فهرست مطالب

پدافند غیرعامل - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1402)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمود زاده باقری*، علیرضا عباسی، محمدجواد کیانی صفحات 1-14

  پدافند غیر عامل مسیله ای است که در سالیان اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و دارای این مفهوم که در برخی زمان ها جوامع بشری با مشکلات طبیعی و غیر طبیعی مواجه می شوند. در صورتی که برای این حوادث از قبل برنامه های مناسبی در نظر گرفته شده باشد مشکلاتی که در جوامع در اثر این حوادث به وجود می آید بسیار کمتر بوده و شکی نیست که با توجه به وجود برخی مراکز در شهر ها برخی نقاط از اهمیت بالایی برخوردار بوده و سعی شده که این نقاط تحت هر شرایطی خودکفا بوده و در نتیجه بتوان از تمامیت این نقاط در مقابل قطعی انرژی الکتریکی محافظت کرد. در این مقاله،  شبکه سراسری برق را به 8 ریز شبکه تقسیم بندی می کنیم و به هر کدام از این ریزشبکه ها منابع تولید پراکنده شامل توان اکتیو و راکتیو تخصیص داده شده است و سپس به گونه ای با این 8 ریز شبکه که می توانند     به صورت پیوسته و نیز جزیره ای کار کنند رفتار شود که در صورتی که اتفاقی برای هر کدام از این شبکه ها در زمان حوادث رخ دهد و به هر دلیلی از شبکه اصلی قطع شوند این شبکه ها بتوانند به صورت جزیره ای کار کرده و پاسخگوی نیاز بارهای هر قسمت باشند. در ادامه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی وال یا نهنگ به جایابی مکان و اندازه منابع تولید پراکنده و نیز بانک های خازنی پرداخته می شود. با استفاده از این روش می توان نیاز شبکه را به صورت محلی پاسخ داده و به همین دلیل از تلفات زیاد توان و در نتیجه افت ولتاژ جلوگیری کرد.  برای بررسی نقش بهینه سازی در سناریو اول تعداد واحدهای منابع تولید پراکنده برابر 47 واحد و حداکثر تعداد بانک خازنی برابر با 38 واحد در نظر گرفته شده است. در اثر جایگذاری بهینه این واحدهای تولید توان در جاهای مناسب تلفاتی که قبل از بهینه سازی برابر با  227 کیلووات بوده بعد از بهینه سازی کاهش قابل توجهی داشته و به 122 کیلووات کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: منابع تولید پراکنده، شبکه 69 باسه استاندارد، پدافند غیرعامل، بهینه سازی، بانک خازنی، ریزشبکه
 • محمدعلی نکوئی، پرویز جعفری فشارکی، محدثه حامدی* صفحات 15-29

  هدف این مقاله، بررسی تاب آوری فرودگاه مهرآباد در بحران های احتمالی مانند جنگ و زلزله از طریق شبیه سازی تخلیه اضطراری جمعیت است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی، ازنظر حل مسیله ترکیبی و نوع نتایج تبیینی هست. جمع آوری اطلاعات میدانی و اسنادی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 160 نفر از متخصصان، هییت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. از نمونه گیری تصادفی و از فرمول کوکران استفاده شده است. بعد از انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، سناریوهای سازگار از نرم افزار Wizard حاصل و سپس مدل سازی در حالت عادی و فاجعه و خوش بین با حداکثر دو عامل ناسازگار در Any Logic در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان داده است زمان در سناریو چهارم بازمان تخلیه 125 دقیقه و زمان شبیه سازی 87/19 نسبت به بقیه سناریوها بیش تر است و در شرایط بحرانی تری قرار دارد. در سناریو 1 شرایط عادی ازآنجایی که همه درب های ورود و خروج سالم هستند درصد تخلیه افراد بلافاصله پس از شروع بحران حداکثر است، وجود موانع تاثیری در ایجاد گره جمعیتی نداشته و با گذر زمان جمعیت به تدریج خارج می شوند. در حالت فاجعه، زمان تخلیه 100 و شبیه سازی 11/59 دقیقه است. تاب آوری سالن شماره 2 فرودگاه در شرایط عادی مناسب است ولی در صورت وقوع بحران و افزایش تراکم، ترس و سرعت، بسیار پایین است. برخلاف پژوهش های پیشین که نگاهی تک بعدی به مصالح تخلیه اضطراری داشته اند؛ این مقاله رویکردی ترکیبی دارد.

  کلیدواژگان: تخلیه اضطراری، شبیه سازی، مدل تحلیل حساسیت
 • محسن نجفی، محمد کارکن*، اکبر قنبری، محسن پرویز صفحات 31-48
  سد ها یکی از اجزاء حیاتی جوامع بشری و از سرمایه های مهم استراتژیک هر جامعه ای می باشند که نقش قابل توجهی در توسعه پایدار کشور دارند. در این پژوهش به ارزیابی خسارت ناشی از انفجار سد بتنی دو قوسی با توجه به سرعت و فرکانس متوسط ناشی از انفجار در میدان نزدیک پرداخته شده است. مدل ماده مورداستفاده در شبیه سازی عددی مواد منفجره، هوا، آب و بتن است که با نرم افزار  LS-DYNA مدل سازی گردیده است. روش حل مسیله مورداستفاده جهت بارگذاری انفجار در مدل سازی LBE می باشد. با استفاده از این روش انتشار موج فشار ناشی از انفجار و یافتن نقاط بحرانی بدنه سد در مقابل انفجار موردبررسی قرارگرفته است. سپس با توجه به تغییر در عمق انفجار، فاصله از بدنه سد بتنی و بار انفجاری، پاسخ های ساختاری و ویژگی های خسارت سد در سناریوهای مختلف انفجار بررسی شده است. همچنین با استفاده از پارامترهای لرزش از قبیل حداکثر مجموع برداری سرعت ذرات (PVS) و میانگین فرکانس (MF) به ارزیابی و پیشنهاد طیف ترکیبی، به روشی جهت طراحی سد مقاوم در برابر انفجار و یافتن فاصله ایمن در مواقع بحرانی رسیده است. در پایان دو طیف PVS-MF پیشنهادی با لحاظ وزن خرج و فاصله آنها جهت دسته بندی بهینه و مفید خسارت سد، به صورت حالت جزیی، متوسط و شدید خسارت جهت ارزیابی اولیه و بحرانی پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: سد دو قوسی، انفجار، ارزیابی خسارت، LS-DYNA، PVS، MF
 • امین ملک محمدی خضرلو، مجید کیانی* صفحات 49-58

  تونل ها امروزه از اصلی ترین شریان های حیاتی برای یک شهر محسوب می شوند که به طور قابل توجهی در حال توسعه می باشند. توسعه ی جوامع امروزی، نیاز به تونل در بخش های مختلف اعم از حمل ونقل عمومی شهری، ترابری بین شهری و شبکه های جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب و... را موجب شده است. ناگفته پیداست که برای سازه های زیرزمینی هم چون تونل ها، وجود گسل ها و به تبع آن زمین لرزه ها از جمله تهدیدهای جدی از بین خطرات طبیعی به شمار می روند. هرچند تونل ها نباید در نزدیکی گسل های فعال قرار گیرند، ولی گاه، عبور از  آن ها اجتناب ناپذیر است. بعضی مواقع بعد از احداث تونل از وجود گسل اطلاع حاصل می شود. در این گونه موارد، تغییر شکل های ناشی از گسل نگرانی بزرگی به حساب می آید و اثر قابل توجهی بر روی رفتار تونل ها  می گذارد. در این میان با توجه به این که اغلب تونل های کم عمق شهری در زمین های سست احداث می شود، ضرورت مطالعه رفتار تونل ها و اطمینان از ایمنی این سازه ها در مقابل گسلش از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. بر این اساس، با توجه به مزیت روش های عددی، در این تحقیق، تاثیر پارامترهای مختلف از جمله ضخامت قطعه، عمق قرارگیری تونل و زاویه ی گسل بر روی رفتار تونل های قطعه ای با استفاده از نرم افزار FLAC 3D مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش شناخت مکانیزم خرابی احتمالی تونل های قطعه ای در اثر گسلش بوده است. در این پژوهش 24 مدل عددی جهت شناخت رفتار تونل های قطعه ای تحت اثر گسلش معکوس ساخته شده است. صحت سنجی این مدل سازی عددی با مدل فیزیکی کیانی و همکاران می باشد. یکی از راه های بهبود عملکرد تونل های قطعه ای در هنگام مواجهه با حرکت گسل معکوس، افزایش صلبیت تونل می باشد. با افزایش صلبیت تونل مقدار جابجایی های تونل به میزان 3 درصد کاهش یافت. در این تحقیق، اثر عمق قرارگیری تونل در اثر گسل معکوس نیز بررسی گردید و مشاهده گردید که افزایش عمق قرارگیری تونل در هنگام مواجهه با گسلش معکوس منجر به کاهش 11 درصدی تغییر شکل قطر تونل می شود. هم چنین اثر تغییر زاویه گسل برای تونل بررسی گردید. افزایش زاویه ی گسل موجب می شود تا تغییر  مکان های ایجاد شده در سطح زمین و نیز جابجایی سقف تونل به میزان 13 درصد افزایش یابد.

  کلیدواژگان: تونل های قطعه ای، گسل معکوس، مدل سازی عددی، FLAC 3D، زاویه گسل، عمق تونل
 • علیرضا مردوخ پور*، رامتین صبح خیز فومنی، محمد صحرایی لشکریانی صفحات 59-73

  به دلیل ظهور تهدیدات تروریستی در سال های اخیر، به صورت حملات هوایی، انفجار ناگهانی مهمات و عوامل انتحاری پیرامون سازه های خاص و دارای اهمیت استراتژیک مانند سدهای بتنی قوسی که ظرفیت بسیار بالایی در ذخیره سازی آب های سطحی دارند، بررسی عملکرد و طراحی این سازه های مورد تهدید الزامی بوده و شکست احتمالی آن می تواند باعث ایجاد سیلاب بسیار عظیمی گردد که در نتیجه خسارات مالی و جانی بسیار زیادی را می تواند به پایین دست وارد کند. لذا هدف این تحقیق شناسایی ماهیت انفجار به همراه بررسی آسیب پذیری سدهای بتنی قوسی و بررسی پارامترهای موثر بر پاسخ غیر خطی سازه با مقایسه ی تغییر مکان تاج سد و میزان آسیب فشاری و کششی برای سیستم های سد- پی و سد- پی - مخزن در اثر انفجار  می باشد. نتایج آنالیز حساسیت برای رفتار خطی و غیر خطی بتن نشان داد که برای بررسی رفتار سدهای بتنی قوسی در مقابل بارهای دینامیکی به خصوص بارهای با ماهیت ضربه ای مانند انفجار، مدل نمودن رفتار غیر خطی بتن امری ضروری است. در حالت خطی، تغییرات مقدار ماده ی منفجره در تاریخچه زمانی تغییر مکان محسوس نبوده و تغییر مکان ماندگار تاج برای کلیه ی حالات بارگذاری انفجاری بسیار نزدیک به یکدیگر است و درنهایت به مقدار نهایی حالت استاتیکی باز می گردد. همچنین  مقایسه ی خروجی های تحلیل خطی و غیر خطی نشان داد که اختلاف بین جواب ها از انفجار 500 کیلو گرم TNT در فاصله 8 متر تا 1500 کیلو گرم TNT در فاصله 2 متر روند افزایشی دارد به طوری که اختلاف بین پاسخ تغییر مکان های پیشینه برای حالت خطی و غیر خطی برای حالات مذکور به ترتیب 7/18 و2/25 درصد    می باشد، که بر ضرورت در نظر گرفتن رفتار غیر خطی بتن، به خصوص برای انفجار در حوزه نزدیک تاکید داشت. با مقایسه ی پاسخ های بیشینه تغییر مکان حالت مخزن پر این نتیجه حاصل شد که وجود مخزن، از تاثیر موقعیت  نقطه ی مرجع و مقدار خرج انفجاری بر پاسخ تاج، نسبت به حالت مخزن خالی می کاهد. همچنین نتایج نشان داد که در حالت مخزن پر گستره ی آسیب پذیری فشاری برای پایین دست بیشتر بوده است که نشان از اعمال فشار هیدرودینامیک آب مخزن به المان های پایین دست سد داشته و این موضوع به دلیل شکل قوس اتفاق افتاده، اما در حالت مخزن خالی بدلیل عدم وجود فشار هیدرودینامیک، گستره ی این آسیب کمتر بوده است.

  کلیدواژگان: تحلیل عددی، انفجار، رفتار غیرخطی، رفتار خطی، نرم افزار Abaqus
 • فرزانه دستا*، محمدرضا رضایی، فاطمه اسمعیل پور صفحات 75-84

  یکی از مهمترین مسایلی که همواره مورد توجه سازمان های مسیول در مدیریت بحران قرار دارد، انتخاب مکانی مناسب جهت اسکان موقت جمعیت های آسیب دیده از سوانح می باشد. با توجه به واقع شدن ایران بر روی یکی از دو کمربند زلزله خیز جهان و وجود گسل های فراوان، وقوع زلزله در فلات ایران امری طبیعی است. به طوریکه زلزله سال 1357 باعث خرابی و ویرانی شهر طبس و قسمت اعظم روستاهای مجاور آن شد. بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی شاخص های مکانی- فضایی برای ایجاد پایگاه های چندمنظوره و مشخص کردن پهنه های مناسب در شهر طبس می باشد. داده های مورد نیاز در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و سازمان های مربوطه گردآوری شد. در این راستا 16 شاخص بر اساس معیارهای کارایی، سازگاری و ایمنی با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد سنجش قرار گرفت و سپس از طریق لایه های همپوشانی وزنی و اعمال این ضرایب در محیط نرم افزار GIS مناسب ترین مکان ها را متناسب با هدف شناسایی شد. نتایج نشان داد 78/0 درصد از مساحت شهر در وضعیت بسیار مناسب، 59/43 درصد در وضعیت مناسب، 06/48 درصد در وضعیت نامناسب و 57/7 درصد اراضی در وضعیت بسیار نامناسب جهت ایجاد پایگاه مدیریت بحران قرار دارند.

  کلیدواژگان: پایگاه های چندمنظوره پشتیبانی مدیریت بحران، مدل همپوشانی وزنی، شهر طبس
 • محمد عباسیان*، شایان شاپوریان صفحات 85-97

  یکی از چالش های مهم در زمان بروز جنگ، مداوای به موقع مجروحین جنگی و اجتناب از کاهش توان رزمی نیروهای خودی است که معمولا برای حل آن اقدام به احداث بیمارستان های صحرایی می شود. نیروی های مسلح ج.ا.ایران در طول دوران دفاع مقدس تجارب ذی قیمتی درخصوص احداث بیمارستان های صحرایی کسب نمودند. مکان گزینی و احداث کیفی این بناها با اعمال نوآوری، ابتکار و خلاقیت های علمی و فناورانه رزمندگان اسلام، سیر توسعه ای داشته و از برپایی یک چادر و یا ساخت یک چارچوب مسقف برای امدادرسانی در اوایل جنگ، به ساخت و بهره برداری بیمارستان های صحرایی ضدانفجار با سازه های بتنی استتارشده در عمق زمین تبدیل شد. به طوری که با انجام این نوآوری ها، ابتکارات و خلاقیت های علمی و فناورانه، شاخص «متوسط زمان ارسال مجروحین به مراکز درمانی» که در جنگ جهانی اول 14 روز، در جنگ جهانی دوم سه روز و در جنگ ویتنام 12 ساعت و پس از ساخت بیمارستان های مجهز و ایمن در نزدیک ترین فاصله از خط مقدم به سه ساعت کاهش یافت. این شاخص با ساخت بیمارستان صحرایی امام سجاد(ع) در جبهه فاو (والفجر 8) به یک ساعت و در اواخر جنگ با ساخت مراکز متعدد به کمتر از نیم ساعت تقلیل پیدا کرد. ولیکن در برخی موارد به دلایلی نظیر محدودیت زمان به دلیل اولویت بالای ماموریت های محوله در کنار کمبود شدید وسایل و تجهیزات تخصصی ساخت بیمارستان های صحرایی، منجر به نادیده گرفته شدن برخی از اصول پدافند غیرعامل در مکان گزینی و احداث این سازه های ارزشمند در جبهه های حق علیه باطل می گردید. ازآنجایی که بررسی نقاط قوت و ضعف این بیمارستان ها و خصوصا نوع سازه های آن ها با در نظر گرفتن جنبه های پدافند غیرعامل برای ساخت مراکز درمانی صحرایی بهتر در آینده، اهمیت دارد، لذا تحقیق حاضر به شناسایی و اولویت بندی ابعاد، عوامل و سنجه های اثرگذار در ساخت بیمارستان های صحرایی با در نظر گرفتن جنبه های پدافند غیرعامل پرداخته است. برای این منظور از روش معادلات ساختاری با بهره مندی از نرم افزار SPSS و آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد. نتایج رتبه بندی سنجه های ارزیابی بیمارستان های صحرایی با در نظر گرفتن معیارهای پدافند غیرعامل، حاکی از آن است که سنجه «ضرورت توجه به امر مکان یابی (در دید و تیر دشمن نبودن، دوری از مناطق پرریسک مانند سیلاب، ریزش کوه و غیره)» در زیرگروه عوامل ریسک امنیتی و نیز سنجه «ضرورت توجه به امر قابلیت تغییر مکان سازه های بیمارستان های صحرایی» در زیرگروه عوامل ساخت و زیرسازی سازه به ترتیب با میانگین رتبه 20.12 و 18.79 دارای بیشترین اولویت می باشند. در خاتمه پیشنهاد هایی برای ساخت مراکز درمانی صحرایی کیفی تر با لحاظ کردن جنبه های پدافند غیرعامل در صحنه های نبرد آینده ارایه گردید.

  کلیدواژگان: بیمارستان صحرایی، پدافند غیرعامل، سازه های فلزی، سازه های بتنی، دفاع مقدس
 • مهدی خاک زند*، هانیه جعفری خالدی صفحات 99-109
  عدم کارایی کامل جنگ افزارها در برابر حملات دشمنان موجب ایجاد رویکرد دفاع غیر عامل گردید. از طرفی، ارتباط تنگاتنگ محیط و کاربران موجب نقوذ سریع رویکرد پدافند غیر عامل به مباحث محیطی شد. این امر در حالی است که بسیاری از پژوهش های این حوزه به اصول طراحی معماری، ساختمان های با ضریب اهمیت بالا پرداخته اند. تا جایی که فقدان توجه به طراحی منظر در مقررات ملی ساختمان نیز وجود دارد، و با اغماض در بخش مختصری به طراحی محوطه پرداخته شده است. در صورتی که، معماری منظر می تواند پشتیبانی موثر در دفاع غیر عامل و کاهش صدمات و حمایت از کاربران در هنگام بروز سوانح باشد. پیش فرض این نوشتار این است که معماری منظر می تواند نجات بخش معماری و شهرسازی با رویکرد پدافند غیر عامل باشد. به بیانی، بهره گیری از اصول پدافند غیرعامل در طراحی منظر از جمله تمهیداتی است که بکارگیری آن در سطوح مختلف از برنامه ریزی تا طراحی می تواند موجب کاهش شدت و گستردگی خطرات ناشی از خطرات طبیعی و غیرطبیعی گردد. با این وجود، عمده مطالعات در این حیطه به معماری و شهرسازی اختصاص دارد و راهکارهای موثر در بکارگیری رویکرد پدافند غیرعامل در منظر مغفول مانده است. بر این اساس، پژوهش حاضر از نوع کاربردی، با رویکرد کیفی، و مبتنی بر مورد پژوهی و روش تحقیق استدلال منطقی در جهت پاسخ به این پرسش که: "چگونه منظر به مثابه معماری می تواند نجات بخش محیط ساخته شده باشد؟" نگاشته شده است. نتایج مطالعه حاضر، حاکی از آن است که اصول طراحی منظر تدافعی در دو بعد کلان (مقیاس فضایی، کاربری ها، تنوع کیفیات فضایی، جانمایی و موقعیت یابی) و خرد (عناصر مصنوع-مبلمان، متریال، عناصر طبیعی منظرین) قابل تبیین است.
  کلیدواژگان: منظر به مثابه معماری، اصول طراحی، منظر تدافعی، پدافند غیر عامل
 • علی سعیدی*، علی وحیدی، حسنعلی علیرضایی صفحات 111-117

  آنچه در این تحقیق به آن پرداخته شده است بررسی و ارزیابی آسیب پذیری  شبکه های حمل ونقل و تحلیل اندرکنش آن با تاکید بر فرودگاه های شهری در برابر تهدیدات انسان ساخت و ارایه پیشنهادهای کاهش آسیب پذیری بر مبنای اصول و مبانی پدافند غیرعامل است.فرودگاه ها با فراهم آوردن بستر حمل ونقل سریع کالا و مسافر و با ظرفیت بالا بین مناطق بافاصله زیاد به توسعه همه جانبه کشورها و حتی استان ها کمک شایانی می نمایند به طوری که از آن به عنوان یکی از نمادهای توسعه در جوامع مختلف یاد می شود.فرودگاه های غیرنظامی در حال حاضر به عنوان یکی از دارایی های حیاتی و ارزشمند در هر کشوری که به عنوان یکی از مرزهای هوایی تلقی شده به شمار می رود، و از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود به نحوی که انجام اقداماتی در جهت کاهش آسیب پذیری آن ها در برابر تهدیدات، امری ضروری اجتناب ناپذیر است، به طوری که کوچک ترین اختلال در عملکرد و یا آسیب به کالبد آن به وجود آید، موجب خسارت های هنگفت مادی و معنوی می گردد.پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی بوده، و در زمره پژوهش های توصیفی-تحلیلی قرارداد، اطلاعات موردنیاز با استفاده از روش ها یا اسنادی، شامل اسناد کتابخانه ای، مشاهداتی و میدانی گردآوری شده است.برای این منظور تعداد32نفر کارشناس به عنوان خبره انتخاب و ازروش FEMA جهت تحلیل ریسک استفاده شده و اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای Expert Choice و تکنیک AHP مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان  می دهد که دارایی های فرودگاه های شهری در بخش های مختلف در مقابل حملات نظامی و اقدامات تروریستی انسان ساخت به طورجدی آسیب پذیر هستند.البته با توجه به نوع، ماهیت و کارکرد هرکدام از عناصر زیرساخت ها، میزان و سطح آسیب پذیری متفاوت است. و می توان عوامل افزایش آسیب پذیری و راهکارهای کاهش آن را برای تک تک دارایی های کلیدی ، باهدف تضمین تداوم فعالیت و حفظ زیرساخت های فرودگاه و حفاظت از جان انسان ها را تشریح نمود.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، دارایی ها، آسیب پذیری، تهدیدات، فرودگاه
|
 • Mahmoud Zadehbagheri *, Alireza Abassi, Mohammadjavad Kiani Pages 1-14

  Passive defense is an issue that has received more attention in recent years. The concept of passive defense is that sometimes human societies face natural and unnatural problems. If there are appropriate plans for these events, the problems that arise in the communities as a result of these events are much fewer. There is no doubt that due to the existence of some centers in the cities, some places are of high importance. And it has been tried that these points are self-sufficient under any conditions, and as a result, these points can be protected against electric power outages. In this article, we divide the national electricity network into 8 micro-grids. Each of these micro-grids is allocated scattered production sources including active and reactive power, and then in such a way that these 8 micro-grids can be, continuously, and also act as an island, so that if something happens to any of these networks during incidents and they are disconnected from the main network for any reason, these networks can work as an island and respond to the needs of the loads of each part. In the following, the location and size of scattered production sources and capacitor banks are discussed using the whale optimization algorithm. By using this method, the network needs can be answered locally, and for this reason, high power losses and voltage drop can be avoided. To investigate the role of optimization in the first scenario, the number of units of distributed generation resources is 47 units and the maximum number of capacitor banks is 38 units. As a result of the optimal placement of these power generation units in the right places, the losses, which were equal to 227 kW before the optimization, have significantly decreased after the optimization and have decreased to 122 kW.

  Keywords: Distributed Generation Resources, Standard 69 Bus Network, Passive Defense, Optimization, Capacitor Bank, Microgrid
 • MohamadAli Nekoie, Parviz Jafari Fesharaki, Mohadeseh Hamedi * Pages 15-29

  The purpose of this article is to investigate the resilience of Mehrabad airport in possible crises such as war and earthquake through the simulation of emergency population evacuation. The research method is descriptive-analytical, in terms of solving the combined problem and the type of explanatory results. . Collecting field and documentary information has been done. The statistical population includes 160 specialists, academic staff and graduate students. Random sampling and Cochran's formula were used. After conducting the interview and completing the questionnaire, compatible scenarios are obtained from Wizard software and then modeling in normal, disaster and optimistic mode with maximum two incompatible factors is considered in Any Logic. The results of the simulation have shown that the fourth scenario is in a more critical condition than the other scenarios with an evacuation time of 125 minutes and a simulation time of 87.19. In scenario 1, normal conditions, since all entry and exit doors are healthy, the percentage of evacuation of people is maximum immediately after the beginning of the crisis, the presence of obstacles has no effect on the creation of a population node, and over time, the population gradually leaves. In the case of a disaster, time Draining is 100 and simulating 59.11 minutes. The resilience of airport hall number 2 is suitable under normal conditions, but in the event of a crisis and an increase in density, fear and speed, it is very low. Unlike the previous studies that have a one-dimensional view of the emergency evacuation issue, this article has a mixed approach.

  Keywords: Emergency Evacuation, Simulation, sensitivity analysis model
 • Mohsen Najafi, Mohamed Karkon *, Akbar Ghanbari, Mohsen Parviz Pages 31-48
  Dams are one of the vital components of human societies and one of the strategically important assets of any society with a significant role in the sustainable development of the country. In this research, the damage caused by the blast of a double curvature arch concrete dam has been evaluated according to the mean velocity and frequency caused by the blast in the near-field. The model of the material used is the numerical simulation include the explosives, air, water, and concrete, which has been modeled. The problem-solving method used to apply the blast in modeling is Load Blast Enhanced. Using this method, the propagation of the pressure wave caused by the blast and finding the critical points of the dam body against the blast have been investigated. Then, the structural responses and the dam damage characteristics in different blast scenarios have been investigated according to the change in the blast depth, the distance from the concrete dam body, and the blast load. Also, by using vibration parameters such as peak velocity summation (PVS) and mean frequency (MF), the combined spectrum has been evaluated and proposed as a way to design a blast-resistant dam and find a safe standoff distance in case of emergency. Finally, two PVS-MF spectra have been suggested according to the charge weight and their distance for optimal and useful classification of dam damage according to three modes: slight, moderate, and severe, for initial and critical evaluation.
  Keywords: LS-DYNA, Damage, Explosion, concrete arch dam
 • Amin Malekmohammadi Khezerloo, Majid Kiani * Pages 49-58

  Today, tunnels are one of the main vital arteries for a city, which are developing significantly. The development of today's societies has caused the need for tunnels in various sectors, including urban public transportation, intercity transportation, and water and sewage collection and transmission networks, etc. It goes without saying that for underground structures such as tunnels, the existence of faults and consequently earthquakes are serious threats among natural hazards. Although tunnels should not be located near active faults, sometimes passing through them is unavoidable. Sometimes, after the construction of the tunnel, the existence of the fault is known. In such cases, the deformation caused by the fault is considered a big concern and has a significant effect on the behavior of the tunnels. Meanwhile, due to the fact that most urban shallow tunnels are built in loose ground, the necessity of studying the behavior of tunnels and ensuring the safety of these structures against failure is of great importance. The advantage of numerical methods, in this research, the effect of different parameters such as the thickness of the piece, the depth of the tunnel placement and the fault angle on the behavior of piece tunnels has been investigated using FLAC 3D software. The main goal of the research was to know the possible failure mechanism of segmental tunnels due to faulting. In this research, 24 numerical models were built to understand the behavior of segmental tunnels under the effect of reverse faulting. The validation of this numerical modeling is with the physical model of Kiani et al. The ways to improve the performance of segmental tunnels when faced with reverse fault movement is to increase the rigidity of the tunnel. In this research, the effect of the depth of the tunnel placement due to the reverse fault was also investigated. It was observed that increasing the depth of the tunnel placement when facing reverse faulting leads to a decrease in the deformation of the tunnel diameter. Also, the effect of changing the fault angle for the tunnel was investigated. Increasing the angle of the fault causes the change of places created on the ground surface and the displacement of the tunnel roof to decrease.

  Keywords: Segmental tunnels, reverse fault, Numerical modeling, FLAC 3D, fault angle, tunnel depth
 • Alireza Mardookhpour *, Ramtin Sobhkhiz, Mohammad Sahraei Lashkariani Pages 59-73

  Due to the emergence of terrorist threats in recent years, in the form of air attacks, sudden explosions of ammunition and suicide bombers around special and strategically important structures such as arched concrete dams that have a very high capacity for storing surface water, the performance and design of this The threatened structures are mandatory and their possible failure can cause a huge flood, which can cause huge financial and human losses downstream. Therefore, the purpose of this research is to identify the nature of the explosion along with investigating the vulnerability of concrete dams. arching and investigating the parameters affecting the non-linear response of the structure by comparing the location change of the dam crest and the amount of compressive and tensile damage for dam-piling and dam-piling-reservoir systems due to explosion. The results of the sensitivity analysis for the linear and non-linear behavior of concrete showed that it is necessary to model the non-linear behavior of concrete in order to investigate the behavior of arched concrete dams against dynamic loads, especially loads of an impact nature such as explosion. In the linear mode, the changes in the amount of the explosive material in the time history of the location change are not noticeable and the permanent location change of the crown is very close to each other for all the explosive loading conditions and finally returns to the final value of the static condition. Also, comparing the outputs of linear and non-linear analysis showed that the difference between the answers from the explosion of 500 kg of TNT at a distance of 8 meters to 1500 kg of TNT at a distance of 2 meters has an increasing trend, so that the difference between the response of the change of location The background values for the linear and non-linear states are 18.7% and 25.2%, respectively, which emphasized the necessity of considering the non-linear behavior of concrete, especially for explosion in the near field. By comparing the maximum displacement responses of the full tank state, it was concluded that the presence of the tank reduces the influence of the reference point position and the amount of explosive charge on the crown response, compared to the empty tank state. Also, the results showed that in the full tank state The extent of pressure vulnerability is greater for the downstream, which indicates the application of hydrodynamic pressure of reservoir water to the downstream elements of the dam, and this happened due to the shape of the arch, but in the case of an empty reservoir, due to the absence of hydrodynamic pressure, the extent of this The damage was less.

  Keywords: Numerical Analysis, Explosion, Nonlinear Behavior, linear behavior, Abaqus software
 • Farzaneh Dasta *, Mohammadreza Rezaei, Fateme Esmailpour Pages 75-84

  One of the most important issues that is always in the attention of organizations responsible for crisis management is choosing a suitable place for the temporary accommodation of populations affected by disasters. Due to the fact that Iran is located on one of the two earthquake-prone belts in the world and the existence of many faults, the occurrence of earthquakes in the plateau of Iran is a natural thing. So that the earthquake of 1357 caused the damage and destruction of Tabas city and most of its neighboring villages. Therefore, the purpose of this research is to evaluate the spatial-spatial indicators for creating multi-purpose bases and to specify suitable areas in Tabas city. The required data were collected in the framework of the descriptive-analytical research method from the library method and by referring to the relevant sources and organizations. In this regard, 16 indicators were measured based on efficiency, compatibility and safety criteria using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and then the most appropriate locations were identified through weighted overlapping layers and applying these coefficients in the GIS software environment. The results showed that 0.78% of the city's area is in very good condition, 43.59% is in good condition, 48.06% is in bad condition and 7.57% of land is in very bad condition to create a crisis management base.

  Keywords: Site selection, multi-purpose crisis management support bases, weighted overlap model, Tabas city
 • Mohammad Abbasian *, Shayan Shaporian Pages 85-97

  One of the most important challenges at the time of war is the timely treatment of the war wounded and avoiding the reduction of combat power, which is usually solved by building field hospitals. The armed forces of the Islamic Republic of Iran gained valuable experience in the construction of field hospitals during the sacred defense period. The location and construction of these buildings along with the innovation, initiative and scientific creations of the fighters of Islam has developed.From the establishment of a tent or the construction of a roofed frame for relief in the beginning of the war, it turned into the construction of explosion-proof field hospitals with concrete structures camouflaged deep in the ground. So that by doing these creations, the index of "average time to send the wounded to medical centers" which was 14 days in the First World War, three days in the Second World War and 12 hours in the Vietnam War; After the construction of well-equipped and safe hospitals in the closest distance from the front line, it was reduced to three hours. This indicator was reduced to one hour with the construction of Imam Sajjad (a.s.) field hospital in Faw front (Valfajre 8) and to less than half an hour at the end of the war with the construction of numerous centers. Of course, due to reasons such as time constraints, along with the severe lack of specialized tools and equipment for the construction of field hospitals, some of the principles of passive defense are ignored in the selection and construction of these valuable structures. Because it is important to examine the strengths and weaknesses of these hospitals and especially the types of their structures, taking into account aspects of passive defense to build better field medical centers in the future; Therefore, the current research has identified and prioritized the effective dimensions, factors and indexes in the construction of field hospitals, taking into account the aspects of passive defense. For this purpose, the method of structural equations was used with SPSS software and Friedman's non-parametric test. The ranking results of field hospitals evaluation criteria, taking into account passive defense criteria, indicate that the criterion "the need to pay attention to the issue of location" in the security risk subgroup, as well as the criterion "the need to pay attention to the ability to change the location of field hospital structures" in the construction risk subgroup and structural infrastructure have the highest priority with an average rating of 20.12 and 18.79, respectively. At the end, suggestions were made for building more qualitative field medical centers by considering aspects of passive defense in future battle scenes.

  Keywords: Field hospital, Passive Defense, metal structures, concrete structures, Sacred Defense
 • Mehdi Khakzand *, Hanieh Jafari Khaledi Pages 99-109
  The complete ineffectiveness of weapons against enemy attacks led to the creation of a passive defense approach. On the other hand, the close relationship between the environment and users caused the rapid deterioration of the passive defense approach to environmental issues even though many studies in this field have dealt with the principles of architectural design, buildings with a high importance factor. To the extent that there is a lack of attention to landscape design in the national building regulations, the area design has been neglected in a brief section. In this case, landscape architecture can be practical support in passive defense, reduce injuries, and support users when accidents occur. This article assumes that landscape architecture can be the savior of architecture and urban planning with a passive defense approach. In other words, using the principles of passive defense in landscape design is one of the measures that can be used at different levels, from planning to design, to reduce the severity and extent of risks caused by natural and unnatural risks. Nevertheless, most of the studies in this field are dedicated to architecture and urban planning, and practical solutions in applying the passive defense approach have been neglected. Based on this, the current research is of applied type, with a qualitative approach, and based on the case study and logical reasoning research method to answer the question: "How landscape as architecture can save the built environment?" has been written. The results demonstrated that the principles of defensive landscape design could be explained in two macro dimensions (spatial scale, uses, diversity of spatial qualities, placement, and positioning) and micro dimensions (artificial elements-furniture, material, natural landscape elements).
  Keywords: landscape as architecture, principles of design, defensive landscape, Passive Defense
 • Ali Saeidi *, A. Vahidi, Hassan Ali Alirezaee Pages 111-117

  What in this research it has been addressd vulnerability  review and assessment transportion networks  and its interaction analysis Emphasis on urban air ports against man made threats and proposals to reduce vulnerability based on the principles and foundations of passive defense is. Airports by providing  fast shipping platform and passenger and with high capacity between regions with a long distance to the comprehensive development of countries and even the provinces help a lot so that it as one of the symbols of development Civilian airports are currently considered as one of the vital and valuable assets in any country that is considered as one of the air borders, and will be very important, so that taking measures to reduce their vulnerability to threats is necessary and unavoidable, so that The slightest disturbance in its functioning or damage to its body causes huge material and moral damages. The current research is an applied research, and it is in the category of descriptive-analytical research, the required information has been collected using documentary methods, including library documents, observations and field. For this purpose, a number of 32 experts were chosen as experts and FEMA method was used for risk analysis and the information was analyzed using Expert choice software and AHP technique. The findings of the research show that the assets of city airports in different sectors are seriously vulnerable to military attacks and man-made terrorist acts Of course, according to the type, nature and function of each of the infrastructure elements, the degree and level of vulnerability is different And it is possible to explain the factors of increasing vulnerability and the ways to reduce it for each key asset, with the aim of ensuring the continuity of activity and maintaining the airport infrastructure and protecting human lives.

  Keywords: Passive Defense, Assets, Vulnerability, Threats, airports