainings on the government will also be such that its governing function will deepen and expand.

  Keywords: Elementary course, Civil Rights Education, Upstream Documents of Iran, International Documents, Studies Synthesis Research
 • A study of moral reasoning of second period of elementary school students
  Amin Tavasoly, Azimehsadat Khakbaz *, Afshin Afzali Page 8

  This research was conducted with the aim of investigating moral reasoning in second period of elementary school students using the mixed method. In the quantitative part, the standard MJT moral judgment questionnaire was distributed among 395 students and its results were analyzed. Then according to the results, twelve people were selected for the qualitative part. The data were collected through semi-structured interviews in which moral puzzles were formed and analyzed by coding and categorization methods. The findings of the quantitative analysis showed that the male students of the second year of elementary school in Hamadan city are generally higher than the moral reasoning power. The findings from the qualitative part also indicated that the categories of "consequence thinking", "emotional and emotional relationships", "flexibility in the law according to the conditions" and "respect for the rights of others" are effective in students' reasoning. The results of "God", "own personal experience", "Quran", "textbook" and "law" were identified as sources of moral reasoning. As a result, the moral reasoning of students is more influenced by the family and the school has a weak role in it, it is better to pay attention to it in the curriculum. Also, religion and emotional relationships are two categories that influence the moral reasoning of Iranian students

  Keywords: moral reasoning, Moral Education, moral judgment, elementary school
 • Designing a Conceptual Framework for a Child-Friendly School in Iran
  Amin Bagherikerachi *, Sohrab Saedghi, Mohammad Amin Iemani Page 9

  The purpose of  this study was to design a conceptual framework for child-friendly elementary school in Iran. The present study was conducted by phenomenological method. In this study, 16 teachers with teaching experience in elementary school were selected as participants. Inclusion criteria included having at least two years of  teaching experience in primary school and having at least one article, book or research project in a field related to a child-friendly school. Targeted sampling and snowball sampling were used to select participants. The process collecting data continued until the theoretical saturation of  the data. Data collection tool was unstructured interview. All interviews were conducted by telephone or virtual network  between May and October 2021. Data analysis was performed according to the steps proposed by Greenheim and  Landman. The findings showed that the conceptual framework of a child-friendly school consists of 6 dimensions (healthy environment, happy environment, green environment, education, active education, safety and security, child-centered physical space) and 17 criteria. Based on these dimensions and criteria, 6 statements were formulated to explain the characteristics of a child-friendly school.

  Keywords: School, child, child-friendly school, elementary school
 • Providing a model of life skills empowerment for children under the supervision of day care centers (age range 6 to 12 years) in Kermanshah in 2021-2022
  Sahar Rezaie *, Mahmoud Goudarzi, Keyvan Kakabaraee Page 10

  The purpose of the current research was to provide a model of empowering life skills for children under the supervision of 24-hour well-being care centers. The research is applied in terms of purpose, qualitative and quantitative (mixed) in terms of data, and phenomenological in terms of study method. The statistical population included specialists in the field of child psychology who had work experience and familiarity with children, the well-being and injuries of these children, who were selected through targeted sampling in the form of snowball until theoretical saturation. First, by using in-depth interviews, the components of empowering life skills were identified and the educational protocol was extracted, and then the tool was designed to measure the effectiveness of the model. In order to analyze the data, qualitative part of theme analysis and quantitative part of exploratory factor analysis and convergent and divergent validity were used.The data was analyzed through SPSS, MAXQDA and smart-pls software. The results showed that the pattern of empowering life skills includes 6 components (friendship, kindness, participation and cooperation skills, creative thinking skills, sense of responsibility and self-confidence) and 36 indicators, and the resulting pattern has convergent and divergent validity. was also accepted. Also, the obtained questionnaire had good validity and reliability.

  Keywords: empowerment model, life skills, children in care, day care centers
 • A Philosophical Explanation of "Te Whariki" (The New Zealand National Early Childhood Education Program) and its critical review from the perspective of "Philosophy of Education in the Islamic Republic of Iran”
  Mohammad Pourhoseini, Ali Reza Sadegh Zadeh Ghamsari *, Ebrahim Talaei, Mohsen Imani Naeini Page 11

  The purpose of this study is a) to explore and explain philosophically the foundations of TeWhariki (New Zealand National Program in early childhood education(ECE) ) and b) to do a critical review of the emerged foundation based on education philosophy in Iran. The research method adopted was a descriptive-analytical one in which an external review of TeWhariki’s philosophical foundation was carried out. The main findings are: a) TeWhariki is based on empowering the child to discover inside and outside of the self, making emotional relationships, paying attention to local and global culture, participation of all stakeholders in ECE, and accepting cultural pluralism; b) different philosophies are its educational foundation; c) it considers a spiritual origin and destination for human beings, pays attention to various aspects of the child's existence,  benefits from national culture and indigenous tradition and pays attention to the role of family. From the perspective of "Philosophy of Education in Iran", TeWhariki ignores the role of religious teachings in child’s education, it does not rely on a comprehensive philosophical and value system, and there appears to be a kind of hidden relativism inside.

  Keywords: Education, early childhood, ECE, Te Whariki, Islamic Education
 • The Role of Teachers' Burnout (Emotional Exhaustion and Decreased Personal Accomplishment) and The Dimensions of Teacher-Student Interactions in Students' Happiness
  Atefeh Mollajafari *, Mehdi Rahimi Page 12

  The research aimed to study the role of teachers' Burnout (Emotional exhaustion and Decreased personal accomplishment) and the dimensions of teacher-student interactions in students' happiness. The statistical population of the study includes all Yazd teachers and students of elementary schools (sixth grade) in the 2018-2019 academic year. The sample group consisted of 50 teachers (25 men and 25 women) and 350 students (175 boys and 175 girls) selected by stratified random sampling method. The two components of emotional exhaustion and decreased personal accomplishment from the Maslach burnout inventory (1981) were completed by teachers and the students were asked to complete the teacher-student interaction questionnaires by Wabels et al. (1993) and the Oxford happiness questionnaire by Argyle and Lu (1991). Data were analyzed by independent T-test and stepwise multiple regression method. Generally, the results showed that the teachers with lower emotional exhaustion and decreased personal accomplishment have happier students. Among teacher-student interactions dimensions, negative predictors of students' happiness included Dissatisfied and Strict behavior variables, and positive predictors included Leadership and Helping/Friendly behavior.

  Keywords: Teachers' emotional exhaustion, decreased personal accomplishment, teacher-student interactions, and happiness