فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای
پیاپی 49 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سمیرا بهرامیان، آیت الله کرمی* صفحات 1-16

  کاهش فقر و نابرابری از مهم‏ترین اهداف برنامه‏ریزان در جوامع مختلف جهان است به‏طوری‏که نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره، ریشه‏کنی فقر شدید و گرسنگی است. با توجه به ضرورت و اهمیت بررسی فقر به ویژه فقر غذایی در استان‏های مختلف کشور از دیدگاه برنامه‏ریزی، این تحقیق با هدف پهنه‏بندی روند خط فقر و درصد فقر غذایی خانوارهای روستایی ایران طی سال های 1376 تا 1392 انجام شد. بر این اساس از داده های خام هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شد. در این تحقیق مبنای سنجش میزان فقر، خط فقر مطلق بوده است که بر اساس نیاز به کالری برآورد شده است. به منظور پهنه بندی از تحلیل خوشه ای با استفاده از نرم افزار spss بهره گرفته شده است. یافته های مربوط به روند کمینه و بیشینه خط فقر نشان داد کمینه خط فقر یک روند نسبتا ثابتی را طی کرده است در حالی که بیشینه خط فقر تا حدودی نوسان داشته است به‏طوری‏که سال های 1382، 1391 و 1392 بیشترین مقدار را داشته است. به طور کلی بر اساس نتایج میانگین درصد فقر کل سال های 1376 تا 1392 استان خراسان جنوبی کمترین و استان تهران بیشترین درصد فقر غذایی را داشته اند. افزون بر این، میانگین درصد فقر غذایی خانوارهای روستایی طی سال های 1376-1392 بین حدود 10 تا 70 درصد بوده است. در نهایت، نتایج تحلیل خوشه ای به منظور پهنه‏بندی استان‏های مشابه از نظر میانگین درصد فقر غذایی نشان داد سه استان اصفهان، مازندران و تهران بیشترین درصد فقر غذایی، هفت استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، گیلان و البرز و یزد درصد فقر نسبتا بالا، 19 استان از نظر درصد فقر غذایی در حد متوسط و دو استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی کمترین درصد فقر غذایی را داشته‏اند. بنابراین لازم است در برنامه‏ریزی برای کاهش فقر و ناامنی غذایی، جهت‏گیری های منطقه ای و جغرافیایی مد نظر قرار گرفته به‏طوری‏که مناطق روستایی استان‏های با درصد فقر غذایی بالا مورد توجه بیشتری واقع شوند.

  کلیدواژگان: پهنه‏ بندی، خط فقر، مناطق روستایی، فقر غذایی
 • صدیقه کرمی نسب، وحید ریاحی*، حسن افراخته صفحات 17-36
  یکی از جلوه های عمده استمرار توسعه نیافتگی را می توان در پیوستگی و حتی تشدید شکاف درآمد و ثروت میان کشورهای فقیر و کشورهای غنی، در جهان امروز مشاهده کرد. به عبارت دیگر، در همه کشورها اعم از پیشرفته و عقب مانده مناطقی از جمله روستاها وجود دارد که از رشد و توسعه کمتری نسبت به سایر مناطق برخوردارند و مردم این مناطق به دلایلی که خارج از کنترل آنها بوده از سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه بهره می برند. از سوی دیگر تجربیات تمامی نظریات توسعه نشان می دهد که دستیابی به توسعه در هر سطحی و با هر هدفی که باشد نیازمند برنامه ریزی اصولی، کارامد و اجرای دقیق آن است. اما مسیله اصلی این است چه دلیلی باعث این شده که بعضی از مناطق از جمله نواحی روستایی که دارای منابع مهم و برتری های جهت رشد و توسعه می باشند نه تنها هیچ پیشرفتی نداشته اند بلکه به عنوان یک منطقه توسعه نیافته نسبت به مناطق اطراف خود باقی مانده اند. هدف اصلی این پژوهش جمع یندی مطالعات مربوط به موانع، چالش ها و تله توسعه نیافتگی و یا همان تله فقر در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا است. این پژوهش، در زمره پژوهشهای اسنادی و کتابخانه ای جای می گیرد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و رویکرد تحقیق کمی - کیفی با تاکید بر کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقالات چاپ شده در ارتباط با موضوع پژوهش است که درنشریات داخلی و خارجی استفاده شده است. بر این اساس 95 مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با توجه به تحلیل محتوای مطالعات صورت گرفته تله ی توسعه نیافتگی در نواحی روستایی در 4 معیار(تله های بهره وری، آسیب پذیری اجتماعی، نهادی و محیطی) مورد بررسی قرارگرفته شد، که بیشترین شاخصهای مربوط به تله های بهره وری، آسیب پذیری، نهادی و محیطی به ترتیب نوسان قیمت محصول، فقدان سرمایه و پس انداز، ضعف نهادها و فقدان زیرساخت و شبکه ارتباطی نسبت به سایر شاخصها می باشند. همچنین در مجموع تله‎ی آسیب پذیری اجتماعی و شاخصهای مربوط به آن بیشتر از سایر تله های توسعه نیافتگی در نواحی روستایی مورد توجه واقع شده است.
  کلیدواژگان: تله ی توسعه نیافتگی، مطالعات روستایی، تحلیل محتوا
 • وحید بنایی*، اسماعیل کاووسی، علی توکلان صفحات 37-54
  یکی از چالش بی رویه در فرایند توسعه شهری کشورهای در حال توسعه در آینده برای دستیابی به توسعه مطلوب و پایدار رشد شتابان آن ها می باشد. امروزه دستیابی به چنین توسعه ای در آینده برای حل مشکلات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و توجه به خلاهای موجود و تعیین چشم اندازهای آینده و ارایه سناریوهای مختلف امری مهم و ضروری است. هدف از این مقاله ارایه سناریوهای مختلف توسعه شهری در پهنه جنوبی استان آذربایجان شرقی است. روش تحقیق از لحاظ هدف توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش از نوع اکتشافی می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی از نرم افزار میک مک، سناریو ویزارد و اثرات متقاطع استفاده گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پهنه مورد مطالعه 5 عامل کلیدی بازیگران اصلی و موثر بر فرایند توسعه هستند که وضعیت آن ها در حال حاضر مناسب نمی باشد. اگرچه سناریوهای احتمالی امیدهای فراوانی به وقوع شرایط مطلوب در پهنه جنوبی استان را نشان می دهد منتها وقوع شرایط بحرانی دور از انتظار نیست. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از 11 سناریوی باورکردنی با ترکیب های متفاوتی از وضعیت ها، احتمال وقوع در پهنه جنوبی استان را دارند که متاسفانه احتمال وقوع رویدادهای منفی بالاترین احتمال تحقق را دارند. با اینکه تعداد کمتری از این سناریوها مطلوب هستند و بخش عمده ای از سناریوهای 11 گانه حالت های نامطلوب را نشان می دهند ولی احتمال تحقق شرایط بحرانی در پهنه جنوبی استان به مراتب بالا تر از احتمال تحقق شرایط مطلوب است. بنابراین، در میان سناریوهای محتمل، سناریوی اول، مهم ترین و محتمل ترین سناریوی پیش روی توسعه پهنه جنوبی استان آذربایجان شرقی است
  کلیدواژگان: توسعه شهری، مدیریت شهری، میک مک، اثرات متقاطع، سناریو ویزارد
 • زینت رنجبر، پری شکری فیروزجاه*، غلامرضا جانباز قبادی صفحات 55-72

  رشد فزاینده ی جمعیت کشورمان ایران، در دهه های اخیر و افزایش میل به مهاجرت از روستا به شهر باعث رشد سریع و لجام گسیخته ی شهر ها گردیده است. لذا مناطق شهری به مکان اصلی بسیاری از بلایای احتمالی تبدیل خواهد شد. در عین حال، یکی از موضوع هایی که بیشتر شهر های جهان با آن دست به گریبانند، موضوع سوانع طبیعی است. حوادث طبیعی که جزیی از فرآیند زندگی بشر به شمار می رود، به عنوان چالشی اساسی درجهت نیل به توسعه پایدارجوامع انسانی مطرح می باشند. از طرفی اجرای ناموفق طرح‏های بازآفرینی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه‏های شهری شده است که عمده‏ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت ‏های شهری و تاکید بر بازآفرینی است. در این راستا شهرهای ساحلی غرب استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و طبیعی خود که سالانه پذیرای خیل عظیمی از گردشگران هستند، در مرکز خود دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و در معرض آسیب ها و بحران‏های متعددی هستند. لذا در این پژوهش با به ‏کارگیری رویکرد آینده‏پژوهی و استفاده از تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک پیشران ‏های موثر بر تاب‏آوری با رویکرد بازآفرینی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کارشناسان و متخصصین (مدیران، متخصصین سازمانی و اعضای هییت علمی و دانشجویان دانشگاه ‏ها در سطح شهرستان های مورد مطالعه) که در زمینه مباحث بازآفرینی و تاب آوری شهری از دانش و تجربه لازم و کافی برخوردار هستند. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت غیر احتمالی به دو روش گلوله برفی و قضاوت ذهنی است. براین اساس از یک گروه اولیه که بر اساس قضاوت ذهنی و هدفمند انتخاب شدند، خواسته می شود تا خبرگان مرتبط با موضوع را معرفی کنند. براین اساس، گروه اولیه شامل 8 نفر انتخاب شدند. سپس در چهار دور از هر یک از خبرگان معرفی شده خواسته شده تا خبرگانی را براساس تعریف جامعه آماری معرفی کنند؛در نهایت 35 خیره به عنوان نمونه آماری شناسایی و انتخاب شدندبراساس نتایج تحلیلی ماتریس تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک، متغیر های بخش کالبدی بیشترین تاثیر را بر بازآفرینی با رویکرد تاب آوری در محدوده مورد مطالعه و عوامل نهادی کمترین درجه تاثیرگذاری را داشته اند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، بازآفرینی، آینده پژوهی، شهرهای ساحلی مازندران
 • مهدی رمضان زاده لسبویی*، رقیه قنبری صفحات 73-86

  با آغاز جهانی شدن و شروع پارادایم های نوین، تغییراتی در تجارت و کسب و کارها بوجود آمد. اکنون مشاغل از شکل صنعتی و بزرگ مقیاس به سوی مشاغل کارآفرینی توسط افراد توانمند گرایش پیدا کرده است. کارآفرینان برای موفقیت در کسب وکار خود علاوه بر توانایی مالی نیاز به ویژگیهای روانشناختی بالایی دارند تا در برابر چالشها موفق باشند. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان گردشگری در استان مازندران می باشد. با بررسی منابع کتابخانه ای دو مولفه خودکارآمدی و انگیزه به دلیل تاثیر زیادی که بر رضایت شغلی و موفقیت کارآفرینان دارند، انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی است. بنابراین با جمع آوری پرسشنامه از کارآفرینان بخشهای مختلف گردشگری در سال 1398 به بررسی میدانی این موضوع پرداخته شد. اطلاعات جمع آوری شده بر اساس نرم افزار Spss و Smart pls مورد پردازش قرار گرفت. در این مدل تاثیر متغییر خودکارآمدی و انگیزه از طریق متغییر میانجی رضایت شغلی بر موفقیت کارآفرینان بررسی گشت. که نتایج نشان دهنده این است که متغیر انگیزه و خودکارآمدی می تواند 8/53 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین کنند؛ و همچنین متغیر رضایت شغلی 6/34 درصد از متغیر موفقیت را تبیین می کند. همچنین چالش برانگیز بودن فعالیت از متغیر انگیزه، رضایت از درآمد حاصل از کارآفرینی از متغیر رضایت شغلی، و ایمان به توانایی های فردی از متغیر خودکارآمدی، تشویق دیگران برای فعالیتهای کار آفرینی از متغیر موفقیت، از جمله گویه هایی است که بیشترین بار عاملی را داراست. در نهایت می توان به این نتیجه رسید که ویژگیهای روانشناختی بسیار در موفقیت کارآفرینان تاثیرگذار است و باید این مولفه ها در پرورش جوانان مستعد مورد توجه جدی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گردشگری، کارآفرینی، انگیزه، خودکارآمدی، مازندران
 • دل آرام شیخ، حسین ذبیحی*، فرح حبیب صفحات 87-104

  ایجاد عدالت فضایی در فضاهای عمومی، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های مدیران، برنامه ریزان و معماران است. بنا بر رویکرد توزیعی عدالت فضایی، فضاها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخگوی نیازها و ترجیحات متفاوت گروه های مختلف باشند. یکی از این نیازها و تفاوت ها در دو جنس، تفاوت آن ها در احساس امنیت آن هاست. ازآنجاکه اغلب فضاهای عمومی، عمدتا توسط مردان و بر اساس استانداردهای فضایی مطابق با جنسیت و نیاز مردان، طراحی، برنامه ریزی و ساخته می شوند. هدف این تحقیق، ایجاد فرصت برابر حضور برای دانشجویان دختر و پسر در فضای باز پردیس های دانشگاهی از طریق تبیین معیارها و شاخص های مولفه امنیت در قالب یک مدل مفهومی و همچنین، بررسی تاثیر مولفه امنیت بر میزان حضور دانشجویان است. رویکرد این پژوهش، ترکیبی (آمیخته) است و روش آن در قسمت کیفی؛ تحلیل محتوا و در قسمت کمی؛ پیمایشی است و ازلحاظ هدف؛ کاربردی می باشد. پس از تبیین مدل مفهومی، برای پاسخ به سوالات بخش کمی تحقیق و گردآوری داده ها، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که معیارها و شاخص های مولفه «امنیت» موثر بر حضورپذیری دانشجویان، متشکل از ابعاد سازنده فضاهای باز عمومی و در سه بعد کالبدی: «امنیت فیزیکی» و «دسترسی فیزیکی»؛ کارکردی: «تفکیک فضایی» و «کنترل قلمرو» و ادراکی: «خوانایی» و «نظم بصری» است و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و تایید مدل مفهومی پیشنهادی، مشخص گشت که همه معیارهای مولفه امنیت (به عنوان متغیر پیش بین) به جز رویت پذیری فضا، پیش بینی کننده حضورپذیری (به عنوان متغیر ملاک) هستند و با بررسی ضرایب استاندارد، مشخص شد که معیارهای امنیت فیزیکی (31/0) و خوانایی (31/0)؛ بیشترین پیش بینی کننده حضورپذیری هستند. بعدازآن به ترتیب، کنترل قلمرو (25/0)، نظم بصری (23/0)، تفکیک فضایی (15/0) و دسترسی فیزیکی (09/0) قرار دارد و آنچه در بین زنان و مردان در رابطه با معیار های امنیت برای حضورپذیری اهمیت بیشتری دارد، به ترتیب بر اساس اندازه اثر شامل: خوانایی (23/0)، نظم بصری (23/0)، امنیت فیزیکی (18/0)، کنترل قلمرو (15/0)، تفکیک فضایی (12/0)، رویت پذیری (06/0) و دسترسی فیزیکی (05/0) می شود. لذا پاسخ محیط به نیازهای متفاوت زنان و مردان در احساس امنیت، به حضور بیشتر آن ها در فضا می انجامد.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، امنیت، فضای باز پردیس های دانشگاهی، حضورپذیری، دانشجویان
 • امین رفیعی اسکویی، رضا ولی زاده*، فریدون بابایی اقدام، علی پناهی صفحات 105-120

  شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده داشته و مدیریت شهری می تواند در مسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار گیرد .هدف از حکمروایی شهری تقویت فرآیند توسعه شهری است به طوریکه ساکنان شهرها از یک شهروند انفعالی به یک شهروند فعال و مسیولیت پذیر تبدیل شوند. اصلاح و بازنگری در نظام مدیریت شهری کشور با تحولات ساختاری و محتوای دیدگاه های نوین مطرح در زمینه مدیریت شهری به صورت جدی مورد تاکید بوده است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ساختاری چالش های اساسی حکمروایی شایسته شهری است که بر اساس هدف از نوع کاربردی و ازلحاظ «ماهیت و روش» از نوع «توصیفی- تحلیلی» است. جامعه آماری کلان شهر تبریز است و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری آسان (132 نفر) به دست آمده است. روش گردآوری داده ها به صورت روش تصادفی ساده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. برای محاسبه روایی، از روش و تکنیک روایی محتوایی و صوری و برای سنجش قابلیت اطمینان پرسشنامه تحقیق از آلفای کرونباخ (86/0 = پایایی مطلوب) استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج کمی تحقیق نشان دهنده نیکویی برازش مدل معادلات ساختاری و قابلیت تعمیم آن است و نتایج کیفی نشان می دهد چند پارچگی در مدیریت و تصمیم گیری و به تبع آن شفافیت و قانون مداری در تصمیم گیری های نهان و آشکار مدیران شهری و وجود افراد و گروه های ذی نفع و ذی نفوذ در برنامه ریزی و مدیریت شهری چالش مهم حکمروایی شهری منطقه مورد است که توجه به فعالیت های نوآورانه در زمینه بهبود حکمروایی شهری را طلب می کند.

  کلیدواژگان: حکمروایی خوب شهری، مدیریت شهری، تحلیل ساختاری، کلان شهر تبریز
 • احسان امینی، شیرین طغیانی*، امیرحسین شبانی صفحات 121-134

  سالمندان از جمله گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط سنی و کاهش نسبی فعالیت های کاری، عمدتا از فضاهای شهری برای انجام فعالیت های اختیاری و اجتماعی استفاده می کنند . سالمندی و شهرنشینی، به دلیل تاثیر متقابل بر یکدیگر، یکی از محورهای مهم مطالعه و برنامه ریزی برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان در شهر محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش شناخت الگوها و ویژگی های طراحی شهری سالمندمحور و شهر دوستدار سالمند بوده و هدف های اختصاصی شامل شناخت رویکردهای جامعه شناسان سالمندشناس، طراحان شهری و سایر حوزه های مرتبط با آن در مورد ایجاب و لزوم پرداختن به سالمندی، شناخت مقتضیات شهر دوستدار سالمند و امکانات موجود شهر شیراز برای پیوستن به جرگه شهرهای دوستدار سالمند در ایران است. روش پژوهش در این تحقیق از نظر نتایج و پیامد پژوهش با توجه به اینکه سعی در ارزیابی و بهبود فضای شهری برای سالمندان است از نوع بنیادی-راهبردی است؛ از نظر فرایند اجرا با توجه به اینکه داده های گردآوری شده از طریق روش های آماری استنباطی و توصیفی و استفاده از نرم افزارهای Depth map و تحلیل زمین آماری در Arc GIS انجام خواهد شد از نوع کمی است. یافته های تحقیق مشخص شد که منطقه هشت شهرشیراز از منظر اکثر ابعاد طراحی و برنامه ریزی نظیر مشارکت اجتماعی، دسترسی به حمل و نقل عمومی و فضاها و کاربری های تفریحی برای سالمندان مناسب نیست و علاوه بر مولفه های کالبدی نظیر پیاده روها، گاها مولفه های اجتماعی نیز در منطقه هشت شهرداری شهر شیراز مسیری متفاوت با مسیر شهر دوستدار سالمندان را در پیش گرفته است.

  کلیدواژگان: فضای شهری، روانشناسی محیطی سالمندنگر، منطقه 8 شیراز
 • مریم نادری*، مریم قاسمی، حمید شایان، حمدالله سجاسی صفحات 135-154

  از جمله جریانات عمده میان سکونتگاه های شهری و روستایی روابط اقتصادی در زمینه کشاورزی است که با انتقال محصولات تولید شده به بازار شهری صورت می گیرد و بدنبال خود، سایر جریانات موجود (نیروی کاری، افراد،سرمایه و...) را تحت تاثیر قرار می دهد. جریان های فضایی بین شهر و روستا در گذر زمان از عوامل کلیدی در تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی استاین روابط اگر به صورت مکمل باشد به عملکردهای دو سویه منجر می شود و می تواند زمینه ساز توسعه روستایی شود. بر این اساس هدف مقاله حاضر تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا-شهری در شهرستان خرم آباد با تاکید بر کشاورزی است. روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و اطلاعات از طریق روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده است واحد تحلیل کشاورزان روستاهای نمونه شهرستان خرم آباد بوده است. در این مطالعه 22 روستا با استفاده از طبقه بندی تخصیص یافته انتخاب و در هر یک از آنها، روابط اقتصادی 383 خانوار کشاورزی روستایی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه به منظور تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا-شهری از 5 مولفه اصلی و 41 گویه استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS به کمک آنالیز تحلیل واریانس یک طرفه بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد در اغلب مولفه ها روابط اقتصادی روستا-شهری در شهرستان خرم آباد عمدتا با شهر خرم آباد بوده و الگوی روابط اقتصادی روستا-شهری در زمینه کشاورزی نوع ویژه ای از"روابط سلطه" با ماهیت "استثماری" از سوی شهر خرم آباد بر نواحی روستایی را نشان می دهد. در واقع روابط اقتصادی موجود به پیوندهای مکمل روستا-شهری منجر نشده و در حد انگلی و با سلطه شهر خرم آباد و به نفع شهر برقرار است.

  کلیدواژگان: روابط روستاشهری، پیوندهای اقتصادی، خرم آباد، تجزیه واریانس یک طرفه، پیوندهای کشاورزی
 • مریم رسول زاده، حمیده خاکسار آستانه*، علی رهنما صفحات 155-172
  یکی از مهمترین چالش های سرمایه گذاری، تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی برای انجام انواع پروژه ها می باشد. پروژه های گردشگری نیز برای انجام به موقع و مناسب نیاز به تامین منابع مالی دارند. لذا تعیین ساختار بهینه سرمایه به شناسایی ابزارهای مناسب تامین مالی در پروژه های گردشگری کمک خواهد کرد. هدف مطالعه حاضر تعیین ساختار بهینه سرمایه در پروژه های تفریحی شهر مشهد به کمک دو روش شامل؛ «محاسبه کارایی (DEA) از طریق مدل های ورودی محور، غیر شعاعی، بهره وری در مقیاس» و «تحلیل حداکثر بازده (EPS) و حداقل ریسک مالی (FL)» می باشد. جامعه آماری مطالعه، پروژه های تفریحی با ساختار سرمایه همگن در شهر مشهد می باشند که تعداد 10 پروژه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد با توجه به آنکه پروژه ای دارای ساختار سرمایه بهینه تر خواهد بود که به طور همزمان دارای ریسک مالی کمتر و بازده بیشتر باشد، لذا پروژه های شماره های 2 و 7 که به طور همزمان می-توانند دو آیتم ریسک کمتر و بازده بیشتر را پوشش دهند، دارای بهترین عملکرد در ساختار سرمایه خود، در مقایسه با سایر پروژه ها بوده و در انتخاب روش های تامین مالی، موفق عمل نموده اند. پروژه شماره 2 پروژه ای است که سهم تامین مالی آن از روش «مشارکت عمومی- خصوصی و سرمایه شخصی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی» بیشتر از سهم روش «تسهیلات بانکی» بوده و پروژه 7 نیز دارای زمین بوده و سهم تامین مالی آن از روش«سرمایه شخصی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی» بیش از سهم روش «تامین مالی مشارکتی و تسهیلاتی» بوده است. با لحاظ نتایج محاسبه کارایی، باید گفت که در پروژه های تفریحی شهر مشهد، در حال حاضر روش هایی که نسبت «سرمایه به بدهی» را افزایش دهند، مناسب می باشند بنابراین از بین سه روش تامین مالی پرکاربرد در بین پروژه های تفریحی مورد مطالعه، یعنی روش های «سرمایه شخصی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی»، «تسهیلات بانکی» و «مشارکت عمومی- خصوصی»، تامین مالی از طریق افزایش سهم روش «سرمایه شخصی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی » نسبت به دو روش دیگر سبب موفقیت بیشتر پروژه ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: تامین مالی، پروژه های گردشگری، ساختار سرمایه، شهر مشهد
 • ابراهیم رستگار*، حمیده حاتمی صفحات 173-190

  شوک ناشی از بیماری کووید 2019 موجب اختلال در بخش های متعدد تولیدی و از جمله در سیستم های کشاورزی خرده مالک و بخش دامداری و خانوارهای وابسته به آن گردیده است. تجارب زیسته دامداران در مواجهه با مخاطره کووید 19 با هدف شناسایی استراتژی های مداخله در سیستم های حال و آینده به پیش رفته است. لذا این مطالعه، به درک تجارب زیسته و الگوهای رفتاری تاب آور خانوارهای دامدار روستایی در مواجهه با پدیده کووید 19 در شهرستان ایذه (استان خوزستان) پرداخته است. این شهرستان یکی از مناطق با پتانسیل بالا برای فعالیت های دامداری و کشاورزی است و بخش عمده ای از فعالیت های ساکنین روستایی را در برگرفته است. روش پژوهش اکتشافی و از نظریه داده مبنا استفاده شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی، شهرستان ایذه را به عنوان مطالعه موردی با استفاده از داده های 17 خانوار دامدار فعال با بیش از 50 راس دام و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و منطق اشباع تیوریک به پیش رفته است. بر مبنای فرآیند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و کدگذاری های علمی، 6 مقوله هسته ای شامل "اختلال در چرخه تولید و درآمد خانوار"؛ "تشدید فقر اقتصادی خانوارهای دامدار" ؛ "خشکسالی و بیماری های فصلی دام زمینه های مقاوم در تشدید شرایط بحران خانوارهای دامدار" ؛ "تقاضا و بهره گیری از منابع مالی خرد فرصتی برای خروج از بحران"؛ "ضعف عملکردی ساختارهای حمایتی و بیمه ای" ؛ و "پیامدهای اجتماعی-اقتصادی دوران شدت مخاطره کووید" استخراج گردید. پدیده کانونی پژوهش " کووید 19و ناکارآمدی فضایی (ضعف ساختاری -عملکردی) " است. این پدیده شرح می دهد که وجود مخاطره کووید 19 بسیاری از ناکارآمدی های نهادی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در سیستم های تولید دام خرد و فشارهای مضاعف بر خانوارهای دامدار را عیان می سازد. این تحقیق مسیرهای مفهومی و تجربی را برای حمایت از سیستم های کشاورزی خرده مالک بویژه دامداران خرد ارایه نموده است.

  کلیدواژگان: الگوهای رفتاری، خانوارهای دامدار، مخاطره کووید 19، مناطق روستایی، شهرستان ایذه
 • خدابخش حسین بر، محمودرضا انوری* صفحات 191-204

  توسعه پایدار رکن اساسی برنامه ریزی منطقه ای و شهری محسوب می شود ، با عنایت به این که مرزهای شرقی ایران به دلیل ‏توسعه نیافتگی و فقر منطقه ، آسیب پذیری بیشتری نسبت به سایر مناطق دارد شایسته است نسبت به شناسایی پتانسیل های ‏توسعه در این مناطق اقدام گردد. هدف از این پژوهش بررسی قابلیت های توسعه شهر مرزی گشت از توابع شهرستان سراوان ‏می باشد.روش تحقیق ،توصیفی و تحلیلی است که به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است .تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏از طریق ‏‎, ENTROPY SHANNON ‎‏ مدل تصمیم گیری چند معیاره ‏VIKOR ‎‏ ‏‎ ‎و همچنین ‏SAW FUZZY ‎‏ ‏انجام شد.در ابتدا با استفاده از روش پیمایش و با توجه به تخصصی بودن موضوع در قالب 100 پرسش نامه رتبه دهی و نسبت ‏به به بررسی 20 مورد از مهمترین قابلیت های توسعه در منطقه مورد مطالعه اقدام شد که نهایتا 4 مورد از مهمترین ‏قابلیت ها با شاخص های تعیین شده توسط 10 نفر از نخبگان منطقه به انتخاب جامعه نمونه مورد بررسی و امتیاز دهی مجدد ‏قرار گرفت. نتایج به دست آمده از روش ‏SAW FUZZY‏ نشان داد ایجاد امنیت مرزی از طریق واگذاری مرز به افراد بومی با ‏امتیاز قطعی نهایی 1/1، ایجاد اشتغال و درآمد از طریق مرز یا تجارت مرزی با امتیاز قطعی و نهایی 006/1، کشاورزی و صنایع ‏وابسته با امتیاز قطعی و نهایی 716/0 و توسعه بهره برداری از معادن و صنایع وابسته با امتیاز قطعی و نهایی 715/0 مهمترین ‏قابلیت های توسعه منطقه مرزی گشت محسوب می گردند.بنابراین با ایجاد امنیت مرزی در وهله اول و سپس ایجاد تجارت ‏مرزی ، رونق کشاورزی و صنایع وابسته و همچنین بهره برداری از معادن منطقه می توان به توسعه و پیشرفت دست یافت.‏

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، راهکارهای توسعه، saw فازی، شهر مرزی گشت
 • شجاع موسی پور سیاه جل*، محمود هاشمی تبار، مهدی صفدری صفحات 205-220

  در استان کویری کرمان پوشش جنگلی شهرستان بافت از اهمیت بالایی برخوردار است و عمده جنگل ها این شهرستان را جنگل های پسته وحشی و بادام وحشی تشکیل می دهند. در طی دو دهه اخیر مناطق جنگلی شهرستان بافت به علت به هم زدن چرخه طبیعت و عدم آگاهی جوامع از اهمیت جنگل ها، با بحران و چالش تخریب روبه رو شده است. از این رو، تدوین برنامه ریزی مناسب برای جلوگیری از تخریب بیشتر و مدیریت جامع به منظور، حفظ و احیاء این جنگل ها ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با اهدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت محلی جامعه جنگل نشینان روستایی و عشایری و بررسی تمایل به تغییر ساختار مدیریتی از مدیریت دولتی به مدیریت محلی برای حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل ها شهرستان بافت با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت (Logit) پرداخته است. ما روستاها و سکونت گاه های عشایری را به عنوان یک مطالعه موردی مورد مطالعه قرار دادیم و برای داده های مورد نیاز تحقیق 197 پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت طراحی شد و در تابستان و پاییز 1398 به صورت تصادفی در بین اهالی مناطق روستایی و عشایری که در حوضه جنگل ها زندگی می کردند، توزیع و جمع آوری شد. برای برآورد مدل و تجزیه و تحلیل داده ها کمی و کیفی از نرم افزارهای Stata15 و N Logit 5 استفاده شد. نتایج آماری نشان داد، آقایان با مشارکت 72 درصدی نسبت به مشارکت 28 درصدی بانوان از تمایل بیش تری به مشارکت در حفاظت از جنگل ها دارند. یافته های مدل رگرسیون لاجیت نشان داد، متغیرهای اقتصادی - اجتماعی، متغیرهای تهدیدات درونی اکوسیستم و متغیر انجمن جنگل داری تاثیر معنا داری در سطوح 1%، 5% و 10% بر مدل مشارکت جهت حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل ها دارند. همچنین، شبیه سازی (simulation) مدل روی سه متغیر سن، تحصیلات و درآمد، خروجی مدل لاجیت را تایید کرد. با توجه به یافته تحقیق، به سیاست گزاران منطقه ای توصیه می شود در مناطق جنگلی پیرامون روستاها و سکونتگاه های عشایری جهت حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل ها انجمن های جنگل داری با مشارکت جوامع محلی تشکیل شود. همچنین، با تغییر نوع مالکیت جنگل ها از دولت به جامعه محلی می توان جنگل ها را در مقابل هر گونه تهدید یا بحران حفاظت کرد.

  کلیدواژگان: جنگل داری مشارکتی، روستایی و عشایری، شهرستان بافت، مدل لاجیت
 • مجید سعیدی راد*، اسد رازانی، نقی عسگری، علی رنجبرکی صفحات 221-234

  با توجه به نقش اساسی پایداری اجتماعی در تحقق اهداف توسعه پایدار روستایی در پهنه سرزمین و همچنین اهمیت سرمایه اجتماعی و شاخص های آن در پایداری ساختارها و تشکل های اقتصادی، این پژوهش با هدف تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در میان اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت روستایی شهرستان قصرقند انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی می باشد.جامعه آماری این پژوهش تمامی اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت روستایی در سطح 30 روستای هدف شهرستان قصرقند برابر با 1763 عضو را شامل می گردد که با استفاده از نمونه گیری ترکیبی تصادفی و از طریق فرمول کوکران 340عضو به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است.داده های تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و در نرم افزار SPSS از طریق آزمون های Tتک نمونه ای و همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در بین اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت در حد متوسط (1/3) است.در این میان شاخص میزان اعتماد (3/3) در این مرحله در مناسب ترین وضعیت و شاخص مشارکت اجتماعی (مخصوصا مشارکت زنان) و تاثیر ساختارهای حمایتی به ترتیب با (2/3) و (8/2) در ضعیف ترین وضعیت قرار می گیرند. همچنین یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بیانگر وجود همبستگی درونی مثبت و معنادار (000/0=Sig) چهار شاخص اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ساختارهای حمایتی و انسجام اجتماعی در میان اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت سکونتگاه های روستایی هدف شهرستان قصرقند است. بنابراین شایسته است در سایه حکمروایی خوب روستایی با سیاست گذاری و همکاری مناسب دستگاه های متولی توسعه روستایی و ساختارهای حمایتی مخصوصا بنیاد علوی زمینه ی اعتماد،انسجام و مشارکت اجتماعی اعضا فراهم گردد تا در آینده شاهد توسعه و بهره وری صندوق های آبادانی و پیشرفت روستایی در سطح سکونتگاه های روستایی شهرستان قصرقند باشیم.واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی،صندوق آبادانی و پیشرفت،طرح توان افزایی،شهرستان قصرقند

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، صندوق آبادانی و پیشرفت، طرح توان افزایی، شهرستان قصرقند
 • محسن صیدالی* صفحات 235-252

  گردشگری در جهان امروز به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصادی شناخته شده است و سهم زیادی از درآمد و اشتغال کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده است. گردشگری ورزشی به عنوان یکی از گونه ها و انواع گردشگری به بررسی حضور و مشارکت ورزشکاران در مسابقات و رقابت های ورزشی و یا تماشای رویدادهای ورزشی توسط گردشگران تماشاگر می پردازد. در توسعه ابعاد گوناگون فعالیت های گوناگون اقتصادی، نمی توان از نقش مدیریت غافل شد. این پژوهش که با هدف بررسی نقش مدیریت در توسعه گردشگری پایدار ورزشی در بخش ارمند شهرستان خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است؛ ماهیتا از نوع کاربردی است که با بهره گیری از روش های مروری (اسنادی-کتابخانه ای) و میدانی تدوین شده است. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد که از روش تحلیل مضمون یا تماتیک در اجرای آن استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از صاحب نظران رشته های تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی، گردشگری (با سوابق علمی در حوزه گردشگری ورزشی) بوده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 10 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. نتایج نشان داد که اعمال مدیریت یکپارچه همراه با مشارکت جوامع محلی و آموزش ها و آگاه سازی های محیط زیستی می تواند توسعه پایدار جریانات گردشگری ورزشی و رویدادهای مرتبط با ورزش را در ناحیه مورد مطالعه فراهم سازد. هم چنین، اعمال روش های مدیریتی کارآمد توام با برنامه ریزی و بازاریابی مطلوب گردشگری ورزشی می تواند زمینه ساز نقش آفرینی بیش از پیش این ناحیه در گردشگری ورزشی و نیز ارتقاء سهم ورتبه آن در بین دیگر مناطق کشور در این گونه از گردشگری شود.

  کلیدواژگان: مدیریت، گردشگری پایدار، گردشگری ورزشی، بخش ارمند، شهرستان خانمیرزا
 • زهرا طوسی راد، علی اکبر نحفی کانی*، علیرضا خواجه شاهکوهی صفحات 253-268

  برنامه ریزان توسعه از فعالیت های گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار روستایی یاد می کنند. امروزه گردشگری روستایی می تواند سبب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و در نهایت رفاه و بهبود وضعیت معیشتی روستاییان شود. مهمترین هدف توسعه گردشگری روستایی، توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی است. امروزه گردشگری با 200 میلیون نفر شاغل، حدود 8 درصد از کل اشتغال جهانی را در بر گرفته و یکی از پنج منبع اصلی درآمد ارزی است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای روستایی و جامعه مهمان در روستاهای بخش مانه و سملقان می باشند. که بر اساس سرشماری سال 1395 شامل 1321 خانوار می باشند. تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران 266 نفر انتخاب شدند. سوالات مورد بررسی در تحقیق حاضر در طیف لیکرت و به صورت پنج درجه ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) تنظیم گردید. پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ برای مولفه های مورد بررسی تحقیق برابر با 81 درصد به دست آمده است. تعداد نمونه های انتخاب شده را بعد از سنجش با بهره گیری از نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی مولفه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی کای اسکویر نشان دهنده رابطه معنادار و 99 درصدی بین ظرفیت های موجود در روستاهای ناحیه مورد مطالعه با توسعه گردشگری می باشد. در ضمن نتیجه تحلیل همبستگی کندال برای متغیرهای متفارن شاخص های توسعه اقتصادی و کالبدی تا سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنادار را نشان می دهند. همچنین نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین فریدمن نشان دهنده اهمیت هریک از گویه های بررسی شده می باشند و تفاوت معنادار تا سطح اطمینان 99 درصد بین آنها را تبیین می نماید. شایان ذکر است نتایح حاصل از آزمون کروسکال والیس نیز نشان دهنده تفاوت معنادار و 99 درصدی بین شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاهای مورد مطالعه می باشند.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، گردشگری روستایی، روستاهای ییلاقی، مانه وسملقان
 • فاطمه حاج محمد، اسدالله کردنائیج، حمیدرضا یزدانی، محمد میره ای* صفحات 269-282
  توسعه گردشگری یکی از چالش های کشورها به خصوص کشور ایران در حوزه اقتصادی شان می باشد. امروزه اکثر کشورها علی الخصوص کشور ایران در تلاش هستند تا بخش عمده ای از درآمد و GDP خود را به سمت توسعه گردشگری ببرند. توسعه گردشگری از طریق رسانه ها باعث آشنا شدن مخاطبان متنوع با فرهنگ جوامع می شود. مکان های گردشگری می توانند شاهد تاثیر مستقیم یک اثر رسانه ای در توسعه فعالیت های گردشگری باشند. از آنجایی که در تحقیقات پیشین نقش رسانه ها در توسعه گردشگری کمتر معرفی شده است، مسیله ی اصلی در این تحقیق، اثرگذاری نقش رسانه در توسعه گردشگری می باشد. هدف از این مقاله ارایه الگوی توسعه گردشگری مبتنی بر نقش رسانه است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش فرا ترکیب یکی از انواع روش تحقیق های مروری است. به این منظور محقق بازنگری عمیق و دقیق در موضوع را انجام داده و یافته های مطالعات کیفی و کمی را ترکیب نموده است. در این راستا 1324 پژوهش در حوزه رسانه و توسعه گردشگری ارزیابی شد. در پایان، 33 پژوهش با روش های کمی، کیفی و آمیخته انتخاب شدند. در مجموع 48 کد،9 مفهوم و 4 مقوله به عنوان ابعاد و مولفه های الگوی توسعه گردشگری مبتنی بر نقش رسانه شناسایی و طبقه بندی شده است. در 9 مفهوم شامل برند مقصد، کسب و کار، بازاریابی، نیت های رفتاری گردشگران (ذهنی)، رفتارهای اجتماعی گردشگران (عینی)، مدیریت بحران های گردشگری، پوشش رسانه ها از مقصد گردشگری، فرهنگ، مذهب، آموزش، زیرساخت، زبان و اطلاعات عمومی نقش رسانه تبیین شده است. چهار مقوله ی بدست آمده از این روش مقوله های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی هستند.
  کلیدواژگان: نقش رسانه، توسعه گردشگری، تصویر مقصد، فراترکیب
|
 • Samira Bahramian, Ayatollah Karami * Pages 1-16

  Reducing poverty and inequality are among the most important goals of planners in different societies, such that the first goal of the Millennium Development Goals is to eradicate extreme poverty and hunger. Regarding the necessity and importance of studying poverty, especially food poverty, in various provinces of the country from the planning point of view, this paper aimed to zoning the poverty line and the percentage of food poverty of rural households in Iran from 1997 to 2013.. Based on this, raw data of household income-expenditure provided by Statistics Center of Iran was applied. In this study, the basis for measuring poverty was the absolute poverty line, which was estimated based on the need for calories. In order to zoning, cluster analysis was employed using SPSS software. Findings related to the trend of minimum and maximum poverty line showed that the minimum poverty line has undergone a relatively constant trend, while the maximum poverty line has fluctuated somewhat, such that the years 2003, 2012 and 2013 had the highest value. In general, based on the results of the average percentage of total poverty from 1997 to 2013, South Khorasan province had the lowest and Tehran province had the highest percentage of food poverty. In addition, the average percentage of food poverty of rural households during the years 1997-2013 has ranged approximately between 10 to 70%. Finally, the results of cluster analysis to zoning similar provinces in terms of average percentage of food poverty showed three provinces including Isfahan, Mazandaran and Tehran had the highest percentage of food poverty, seven provinces including East Azerbaijan, Hormozgan, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Fars, Gilan, Alborz and Yazd had relatively high percentage of food poverty, 19 provinces had moderate food poverty and the two provinces of North Khorasan and South Khorasan had the lowest percentage of food poverty. Therefore, planning to reduce poverty and food insecurity requires regional and geographical orientation so that the rural areas of the provinces with high percentage of food poverty be given more consideration.

  Keywords: zoning, poverty line, Ruralarea, food poverty
 • Sedigheh Karaminasab, Vahid Riahi *, Hassan Afrakhteh Pages 17-36
  Today, one of the major manifestations of continued underdevelopment can be seen in the continuity and even widening of the income and wealth gap between rich and poor countries in the world. In other words, in all countries, both advanced and backward, there are areas that have less growth and development than other areas, and the people of these areas have a lower level of welfare than others for reasons beyond their control. On the other hand, the experiences of all development theories show that achieving development at any level and with any goal requires principled, efficient planning and exact implementation. But the main question is what is the reason that some areas, including rural areas, which have important resources and advantages for growth and development, not only have not made any progress, but also remain as an underdeveloped area compared to the surrounding areas. The main purpose of this study is to summarize studies on barriers, challenges and underdevelopment traps or known as poverty traps in rural development using content analysis method. This research is among the documentary and library researches. The research method is descriptive-analytical and the research approach is quantitative-qualitative with emphasis on qualitative. The statistical population of the study includes all published articles related to the research subject, used in Iranian and foreign publications. Based on the search in a valid database, 95 articles were selected and reviewed. The results of the research show that according to the content analysis of the studies, the underdevelopment trap in rural areas has been studied in 4 criteria (productivity trap, social vulnerability trap, institutional trap and environmental trap). The most indicators related to productivity trap, vulnerability trap, institutional trap and environmental trap are product price fluctuations, lack of capital and savings, weakness of institutions and lack of infrastructure and communication network compared to other indicators, respectively. Also, in general, social vulnerability traps and related indicators have received more attention than other underdeveloped traps in rural areas.
  Keywords: Underdevelopment Trap, Rural Studies, Content analysis
 • Vahid Banaei * Pages 37-54
  One of the challenges in the process of urban development of developing countries in the future to achieve the desired and sustainable development is their rapid growth. Today, achieving such future development is important and necessary to solve environmental, economic, social, and physical problems, as well as to address existing gaps and determine future perspectives, and to present different scenarios. The purpose of this article is to present different scenarios of urban development in the southern part of East Azerbaijan province. The research method is descriptive-analytical in terms of purpose and exploratory in terms of method. In this research, Mickey Mac software, Wizard scenario and cross-effects can be used to analyze quantitative and qualitative information. The results of this study show that in the study area, 5 key factors are the main actors and influences on the development process, whose situation is not suitable at present. Although the possible scenarios show high hopes for the occurrence of favorable conditions in the southern part of the province, the occurrence of critical conditions is not far from expectation. The results of this study also indicate 11 believable scenarios with different combinations of situations, the probability of occurrence in the southern part of the province, which unfortunately the probability of negative events is the highest probability of occurrence. Although fewer of these scenarios are desirable and most of the 11 scenarios show unfavorable conditions, but the probability of realizing critical conditions in the southern part of the province is much higher than the probability of realizing favorable conditions. Therefore, among the possible scenarios, the first scenario is the most important and probable scenario for the development of the southern part of East Azerbaijan province.
  Keywords: urban development, Urban Management, Micmac, Cross-Effects, Scenario Wizard
 • Zinat Ranjbar, Pari Shokri *, Gholamreza Janbaz Ghobadi Pages 55-72

  The growing population of our country, Iran, in recent decades and the increasing desire to migrate from rural to urban areas has caused the rapid and unbridled growth of cities. Therefore, urban areas will become the main place of many possible disasters. At the same time, one of the issues that most cities in the world are grappling with is the issue of natural disasters. Natural disasters, which are part of the process of human life, are a major challenge to achieving sustainable development of human societies. On the other hand, the unsuccessful implementation of urban regeneration projects has caused attention to a new phenomenon called sustainability in urban projects, which is the main approaches in the field of sustainability, revitalization of urban textures and emphasis on regeneration. In this regard, the western coastal cities of Mazandaran province, due to their geographical and natural location, which annually receive a large number of tourists, have suffered from wear and inefficiency in their center and are exposed to numerous damages and crises. Therefore, in this study, by applying the futures research approach and using structural analysis in Mick Mac software, the drivers of resilience have been identified and analyzed with the male regeneration approach. The sampling method of this research is unlikely to be snowball and subjective judgment. Accordingly, an initial group selected on the basis of subjective and purposeful judgment is asked to identify relevant experts. Accordingly, the initial group consisting of 8 people were selected. Then, in four rounds, each of the introduced experts was asked to introduce experts based on the definition of the statistical community; finally, 35 experts were identified and selected as a statistical sample.. Based on the analytical results of the structural analysis matrix in MicMac software, the physical part variables had the greatest impact on the regeneration with the resilience approach in the study area and the institutional factors had the least impact.

  Keywords: Resilience, Regeneration, futures studies, coastal cities of Mazandaran
 • Roghayeh Ghanbari Pages 73-86

  With the onset of globalization and the beginning of new paradigms, changes in trade and business took place. Jobs are now shifting from industrial and large-scale forms to entrepreneurial jobs by capable people. Entrepreneurs need high psychological characteristics in addition to financial ability to succeed in their business in order to be successful in the face of challenges. Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors affecting the success of tourism entrepreneurs in Mazandaran province. By examining library resources, two components of self-efficacy and motivation were selected due to their great impact on the job satisfaction and success of entrepreneurs. The research method is descriptive-analytical and survey method. Therefore, by collecting questionnaires from entrepreneurs in different sectors of tourism in 2019, this issue was studied in the field. The collected data were processed based on SPSS and Smart pls software. In this model, the effect of self-efficacy and motivation variables through the mediating variable of job satisfaction on the success of entrepreneurs was investigated. The results show that the variables of motivation and self-efficacy can explain 53.8% of the variance of the variable of job satisfaction. The job satisfaction variable also explains 34.6% of the success variable. Also, the challenge of activity from the variable of motivation, satisfaction with the income from entrepreneurship from the variable of job satisfaction, and belief in the abilities of individuals from the variable of self-efficacy, encouraging others for entrepreneurial activities from the variable of success, It is one of the items that has the most factor load. Finally, it can be concluded that psychological characteristics are very influential in the success of entrepreneurs and these components should be given serious attention in nurturing talented young people.

  Keywords: Tourism, entrepreneurship, Motivation, Self-efficacy, Mazandaran
 • Delaram Sheikh, Hossein Zabihi *, Farah Habib Pages 87-104

  Creating spatial justice in public spaces has always been one of the biggest challenges for managers, planners, and architects. Thus, spaces must design to meet other groups’ different needs and preferences. One of these needs and differences between the two sexes is their difference in their sense of security. This study aims to explain the criteria and indicators of the security component in the form of a conceptual model and investigate the effect on student presence. The approach of this research is mixed, and its method in the qualitative part is content analysis; in the quantitative part, it is a survey, and in terms of purpose, it is practical. The research findings show that the criteria and indicators of the “security” component affecting student presence consist of the constructive dimensions of public open spaces and in three physical dimensions: “physical security” and “physical access”; Functional: “Spatial separation” and “Territorial control” and perceptional: “legibility” and “visual order,” and after analyzing the data and confirming the proposed conceptual model, it was found that all criteria of the security component except the visibility of the space are predictive of presence and what is more important between men and women in terms of security criteria for presence, respectively, based on the size of the effect, including legibility (0.23), visual order (0.23), physical security (0.18), Territorial control (0.15), Spatial separation (0.12), visibility (0.06) and physical access (0.05). Therefore, the environment’s response to the different needs of men and women in the sense of security leads to their more significant presence in space.

  Keywords: spatial justice, Security, university campus open spaces, presence, Students
 • Amin Rafieioskoei, Reza Valizadeh *, Fereydoon Babaei Aqdam, Ali PANAHI Pages 105-120

  The purpose of urban governance is to strengthen the process of urban development so that city dwellers change from a passive citizen to an active and responsible citizen.Reform and revision of the country's urban management system with structural changes and the content of new perspectives in the field of urban management has been seriously emphasized. The purpose of the present study is the structural analysis of the basic challenges of decent urban governance, which is based on the purpose of the applied type and in terms of "nature and method" of the "descriptive-analytical" type. The statistical population is the metropolis of Tabriz and the sample size was obtained using the easy sampling method (132 people). The data collection method is a simple random method using a researcher-made questionnaire. To calculate the validity, the content and face validity method and technique were used and to assess the reliability of the research questionnaire, Cronbach's alpha (optimal reliability = 0.86) was used. Structural equation modeling method using partial least squares method has been used to analyze the data. The quantitative results of the research show the good fit of the structural equation model and its generalizability, and the qualitative results show the multiplicity of management and decision-making, and consequently the transparency and rule of law in the overt and covert decisions of city managers and the existence of stakeholders and stakeholders. Urban is an important challenge of urban governance in the case area, which requires attention to innovative activities to improve urban governance.

  Keywords: : Good Urban Governance, Urban Management, Structural Analysis, PLS, Tabriz
 • Ehsan Amini, Shirin Toghyani *, AmirHosein Shabani Pages 121-134

  The elderly are one of the social groups that, due to their age and the relative decrease in work activities, mainly use urban spaces for voluntary and social activities. Aging and urbanization, due to their interaction with each other, are one of the important axes of study and planning to increase the quality of life of the elderly in the city. The main purpose of this study is to identify the patterns and characteristics of elderly-centered and elderly-friendly city design and specific objectives include understanding the approaches of geriatric sociologists, urban designers and other related fields on the necessity of addressing aging, understanding the requirements of elderly-friendly city And the existing facilities of Shiraz city to join the Jirga of elderly friendly cities in Iran. The research method in this research is of a fundamental-strategic type in terms of the results and consequences of the research, considering that it tries to evaluate and improve the urban space for the elderly; In terms of implementation process, considering that the collected data will be done through inferential and descriptive statistical methods and the use of Depth map software and geostatistical analysis in Arc GIS, it is of a small type. Findings of the study showed that the eighth district of Shiraz is not suitable for the elderly in terms of most aspects of design and planning such as social participation, access to public transportation and recreational spaces and uses, and in addition to physical components such as sidewalks, sometimes components The community in the eight municipalities of Shiraz has taken a different path from the route of the elderly-friendly city.

  Keywords: Urban space, environmental psychology of the elderly, District 8 of Shiraz
 • Maryam Nadery *, Maryam Ghasemi, Hamid Shayan, Hamdollah Sojasi Pages 135-154

  One of the main flows between urban and rural settlements is economic relations in the field of agriculture, which takes place by transferring the products produced to the urban market, followed by other existing flows (labor, people, capital, etc.). It affects. Spatial flows between urban and rural areas over time are key factors in the spatial evolution of rural settlements. These relationships, if complementary, lead to two-way operations and can pave the way for rural development. Accordingly, the purpose of this article is to explain the pattern of rural-urban economic relations in Khorramabad city with emphasis on agriculture. The research method is descriptive-analytical and information has been collected through documentary and field methods. The unit of farmers' analysis was the sample villages of Khorramabad city. In this study, 22 villages were selected using the assigned classification and in each of them, the economic relations of 383 rural agricultural households were examined as a sample. In this study, 5 main components and 41 items were used to explain the pattern of rural-urban economic relations. Data were analyzed in SPSS software using one-way analysis of variance. Findings showed that in most components, rural-urban economic relations in Khorramabad city are mainly with Khorramabad city and the pattern of rural-urban economic relations in the field of agriculture is a special type of "domination relations" with an exploitative nature. "Shows the rural areas from the city of Khorramabad. In fact, the existing economic relations have not led to complementary rural-urban ties and have been established in a parasitic manner with the domination of the city of Khorramabad and in favor of the city.

  Keywords: Rural-Urban Relations, Economic linkages, Khorramabad, One-way Variation Analysis, Agricultural Linkages
 • Maryam Rasoulzadeh, Hamideh Khaksar Astaneh *, Ali Rahnama Pages 155-172
  One of the most important challenges is investing, financing, and preparing the executive budget for various projects. Tourism projects also need funding to be done in a timely and appropriate manner. Therefore, determining the optimal capital structure will help identify appropriate financing tools in tourism projects. The purpose of this study is to determine the optimal capital structure in recreational projects in Mashhad using two methods including; "Performance calculation (DEA) through input-oriented, non-radial, scale productivity models" and "Maximum return analysis (EPS) and minimum financial risk (FL)". The statistical population of the study is recreational projects with a homogeneous capital structure in the city of Mashhad, of which 10 projects were considered as a statistical sample. The results showed that considering that a project will have a more optimal capital structure that has less financial risk and higher returns at the same time, projects No. 2 and 7 can simultaneously have two items with less risk and higher returns. Have the best performance in their capital structure, compared to other projects, and have been successful in choosing financing methods. Project No. 2 is a project whose share of financing through the method of "public-private partnership and personal capital and partnership with individuals and legal entities" is more than the share of the method of "bank facilities" and project 7 also has land and its share of financing The method of "personal capital and partnership with individuals and legal entities" has been more than the share of the method of "participatory financing and facilities". In terms of performance calculation results, it should be said that in recreational projects in Mashhad, current methods that increase the ratio of "capital to debt" are appropriate, so among the three most widely used financing methods among recreational projects studied is, the methods of "personal capital and partnership with individuals and legal entities", "bank facilities" and "public-private partnership", financing by increasing the share of the method of "personal capital and partnership with individuals and legal entities" compared to the other two methods It will make more projects successful.
  Keywords: Financing, tourism projects, capital structure, Mashhad
 • Hamideh Hatami Pages 173-190

  The 2019 Covid-19 disease has caused disruptions in the production sectors, including smallholder farming systems and the livestock sector. The lived experiences of livestock farmers in facing the risk of Covid-19 have been advanced with the aim of identifying intervention strategies in current and future systems. This study deals with the understanding of lived experiences and resilient behavior patterns of rural livestock households in the face of the phenomenon of Covid-19 in Izeh city (Khuzestan province). This city is one of the areas with high potential for livestock and agricultural activities. Exploratory research method and data-based theory have been used. The current research has been carried out using qualitative research method, 17 active livestock farmers households with more than 50 animals and through semi-structured interviews. Based on the research data analysis process and scientific coding, 6 core categories include "disruption in the production cycle and household income"; "Intensification of the economic poverty of livestock farmers"; "Drought and seasonal diseases of livestock are resistant areas in the aggravation of the crisis conditions of livestock households"; "Demand and use of microfinance resources is an opportunity to get out of the crisis"; "Functional weakness of support and insurance structures"; And "socio-economic consequences during the severe risk of covid" were extracted. The focal phenomenon of the research is "Covid-19 and spatial inefficiency (structural-functional weakness)". This phenomenon explains that the existence of the risk of covid-19 reveals many institutional, political, economic and managerial inefficiencies in small livestock production systems and double pressures on livestock households. This research has provided conceptual and experimental ways to support smallholder agricultural systems, especially small farmers.

  Keywords: behavioral patterns, livestock farming households, risk of Covid-19, rural areas, Izeh county
 • Khodabakhsh Hosseinbor, MahmoodReza Anvari * Pages 191-204

  Sustainable development is a critical component of regional and urban planning, given ‎that Iran's eastern borders are more vulnerable than other regions due to ‎underdevelopment and poverty in the region. Areas to be worked on. The objective of ‎this study is to study the development capacities of the border town of Gosht, which is ‎the function of the city of Saravan. The search method is descriptive and analytical, ‎which was carried out as a library and in the field. The multi-criteria decision template ‎was created by VIKOR and SAW FUZZY. 20 of the most important development ‎capabilities in the study area were reviewed, and finally 4 of the most important ‎capabilities with indicators determined by 10 elites of the region selected by the ‎sample community were reviewed and re-scored. The results obtained from the SAW ‎FUZZY method showed the creation of border security through the transfer of the ‎border to indigenous people with a final definite score of 1.1, the creation of ‎employment and income through the border or cross-border trade with a definitive ‎final score of 1.006, Agriculture and related industries with a final score of 0.716 and ‎the development of mining and related industries with a final score of 0.715 are the ‎most important capabilities of the development of the Gosht border region. Therefore, ‎by creating border security in place First and foremost, the establishment of cross-‎border trade, agricultural prosperity, and related industries, as well as the exploitation ‎of the region's mines can lead to development and progress.‎

  Keywords: Sustainable Development, Development Strategies, Fuzzy Saw, Gosht border city
 • Shoja Mousapour Syahjel *, Mahmood Hashemi Tabar, Mahdi Safdari Pages 205-220

  In Kerman desert province, the forest part in Baft county largely covered by wild pistachio and wild almond trees is of great significance. During the last two decades, the forest areas of Baft County have faced a crisis and the challenge of destruction due to the disruption of the natural cycle and the lack of awareness of communities about the importance of forests. Therefore, it is necessary to develop appropriate planning to prevent further degradation and comprehensive management in order to preserve and rehabilitate these forests. Therefore, the present study purposes to investigate the factors affecting the local participation of rural and nomadic forest dwellers and to examine the willingness to change the management structure from public to local management to protect and prevent deforestation in Baft county using the logit regression model. We studied nomadic villages and settlements as a case study and for the data required for the research, 197 questionnaires were designed using the Likert scale and in the summer and autumn of 1398 randomly among rural residents Nomads living in the forest basin were distributed and collected. Stata15 and N Logit 5 software were used for model estimation and quantitative and qualitative data analysis. Statistical results showed that men with a participation of 72% are more inclined to participate in forest protection than women with a participation of 28%. Findings of the Logit regression model showed that socio-economic variables, variables of internal ecosystem threats and forestry association variables have a significant effect at the levels of 1%, 5% and 10% on the participation model to protect and prevent deforestation. Also, the model simulation on the three variables of age, education and income confirmed the output of the logit model. According to the research findings, regional policymakers are highly advised to form forestry associations with the participation of local communities in the forest areas around the villages and nomadic settlements to protect and prevent deforestation. Also, by adjusting the type of forest ownership from the government to the local community, forests can be protected against any threat or crisis.

  Keywords: Participatory forestry, Rural, nomadic, Baft county, Logit Model
 • Majid Saeidirad *, Asad Razani, Naghi Asgari, Ali Ranjbaraki Pages 221-234

  Considering the essential role of social sustainability in achieving the objectives of sustainable rural development in the territory As well as the importance of social capital and its indicators in the sustainability of economic structures and organizations, this study aimed to analyze the amount of social capital among members of rural development funds of Qasr-e Qand county. This study is an applied research and its research method is descriptive-analytical. The statistical population of this study includes all members of Rural Development Funds in 30 target villages of Qasr-e Qand county with 1763 members that through random combination sampling and Cochran formula, 340 members were considered as sample population. The research data were obtained through library and field studies and analyzed by SPSS software using one-sample t-test and Pearson correlation. The findings of this study show that the amount of social capital among members of Rural Development Funds is (3.1) moderate. At this stage, the index of trust (3.3) is in the most appropriate situation and the index of social participation (3.2) (especially women's participation) and the impact of support structures (2.8) are in the weakest situation. Also, the results of Pearson correlation test indicate the existence of a positive and significant internal correlation (Sig = 0.000) of four indicators of social trust, social participation, support structures and social cohesion among members of development funds in rural settlements of Qasr-e Qand County. Therefore, it is necessary to provide rural good governance with appropriate policy and cooperation of rural development agencies and support structures, especially the Alavi Foundation for Members' Trust, Cohesion and Community Participation, in the future to see the development and productivity of rural development funds at the level of rural settlements of Qasr-e Qand county.Key words: Social Capital, Development Fund, Empowering Project, Qasr-e Qand County

  Keywords: Social Capital, Development Fund, Empowering Project, Qasr-e Qand County
 • Mohsen Seidali * Pages 235-252

  Today, tourism in the world is considered as one of the most dynamic economic sectors and plays an important role in income creation and development of employment among the countries of the world. Sports tourism examines the presence and participation of athletes in sports competitions or engagement of spectators in watching sports events. Successful development in various economic activities are mainly dependent upon effective management. The purpose of this research is to investigate the functionality of management in the development of sustainable sports tourism in Armand section of Khanmirza County in Chaharmahal and Bakhtiari province. This is an applied research using review (documentary-library) and field surveys. This study with a qualitative and exploratory research method employed thematic analysis in implementation. The statistical population are all the experts in the fields of physical education and sports management, sociology, geography and planning, and tourism, with scientific experiences in the field of sports tourism. Sampling was conducted in a purposeful way, and theoretical saturation was met by 10 interviews. The results have indicated that the application of integrated management along with the participation of local communities with environmental education and awareness can promote sustainable development of sports tourism and enhance the positive events related to sports in the study area. It was also revealed that application of efficient management methods supported by the planning and marketing of sports tourism can help this area to play a greater role in sports tourism and also increase its share and rank among other regions of the country in this type of tourism.

  Keywords: Management, . Sports Tourism, Sustainable Tourism, Armand District, Khanmirza County
 • Zahra Tousi Rad, Aliakbar Najafikani *, Alireza Khajeh Shahkoohi Pages 253-268

  Development planners consider tourism activities as a key element of sustainable rural development. Nowadays, rural tourism can create jobs, increase income, and ultimately can bring welfare and improvement of living conditions for villagers. The most important purposes of rural tourism development are economic development, social and spatial development of rural communities. Nowadays, with 200 million employees, tourism accounts for about 8% of total global employment and is one of the five main sources of foreign exchange earnings for tourist countries such as China, Germany, Greece, the Netherlands, Spain, etc. The present study is in applied form and in terms of the method is descriptive-analytical based on field studies. The statistical population of the present study is rural households and the guest population in the villages of Maneh and Samalqan districts which includes 1321 households according to the 2016 census. 266 people were selected as a sample by using Cochran's formula. The questions in the present study were set on the Likert scale and in five grades (very low, low, medium, high, and very high). The reliability of the research tool was obtained by using Cronbach's alpha coefficient for the studied components which are equal to 81%. The extracted data from the questionnaire were analyzed by SPSS software and by utilizing descriptive and inferential tests. In addition, the results of Kendall rank correlation coefficient for the Symmetric variables, economic and physical development indicated a significant relationship up to 99% confidence level. Also, the results of the Friedman mean comparison test illustrate the importance of each of the examined items and explain the significant difference up to 99% confidence level between them. It is worth mentioning that the results of the Kruskal-Wallis test also indicate a significant difference of 99% among the indicators of economic, social, and physical development of the studied villages.

  Keywords: feasibility, Rural Tourism, summer villages, Maneh, Samalqan
 • Fatemeh Hajmohammad, Asadollah Kordnaeij, Hamaidreza Yazdani, Mohammad Mirehei * Pages 269-282
  Tourism development is one of the challenges of countries, especially Iran, in their economic field. Today, most countries, especially Iran, are trying to transfer most of their income and GDP to tourism development. The development of tourism through the media makes diverse audiences familiar with culture of the communities. Tourist sites can witness direct impact of a media effect on the development of tourism activities. Since the role of media in tourism development has been less introduced in previous researches, the main issue in this research is the impact of media role in tourism development. The purpose of this article is to present a model for tourism development based on the role of the media. The research method used in this research is meta synthesis is one of the types of review research methods. For this purpose, the researcher has conducted an in-depth and detailed review on the subject and combined the findings of qualitative and quantitative studies. In this regard, 1324 researches were evaluated in the field of media and tourism development. Finally, 33 studies were selected by quantitative, qualitative and mixed methods. Overall, 48 codes, 9 concepts and 4 categories have been identified and classified as dimensions and components of the tourism development model based on the role of the media. The role of the media is explained in 9 concepts including destination brand, business, marketing, tourist behavioral intentions (mental), tourist social behaviors (objective), tourism crisis management, media coverage of tourist destination, culture, religion, education, infrastructure , Language and general information. The four categories obtained from this method are economic, social, environmental and cultural categories.
  Keywords: The role of media, Tourism Development, Destination image, Meta synthesis