فهرست مطالب

 • سال سی و دوم شماره 2 (پیاپی 136، خرداد و تیر 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمود محسنی*، ذبیح الله پژند، ساره قیاسی، میرحامد سید حسنی، محمد پوردهقانی، رضا قربانی واقعی، هوشنگ یگانه، سجاد قاسمیان صفحات 1-12

  تیامین یا ویتامین B1 به عنوان یک کوآنزیم مهم در متابولیسم چربی، کربوهیدرات و پروتیین نقش حیاتی در مراحل جنینی تخم و توسعه لارو ایفا می کند. به منظور بررسی اثر تیامین بر شاخص های انکوباسیون فیل ماهی (Huso huso) تخم های حاصل از تکثیر مولدین نر و ماده پرورشی پس از لقاح و در زمان جذب آب به ترتیب با چهار تیمار و سه تکرار شامل غلظت های شاهد (صفر میلی گرم تیامین در لیتر آب)، T500 (500 میلی گرم تیامین در لیتر آب)، T1000 (1000 میلی گرم تیامین در لیتر آب) و T1500 (1500 میلی گرم تیامین در لیتر آب) به مدت 30 دقیقه تحت درمان با تیامین محلول در آب به روش غوطه وری قرار گرفتند. سپس پنج مرتبه با آب تازه شستشو داده و تا زمان تفریخ در انکوباتورهای مخصوص نگهداری شدند. شاخص های انکوباسیون و رشد لارو از 24 ساعت پس از لقاح تخم تا 44 روز پس از شروع تغذیه فعال لارو بررسی شدند. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین بازماندگی تخم از 24 ساعت پس از لقاح تا زمان تفریخ به ترتیب در تیمار T500و تیمار شاهد مشاهده شد (P<0.05). طول و وزن لارو در شروع تغذیه فعال تفاوت معنی داری بین تیمارها نداشت (P>0.05). اما تیامین در سطوح T1000 و T1500 توانست منجر به افزایش معنی دار طول، وزن و وزن کسب شده در انتهای دوره شود (P<0.05). غوطه وری تخم در تیامین محلول توانست منجر به افزایش نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن در دو تیمار T1000و T1500 در روز 36 پس از شروع تغذیه فعال شود (P<0.05). ضریب تبدیل غذایی، کارایی پروتیین و کارایی چربی در تیمارهای  T500 و شاهد کاهش معنی داری نسبت به دو غلظت بالاتر داشت (P<0.05). کمترین درصد بازماندگی از لارو زمان شروع تغذیه فعال تا 44 روز بعد در تیمار شاهد مشاهده شد (P<0.05). نتایج این تحقیق بیان می کند که غوطه وری تخم در محلول تیامین می تواند منجر به افزایش رشد و بازماندگی لارو شود، به همین منظور پیشنهاد می شود که تخم فیل ماهی پس از لقاح در محلول تیامین حداقل به میزان 1000 میلی گرم در لیتر قرار داده شود.

  کلیدواژگان: ویتامین B1، درصد تخم گشایی، بازماندگی لارو، غوطه وری تخم، انکوباسیون، فیل ماهی
 • امیدوار فرهادیان*، شیرین سلطانی سامانی، فاطمه رستمی، امید بیرقدار کشکولی صفحات 13-25

  جلبک تک سلولی Tetraselmis tetrathele یکی از گونه های آب شور است که به علت ارزش غذایی زیاد و ترکیبات زیست فعال و سهولت در کشت، استفاده گسترده ای در صنعت و آبزی پروری دارد. در این مطالعه کشت انبوه جلبک T. tetrathele با استفاده از پساب کارخانه های شیر و مخمر با هدف ارزیابی رشد، زنده مانی و ترکیبات بیوشیمیایی (پروتیین، چربی، کربوهیدرات) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت یک طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار شامل؛ کانوی، پساب های خام شیر و مخمر به عنوان محیط کشت هر کدام در دو حالت رقیق (5 میلی لیتر به ازاء هر لیتر از محیط کشت) و غلیظ (10 میلی لیتر به ازاء هر لیتر از محیط کشت)، طی یک دوره 11 روزه انجام شد. نتایج نشان داد که این گونه از توانایی رشد در پساب خام شیر و مخمر برخوردار است، اما بیشترین تراکم سلولی در تیمار کانوی رقیق (تراکم106×12/9 سلول در هر میلی لیتر و رشد ویژه 87/0 در روز) و بیشترین میزان رشد ویژه جلبک در تیمار مخمر رقیق (تراکم106×68/6 سلول در هر میلی لیتر و رشد ویژه 84/2 در روز)، مشاهده شد. این در حالی است که تیمار پساب خام شیر رقیق زنده مانی بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشت. بیشترین میزان پروتیین و چربی در تیمار پساب خام شیر غلیظ (به ترتیب 6/44 درصد و 71/9 درصد از وزن خشک) و بیشترین مقدار کربوهیدرات نیز در تیمار مخمر غلیظ (49/31 درصد از وزن خشک) به دست آمد. براساس میزان رشد ویژه، زنده مانی و ترکیبات بیوشیمیایی می توان نتیجه گیری کرد که پساب های شیر و مخمر می توانند به عنوان محیط کشت مناسب نیمه صنعتی در پرورش انبوه این جلبک به کار برود و برای تولید ترکیبات زیست فعال و سوخت های زیستی از زی توده حاصله توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: پساب، ترکیب بیوشیمیایی، شیر و مخمر، رشد، Tetraselmis tetrathele
 • مجتبی نادری*، یگانه درویش اولادی، پرویز زارع صفحات 27-46

  در این مطالعه رشد نسبی، دوشکلی جنسی و اندازه بلوغ مورفومتریک خرچنگ Ocypode rotundata در ساحل جنوب غربی و Austruca iranica در ساحل شمالی جزیره قشم بررسی شدند. نمونه ها در بهمن ماه سال 1400 جمع آوری شدند. براساس پهنای کاراپاس، خرچنگ های جنس نر O. rotundata (1/33 میلی متر) و A. iranica (4/12 میلی متر) دارای میانگین پهنای کاراپاس بیشتری نسبت به جنس ماده (2/32 میلی متر و 2/11 میلی متر) بودند. جنس نر و ماده خرچنگ A. iranica در سه صفت (پهنای اولین بند شکمی، پهنای چهارمین بند شکمی و پهنای ششمین بند شکمی) و جنس نر و ماده خرچنگ O. rotundata در چهار صفت ریخت سنجی نسبی (طول شکمی، پهنای اولین بند شکمی، پهنای چهارمین بند شکمی و پهنای ششمین بند شکمی) با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند (05/0 > p).  مقادیر CW50 (میانگین طول بلوغ جنسی) محاسبه شده براساس بلوغ مرفومتریک برای جنس نر خرچنگ O. rotundata به سه روش معمول، بوت استرپ و بیزین به ترتیب برابر با 02/33، 82/32 و 05/33 میلی متر بود. برای جنس ماده در هر سه روش برابر با 29 میلی متر محاسبه شد. همچنین، مقادیر بلوغ مورفومتریک برآورد شده برای خرچنگ A. iranica در سه روش استفاده شده برای هر جنس تقریبا با هم برابر بودند به طوری که مقادیر CW50 برای جنس نر و ماده به ترتیب 61/11 و 15/9 میلی متر به دست آمد. براساس نتایج، مقدار CW50 جنس نر در هر دو گونه مورد مطالعه بیشتر از جنس ماده برآورد شد.

  کلیدواژگان: بلوغ مورفومتریک، رشد نسبی، دوشکلی جنسی، آبدومن
 • علی خسروانی زاده*، عبدالعلی راهداری، ساحل پاکزاد توچایی صفحات 47-62

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر داروی بیهوشی 2-فنوکسی اتانول بر ظرفیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) در بافت های مختلف (مغز، آبشش، کبد، خون و موکوس) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مراحل مختلف بیهوشی بلافاصله و 24 ساعت پس از بیهوشی صورت گرفت. ابتدا تعداد 180 عدد ماهی با میانگین وزن 8/0±82/5 گرم در 6 گروه (هر گروه با 3 تکرار) تقسیم و در معرض غلظت های صفر، 2/0، 3/0، 4/0، 5/0 و 6/0 میلی لیتر در لیتر 2-فنوکسی اتانول برای تعیین حداقل غلظت بیهوش کنندگی قرار گرفتند. حداقل غلظت 2-فنوکسی اتانول برای ایجاد بیهوشی، 3/0 میلی لیتر در لیتر تعیین شد. سپس برای ارزیابی اثر این غلظت از ماده بیهوشی بر ظرفیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت های مختلف ماهی قزل آلای رنگین کمان، تعداد 72 قطعه ماهی با میانگین وزنی 73/0±79/5 گرم در دو گروه شاهد و آزمایش (هر گروه 36 قطعه ماهی) جایابی شدند. از ماهیان هر دو گروه در زمان های صفر (بلافاصله بعد از بیهوشی) و 24 ساعت بعد از بیهوشی، نمونه های سرم خون، موکوس پوست و عصاره های بافتی (مغز، آبشش و کبد) تهیه و آنزیم های SOD، CAT، GPx و نیز پروتیین در آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که داروی بیهوشی 2-فنوکسی اتانول سبب مهار ظرفیت های آنتی اکسیدانی بافت های مختلف، احتمالا از طریق افزایش گونه های فعال اکسیژن و آسیب اکسیداتیو شد. مقایسه نتایج ظرفیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت های مختلف ماهیان قزل آلای رنگین کمان بیهوش شده با 2-فنوکسی اتانول و تفاوت آشکار در سیر نزولی یا صعودی این آنزیم ها نشان می دهد که روش غیرتهاجمی (نمونه های موکوس و خون) برای بیان وضعیت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان در مواجهه با داروی بیهوشی 2-فنوکسی اتانول مناسب نیست.

  کلیدواژگان: سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، استرس اکسیداتیو، ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • آزاده یکتاسرشت*، سیاوش سلطانیان، امین غلامحسینی، شیرین صفاییان، حسام الدین کردستانی صفحات 63-67

  سیستم کملپمان به عنوان یکی از اجزاء مهم سیستم ایمنی ذاتی در کروکودیل ها کمتر شناخته شده است. ارزیابی فعالیت کمپلمان سرم به عنوان یک ابزار با ارزش برای تشخیص وضعیت سلامتی کروکودیل ها محسوب می شود. در این پژوهش، پاسخ ایمنی ذاتی تمساح مردابی یا پوزه کوتاه (Crocodylus palustris)، بزرگترین خزنده بومی ایران، با استفاده از همولیز گلبول های قرمز خرگوش و کروکودیل مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تاثیر غلظت، حجم و دما بر فعالیت مسیر جایگزین کمپلمان تمساح مردابی (C. palustris) با استفاده از روش های همولیتیک استاندارد انجام و اندازه گیری میزان همولیز صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ارتباط معنی داری بین غلظت، حجم و دما با میزان همولیزگلبول های قرمز خرگوش وجود داشت (05/0<p). میزان همولیز سرم در غلظت ها (25 درصد، 50 درصد و 100 درصد)، حجم ها (10، 20 و 30 میکرولیتر) و دماهای مختلف (35-5 درجه سانتی گراد) به طور معنی داری افزایش یافت (05/0<p). نتایج نشان می دهد که فعالیت مسیر جایگزین کمپلمان کروکودیل ممکن است تحت تاثیر غلظت، حجم و دما قرار گیرد که این سبب افزایش پاسخ ایمنی غیراختصاصی و ایجاد مقاومت به شیوع بیماری ها می گردد .

  کلیدواژگان: پاسخ ایمنی، کمپلمان، ایمنی ذاتی، تمساح مردابی
 • نگین باقرزاده، احمد ایمانی*، کوروش سروی مغانلو، محمد محمدی صفحات 69-82

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف کانولای تخمیر شده با باکتری جنس باسیلوس جدا شده از رسوبات دریای خزر بر شاخص های رشد، تغذیه، ترکیب لاشه و فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهیان تیلاپیای نیل انجام گرفت. 225 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 05/0±90/1 گرم در 5 تیمار آزمایشی شامل شاهد، تیمار 1: خوراک بدون کانولای تخمیر شده، تیمار 2: خوراک حاوی 5/12 درصد کانولای تخمیر شده، تیمار 3: خوراک حاوی 25 درصد کانولای تخمیر شده، تیمار 4: خوراک حاوی 5/37 درصد کانولای تخمیر شده و تیمار 5: خوراک حاوی 50 درصد کانولای تخمیر شده، به مدت 8 هفته تغذیه شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص های رشد و تغذیه در تیمارهای مختلف آزمایش اختلاف معنی داری را در مقایسه با گروه شاهد نشان ندادند (05/0<p). نتایج تجزیه تقریبی لاشه ماهیان نشان داد که پروتیین در تیمارهای 2، 3 و 4، چربی و رطوبت در تیمارهای 3، 4 و 5 و خاکستر در تیمارهای 4 و 5 در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافتند (05/0>p). همچنین نتایج فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهیان نشان داد که آلکالین پروتیاز در تیمارهای 3 و 4، لیپاز در تیمارهای 2 و 3 و آلفا آمیلاز در تیمار 3 در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافتند (05/0>p). به طور کلی، می توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از 50 درصد کانولای تخمیر شده در خوراک بچه ماهیان انگشت قد تیلاپیای نیل بدون اثر منفی بر شاخص های رشد و تغذیه امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: کانولای تخمیر شده، رشد، شاخص های تغذیه، آنزیم های گوارشی، تیلاپیای نیل، باسیلوس
 • سید احمدرضا هاشمی*، مسطوره دوستدار، اشکان اژدری، الناز عرفانی فر، پریا اکبری، قاسم رحیمی قره میرشاملو صفحات 83-93

  در بررسی حاضر، ارتباط پارامترهای فیزیکیوشیمیایی آب (نمونه برداری از آب و خاک) و زیتوده حلزون بابیلون با نمونه برداری از چهار منطقه صیادی این گونه در آبهای شمالی دریای عمان شامل پسابندر، بریس، پزم و کنارک از شهریور 1400 لغایت شهریور 1401 با قفس های دایره ای مخصوص صید حلزون صورت گرفت. با کمک آنالیز واریانس یک طرفه (بین چند دوره) مقایسه میانگین ها، مقادیر پارامترهای مختلف فیزیکوشیمیایی (PH، کدورت، TOM، اکسیژن محلول و شن و لای) و مواد مغذی مختلف (نیترات، فسفات، آمونیاک و نیتریت) در فصول قبل و بعد مانسون، تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0<p). پارامترهای حرارت و سیلت فصول مختلف (قبل و بعد مانسون) دارای اختلاف معنی داری بود (05/0>p). زی توده حلزون در ایستگاه های مختلف و نیز فصول مختلف (قبل و بعد مانسون) دارای اختلاف معنی داری بود (05/0>p). جهت ارتباط بین زی توده حلزون، پارامترهای فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی آب از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه استفاده شد و نتایج نشان داد از بین پارامترهای موثربر زی توده حلزون ، حرارت و نیتریت دارای بیشترین تاثیرگذاری بودند. شهریور الی آبان ماه با توجه به کاهش حرارت آب و افزایش نیتریت، بالاترین میزان صید دیده شد و فصل اصلی صید حلزون بابیلون در منطقه سیستان و بلوچستان بود. این مطالعه می تواند جهت پایداری صید، مدیریت اصولی در بهره برداری و نیز درک بهتر ویژگی های زیستی و جمعیتی این گونه حلزون مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب، شبکه عصبی مصنوعی چند لایه، حلزون بابیلون، دریای عمان
 • سمیه کیانی شاهوندی*، ابوالفضل عسکری ساری، مژگان خدادادی صفحات 95-105

  دراین تحقیق تاثیر سطوح مختلف سلنیوم در جیره غذایی بر رشد بازماندگی و ترکیب شیمیایی بافت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 57/0±80 گرم در مدت 60 روز مورد بررسی قرار گرفت. 320 عدد ماهی به صورت تصادفی در 12 مخزن فایبر گلاس 1500 لیتری توزیع شدند. سلنیوم در چهار سطح، بدون سلنیوم (شاهد)، 5/0 (تیمار 1)، 5/1 (تیمار 2) و 3  (تیمار 3) میلی گرم بر کیلوگرم به جیره غذایی افزوده و ماهیان به مدت 6 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 3 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم اختلاف معنی داری با شاهد داشتند (05/0<p). شاخص بقاء در تیمارهای مورد بررسی با گروه شاهد اختلاف معنی داری نداشت (05/0>p). تاثیر افزودن سلنیوم بر ترکیب شیمیایی نشان دهنده اختلاف معنی داری در میزان پروتیین لاشه بود (05/0<p). بیشترین مقدار مربوط به تیمار 4 (57/0±20/18 درصد) وکمترین مقدار مربوط به گروه شاهد 16/0±47/16 درصد بود. در تیمارهای تغذیه شده با سلنیوم کاهش مقدار چربی لاشه مشاهده شد که با گروه شاهد اختلاف معنی دار داشتند (05/0<p). رطوبت و خاکستر در گروه شاهد با سایر تیمارها اختلاف معنی داری نداشت (05/0>p). بالاترین تاثیر سلنیوم بر رشد مربوط به تیمار 4 (3 میلی گرم بر کیلوگرم سلنیوم) بود، اما اختلاف معنی داری با تیمار 3 (5/1 میلی گرم بر کیلوگرم سلنیوم) نداشت (05/0>p). در مجموع، نتایج این تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت افزودن 3 میلی گرم بر کیلوگرم سلنیوم به غذا بر شاخص های رشد و بهبود ترکیب شیمیایی لاشه بود.

  کلیدواژگان: رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی، قزل آلای رنگین کمان، تغذیه، سلنیوم
 • کامیار غرا*، محمود حافظیه، علی نکوئئ فرد، مسعود صیدگر صفحات 107-117

  این تحقیق با هدف بررسی کارآیی وضعیت مکانیزاسیون بر بهره وری انرژی در مزارع دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی انجام شد. این تحقیق به روش میدانی و از طریق تحلیل داده‎های پرسش‎نامه‎ای در خصوص وضعیت مکانیزاسیون در مزارع این استان انجام شد. بدین منظور، بعد از طراحی پرسش‎نامه‎ها، اطلاعات ورودی‎ها شامل مساحت کشت و تجهیزاتی مانند غذاپاش، الکتروپمپ‎ها، کف‎کش، دیزل ژنراتور و هواده‎ها از 5 شهرستان استان مرکزی شامل 30 واحد تولیدی که دارای بیشترین سهم تولید ماهی قزل آلا بودند، جمع‎آوری شد. سپس خروجی‎ها شامل درجه، ظرفیت و ضریب مکانیزاسیون، راندمان تولید، ظرفیت تولید و کارایی انرژی با مدلسازی چند ورودی - خروجی و تحلیل پوششی داده‎ها (DEA) محاسبه شدند. نتایج نشان داد، واریانس درجه مکانیزاسیون در مزارع این استان 96/0 می‎باشد. همچنین با در نظر گرفتن سطح شاخص کارایی مطلوب 1 برای مزارع مشاهده شد که 40 درصد از مزارع استان در وضعیت مطلوب قرار دارند. نتایج بررسی عملکرد هر یک از واحدها بر حسب شاخص کارایی انرژی نیز نشان داد که صرفا 20 درصد از مزارع استان دارای شاخص کارایی بالاتر از 4/0 و 80 درصد دارای بهره وری انرژی کمتر از 1 هستند. نتایج بیانگر این نکته است که الگوی توزیع مکانیزاسیون در همه مزارع استان به صورت یکنواخت نبوده و نیازمند بهبود است.

  کلیدواژگان: آبزی پروری، الگوی مکانیزاسیون، سطح کارامدی، استان مرکزی
 • حسن نصرالله زاده ساروی، محمود حافظیه*، ارژنگ جوادی، رضا صفری، مریم قیاسی، آسیه مخلوق، مهدیه بالوئی، علی نکوئی فرد، محمدمیثم صلاحی اردکانی، ایوب داودی لیمونی صفحات 119-134

  این مطالعه به کیفیت آب ورودی و خروجی پنج کارگاه منتخب پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان مازندران (هراز، چالوس، تنکابن و ساری) براساس پارامترهای محیطی طی چهار فصل  طی سال های 1401-1400پرداخت. 40 نمونه آب بر اساس روش های استاندارد اندازه گیری شد. طبق نتایج، دامنه تغییرات شامل دمای آب (0/24-0/3 درجه سانتی گراد)، دمای هوا (0/25-0/2 درجه سانتی گراد)، DO (24/12-16/6 میلی گرم بر لیتر)، BOD5 (76/2-24/0 میلی گرم بر لیتر)، COD (70/93-40/2 میلی گرم بر لیتر)، EC (783-284 میکروزیمنس بر سانتی متر)، کدورت (0/220-12/1 نفلومتری)، TSS (288-2 میلی گرم بر لیتر)، pH (62/8-44/7)، فسفرکل (12/2-20/0 میلی گرم بر لیتر)، فسفات (206/0-01/0 میلی گرم بر لیتر)، آمونیم (538/0-012/0 میلی گرم بر لیتر)، آمونیاک (018/0-001/0 میلی گرم برلیتر)، نیتریت (426/0-001/0 میلی گرم بر لیتر)، نیترات (10/6-52/0 میلی گرم بر لیتر)، تعداد کلیفرم مدفوعی (CFU/100ml1000-6) و شاخص کیفیت آب (WQIIR) (0/91-0/62) بود. کیفیت آب این رودخانه براساس میانگین پارامترهای آلودگی آلی (BOD5 و COD) در کلاسIII (آلودگی کم) قرار گرفت و فعالیت های انسانی، یکی از عوامل اصلی در افزایش مواد آلی رودخانه نبود. غلظت آمونیم و نیتریت در حد مجاز کیفیت رودخانه بوده اما غلظت فسفات در تمام ایستگاه های ورودی و خروجی و فصول مختلف بیش از حداکثر مجاز رودخانه های عاری از آلودگی بود. براساس نتایج مقادیر شاخص کیفیت آب را در محدوده 91-62 را نشان داد. 5/7 درصد از کل داده ها و نیز میانگین کل این شاخص بیانگر کیفیت نسبتا خوب آب ورودی و خروجی کارگاه های پرورش ماهی بود. بالاترین کیفیت آب (کیفیت بسیارخوب)، در 5/12 درصد از داده ها ثبت شد که عمدتا در ورودی های کارگاه های پرورش ماهی مشاهده شد. اگرچه شاخص کیفیت خروجی کارگاه ها کمتر از ورودی آن بوده است، اما در طبقه کیفیت خوب قرار گرفتند. به طور کلی، میانگین WQIIR (6/6±4/77) در کل ایستگاه های ورودی و خروجی بیانگر آن است که آب این کارگاه های پرورش ماهی، برای پرورش ماهی و حیات وحش و برای پرورش قزل آلای رنگین کمان نیز مناسب است.

  کلیدواژگان: پارامترهای محیطی، کیفیت آب، کارگاه های پرورش قزل آلا، استان مازندران
|
 • Mahmoud Mohseni* Pages 1-12

  Thiamine, or vitamin B1, is an important coenzyme in lipid, carbohydrate, and protein metabolism that plays a vital role in the embryonic stages and larval development. To evaluate the effects of thiamine on incubation indices of beluga Huso huso, eggs obtained from farmed males and females after fertilization were immersion in water-soluble thiamine with four treatments and two replicates including control (0 mg thiamine per liter of water), T500 (500 mg thiamine per liter of water), T1000 (1000 mg thiamine per liter of water) and T1500 (1500 mg thiamine per liter of water) during water hardening for 30 minutes. Then, eggs were washed five times with fresh water and kept in special incubators until hatching. Incubation indices and larval growth were investigated 24 hours after fertilization to 44 days after starting feeding. Results showed the highest and lowest egg survival at 24 hours after fertilization until hatching were observed in T1500 and control, respectively (P<0.05). At the start of the feeding the results showed no significant difference in larval weight and length (P>0.05). However, thiamine increased the weight, length, and weight gain in T1000 and T1500 at the end of the experiment (P<0.05). Egg immersion in soluble Thiamine led to an increase in the specific growth rate and body weight in T1000 and T1500 at day 36 after the start of feeding (P<0.05). The food conversion ratio, protein efficiency ratio, and lipid efficiency ratio significantly decreased in control and T500 compared to other treatments (P<0.05). The lowest larval survival was observed in control at the beginning of feeding until day 44 (P<0.05). The results of this study indicate that immersion of eggs in thiamine solution can increase larval growth and survival. Therefore, it is recommended that beluga eggs immersion in thiamine solution at least 1000 mg L-1 thiamine after fertilization

  Keywords: Vitamin B1, hatching rate, larval survival, incubation, Huso huso
 • Omidvar Farhadian*, Shirin Soltani Samani, Fatemeh Rostami, Omid Beyraghdar Pages 13-25

  Tetraselmis tetrathele is a species of saltwater that is widely used in industry and aquaculture due to its high nutritional value, bioactive compounds, and ease of cultivation. In this study, mass cultivation of this species was evaluated using effluent from dairy and yeast factories to evaluate growth, viability, and biochemical compounds (protein, fat, carbohydrate). The experiment was performed in a completely randomized design with six treatments; Conway, raw milk and yeast effluents as culture media, each in two modes, diluted (5 ml per liter of culture medium) and concentrated (10 ml per liter of culture medium) for 11 days. The results showed that this species was able to grow on dairy and yeast wastewaters, but the highest cell density in diluted Conway (9.12 × 106 cells per ml and 0.87 per day) and the highest specific growth rate in diluted yeast (6.68 × 106 cells per ml and 2.84 per day) were measured. However, the diluted raw dairy treatment had more survival than other treatments. The highest amount of protein and fat was obtained in the concentrated dairy treatment (44.6% and 9.71% of dry weight, respectively) and the highest amount of carbohydrates was obtained in the concentrated yeast treatment (31.49% of dry weight). Based on the specific growth rate, viability, and biochemical compositions it can be concluded that dairy and yeast wastewaters can be used as a suitable semi-industrial culture medium for mass cultivation of this species and it is recommended for the production of bioactive compounds and biofuels from the obtained biomass.

  Keywords: Wastewater, Biochemical composition, Dairy, yeast, Growth, Tetraselmis tetrathele
 • Mojtaba Naderi*, Yeganeh Darvish Oladi, Parviz Zare Pages 27-46

  In this study, relative growth, sexual dimorphism, and morphometric maturity of Ocypode rotundata and Austruca iranica were investigated on western south and northern of Qeshm Island. The samples were collected in February 2021. Based on the carapace width, the males of O. rotundata (33.1 mm) and males of A. iranica (12.4 mm) had average carapace width more than female crabs (32.2 mm and 11.2 mm). The male and female of A. iranica and O. rotundata had significantly different between three (first part of abdomen width, fourth part of abdomen width, and sixth part of abdomen width) and four (abdomen length, first part of abdomen width, and fourth part of abdomen width, sixth part of abdomen width) traits, respectively (p< 0.05). The calculated values of CW50 based on the morphometric maturity for O. rotundata males with three methods of common, Bootstrap and Bayesian were 33.02 mm, 32.82 mm, and 33.05 mm, respectively. This value was 29 mm for female crabs with three methods. Also, the morphometric maturity values for males and females of A. iranica were similar to the three performed methods. The values in the male and female were obtained 11.61 mm and 9.15 mm, respectively. Based on the results, the CW50 value in the male crabs for both studied species was more than the female crabs.

  Keywords: Morphometric maturity, Relative growth, Sexual dimorphism, Abdomen
 • Ali Khosravanizadeh*, Abdolali Rahdari, Sahel Pakzad Toochaei Pages 47-62

  This study aimed to evaluate the effect of 2-phenoxyethanol on antioxidant enzymes capacity including superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase (GPx) in various tissues (blood, mucus, brain, gill, and liver) of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at immediately and 24 h after induction anesthesia. First, the fish (n=180, with an average weight of 5.82±0.8) were divided into six groups (each group with 3 repetitions) and exposed to 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, and 0.6 mL/L of 2-phenoxyethanol for the determination of its lowest concentration for inducing anesthesia. The minimum concentration for anesthesia was determined 0.3 mL/L. Then, 72 fish (with an average weight of 5.79±0.73) were assigned to control and experiment groups (36 fish in each group) to evaluate the effect of this concentration of anesthetic on antioxidant enzymes capacity in various tissues of rainbow trout. The samples of blood serum, mucus, and tissue extract (brain, gill, and liver) were prepared from fish in each group, along with measuring various enzymes (SOD, CAT, and GPx) and protein, at 0 (immediately after anesthesia) and 24 h (after induction anesthesia). The results showed that the anesthetic 2-phenoxyethanol inhibited the antioxidant capacities in different tissues, probably through the increase of reactive oxygen species (ROS) and oxidative damage. The comparing the results of the capacity of antioxidant enzymes in different tissues of rainbow trout anesthetized with 2-phenoxyethanol and the obvious difference in the downward or upward course of these enzymes shows that the non-invasive method (mucus and blood samples) to express the status of the antioxidant defense system of rainbow trout is not suitable when faced with the anesthetic 2-phenoxyethanol.

  Keywords: Superoxide dismutase, Catalase, Glutathione peroxidase, Oxidative stress, Rainbow trout
 • Azadeh Yektaseresht*, Siyavash Soltanian, Amin Gholamhosseini, Shirin Safaeian, Hesamodin Kordestani Pages 63-67

  Little is known about complement system as a component of innate immunity of the ectothermic vertebrates such as crocodiles. Serum complement is valuable tool in determining the health status of turtles. In this research effect of concentration, volume and temperature on alternative complement pathway activity of Mugger crocodiles (Crocodylus palustris) using standard haemolytic assays was studied. For this purpose, Crocodylus palustris serum complement hemolysis in different concentrations, volumes and temperatures was measured. Results indicated significant relation between relation measured hemolysis and concentration, volume and temperature (p<0.05). The measure of hemolysis in various concentrations (25%, 50% and 100%), volumes (10, 20, 30 µL) and temperatures (5-35°C) were significantly increased (p<0.05). The results show that alternative complement pathway activity of crocodiles might affect concentration, volume and temperature that it caused increased non-specific immunity and the resistance to the outbreak of diseases.

  Keywords: Complement, Crocodiles, Non-specific immunity, Serum
 • Negin Bagherzadeh, Ahmad Imani*, Kourosh Sarvi Moghanlou, Mohammad Mohammadi Pages 69-82

  The present study was carried out to investigate the effect of different dietary levels of fermented canola meal by the Bacillus isolated from Caspian Sea sediments on growth and nutritional indices, proximate body composition, and digestive enzymes activity of Nile tilapia fingerlings. A total of 225 fry fish with an average weight of 1.90±0.05 g were fed with five different experimental diets including treatment 1: a diet without fermented canola, treatment 2: a diet containing 12.5% ​fermented canola, treatment 3: a diet containing 25% fermented canola, treatment 4: a diet containing 37.5% fermented canola, and treatment 5: a diet containing 50% fermented canola for 8 weeks. Results revealed that the growth and nutrition indices did not significantly differ among various experimental groups (p>0.05). Proximate analyses of the body composition showed that the protein contents of treatments 2, 3, and 4, the lipid and moisture contents of treatments 3, 4, and 5, and also the ash contents of treatments 4 and 5 were increased compared to the control group (p<0.05). Also, the results of digestive enzymes activity showed that the alkaline protease activity of treatments 3 and 4, lipase activity of treatments 2 and 3 and also the alpha amylase activity of treatment 3 were increased in comparison with the control group (p<0.05). In general, it was concluded that incorporating 50% of fermented canola did not affect growth performance and nutritional indices in Nile tilapia fingerlings.

  Keywords: Fermented canola, Growth, Nutritional indices, Digestive enzymes, Nile tilapia, Bacillus
 • Seyed Ahmadreza Hashemi*, Mastooreh Doustdar, Ashkan Azhdari, Elnaz Erfani Far, Paria Akbari, Ghasem Qaramirshamlo Pages 83-93

  In this study, the relationship between water physicochemical parameters (sampling of water and soil) and Babylon snail biomass was done by sampling from four fishing grounds of this species in the north of the Oman Sea including Pasabandar, Breis, Pozm, and Konarak from September 2021 to September 2022 by circular cages. The average values of different physicochemical parameters (pH, salinity, turbidity, TOM, dissolved oxygen, and sand and silt) and different nutrients (nitrate, phosphate, ammonia, and nitrite) in the before and after seasons (monsoon) did not show a significant difference (p>0.05) through one-way variance analysis (between several periods) comparison of averages. Temperature and silt parameters from different seasons (before and after monsoon) had significant differences (p<0.05). Multi-layer artificial neural network was used for the correlation among the snail biomass, physicochemical parameters, and water nutrients and it showed that Temperatures and Nitrite were the most impact parameters on (snail biomass). From September to November, the highest catch rate was observed and it was the main season of Babylon snail fishing in Sistan and Baluchistan region due to the decrease in the water temperature and increase in the nitrite content. This study can be considered for fishing sustainability, basic management in exploitation, and a better understanding of the biological and demographic characteristics of this snail species.

  Keywords: Physicochemical parameters, Artificial Neural Network (ANN), Babylonia snail, Oman Sea
 • Somaih Kiani Shahwandi*, Abolfazl Askari Sari, Mojgan Khodadady Pages 95-105

  In this study, the effect of different dietary levels of selenium on the growth of survival and muscle chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with an average weight of  80±0.57 g was investigated for 60 days. 320 fish were distributed randomly in 12 fiber tanks of 1500 L. Selenium was added at four levels, no selenium (control), 0.5 (treatment1), 1.5 (treatment2), and 3 (treatment3) mg/kilogram and the fish were fed for 6 weeks. The results showed that the specific growth rate, percentage of body weight gain, average daily growth, and food conversion ratio in the treatment fed with a diet containing 3 mg/kg selenium were significantly different from the control (p<0.05). There was no significant difference in the survival index between the investigated treatments and the control group (p>0.05). The effect of adding selenium on the chemical composition showed a significant difference in the level of carcass protein (p<0.05). The highest value related to treatment 4 (18.20±0.57 %) and the lowest value related to control group (16.47±0.16 %). In the treatments fed with selenium, a decrease in rainbowtrout fat was seen, which was significantly different from the control group (p<0.05). The moisture and ash levels in the control group were not significantly different from other treatments (p>0.05). The highest effect of selenium on growth was related to treatment 4 (3 mg/kg of selenium), but there was a significant difference with treatment 3 (1.5 mg/kg selenium) did not have (p>0.05). Overall, the results of this research showed the positive effect of adding 3 mg/kg selenium to the diet on the growth indices and improving the chemical composition of the rainbow trout.

  Keywords: Growth, Survival, Chemical composition, Rainbow trout, Nutrition, Selenium
 • Kamyar Gharra*, Mahmood Hafeziyeh, Ali Nekooe Fard, Masoud Seidgar Pages 107-117

  This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of the mechanization status on energy efficiency in the dual-purpose farms of rainbow salmon breeding in the central province. This research was conducted by field method and through the analysis of questionnaire data regarding the state of mechanization in the farms of this province. For this purpose, after designing the questionnaires, the input information includes the area of cultivation and equipment such as feeding system, electric pumps, drainage pump, diesel generators and fans. The farms have been selected from 5 cities of Central Province, including 30 production units that have the largest share. Then the outputs, including degree, capacity and mechanization level, as well as production efficiency, production capacity, and energy efficiency were calculated by multi-input-output modeling and data envelopment analysis (DEA). The results showed that the variance of the degree of mechanization in the farms of this province is 0.96. Also, considering the optimal efficiency index level of 1 for farms, it was observed that 40% of farms in this province are in a favorable condition. The results of examining the performance of each unit in terms of energy efficiency index also showed that only 20% of farms in the province have an efficiency index higher than 0.4, and 80% have an energy efficiency of less than 1. The results show that the distribution pattern of mechanization in all farms of the province is not uniform and needs to be improved.

  Keywords: Aquaculture, Mechanization pattern, Efficient level, Markazi Province
 • Hassan Nasrollahzadeh Saravi, Mahmoud Hafezieh*, Arzhang Javadi, Reza Safari, Maryam Ghiasi, Asieh Makhlough, Mahdieh Baloei, Ali Nekuiefard, MohamdMeysam Salahi, Ayob Davodi Pages 119-134

  The aim of the study was to determine the quality of the inlet and outlet water of five selected rainbow trout breeding farms in Mazandaran Province (Haraz, Chalous, Tonekabon, and Sari) based on environmental parameters during four seasons in 2021-2022. Forty samples were collected and measured based on standard methods. According to the results, the range of water temperature (3.0-24.0°C), air temperature (2.0-25.0°C), DO (6.16-12.24 mg/l), BOD5 (0.24-2.76 mg/l), COD (2.40-93.70 mg/l), EC (284-783 µs/cm), turbidity (1.12-220-0 NTU), TSS (2-288 mg/l), pH (7.44-8.62), total phosphorus (0.2-2.12 mg/l), phosphate (0.01-0.206 mg/l), ammonium (0.012-0.538 mg/l), ammonia (0.001-0.018 mg/l), nitrite (0.001-0.426 mg/l), nitrate (0.52-6.10 mg/l), fecal coliform count (6-1000 CFU/100ml) and water quality index (WQIIR) (62.0-91.0) were registered. The water quality of this river was placed in class III (low pollution) based on the average parameters of organic pollution (BOD5 and COD) and human activities were not one of the main factors in the increase of organic matter in the river. The concentration of ammonium and nitrite was within the threshold limit, but the concentration of phosphate in all the inlet and outlet stations and in different seasons was more than the maximum limit of unpolluted rivers. The results showed that the WQIIR was in the range of 62-91. 7.5% of the total data and the mean of this index indicated the relatively good quality of the inlet and outlet water of the rainbow trout breeding farms. The highest quality of water, i.e. very good quality, is recorded in 12.5% of all data, which is observed at the inlet water of rainbow trout breeding farms. The outlet quality index of the farms was lower than its inlet, but it was categorized as good quality. The overall WQIIR (77.4±6.6) in all inlet and outlet stations indicates that the water of this farm is suitable for fish and wildlife and also suitable for rainbow trout breeding.

  Keywords: Environmental parameters, Water quality, Rainbow trout breeding farms, Mazandaran Province