فهرست مطالب

آب و توسعه پایدار - سال دهم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1402)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/13
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحه 0

  سرمقاله:ارزیابی جایگاه امنیت آبی و امنیت غذایی در قانون برنامه هفتم توسعه حسین انصاری/ عضو هییت تحریریه یادداشت کوتاه:امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه اسکندر زند/ استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با همکاری علی اکبر باغستانی/ استادیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

  کلیدواژگان: امنیت آبی، امنیت غذایی، قانون برنامه هفتم توسعه
 • محمود مهام* صفحات 1-10

  پرسش از امنیت، پرسشی بنیادین از پی‏ریزی بقاء و از زیست (ساختار-کارکرد- عملکرد سامانه ‏های حیات) می‏ باشد. آب و غذا برای حیات، استقلال و تعامل هر جامعه‏ ای ضرورتی استراتژیک (زمینی-خاکی، گیاهی-دامی، اجتماعی-اقتصادی) است. بنابراین با پرسشی زیستی و اکولوژیک (جستجو بر پایه پیوند حوزه‏ ‏های طبیعی و اجتماعی) روبه ‏رو هستیم. پیش‏ فرض مقاله عبارت از گسست جغرافیایی و تاریخی (ناپیوندی زمانی-مکانی-فضایی) حاصل از اجرای برنامه و بودجه‏ های توسعه در کشور است. از این‏رو، مساله اصلی بر چالش چگونگی طرح پرسش از امنیت آبی و غذایی در برنامه هفتم استقرار دارد. به بیان دیگر، پرسش-چالش اصلی همانا چگونگی طراحی و اجرای امنیت آبی و غذایی در پیوند با فضای اجتماعی است. گسست تدریجی و مستمر جوامع از سرزمین و زمین از یک سو و جدایی کلان حوزه ‏های علمی (علوم اجتماعی، فنی-مهندسی و علوم پزشکی و دام پزشکی) از سوی دیگر، مانع طرح صحیح مساله در برنامه‏ ‏های توسعه شده است. شکاف میان حوزه ‏های زیستی و اجتماعی تلاش‏ های دانشی-عملیاتی آبی و غذایی را بی‏ثمر می‏ سازد. برنامه هفتم به‏ عنوان اولین برنامه بهره‏مند از سند ملی آمایش سرزمین پس از انقلاب اسلامی، بهترین نقطه آغاز برای بازطراحی حرکت توسعه کشور بر مدار آمایش سرزمین به مثابه برنامه ‏ریزی بیوفیزیکی سرزمین است. اتخاذ روش انتقادی متاثر از رویکرد اکولوژیک به برنامه‏ نویسی و بودجه ‏ریزی راهگشای تحلیل تغییرات زیستی با تاکید بر امنیت آبی و غذایی می‏ باشد. به نظر می‏رسد در گام نخست، بازنگری مفهومی از طریق پیوندشناسی و همبست‏ سازی نظیر همبست «فرهنگ-زیست‏‏بوم-فناوری» و ساخت جعبه ابزار مرکب بین رشته ‏ای و فرارشته‏ ای می‏تواند صورت‏ بندی جدیدی از مساله را آشکار سازد.

  کلیدواژگان: برنامه‏ ریزی بیوفیزیکی، آب‏ شناسی اجتماعی، برنامه‏ نویسی اکولوژیک، تنوع گیاهی، همبست
 • لیلی بنیاد، اکبر زارع شاه آبادی* صفحات 11-26

  همواره مدیریت منابع آب نقش مهمی در ادامه زندگی انسان داشته است. هر کجا آب وجود داشته، آبادی هم شکل گرفته است. تحلیل قوانین، برنامه ‏ها و سیاست‏گذاری ها و دستورالعمل‏ ها در حوزه آب از موضوعاتی است که توجه زیادی را در میان صاحب‏ نظران علوم انسانی به سمت خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازه زمانی 1379-1388 است. جامعه آماری در این پژوهش شامل هشت سند از اسناد بالادستی آب است. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است. یافته ‏ها نشان داد گفتمان اصلی حاکم بر این دوره گفتمان حفاظتی و مشارکت-محور است که دال اصلی و نقطه ثقل این اسناد به حساب می ‏آید. این گفتمان با غیریت سازی گفتمان دولتی و غیرمشارکتی در مقابل گفتمان خصوص‏ی ‏سازی حفاظتی و مشارکت محور در این اسناد خود را نمایان می‏ سازد. دال ‏های اصلی و شناوری مثل گفتمان حمایت کیفی از طرح ‏ها و برنامه‏ ها در مقابل رشد کمی، گفتمان کاهش تصدی دولت و مشارکت مردم، گفتمان نگاه چند بعدی به مدیریت منابع آب، گفتمان واگذاری طرح‏ ها به بخش خصوصی، گفتمان تغییر در مدیریت منابع و تمرکززدایی، گفتمان حفاظت محیط‏زیستی و گفتمان ارتقا فناوری و تولید دانش موید این گفتمان می ‏باشند.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، برنامه ‏های سوم و چهارم توسعه، اسناد بالادستی، آب
 • سعید زاهدی*، محسن برخوردار، مجید طاهرپور صفحات 27-36

  تدوین استراتژی ‏های راهبردی در بخش کشاورزی با‏توجه ‏به محدودیت‏ های منابع آبی، می ‏تواند امنیت غذایی کشور را تامین و از نیاز غذایی کشور به خارج بکاهد. تولید آبزیان به‏‏ عنوان یک منبع پروتیینی سالم و مغذی، می ‏تواند نقش مهمی در اشتغال، تامین سلامت و امنیت غذایی پایدار جامعه بازی کند. در این راستا، استفاده از سامانه ‏های نوین آبزی ‏پروری که توان تولیدی بالا و مصرف آب کمتری دارند، می ‏تواند در رسیدن به آبزی ‏پروری پایدار بسیار مفید باشد. در این مقاله، ضمن بررسی وضعیت کنونی آبزی پروری در جهان، میزان تولیدات آبزی ‏پروری در کشور ارایه خواهد شد. همچنین، به نقش و اهمیت آبزی‏ پروری در رسیدن به امنیت غذایی پایدار خواهیم پرداخت. در پایان، علاوه ‏بر مرور تکالیف و عملکرد سازمان شیلات ایران در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، موانع تحقق اهداف برنامه‏ های توسعه ‏ای در زمینه آبزی ‏پروری در ایران بحث خواهد شد.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، برنامه توسعه، سامانه‏ های نوین آبزی‏ پروری
 • آذر زرین*، عباسعلی داداشی رودباری صفحات 37-44

  امنیت آبی شامل استفاده پایدار و حفاظت از سامانه‏ های آبی، حفاظت در برابر مخاطرات مرتبط با آب، توسعه پایدار منابع آب و حفاظت از عملکردها و خدمات آب برای انسان و محیط ‏زیست است. جهت بررسی امنیت آبی در دهه‏ های گذشته از مدل امنیت آبی WSIM-GLDAS و جهت بررسی آب ذخیره در دسترس از داده‏‏ های ماهواره GRACE استفاده شد. سپس یک مدل همادی با استفاده از مدل‏‏ های CMIP6 تولید و تغییرات آینده دما و تبخیر-تعرق پتانسیل (PET) در متوسط پهنه ‏ای کشور تحت سناریو‏های SSP بررسی شد. نتایج نشان داد آب ذخیره در دسترس طی دو دهه گذشته در ایران روند کاهشی داشته است. برونداد مدل امنیت آبی نشان داد دوره بازگشت کمبود آب در کل کشور منفی است. پایین‏ ترین مقدار با 10/1- در نیمه شرقی و مناطق مرکزی کشور دیده می‏ شود که نشان دهنده امنیت آبی پایین در این مناطق است. پیش ‏نگری‏ های اقلیمی نشان از روند افزایشی قابل توجه دما (0/78 درجه سلسیوس/دهه تحت سناریو SSP5-8.5) و تبخیر-تعرق (153/5 میلی‏ متر/دهه تحت سناریو SSP5-8.5) در کشور دارد. برای افزایش امنیت آبی نیاز به اتخاذ استراتژی های سازگاری موثری است که هدف از آن افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک (آب سبز) و کاهش فرسایش خاک به‏ منظور افزایش کیفیت خاک و حفظ ظرفیت ذخیره سازی مخازن (آب آبی) است. بنابراین در برنامه‏ های آینده کشور باید استراتژی های سازگاری با تغییر اقلیم و تاثیر آن بر توزیع مجدد آب از آب سبز به آب آبی و پیامدهای بلندمدت اجتماعی-اقتصادی تغییر اقلیم در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: امنیت آب، مدل WSIM، ماهواره GRACE، تغییر اقلیم، ایران
 • عاطفه دماوندی، حشمت الله سعدی*، کریم نادری مهدیی، عاطفه ملکیان صفحات 45-56

  باتوجه ‏به افزایش جمعیت، محدود بودن ظرفیت منابع آبی و تغییر اقلیم بروز خشکسالی اجتناب ناپذیر خواهد بود، این مهم سبب ایجاد حساسیت متخصصان توسعه درباره این منبع حیات بخش و تنظیم چهارچوب عرضه منابع آبی شده است. در این راستا بهره گیری شاخصی چند بعدی در قالب پنج محور اصلی در برگیرنده منابع، دسترسی، مصرف، ظرفیت و محیط‏زیست، به‏‏ منظور بررسی عوامل موثر در بحران آب کشاورزی ارزیابی دسترسی به منابع آب کشاورزی و همچنین بررسی کمبود آب در سطح فرامنطقه ای سودمند خواهد بود. بنابراین در این مقاله با هدف محاسبه شاخص فقر آب کشاورزی ابعاد مختلف موثر بر فقر آبی بررسی و سپس به تبیین شاخص های بحرانی در شهرستان های مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد، شهرستان کبودراهنگ به دلیل ضعف در دو مولفه محیط‏زیست (مصرف زیاد سموم و کود و کیفیت پایین آب) و دسترسی (دسترسی کشاورز به آب و پتانسیل زمین) با فقر آب کشاورزی معادل 42/06 وضعیت بحرانی تری نسبت به سایر شهرستان‏‏ ها دارد. شهرستان ملایر به دلیل دسترسی بهتر به منابع و کسب امتیاز بالاتر در مولفه محیط‏زیست از دیدگاه شاخص فقر آبی وضعیت مطلوب تری دارد. همچنین یافته ها نشان دهنده ضعف مدیریت مصرف منابع آب و پایین بودن ظرفیت انسانی و واقعی (توان کشاورز برای مدیریت کردن آب کشاورزی در سطح مزرعه) در شهرستان های مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: بحران خشکسالی، دسترسی به منابع آبی، فقر آبی، کمبود آب
 • وحید بابایی نژاد، بابک خورسندی* صفحات 57-66

  با کاهش منابع طبیعی آب‏ شیرین، فعالیت کارخانه ‏های آب ‏شیرین‏ کن در حال افزایش است. پساب این کارخانه‏ ها بلافاصله به محیط دریا بازگردانده می‏‏ شود. پساب تولیدی مواد شیمیایی و نمک بسیار زیادی دارد که در صورت تخلیه نامناسب باعث برهم زدن تعادل محیط ‏زیست دریا می‏ شود. استفاده از مدل‏ های عددی برای بررسی روش ‏های مختلف تخلیه، یکی از ارزان ‏‏ترین روش ‏ها است. در این تحقیق برای اولین بار به اعتبارسنجی نتایج مدل‏ های VISJET ،CORJET و (RNG (k-ε برای تخلیه پساب چگال پرداخته می‏شود. برای این منظور نتایج شبیه ‏سازی این مدل ‏ها در محیط ساکن و پویا، با نتایج مطالعه‏ های آزمایشگاهی مختلف مقایسه می‏ شود. باتوجه ‏به نتایج، مدل RNG سرعت محوری جت را به خوبی و با خطای ناچیزی در مقایسه با مدل ‏های انتگرالی و آزمایشگاهی برآورد می‏ کند. هر سه مدل اکثر پارامترهای مربوط به تخلیه پساب چگال را در مقایسه با مطالعه ‏های آزمایشگاهی کمتر تخمین می‏زنند. مدل‏ های CORJET و VISJET میزان رقیق‏ سازی پساب را با خطای بالایی برآورد می‏ کنند اما مدل RNG به دلیل درنظر گرفتن آشفتگی جریان، میزان رقیق ‏سازی پساب را با خطای قابل قبولی تخمین می ‏زند. مهمترین مزیت مدل ‏های انتگرالی CORJET و VISJET مدل‏ سازی آسان و زمان محاسبه بسیار کم در مقایسه با مدل آشفتگی RNG است. باتوجه ‏به نتایج ارایه شده می ‏توان نتیجه گرفت مدل RNG به دلیل درنظرگرفتن آشفتگی جریان و ارایه نتایج دقیق، برای انجام مطالعه ‏های مربوط به تخلیه پساب چگال حاصل از کارخانه ‏های آب شیرین ‏کن مناسب است.

  کلیدواژگان: آب‏ شیرین‏ کن، جت، پساب، پلوم، رقیق‏ سازی
 • حسنا شفائی، کاظم اسماعیلی* صفحات 67-76

  یکی از اهداف ارزیابی چرخه عمر، تصمیم ‏گیری محیط‏زیستی در مورد پاک‏سازی محل ‏های آلوده، آب‏ های آلوده و احیای آب با روش ‏های مختلف است. مشکلات کمبود آب به دلیل کاهش بارندگی، افزایش جمعیت، کاهش منابع آب و عدم وجود چارچوب قانونی برای مدیریت آب جدی تر می شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل مناسب آثار و نتایج روش ‏های مورد استفاده جهت تصفیه آب، عوامل آلوده ‏کننده آب‏ های زیرزمینی و فرآیندهای مختلف تامین آب مورد نیاز، لازم بوده و یکی از ابزارهایی که می ‏تواند چنین تحلیلی را انجام دهد، ارزیابی چرخه عمر (LCA) است که براساس درک کامل سیستم از داده ‏های واقعی به‏ دست آمده است. در این پژوهش به تحلیل ارزیابی چرخه عمر بر فرآیندهای تصفیه فاضلاب، نمک‏زدایی و ردپای آب با در نظر گرفتن منابع آبی مختلف پرداخته شده است. نتایج این تحلیل نشان داد بیشترین موضوع مورد بررسی در ارزیابی چرخه عمر تصفیه فاضلاب و بیشترین نوع فاضلاب مورد مطالعه فاضلاب شهری بوده است. کمترین موضوع مورد بررسی مهندسی رودخانه بود. در بین کشورهای مختلف سهم ایران از مطالعات ارزیابی چرخه عمر بر مدیریت آب، کمترین تعداد بوده و با توجه ‏به اهمیت موضوع ارزیابی چرخه عمر و تاثیر محیط‏زیستی روش ‏ها و فرآیندهای مختلف بر تامین آب مورد نیاز در بخش ‏های کشاورزی، شرب و صنعت توجه و انجام بیشتر مطالعات در این زمینه را می ‏طلبد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، مدل‏سازی، ردپای آب، تصفیه فاضلاب
 • نجمه گازر حبیب آبادی*، هاشم درخشان صفحات 77-86

  کشور ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع شده، که بخش بزرگی از نیازهای آبی آن از منابع آب زیرزمینی تامین می‏شود. در دوره های خشکسالی شدید و طولانی مدت که امکان تامین آب از منابع آب سطحی وجود ندارد؛ آب زیرزمینی یگانه منبع تامین آب خواهد بود. عدم توجه به مدیریت تقاضا و کنترل اضافه برداشت می تواند تنش آبی ایجاد شده را با کاهش ذخیره آب زیرزمینی تشدید نماید. لذا برای کاهش اثرات مخرب خشکسالی و حفاظت از آب زیرزمینی نیاز به استراتژی های پیشگیرانه  ضروری است. اما متاسفانه اکثر استراتژی های کاهش اثرات مخرب خشکسالی منفعلانه بوده و بر تامین کمبود آب ایجاد شده در دوره خشکسالی، از منابع آب زیرزمینی تمرکز دارد و از توجه به مدیریت توام آب زیرزمینی-خشکسالی غفلت شده است.  باتوجه ‏به اثر پدیده تغییراقلیم بر افزایش شدت و تواتر وقایع حدی که موجب افزایش احتمال وقوع خشکسالی های شدید و طولانی مدت می‏شود، ضروری است به استراتژی های فعال در این زمینه توجه ویژه شود. رزرو آب زیرزمینی در سال های نرمال و مرطوب، از طریق مدیریت تقاضا و کاهش برداشت، به ‏عنوان رویکردی فعالانه می تواند علاوه‏ب ر حفظ آب زیرزمینی، مقاومت در برابر خشکسالی را افزایش داده و امنیت تامین آب در طول خشکسالی های شدید را بهبود بخشد. این مقاله در راستای تشریح این رویکرد در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به تشریح نحوه برنامه ریزی سازمان های مرتبط برای مدیریت توام خشکسالی و آب زیرزمینی پرداخته و در بخش دوم سعی شده رویکردهای جدید در حال انجام در کالیفرنیا تبیین شده، و همچنین کاربرد آن در ایران تشریح شود.

  کلیدواژگان: رزرو خشکسالی، تامین آب، آب زیرزمینی، تغییر اقلیم، تاب‏آوری
 • علی سایه میری*، آرزو چراغی، عبدالله شایان، اردشیر سلیمانی صفحات 87-98

  برخورداری از آب آشامیدنی سالم، بزرگترین کلید سلامت عمومی است. در طول تاریخ بشر، آب به عنوان اساسی ترین جز بقا شناخته شده و از آن به‏ عنوان اکسیر نادر زندگی یاد شده است. هدف اصلی این مقاله برآورد ارزش اقتصادی کیفیت آب خانگی شهر دهلران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد، تعداد نمونه با استفاده از روش کوکران با در نظر گرفتن درجه اطمینان 95% و 50%  و خطای 5% تعداد 384 نفر تعیین شد. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0/86  به ‏دست آمد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شد. به‏ منظور محاسبه میزان تمایل به پرداخت (WTP) سه مبلغ پیشنهادی 2000 ریال، 4000 ریال و 6000 ریال به‏ صورت سه سوال وابسته به یکدیگر برای هر نفر خانواده در ماه بر اساس میانگین مصرف آب خانوارها در شهر دهلران مطرح شد. نتایج نشان داد متوسط تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب خانوار، 5875 ریال و ارزش اقتصادی کیفیت آب خانگی شهر دهلران ماهانه 29316 ریال می ‏باشد. همچنین تاثیر متغیرهای سن، نگرانی از کیفیت آب آشامیدنی، اطلاعات در مورد بیماری‏های قابل انتقال و قبض ماهیانه آب اثر معناداری بر تمایل به پرداخت دارند.

  کلیدواژگان: ارزش‏گذاری آب، تمایل به پرداخت، مدل لاجیت، دهلران
 • معصومه فراستی*، علی نخزری مقدم، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، متینه رجب نیا صفحات 99-104

  به ‎منظور بررسی اثر عصاره کنوکارپوس بر مقاومت اسفناج به تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در سال زراعی 1400-1399 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. عامل های مورد بررسی شامل تنش خشکی در پنج سطح (10، 20، 30، 40 و 50 درصد تخلیه مجاز) و عصاره کنوکارپوس در پنج سطح (0، 2، 4، 6 و 8 درصد) بود. نتایج نشان داد که بیشترین افزایش بهره ‏وری در دوره رشد از تیمار 6% غلظت عصاره به‏ ترتیب 1/045 و 0/235 میکروگرم بر میلی لیتر به ‎‏دست آمد. بهره‏ وری آب براساس وزن خشک و بهره‏ وری آب براساس وزن تر از تیمار بدون عصاره به‏ ترتیب 603/2 درصد و 695/8 درصد حاصل شد. نتایج مقایسه میانگین تحت تنش آبی وزن تر اندام هوایی و از تیمار 2% عصاره به ‏دست آمد. حداکثر طول ریشه به‏ ترتیب به تخلیه مجاز 20 و 30 درصد با 8/17 و 8/07  سانتیمتر به‏ دست آمد و حداقل آن متعلق به تیمار 50 درصد تخلیه رطوبت بود. بیشترین مقدار کلروفیل، بهره وری آب در دوره رشد و کل آب مصرفی از تیماره شاهد به ‏دست آمد. همچنین بیشترین بهره وری آب در وزن خشک و وزن تر از تیمار 2% عصاره حاصل شد.

  کلیدواژگان: تنش آبی، اسفناج، عصاره کنوکارپوس، بهره وری آب
 • سیده محدثه طاهری* صفحات 105-116

  ناکافی بودن منابع آب برای تامین نیازهای تولید مواد غذایی موضوع بسیار مهمی است که در آینده بر اهمیت آن افزوده خواهد شد. اگر منابع آب تجدیدپذیر محلی سبز (در خاک) و آب آبی (در رودخانه ها، دریاچه ها، مخازن، سفره های زیرزمینی) برای تولید یک منبع غذایی مرجع (شامل 3000 کیلوکالری نیاز روزانه که محصولات حیوانی 20 درصد آن را در برگیرد). برای همه ساکنان کافی نباشد، یک واحد تولید مواد غذایی را دچار کمبود آب سبز-آبی می دانیم. تعداد افرادی که در واحدهای تولید مواد غذایی تحت تاثیر کمبود آب سبز-آبی زندگی می کنند از 360 میلیون نفر در سال 1905 (21 درصد جمعیت جهان در آن زمان) به 2/2 میلیارد (34 درصد) در سال 2005 رسیده است. در این مدت کمبود آب سبز-آبی به مناطق وسیعی سرایت کرده است و در مناطق قبلی بیشتر شده است. امنیت آب، مفهومی است که در ابعاد و جوانب مختلف بررسی می گردد. چهار بعد از این موارد شناسایی گردیده که هر یک از دو جنبه مکمل، تشکیل شده است: مستقیم-غیر مستقیم، کلان-خرد، فنی-سیاسی و صلح-درگیری. در این مطالعه نقش غیرمستقیم آب بر امنیت غذایی در مقیاس جهانی با استفاده از رویکرد کمی فضایی مورد بررسی قرار داده شد. از آنجا که امنیت غذایی از بسیاری جهات با امنیت آب در هم تنیده شده است، در این مقاله، نقش کمبود آب بر اختلال در تولید غذا و تاثیر تجارت بر این تعامل تجزیه و تحلیل شد و ضمن بررسی ارتباط تاب آوری اجتماعی با این موضوعات، مناطقی که در این زمینه با چالش های خاصی مواجه بودند، شناسایی شدند. با این کار، مفهوم امنیت آب نظام مند گردید و در نهایت با مسایل آسیب پذیری، تاب آوری و پایداری مرتبط گردید.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، امنیت آب، تاب آوری، کمبود آب، واحد تولیدی غذا
 • مهدی فصیحی هرندی* صفحات 117-119

  امروزه واژه حکمرانی به یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در سیاست گذاری تبدیل شده است. بخشی از جذابیت آن در این است که مفهوم حکمرانی به نوعی نشان دهنده تضعیف دیدگاه های دولت محور از قدرت و هدایت سیاست ها به سمت اجتماع محوری حکومت است. بخش دیگری از این جذابیت این است که «حکمرانی» بازیگران خصوصی و جامعه مدنی را به عنوان منابع و ابزارهایی برای سیاست گذاری عمومی مشترک به بازی می گیرد، حداقل روی کاغذ (Sørensen و Triantafillou، 2009؛ Torfing و همکاران، 2012). لذا حکمرانی کارآمد، یکی از بزرگترین پیشرانه های رفاه و گسترش عدالت در جوامع است که با تدبیر و دوراندیشی مجانب است. بحران های پی درپی آب در کشور به ناکارآمدی حکمرانی آب ترجمه شده به نحوی که این ناکارآمدی، نقش محوری در شعله ور کردن منازعات، مهار رشد اقتصادی، ماندگاری نابرابری و افزایش تخریب و فشار بر منابع آب و منابع طبیعی و محیط زیست ایفا می کند. لذا شناخت آسیب ها و مسایل سیستم حکمرانی آب کشور و شناخت چشمه های نا کارآمدی برای ارتقاء و تبدیل آن به یک سیستم کارا ، یک هدف بسیار مهم است که به نظر می رسد تنها با تغییر پارادایم حکمرانی آب، امکان پذیر باشد. نظام حکمرانی نتوانسته تشخیص دهد کدام بحران را در اولویت قرار دهد، بعد سراغ راه حل آن برود. لذا در دور باطل راه حل های تکراری که خود بحران جدید می آفریند، گرفتار شده است. قبل از ارایه راه حل ها، احتمالا سه مساله مهم حال حاضر حکمرانی آب کشور، نداشتن یا ندانستن شبکه مسایل حکمرانی، عدم اولویت بندی وعدم به اشتراک گذاری این مسایل است. تشویق در شناخت و به اشتراک گذاری مسایل، لزوما برای پیدا کردن راه حل نیست، بلکه در بعد اجتماعی عمدتا برای نزدیک کردن نظرات و ایجاد شفقت و هم سویی بین ذی مدخلان  است.به این منظور در این نوشتار صرفا سوالاتی که به نظر می رسد بخشی از سوالات محوری سیستم حکمرانی آب کشور است، طرح شده است. مخاطب سوالات، یک فرد فرضی اثر گذار در نظام تصمیم گیری آب کشور است و در ابتدای هر سوال، یک پیش درآمد برای تبیین پشتوانه سوالات، نگارش شده است.

|
 • Page 0

  Editorial:Evaluation of the position of water security and food security in the law of the seventh development planHossein Ansari/ member of the editorial boardShort note:Food security in the seventh development planeskandar Zand/ Professor of the country's herbal medicine research museumWith the cooperation of Ali Akbar Baghestani/Assistant Professor of Planning Research Institute, Agricultural Economics and Rural Development

  Keywords: Water securityy, Food security, law of the 7th development plan
 • M. Maham * Pages 1-10

  The question of security is a fundamental question of survival and life (structure-function-performance of life systems). Water and food is a strategic necessity for the life, independence and interaction of any society (earth-soil, plant-livestock, socio-economic). Therefore, we are facing a biological and ecological question (search based on the link between natural and social domains). A central idea on the connection of natural and social spheres and the assumption of the article is the geographical and historical discontinuity and therefore the (temporal-place-spatial disconnection) resulting from the implementation of development programs and budgets in the country. Therefore, the main issue is the challenge of how to raise the question of water and food security in the 7th plan. In other words, the main question-challenge is how to design and implement water and food security in connection with the social environment. The gradual and continuous disconnection of societies from land on the one hand and the separation of scientific fields (social sciences, technical-engineering and medical sciences and animal medicine) on the other hand, have hindered the correct design of the problem in development programs. The gap between the biological and social spheres makes the scientific-operational efforts of water and food fruitless. The 7th plan, as the first program benefiting from the national land planning document after the Islamic revolution, is the best starting point for re-designing the country's development movement based on land use planning as biophysical land planning. Adopting a critical method influenced by the ecological approach to programming and budgeting is a way to analyze of biological changes with an emphasis on water and food security. It seems that in the first step, conceptual revision through linking and correlation, such as the correlation of "culture-biosphere-technology" and the creation of a composite interdisciplinary and transdisciplinary toolbox, can reveal a new formulation of the problem.

  Keywords: Biophysical Planning, Social hydrology, Ecological Programming, Plant Diversity, Nexus
 • L. Bonyad, A. Zare Shahabadi * Pages 11-26

  Water resource management has always played a crucial role in sustaining human life. Wherever water exists, civilization has flourished. Analysis of laws, programs and policies, and guidelines in the field of water is one of the topics that has attracted a lot of attention among humanities experts. The aim of the current research is to analyze the discourse of upstream water documents in the time period (2000-2009), the statistical population in this study consists of eight documents from upstream water resources. The current research follows the discourse analysis methodology using the Laclau and Mouffe approach. The findings demonstrate that the dominant discourse during this period is centered around protective and participatory discourse, which serves as the main theme and focal point of these documents. This discourse manifests itself by contrasting the governmental and non-participatory discourse with the protective and participation-oriented privatization discourse in these documents. The main and floating signifiers such as the discourse of qualitative support for projects and programs versus quantitative growth, the discourse of reducing government control and promoting public participation, the discourse of multi-dimensional approach to water resource management, the discourse of privatization of projects, the discourse of resource management change and decentralization, the discourse of environmental protection, and the discourse of technology advancement and knowledge production all contribute to this discourse.

  Keywords: Discourse analysis, Third, Fourth Development Plans, Upstream Documents, Water
 • S. Zahedi *, M. Barkhordar, M. Taherpoor Pages 27-36

  Formulation of suitable strategies in the agricultural sector, considering the limitations of water resources, can ensure the food security of the country and reduce the country's food needs abroad. Aquatic production, as a healthy and nutritious protein source, can play an important role in employment, providing health and sustainable food security for society. In this regard, the use of modern aquaculture systems that have high productivity and less water consumption can be very valuable in achieving sustainable aquaculture. In this article, while investigating the current situation of aquaculture in the world, the amount of aquaculture production in our country will be presented. We will also discuss the role and importance of aquaculture in achieving sustainable food security. Finally, in addition to reviewing the tasks and performance of the Iranian Fisheries Organization in the sixth economic, social and cultural development program of the country, the obstacles to achieving the goals of development programs in the field of aquaculture in Iran will be discussed.

  Keywords: Food security, Development program, Modern aquaculture systems
 • A. Zarrin *, A.A. Dadashi-Roudbari Pages 37-44

  Water security includes sustainable use and protection of water systems, protection against water-related hazards, sustainable development of water resources, and preservation of water functions and services for humans and the environment. To investigate water security in the past decades, the WSIM-GLDAS water security model was used, and for assessing available water storage, the GRACE satellite data were employed. Then, a multi-model was analyzed using CMIP6 models to investigate future changes in temperature and potential evapotranspiration (PET) over the country's medium-scale under SSP scenarios. The results showed a decreasing trend in available water storage over the past two decades in Iran. The outcome of the water security model indicated a negative return period of water scarcity across the country. The lowest value of WSIM is -10.1 which is seen in the eastern and central regions of Iran, indicating the low water security of these areas. Climate projections show a significant increase in temperature (0.78 oC/decade under the SSP5-8.5 scenario) and evapotranspiration (153.5 mm/decade under the SSP5-8.5 scenario) in the country. To increase water security, it is necessary to take effective adaptation strategies, the purpose of which is to increase the water storage capacity in the soil (green water) and reduce soil erosion in order to increase the quality of the soil and maintain the storage capacity of reservoirs (blue water). Therefore, the adaptation strategies to climate change and its effect on water redistribution from green water to blue water, and the long-term socio-economic consequences of climate change should be considered in future climate plans of Iran.

  Keywords: Water security, WSIM Model, GRACE Satellite, Climate change, Iran
 • A. Damavandi, H. Saadi *, K. Naderi Mahdi-E, A. Malekian Pages 45-56

  Attention to the increase in population, the limited capacity of water resources and climate change, the occurrence of drought will be inevitable. This issue has led to the sensitivity of development specialists regarding this life-giving resource and the regulation of the framework for the supply of water resources. In this regard, the multi-dimensional index in the form of five main axes, including resources, access, consumption, capacity and environment, would be beneficial for examining the effective factors contributing to the agricultural water crisis. in order to evaluate the access to agricultural water resources and investigate water scarcity at the trans-regional level. In this paper, with the aim of calculating the agricultural water poverty index, various dimensions affecting water poverty were investigated and then the critical indicators were explained in each city. Therefore, this article aims to calculate the agricultural water poverty index by examining various dimensions contributing to water poverty. Afterwards, critical indicators were explained in the studied cities to address the issue thoroughly. The research results showed that due to the weaknesses in two environmental components (high consumption of poisons and fertilizers and low water quality) and access (farmer's access to water and land potential) Kaboodarahang county has a more critical agricultural water scarcity situation of 42.06 compared to other counties. Malayer city has a more favorable situation due to better access to resources and higher scores in the environmental component from the point of view of the water poverty index, also the findings of the weak management of water resource consumption and the low human and real capacity (Farmer's ability to manage agricultural water at farm level), in the studied areas.

  Keywords: Drought crisis, Access to Water Resources, Water Poverty, Water scarcity
 • V. Babaiynejad, B. Khorsandi * Pages 57-66

  With the reduction of natural sources of fresh water, the activity of desalination factories is increasing. The effluent of these factories is returned to the sea environment. The effluent contains a lot of chemicals and salt, which in case of improper discharge will disturb the balance of the sea environment. Using numerical models to check different discharge methods is one of the cheapest methods. In this research, the results of CORJET, VISJET and RNG (k-ε) models are validated for the discharge of concentrated wastewater. For this purpose, the simulation results of these models in static and dynamic environments are compared with the results of various laboratory studies. According to the results, the RNG model estimates the axial velocity of the jet well and with a small error compared to the integral and laboratory models. All three models estimate most of the parameters related to the discharge of concentrated wastewater in comparison with the laboratory studies. CORJET and VISJET models estimate the amount of effluent dilution with a high error, but the RNG model estimates the amount of effluent dilution with an acceptable error due to the consideration of flow turbulence. The most important advantage of CORJET and VISJET integral models is easy modeling and very low calculation time compared to RNG turbulence model. According to the presented results, it can be concluded that the RNG model is suitable for carrying out studies related to the discharge of concentrated wastewater from desalination plants due to considering the flow turbulence and providing accurate results.

  Keywords: Desalination, Jet, effluent, Plume, Dilution
 • H. Shafaei, K. Esmaili * Pages 67-76

  One of the goals of life cycle assessment is environmental decision-making regarding cleanup of contaminated sites, contaminated water, and water restoration with different methods. Water shortage problems are becoming more serious due to the decrease in rainfall, increase in population, the reduction of water resources and lack of legal framework for water management. Therefore, a proper analysis of the effects and results of the methods used for water purification, groundwater polluting factors, and various water supply processes is necessary, and one of the tools that can perform such an analysis is life cycle assessment. (LCA) is based on a complete understanding of the system from real data. In this research, the analysis of life cycle assessment of wastewater treatment processes, desalination, water footprint has been done considering different water sources. The results of this analysis showed that the most studied topic in the evaluation of the life cycle of wastewater treatment and the most studied type of wastewater was urban wastewater. The least studied subject was river engineering. Among different countries, Iran's share of life cycle assessment studies on water management is the lowest, and due to the importance of life cycle assessment and the environmental impact of various methods and processes on the supply of water needed in the agricultural, drinking and industrial sectors, attention is paid and it requires more studies in this field.

  Keywords: Sustainable development, Modeling, Water footprint, wastewater treatment
 • N. Gazor Habibabadi *, H. Derakhshan Pages 77-86

  Iran is located in an arid and semi-arid region, where a large part of its water needs is provided by groundwater resources. In severe and prolonged periods of drought when it is not possible to supply water from surface water resources; Groundwater will be the only source of water supply. Not paying attention to demand management and not controlling over-harvesting during the drought period can further reduce the groundwater storage. Preventive strategies are necessary to reduce the effects of drought and protect groundwater. But unfortunately, most of the strategies to reduce the destructive effects of drought are passive (or reactive) and seek to supply water shortages from groundwater resources during the drought period, and attention to the active strategies of combined groundwater-drought management has been neglected. Therefore, due to the increase of severe and long-term droughts under climate change, it is necessary to pay attention to active strategies and new approaches. Demand management and harvesting reduction as a proactive approach can reserve groundwater in normal and wet years and increase drought resistance by preserving underground resources and ensure water supply security during severe droughts. This article is compiled in two parts in order to explain this approach. The first part describes the planning of related organizations for the combined management of drought and groundwater, and in the second part, the new approaches implemented in California as well as its application in Iran are explained.

  Keywords: Drought Reserve, Water Supply, Groundwater, Climate change, Resiliene
 • A. Sayehmiri *, A. Chraghi, A. Shayan, A. Soleimani Pages 87-98

  Having access to safe drinking water is the biggest key to overall public health. Throughout human history, water has been recognized as the most basic element for survival and referred to as the rare elixir of life. The main purpose of this article is to estimate the economic value of the household water quality in Dehloran city using the contingent valuation method (CVM). Simple random sampling method was used, and the sample size of 384 individuals was determined using the Cochran formula with a 95% confidence level, P=50%, and a 5% error rate. The Cronbach's alpha coefficient was used for the reliability of the questionnaire, and its value was obtained as r=0.86. The logit model was used to measure the willingness to pay, and the parameters of this model were estimated based on the maximum likelihood method. In order to calculate the willingness to pay (WTP), three suggested amounts of 2000 Rials, 4000 Rials and 6000 Rials were presented as three interrelated questions for each family member per month based on the average household water consumption in Dehloran city. The results showed that the average willingness to pay to improving household water quality was 5875 Rials and the economic value of household water quality in Dehlran city is 29316 Rials per month. Moreover, variables such as age, concern about drinking water quality, information about communicable diseases, and monthly water bill have a significant effect on willingness to pay.

  Keywords: Water Valuation, Willingness to pay, Logit model, Dehloran
 • M. Farasati *, A. Nakhzari Moghaddam, E. Gholamalipour Alamdari, M. Rajabneia Pages 99-104

  In order to investigate the effect of Cenocarpus extract on the resistance of spinach to drought stress, a factorial experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with two replications in the crop year 2019-2020 in the research greenhouse of Gonbad Kavous University. Experimental treatments including 5 levels of drought stress (0.10, 0.20,0.30,0.40 and 0.50 MAD) and 5 levels of extract (0, 2%,4%, 6% and 8%) were applied. The results showed that the greatest increase in consumption efficiency in the growth period and total water consumption was obtained from the 6% extract concentration with values of 1.045 μg/mL and 0.235 μg/mL, respectively. The efficiency of water consumption based on dry weight and the efficiency of water consumption on wet weight of the treatment without extract were obtained as 603.2% and 695.8%, respectively. The results of the comparison of the average weight of aerial parts under water stress and from the treatment of 2% extract were obtained. The maximum root length was obtained with 8.17 and 8.07 cm for 20% and 30% drainage, respectively, and the minimum root length belonged to the 50% moisture drainage treatment. The highest amount of chlorophyll, efficiency of consumption during the growth period and total water consumption were obtained from the control treatment, and also the highest efficiency of water consumption per dry weight and efficiency of water consumption per wet weight were obtained from the 2% extract treatment.

  Keywords: Water stress, Spinach, Cenocarpus Extract, Water use efficiency
 • S. M. Taheri * Pages 105-116

  The inadequacy of water resources to meet the needs of food production is a very important issue that will increase in importance in the future. If local renewable water sources (in soil) and water (in rivers, lakes, reservoirs, aquifers) are sufficient to produce a reference food supply (including 3000 kcal of daily requirement, of which animal products include 20 percent) for all residents. If not, we consider a food production unit to have a lack of green-blue water. If it is not enough for all residents, we consider a food production unit to have a lack of green-blue water. The number of people living in food production units affected by green-blue water scarcity has increased from 360 million people in 1905 (21% of the world's population at that time) to 2.2 billion (34%) in 2005. During this period, the lack of green-blue water has spread to large areas and has increased in previous areas. Water security is a concept that is examined in different dimensions and aspects. Four dimensions of these cases were identified, each of which consists of two complementary aspects: direct-indirect, macro-micro, technical-political and peace-conflict. In this study, the indirect role of water on food security on a global scale was investigated using a quantitative spatial approach. Since food security is intertwined with water security in many ways, the role of water scarcity on the disruption of food production and the impact of trade on this interaction was analyzed, and while examining the relationship of social resilience with these issues, the areas that It was identified that they were facing certain challenges in this field. With this work, the concept of water security became systematic and finally related to the issues of vulnerability, resilience and sustainability.

  Keywords: Food security, Water security, Resilience, Water shortage, Food production unit
 • Mehdi Fasihi Harandi * Pages 117-119

  Nowadays, the term governance has become one of the most used terms in policy making. Part of its attractiveness is that the concept of governance in a way shows the weakening of the state-centered views of power and the direction of policies towards community-centered governance. Another part of this appeal is that 'governance' brings private actors and civil society into play as resources and tools for joint public policymaking, at least on paper. Therefore, effective governance is one of the biggest drivers of prosperity and the expansion of justice in societies, which is associated with planning and foresight.