فهرست مطالب

 • پیاپی 49 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مهسا فاضل*، محمدرضا عظیمی، مسعود احمدی، محمد آرمین، حسن حمیدی صفحات 1-15
  به منظور ارزیابی و انتخاب مناسبترین ژنوتیپ چغندر قند در کشت زمستانه، 18 ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به طور جداگانه در دو منطقه جوین و تربت جام در سال زراعی 99-1398 مورد بررسی قرار گرفت. در منطقه جوین 1/94 درصد و در تربت جام 90 درصد از کل تنوع موجود در بین داده ها توسط سه مولفه توجیه شد که طبق این نتایج صفات درصد قند ملاس، محتوی سدیم، ضریب استحصال شکر و عملکرد ریشه به عنوان معیارهای مناسب در انتخاب ژنوتیپ ها جهت کشت زمستانه بیشترین تاثیر را در مولفه های اول تا سوم داشتند. تجزیه خوشه ای به روش Ward نشان داد، ژنوتیپ های مورد بررسی در هر دو منطقه جوین و تربت جام در سه خوشه قرار گرفتند. در منطقه جوین در خوشه اول ژنوتیپ FDIR19B3021 و در تربت جام ژنوتیپ FDIR19B4028، در خوشه دوم ژنوتیپ ها SBSI-6 و SVZA2019-JD0402 به ترتیب برای منطقه جوین و تربت جام و در خوشه سوم ژنوتیپ SVZA2019-JD0400 برای منطقه جوین و رقم Perfekta به عنوان نماینده گروه برای تربت جام انتخاب شد. در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که دو منطقه از نظر ژنوتیپ مورد استفاده با هم تفاوت دارند و در کشت زمستانه اگرچه عملکرد ریشه در حد مطلوبی تولید می شود اما افزایش ناخالصی های ریشه به عنوان یک مشکل این روش کاشت می باشد. بر این اساس در منطقه جوین ژنوتیپ FDIR19B3021 و در منطقه تربت جام ژنوتیپ FDIR19B4028 قابل پیشنهاد می باشد.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، تجزیه به مولفه های اصلی، چغندرقند، کاشت زمستانه
 • اشکان رستمیان، پیام معاونی*، مهدی صادقی شعاع، حمید مظفری، فائزه رجب زاده صفحات 16-33

  این تحقیق واکنش گندم در برابر تنش های مختلف رطوبتی و روش های مختلف آبیاری و همچنین عکس العمل به باکتری های محرک رشد از لحاظ صفات مختلف مربوط به عملکرد و کارایی مصرف آب را طی دو سال زراعی مورد ارزیابی قرار داد. فاکتورهای آزمایش شامل رژیم آبیاری با سه سطح (آبیاری در 40 درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس در تمام دوره رشدی (کامل)، آبیاری طبیعی تا گرده افشانی و عدم آبیاری تا 60 درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس تا پایان دوره رشدی، آبیاری تا گرده افشانی در 60 درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس و قطع آبیاری تا پایان دوره رشدی) روش های آبیاری با 5 سطح (نشتی معمول، نشتی یک جویچه در میان متغیر، نشتی یک جویچه در میان ثابت، بارانی و تیپ (نواری-قطره ای)) و فاکتور سوم باکتری های افزاینده رشد با دو سطح (عدم مصرف و مصرف (تلفیق میکروباکتریوم+ ازتو باکتر+آزوسپریلیوم+ سودوموناس) بودند. نتایج نشان دادند فاکتور رژیم آبیاری بر روی عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه تاثیر معنی داری داشت به طوری که رژیم آبیاری دوم و سوم (به ترتیب با 89/7 و 70/4 تن در هکتار) باعث کاهش عملکرد دانه با کاهش به ترتیب 39/20 و 58/52 درصد شدند. روش های مختلف آبیاری بر روی صفات مختلف کمی و کیفی تاثیر گذار بود اما در روش آبیاری تیپ بیشترین کارایی مصرف آب را با 00/3 کیلوگرم بر متر مکعب نشان داد. استفاده از تلفیق باکتری باعث افزایش عملکرد بیولوژیک و دانه به ترتیب به میزان 79/9 و 51/13 درصد گردید.

  کلیدواژگان: گندم، رژیم آبیاری، روش های آبیاری، باکتری های محرک رشد، کارایی مصرف آب
 • فائزه زعفریان*، الهام قدرتی، محمد رضوانی صفحات 34-43
  به‏منظور ارزیابی قدرت رقابتی سویا با علف هرز عروسک پشت پرده، آزمایشی در دو شرایط گلخانه ای و مزرعه ای در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گردید. تیمارهای اعمال شده در هر دو شرایط آزمایشی شامل پنج نسبت کاشت گیاه سویا و علف هرز عروسک پشت پرده شامل: 25:75 (سویا - علف هرز)، 50:50 (سویا - علف هرز)، 75:25 (سویا - علف هرز) و خالص (100 درصد سویا و گونه علف هرز) بود. براساس نتایج، حداکثر عملکرد سویا در گلدان (60/39 گرم در بوته) و در شرایط مزرعه (44/141 گرم در متر مربع) در شرایط عاری از علف های هرز (کشت خالص سویا) به‏دست آمد و افزایش تراکم سویا سبب کاهش زیست توده علف هرز نسبت‏به کشت خالص آن گردید. در شرایط گلدان و مزرعه، بیشترین تعداد غلاف در بوته (به ترتیب 66/171 و 201 عدد) و وزن 100 دانه (به ترتیب 45/18 و 85/17 گرم) در کشت خالص سویا (عاری از علف هرز) دیده شد. همچنین بررسی شاخص تحمل رقابت سویا به تراکم های متفاوت گونه عروسک پشت پرده نشان داد که گیاه سویا به تراکم های پایین (25 درصد) P. alkekengi متحمل تر است. بررسی شاخص رقابت نیز نشان داد که سویا در تراکم های پایین گونه عروسک پشت پرده نیز از قدرت رقابتی بالاتری نسبت‏به این گونه برخوردار بوده و مانع از افزایش زیست توده این علف هرز گردید.
  کلیدواژگان: زیست توده، شاخص رقابت، علف هرز، عملکرد
 • مرتضی سیاوشی*، سلمان دستان صفحات 44-54
  به منظور مقایسه ویژگی های کمی و کیفی دو رقم پابلند برنج تحت سیستم های مختلف کاشت، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان نکا در سال 1400 اجرا شد. دو رقم کم محصول سنگ طارم و طارم هاشمی به عنوان عامل اصلی و سیستم های کاشت رایج منطقه (سنتی)، بهبودیافته و سیستم کاشت فشرده برنج به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که رقم طارم هاشمی (3371 کیلوگرم در هکتار) و سنگ طارم (3448 کیلوگرم در هکتار) از نظر عملکرد دانه تولیدی در یک گروه آماری قرار گرفتند ولی غلظت نیتروژن در دانه برنج رقم طارم هاشمی (1/49 درصد) به طور معنی داری بالاتر از رقم سنگ طارم (1/39 درصد) بود. گیاهان کشت شده در سیستم کاشت فشرده برنج با میانگین 3736 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید نمودند که در مقایسه با سیستمهای کاشت سنتی و بهبودیافته به ترتیب حدود 14/9و 11/3 درصد افزایش عملکرد نشان دادند. استفاده از سیستم کاشت فشرده منجر به تولید بیشترین غلظت نیتروژن در دانه (1/63 درصد) و بکارگیری از نظام کاشت بهبودیافته موجب تجمع بیشترین غلظت فسفر (0/15 درصد) و پتاسیم (0/47 درصد) در دانه برنج گردید. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از سیستم کاشت فشرده برنج موجب افزایش کمی و کیفی و تولید پایدار برنج میگردد.
  کلیدواژگان: برنج، سیستم زراعی، عملکرد دانه، غلظت عناصر غذایی
 • زهرا آقائی* صفحات 55-68
  جنس سالویا متعلق به خانواده نعناعیان از جمله گیاهان دارویی است که خواص ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد مالاریا برای اسانس و عصاره های این گیاهان به اثبات رسانیده است. در پژوهش حاضر، بخش هوایی هفت گونه گیاهی از جنس سالویا شامل , Salvia santolinifolia S. sharifii, S. aegyptiaca S.compressa, S. eremophila, S. macilenta, S. macrosiphon در بهار 1399، در مرحله گلدهی کامل به روش دستی از زیستگاه های طبیعی مناطق مختلف استان هرمزگان جمع آوری شدند. مطالعه ترکیبات فرار این گونه ها با روش GC/MS منجر به شناسایی و تعیین ترکیباتی چون آلفا-پینن، لینالول، لیمونن، (ای)- کاریوفیلن، کاریوفیلن اکسید، ژرانیول، بورنیول، منتول، پی- سیمن شناسایی شد. از روش 2 و 2 دی دی فنیل، 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی هفت گونه مریم گلی ارزیابی شد. بالاترین IC50 متعلق به گونه های S. aegyptiaca و santolinifolia و کمترین IC50 متعلق به گونه S. macilenta بود. بالاترین درصد مهار رادیکال آزاد متعلق به گونه S. macilenta در غلظت 1600 میکروگرم بر میلی لیتر بود. جهت اندازه گیری ترکیبات پلی فنولی عصاره متانولی گونه های مریم گلی از دستگاه HPLC استفاده شد. به طور کلی 17 ترکیب در عصاره متانولی شناسایی شد که فقط ترکیبات هسپرتین، رزمارنیک اسید، ترانس فرولیک اسید، اوژنول، هسپردین، کارواکرول، کومارین، کیورستین و کاتچین تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: گونه های مریم گلی، خاصیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات پلی فنول
|
 • Mahsa Fazel *, Mohammad Azimi, Masoud Ahmadi, Mohammad Armin, Hasan Hamidy Pages 1-15
  To evaluation and selection of different genotypes of sugar beet for winter cultivation in Razavi Khorasan province, a randomized complete block design with four replications was conducted separately in two regions (Jovin and Torbet-Jam) in 2018-19.In the Jovein region, 94.11 percent of the total variation in the data was explained by three components. Based on these findings, the characteristics of molasses sugar, sodium content, sugar extraction coefficient, and root yield are the most appropriate selection criteria for winter planting genotypes. Using Ward's method, cluster analysis revealed that the investigated genotypes were distributed into three clusters in both regions. FDIR19B3021 genotype in the first cluster of the Jovin region and FDIR19B4028 genotype in the Torbet-Jam region, SBSI-6 and SVZA2019-JD0402 genotypes in the second cluster as desirable genotypes for the Jovin and Torbet-Jam regions, and SVZA2019-JD0400 genotype in the third cluster. The Perfekta variety was selected as the Torbet-Jam representative for the Jovin region. The results of the experiment demonstrated that the genotypes used in the two regions are distinct, and that the increase in root impurities is a problem associated with winter cultivation, despite the fact that the root yield is maximized. The FDIR19B3021 genotype is recommended in the Jovin region, while the FDIR19B4028 genotype can be suggested in the Torbet-Jam region.
  Keywords: Cluster analysis, principal components analysis, Sugar beet, winter planting
 • Ashkan Rostamian, Payam Moaveni *, Mehdi Sadeghi Shoae, Hamid Mozafari, Faezeh Rajabzadeh Pages 16-33

  This research evaluated the reaction of wheat against different moisture stresses and different irrigation methods, as well as the reaction to growth-promoting bacteria in terms of different traits related to yield and water use efficiency during two crop years. The experimental factors include the irrigation regime with three levels (irrigation at 40% of available moisture discharge during the entire growth period (normal), normal irrigation until pollination and no irrigation up to 60% of available moisture discharge until the end of the growth period, irrigation until pollination and stop irrigation until the end of the growth period), irrigation methods with 5 levels (regular leakage, leakage of one furrow in the middle of variable, leakage of one furrow in the middle of constant, rain, type (strip-drop)) and the third factor of growth-increasing bacteria with There were two levels (non-use and use (combination of Microbacterium + Azobacter + Azosperlium + Pseudomonas). The results showed that the factor of irrigation regime had a significant effect on biological performance and grain yield, so that the second and third irrigation regimes (respectively with 7.89 and 4.70 tons per hectare) reduced these traits. Different irrigation methods had an effect on different quantitative and qualitative traits, but the most efficient water consumption was achieved in the tip irrigation method with a rate of 3 kg/m3. The use of bacterial integration increased the biological yield and grain to the extent of 9.79 and 13.51 percent.

  Keywords: Wheat, irrigation regime, Irrigation methods, Growth-inducing bacteria, water use efficiency
 • Faezeh Zaefarian *, Elham Ghodrati, Mohammad Rezvani Pages 34-43
  In order to assess the competitive ability of soybean with P. alkekengi, a test was conducted at sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. This research was carried out in two greenhouse and field condition. The treatments consisted of five planting ratios of soybean and P. alkekengi including: 25:75 (soybean - weed), 50:50 (soybean - weed), 75:25 (soybean - weed) and pure (100% soybean and weed species). According to the results the maximum yield of soybean in pot (39.60 g plant-1) and field conditions the maximum yield of soybean (141.44 g m-2) were obtained in weed-free conditions (soybean monoculture) and increasing soybean density reduce P. alkekengi biomass than the monoculture of this weeds. In pot and field conditions, the highest pod number per plant (171.66 and 201, respectively) and 100- seed weight (18.45 and 17.85 g, respectively) were observed in pure soybean (weed-free) cultivation. Also soybean tolerance to different densities of P. alkekengi showed that soybean can tolerate low density (25 percent) of P. alkekengi. Also study the competitiveness index (CI) showed that soybean at low density of physalis was higher and inhibit the weed biomass increment. The results showed that soybeans had a higher tolerance index and competitiveness index than the P. alkekengi. In general, increasing the density of P. alkekengi reduced the yield and yield components of soybeans in both potted and field conditions. In general, soybeans in low densities of P. alkekengi had a higher competitive ability than this species and inhibit the increase of weed biomass.
  Keywords: biomass, Competitiveness index, weed, Yield
 • Morteza Siavoshi *, Salman Dastan Pages 44-54
  In order to compare the quantitative and qualitative characteristics of two tall rice cultivars under different planting systems, an experiment was conducted as a split-plot in a randomized complete block design with four replications at the farmer's field located in Neka during 2021-2022. The rice cultivars at two levels (Tarom Hashemi and Sange-Tarom) as the main plot and the planting systems at three levels (traditional planting, improved planting and system of rice intensification (SRI)) as the sub-factor were considered. The results showed that the Tarom Hashemi cultivar (3371 kg.ha-1) and Sange-Tarom (3448 kg.ha-1) were in the same statistical group in terms of grain yield, but the nitrogen concentration in rice grains for Tarom Hashemi (1.49%) was significantly higher than Sange-Tarom (1.39%). The plants cultivated in the SRI produced the highest grain yield with an average of 3736 kg.ha-1, which showed an increase in yield by 14.9% and 11.3%, respectively, compared with the traditional and improved planting systems. The use of SRI management led to the production of the highest concentration of nitrogen in the grain (1.63%) and the application of the improved planting system resulted in the accumulation of the highest concentration of phosphorus (0.15%) and potassium (0.47%) in the rice grain. Therefore, according to the results of the present research, the use of SRI management system increases the quantitative and qualitative characteristics and sustainable production of rice.
  Keywords: cropping system, Grain yield, Nutrient concentration, Rice
 • Zahra Aghaee * Pages 55-68
  Salvia belongs to the mint family and is one of the medicinal plants that has proven its antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory and anti-malarial properties for the essential oils and extracts of these plants based on recent research. In the present thesis, the aerial part of seven plant species of Salvia including Salvia sharifii, S. aegyptiaca, S. santolinifolia, S. compressa, S. eremophila, S. macilenta, S. macrosiphon in the spring of 2020, in the stage of full flowering by natural habitat different from Hormozgan province were collected. The study of volatile compounds of these species by GC / MS method led to the identification and determination of compounds such as α –Pinene, Linalool, Limonene, (E)-Caryophyllene, Caryophyllene oxide, Geraniol, Borneol, Menthol and p-Cymene. DPPH method evaluated the antioxidant properties of methanolic extracts of seven species of Salvia. The highest IC50 belonged to S. aegyptiaca and santolinifolia and there was no significant difference with each other and the lowest IC50 belonged to S. macilenta. The highest percentage of free radical scavenging belonged to S. macilenta at a concentration of 1600 μg / ml. HPLC was used to measure the polyphenolic compounds of methanolic extracts of Salvia species. A total of 17 compounds were identified in methanolic extracts, of which only were detected Hesperetin, Rosmarinic acid, Trans-ferulic acid, Eugenol, Hesperedin, Carvacrol, Coumarin, Quercetin and Catechin. The results of this study showed that the amount of total phenol in S. eremophila species was the highest and was significantly different from other species.
  Keywords: Salvia species, Antioxidant properties, Polyphenol compounds