فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سارا شیرمردی، رضا خجسته مهر*، مرتضی امیدیان، منصور سودانی صفحات 1-26

  امروزه، برنامه های غنی سازی ازدواج به عنوان یک مداخله پیشگیرانه جهت ارتقاء رابطه زوجین کاربرد فراوانی پیدا کرده است. با وجود اینکه پژوهش ها نشان می دهد متغیر فضیلت های زناشویی در رابطه زوجین تاثیرگذار هستند و اشتراک فراوانی با دیگر برون دادهای زناشویی نیز دارد، اما مطالعه این متغیر در برنامه های غنی سازی ازدواج و پژوهش ها نادیده گرفته شده اند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه غنی سازی هیجان مدار در بهبود فضیلت های زناشویی زوجین بود. بر اساس روش پژوهش تک موردی سه زوج به روش نمونه گیری در دسترس از بین زوجین شهرستان ایذه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پروفایل فضیلت های زناشویی استفاده شد. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه هم زمان استفاده شد و آزمودنی ها قبل از اجرای برنامه غنی سازی (2 نوبت)، میانه ی اجرای برنامه (3 نوبت) و در 2 نوبت پیگیری 30 و 40 روز به پروفایل فضیلت های زناشویی پاسخ دادند. داده ها به روش ترسیم دیداری، درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا تحلیل شدند. نتایج بیانگر موفقیت غنی سازی هیجان مدار در بهبود فضیلت های زناشویی تحسین برای شرکت کنندگان مرد 1، زن 1 و 2، درک کردن برای سه شرکت کننده مرد و زن 2 و 3، فداکاری برای هر سه شرکت کننده مرد و برای زن 1 و 2، انصاف برای هر سه شرکت کننده زن و گذشت برای شرکت کنندگان مرد 1 و 3 و هر سه شرکت کننده زن) بود. در نتیجه، به نظر می رسد که برنامه غنی سازی ازدواج هیجان مدار در بهبود فضیلت های زناشویی زوجین موثر است.

  کلیدواژگان: برنامه غنی سازی ازدواج، رویکرد هیجان مدار، فضیلت های زناشویی
 • فاطمه صادقی منش، محمد عاشوری* صفحات 27-45

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا در شهر اصفهان انجام شد. این پژوهش، یک مطالعه شبه آزمایشی از نوع مورد- منفرد و با طرح خط پایه، مداخله و پیگیری بود. جامعه آماری شامل مادران کودکان ناشنوا می شد. در این پژوهش سه مادر شرکت داشتند که با روش نمونه گیری در دسترس از یکی از آموزشگاه های خمینی شهر انتخاب شدند. ابتدا سه بار مقیاس خودکارآمدی والدگری با فاصله زمانی دو روز در میان به عنوان خط پایه اجرا شد که نشانگر ثبات نسبی در نمرات بود. سپس آموزش برنامه تاب آوری در 10 جلسه اجرا شد. شرکت کنندگان بعد از هر جلسه با مقیاس ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفتند و سه هفته بعد، همان مقیاس سه بار با فاصله زمانی دو روز در میان به عنوان مرحله پیگیری اجرا شد. داده های استخراج شده با روش تحلیل دیداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش برنامه تاب آوری تاثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا داشت. اندازه اثر و درصد داده های همپوش و غیرهمپوش برای خودکارآمدی والدگری برای کل شرکت کنندگان محاسبه شد. علاوه بر این، تاثیر قابل توجه مداخله در وضعیت پیگیری مشهود بود. بر اساس یافته ها، آموزش برنامه تاب آوری باعث بهبود خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا شد. بنابراین، پیشنهاد می گردد که از این برنامه برای بهبود خودکارآمدی والدگری مادران کودکان ناشنوا استفاده شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، خودکارآمدی، مادران، ناشنوا
 • فاطمه ادیب رهنما، افروز افشاری*، اعظم فرح بیجاری صفحات 47-63

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت و شفقت برخود در رابطه بدرفتاری دوران کودکی با خودمهارگری در نوجوانان 13-19 ساله استان قم بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش، 409 نفر (205 دختر و 204 پسر) از نوجوانان دو شهر قم و کهک استان قم بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس خودگزارشی کودک آزاری، مقیاس خودمهارگری و فرم کوتاه مقیاس شفقت بر خود بود. داده های این پژوهش از روش تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بدرفتاری دوران کودکی، پیش بینی کننده خودمهارگری پایین دوران نوجوانی است. بدرفتاری دوران کودکی، پیش بینی کننده شفقت بر خود پایین دوران نوجوانی است. نقش تعدیل کننده شفقت برخود در رابطه بدرفتاری دوران کودکی با شفقت بر خود تایید شد، اما نقش تعدیل کننده جنسیت در رابطه بدرفتاری دوران کودکی با شفقت بر خود تایید نشد. بنابراین، با کاهش شیوع بدرفتاری با کودکان می توان شفقت بر خود و خودمهارگری دوران نوجوانی را ارتقا داد، همچنین پرورش صفت شفقت بر خود در کودکان دختر و پسری که دارای تجربه بدرفتاری می باشند، مانع از کاهش سطوح خودمهارگری آنان در نوجوانی می گردد.واژه های کلیدی: بدرفتاری دوران کودکی، جنسیت، خودمهارگری، شفقت بر خود، نوجوانی.

  کلیدواژگان: بدرفتاری دوران کودکی، جنسیت، خودمهارگری، شفقت بر خود، نوجوانی
 • هوشنگ گراوند* صفحات 65-86
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر انعطاف پذیری روان شناختی بر اضطراب کرونا با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 230 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 400-1399 بود که بر اساس قاعده سرانگشتی کلاین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اضطراب کرونا ویروس، سیاهه انعطاف پذیری شناختی و پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان بود. تحلیل داده ها به روش آماری تحلیل مسیر انجام شد و برای بررسی نقش واسطه ای متغیرها از آزمون بوت استراپ استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از حذف مسیر مستقیم از راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان به اضطراب کرونا، مدل علی انعطاف پذیری روان شناختی به اضطراب کرونا دانشجویان از طریق نقش واسطه ای راهبردهای سازش نایافته تنظیم هیجان مورد تایید قرار گرفت. به طور کلی راهبرد سازش نایافته تنظیم هیجان نقش میانجی در رابطه ی بین انعطاف پذیری روان شناختی و اضطراب کرونا ایفا کرد؛ لذا انجام دادن اقدامات مناسب برای کاهش راهبرد سازش نایافته تنظیم هیجان و افزایش انعطاف پذیری روان شناختی در دانشجویان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری روان شناختی، تنظیم شناختی هیجان، اضطراب کرونا، دانشجویان مقطع کارشناسی
 • حسین نجفی* صفحات 87-106

  آموزش الکترونیک و ترکیبی به عنوان رویکرد های نوین آموزشی به دلیل استفاده از فناوری های نوین و کاربرد تعامل در فرایند آموزش و دو سازه درگیری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی به عنوان عوامل انگیزش بخشی به یادگیری دارای اهمیت هستند. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی روابط مستقل، تعاملی و تعدیلی دو رویکرد الکترونیکی و ترکیبی، درگیری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان نظام آموزش از دور بود. در این پژوهش آزمایشی مبتنی بر سه موج آموزشی در قالب آموزش نظری، عملی و نظری- عملی، از بین 220 نفر جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان و کرجسی 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انجام پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته رویکرد الکترونیک- ترکیبی و پرسشنامه استاندارد شده درگیری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی، به همراه عملکرد تحصیلی در قالب نمرات سه آزمون استفاده شد. برای وجود ارتباط از آزمون همبستگی و برای تبیین از رگرسیون گام به گام استفاده شد .بین رویکرد الکترونیکی - ترکیبی، درگیری تحصیلی (به جزء رفتاری) و بهزیستی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در موج اول رابطه وجود داشت. در موج دوم و سوم و در قالب روابط تعاملی، رویکرد ترکیبی در مقایسه با رویکرد الکترونیکی با درگیری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دارای رابطه مثبت بود،؛ اما در قالب تعدیلی، منفی بود. بنابراین، رویکرد ترکیبی از منظر مستقل و تعاملی در مقایسه با رویکرد الکترونیکی به دلیل تاکید بر چندرسانه ای ها و فرامتن ها بر درگیری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و عملکرد تحصیلی تاثیر بیشتری داشت.

  کلیدواژگان: رویکرد ترکیبی و الکترونیکی، بهزیستی تحصیلی، درگیری تحصیلی، عملکرد تحصیلی، تاثیر تعاملی و تعدیلی
 • ایوب سابکزایی، ناصر ناستی زایی* صفحات 107-123

  شیوع سریع ویروس کرونا نگرانی های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، بنابراین باید به دنبال شناسایی عواملی بود که اضطراب ویروس کرونا را کاهش می دهد. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندی من با اضطراب کرونا ویروس بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. به شیوه نمونه گیری تصادفی-طبقه ای تعداد 330 دانش آموز دوره دوم متوسطه از طریق پرسشنامه های معنا در زندگی ، بهزیستی معنوی ، نیرومندی من ذو اضطراب کرونا ویروس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. بر اساس یافته ها بین معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندی من با اضطراب کرونا ویروس رابطه منفی و معنی داری وجود داشت. نتایج رگرسیون هم نشان داد که معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندی من به طور معناداری می توانند اضطراب کرونا ویروس را پیش بینی کنند . با توجه به این نتایج می توان گفت که با ارتقای معنا در زندگی، بهزیستی معنوی و نیرومندتر ساختن من می توان اضطراب کرونا ویروس دانش آموزان را کاهش داد.

  کلیدواژگان: معنا در زندگی، بهزیستی معنوی، نیرومندی من، اضطراب کرونا ویروس
|
 • Sara Shirmardi, Reza Khojasteh Mehr *, Morteza Omidian, Mansoor Siudani Pages 1-26

  Nowadays, marital enrichment programs have been applied extensively as a preventive intervention to enhance the relationship between couples. However; studies indicate that marital virtue is an effective factor in the relationship between couples and has a lot in common with other marital outcomes, they have been neglected in marital enrichment programs and studies. The purpose of this research was to investigate the effect of Emotional- focused Marital Enrichment Program on marital virtues enhancement in couples. Based on the single-case research method, three couples were selected from the couples of Izeh city by available sampling method. To collect research data, the Marital Virtues Profile was used. Here, single-case experimental of simultaneous multiple baselines was applied and subjects answered to the Marital Virtue Profile before (2 sessions), during (3 sessions), and during two follow-up sessions in 30 and 40 days. Data were analyzed via visual, improvement percentage, and Reliable Change Index. The results suggest that the emotion-focused enrichment on Improvement of marital virtues Admiration for male participants 1, female 1 and 2, understanding for all three male participants and female participants 2 and 3, sacrifice for all three male participants and for female 1 and 2, justice for all three female participants and forgiveness for male participants 1 and 3 and all three female participants was successful. As a result, it seems that the emotion-oriented marriage enrichment program is effective on improving the marital virtues of couples.

  Keywords: Marital enrichment program, Emotional-focused approach, Marital virtues
 • Fatemeh Sadeghi Manesh, Mohammad Ashori * Pages 27-45

  The study aimed to investigate the effectiveness of resilience program training on parenting self-efficacy in mothers of deaf children. This study was quasi-experimental research of a single-subject type with a baseline, intervention, and follow-up design. The statistical sample consists of mothers of deaf children. Three mothers who participated in this study were selected using the convenience sampling method from one of the school in Khomeini Shahr, Isfahan. At first, as a baseline, participants had to fill out Parenting Self-Efficacy Scale three times a week (every two days), which indicated relative stability in scores. Then, participants received a resilience program training in 10 sessions. After each session, the subjects were evaluated with the mentioned scale and three weeks later, the same scale was performed three times with an interval of two days in between as a follow-up step. The extracted data were analyzed using visual analysis. The results showed that the resilience program training had a positive and significant effect on parenting self-efficacy in mothers of deaf children . The effect size and the percentage of overlapping and non-overlapping data for parenting self-efficacy were calculated for all participants. Furthermore, there was a significant effect of the intervention on the follow-up situation. According to the research findings, the resilience program training improved parenting self-efficacy in mothers of deaf children. Therefore, it is recommended that this program be used to improve parenting self-efficacy in mothers of deaf children.

  Keywords: deaf, mothers, resilience, Self-efficacy
 • Fatemeh Adib Rahnama, Afrooz Afshari *, Azam Farah Bijari Pages 47-63

  This study aimed to investigate the moderating role of gender and self-compassion in the relationship between child maltreatment with self-control among adolescents aged 13-19 in Qom & Kahak cities of Qom province. This research method was in the category of descriptive and correlational. The sample includes 409 people (205 girls and 204 boys) who were selected by the available sampling method. Instruments for gathering data included Child Abuse Self-Report Scale (CASRS), Self-Control Scale, and Self-Compassion Scale –Short Form (SCS-SF). The data of this research were analyzed by the role path analysis method. The findings showed that child maltreatment predicts a low level of self-control in adolescence. Child maltreatment predicts a low level of self-compassion in adolescence. The role of the moderator of self-compassion in the relationship between child maltreatment and self-control was confirmed, but the role of the moderator of gender in the relationship between child maltreatment and self-control was rejected. Thus, reducing child maltreatment can be promoted self-control and self-compassion in adolescence. Also, cultivating the trait of self-compassion in boys and girls who have experienced child maltreatment prevents them from reducing their self-control levels in adolescence.Keywords: child maltreatment, gender, self-control, self-compassion. adolescence.

  Keywords: child maltreatment, gender, self-control, self-compassion, adolescence
 • Houshang Garavand * Pages 65-86
  The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive flexibility on corona anxiety with mediation of cognitive emotion regulation in undergraduate students poldokhtar higher education center. The research method was correlation of the type path analysis. The sample consisted of 230 undergraduate students of poldakhtar higher education center in the academic year of 2020-2021, who were selected based on the rules of thumb Kline equal and selected via the available sampling method. The instruments used in this study were Corona Disease Anxiety Scale, Cognitive Flexibility Inventory, and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Data analysis was performed using path analysis statistical method and bootstrapping method was used to examine the mediating role of the variables. Findings showed that after eliminating the direct path from adapted strategies to corona anxiety, the causal model of cognitive flexibility to corona anxiety was confirmed through the mediating role of maladaptive strategies. In general, the maladaptive strategies played a mediating role in the relationship between psychological flexibility and corona anxiety; therefore, it is suggested to take appropriate measures to reduce the maladaptive emotion regulation strategy and increase psychological flexibility in students.
  Keywords: cognitive flexibility, Cognitive Emotion Regulation, corona anxiety, Undergraduate Students
 • Hossien Najafi * Pages 87-106

  E-learning and blended education as new educational approaches due to the use of new technologies and the application of interaction in the education process and the two structures of academic engagement and academic well-being are important as motivating factors for learning. Therefore, the aim of the present study was to investigate the independent,interactive and adjusting relationships between electronic and blended approaches,academic engagement and academic well-being with the academic performance of students in the distance education system. In this experimental study based on three educational waves in the form of theoretical, practical and theoretical-practical education, among 220 people in the statistical population, using stratified random sampling method and based on Morgan and Krejcie table, 140 people were selected as a sample. To conduct the research, a researcher-made questionnaire of electronic- blended approach and a standardized questionnaire of academic engagement and academic well-being, along with academic performance in the form of scores of three tests were used. Correlation test was used for communication and step wise regression was used to explain. There was a relationship between electronic-blended approach, academic engagement (behavioral component) and academic well-being with academic performance in the first wave. In the second and third waves and in the form of interactive relationships, the blended approach had a positive relationship with academic engagement, academic well-being and academic performance compared to the electronic approach; But in the form of adjustment, it was negative.Therefore, multimedia and hypertext and had a greater effect on academic engagement, academic well-being and academic performance.

  Keywords: Electronic, blended Approaches, Academic Well-being, Academic Engagement, academic achievement, Interactive, Moderating Effect
 • Ayoub Sabokzaie, Naser Nastiezaie * Pages 107-123

  The rapid spread of the corona virus has caused a lot of anxiety for people, so we should seek to identify factors that reduce COVID-19-related anxiety. The purpose of this study was to examine the relationship between the Meaning in Life, spiritual well-being, and ego strength with COVID-19-related anxiety. The research method was a descriptive correlation. Using stratified random sampling, 330 secondary school students were studied through questionnaires on the Meaning in Life, spiritual well-being, ego strength, and COVID-19-related anxiety. Pearson's correlation coefficient and stepwise regression were used to analyze the data. According to the findings, there was a negative and significant relationship between the Meaning in Life, spiritual well-being, and ego strength with COVID-19-related anxiety. The regression results also showed that Meaning in Life, spiritual well-being, and ego strength can significantly predict COVID-19-related anxiety. According to these results, it can be said that by improving the Meaning in Life, spiritual well-being, and making ego stronger, students' COVID -19-related anxiety can be reduced.

  Keywords: Meaning of Life, Spiritual Well-Being, ego strength, COVID-19-Related Anxiety