فهرست مطالب

زبان و ادبیات فارسی - سال نوزدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • سال نوزدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرزانه قضاوی * صفحه 1

  کتاب جامع الحکمتین اثر حکیم ناصرخسرو قبادیانی در سال 462 ه. ق تالیف شده است و در آن ناصرخسرو به بیان عقاید الهیاتی و فلسفی خود از دیدگاه نظرات و تاویلات اسماعیلیه پرداخته است.به دلیل توجه خاص ناصرخسرو به مقوله زبان و نوشتار ، او در اقدامی نوگرایانه به ابداع ، جایگزینی و گاهی واژه سازی دست زده و سعی نموده برای اصطلاحات فلسفی -کلامی رایج در آن دوران برابرهای فارسی مناسب را جایگزین کند.حتی در مواردی به صراحت اشاره کرده است که هرچند این واژه به زبان تازی اینگونه است ولی به فارسی باید واژه دیگری را بکار برد.از آنجا که فلسفه و الهیات رایج در ان زمان فلسفه مشاء بوده و ناصر خسرو  تحت تاثیر دو فیلسوف مهم تا آن دوران یعنی فارابی و ابن سینا بوده است ، بنابراین سعی نموده تا برای اصطلاحات و عبارات رایج در فلسفه مشاء ، برابرهای مناسب فارسی پیدا نماید.هرچند مبدع همه واژه ها نیز نبوده و گاهی اصطلاحات موجود را با تغییر معنا و گاهی بدون تغییر معنا و با احیا و گسترش واژه های موجود در زبان فارسی میانه بکارگرفته است که اگر هم چنین باشد از ارزش تلاش و پیگیری او در احیای زبان فارسی ، چیزی نمی کاهد.
  این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی -تحلیلی با بررسی خط به خط کتاب جامع الحکمتین در حدود 150 واژه معادلسازی شده را استخراج کرده و آن را به صورت یک فرهنگ مختصر و در قالب یک جدول ارایه داده است.در ضمن در ستون دوم هم معادل رایج و اصطلاح کاربردی در کتب فلسفی و کلامی آن دوران را هم استخراج کرده که در تاملات واژه گزینی و فن ناصرخسرو در این مورد جالب توجه است.

  کلیدواژگان: ناصرخسرو، جامع الحکمتین، برابرهای فارسی، فرهنگنامه
 • مرتضی رزاق پور *، فاطمه حجه فروش، رضا صادقی شهپر صفحه 2

  بلاگردانی یکی از اسطوره های قدیمی است که برای مقابله با انتقال بلاها به اشکال گوناگون در فرهنگ ها وجود داشته است و نمایانگر آداب و رسوم هر ملت است و نقش حیاتی در زندگی مردم ایفا می کند. انسان همواره برای رهایی خود و نزدیکان از حوادث ناگوار، به روش های مختلف بلاها را از خود دور می کرده است. برپاکردن مراسم قربانی یکی از این  شواهد است که در طول تاریخ تاریخ اسطوره-ای با تعدیل شدن آن به شکل قربانی حیوانات در آمده است. چشم زخم نیز از جمله نمودهای اسطوره ای  است که با فرهنگ مردم عجین شده و برای بلاگردانی از آن به قربانی، دعا، حرز و تعویذ، دود کردن اسفند و... متوسل می شدند. این پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده و پس از گردآوری و دسته بندی اطلاعات به صورت توصیفی وتحلیلی انجام شده است. با بررسی غزلیات، قصاید و مثنوی های منطق الطیر، الهی نامه، مصیبت نامه و اسرارنامه این نتیجه حاصل می شود که تعدادی از اسطوره های بلاگردانی در این آثاربه شکل درونی و معنوی به کار رفته است. در باور عرفانی سالک برای دفع چشم بد از معشوق از هرکاری چون دود کردن اسفند، یا حتی سوزاندن  یا قربانی کردن خودش به طور ذهنی، استفاده از تعویذ و دعا، حمایل، نذر کردن، پیشکش جان و...دریغ نمی کند. تا معشوق و محبوبش از بلاها و آسیب ها در امان باشد.

  کلیدواژگان: اسطوره، بلاگردانی، قربانی، آثار منظوم، عطار
 • مریم سازگار، رضا اشرف زاده *، محمد شاهبادی زاده صفحه 3

  عناصر چند معنایی از پرکاربردترین شیوه های غیر مستقیم بیان در شعر معاصر است و از آن میان، نماد، اصلی ترین شگرد هنری شاعران نوپرداز است، که همواره دستمایه آفرینش گران متعهد برای بیان مقاصد اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد. این پژوهش ضمن بررسی نقشهای زبانی بر پایه الگوی ارتباط کلامی یاکوبسن، به تحلیل نماد های انتقادی و اجتماعی حیوانات در شعر اخوان می پردازد. اخوان به دلیل بهره گیری از نماد هایی که ریشه درفرهنگ ایران باستان دارد، تشخص ویژه ای به شعر بخشیده است و به جهت اینکه غالبا حیوانات در شعر اخوان در مفهوم نمادین به کار رفته اند، اساس کار بر نقش فرازبانی است. مهم ترین هدف این جستار دریافت پیام های انتزاعی ومفاهیم اجتماعی و انتقادی نهفته در نماد های حیوانات و بیان مفاسد اجتماعی در ضمن اشعار میهنی شاعر نمود می یابد. یافته ها نشان می دهد نماد های اخوان بازنمایی از شرایط حاکم بر جامعه و انتقاد های شاعر از ابرقدرتها ،منفعت جویی های برخی از اقشار اجتماع و مظلومیت قشر ضعیف جامعه و ناگفته های اجتماعی و سیاسی می باشد.شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیات اشعار مهدی اخوان ثالث است. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی  مناسب  مفاهیم تعلیمی، اجتماعی، رمزی، تدوین شده است. و پیامهای اخوان در غالب اشعار، انعکاس دهنده کارکردهای فرازبانی، عاطفی ،ارجاعی وترغیبی است.

  کلیدواژگان: اشعار اخوان، انتقاد اجتماعی، مفاهیم رمزی حیوانات، ارتباط کلامی، یاکوبسن
 • مجتبی گلی * صفحه 4

  اگر مضامین امروزه با کمک اسطوره های کهن مورد عنایت قرار بگیرد، با نوعی تجربه اسطوره ای روبه رو هستیم. دریای و همسان های آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش اسنادی- کتابخانه ای با فیش برداری مطالب و دستهبندی و اولویت گذاری آنها انجام پذیرفته است. دریا مظهر بی کرانی، زندگی، وسعت، ژرفا، شوری، حرکت، و نظایر آن است. در شعر معاصر (مخصوصا: نیما، شاملو، اخوان، سهراب، و فروغ)، از این پدیده و همسان های آن سمبلیک وار یاد شده است. دریا در شعر فارسی از مفهومی نمادین، اسطوره ای، مذهبی، ادبی، عاشقانه و عارفانه برخوردار بوده که درک آن برای رسیدن به زیرساخت های اندیشه شاعر اهمیت به سزایی دارد. نیما دو قشر آسیب پذیر و مرفه جامعه را با خط ساحل دریای اسرار از یکدیگر جدا می کند. در آنیمیسم شاملو، اسطوره منفی نگرانه تناسخ روح شیطانی در وجود انسان با عنوان شکستن و تسخیر دریا آمده است. شاملو از اسطوره خودشناسی انسان نخستین با عنوان غواصی در دریا یاد کرده است. شعر اخوان با بیانی فاخر، اسطوره ای، سنت گرا، نمادین و با دیدی تلخ و منفی نسبت به جامعه ی معاصر بیان شده است. وی از نسبت دیرینه و اسطوره ای بین آب و آتش سخن گفته است. سهراب، در نماد پردازی اسطوره آب و دریا بیش از دیگر شاعران یاد شده سهم دارد. تعابیر جدید فروغ در بیان اسطوره دریا، با لحنی سوریال بیان شده است.

  کلیدواژگان: دریا، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، نیما یوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث
 • پروین گلی نژاد، سید فضل الله رضوی پور *، نرگس اسکویی صفحه 5

  سوالات بلاغی با معانی ثانویه، نقش مهمی در تشخص سبکی، افزایش بار معنایی و عاطفی کلام، القای لحنهای مختلف، تنوع در ابهامهای هنری و نیززیباسازی متن ایفا میکند؛ از این رو، جستجو در انواع سوالهای بلاغی و طبقهبندی و نقد آنها، در پژوهشهای سبکشناختی، نقد بلاغی و تحلیلگفتمانی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. مسیله اصلی تحقیق حاضر، مطالعه در انواع سوالات موجود در اشعار نیما یوشیج و تحلیل و طبقهبندی اینسوالات به جهت القای معانی ثانوی و گفتمانی بوده است. در این تحقیق که به روش تحقیق ترکیبی (توصیفی- آماری و استدلالی) انجام شد، به این نتایجدست یافتیم: از مجموع 919سوال بلاغی احصا شده، درونمایه های تاکید، انتقاد و اعتراض، انکار، حسرت، گلایه، توبیخ و نهی بیشترین بسامد را داشتهاند.معانی تجاهل، طنز و تمسخر، تعجب، تمنا و آرزو نیز از موارد پر کاربرد در بین سوالات بلاغی موجود در شعر نیما بوده است. این سوالات در گفتگوهایدرونی و فلسفی نیما با خود و طبیعت، انتقادات اجتماعی، ایراد نگرشهای تعلیمی-حکمی، پدیدار شناختی و ایدیولوژیک و شکواییه های عاطفی و نقادانهوی، جایگاه بسیار مهمی را داراست و به اشعار نیما، رنگی از سبک شخصی، آمیخته به جهانبینی خاص وی را بخشیده است

  کلیدواژگان: سوال بلاغی، نیما یوشیج، معانی ثانوی، تحلیل محتوا، نقد بلاغی
 • ثریا اسلامی خو، محمد حکیم آذر *، اصغر رضاپوریان صفحه 6

  چینش اشعار در دیوان بیشتر شاعران بر اساس حروف الفبای قوافی شعر شاعراست اما بعضی از شاعران روش‏ دیگری برای چینش شعر در دیوان خود به کاربرده اند ازجمله این شاعران سایری مشهدی است. او شاعر شیعه مذهب دوره صفوی است که چیدمان شعرش را بر اساس تکرار چشمی واژگان قرار داده است. شگردهایی که در به کار بردن واژگان تکراری داشته باعث افزایش موسیقی، ضرب آهنگ، پیوستگی و انسجام متنش شده و سبک شعری خاصی را این گونه برای خود ایجاد کرده است. واژگان تکراری در شعرش گاهی نشانه های آشکار و پنهانی همراه خود دارند که به صورت آوایی و معنایی، ساختار متن را می سازند و بر احساس و موضوع موردنظر شاعر تاکید می کنند. ازآنجایی که سبک جدا از جهان بینی، شخصیت و روحیات شاعر نیست می توان با شناسایی شیوه منحصربه فرد شاعر در چیدن اشعار در دیوانش، با مختصات فکری شاعر آشنا و از هدف شاعر در به کار بردن این شیوه خاص آگاه شد. هدف وی از این تکرار آگاهانه، اهمیت دادن به موضوع و جلب توجه مخاطب است، آو با تلقین و تکرار، عواطف زودگذر را در ذهن ها رسوخ می دهد واینگونه توانسته است رابطه جدانشدنی میان لفظ و معنی را به وضوح نمایش دهد.از بررسی تکرار واژه ها در شعرش نتیجه گیری می شود که وی شاعری معناگرا و طبیعت گراست. در این پژوهش از روش کتابخانه‏ای و روش تحلیلی آماری، استفاده شده است.

  کلیدواژگان: تصحیح نسخه، سایری، دیوان سایری، شعر دوره صفوی
|
 • farzane ghazavi * Page 1

  Jameolhekmatain is writed by Naserkhosro at 462(A.H).Naserkhosro has explained theological and philosophic ideas from Esmaelies vision.because of special attention to “language” and “ written type” he started to make and replace the new words by modernistic view. He tried to find Persian equivalence words for theological and philosophic terms. Even he mentioned directly that despite of Arabic forms of expressions but I tried to use Persian words. Since common philosophic ideas were “ Masha” and he was expressed by Farabi and Ebnesina. Even so he wasn’t new creator of all Persian words. Sometimes he uses common expressions by changing the meaning and sometimes without changing only by extending the words in middle Persian.in every case his activity is very valuable . This research based on library and analytical method, extracted 150 equivalence words by checking whole lines of” jameolhekmatain “ and represented a table of these words in Persian. In second column common and applied expressions in that time are showed. The Persian words are very important at word-making ideas especially to study the method of Naserkhosro.

 • Fatemeh Hajjeforush, morteza Razaghpoor *, Reza Sadeghi Shahpar Page 2

  Warding badness is one of the old myths that existed in various cultures to deal with the transmission of calamities. It represents the customs of nations and plays a vital role in people's lives. Humans have always avoided calamities in various ways to free themselves and their loved ones from unfortunate events. Establishing a sacrifice ceremony is one of these evidences that in the course of history, a myth has been modified into the form of animal sacrifice. Warding off the evil eye, is also one of the mythological manifestations that are intertwined with people's culture. To ward off the evil eye or badness they resorted to sacrifices, prayers, charms and amulets, burning seeds of syrian rue, etc. This research is of a library type, and after collecting and categorizing the data, it was done through a descriptive-analytical method. reviewing the sonnets, odes, and Mathnawi of Mantiq al-tair, Elahi-nameh, Mosibat-nameh, and Asrar-nameh, it can be concluded that a number of warding badness myths are used in these works in an internal and spiritual way. In the mystical belief, the seeker does not hesitate to do anything, such as burning seeds of syrian rue, or even burning or mentally sacrificing himself, using amulets and prayers, making vows, offering his life, etc., to ward off the evil eye from his lover. So that his beloved is safe from calamities and harm

  Keywords: myth, warding badness, sacrifice, poetic works, Attar
 • Maryam Sazegar, Reza Ashrafzadeh *, Mohammad Shah Badiezadeh Page 3

  Analyzing the symbolic concepts of animals in the poems of Madi Akhvan based on Jakobson's theory of verbal communication Polysemy elements are one of the most widely used indirect methods of expression in contemporary poetry, and among them, the symbol is the main artistic technique of modern poets, which is always used by committed creators to express social and political purposes. This study analyzes the critical and social symbols of animals in the poetry of Akhavan while examining linguistic roles based on Jacobson’s verbal communication pattern. Akhavan has given a special character to poetry due to the use of symbols that are rooted in the culture of ancient Iran, and because animals in the poetry of Akhavan are often used in a symbolic sense, the basis of the work is the role of metalanguage. The most important purpose of this article is to receive abstract messages and social and critical concepts embedded in animal symbols and to express social corruptions in the poet's homeland poems. Findings show that the symbols of the Akhavan are a representation of the conditions governing society and social and political unspoken. The method of collecting information is library and documentary and the statistical population of the study includes the Book of Poems of Mahdi Akhavan- Sales. The present research has been compiled in an analytical and descriptive manner that is suitable for conveying educational, social and symbolic concepts. And the messages of Akhavan in most poems reflect the metalanguage, emotional, referential and persuasive functions.

  Keywords: poems of Akhavan, social criticism, symbolic concepts of animals, verbal communication, Jakobson
 • Mojtaba Goli * Page 4

  If today's themes are helped by ancient myths, we have a kind of mythical experience. The sea and its similarities are no exception. The sea represents infinity, life, breadth, depth, saltiness, movement, and the like. Contemporary poetry (especially Nima, Shamlou, Akhavan, Sohrab, and Forough) has referred to this phenomenon and its similarities symbolically. The sea in Persian poetry has a symbolic, mythical, religious, literary, romantic and mystical meaning that its understanding is important to realize the infrastructure of poet's thought. Nima separates the two vulnerable and affluent strata of society by the shoreline of the secrets sea. In Shamlou's Animism, the negative myth of the reincarnation of the evil spirit in human existence is mentioned as the breaking and conquest of the sea. Shamlou mentions the self-knowledge myth of the first human as diving at sea. Akhavan's poetry has been expressed in a magnificent, mythical, traditionalist, symbolic way and with a bitter and negative view on the contemporary society. Sohrab is more involved in the mythical symbolism of water and sea than the other poets mentioned above. Forough's new interpretations of the mythical expression of sea are expressed in a surreal tone

  Keywords: Sea, Sohrab Sepehri, Forough Farokhzad, Nima Youshij, Ahmad Shamlou, Mahdi Akhavan Sales
 • Parvin Gholinejad, Seyyed Fazlollah Razavipour *, Narges Skoui Page 5

  Rhetorical questions with secondary semantics play a crucial role in identifying style, increasing the semantic and emotional load of words, inducing different tones, diversity in artistic ambiguity, and beautifying the text. Therefore, seeking all kinds of rhetorical questions and classifying and criticizing them has been very important in stylistic research, rhetorical criticism, and discursive analysis. The present study aimed to examine the types of questions in Nima Yoshij's poems and analyze and classify the questions in order to induce secondary and discursive semantics. This descriptive-statistical and discursive study indicated that out of a total of 191 rhetorical questions, the themes of emphasis, denial, regret, complaint, rebuke, and prohibition allocate the highest frequency. The evasion, irony and mockery, surprise, wish, and desire semantics have been used a lot among the rhetorical questions in Nima Yoshij's poetry. These questions hold a prominent place in Nima Yoshij's inner and philosophical conversations with himself and nature, his social criticisms, presentation of phenomenological and ideological attitudes, and emotional and critical complaints. Further, the questions make Nima Yoshij's poems specific with respect to his personal style mixed with particular worldview.

  Keywords: Rhetorical question, Nima Yoshij, secondary semantics, content analysis, rhetorical criticism
 • Soraya Islamikho, Mohammad Hakim Azar *, Asghar Rezapourian Page 6

  In poems divan (book of poems) of most poets, the arrangement of poems is alphabetical, based on rhyming alphabet of poetry. But some poets have used another method to arrangements the poems in their divan, sayeri mashhadi is one of these poets. He is a shia poet from the safavid era that arrangements of his poems based on visual repetitive words. The tactics that he has used in repetitive words causes the music boost, beat, continuity and coherence of the text and by these tactics he has created a special poetic style for himself. Sometimes repetitive words in his poetry have obvious and hidden signs which phonetically and semantically make the structure of the text and these repetitive words emphasize the poet's desired feeling and mattering. Considering that the style of the poet it is not separated from the worldview, personality and spirit of the poet, as a result it is possible to get acquainted with the intellectual coordinates of the poet by identifying the poet's unique style in composing poems in his divan, and also can be aware the poet's purpose. His purpose about this conscious repetition, is giving importance to the topic and attracting the attention of his audience, by insinuation and repetition, he penetrates fleeting emotions in his audience minds. And that's how he clearly showed the inseparable relationship between word and meaning. By studying the repetitive words in his poetry, it can be concluded that he is a semanticist and naturalist poet. In this research, library method and analytical-statistical method were used.