فهرست مطالب

سیاست های راهبردی و کلان - پیاپی 42 (تابستان 1402)

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان
پیاپی 42 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منیژه احمدی*، مهدی نظری صفحات 208-239
  یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری منابع انسانی و ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان است. این مهم در بند 5 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه توسعه حرفه ای کارکنان با جانشین پروری، وفق بند 5 سیاست های تحول نظام اداری با نقش میانجی یادگیری سازمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رویکرد پژوهش، کمی و روش آن، توصیفی پیمایشی است. این پژوهش از نظر هدف، در شمار پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری همه کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل250 نفر است که از بین آن ها، 152 نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه یادگیری سازمانی ریکاردو و دیگران (2007)، توسعه حرفه ای کارکنان کالاهان و داویلا (2004) و جانشین پروری کیم (2016) است که روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی محاسبه شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 تعیین گردید. یافته های تحقیق با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) و اسمارت پی ال اس (Smart PLS) و مدل های معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد توسعه حرفه ای با ضریب مسیر 0.79 با یادگیری سازمانی رابطه دارد و یادگیری سازمانی نیز با ضریب مسیر 0.63 با جانشین پروری ارتباط دارد. همچنین توسعه حرفه ای با ضریب مسیر 0.27 با جانشین پروری در مجمع تشخیص مصلحت نظام رابطه دارد.
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، توسعه حرفه ای کارکنان، جانشین پروری، مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • لیلا نامداریان*، سیروس علیدوستی صفحات 240-271
  هدف از این پژوهش شناسایی حوزه های موضوعی سیاست علم و فناوری برپایه اسناد بالادستی و پیشنهاد برخی از گزینه های سیاستی برای این بخش در برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این پژوهش با روش فراترکیب که از روش شناسی های کیفی است، سیاست های علم و فناوری در اسناد سیاستی کشور شناسایی و استخراج شد. سپس این سیاست ها برپایه همانندی ها و تفاوت های موضوعی دسته بندی گردید. براساس تحلیل و تفسیر سیاست های هر دسته نیز نامی بر آن ها نهاده شد. این نام ها همان موضوع های سیاست علم و فناوری است. در پایان نیز برای ویرایش این موضوع ها، دیدگاه دوازده تن از متخصصان دریافت شد. در این پژوهش، شش موضوع سیاستی کلان به همراه هفده موضوع فرعی آن ها معرفی شد. شش موضوع سیاستی کلان عبارت است از: 1. منابع انسانی و مهارت ها؛ 2. قوانین و مقررات؛ 3. زیرساخت های اطلاعاتی؛ 4. ارتباطات ملی، منطقه ای و جهانی؛ 5. بخش اطلاعات؛ 6. بخش اقتصاد اطلاعات. این پژوهش پیش نویسی از موضوع های سیاست علم و فناوری و نیز سیاست های در پیوند با این موضوع ها را به سیاست گذاران پیشنهاد می کند که می تواند در نگارش برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار رود. در این پژوهش، در زمینه هریک از هفده موضوع، سیاستی فرعی شناسایی شد و افزون بر سیاست، نیازمندی های انجام سیاست و سنجه هایی برای ارزیابی آن نیز پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: علم و فناوری، اسناد بالادستی، برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موضوع های سیاستی، اجرای سیاست، ارزیابی سیاست
 • سید فخرالدین فخرحسینی*، میثم کاویانی صفحات 272-301
  از مدل رشد نیوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیه عمومی به صورت گسترده استفاده می شود. در این مقاله، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نیوکلاسیک با شوک های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می کند. تمام داده های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت های ثابت سال 1390 و به طور سالیانه برای دوره زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات، متغیرها روند زدایی شد. معادلات تصادفی خطی شده، با استفاده از رهیافت اهلیگ (1999)، به صورت یک الگوی فضای حالت در محیط برنامه نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و  کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، نرخ های مالیاتی، اقتصاد مقاومتی، مدل رشد نئوکلاسیک
 • نوروز هاشم زهی*، رسول یاحی صفحات 302-329
  هدف از این پژوهش به دست آوردن الگوی عمل استانداران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی است. راهبرد پژوهش پدیدارشناسی، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه باز و مشارکت کنندگان استانداران دوره جنگ بودند که به طور هدفمند پس از ده مصاحبه به اشباع نظری رسید. داده ها با نرم افزار مکس کیودا و سبک کلایزی تحلیل شد. صحت نتایج با بازبینی و تایید متن مصاحبه به وسیله مشارکت کنندگان و مراجعه به اسناد تاریخی تقویت شد. نتایج نشان داد ایدیولوژی بر الگوی کنشگری استانداران در جنگ اثرگذار بوده است. تامین ماشین آلات، تجهیزات، مهمات و تدارکات جنگ در تجربه زیسته استانداران گزارش شده است. اداره آوارگان و مهاجران و جنگ زدگان، تدارک مالی و تامین خسارات و تخریب ها، امنیت نقاط بمباران و موشک باران شده، تقویت روحیه رزمندگان، آموزش و اعزام نیرو، اطلاع رسانی به مردم و سلسله مراتب از تجربه زیسته استانداران در مدیریت بحران جنگ تحمیلی بوده است. تجربه زیسته ایشان بیانگر تمرکز و انسجام و یکدست کردن ساختار قدرت با استفاده از ظرفیت مردم در این دوره بوده است. جناح مذهبی توانست با وجود تحریم های اقتصادی خارجی، با سازمان دهی نیروهای مردمی و تهاجم های پی درپی به ارتش بعثی عراق و مقاومت نظامی و اقتصادی هشت ساله، با پذیرش قطعنامه سازمان ملل از سقوط انقلاب و شکست در جنگ جلوگیری کند و به جنگ تحمیلی پایان دهد.
  کلیدواژگان: جنگ تحمیلی، تجربه زیسته استانداران، انقلاب اسلامی، مدیریت جهادی، ایدئولوژی، اقتصاد مقاومتی
 • فرید خلیلی*، علی فلاحتی، کیومرث سهیلی صفحات 330-353
  یکی از مهمترین مسایل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: تجمیع صنعتی، بیکاری، سیاست های کلی نظام، اشتغال پایدار
 • فاضل سیدی، مرتضی موسی خانی، صدیقه طوطیان اصفهانی*، شهرزاد طیاران صفحات 356-383
  هدف از تحقیق حاضر مفهوم سازی و کاربست «دولت ناب»، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران است. این پژوهش به لحاظ پارادایم شناسی، در فاز اکتشاف مدل تفسیری و در فاز آزمون مدل اثبات گرا قرار دارد و به لحاظ کلی پراگماتیسم و مخاطب شناسی کاربردی است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی به کارگرفته شده در آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک (2006) و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) استفاده شد. روش نمونه گیری در فاز کیفی هدفمند بود و حجم نمونه کیفی را خبرگان حوزه دانشگاهی شامل استادان و اعضای هییت علمی دانشگاه و مدیران ارشد سازمان های دولتی تشکیل داد که درمجموع با بیست نفر خبره برای جمع آوری داد ه های کیفی مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی نیز مدیران و کارشناسان ستادی یکی از وزارتخانه های دولتی مستقر در شهر تهران است. پرسش نامه تحقیق به منظور جمع آوری داده های کمی مطابق با تحلیل عاملی اکتشافی تدوین شد. در بخش کمی، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/0 درصد، 130 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق بررسی شدند. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI, CVR با پنل خبرگان تایید شد. روایی سازه مدل اندازه گیری (روایی واگرا + روایی هم گرا) از طریق آزمون های میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر، و ماتریس چندخصیصه و چندشاخصه مورد تایید قرار گرفت و پایایی مدل نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی بررسی و تایید شد. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده نیز مطابق با الگوریتم مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس، نسخه 24 (SPSS, 24) و اسمارت پی ال اس، نسخه 3 (Smart PLS, 3) بررسی شد. طبق نتایج تحقیق، 24 شاخص و 4 مولفه برای این منظور شناسایی و اعتبارسنجی شد.
  کلیدواژگان: دولت ناب، سیاست های کلی نظام اداری، تحلیل مضمون
 • رضا فرهادی، مسعود مطلبی*، علی محمدزاده صفحات 384-409
  ارتقای بهره‎وری و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و همچنین مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک از سیاست‏های کلی نظام است. از آنجا که مناقشه در آب های مشترک مرزی می تواند به تهدید صلح و امنیت بین المللی منجر شود، خطر جنگ آینده بر سر آب، به صورت گسترده از اوایل دهه 90 میلادی در محافل دانشگاهی و پژوهشی مطرح شد. کشور ترکمنستان که حجم عمده خاکش را صحرای قره‏قوم تشکیل داده، در دوران مختلف آب مورد نیازش را از آب‏های مشترک و فرامرزی تامین کرده است. نیاز شدید دو کشور به آب رود اترک در دو دوره قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره از مسایل بحث‏برانگیز ایران و ترکمنستان بوده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است سوال تحقیق عبارت است از: چالش‏های سیاسی امنیتی ایران و ترکمنستان درخصوص بهره‏برداری مشترک از اترک و هیدروپلیتیک آن چیست؟ یافته‏های تحقیق حاکی از این است که دیپلماسی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران درباره اترک در دو دوره قبل و بعد از فروپاشی شوروی، تسامح، تساهل و دوری از تنش بوده و همین امر باعث بهره‏وری جسورانه و بیشتر ترکمنستان از اترک، خارج از قواعد حقوقی بین المللی شده است. بر این اساس، ایران باید رویکردی تازه درخصوص هیدروپلیتیک اترک در پیش گیرد و دو کشور با ارایه راهکارهای مناسب، کشمکش های قریب‏الوقوع و احتمالی را به همکاری و توسعه تبدیل کنند.
  کلیدواژگان: هیدروپلیتیک، رود مرزی اترک، ایران، ترکمنستان، امنیت، سیاست‏های کلی نظام
 • لیلی بنیاد، اکبر زارع شاه آبادی* صفحات 410-432
  یکی از مهم ترین حوزه‏های مرتبط با آب سیاست گذاری آن است. در دهه‏های مختلف در کشور قوانین، سیاست‏ها و برنامه‏های مختلفی درخصوص آب تدوین شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازه زمانی 1368 تا 1378 است. جامعه آماری تحقیق را برنامه اول توسعه (13681372)، سیاست‏های کلی برنامه دوم توسعه (1372)، برنامه دوم توسعه (13741378)، سیاست های کلی برنامه سوم توسعه (1378) و سیاست های کلی نظام درباره منابع آب (1378) تشکیل می دهد. روش پژوهش نیز تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است. پرسش های تحقیق عبارت است از: گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال‏های مرکزی، مولفه‏ های گفتمانی، زنجیره هم ارزی و غیریت‏سازی حاکم که نشان دهنده این گفتمان‏ اند، چیست؟ از چه نظریه‏ای به منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره ایجاد رشد اقتصادی از طریق رشد بخش کشاورزی است که دال اصلی و نقطه ثقل این اسناد به شمار می‏آید. این امر حاکی از توجه سیاست گذاران و تصمیم‏گیران به جنبه‏های کمی توسعه از طریق تقویت بخش کشاورزی است. این گفتمان با غیریت‏سازی گفتمان توسعه اقتصادی در این اسناد خود را نمایان می‏سازد و دال‏های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان بازسازی و سازندگی، گفتمان اشتغال آب‏محور و هژمونی گفتمان دولت بهره‏بردار موید این گفتمان است. گفتمان مذکور با دال‏های هم ارزی مثل رشد و گسترش تولید داخلی در زمینه کشاورزی، جلب منابع جهت سرمایه‏‏گذاری و اعطای تسهیلات، و ارتقای اهداف برنامه‏های بخش آب و کشاورزی به خصوص در زمینه آب و خاک مورد تایید قرار می‏گیرد.
  کلیدواژگان: سیاست‏ های کلان، تحلیل گفتمان، گفتمان سازندگی، برنامه های توسعه
|
 • Manijeh Ahmadi *, Mahdi Nazari Pages 208-239
  One of the important aspects of reforming the administrative system of human resources, improving human resources spirit, developing knowledge, skills, and abilities is to put into practice clause 5 of the general administrative policies issued by the supreme leader. This study aimed to analyze the relationship between staff professional development by succession and the achievement of clause 5 of the general policies of administrative system or the mediating role of organizational learning in the expediency council. The research method is quantitative and descriptive-survey. This study can be considered practical. The population is all the 250 staff in the expediency council from which 152 were randomly selected. The research tools are organizational learning questionnaires designed by Ricardo et al. (2007), staff professional development designed by Kalahan and Davilla (2004), and succession desgned by Kim (2016), the validity of which was confirmed based on the face and content validity approaches, and the reliability was calculated by Cronbach alpha at 0.7. The data was fed into SPSS and Smart PLS, and the structural equation model was done at two descriptive and interpretational levels. The findings indicated that the professional development has 0.79 significant relationship with organizational learning, and the latter has 0.63 significant relationship with succession. Also, the professional development has 0.27 significant relationship with succession in the expediency council.
  Keywords: organizational learning, staff professional development, Succession planning, Expediency Council
 • Leila Namdarian *, Sirous Alidousti Pages 240-271
  This study aimed to identify the science and technology policies based on the higher documents, and suggest some policies for the seventh five-year plan for economic, social, and cultural developments. This study employed a meta-analysis through qualitative approach on science and technology policies in the higher documents. These policies were categorized based on the thematic similarities and differences. These categories were labelled based on the political interpretations and analysis. These labels are the science and technology policy topics. Finally, to edit these topics, 12 experts reviewed these perspectives. In this research, six macro-policy topics and 17 micro ones were identified. The six macro-policy topics were: 1. Human resources and skills, 2. Regulations and laws, 3. Information infrastructures, 4. National, regional, and global connections, 5. Information sector, 6. Economic information sector. This study is a draft on the topics of science and technology policy, and a suggestion for the policy-makers which can all in all contribute to the seventh five-year plan for economic, social, and cultural developments. This research put forth 17 policy topics, some marginal ones as well as the policy requirements and evaluation criteria.
  Keywords: Science, Technology, National-level Policy Documents, Iran’s seventh five-year plan for economic, social, and cultural development, Policy Issues, Policy implementation, policy evaluation
 • Seyed Fakhreddin Fakhrhosseini *, Meysam Kaviani Pages 272-301
  The neoclassic development model is known as a macro-economic tool and public finance. This study, considering the general policies of resistance economy, aimed to design a neoclassic development model based on different tax shocks to analyze the relationship between tax rates and some macro-variables. The study simulates the immediate reactions of some economic variables to tax shocks (income tax of companies, income tax, and consumption tax). All the data are extracted from the fixed prices in 2011 and the annual ones from 1971 to 2020. After the logarithm taken from the variables through Headrick-Prescot, all the variables were processed. The linear random equation, were analyzed through Ohlig (1999) approach in Matlab program. Finally, the parameters were pinpointed from the literature, and the simulated variables were compared with the real data to test out the validity of the model. The findings showed that the decrease in tax income rates and the company income taxes would result in the price reduction of shares and the increase of consumption, production, and labor demand. Also, the increase in the consumption tax rate would result in the increase in share prices and reduction of consumption, production, and labor demand.
  Keywords: DSGE Model, Tax Rates, resistance economy, Neoclassical Growth Model
 • Nowruz Hashem Zehi *, Rasoul Yahai Pages 302-329
  The aim of this study was to suggest a model of governors’ performance during the imposed war between Iran and Iraq. The approach is phenomenological, and the data was gathered through semi-structured interview and personal data from the participants who were involved during the war. After 10 interviews, the data was saturated, which were fed into MAXQDA and analyzed through Collaizi method. The validity of the findings was reviewed by the participants and confirmed through reference to the historical documents. The findings showed that ideology was very effective on the agency of the governors during the war. They referred to providing machines, equipment, ammunition, and logistics of the war. Some of their lived experience was managing war-damaged people and migrants, financial support and damage control, security of the bombarded areas, supporting the soldiers’ spirit, teaching and missioning the forces, informing people and the higher commanders. These lived experiences indicated a focus and coherence within the power structure benefiting from people’s support at the time. The religious body of the society could finish the war through people’s organization despite the foreign economic sanctions and constant attack from the Iraqi forces. They could prevent the fall of the revolution and defeat through eight-year military and economic sanctions, accepting the united nations resolution.
  Keywords: imposed war, lived experience, Governors, Islamic Revolution, Jihadi Management, Ideology, resistance economy
 • Farid Khalili *, Ali Falahatii, Kiomars Sohaili Pages 330-353
  One of the issues in the general policies of the country is the difference in unemployment rate in different provinces, and reforming production structure to increase job opportunities and improve the economy, as unemployment is considered the most important factor of political instability. The current paper borrows a space econometrics approach and the statistics from different provinces in Iran from 2011 to 2019. The findings showed that consequences of industrial agglomeration and the interrelationship among the subsectors in industry can result in the reduction of unemployment. In addition, economic development and the increase in the value-added share of industry in GDP can contribute to the reduction of unemployment. However, 10% error in education can increase unemployment which suggest the unproductivity of education in Iran’s economy. Therefore, it is important to consider reforming the production structure in order to increase the share of industry in provinces in Iran, in line with the general policies, based on the relative advantage and ground survey policies to benefit from the impact of the industrial agglomeration and the interrelationship among the subsectors
  Keywords: Industrial Agglomeration, unemployment, General Policies of System, sustainable employment
 • Fazel Saydi, Morteza Mosakhani, Sedighe Tootian Esfehani *, Shahrazad Tayaran Pages 356-383
  The purpose of the current study is to conceptualize and apply pure government within the general policies of administrative system. It is paradigmatic in nature, and in two interpretive explorative phase and confirmatory modelling phase. It is generally a pragmatic and practical study. The research method is mixed-method and content analysis. To analyze the qualitative data, Clark’s method (2006) and MAXQDA software were employed. Purposeful sampling was done in the qualitative phase including elites of the universities such as professors, faculties, and the higher managers of the governmental organizations, resulting in 20 individuals. The sample for the quantitative phase include the managers and staff of the governmental organizations in Tehran. The questionnaire for collecting quantitative data was designed based on the confirmatory factor analysis. In the quantitative phase, the sampling was random, the size of which was decided by G-power program at 0.1 alpha and test power of 0.85%, resulting in 130 participants. The validity of the content was confirmed by CVR, CVI by elite panels. The validity of the measuring structure model (convergent and divergent) was confirmed by variance, Fornel and Lacker, and multifactorial matrix. The reliability of the model was tested through Cronbach alpha, test-retest, and parallel methods. The exploratory model was designed based on variance-based structured equation modelling through SPSS 24 and Smart PLS 3. The findings showed 24 indexes and 4 elements.
  Keywords: Pure government, general policies of the administrative system, analysis of the theme
 • Reza Farhadi, Masoud Motalebi *, Ali Mohammadzadeh Pages 384-409
  The dispute over shared border waters can threaten international peace and security. The danger of the future war over
  Productivity improvement and attention to the economic, security, and political values of water are some important general policies of the system to maintain and consume water, and prevent water from exiting the borders. As the conflict over the shared water of the border can threaten the international peace and security, the possibility of war over water was seriously discussed in the early 90s among university professors and researchers. Turkmenistan covers a large land of desert, and takes the required water from the shared and trans-regional water. One of the controversies between Iran and Turkmenistan was the shared water of Atrak before and after the fall of the soviet-union. The research method is descriptive-analytical. The research question is: What are the political-security challenges between Iran and Turkmenistan in relation to the shared use of Atrak and its hydro-politics? The findings suggested that the current diplomacy in Iran with regards to Atrak before and after the fall of the soviet-union was to consolidate, and prevent tension. This has resulted in Turkmenistan’s abusing the water resources of Atrak out of the international regulations. Accordingly, Iran should follow a new approach with regards to Atrak’s hydro-politics and the two countries should cooperate and prevent conflicts through borrowing practical strategies.
  Keywords: Hydro-politics, Atrak border river, Iran, Turkmenistan, Security, General policies of the system
 • Leili Bonyad, Akbar Zare Shahabadi * Pages 410-432
  One of the important aspects of water is policy making for water. In different decades, there have been different policies, plans, and regulations with regards to water. The purpose of the current research was to do a discourse analysis on higher documents of water from 1989 to 1999. The research data is the first development plan (1989-1993), general policies of the second development plan (1993), the second development plan (1995-1999), general policies of the third development plan (1999), and general policies on water resources (1999). The research method is Lucklaw and Moufeh discourse analysis method. The research question is: What is the discourse dominating the higher documents? What are the main factors, discourse elements, and othering chains in this discourse? What theory can be used to explain the discourse used in this document? The analysis showed that the dominant discourse is to develop economy through agriculture. This shows the attention policy makers have paid to the quantitative aspects of development through the agricultural sector. This discourse borrows othering the discourse of economic development, the elements of which are the hegemony of construction discourse, water-based employment, and the hegemony of productive government. The discourse focuses on domestic production in agriculture, attracting investment, improving the aims of water sector and agriculture with regards to water and soil.
  Keywords: macro-policies, Discourse Analysis, Constructive Discourse, Development plans