فهرست مطالب

فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
پیاپی 50 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی محمد تاج الدین*، رضا ابروش، علی الهی تبار صفحات 7-36

  امروزه شایسته سالاری در میزان موفقیت سازمان ها در دستیابی به اهدافشان به عنوان یک اصل مدیریتی مورد توجه است. این اصل، ذیل مدیریت منابع انسانی در بخش مربوط به شرایط احراز شغل و نیز در تمام مکاتب، متناسب با مبانی فکری و فرهنگی همان جوامع تعریف می شود. شناسایی و تبیین ابعاد مختلف این اصل مهم با رویکرد اسلامی نه تنها می تواند در جهت الگوسازی برای مسیولان و مدیران جامعه اسلامی زمینه سازی علمی انجام دهد، بلکه منجر به ایجاد یک تحول اساسی به منظور گفتمان سازی تمدن نوین اسلامی خواهد شد. از این رو، تلاش شد تا با استفاده از روش تحلیل مضمون اقدام به استخراج مولفه های اسلامی شایسته سالاری از متون دینی نماییم. نتیجتا، چهار مولفه باورمندی اسلامی، سلامت نفس، معرفت و شناخت و نیز منزلت و اعتبار اجتماعی به ترتیب اولویت به عنوان مضامین فراگیر شناسایی، تبیین و مورد بررسی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: تمدن اسلامی، مولفه های شایسته سالاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)
 • عباس فروغ آئین، علی اکبر عباسی*، اصغر فروغی ابری، مجتبی خلیقه صفحات 37-58

  رباط ها در قرون اول اسلامی استفاده نظامی داشتند و سپس به منزله خانقاه و محل عبادت صوفیان بود. به رباط ها به این دو نوع کارکرد توجه شده و از نظر علمی و فرهنگی به آن پرداخته نشده است. پژوهش حاضر در نظر دارد که با واکاوی رباط های مختلف بغداد در عصر چهارم خلافت عباسی (448-656ق)، به روش توصیفی-تحلیلی، به این سوال پاسخ دهد که آنها در زمینه علمی و فرهنگی چه کارکردهایی داشتند؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که رباط های بغداد بیشتر در زمینه های علوم شرعی و نقلی مانند: وعظ، قرایت قرآن، استماع حدیث، روایت، فقه، صدور مجوز و... فعالیت داشتند. وجد و سماع از ویژگی ممتاز رباط ها بود. کتابخانه رباط ها به مکان مناسبی برای مطالعه، تحقیق، تالیف کتاب، ملاقات و مناظره علما با یکدیگر تبدیل شد. زنان صوفی فعالیت فراوان و رباط مخصوص خود داشتند. رباط های بغداد در آن دوره به عنوان یکی از مراکز مهم آموزشی محسوب می شدند که نقش به سزایی در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا کردند.

  کلیدواژگان: رباط های بغداد، عصر چهارم عباسی، زنان صوفی، کتابخانه رباط ها، کارکردهای علمی رباط، کارکردهای فرهنگی رباط
 • زهره صفائی محمدآبادی، فریناز هوشیار*، فیض الله بوشاسب گوشه صفحات 59-77

  واگرایی و عدم سنخیت جریان اموی و اهل بیت (ع) بعد از کربلا زمینه های تقابل گفتمانی را در ابعاد گفتاری و عملی  افزایش داد، این امر از یک سو به تغییر ساختارگفتمان هژمونی یافته امویان انجامید و از سویی دیگر منجر به تعمیق دستاوردهای قیام کربلا شد. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا ضمن ارایه کنش های امویان دررویارویی با اسراء کربلا، با استفاده از نظریه گفتمانی لاکلا و موفه که ابعاد گفتمان را گفتاری و رفتاری می داند به این پرسش ها پاسخ داده شود که در تقابل دو جریان مذکور چه عللی منجر به تغییر رویه گفتمان حاکم شده و گفتمان حاکم برای برون رفت از این چالش چه شیوه های اتخاذ می کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد درهم ریختگی ثبات معنای گفتمان اموی در فضای رقابتی با گفتمان اهل بیت (ع) بعد از کربلا موجب بی قراری گفتمان اموی و تغییر رویه از گفتمان مسلط به گفتمان تعامل و مماشات جهت برون رفت از چالش های مورد تهدید حاکمیت شد.

  کلیدواژگان: گفتمان، امویان، کربلا، لاکلا و موفه
 • پروین اصغری* صفحات 79-101

  علم نجوم در ادوار مختلف تاریخی به دلیل جنبه کاربردی در زندگی انسان ها و نیز تمایل و گرایش دانشمندان برای فعالیت در این عرصه علمی مورد توجه حاکمان و عامه مردم بوده است. این اقبال و توجه به نجوم در دوره صفویه و عثمانی نیز تداوم یافت و دانشمندان این عرصه آثار متعددی در زمینه نجوم از خود برجای گذاشتند که نشان دهنده توجه و گرایش آن ها به نجوم در این روزگار است. پژوهش پیش رو در چارچوب جایگاه و کارکردهای علم نجوم و تنجیم در دو قلمرو صفویه و عثمانی، به روش تطبیقی و برمبنای منابع دست اول تاریخی و منابع تحقیقاتی معتبر به بررسی و تحلیل این موضوع می پردازد که در عصر مورد مطالعه (از قرن دهم تا نیمه قرن دوازدهم هجری/ قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم میلادی) حاکمان و عامه مردم به نجوم گرایش بیشتری داشتند یا تنجیم؟ چه عواملی بسترساز این گرایش و اقبال بود؟ و تحولاتی که در علم نجوم مقارن با همین ایام در اروپا اتفاق افتاد چه تاثیری بر فعالیت های نجومی این عصر نهاد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد در قلمرو صفویه و سرزمین عثمانی چه در دربار و چه در نزد عامه مردم، هیچ گونه تفکیک و تمایزی میان آنچه در حوزه نجوم علمی بود و آنچه شبه نجوم و تنجیم بوده صورت نگرفت و این امر موجب رشد اوهام و خرافات در جامعه گردید. سطح پایین دانش و آگاهی جامعه، گرایش افراطی بعضی از حاکمان به خرافاتی که توسط درباریان ترویج و تقویت می شد، از علل مهمی بودند که مسلمانان این عصر را از تلاش برای دستیابی به دانش نجومی جدید که اروپا در حال گذر از آن بود، بازداشت.

  کلیدواژگان: کارکردهای علم نجوم، کارکردهای تنجیم، عصر عثمانی، عصر صفویه، اعتبارسنجی منجمان
 • احمد محمود حمد، سجاد دادفر*، مهدی عزتی صفحات 103-128

  جوار از جمله سنت های عصر جاهلی است که در بعد از ظهور اسلام نیز تداوم یافت. این سنت که آن را می توان بازتابی از شرایط سیاسی و اجتماعی شبه جزیره در قبل از ظهور اسلام دانست، در مناسبات قبیله ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سیوال است که ماهیت و کارکرد سنت جوار در تاریخ عرب جاهلی و آغاز دوره اسلامی چگونه بوده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد که اعراب پیش از اسلام در غیاب یک حکومت مرکزی از این سنت جهت تامین امنیت خود استفاده می نمودند. با گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی این سنت دستخوش تغییراتی شد و پیامبر (ص) آن را به عنوان یک قرارداد اجتماعی در راستای اهداف دولت نبوی به کار گرفت. در واقع اسلام ایمان و حق مداری را در مضمون اجتماعی جار دخالت داد و حفظ جوار را از ارکان برپایی جامعه آرمانی و رفتاری خیرخواهانه و برخاسته از روح ایمان دانست .

  کلیدواژگان: گذر از عصر جاهلی، سنت جوار، اصول و شرایط جوار، پیامبر، و استفاده از سنت جوار
 • حسین مصطفوی زاده*، جواد سلیمانی، سید آیت الله احمدی شیخ شبانی صفحات 129-146

  تحجر یکی از مهمترین موانع دستیابی به کمالات انسانی و اجتماعی است. انسان مبتلا به تحجر، با دادن رنگ تقدس و جاودانگی به برداشت های محدود و ناقص خویش، در مقابل هرگونه سخن حق و استدلال متقنی که در تقابل با عقاید و اندیشه های وی است، مقاومت و ایستادگی می کند. همین امر سبب گردیده است تا این نوع تفکر به عنوان پدیده ای شوم در مسیر رشد و بالندگی فرد و جامعه در تمام ادوار مختلف تاریخی و در بین اقشار مختلف جامعه، شناخته شود. شناخت علل گرایش به تحجر یکی از مهمترین مسایل در پیشگیری و مبارزه با تفکر متحجرانه است. از آنجا که این نوع تفکر در بین بخشی از افراد جامعه در عصر نبوی و علوی نیز ظهور و بروز یافت. این پژوهش با هدف پاسخ به این سوال که علل گرایش به تحجر؛ بر اساس عقل و داده های تاریخی پیرامون عرب جاهلی و خوارج چیست؟ نگاشته شد. لذا در این پژوهش علل گرایش انسان ها به تحجر در دو دسته روانی و فکری عقیدتی با تکیه بر عقل و داده های تاریخی به صورت خاص عرب جاهلی و خوارج تبیین شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، صورت گرفته است. بر اساس داده هایی که در این پژوهش به دست آمد لجاجت، تصلب و انعطاف ناپذیری و برخی سوگیری های شناختی و ترک تفکر و عقلانیت، پیروی از ظن و حس گرایی، از جمله علل و زمینه های گرایش به تحجر در جهت روانی، عقیدتی و فکری به شمار می روند.

  کلیدواژگان: تحجر عرب جاهلی، تحجر خوارج، علل گرایش به تحجر
 • مصطفی محسنی*، امیرمحسن عرفان، امیر سیاهپوش صفحات 147-172

  نوشتار پیش رو با هدف تبیین نقش غرب گرایان در تقابل سازی فرهنگی ایران باستان و اسلام در ایران معاصر پرداخته است. آسیب های جدی باستان گرایی افراطی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، مذهبی و مخصوصا فرهنگی از جمله ایجاد تقابل فرهنگی بین ایران باستان و اسلام، ضرورت این بحث را به اثبات می رساند. بنابر یافته های این تحقیق، اکثر افرادی که به این مسیله دامن می‎زدند به نوعی مرتبط با غرب بودند. این افراد با تحریک دولت های غربی ابتدا به تزریق باستان گرایی در جامعه نخبگانی و جذب آنان اقدام کرده و سپس به القاء این تفکر با ترفندهای گوناگون در سطوح مختلف اجتماعی مبادرت ورزیدند. این تحقیق روش تبیینی - تحلیلی را در پردازش محتوا مبنا قرار داده است و بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه ای - کاربردی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، یک تحقیق کیفی و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: باستان گرایی، غرب گرایان، تقابل‎ سازی فرهنگی، اسلام و ایران، زرتشتیان هند، ناسیونالیسم رومانتیک آلمانی
|
 • Ali Mohammad Tajedin* Pages 7-36

  Nowadays, meritocracy is considered an important management principle in achieving organizational success. This principle, under the human resource management section relating to job conditions, is defined in all offices proportionate to the intellectual and cultural bases of the same societies. Identifying and explaining the various dimensions of this important principle with an Islamic approach can not only provide a scientific basis for Islamic community officials and managers to serve as a model, but also lead to a fundamental transformation in order to create a discourse on modern Islamic civilization. Therefore, an attempt was made to use the method of content analysis to extract the Islamic components of meritocracy from religious texts. As a result, four components of Islamic confidence, self-health, knowledge and recognition as well as dignity and social credibility were identified, explained, and examined as the most comprehensive content, respectively.

  Keywords: Islamic Civilization, Components of Nobility, Human Resource Management, Management from the Perspective of Imam Ali (AS)
 • Abbas Foroughi Ayeen, AliAkbar Abbasi*, Asghar Foroughi Abri, Khalifeh Khalifeh Pages 37-58

  During the early Islamic centuries, the rabats were used for military purposes, and later as hospices and places of worship for Sufis. Little attention has been paid to their scientific and cultural functions. The present study aims to answer the question of “What scientific and cultural functions the various rabats in Baghdad had during the 4th Abbasid Caliphate (448-656 AH)?”, using a descriptive-analytical method. The results of this study show that the rabats in Baghdad were mostly active in the fields of religious and traditional sciences such as preaching, Quranic recitation, hadith listening, narration, jurisprudence, issuing permits, and more. Chanting and recitation were distinctive features of the rabats. The libraries of rabats became suitable places for studying, researching, writing books, meeting and debating among scholars. Sufi women were also active and had their own dedicated rabats. During that period, the rabats of Baghdad were considered as one of the important educational centers that played significant roles in the spread of Islamic culture and civilization.

  Keywords: Rabats of Baghdad, Fourth Abbasid Era, Sufi Women, Library of Rabats, Scientific Functions of Rabat, Cultural Functions of Rabat
 • Zohreh Safaei Mohammadabadi, Farinaz Houshiyar*, Feyzollah Bushasb Goosheh Pages 59-77

  The disagreement and lack of conformity between the Umayyad and Ahl al-Bayt factions after Karbala event increased the grounds for discursive confrontation in both speech and action dimensions. This led, on the one hand, to a change in the dominant discourse structure of the Umayyads and, on the other hand, to a deepening of the achievements of the Karbala uprising. The aim of this study is to provide answers to the following questions, while presenting the Umayyad actions in facing Karbala, using the discourse theory of Laclau and Mouffe which considers the dimensions of discourse as both speech and behavior: “What are the reasons for the change in the dominant discourse of the two opposing factions?”, and “What strategies does the dominant discourse adopt to overcome this challenge?” The findings of the research show that the confusion of the stability of the meaning of the Umayyad discourse in a competitive environment with the Ahl al-Bayt discourse after Karbala caused the unrest of the Umayyad discourse and a change of practice from the dominant discourse to the discourse of interaction and appeasement in order to overcome the challenges of the threatened rule.

  Keywords: Actions of the Umayyads, Ahl al-Bayt Discourse, Karbala Prisoners, Laclau, Mouffe's Discourse Theory
 • Parvin Asghari* Pages 79-101

  Astronomy has been the focus of rulers and common people in different historical periods due to its practical aspect in human life and also the desire and tendency of scientists to work in this scientific field. This luck and attention to astronomy continued in the Safavid and Ottoman periods, and scientists in this field left numerous works in the field of astronomy, which shows their attention and tendency to astronomy in this era. Using  a comparative method and based on first-hand historical sources and reliable research sources, the current research examines and analyzes the issue that “In the studied era, i.e. from the 10th century to the middle of the 12th century  AH/ 16th century to the middle of the 18th century CE, were rulers and common people more inclined towards astronomy or astrology? What factors were the foundation of this tendency and luck? And what effect did the changes in astronomy that took place in Europe at the same time have on the astronomical activities of this era? The findings of the research show that in the Safavid and Ottoman territories, both in the court and in the eyes of the common people, there was no separation and distinction between what was in the field of scientific astronomy and what was pseudo-astronomy and astrology, and this caused the growth of illusions and superstitions in the society. The low level of knowledge and awareness of the society, the extreme tendency of some of the rulers to superstitions that were promoted and strengthened by the courtiers, were important reasons that prevented the Muslims of this era from trying to achieve the new astronomical knowledge that Europe was passing through.

  Keywords: Functions of Astronomy, Functions of Astrology, Ottoman Era, Safavid Era, Validation of Astrologers
 • Ahmad Mahmoud Hamd, Sajad Dadfar*, Mahdi Ezzati Pages 103-128

  Jawar is one of the traditions of ignorance era which continued even after the advent of Islam. This tradition, which can be seen as a reflection of the political and social conditions of the peninsula before the advent of Islam, was of special importance in tribal relations. The current research seeks to find the answer to this question, "what was the nature and function of the Jawar tradition in the history of the Arab ignorance era and the beginning of the Islamic period?" The findings of this research, which was carried out in a descriptive and analytical method, show that the pre-Islamic Arabs used this tradition to ensure their security in the absence of a central government. By passing from the ignorance society to the Islamic society, this tradition underwent changes and the Prophet used it as a social contract in line with the goals of the prophetic government. In fact, Islam involved faith and righteousness in the social context of Jar and considered the preservation of neighbor as one of the cornerstones of establishing an ideal society and a benevolent behavior arising from the spirit of faith.

  Keywords: Passing through the Ignorance Era, the Tradition of Jawar, the Principles, Conditions of Jawar, the Prophet (PBUH), the Use of the Tradition of Jawar
 • Hossin Mostafavizade*, Soleimani Soleimani, Seyyed Ayatollah Ahmadi Sheikh Shabani Pages 129-146

  Bigotry is one of the most important obstacles to achieving human and social perfection. By giving the color of sanctity and immortality to his limited and imperfect perceptions, a person suffering from bigotry resists and stands in front of any right words and valid arguments that are in opposition to his ideas and thoughts. This has caused this type of thinking to be recognized as an ominous phenomenon in the path of growth and development of the individual and society in all different historical periods and among different strata of society. Knowing the causes of bigotry is one of the most important issues in preventing and fighting this kind of thinking.  This type of thinking emerged among a part of society in the Prophetic and Alavi eras. The main question of this study is, “ What are the reasons for  the Jahili and Khawarij Arabs’ tendency to bigotry?” In this research, the causes of people's tendency to bigotry have been explained in two psychological and intellectual-ideological categories, relying on reason and historical data. The present research was carried out using library documents and descriptive analytical method. Based on the findings, stubbornness, rigidity and inflexibility and some cognitive biases and abandoning thinking and rationality, following suspicion and sensationalism are among the causes and grounds of the tendency to bigotry in the psychological, ideological and intellectual directions.

  Keywords: Arab Jahili Bigotry, Khawarij Bigotry, Causes of Tendency to Bigotry
 • Mostafa Mohseni*, AmirMohsen Erfan, Amir Siahpoosh Pages 147-172

  The article aims to clarify the role of Western-oriented individuals in creating cultural conflicts between ancient Iran and Islam in contemporary Iran. Serious damages caused by extreme antiquarianism in social, political, religious, and especially cultural areas, including the creation of cultural conflicts between ancient Iran and Islam, demonstrate the necessity of this discussion. According to the findings of this research, most individuals who were involved in this issue were somehow related to the West. These individuals first began by instilling antiquarianism in the elite society and attracting them, and then initiated this thinking through various tactics at different social levels. This research is based on the explanatory-analytical method in content processing, and according to the achievements or the results, it is a developmental-applied research. In terms of the type of data used, it is a qualitative research using library resources.

  Keywords: Antiquarianism, Western-Oriented Individuals, Cultural confrontation, Islam, Iran, Indian Zoroastrians, German Romantic Nationalism