فهرست مطالب

مجله آموزش عالی ایران
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا حسان*، رحمان شریف زاده صفحات 1-15
  هدف

  این مقاله با هدف بازطراحی بخش هایی از آیین نامه ارتقاء اعضا هییت علمی در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تهیه شده است.
  روش شناسی: این پژوهش از روش شناسی علم طراحی کمک می گیرد و در چهارچوب آن از مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان و متخصصان در طراحی و نیز از گروه کانونی برای اعتبارسنجی نتایج بهره برده شده است.

  یافته ها

  پس از تحلیل بندهای مختلف آیین نامه و شناسایی ارتباط این بندها با انواع مسیرهای ارتباط صنعت و دانشگاه، 11 بند پیشنهادشده است که در آن ها به مسیرهای ایجاد شرکت های زایشی و پژوهش مشترک با صنعت اولویت و امتیاز بیشتری اختصاص داده شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از سیاست های شناخته شده در دنیا برای بهره گیری از هم افزایی بین دانشگاه و صنعت در جهت رشد و توسعه اقتصادی است. ارتباط صنعت و دانشگاه متاثر از عوامل مختلفی است و در این میان نقش ابزارهای سیاستی بر ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار اساسی است؛ ابزارهایی که در قالب قوانین و آیین نامه ها زمینه های نهادی این ارتباط را ایجاد کرده و بر رفتار و تصمیمات کنشگران دخیل دراین ارتباط اثر مستقیم می گذارند. آیین نامه ارتقا یکی از ابزارهای سیاستی و اثرگذار است که رابطه مستقیم با اعضای هییت علمی به عنوان کنشگران اصلی بخش دانشگاه دارد و با یک طراحی مناسب می تواند فعالیت های اعضاء هییت علمی را به سوی تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه سوق دهد. این مقاله ضمن حفظ ساختار کنونی آیین نامه با پیشنهاد بندهایی تلاش می کند این آیین نامه را به ابزار سیاستی کاراتری برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تبدیل کند.

  کلیدواژگان: آیین نامه ارتقا، ابزارهای سیاستی، ارتباط صنعت و دانشگاه
 • حسین عباسیان*، حسن رضا زین آبادی، بیزن عبداللهی، سمانه نوروزی صفحات 16-34
  هدف

  این پژوهش با هدف طراحی الگوی جهت گیری حرفه ای دانشجویان دانشگاه های دولتی در سطح شهر تهران انجام شده است.
  روش شناسی: در این پژوهش روش مورداستفاده، روش کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و از طرفی که نتایج آن می تواند به مورداستفاده سازمان های آموزش عالی قرار گیرد از نوع کاربردی است، رویکرد مورداستفاده در این پژوهش مبتنی بر جهان بینی ساخت گرایی اجتماعی بود. جامعه آماری شامل اساتید و خبرگان دانشگاه های دولتی در شهر تهران بودند. اساتید و سیاست گذاران و خبرگان علمی موجود در دانشگاه های دولتی شهر تهران به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری، روش هدفمند از نوع موارد استثنایی بوده است که در آن از نظرات اساتید برجسته و آگاه و دارای سابقه و ر وسای دانشگاه ها استفاده شد. از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش سه مرحله ای سیستماتیک و هرمنوتیک استفاده شده است.

  یافته ها

  تمامی یافته ها پس از تجزیه وتحلیل به مقوله های مختلف محوری و انتخابی تقسیم شدند که حاصل آن شکل گیری مولفه های تشکیل دهنده به الگوی حرفه ای است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل و مولفه هایی در شکل گیری جهت گیری حرفه ای دانشجویان موثر هستند که شامل 5 مولفه انتخابی و 17 مولفه محوری است. مولفه های انتخابی شامل مولفه نقش خانواده، دولت، برنامه ریزان درسی، دانشجو و اساتید دانشگاه ها هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  تمامی مولفه های به دست آمده حاکی از آن است که شکل گیری جهت گیری حرفه ای در طول زندگی افراد و از همان ابتدا در کانون خانواده شکل می گیرد. مهم ترین مولفه های به دست آمده شامل: نقش دانشجو و ویژگی های شخصیتی او انگیزش، میزان علاقه، میزان استعداد، میزان آگاهی فرد، نقش خانواده، سطح فرهنگ و آگاهی و تحصیلات خانواده، نقش دولت و سیاست ها و برنامه ریزی های آن، نقش اساتید دانشگاه و نقش برنامه ریزان درسی و میزان کیفیت برنامه های درسی است که می توانند جهت گیری حرفه ای دانشجویان را تحت تاثیر خود قرار دهند.

  کلیدواژگان: الگوی شغلی، جهت گیری، جهت گیری شغلی، جهت گیری دانشجو
 • عباس عباس پور، عقیل قربانی پاجی، زهرا نامور عربانی* صفحات 35-54
  هدف

  تا به امروز، تحقیقات در مورد تجاری سازی علوم انسانی عمدتا ازنظر تجربی بررسی شده است و دیدگاه های نظری متنوعی را اتخاذ کرده است؛ بنابراین پتانسیل بزرگی برای پژوهش های حوزه علوم انسانی وجود دارد که از تیوری هایی برای تجاری سازی بهره بگیرند. پژوهش حاضر با هدف چالش های تجاری سازی در پژوهش های علوم انسانی با رویکرد ساختاری تفسیری انجام شد.

  روش

  استراتژی اصلی پژوهش، بهره گیری هم زمان از روش کیفی تحلیل مضمون و روش کمی مدل سازی ساختاری تفسیری به صورت آمیخته متوالی بوده است. در بخش کیفی پس از مصاحبه با 13 نفر از خبرگان اشباع نظری حاصل شد. در این پژوهش 318 کد باز (مفهوم اولیه)، 154 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر شناسایی شدند که مضامین فراگیر عبارت اند از: شبکه ارتباطی، ثروت افزایی، سیاستگذاری، نتیجه گرایی، دانش محوری، فهم مشترک و کارآمدی سیستم. نمونه پژوهش در بخش کمی نظرات 9 نفر از مدیران پژوهشی دانشگاه های تهران بوده است.

  یافته ها

  مدل نهایی در 5 سطح تشکیل شده است که ضعف در نیاز سنجی و نگاه سیستماتیک در سطح پنجم تاثیرگذارترین سطح می باشد و عامل قوانین و مقرارت هم در سطح چهارم قرار داشته است و مولفه هایی مانند اعتمادسازی، عمل گرایی، فرجام خواهی، کیفیت گرایی، کاربردی سازی و... در سطح نخست تاثیرپذیرترین سطح در مدل طراحی شده می باشد. تحلیل شدت نفوذ و وابستگی با استفاده از MICMAC نشان می دهد که معیاره نگاه سیستماتیک از نوع مستقل می باشد که تاثیرگذاری بالا و تاثیرپذیری کم از ویژگی های این معیار است. مابقی معیارها از نوع رابط هستند که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این معیارها بسیار بالاست و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم می شود.  

  نتیجه گیری

  مدیران پژوهش می توانند با بهره گیری از مدل ارایه شده، به نتایج موفقیت آمیزی دست یابند که ازجمله می توان تحقیقات باید متناسب با نیازهای جامعه و نیازهای صنعت باشد و نگاه سیستمانتیک در کلیه فرآیندهای دانشگاه ها وجود داشته باشد.

  کلیدواژگان: چالش های تجاری سازی، چالش های تجاری سازی در علوم انسانی، مدل سازی نرم
 • احمد کیخا، فرشته قائمی، میترا عزتی* صفحات 55-79
  هدف

  هدف از پژوهش پیش رو، شناسایی موانع و راهکارهای سازوکارهای تامین و تخصیص منابع مالی در دانشکده های دانشگاه تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، چهار پرسش طرح ریزی شده بود. 1) دانشکده های دانشگاه تهران با چه موانعی در جذب منابع مالی جدید مواجه هستند؟، 2) چه موانعی فراروی دانشکده های دانشگاه تهران در تخصیص منابع مالی وجود دارد؟، 3) راهکارهای تنوع بخشی به منابع مالی در دانشکده های دانشگاه تهران چیست؟، 4) راهکارهای بهینه سازی سازوکارهای تخصیص منابع مالی در دانشکده های دانشگاه تهران کدام اند؟ روش شناسی: این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری نوشته شده است. بنابراین، با به کارگیری نمونه گیری هدفمند با 11 معاون اداری مالی دانشگاه تهران مصاحبه انجام شد. داده ها با استفاده از روش هفت مرحله ای دیکلمن[1] (2009) تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتباربخشی به داده ها از دو راهبرد؛ تکنیک بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکار استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها در پاسخ به پرسش اول، با با 12 زیرمقوله فرعی ثانویه و در مجموع با چهار زیر مقوله فرعی اولیه: عدم توانایی در توسعه مالی دانشگاه، ناکارآمدی قوانین و مقررات، ضعف مدیریتی- اجرایی و ضعف در زیرساخت ها طبقه بندی شدند. در پاسخ به پرسش دوم، یافته ها با 5 زیرمقوله فرعی ثانویه و در مجموع با دو زیرمقوله فرعی اولیه: نظام بودجه ریزی سنتی و ناکارآمدی نظام اجرایی تخصیص منابع مالی دسته بندی شدند. در پاسخ به پرسش سوم، یافته ها با 12 زیرمقوله فرعی ثانویه  و در قالب 4 زیرمقوله فرعی اولیه: تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه، اصلاح قوانین و مقررات، مدیریت گرایی نوین و توسعه زیرساخت ها گروه بندی شدند. در پاسخ به پرسش چهارم، نیز یافته ها با 5 زیرمقوله فرعی ثانویه و درکل شامل دو زیرمقوله فرعی اولیه:  بکارگیری نظام بودجه ریزی عملکردمحور و نظام اجرایی کارا و اثربخش در تخصیص منابع مالی می شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  در شرایط کنونی که دانشگاه ها در اکثر کشورهای جهان با کمبودهای مالی مواجه و در بخش تامین و هم تخصیص منابع مالی به دنبال سازوکارهای نوینی برای ارتقاء کارایی و اثربخشی خود هستند. دستاوردهای این پژوهش می تواند نقشه راه مناسبی برای بهبود عملکرد دانشگاه تهران در آینده باشد.

  کلیدواژگان: بودجه دانشگاه، بودجه ریزی عملیاتی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تامین منابع مالی، تخصیص منابع مالی دانشگاه
 • عاطفه غلامی، احمدرضا نصر*، اعظم اسفیجانی صفحات 80-104

  مسیله و

  هدف

  توسعه توانمندی های اعضای هییت علمی در قالب برنامه های سازمان یافته در مراکز توسعه اعضای هییت علمی صورت می گیرد. این مراکز که در کشورهای خارجی فراگیر هستند، انواع خدمات توانمندسازی در بسترهای حضوری و مجازی ارایه می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت برنامه های مراکز توسعه توانمندی های اعضای هییت علمی در دانشگاه های منتخب کشورهای خارجی و سپس مقایسه میزان کاربست فناوری ها در این برنامه ها است.
  روش شناسی: روش پژوهش به شیوه کیفی، با روش مطالعه تطبیقی از نوع بردی بوده است. بر این اساس، ده دانشگاه برتر خارجی بر اساس رتبه بندی تایمز سال 2021 به صورت هدفمند انتخاب شد و در دو بستر حضوری و مجازی مورد مقایسه قرار گرفت. داده های مطالعه از اطلاعات مندرج در تارنمای مراکز توسعه منتخب جمع آوری شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد انواع برنامه های توانمندسازی وابسته به کارکردی که برای آن ها متصور است و همچنین متاثر از عناصری مانند زمان، مکان، محتوا و تعامل در هر یک از بسترهای حضوری یا مجازی و یا به صورت ترکیب دو بستر اجرا می شوند. به طورکلی برنامه های آموزش عمومی در هر دو بستر، پشتیبانی فردی، پشتیبانی مالی و ارزیابی آموزش در بستر حضوری، اشتراک گذاری جمعی، ارایه منابع آموزشی و منابع فناوری در بستر مجازی، پرکاربردتر هستند.

  نتیجه گیری

  درنهایت دانشگاه های خارجی روند رو به رشدی را برای اضافه کردن برنامه های توانمندسازی به بستر فناوری در پیش گرفته اند؛ بااین حال این روند تدریجی و متناسب با کارکردهای ذاتی هر یک از انواع برنامه ها متفاوت خواهد بود.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، مطالعه تطبیقی، فناوری، مرکز بالندگی هیئت علمی
 • جعفر امیری فرح آبادی*، محمود ابوالقاسمی صفحات 105-125
  هدف

  دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی به واسطه نقش میانجی گری محیط علمی و کسب وکار که عموما در قالب ساختارهای درونی دانشگاه موردتوجه قرار می گیرند؛ در سال های اخیر در بسیاری از دانشگاه های پیشرو موردتوجه جدی بوده است. از سوی دیگر، یافته های پژوهشی و تجربی بر فاصله قابل ملاحظه از نقش آفرینی موثر این نهادها در اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه اشاره دارد. به نظر می رسد یکی از مهم ترین دلایل این مسیله، ناهم سویی استراتژیک ساختارهای کلان از منظر حکمرانی دانشگاهی با کارکردهای این دفاتر باشد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی سهم و نقش حکمرانی دانشگاهی بازار گرا در تحقق کارکردهای دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی در آموزش عالی ایران بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر با کاربست روش آمیخته از نوع اکتشافی-تدوین ابزار و با هدف بررسی تاثیر حکمرانی دانشگاهی بازار گرا بر تحقق بهینه کارکردهای دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی؛ ابتدا به شناسایی شاخص های حکمرانی بازار گرا و کارکردهای دفاتر انتقال فناوری، به عنوان دو هدف جزیی پژوهش، پرداخته است. در این راستا با مرور ادبیات موضوع و مصاحبه های نیمه ساختارمند (تا رسیدن به مرحله اشباع نظری) و تلفیق یافته های این دو مرحله، فهرستی شامل شاخص های حکمرانی دانشگاهی بازار گرا، استخراج شد. در ادامه و در مرحله کمی پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون هم زمان به بررسی سهم و نقش شاخص های مذکور در کیفیت کارکردهای دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی پرداخته شد.

  یافته ها

  در راستای شناسایی شاخص های حکمرانی بازار گرا، 50 شاخص در چهار بعد زمینه ای (6 مورد)، مالی (12 مورد)، علمی (17 مورد) و سازمانی (15 مورد) مورد شناسایی و تایید قرار گرفت. همچنین به منظور دستیابی به کارکردهای دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی که دیگر متغیر پژوهش حاضر بوده است؛ با بررسی اسناد، بیانیه های ماموریت و شرح وظایف دفاتر انتقال فناوری مستقر و غیره، فهرستی مشتمل بر 25 کارکرد در قالب 5 بعد (عوامل زمینه ای؛ کشف علمی و افشای اختراع؛ ارزیابی و ثبت اختراع؛ بازاریابی و اعطای مجوز و راه اندازی استارتاپ) توسعه یافت. آزمون رگرسیون و ضرایب آن گویای آن بود که چهار بعد زمینه ای، مالی، علمی و سازمانی حکمرانی دانشگاهی بازار گرا توانسته اند به ترتیب 226/0، 232/0، 198/0 و 143/0 از واریانس متغیر کارکردهای دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی را تبیین نمایند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که توجه به شاخص های حکمرانی دانشگاهی بازار گرا در آموزش عالی ایران می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای کیفیت کارکردهای دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی داشته باشد. به عبارت دیگر فقدان رویکرد کارآفرینانه (در عمل) در حکمرانی دانشگاهی ایران موجب شده است که دفاتر انتقال فناوری از کارکرد بهینه خود فاصله معناداری داشته باشند. به نظر می رسد بهره بردن از یافته ها و توصیه های پژوهش حاضر بتواند توسعه بهینه کارکردهای دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی را در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: حکمرانی دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی، تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی، دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی
|
 • Reza Hesan*, Rahman Sharifzadeh Pages 1-15
  Objective

  This article aims to redesign parts of the promotion regulations for faculty members in order to strengthen the connection between industry and university.

  Methodology

  This research uses design science methodology and within its framework, semi-structured interviews with experts and specialists in designing and focus group in validating of results have been used.

  Findings

  After analyzing different clauses of the regulation and identifying the relationship of these clauses with different types of industry-university communication paths, 11 clauses have been proposed in which more priority and credit have been given to the paths of creating spin-off companies and joint research with industry.
  Discussion and

  conclusion

  Industry-university communication is one of the recognized policies in the world for benefiting from the synergy between university and industry for economic growth and development. Industry-university communication is influenced by various factors and among them, the role of policy tools in creating industry-university communication is very essential; instruments that create institutional grounds for this communication in the form of laws and regulations have a direct impact on the behavior and decisions of actors involved in this communication. The promotion regulation is one of the effective policy tools that has a direct relationship with faculty members as the main actors of the university sector and with a proper design, it can direct the activities of faculty members towards strengthening industry-university communication. This article, while maintaining the current structure of the regulation, tries to transform this regulation into an effective policy tool for strengthening industry-university communication by proposing some clauses.

  Keywords: The relationship between industry, university, the regulations for faculty members promotion, policy instruments
 • Hosein Abbasian*, Hasan Reza Zeinabadi, Bijhan Abdollahi, Samaneh Norouzi Pages 16-34
  Objective

  This research was conducted with the aim of designing the model of professional orientation of students of public universities in Tehran.

  Methodology

  In this research, the worldview of social constructionism and the qualitative method of content analysis have been used. Since the results of the current research can be used by higher education organizations, this research is of applied type. The statistical population includes professors and experts of public universities in Tehran. The professors and policy makers and scientific experts in the public universities of Tehran were considered as samples. The sampling method is a targeted method of exceptional cases in which the opinions of eminent and knowledgeable professors with experience and university presidents were used. A semi-structured interview tool was used to collect data, and a systematic and hermeneutic three-step method was used to analyze the data.

  Findings

  After analysis, all the findings were divided into different axial and selective factors, which resulted in the formation of the components of the professional orientation model. The findings indicate that the effective factors and components in the formation of students' professional orientation are 5 selective factors and 17 axial factors. The selective factors include the role of family, government, curriculum planners, students and university professors.
  Discussion and

  conclusion

  The findings indicate that the formation of professional orientation starts from the very beginning in the family and evolves throughout people's lives. The most important factors obtained include the role of student’s personality traits, motivation, level of interest, level of talent, and level of awareness, as well as the role of the family, the level of culture and awareness and education of the family, the role of the government and its policies and plans, the role of university professors, the role of curriculum planners and the quality of curricula. These factors can affect the professional orientation of students.

  Keywords: career model, orientation, professional orientation, student orientation
 • Abbas Abbaspour, Aghil Ghorbani Paji, Zahra Namvar Arabani* Pages 35-54
  Objective

  To date, research has been conducted on the commercialization of the humanities and various theoretical perspectives have been developed to empirically establish. Therefore, there is great potential for humanities research that uses theories for commercialization. The current research was conducted with the aim of commercialization challenges in humanities research with Interpretive Structural Modeling.

  Materials and methods

  The main part of the research was the use of time using the qualitative method of thematic analysis and the quantitative method of Interpretive Structural Modeling in a sequential mixed Method. In the qualitative part, theoretical saturation was achieved after interviewing 13 experts. In this research, 318 open codes (initial concept), 154 basic themes, 28 organizing themes and 7 overarching themes were analyzed. The research sample in the quantitative section was the opinions of 9 research managers of Tehran universities.

  Result

  The final model is formed in 5 levels, the need for systematic evaluation and view is the most effective level in the fifth level, and the factor of laws and regulations is placed in the fourth level, and components such as trust building, pragmatism, appeal, quality orientation, application and ... is at an acceptable level in the designed model. The analysis of the intensity of influence and dependence using MICMAC shows that it is based on the systematic external characteristics of the independent type that affect it and influence is one of the characteristics of this characteristic. The rest of the features are of the type of interfaces, the impact and influence of these features is very high, and any small change on these changes causes fundamental changes in the system.

  Conclusion

  Research managers can achieve successful results by using the presented model, including the ability to conduct research with the needs of society and the needs of industry and a systematic view in all academic processes.

  Keywords: commercialization challenges, commercialization challenges in humanities, software modeling
 • Ahmad Keykha, Mitra Ezati* Pages 55-79
  Objective

  The upcoming research aims to identify the challenges and solutions of the mechanisms of providing and allocating financial resources in the faculties of Tehran University. To achieve this goal, four questions were planned. 1) What challenges are Tehran University faculties facing in attracting new financial resources? 2) What challenges do Tehran University faculties face in allocating financial resources? 3) What solutions are for diversifying financial resources in Tehran University faculties? 4) Solutions for optimizing financial resource allocation mechanisms. What are the faculties of Tehran University?

  Materials and methods

  This qualitative research was written using interpretive phenomenology. Therefore, using targeted sampling, interviews were conducted with 11 financial and administrative assistants of Tehran University. The data were analyzed using the seven-step method of Dickelman (2009). The technique of Member checking and peer review has been used to validate the data from two strategies.

  Results

  In response to the first question, the findings were classified into 12 secondary subcategories and four primary subcategories: lack of ability in the financial development of the university, the inefficiency of rules and regulations, managerial-executive weakness, and weakness in infrastructure. In response to the second question, the findings were categorized into five secondary subcategories and two primary subcategories: traditional budgeting system and inefficiency of the organizational design of financial resource allocation. In response to the third question, the findings were grouped with 12 secondary subcategories and four primary subcategories: diversifying the university's income sources, amending laws and regulations, modern management, and infrastructure development. The findings were divided into five secondary subcategories in response to the fourth question. Generally, they included two primary subcategories: a performance-oriented budgeting system and an efficient and effective executive system in allocating financial resources.
  Discussion and

  conclusion

  In the current situation where universities in most countries are facing financial shortages and in providing and allocating financial resources, they are looking for new mechanisms to improve their efficiency and effectiveness. The results of this research can be a suitable road map for improving the performance of Tehran University in the future.

  Keywords: branding, industrial universities, contextual, identification, design, development, entrepreneurial, component
 • Atefeh Gholami, Ahmadreza Nasr Esfahani*, Azam Esfijani Pages 80-104

  Problem &

  Purpose

  The development of faculty members' abilities is often done in the form of organized programs in faculty members' ability development centers. These centers, which are ubiquitous in foreign countries, provide empowerment services via the use of in-person and virtual platforms. The aim of the current research is to investigate the status of the programs of faculty development centers in selected universities of foreign countries and then to compare the use of technologies in these programs. The research results are used in order to benefit from the experiences of these universities in general and also specifically in the field of technology platforms.

  Methodology

  The research method of the present study is a comparative study based on the Bereday method, in which the obtained data are analyzed in four stages: description, interpretation, Juxtaposition, and simultaneous comparison. To achieve this goal, the top ten foreign universities were purposefully selected based on the Times ranking of 2021, and the teaching development centers of these universities were studied based on the programs and services provided in person and virtually (based on technology). The data of the study was collected from the information contained in the website of teaching development centers, documents and reports of selected foreign universities.

  Results

  The results of the research showed that each of the programs depends on the function for which it is intended and affected by elements such as time, space, content, and interaction in any of the in-person or virtual platforms or as a combination of two platforms. In general, ‘educational programs’ in both platforms, ‘individual support, financial support and evaluation of education’ in in-person platforms, ‘collective sharing, providing educational resources and technology resources’ in virtual platforms are more widely used.

  Conclusion

  Finally, it can be concluded that by relying only on one platform, whether it is only in-person or only virtual, it is not possible to organize the programs of faculty member empowerment centers in a desirable way. It is necessary to use the advantages of both platforms by combining two platforms in order to reduce the limitations of each platform.

  Keywords: Center for growth, improvement of teaching, comparative study, faculty members, higher education, technology
 • Jafar Amiri Farahabadi*, Mahmud Abolgasemi Pages 105-125
  Purpose

  University technology transfer offices (UTTOs) have received serious attention in recent years in many of the world's top universities due to the mediation approach of the academic and business environment, which is generally considered in the form of university internal structures. Research and experimental findings indicate a considerable distance from the effective role of UTTOs in the university entrepreneurship ecosystem. It seems that one of the most important reasons for this situation is the strategic mismatch of macro-structures in terms of university governance with the functions of these offices. Therefore, the main purpose of the current study was to investigate the effect of market-oriented university governance on the optimal realization of the functions of UTTOs.

  Methodology

  The current research employs a mixed exploratory-instrument development approach to investigate the effect of market-oriented university governance on the optimal realization of functions of UTTOs. Initially, the research focuses on identifying market-oriented governance indicators and the functions of UTTOs as two minor objectives. Through a review of the relevant literature and semi-structured interviews, a list of market-oriented university governance indicators was extracted by reaching theoretical saturation and synthesizing the findings of these two stages. Subsequently, in the quantitative phase of the research, the effect of these indicators on the functions of UTTOs were examined using enter regression analysis.

  Findings

  In order to identify market-oriented governance indicators, 50 indicators were identified and validated across four dimensions: contextual (6 indicators), financial (12 indicators), scientific (17 indicators), and organizational (15 indicators). Additionally, to achieve the functions of UTTOs, a list of 25 functions was developed based on document analysis, mission statements, and job descriptions of UTTOs, and more. These functions were categorized into five dimensions: contextual factors, scientific discovery and invention disclosure, evaluation and patent registration, marketing and licensing, and startup establishment. Regression analysis and its coefficients demonstrated that the contextual, financial, scientific, and organizational dimensions of university governance explain 0.226, 0.232, 0.198, and 0.143 of the variances of the functions of UTTOs respectively.
  Discussion and

  Conclusion

  Based on the findings of the current research, it can be stated that paying attention to market-oriented governance indicators in Iranian higher education can have a positive effect on the optimal realization of the functions of UTTOs. In other words, the lack of an entrepreneurial approach (in practice) in university governance in Iran's higher education has resulted in a significant gap between optimal functions and actual performance of UTTOs. It seems that the findings and recommendations of this research can facilitate the optimal development of UTTOs functions.

  Keywords: university governance, university entrepreneurship, commercialization of academic research, university technology transfer offices