فهرست مطالب

 • پیاپی 30 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرزانه ساسان پور*، مدیا حکیمی صفحات 1-20

  تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی بنیان های بوم شناختی و تاثیر آن ها بر زیست پذیری منطقه یک کلان شهر تهران انجام شده است. کلان شهر تهران همانند سایر کلان شهرهای دیگر با مشکلات بسیاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی همچون کاهش زیست پذیری و کمرنگ تر شدن اهمیت بنیان های بوم شناختی در ساختار زندگی شهری روبرو است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. با بهره گیری از تکنیک TOPSIS و با استفاده از فرایند سلسه مراتب AHP شاخص های بوم شناختی وزن دهی و با تکیه بر منطق FUZZY نواحی ده گانه منطقه 1 رتبه بندی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین این نواحی ناحیه 4 با ارزش 957/0 بالاترین رتبه و ناحیه 8 با ارزش 243/0 پایین ترین رتبه را از نظر تاثیر بنیان های بوم شناختی بر زیست پذیری کسب نموده است. می توان نتیجه گرفت هرچه بنیان های بوم شناختی در مناطق شهری بیش تر و دارای کیفیت بالاتری باشد، نقش آن ها در زیست پذیری مناطق شهری بیش تر خواهد بود. نوآوری این پژوهش شناسایی بنیان های بوم شناختی موجود در منطقه یک و استفاده از تکنیک  AHP و FUZZY است.

  کلیدواژگان: بنیان های بوم شناختی، زیست پذیری، توسعه پایدار، منطقه یک تهران
 • ملیحه تقی پور*، علی اکبر حیدری، فرزانه نریمانی صفحات 21-42

  هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش نظام رفتاری در اجتماع پذیری پارک های شهری در پارک آزادی شیراز است. شیوه پژوهش ترکیبی شامل روش های توصیفی، تحلیلی با بهره گیری از روان شناسی محیط، مطالعات کتابخانه ای، مشاهده و برداشت میدانی است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و استدلال منطقی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اجتماع پذیری و چندعملکردی بودن و گستردگی قابلیت ها می تواند نشان از غنی بودن فضا باشد؛ به گونه ای که فضا با وجود موانع و چالش های موجود، درمجموع کارکرد قابل قبولی را از خود نشان داده و درگذر زمان می تواند عملکردها و نقش های جدید و متناسب با تغییرات اجتماعی را بپذیرد. همچنین یافته ها نشان می دهد که فعالیت های اختیاری و اجتماعی بیش تر از فعالیت های اجباری سبب ارتقای اجتماع پذیری فضا می شوند و در نهایت به ترسیم مدل الگوی فعالیتی می پردازد که بیش ترین تاثیرگذاری را بر اجتماع پذیری دارد.

  کلیدواژگان: نظام رفتاری، اجتماع پذیری، پارک های شهری، شیراز
 • سمانه سعیدی، مهدی منتظرالحجه*، مجتبی شریف نژاد صفحات 43-64

  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه عوامل کمی درجه محصوریت با اختلاف دما (اختلاف میانگین دمای گذرها با میانگین دمای شهر در یک زمان مشابه) در گذرهای تاریخی شهر میبد انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. اختلاف دمایی گذرهای تاریخی با میانگین دمای شهر به عنوان متغیر وابسته و چهار متغیر طول، عرض، ارتفاع بدنه و میزان محصوریت گذر به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. جامعه آماری 90 گذر در بافت تاریخی شهر و نحوه انتخاب گذرها به صورت تصادفی و براساس سهم گذرها از هر محله از کل شبکه معابر در بافت تاریخی شهر بود. به منظور سنجش رابطه عوامل کمی درجه محصوریت و تغییرات دمایی از آزمون های همبستگی، رگرسیون خطی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو مولفه درجه محصوریت و ارتفاع جداره با بتای 634/0 و 623/0 در سطح معناداری بالای 95 درصد، رابطه معنادار و مستقیمی را با اختلاف دمای گذرهای تاریخی و دمای شهر داشته است. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که میان طول و عرض گذر و تغییرات دمایی در شهر میبد رابطه معناداری مشاهده نمی شود، حال آنکه میان ارتفاع جداره و میزان محصوریت گذر و تغییرات دمایی رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: درجه محصوریت، اختلاف دمایی، آسایش حرارتی، گذر تاریخی، میبد
 • محمد کاظمی، فریبرز محمدی، علیرضا نفرزادگان* صفحات 65-82

  هدف از پژوهش حاضر آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی در شهر میناب طی سه بازه زمانی (سال های 1975-1988، 1988-2000 و 2000-2014) می باشد. بنابراین این تحقیق از نوع کاربردی می باشد. بدین منظور از تصاویر TM و OLI ماهواره لندست استفاده شد. تغییرات فیزیکی شهر از طریق تحلیل مقادیر مستخرج از دو شاخص تفاضل نرمال شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) بدست آمد. برای پیدا کردن جزایر حرارتی از الگوریتم های تک کاناله و پنجره مجزا در نرم افزار ENVI استفاده شد. تغییرات مکانی دمای سطح زمین در نرم افزار ArcGIS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان گسترش فیزیکی شهر در سال های 1988 تا 2000، به میزان 61/901 هکتار اتفاق افتاده که 6/55 درصد آن براساس رشد جمعیت و 4/44 درصد براساس افزایش سرانه زمین بوده است. مساحت جزایر حرارتی 96/112 هکتار برآورد گردید و روند شمالی-جنوبی و شرقی-غربی را نشان می-داد، که نسبت به دوره ی ماقبل خود بیش از 4 برابر رشد داشته است. سهم عامل جمعیت در این رشد 8/62 هکتار و سهم رشد بی قواره شهری 16/50 هکتار بوده است. همچنین مقدار آنتروپی شانون 3/0 بود که حکایت از رشدی غیرمتراکم در دوره مذکور دارد. در کل، در بازه 39 ساله مورد بررسی در شهر میناب، افزایش 5 برابری وسعت شهر، افزایش 34/6 برابری جمعیت و افزایش 7/5 برابری سطح جزایر حرارتی شهری مشاهده شده است.

  کلیدواژگان: جزیره حرارتی شهری، پنجره مجزا، سنجش از دور، گسترش افقی بی قواره شهری، روند مکانی
 • سمیه هاتفی شجاع* صفحات 83-98

  هدف از مطالعه حاضر سنجش مولفه های کیفی موثر بر امنیت معابر شهری در معابر مرکزی شهر همدان و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده است. جهت گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 74/0 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری مغازه داران و عابرین حاضر در محدوده بودند که با توجه نامعین بودن تعداد جامعه موردبررسی با استفاده از فرمول جامعه آماری نامعین کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. بررسی امنیت معابر شهر همدان موضوعی است که پیشینه ای ندارد و نتایج آن مکمل مطالعات پیشین می باشد که ایزدی و حقی در میدان امام شهر همدان به آن پرداخته اند. نتایج نشان داد که خیابان بوعلی بیش ترین امنیت را نسبت به پنج معبر دیگر دارد. در این خیابان فعالیت و کاربری زمین با داشتن 87/0 بارعاملی بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داد. سایر خیابان های ازنظر شرایط امنیتی عبارت بودند از خیابان شریعتی (فعالیت و کاربری زمین با دارا بودن 72/0)، خیابان تختی (فعالیت و کاربری زمین با 66/0)، خیابان باباطاهر (فعالیت و کاربری زمین با دارا بودن 63/0)، خیابان شهدا (نقش نظارت اجتماعی با دارا بودن 48/0) و خیابان اکباتان (نقش خوانایی با دارا بودن 42/0). نتیجه بررسی نشان داد که عامل فعالیت و کاربری زمین بیش ترین تاثیرگذاری را بر امنیت معابر شهری همدان دارد.

  کلیدواژگان: مولفه های کیفی، امنیت معابر شهری، کیفیت محیط، همدان
 • شیرکو احمدی* صفحات 99-118
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر سردشت می باشد. روش تحقیق اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بود و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها با توجه به نظرات استفاده کنندگان از فضاهای عمومی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ver.19.0 و Arc GIS ver.10.1 مورد تجزیه و نحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مبلمان و امکانات ایمنی در حد متوسط و پایین بوده است. همچنین از بین کلیه گویه های مورد مطالعه؛ اجتماع پذیری، فعالیت و کارکرد، زیبایی و آسایش و دسترسی پذیری به ترتیب محله های گرده سور با (73/0)، سوی برده قوچ (62/0)، گرده سور (81/0) و گرده سور و سه راه مارغان (100/0) برخورداری، دارای بیش ترین محرومیت و محله های سرچاوه (98/0)، سرچاوه (93/0)، فرهنگیان (96/0) و آشان با (100/0) برخورداری، دارای بیش ترین میزان توسعه می باشند. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان می دهد که محدودیت حضور زنان در فضاهای عمومی با ضریب 163/0- و آلودگی های محیطی با ضریب 361/0- دارای رابطه منفی و معکوس و شاخص های مربوط به امکانات فضاها، مسیولیت پذیری، حس تعلق، مشارکت، امنیت و تعامل اجتماعی دارای ضریب همبستگی مستقیم و مثبت می باشند.
  کلیدواژگان: فضاهای عمومی، پایداری اجتماعی، شهر سردشت
 • رودابه فرهادی*، دنیا سلیمانی زاده صفحات 119-146

  این پژوهش وضعیت سکونتگاه های غیررسمی بندر امام خمینی (ره) را با توجه به شاخص های  راهبرد توسعه شهری (CDS) بررسی نموده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و کمی است. برای تشریح اهداف و اصول CDS از روش های اسنادی و کتابخانه ای، برای بررسی شاخص های آن در منطقه مورد مطالعه از پیمایش میدانی و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. حجم نمونه با فرمول کوکران به تعداد 376 نفر از ساکنان با نمونه گیری تصادفی ساده و 50 نفر از کارشناسان تعیین شد و 26 مولفه برای شاخص های حکمروایی، رقابتی بودن، بانکی بودن و قابل زندگی بودن به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه ها طبق ضریب آلفای کرونباخ، 76/0 برای پرسشنامه ساکنان و 81/0 برای پرسشنامه کارشناسان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی مانند آزمون T و برای تعیین راهبرد های مناسب از تحلیل SWOT و برای اولویت بندی راهبردها از روش QSPM استفاده شد. نتایج شاخص های مورد بررسی از نظر شهروندان با میانگین 3/2 و کارشناسان با میانگین 9/2 نشان داد که شاخص های CDS در بندر امام خمینی (ره) وضعیت مناسبی ندارند. راهبردهای مناسب (WT) با موقعیت تدافعی تعیین و اولویت بندی شدند. اولویت اول تا چهارم به ترتیب جلب مشارکت مردم، تمرکز بر تفکر استراتژیک و مدیریت یکپارچه شهری، توجه ویژه به مسایل زیست محیطی و عدالت در دسترسی به امکانات تعیین شد. رویکرد نوآورانه این پژوهش، ارایه راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت شهری است که در خلال 8 سال دفاع مقدس میزبان مهاجران جنگ تحمیلی بوده و فشار زیادی را تحمل کرده است.

  کلیدواژگان: راهبرد توسعه شهر، سکونتگاه های غیررسمی، بندر امام خمینی
 • حسین حاتمی نژاد*، محمد اسکندری نسب، محمد بیرانوند صفحات 147-168
  پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی در دو بافت خودرو (محله گوشه گاپله) و برنامه ریزی شده (شهرک اندیشه) شهر بروجرد و ارایه تحلیلی از کیفیت زندگی عینی و ذهنی آن دو محله پرداخته است. این پژوهش از نوع هدف، کاربردی و براساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده و شاخص های اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و اقتصادی برای مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی محلات به کار گرفته شدند. شیوه جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی است. برای سنجش کیفیت زندگی در بعد ذهنی، ابتدا با استفاده از روش پیمایش، از میان جامعه آماری، به شیوه تصادفی با 373 نمونه در محلات مورد مطالعه مصاحبه گردید. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار SPSS و آماره T دو نمونه مستقل و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. هم چنین برای سنجش کیفیت زندگی عینی از داده های مکانی بلوک های سرشماری سال 1395 مرکز آمار استفاده و شکل هایی در نرم افزار GIS برای شاخص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و کلی کیفیت زندگی تهیه گردید. نتایج نشان داد که وضعیت محله شهرک اندیشه، در تمامی شاخص های کیفیت زندگی ذهنی به غیر از شاخص اجتماعی، بهتر از محله گوشه گاپله است. هم چنین شکل کلی کیفیت زندگی عینی نیز این امر را اثبات می کند. درنهایت می توان ادعا کرد که کیفیت زندگی در محله اندیشه مطلوب تر از گوشه گاپله است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی شهری، محلات خودرو، محلات برنامه ریزی شده، شهر بروجرد
|
 • Farzaneh Sasanpour *, Media Hakimi Pages 1-20

  The present research has been conducted with the aim of identifying and evaluating the ecological foundations and their impact on livability of district 1 of Tehran metropolis. Tehran metropolis, like other metropolises, is facing many problems in economic, social, environmental and physical fields, such as reduction of livability and diminishing the importance of ecological foundations in the structure of urban life. The method of this research is descriptive - analytical and it is applied in terms of purpose. By using Topsis technique and AHP hierarchy process, ecological indicators were weighted and ranked based on FUZZY method of the ten regions of district 1. The results show that among these regions district 4 with a value of 0.957 has the highest and  district 8 with a value of 0.243 has the lowest rank in terms of the impact of ecological foundations on livability . It can be concluded that the more and higher quality the ecological foundations are in urban areas, their role will be more in the viability of urban areas. The innovation of this research is to identify the existing ecological foundations in district 1 and use of AHP and FUZZY techniques.

  Keywords: Ecological foundations, livability, Sustainable Development, district 1 of Tehran
 • Malihe Taghipour *, Aliakbar Heidari, Farzaneh Narimani Pages 21-42

  The purpose of the present study is to investigate the role of behavioral system in the sociability of urban parks in Azadi Park of Shiraz. The method is combined that includes descriptive and analytical methods using environmental psychology, library studies and field observations. The data has been collected through questionnaires and logical reasoning.  The results show that the sociability and the multifunctionality and and the wide range of capabilities can indicate the richness of the space in such a way that despite the existing obstacles and challenges, the space has shown an acceptable function, and over time, it can develop new functions and roles, in accordance with social changes. Also, the findings show that voluntary and social activities increase the sociability of the space more than mandatory activities, and finally, it draws a model of the activity pattern; which has the greatest impact on sociability.

  Keywords: Behavioral System, socialization, Urban Park, Shiraz
 • Samane Saeedi, Mahdi Montazerolhodjah *, Mojtaba Sharifnejad Pages 43-64

  The present study was conducted with the aim of explaining the relationship between the quantitative factors of degree of enclosure and the temperature difference (the difference between the average temperature of the passages and the average temperature of the city at the same time) in the historical passages of the city of Meybod. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The dependent variable was the temperature difference of historical passages with the average temperature of the city and the four variables of length, width, height of the body and the degree of enclosure of the passage were considered as independent variables. The statistical population is 90 passages in the historical context of Meibod city. The way of choosing the passages was random and based on their share from each neighborhood of the entire network of passages in the historical context of the city. Correlation tests, linear regression and Pearson's correlation test were used to measure the relationship between the quantitative factors of degree of enclosure and temperature changes. The results indicate that the two components of enclosure degree and wall height with beta of 0.634 and 0.623 at a significance level above %95 have a signinificant and direct relationship with the temperature difference of historical passages and city temperature. According to the findings it can be concluded that there is no signinificant relationship between the length and width of the passages and temperature changes in the city, while there is a significant relationship between the height of the wall and the degree of enclosure of the passages and temperature changes.

  Keywords: Degree of Enclosure, Temperature Difference, Thermal Comfort, Historical Passage, Meybod
 • Mohamad Kazemi, Fariborz Mohammadi, AliReza Nafarzadegan * Pages 65-82

  The purpose of this study is to reveal the physical expansion and spatial changes of heat islands in Minab city during three time periods (1975-1988, 1988-2000, and 2000-2014). For this purpose, TM and OLI images of Landsat satellite were  used. The physical changes of the city were obtained by analyzing the values extracted from the two indices of normalized difference built (NDBI) and normalized difference vegetation (NDVI). To find heat islands of the city, single-channel and separate-window algorithms  and to investigate the contribution of population growth and urban horizontal growth on changes in heat islands, Shannon and Holdren entropy models were  used. The results showed that the maximum amount of physical expansion of the city happened 901.61 hectares, in the years 1988 to 2000 of which 55.6 percent was based on population growth and 44.4 percent was based on the incrae of land per capita. The area of the heat islands was estimated to be 112.96 hectares, indicating the north-south and east-west trend, which has grown more than 4 times compared to the previous period. The share of population factor in this growth was 62.8 hectares and the share of urban sprawl was 50.16 hectares. The Shannon’s entropy value was 0.3, indicating an unrestricted growth in the considered period. In general, in the 39-year period, a 5 fold increase in the size, a 6.34 fold increase in the population and a 5.7 fold increase in the heat islands area were observed in the Minab city. Since no documentary report has been presented regarding the investigation of heat islands in Minab city, the results of the present research can be used to manage the concentration of the city points.

  Keywords: Urban Heat Island, Separate window, Horizontal Urban Expansion, Spatial trend, Minab
 • Somayeh Hatefi Shojae * Pages 83-98

  The purpose of this study was to assess the qualitative components affecting the security of urban thoroughfares in the central roads of Hamedan and the method for so doing was descriptive-analytical. A researcher-made questionnaire was used to collect research data. The reliability of the instrument was confirmed by Cronbach's alpha test with a coefficient of 0.74. The statistical population was shopkeepers and passers-by in the area. Due to the uncertainty of the number of the study population, 384 people were determined as the sample size using the Cochran uncertain statistical population formula. The study of security in the streets of Hamadan is a subject that has no background and its results are complementary to the previous studies that Izadi and Haghi have dealt with in Imam Square of Hamadan.The results showed that Bouali Street has the highest security compared to the other five passages. In this street, activity and land use with 0.87 operating load was the highest position. Other streets in terms of security conditions were Shariati Street (activity and land use with 0.72), Takhti Street (activity and land use with 0.66), Babataher Street (activity and land use with 0.63), Shohada Street (role of social supervision with 0.48) and Ekbatan Street (role of readability with 0.42). The results indicated that the factor of activity and land use had the greatest impact on the security of urban roads in Hamedan.

  Keywords: qualitative components, Security of urban Pathways, environmental quality, Hamedan
 • Shirko Ahmadi * Pages 99-118
  The purpose of this research is to investigate and analyze the role of public spaces in the social sustainability of Sardasht city. The method was documentary-analytical and survey and the samples were selected using simple random sampling method. Findings were analyzed according to the users’ of public spaces opinions and by using SPSS ver.19.0 and Arc GIS ver.10.1 software. The results show that, furniture and safety facilities are moderate and low. Also from all the studied items; Sociability, activity and functionality, beauty and comfort and accessibility, respectively, quarters of Gerda Soor with (0.73), Sooy Barda Ghooch (0.62), Gerda Soor (0.81) and Gerda Soor and three-way Marghan (0.100) have the most deprivation and the quarters of Sarchaveh (0.98), Sarchaveh (0.93), Farhangian (0.96) and Ashan with (0.100) have the highest development. The results of correlation coefficient also show that the limitation of women's presence in public spaces with a coefficient of -0.163 and environmental pollution with a coefficient of -0.361 have a negative and inverse relationship and indicators related to the facilities of spaces, responsibility, sense of belonging, participation, security and social interaction have a direct and positive correlation coefficient.
  Keywords: public spaces, Social Sustainability, Sardasht City
 • Roudabeh Farhady *, Donya Soleimanizadeh Pages 119-146

  This research has investigated City Development Strategy (CDS) in improvement of informal settlements in Imam Khomeini Port. The research type  is applied and its method is descriptive-analytical and quantitative. We used documentary and library methods to explain the goals and principles of CDS field survey to check its indicators in the study area and questionnaire  to collect data.. The sample size was determined by Cochran formula with the number of 376 residents by simple random sampling and 50 experts and 26 components were selected as dependent variables for indicators of  governance, competitiveness, banking and livability. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient, 0.76 for the residents' and 0.81 for the experts' questionnaires. Inferentiotic statistics methods such as T-test were used for data analysis SWOT analysis was used to determine appropriate strategies and QSPM method was used to prioritize strategies. The results of the studied indicators from the perspective of citizens with an average of 2.3 and from the experts' view with an average of 2.9 showed that CDS indicators in Imam Khomeini port are not in a good conditions. Appropriate strategies (WT) with defensive position were determined and prioritized. The first to fourth priorities were determined in the order of attracting people's participation, focusing on strategic thinking and integrated urban management, paying special attention to environmental issues and justice in access to facilities. The innovative approach of this research is to provide operational solutions to improve the situation of a city that has hosted the immigrants of the imposed war and endured a lot of pressure during the 8 years of holy defense.

  Keywords: City Development Strategy, Informal Settlements, Imam Khomeini port
 • Hosein Hataminejad *, Mohamad Eskandari-Nasab, Mohammad Beiranvand Pages 147-168
  The main purpose of this research is to campare  quality of life in two unplanned (Gosheh Gapaleh) and planned (Andisheh town) neighborhoods of Borujerd city and analysis of the objective and subjective quality of life in these neighborhoods. This research is applied and based on descriptive and analytical nature and social, physical, environmental and economic indicators are used to compare the quality of life in neighborhoods. Data Collection is done based on the library studies, and field observations. In order to assess the quality of life in the subjective dimension, 373 questionnaires are completed randomly from the statistical society. SPSS (two independent T-test) and Modeling structural equations by Smart PLS software are used for the analysis of variables. The spatial data from 2015 census blocks of Statistics Center were used for estimating the objective quality of life. Moreover social, Economic and physical indicators maps are prepared in GIS software. According to result, Andisheh neighborhood is better than Gosheh Gapeleh neighborhood in all subjective quality of life indicators expect for social indicator. Also, the general form of objective life quality proves this Finally, it can be said that quality of life is more favorable in Andisheh neighborhood than Gosheh Gapeleh neighborhood.
  Keywords: Urban quality of life, Unplanned Neighborhoods, Planned Neighborhoods, Boroujerd city