فهرست مطالب

 • سال نودم شماره 2 (اسفند 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبا حیدری، محمدرضا عتیقی، مجید پدرام* صفحات 9-16

  گونه ی جدید Ektaphelenchus golestanicus n. sp.  بر اساس داده های ریخت شناسی و ریخت سنجی توصیف شده است. این گونه از نمونه چوب های در حال پوسیدن از جنگل های استان گلستان، شمال ایران، جداسازی شد. این گونه عمدتا با داشتن ماده هایی به طول 347-378 میکرومتر (کوچکترین گونه توصیف شده جنس تا کنون)، سطوح جانبی دارای سه شیار طولی، ناحیه ی سر کمی متمایز از ابتدای بدن و در جلو صاف، استایلت رشد یافته با مجرای مشخص به طول 1/15-6/16 میکرومتر و فاقد گره یا تورم های انتهایی، منفذ دفعی در فاصله کمی بیش از طول حباب میانی عقب تر از آن، مخرج و راست روده نامشخص، انتهای بدن مخروطی کشیده که به انتها باریک تر میشود، نر ها دارای پاپیل منفرد (P1)، ظاهرا فقدان جفت دوم پاپیلهای کلواکی (P2) و وجود جفت سوم پاپیلهای دمی (P3)، آلت نرینه خمیده و جدا از هم ‏به طول 7 تا 10 میکرومتر با کوندیلوس رشد یافته و دم با یک زایده کوتاه در انتها مشخص می شود. گونه جدید از نظر ریخت شناسی با گونه های مشابه با اندازه ی کوچک از جنس Ektaphelenchus دارای سه شیار طولی، انتهای بدنه مخروطی و استایلت فاقد گره به نام های E. apophysatus، E. joyceae و E. taiwanensis مقایسه شد. علاوه بر آن، با گونه هایE. goffarti و E. olitorius که دارای شکل انتهایی بدن ماده مشابه و تعداد شیارهای طولی نامشخص بودند و هم‏چنین دو گونه Seinura informis و S. paratenuicaudata به دلیل نداشتن مخرج مقایسه شد.

  کلیدواژگان: استان گلستان، تاکسونومی، داده های ریخت سنجی، شکارگر
 • ابوالقاسم خالقی زاده*، محبوبه شریفی، جلیل علوی صفحات 113-140
  روش های فیزیکی موثر و ارزان قیمت برای کاهش خسارت پرندگان در مزارع کلزای استان های خراسان شمالی و گلستان بررسی شد. سطح قطعه های آزمایشی 20×20 متر (400 متر مربع) و تیمارها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار بودند. شش تیمار شامل: 1- نوار دورکننده اسپانیایی (Eco Bird Nex)، 2- کیسه های پلاستیکی دسته دار بزرگ و سفید، 3- نوار نایلونی سفیدرنگ، 4- نخ های سفید با مهره های یونولیتی، 5- لوله پلاستیکی و 6- شاهد (بدون تیمار) آزمایش شد. در پاییز سال های 1398 و 1399، نمونه برداری ها با 10 کادر یک مترمربعی، 1، 2، 3 و 4 هفته پس از نصب تیمارها انجام شد. تیمارها با شاهد اختلاف معنی دار داشتند و اثر جداگانه تیمارها در خراسان شمالی و گلستان معنی دار بود (P<0.05). اثر جداگانه هفته در گلستان در هر دو سال و در خراسان شمالی در سال 1398 معنی دار بود (P<0.05). از دیدگاه آماده سازی و هزینه اقتصادی، دو تیمار پلاستیک دسته دار و نوار دورکننده اسپانیایی، کاربردی و کارآمد با دو کارکرد، ایجاد مانع دیداری و شنیداری برای کاهش خسارت پرندگان، و در عین حال کم هزینه و بدون زیان زیست محیطی بودند.
  کلیدواژگان: پرندگان، چکاوک، خسارت، دورکننده فیزیکی، کلزا
 • علی محمدی پور*، غلامحسین قره خانی، حسین رنجبراقدم، علی اکبر کیهانیان صفحات 141-155

  مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae)، مهم ترین و اصلی ترین آفتی است که به درختان زیتون (Olea europaea) حمله می کند و خسارت های اقتصادی هنگفتی به بار می آورد. در این مطالعه تاثیر دما بر سرعت رشد مگس زیتون درهفت دمای ثابت، 10، 15، 20، 24، 28، 32و 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60 تا 70 درصد، و دوره نوری(L:D)  8:16 ساعت بررسی شد. 26 مدل غیرخطی برای تعیین روند رشدونمو مگس میوه زیتون در دماهای مختلف بررسی و برای تخمین آستانه های دمایی رشدونمو ارزیابی شد. در بین مدل های غیرخطی ارزیابی شده، لاکتین-2 و بریر-2 برای تمام مراحل نابالغ با در نظر گرفتن معیارهای آماری و معنی داری زیستی، بهترین مدل برازش در مشاهدات بودند. بر این اساس مقادیر آستانه پایین دمای (T0) با استفاده از مدل بریر-2 برای دوره تخم، دوره تخم+ لارو، دوره شفیره و دوره کل مراحل نابالغ به ترتیب 001/5- 5، 16/9 -5، 76/9 -19/7، 68/8 -69/7 درجه سلسیوس، آستانه بالای دمای (TU) برای مراحل رشد ذکر شده به ترتیب 42/43 -32، 23/36 -04/32، 42/36 -03/32، 4/34 -03/34 درجه سلسیوس، مقادیر تخمین دمای بهینه (Topt) برای دوره تخم، دوره تخم +لارو، دوره شفیره و دوره کل مراحل نابالغ به ترتیب 09/30 -99/27، 04/28 -43/24، 32/30 -82/25، 86/26 -94/25 درجه سلسیوس و در نهایت مقادیر آستانه دمای کشنده (Tl) برای مراحل رشدی ذکر شده با استفاده از مدل لاکتین- 2 به ترتیب 8/43 -31/34، 53/39 -44/37، 45 -67/33، 13/40 -93/37 درجه سلسیوس برآورد شد. یافته های بررسی حاضر برای پیش بینی پویایی جمعیت مگس میوه زیتون مفید بوده و می تواند در تکوین استراتژی های مدیریت بهینه B. oleae موثر باشد.

  کلیدواژگان: دما، مدل غیرخطی، نرخ رشدونمو، Bactrocera oleae
 • حسین فرازمند*، رئوف کلیایی، هاشم کمالی، محمد ولی تقدسی صفحات 157-169
  شب پره کرم سیب، Cydia pomonella Linnaeus (Lep.: Tortricidae)، مهم ترین آفت باغات سیب در ایران است که خسارت زیادی به محصول سیب وارد میآورد. تاثیر کایولین فرآوری شده (سپیدان® WP95%) بر کرم سیب در سه استان تهران، خراسان رضوی و زنجان، با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی، بررسی شد. به همین منظور، محلول پاشی کامل درختان سیب با غلظتهای 3، 4 و 5 درصد کایولین در مقایسه با حشره کش های دیازینون (دیازینون® EC60%) و فورالون (زولون® EC35%)، انجام گرفت و اثر کایولین روی شاخص های فیزیولوژیکی و صفات کمی و کیفی میوه سیب، ارزیابی شد. بر اساس نتایج، کایولین 5 درصد، کارایی مشابه با حشره کش های رایج داشت. میانگین آلودگی میوه ها به آفت کرم سیب در تیمارهای فورالون، دیازینون و کایولین 5 درصد، به ترتیب، 14، 16 و 16.4 درصد در مقایسه با شاهد (44.6 درصد) بدست آمد. کاربرد کایولین موجب افزایش وزن و قطر میوه و نیز شاخص کلروفیل و مقدار فتوسنتز درخت سیب شد. در تیمارهای کایولین 5 درصد و شاهد، میانگین وزن میوه، به ترتیب، 247 و 146 گرم و میانگین قطر میوه، به ترتیب، 78.6 و 75 میلی متر بود. همچنین مقدار شاخص کلروفیل، به ترتیب، 53.8 و 51.5 و میران فتوسنتز، به ترتیب، 5.91 و 4.93 میکرومول بر مترمربع بر ثانیه مشاهده شد. لذا با توجه به تاثیر بالای کایولین در کاهش خسارت و نیز عدم تاثیر سوء، محلول پاشی درختان سیب با کایولین فرآوری شده (سپیدان® WP)، با غلظت 5 درصد، قبل از اوج تخمریزی آفت، میتواند بطور موفقیت آمیزی آفت کرم سیب را کنترل نماید.
  کلیدواژگان: کرم سیب، کائولین، کنترل، فیزیولوژی درخت، کیفیت میوه
 • کیوان فری، مریم خضری*، مسعود ابرین بنا، مینا راستگو صفحات 171-181
  در سال های 98-1397، با هدف ردیابی بیماری باکتریایی گال طوقه در استان آذربایجان غربی، از باغات آلو، گیلاس و سیب در شهرستان های ارومیه، خوی، سلماس و نقده بازدید به عمل آمد. در مجموع 32 جدایه ایجادکننده گال روی طوقه گیاه گوجه فرنگی، جهت بررسی سایر ویژگی ها انتخاب شدند. سویه های بیماری زا گرم منفی، متحرک و هوازی بودند. برخی از ویژگی های فنوتیپی با سویه های مولد گال گزارش شده از ایران در مطالعات قبلی تفاوت داشت که بیانگر ناهمگن بودن این سویه ها در ایران است. شناسایی مولکولی سویه ها بر اساس ژن های virD2، ipt و virC و با استفاده از چهار جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد درختان میوه هسته دار و دانه دار مورد بررسی، توسط باکتری Agrobacterium tumefaciens آلوده شده اند. هیچ گونه تداخلی در عملکرد آغازگرهای ذکر شده در آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه مشاهده نشد، بنابراین این روش شناسایی دقیق به جهت صرفه جویی در زمان و مصرف مواد مولکولی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آذربایجان غربی، گال طوقه، Agrobacterium tumefaciens، virD2، ipt
 • شهلا باقری متین، حسنعلی واحدی، شهرام شاهرخی خانقاه*، ناصر معینی نقده، فرزاد جلیلیان صفحات 183-193

  پراکنش پهنه ای شته گندم- یولاف، Sitobion avenae (F.) در مزارع گندم منطقه ماهیدشت کرمانشاه بررسی و مدل های نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت برای پایش آن تهیه و نمونه برداری طی پنج سال انجام شد. در هر تاریخ نمونه برداری 100 ساقه به صورت تصادفی بازدید شد. دامنه میانگین تراکم جمعیت در مزرعه گندم 01/34- 39/0 عدد شته در هر ساقه بود. پراسنجه های قانون نمایی تیلور برای تهیه مدل های نمونه برداری دنباله ای به روش Green (1970)  استفاده شدند. پراکنش پهنه ای شته از نوع تجمعی تعیین شد. در مدل های نمونه برداری، اندازه نمونه با افزایش میانگین تراکم جمعیت شته کاهش یافت. در مدل با سطح دقت تحقیقاتی (1/) 0 اندازه نمونه لازم برای پایش جمعیت شته گندم- یولاف در بیشترین میانگین تراکم جمعیت مشاهده شده در مزرعه (01/34 عدد در هر ساقه) 136 عدد بود که در مدل با سطح دقت مدیریت تلفیقی آفات (25/0) به 22 عدد ساقه کاهش یافت. با توجه به بزرگ بودن اندازه نمونه در سطح دقت 1/0، مدل با سطح دقت مدیریت تلفیقی آفات برای پایش شته گندم - یولاف توصیه می شود که اندازه نمونه را نسبت به مدل نمونه برداری دنباله ای در سطح دقت 1/0، بیش از شش برابر کاهش داد.

  کلیدواژگان: پایش، شته گندم- یولاف، نمونه برداری دنباله ای، نوسانات جمعیت
 • علی عمرانی*، رامین روح پرور، کمال شهبازی صفحات 195-208
  الگوی بیماری زایی جدایه های لکه برگی سپتوریایی گندم Septoria tritici blotch (STB) جمع آوری شده از منطقه مغان روی مجموعه ژنوتیپ های افتراقی در سال های 1399 و 1400 نشان داد که برای ژن های مقاومت Stb3، Stb4، Stb7، Stb8 و Stb9 در هر دو سال پرآزاری و برای ژن های مقاومت Stb11 و Stb18 در هر دو سال ناپرآزاری وجود داشت. به منظور شناسایی منابع مقاومت، واکنش 53 لاین گندم نامزد معرفی به عنوان رقم تجاری جدید نسبت به جمعیت عامل بیماری در مرحله گیاه کامل در مزرعه در دو سال متوالی، و واکنش مقاومت گیاهچه ه ای لاین ها در شرایط گلخانه ه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار، بررسی شد. نتایج نشان داد که لاین ها در سه گروه اصلی (مقاوم، نیمه- مقاوم تا نیمه حساس و حساس) قرار گرفتند. نوزده درصد از لاین های گندم شامل (DM-95-6، D-96-16، DM-95-16، D-96-5، D-96-19، N-94-12، N-95-7، N-95-10، N-96-15 و CD-96-9) واکنش نیمه مقاوم تا مقاوم در مراحل گیاهچه ه ای و گیاه کامل در منطقه مغان در دو سال نشان دادند. از لاین های مقاوم شناسایی شده می توان در برنامه های به نژادی تهیه ارقام گندم مقاوم به لکه برگی سپتوریایی به عنوان منابع مقاومت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: الگوی بیماری زایی، تنوع ژنتیکی، ژن های مقاومت و Septoria tritici blotch (STB)
 • شهرام فرخی*، فاخره حسینی، جلال شیرازی، علی احدیت صفحات 209-221
  در این پژوهش، تاثیر باکتری هم زیست درون سلولی Wolbachia روی قدرت جستجو، زمان دست یابی و درصد خروج زنبورهای Trichogramma brassicae ماده زا (A)، دوجنسی طبیعی B)) و دوجنسی درمان شده با آنتی بیوتیک (CB) در آزمایشگاه و سردخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش واکنش تابعی این سه جمعیت نسبت به تراکم های مختلف تخم پروانه آرد، از نوع دوم (ІІ) به دست آمد و بین قدرت جستجو (a) و زمان دست یابی (Th) آنها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج حاصل از ذخیره سازی کوتاه مدت در سردخانه، میانگین کل درصد خروج زنبورهای دوجنسی طبیعی، ماده زای آلوده به باکتری و دوجنسی درمان شده با آنتی بیوتیک پرورش یافته در 20 درجه سلسیوس به طور معنی داری نسبت به دمای 25 درجه بیشتر بود. اما در دوره های ذخیره سازی مشابه، هر سه جمعیت از نظر درصد خروج بدون تفاوت معنی دار در گروه های مشترک قرار گرفتند. با توجه به نتایج این بررسی و یافته های قبلی، با فراهم نمودن شرایط بهینه تکثیر و نگهداری لاین های آلوده به Wolbachia، استفاده از زنبورهای تک جنسی در مقایسه با دوجنسی طبیعی می تواند دارای مزیت نسبی باشد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: القاء بکرزایی، ذخیره سازی، زنبور پارازیتوئید ماده زا، واکنش تابعی
|
 • Fariba Heydari, MohammadReza Atighi, Majid Pedram * Pages 9-16

  A new species of the genus Ektaphelenchus, E. golestanicus n. sp., is described and illustrated based on morphological and morphometric characteristics. The new species was isolated from dead wood samples collected from natural forests in Golestan province, northern Iran. E. golestanicus n. sp. is mainly characterized by 347-378 μm long females (the currently shortest representative species of the genus), having three lines in lateral field, slightly offset cephalic region flat in the anterior end, well-developed stylet, 15.1-16.6 μm long, having a wide lumen and lacking basal knobs or swellings, excretory pore slightly more than one metacorpus length posterior to it, functional rectum and anus absent, posterior body region (tail) conical, narrowing towards the end, males with single precloacal papilla (P1), the second cloacal pair (P2) apparently lacking, and paired third caudal papillae (P3), arcuate and separate spicules 7-10 μm long along arc line with well-developed wide condylus, and tail with a small mucron at the terminus. The new species was morphologically compared with typologically similar small-sized species of Ektaphelenchus having three lines in the lateral field, conical posterior body end and stylet lacking basal knobs, namely E. apophysatus, E. joyceae and E. taiwanensis. It was further compared with E. goffarti and E. olitorius having a similar female posterior body end shape and unknown number of incisures in the lateral field, as well as Seinura informis and S. paratenuicaudata due to having obscure rectum and anus.

  Keywords: Golestan Province, morphometric data, predator, Taxonomy
 • Abolghasem Khaleghizadeh *, Mahboobeh Sharifi, Jalil Alavi Pages 113-140
  Low-cost physical methods were evaluated in oilseed rape farms of Golestan and North Khorasan provinces. Experiments were conducted in 400 m2 plots using Completely Randomized Block Design with three replications. Treatments were consisted of: 1. Spanish tape, (EcoBirdNex), 2. Large white plastic bags, 3. white nylon tape, 4. Nylon thread with white yoonolit pieces, 5. Plastic tube, 6. Control (no treatment). In autumn 2019 and 2020, samplings were conducted using ten quadrates of 1×1 m2, 1, 2, 3 and 4 weeks after treatments. Total number of damaged and undamaged plants were registered and the percentage of damaged plants was calculated accordingly. Treatments showed significant difference with control and effects of treatments was significant in North Khorasan and in Golestan (P<0.05). Effects of weeks was significant in Golestan in both years, and in North Khorasan in 2019 (P<0.05). In view of preparation of treatments and economic costs, treatments of plastic bags and Spanish tape were effective and applicable with two functions of physical sight barrier and making nuisance simultaneously, with no harm on the environment.
  Keywords: birds, Damage, larks, Oilseed rape, physical repellents
 • Ali Mohammadipour *, Gh. Gharekhani, H. Ranjbar Aghdam, A.K. Keyhanian Pages 141-155

  Olive fruit fly Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae), is the main and considerable damaging pest on olive trees (Olea europaea, Oleaceae) and causes huge economic losses. In this study, the effect of temperature on developmental rate of the Olive fruit fly was studied at 7 constant temperatures,10, 15, 20, 24, 28, 32, and 35 °C, 60-70% RH, and a photoperiod of (L:D) 16:8h. 26 nonlinear models were evaluated to determine development rate of olive fruit flies at different temperatures and to estimate the thermal developmental thresholds.Among evaluated nonlinear models, Lactin-2 and Briere-2 were the best fitting models for all immature stages considering the statistical criteria and biological significance of the estimations. Accordingly, the lower temperature threshold values (T0) estimated using Briere-2 model for incubation period, egg+ larval period, pupal period and the total period of immature stages, 5- 5.001, 5- 9.16, 7.19- 9.76, and 7.69- 8.68 °C respectively. In addition, the values of the upper temperature threshold (TU) for the mentioned developmental stages estimated 32- 43.42, 32.04- 36.23, 32.03- 36.42, and 34.03- 34.4 °C, respectively. Furthermore, estimated values for the optimal temperature (Topt) for the same mentioned developmental stages were 27.99- 30.09, 24.43- 28.04, 25.82- 30.32, and 25.94- 26.86 °C, respectively. Finally the values of lethal temperature threshold (Tl) for the mentioned developmental stages by using Lactin-2 model estimated as 34.31- 43.8, 37.44- 39.53, 33.67- 45, and 37.93- 40.13°C, respectively. The findings of the present study are useful for predicting the population dynamics of olive fruit flies and can be effective in developing optimal management strategies of B. oleae.

  Keywords: Bactrocera oleae, developmental rate, nonlinear model, temperature
 • Hossein Farazmand *, Raoof Kolyaei, Hashem Kamali, Mohammad Vali Taghaddosi Pages 157-169
  Codling moth, Cydia pomonella Linnaeus (Lep.: Tortricidae), is the most important pest of apple orchards, feeding on fruits, resulting to reduce the quantity and quality of product. In order to reduce the use of chemical insecticides, the application of kaolin particle film was tested in the fields of tree regions of Iran (Tehran, Razavi Khorasan, & Zanjan regions). The different concentrations, 3, 4 and 5%, of kaolin clay (Sepidan® WP95%), and diazinon (Diazinon® EC60%) and fozalone (Zolon® EC35%) insecticides were sprayed over the whole canopy, three times from early June to late August. Based on the field studies, kaolin-5% had a similar efficacy to chemical insecticides. The mean of codling moth infestation in fozalone, diazinon and kaolin-5% treatments were 14, 16 and 16.4%, respectively, compared to the control (44.6%). The use of kaolin increased the weight and diameter of the fruits and the chlorophyll index and photosynthesis amount of the apple trees. In the kaolin-5% and control treatments, the mean fruit weight were 247 and 146 g, and the mean fruit diameter were 78.6 and 75 mm, respectively. Also, the chlorophyll index was 53.8 and 51.5, and the photosynthesis rate was 5.91 and 4.93 μmol/m2/s, respectively. Therefore, due to the high effect of kaolin in reducing of pest damage and also no adverse effect on trees, spraying kaolin (Sepidan® WP) at the concentration 5% over the whole canopy, before the peak of moth oviposition, can be used successfully to reduce codling moth on apple.
  Keywords: Codling moth, Kaolin, control, tree physiology, fruit quality
 • Kayvan Farri, Maryam Khezri *, Masoud Abrinbana, Mina Rastgou Pages 171-181
  During 2018 and 2019, a survey was carried out on the detection of bacterial crown gall disease on plum, sweet cherryDuring 2018 and 2019, a survey was carried out on detection of bacterial crown gall disease on plum, sweet cherry and apple trees in Urmia, Khoy, Salmas and Naghadeh in West Azarbaijan province. In total, 32 isolates causing gall on the crown of tomato seedlings were selected to identify further characteristics. Pathogenic strains were gram-negative, motile, and aerobic. In some of the phenotypic characteristics, differences were observed compared to the previous reports. These results indicate the existence of heterogeneity among Iranian strains. Molecular identification of strains was based on virD2, ipt, and virC genes using four specific primer pairs. The results of this research showed that the tested stone and pome fruit trees were infected with Agrobacterium tumefaciens No interference was observed in the function of the mentioned primers in the multiplex polymerase chain reaction. Thus, this accurate identification method is recommended by saving time and consumption of molecular materials.  .
  Keywords: Agrobacterium tumefaciens, crown gall, virD2, ipt, west Azerbaijan
 • Shahla Bagheri Matin, Hassanali Vahedi, Shahram Shahrokhi Khaneghah *, Naser Moeeny Naghadeh, Farzad Jalilian Pages 183-193

  Spatial distribution of the English grain aphid, Sitobion avenae (F.), was studied in wheat fields of Mahidasht, Kermanshah province and Sequential sampling models with fixed precision level were prepared for its monitoring. Sampling was conducted during five years. At each sampling date, 100 tillers were randomly visited. The mean range of population density in wheat field was 0.39-34.01 aphids/ tiller. Taylor's Power Law parameters were used to preparing sampling models according to Green (1970). Spatial distribution was determined as cumulative. Sample size decreased with increasing aphid population density in sampling models. In research precision level of (0.1), the sample size required at the highest average population density observed in the field (34.01/ tiller) was 136, which in precision level proposed for integrated pest management (0.25) reduced to 22 tillers. Overall, due to the large sample size at the precision level of 0.1, the model prepared at the precision level of integrated pest management (0.25) was recommended for monitoring S. avenae. The recommended model can reduce sample size more than six times at different densities in comparison to the sequential sampling model at the precision level of 0.1.

  Keywords: monitoring, Population fluctuation, Sequential sampling, The English grain aphid
 • Ali Omrani *, Ramin Roohparvar, Kamal Shahbazi Pages 195-208
  Septoria tritici blotch (STB) is one of the major diseases on wheat in most regions of the world where there is moderate temperature and high relative humidity. In this study, the virulence pattern of STB isolates collected from the Moghan region was identified on differential genotypes during two consecutive years of 2020 and 2021. To identify new sources of resistance, adult plant reaction of 53 elite wheat lines to the pathogen populations was studied in research station fields of Ardabil agricultural and natural resources research and education center (Moghan) using the parameters of percentages of the relative height of disease progress on plant as well as disease severity, where the seedling response of the genotypes was evaluated as percentages of necrotic leaf area as well as necrotic area bearing pycnidia under greenhouse conditions in a randomized complete block design (RCBD). Based on the results, high virulence could be observed on the resistance genes Stb3, Stb4, Stb7, Stb8, and Stb9, whereas avirulence was recognized on Stb11 and Stb18 in both years. Cluster analysis of wheat genotypes for resistance components against Moghan populations of Z. tritici has led to three main groups of resistant, moderately resistant to moderately susceptible, and susceptible. About 19% of elite wheat lines including DM-95-6, D-96-16, DM-95-16, D-96-5, D-96-19, N-94-12, N-95- 10, N-96-15, CD-96-9 and N-95-7 showed acceptable levels of resistance in different growth stages during two years.
  Keywords: cluster analysis, Genetic diversity, Septoria tritici blotch (STB), Virulence Factors
 • Shahram Farrokhi *, Fakhere Hosseini, Jalal Shirazi, Ali Ahadiyat Pages 209-221
  In this research, the effect of the intracellular symbiotic Wolbachia bacteria on attack rate (a), handling time (Th) and emergence rate of Wolbachia infected asexual (A), natural bisexual (B) and cured bisexual by antibiotic (CB) strains of Trichogramma brassicae was studied under laboratory and cold storage conditions. The evaluation of functional response of the Trichogramma strains exposed to different densities of Ephestia kuehniella eggs revealed type II, and no significant difference was observed between the attack rate and their handling time. Based on the results of short-term cold storage, the hatching rate of all three populations reared at 20°C was higher than populations reared at 25°C, and statistically had a significant difference. However, in similar storage periods, the populations infected (A) and non-infected (B and CB) were in the same groups with no significant difference in terms of the emergence rate. According to the results of this study and previous findings, by providing optimal conditions for reproduction and maintenance of Wolbachia infected lines, the use of thelytokous Trichogramma wasps would be more economical compared with natural sexual populations, which is discussed in this article.
  Keywords: Functional response, parthenogenesis inducing, Storage, thelytokous parasitoid