فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 26، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسن حسینی*، محمدصادق شجاعی، عبدالله رحیمی صفحات 5-35

  هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل مفهومی معنای زندگی براساس آیات قرآن کریم و بررسی میزان روایی آن بود. برای این منظور، مفاهیم و گزاره های مرتبط با معنای زندگی با استفاده از دو راهبرد "جست و جوی واژگانی" و "متن خوانی باز" از قرآن کریم گردآوری و با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوای متون دینی (شجاعی، 1399الف) مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای حصول اطمینان از تطابق آن ها با محتوای متون دینی از یک سو و کاربرد آن در حوزه روان شناسی از سوی دیگر، اعتبار یافته ها با استفاده از ارزیابی نظرات متخصصان به وسیله 8 کارشناس با محاسبه شاخص روایی محتوا (CVI) و نسبت روایی محتوا (CVR) مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی گزاره های قرآنی، هفت مولفه به دست آمد که شامل: خدا به عنوان مبدا و مقصد هستی، هدفمندی خلقت، مسیر زندگی یگانه، ناپایداری زندگی دنیا، آسیب پذیری زندگی دنیا، گریز ناپذیری مرگ و زندگی جاودانه آخرت بود. سپس مدل مفهومی معنای زندگی براساس آیات قرآن استخراج گردید. براساس مدل مفهومی، این جهان دارای مبدا و مقصدی است و همه موجودات تکوینا به سمت مقصد در حرکتند. هدف نهایی زندگی، رسیدن به زندگی سعادتمند اخروی است و راه رسیدن به این هدف، مسیر یگانه و صراط مستقیم است.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، هدف از زندگی، خدا، مرگ، آخرت
 • سید علی طالقانی*، حسین رفیعی صفحات 35-63
  خوبی و بدی یا حسن و قبح چیست؟ این از مهم ترین پرسش ها در فرااخلاق است. متکلمان معتزله و امامیه پاسخ های متفاوتی به این پرسش داده اند، اما پرتکرارترین تعاریف آنها از حسن و قبیح را می توان در سه گروه اصلی جای داد: تعاریف سلبی، تعاریف ایجابی و تعاریف مشتمل بر عناصر ثواب یا عقاب الاهی. این سه گروه از تعاریف را به اختصار «تعاریف رایج» می خوانیم. در این مقاله گروه اول از تعاریف رایج، یعنی تعاریف سلبی، صورت بندی و سپس بررسی و ارزیابی شده اند. نخست، اختلاف نظرها و ابهامات موجود در این گروه از تعاریف حسن و قبیح را در قالب خوانش های مختلف از تعریف سلبی، صورت بندی کرده، سپس هر یک را بررسی و ارزیابی کرده ایم. از جمله اشکالات خوانش های مختلف می توان به این موارد اشاره کرد: 1) تعاریف سلبی فاقد شرط کافی برای حسن بودن هستند. 2) این تعاریف متضمن این فرض نادرست یا بحث انگیز است که هیچ فعل آگاهانه و اختیاری فاقد ارزش اخلاقی نیست. 3) در بسیاری از این تعاریف، حسن و قبح فعلی با حسن و قبح فاعلی خلط شده است. 4) این تعاریف حسن و قبیح را براساس نکوهش و عدم نکوهش تعریف می کنند، درحالی که ستایش و نکوهش یک فعل لزوما اخلاقی نیست و ممکن است برای مثال، بر بنیاد معیارهای معطوف به اهداف غیراخلاقی، مصلحت جویانه یا زیبایی شناختی باشد. در آخرین بخش نیز اشکالات مضاعفی بر تعاریف سلبی فاقد عنصر استحقاق وارد شده است.
  کلیدواژگان: حسن و قبح اخلاقی، متکلمان، تعاریف سلبی، مدح و ذم، حسن و قبح فعلی، حسن و قبح فاعلی، استحقاق
 • زهرا سلطانیه*، حسن مرادی صفحات 63-91

  حس ملالت را می توان ویژگی فراگیر جوامع مدرن و ریشه ی بسیاری از تحولات مثبت یا منفی در انسان دانست. هدف ما این است که بر اساس مبانی حکمت متعالیه، حس ملالت را تحلیل نماییم. ملالت چیست؟ چرا ایجاد می شود؟ و در مواجه با آن چه باید کرد؟ روش کار این بود که ابتدا ملالت و علت ایجاد آن را بر اساس این مبانی توصیف و تحلیل نماییم و سپس بر اساس همان مبانی، اخلاق مواجه با آن را بیان نماییم. نتیجه تحقیق این است که اگر عمل ارادی را دارای سه رکن مهم یعنی تصور مقصود، تصدیق به فایده آن و شوق و اراده برای رسیدن به آن بدانیم، آنگاه ضعف یا عدم شوق و اراده را می توان تعریف ملالت دانست. عدم تصور صحیح مقصود و عدم تصدیق به فایده آن را می توان دو دلیل برای ایجاد ملالت دانست. اولی می تواند ناشی از دید محدود ما در مرتبه حسی و خیالی هستی باشد و دومی می تواند ناشی از عدم تطبیق آن مقصود با مراتب عمیق تر نفس ما باشد. رنج ناشی از ملالت، در ابتدا، موجب روی گردانی انسان از یک ظهور به ظهوری دیگر در یک مرتبه و سرگردانی و پوچی می شود؛ اما با داشتن دید تشکیکی به هستی و انسان می تواند موجب روی گرادنی از مرتبه پایین تر وجود و سایه های ماهوی و هم سطح آن و ایجاد حرکت اشتدادی انسان به سوی مرتبه بالاتر شود.بنابراین باید ملالت را نشانه عدم رسیدن به مقصود یعنی جامعیت بین وحدت و کثرت دانست و در پی رفع آن بر آمد.

  کلیدواژگان: ملالت، حکمت متعالیه، ملاصدرا، نفس، عمل ارادی
 • مرتضی بخشی*، محمود نمازی اصفهانی صفحات 91-119

  اخلاق فضیلت به عنوان یکی از شاخه های سه گانه اخلاق هنجاری مشهور است، ولی برخی از فلاسفه اخلاق موافق جایگاه مستقلی برای آن در اخلاق هنجاری نیستند. سوال مقاله حاضر این است که سخن حق در مورد جایگاه اخلاق فضیلت در پژوهش های اخلاق هنجاری چیست؟ آیا ادله قایلین به استقلال اخلاق فضیلت در مقابل دیگر رقبا یعنی وظیفه-گرایی و غایت گرایی، بدون اشکال می باشد؟ راه حل پیشنهادی چیست؟ گردآوری داده ها در این مقاله کتابخانه ای بوده و با روش توصیفی تحلیلی به تبیین سوالات و پاسخ گویی به آنها پرداخته است. قایلین به اخلاق فضیلت تقریر های مختلفی برای اخلاق فضیلت داشته اند که فضیلتمندی فاعل اخلاقی در همه آنها مشترک است. علل روی آوری به اخلاق فضیلت نیز متعدد بوده و بیشتر ناظر به نقاط ضعف نظریه های رقیب است. بررسی ها نشان از آن دارد که هم به تقریرهای اخلاق فضیلت اشکال وارد است و هم ادله روی آوری به آن قابل خدشه می باشد. نتیجه آن است که اگرچه اخلاق فضیلت جایگاه مستقلی در اخلاق هنجاری ندارد ولی دغدغه های منطقی قایلین به اخلاق فضیلت، توسط نظریه ی غایت گرای اخلاق اسلامی، معروف به نظریه قرب الهی، قابل حل می باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق فضیلت، اخلاق هنجاری، فاعل فضیلتمند، فضیلت گرایی، فضیلت محوری، قرب الهی
 • روح الله شهریاری* صفحات 119-151

  این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد تعیین ارزش اخلاقی فرزندآوری با رویکرد نقد دیدگاه های مطرح شده و تبیین دیدگاه صحیح برآمده است. بررسی نشان می دهد دو دیدگاه می توان درباره ارزش اخلاقی فرزندآوری تبیین و صورت بندی نمود که عبارت هستند از دیدگاه ضداخلاقی بودن فرزندآوری و دیدگاه ارزش ذاتی داشتن آن. دیدگاه قایلان به ارزش ذاتی فرزندآوری که بر پایه ارزش ذاتی انسان و نیز ارزش ذاتی ادراک ارزش ها توسط انسان، صورت-بندی شده است، با اشکال خلط ارزش ذاتی و غیری مواجه است و در نتیجه قابل پذیرش نیست. همچنین استدلال بر ضداخلاقی بودن فرزندآوری از طریق ضداخلاقی بودن ازدواج، به جهت ضعف تبیین های ارایه شده ناتمام و غیر قابل پذیرش است. در نهایت این پژوهش نشان می دهد با استناد به دیدگاه ضرورت بالقیاس الی الغیر و از طریق بررسی منابع دینی جهت فراهم آوردن کبرای کلی قیاس که تعیین کننده محمول (خوب/ بد) برای موضوع (فرزندآوری) در قضیه اخلاقی است، می توان به دیدگاه سومی دست یافت که عبارت باشد از ارزش غیری فرزندآوری. در این دیدگاه فرزندآوری چون زمینه نیل به کمال نهایی انسان را فراهم می کند، دارای ارزش اخلاقی غیری دانسته شده است.

  کلیدواژگان: ارزش اخلاقی، فرزندآوری، ارزش ذاتی و غیری، اخلاق دینی
 • جواد غلامرضایی*، علیرضا اعرافی، سیده زینب سلطانی صفحات 151-185

  در مورد رابطه دانش فقه و اخلاق، اختلاف بین دانشوران فقه اخلاق وجود دارد. بررسی رابطه فقه و اخلاق و امکان تاسیس دانش فقه اخلاق اهمیت به سزایی در رشد و تعالی این علم دارد. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی در صدد بیان رابطه فقه و اخلاق و امکان تاسیس فقه اخلاق می باشد. برای دست‎یابی به این هدف نسبت سنجی و بررسی شباهت‎ها و تفاوت های میان عناصر اصلی دو علم فقه و اخلاق صورت گرفته است. همچنین با رابطه سنجی فقه و اخلاق تعامل و تاثیرهای متقابل دو دانش بررسی شده است. یافته‎ های مقاله نشان می‎دهد در نسبت سنجی فقه و اخلاق، موضوع این دو باهم نسبت عام و خاص من وجه دارند و در محمول، هدف و روش نسبت آن دو تساوی است. در رابطه سنجی فقه و اخلاق تاثیر فقه بر اخلاق در مسایل، روش تحقیق، اهداف اخلاق بررسی می‎شود و در تاثیر اخلاق بر فقه ساختن مبادی حکم، تعدیل حکم فقهی، تحلیل اخلاقی از موضوعات و گسترش دامنه فقه بررسی می گردد. با توجه به آنچه که در نسبت سنجی و رابطه سنجی بیان شد امکان فقه اخلاق وجود دارد و برای آن دو تعریف عام و خاص لحاظ شده است که در تعریف مختار، اصطلاح خاص مدنظر است که در بردارنده احکام شرعی است به همان معنای فقهی که در فقه مصطلح وجود دارد. در نتیجه با توجه به این تعریف، در فقه اخلاق باید حوزه صفات و رفتارهای اخلاقی، با دقت اجتهادی و روش استنباط فقهی مورد شناسایی تکالیف خمسه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: فقه، اخلاق، نسبت سنجی، حکم اخلاقی، فقه اخلاق، رابطه سنجی
|
 • MohammadHasan Hoseini *, MohammadShdegh Shojaei, Abdollah Rahimi Pages 5-35

  The purpose of this research was to explain the conceptual model of the meaning of life based on the verses of the Holy Quran and to check its validity. For this purpose, the concepts and propositions related to the meaning of life were collected from the Holy Quran by using two strategies of "lexical search" and "open reading" and using the method of qualitative analysis of the content of religious texts (Shuja'i, 2019). Was investigated. Then, to ensure their compatibility with the content of religious texts on the one hand and its application in the field of psychology on the other hand, the validity of the findings using the evaluation of experts' opinions by 8 experts by calculating the content validity index (CVI) and the content validity ratio (CVR) of the case It was investigated. After examining the Qur'anic propositions, seven components were obtained, which included: God as the origin and destination of existence, purposefulness of creation, the only way of life, the instability of this world's life, the vulnerability of this world's life, the inevitability of death and the eternal life of the hereafter. Then, the conceptual model of the meaning of life was extracted based on the Quranic verses. According to the conceptual model, this world has an origin and a destination, and all living beings are moving towards the destination. The ultimate goal of life is to reach a happy life in the afterlife, and the way to reach this goal is the only and straight path.

  Keywords: the meaning of life, the purpose of life, God, Death, the afterlife
 • Taleqani Sayyedali *, Hossein Rafiei Pages 35-63
  What is moral goodness and moral badness? This is one of the most important questions in metaethics. Mu'tazila and Imami theologians have given different answers to this question, but their most frequent analysis of goodness and badness can be placed in three main groups: negative analysis, positive analysis, and analysis containing elements of reward or divine punishment. We call these three groups of analysis "common analysis" for short. In this paper, the first group of common analysis, i.e. negative analysis, are formulated and then evaluated. First, we have formulated the differences of opinion and ambiguities in this group of analysis of moral goodness and badness in the form of different readings of the negative analysis, and then we have examined and evaluated each one. Among the problems of different readings, we can mention the following: 1) Negative analysis do not have a sufficient conditions to be good. 2) These analysis imply the false or controversial assumption that no conscious and voluntary action is devoid of moral value. 3) In many of these analysis, good act and bad act are confused with good actor or bad actor. 4) These analysis define good and bad based on condemnation and non-condemnation, while praising and condemning an act is not necessarily moral and may be, for example, based on criteria aimed at immoral, expedient or aesthetic goals. In the last section, there are additional problems with negative analysis that lack the element of entitlement.
  Keywords: Moral Goodness, Badness, Mutakallimūn, Negative Analysis, Praise, Blame, Good act, Bad Act, Good Actor, Bad Actor, Entitlement
 • Zahra Soltanieh *, Hassan Moradi Pages 63-91

  Boredom can be seen as a pervasive feature of modern societies and the root of many positive or negative developments in humans. Our goal is to analyze the sense of boredom based on the principles of Transcendent theosophy . The result of the research is that if we consider free action to have three important pillars, i.e. conceptualizing the aim, assenting its benefit, and appetite and will to achieve it, then weakness or lack of appetite and will can be considered as the definition of boredom and the lack of correct conception of the action or lack of assenting its benefit can be considered as a reason for boredom.Failure to correctly imagine the purpose and failure to acknowledge its usefulness can be seen as two reasons for creating boredom. The first one can be caused by our limited vision in the sensory and imaginary level of existence, and the second one can be caused by the lack of compatibility of that purpose with the deeper levels of our ego.The suffering caused by boredom, in the beginning, causes a person to turn from one epiphany to another at once and wander and become empty; But having a graded view of existence and man can cause turning away from the lower level of existence and its essential shadows and the level of it, and creating a intensifying movement of man towards a higher level.

  Keywords: Boredom, transcendent theosophy, Mulla Sadra.ego.free action
 • Morteza Bakhshi Golsefidi *, Mahmod Namazi Pages 91-119

  Virtue ethics is known as one of the three branches of normative ethics, but some moral philosophers are not in favor of an independent position for it in normative ethics. The question of the present article is, what is position of virtue ethics in normative ethics researches? Are the arguments of those who assert the independence of virtue ethics in front of other competitors, i.e. duty-oriented and utilitarianism, without problems? What is the proposed solution? The collection of data in this article is a library, and it explains the questions and answers them with a descriptive and analytical method. Those who believe in virtue ethics have different interpretations for virtue ethics, the virtue of the moral subject is common in all of them. The reasons for turning to the ethics of virtue are numerous and mostly refer to the weak points of competing theories. Investigations show that there are problems with the interpretations of virtue ethics, and the arguments for approaching it can be undermined. The result is that although virtue ethics does not have an independent position in normative ethics, the logical concerns of those who adhere to virtue ethics can be solved by the theory of divine proximity

  Keywords: Virtue Ethics, normative ethics, virtuous subject, virtue orientation, central virtue, divine proximity
 • Roohollah Shahryary * Pages 119-151

  This article seeks to determine the moral value of having children from the perspective of religious ethics by means of content analysis and based on the criticism of the views raised. The research findings show that two views can be explained about the moral value of having children. The view of the unethical nature of having children and the view of the inherent value of having children. The survey showed that the views of the speakers on the intrinsic value of having children, which is formulated on the basis of the intrinsic value of human beings and the intrinsic value of the perception of values by humans, is faced with forms of confusion of intrinsic value and other values. Also, the arguments of those who say that having children is unethical are also incomplete. Finally, by referring to the view of the necessity of analogies to the other and through the examination of religious sources to provide the general cobra of analogies that determine the predicate (good/bad) for the issue of having children, the value of other than having children was explained. In this view, having children is considered to have a different moral value because it provides the basis for reaching the final perfection of man.

  Keywords: Moral Value, having children, intrinsic, other values, Religious
 • Javad Gholamrezaei *, Alireza Arafi, Zeinab Soltani Pages 151-185

  Regarding the relationship between knowledge of jurisprudence and ethics, there is a difference between scholars of jurisprudence and ethics. Examining the relationship between jurisprudence and ethics and the possibility of establishing the knowledge of jurisprudence and ethics is very important in the growth and excellence of this science. This article aims to express the relationship between jurisprudence and ethics and the possibility of establishing moral jurisprudence with descriptive-analytical method. In order to achieve this goal, the comparison and examination of the similarities and differences between the main elements of the two sciences of jurisprudence and ethics has been done. Also, the interaction and mutual effects of the two knowledges have been investigated by correlation analysis of jurisprudence and ethics. The findings of the article show that in jurisprudence and ethics, the subject of these two have a general and specific ratio, and in the predicate, goal and method, the ratio of the two is equal. In the relationship analysis of jurisprudence and ethics, the impact of jurisprudence on ethics is investigated in issues, research methods, and the goals of ethics, and in the impact of ethics on jurisprudence, making the bases of rulings, adjusting jurisprudence rulings, moral analysis of issues and expanding the scope of jurisprudence is investigated. According to what was stated in ratiometric and relational measurement, there is a possibility of moral jurisprudence and two general and specific definitions have been considered for it. There is. As a result, according to this definition, in the jurisprudence

  Keywords: Jurisprudence, Ethics, Ethical Judgment, Ethical Jurisprudence, Relationship