فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رامین قربانی، ابراهیم فرهادی، کرامت الله زیاری* صفحات 1-19

  توانایی یک سیستم، جامعه یا اجتماع برای مقابله، جذب، سازگاری و احیای به موقع در برابر اثرهای یک مخاطره و روشی موثر برای حفاظت و بازگشت کارکردها و ساختارهای اساسی مهم جامعه در برابر بحران را تاب آوری گویند که ابعاد زیادی دارد و بعد اقتصادی این مفهوم در این مقاله بحث می شود. با توجه به جایگاه ویژه کلان شهر تبریز در منطقه شمال غرب کشور و اهمیت آن از بعد اقتصادی در میان شهرهای ایران و نیز قدمت دیرینه و تاریخ پر فراز و نشیب آن و اهمیتی که همواره در سطح کشور داشته است، مطالعه آن در زمینه تاب آوری بسیار مهم است. فرایند این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و «رویکردی اکتشافی» نسبت به آینده دارد. تحقیق حاضر دو بخش دارد؛ در بخش اول، به منظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیه موجود درباره تاب آوری اقتصادی (گردآوری داده ها و اطلاعات) از تکنیک پویش محیطی (بررسی مقالات و منابع چاپی، مصاحبه با متخصصان و پایش همایش ها و کنفرانس ها) و بررسی پیشینه ادبیات استفاده شده است. بدین منظور، اطلاعات ازطریق منابع اسنادی، کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده و با متغیرهای حاصل از مصاحبه با کارشناسان و متخصصان تاب آوری شهری تلفیق شده اند. در بخش دوم، از کارشناسان و نخبگان (25 نفر) خواسته شد مهم ترین عوامل کلیدی اثرگذار در تاب آوری اقتصادی شهر تبریز را در 10 سال آینده مشخص و درنهایت با شناسایی عوامل تاثیرگذار در تاب آوری اقتصادی شهر تبریز، راهبردهای مختلف تدوین کنند.

  کلیدواژگان: نیروهای پیشران، تاب آوری اقتصادی، شهر تبریز، اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم، میک مک
 • مهدی شیرافکن لمسو*، جعفر قادری صفحات 21-38
  با توجه به تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف شهری، روستایی و نیمه شهری؛ در شرایط کنونی به علت افزایش تعداد مصرف کنندگان، گرایش به شهرک نشینی و شهر نشینی، تغییر سبک زندگی افراد، تمایل به استفاده از کالاهای لوکس، لزوم دسترسی به نیازهای مصرفی به جهت محدودیت های زمانی، همواره خطر اتلاف و کاهش منابع و نیروهای تولید انرژی و نیز دغدغه اصلاح و بهینه سازی الگوهای مصرفی افراد جامعه وجود داشته است. لذا نیمه شهری شدن عامل مهمی بر بهره وری انرژی است. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تاثیر جمعیت نیمه شهرنشینی استان های کشور بر بهبود کارایی انرژی طی سال‏های 1399- 1389 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی پویا پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می‏دهد که نیمه شهرنشینی اثر مثبت به میزان 003/0 درصد بر بهره وری انرژی داشته است. در کنار متغیر اصلی نیمه شهر نشینی، اثر برخی متغیرهای توضیحی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ نیروی کار، تولید ناخالص داخلی واقعی، ارزش افزوده بخش صنعت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جمعیت با تحصیلات دبیرستان و بالاتر، درجه باز بودن تجارت و وقفه متغیر وابسته اثر مثبت بر بهره وری انرژی داشته است. به طوری که تمامی متغیرها به جز عرض از مبدا به لحاظ آماری اثر معنی‏دار بر بهره وری انرژی داشته اند در نهایت برای مقایسه وضعیت شهری و روستایی مدل مذکور برای حالت های صرف شهری و روستایی هم برآورد صورت گرفت که نشان دهنده تاثیر مثبت شهر و روستا نشینی بر بهره وری انرژی می باشد.
  کلیدواژگان: نیمه شهر نشینی، بهره وری، انرژی، استان های ایران، اقتصادسنجی فضائی پویا
 • مرتضی تهامی پور زرندی*، علی انصاری، علیرضا خزائی صفحات 39-54

  در فعالیت های تولید و عرضه محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب و کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیخته تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمی، مجموعه روش های استفاده شده در کسب و کار سفالگری لالجین در استان همدان، به روش ارزیابی استروالدر، با انجام تحلیل توصیفی بررسی شد. 152 مجموعه فعال سفالگری در شهر جهانی صنایع دستی لالجین به عنوان نمونه به صورت غیراحتمالی مدنظر قرار گرفتند. مشخص شد الگوی استروالدر، در تعدادی از عناصر و روش های پیشنهادی خود، کسب و کارهای حوزه سفالگری را پوشش نمی دهد. در بخش کیفی به شیوه داده بنیاد جمعی ساختی، براساس نظریه امکان گرایی سارازواتی، فعالیت های حوزه صنایع دستی با هدف دستیابی به الگوی کسب و کار مناسب کدگذاری شدند. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با روش نمونه گیری نظری، گردآوری اطلاعات از 24 نفر فعال تخصصی، اجرایی و دانشگاهی صورت گرفت و الگوی کسب و کار جدیدی طراحی شد. در این الگوی جدید که مدل کسب وکار ماهی نام گذاری شد، نظریه امکان گرایی سارازواتی به مدل عملیاتی کسب و کارهای حوزه صنایع دستی، تبدیل و در عین حال از تجربیات الگوی کسب و کار استروالدر بهره گرفته شد.

  کلیدواژگان: مدل کسب وکار امکان گرا، صنایع دستی، مدل کسب و کار ماهی، شهر جهانی لالجین
 • منا پورنمازی، همایون نورائی*، ناصر یارمحمدیان صفحات 55-72
  افزایش روزافزون جمعیت موجب افزایش تقاضای حمل ونقل در شهرها و ازدحام در سیستم های حمل ونقل و ترافیک در خیابان ها شده است. این شلوغی و ازدحام پیامدهای منفی چشمگیری نظیر افزایش آلودگی های زیست محیطی، آسیب جدی به سلامت جسم و روان شهروندان، اتلاف وقت و هدررفت مقدار درخور توجهی سوخت را به همراه دارد. سیاست های قیمت گذاری به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضا ازجمله راهکارهایی هستند که با استفاده از آنها می توان هزینه های خارجی ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری را کاهش داد. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از ابزار قیمت گذاری، هزینه های خارجی استفاده از شیوه های حمل و نقل شهری و قیمت تعادلی برای هر شیوه را تعیین کند. برای تعیین قیمت تعادلی از مفهوم تعادل بین منحنی های عرضه و تقاضا استفاده شده است. نمودار تقاضا با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه رجحان بیان شده و مدل سازی و نمودار عرضه براساس هزینه های اجتماعی (زمان سفر، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تصادفات، خدمات ترافیکی، تسهیلات، جمع آوری زباله از شبکه و مصرف منابع تجدید ناپذیر) به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند عوارض تعادلی برای هر ساعت حضور در محدوده مرکزی در ساعات اوج (صبح)، برابر با 3408 تومان است که در این سطح عوارض 38 درصد افراد از سفر با خودرو انصراف می دهند و از شیوه های جایگزین (عمومی و غیر موتوری) استفاده می کنند. قیمت تعادلی برای تاکسی، اتوبوس و مترو به ترتیب 2797، 2065 و 2921 تومان به دست آمده است که در این سطوح قیمت، بیش از نیمی از افراد به استفاده از شیوه های مذکور ادامه می دهند و مابقی افراد از شیوه های غیرموتوری استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری، حمل و نقل شهری، حمل و نقل پایدار، شهر اصفهان
 • نارون قدرتی، تقی ابراهیمی سالاری*، مهدی بهنامه، ابراهیم قائد صفحات 73-84

  مسیله کمیابی و کاهش منابع انرژی در بخش حمل ونقل و نیز بحران آلودگی هوا از مهم ترین معضلاتی است که امروزه گریبان گیر کلان شهرها شده است. یکی از روش های کنترل مصرف انرژی و کنترل آلودگی هوا در کلان شهرهایی همچون مشهد، روی آوردن به توسعه حمل ونقل عمومی مسافر اعم از اتوبوس، قطار شهری و تاکسی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که هدف آن مقایسه تاثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس در کلان شهر مشهد بر کیفیت هوا در سال های 1398-1389 با استفاده از الگوی داده های ترکیبی با تواترهای متفاوت (MIDAS) است. نتایج نشان می دهند استفاده از قطا ر شهری باعث کاهش سطح آلاینده ها و بهبود شاخص کیفیت هوا می شود. همچنین بین متغیر قیمت انرژی و شاخص کیفیت هوا ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بر پررنگ تر بودن نقش اتوبوس نسبت به قطار شهری بر شاخص کیفیت هوا تاکید شده است.

  کلیدواژگان: قطار شهری، اتوبوس، کیفیت هوا، الگوی تواترهای متفاوت (MIDAS)
 • قدرت الله نوروزی*، زهرا جلالی صفحات 85-96

  در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسایل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادی را به خود جلب کرده است. رضایت از حقوق شهروندی موجب می شود مشارکت شهروندان در امور شهری پایداری، استمرار و مسیولیت پذیری بیشتری داشته باشد. شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و ماموریت های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعه این نهاد، شهروندان را در بهره برداری بهتر از فرصت ها و موقعیت های رفاه و پیشرفت یاری می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن شهر نجف آباد واقع در استان اصفهان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 650 نفر برآورد شد. نتایج نشان می دهند رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت آنان در زمینه های مدنی و اجتماعی با ضریب 935/0 رابطه ای بسیار قوی و مثبت دارد. همچنین رابطه رضایت شهروندان و مشارکت زیست محیطی نیز با ضریب 784/0 قوی و معنادار است.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، مشارکت شهروندی، مشارکت مدنی، مشارکت زیست محیطی
 • حافظ مهدنژاد* صفحات 97-114
  تکنوپلیس به کریدور شهری با تراکم بالایی از صنایع خلاق مبتنی بر فناوری و مجموعه ای قوی از ابتکارهای دولتی، خصوصی و دولتی - خصوصی گفته می شود؛ بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر، استخراج فرایند تحقق پذیری تکنوپلیس در متن شهر دانش بنیان است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش آن توصیفی- اکتشافی است. رویکرد آن استفاده از روش های فراترکیب و داده بنیاد است و در چارچوب مرور نظام مند کیفی به تحلیل تطبیقی تحقق پذیری تکنوپلیس و ارایه مدل نظری آن پرداخته است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مقالات و مستنداتی است که در رابطه با موضوع پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1991 تا 2022 در پایگاه های معتبر علمی مانند ساینس دایرکت، اشپرینگر، تیلور و فرانسیس، امرالد، ریسرچ گیت و پروکویست چاپ شده اند. روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک و فرایند جست و جو و انتخاب مقالات مرتبط با استفاده از پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت روش انجام شده است؛ در این فرایند از 322 مقاله و مستند اولیه، 62 مقاله و مستند برای فراترکیب انتخاب شدند. بیشترین تعداد مقالات و مستندات انتخاب شده مربوط به بازه زمانی 2015-2022 بوده است (34 مورد معادل بیش از 50 درصد کل مقالات و مستندات پژوهش). نتایج، بیان کننده 76 کد در رابطه با فرایند تحقق پذیری تکنوپلیس هستند که به 12 مقوله متشکل از عوامل مکان یابی تکنونپلس، پایه اولیه فناوری، نقش دانشگاه، محرک های نوآوری منطقه ای، خوشه تخصصی، اندازه شرکت، انباشت صنعتی، شبکه های اجتماعی، ذی مدخلان، گسترش بازار، برنامه ریزی شهری و درنهایت، لایه های چندبعدی و درهم تنیده تکنوپلیس تقسیم شده اند. براساس تحلیل تطبیقی انواع تکنوپلیس ها، دو نوع عمده تکنوپلیس وجود دارد. نوع اول، تکنوپلیس هایی مانند سیلیکون ولی و سوفیا آنتیپولیس با کارکرد جهانی هستند که راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سطح جهانی انجام می دهند. نوع دوم، تکنوپلیس هایی مانند ژانگوانکون و وان نورث هستند که در زمینه تولید فناوری، کارکرد محلی و منطقه ای دارند و در عین حال به سمت کارکرد جهانی حرکت می کنند؛ درنهایت، یافته ها به شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، ابعاد محوری، پیامدها و راهبردهای تحقق پذیری تکنوپلیس منجر شد.
  کلیدواژگان: تکنوپلیس، سیلیکون ولی، سوفیا آنتیپولیس، ژانگوانکون، فراترکیب
 • فرهاد پوریانژاد، محسن پرویش* صفحات 115-128
  موضوع مسکن و اجاره بها و موجر و مستاجر و سیاستگذاری های دولت ها از جمله مسایل مبتلا به جامعه کنونی می باشد.این مسیله در دوره پهلوی دوم نیز همواره مطرح بوده است.با توسعه و گسترش روزافزون شهر تهران در دوره پهلوی دوم موضوع مسکن یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی بود که دولت با آن مواجه بود. افزایش ساخت هزینه های مسکن موجب شده بود تا دولت برای خروج از این بحران سیاست هایی را از قبیل احداث کوی ها جدید، اعطای تسهیلات بانکی به خریداران، تعیین سقف اجاره بها و غیره را در پیش بگیرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و باتکیه بر داده های اسنادی  و گزارش های مطبوعات یومیه  در پی پاسخ به این سوال اساسی است که  مهم ترین علل افزایش قیمت مسکن در سال های پایانی رژیم پهلوی چه بود؟ و دولت  پهلوی چه اقداماتی برای حل بحران مسکن انجام داده بود؟ و این اقدامات تا چه اندازه در حل این بحران موثر واقع شد؟دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای دیگر به تهران، گرانی مصالح و دستمزدهای ساختمانی، نبود یک سیاست مشخص در امر مسکن همراه با شرایط خاص سیاسی کشور سبب شده بود که تهران از حیث مسکن با بحران عجیبی روبرو شود. قیمت املاک افزایش زیادی پیدا کرده بود و عدم انجام معاملات خارجی و زیادشدن پول و کم شدن ارزش آن باعث شده که عده ای به دنبال بورس بازی روی املاک باشند و در نتیجه اجاره بها به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرد.
  کلیدواژگان: مسکن، اجاره بها، تورم، چالش ها و راهکارها، پهلوی
 • هژیر دارابی، بختیار عزت پناه*، کریم حسین زاده دلیر صفحات 129-148

  در سال های اخیر توسعه کالبدی شهر کرمانشاه را می توان در شاخص هایی همچون گسترش افقی یا توسعه بیرونی، عدم تحقق سرانه فضاهای خدماتی پیشنهادی طرح جامع و فقدان توزیع عادلانه خدمات مشاهده کرد. برآیند این مسیله، مسکن و عدم پایداری آن در دسترسی به شاخص های اقتصادی و با ویژگی هایی همچون فقدان دسترسی و کیفیت، ناتوانی اقتصادی، نبود یا کاستی در نظارت بر ساخت وساز است که به ناپایداری بخش مسکن منجر شده است. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایش و مصاحبه و ابزار پرسشنامه خبره محور شامل 50 نفر متخصص با روش نمونه گیری هدفمند بوده است. برای سنجش میزان تاثیرگذاری مولفه های اقتصادی 25گانه مسکن پایدار از آزمون T و رگرسیون در نرم افزار SPSS و خودهمبستگی فضایی و تحلیل خوشه بندی فضایی در ArcGIS بهره گرفته شده است. مطابق نتایج، متغیرهای تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه ها به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی متغیر وابسته دارند؛ به گونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته (مسکن پایدار) به اندازه 56 و 50 درصد تغییر کند؛ درحالی که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر عمده فروشی و خرده فروشی مصالح ساختمانی فقط باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته به اندازه 2 درصد تغییر کند. همچنین متغیر تسهیلات اعتباری بانک ها تنها متغیری است که سطح معناداری 05/0 را نشان می دهد و این تغییر، اثر معناداری در مسکن پایدار می تواند داشته باشد. نتایج خودهمبستگی فضایی، ضمن وجود اثرات فضایی در مدل تفاوت شاخص های مسکن پایدار در مناطق 8گانه کلان شهر کرمانشاه با سه عامل فاصله ، درجه تمرکز و عامل دسترسی در سطح بالایی معنی دار است. با توجه به آماره های آزمون وابستگی فضایی، تغییرات ناشی از نوسان قیمت در مناطق مرکزی به سایر مناطق پیرامون سرایت کرده است و ارتباط معنادار آن با سایر مولفه های کالبدی و اجتماعی مسکن به ویژه الگوی پخش یا تراکم جمعیت را بازگو می کند.

  کلیدواژگان: توسعه شهری، مسکن پایدار، مولفه های اقتصادی، شهر کرمانشاه
|
 • Ramin Ghorbani, Ebrahim Farhadi, Keramatollah Ziari * Pages 1-19

  The ability of a system, community, or community affected by risks to deal with, absorb, adapt and rehabilitate in time against the effects of a risk and an effective way to protect and restore the important functions and basic structures of society against the crisis. Avari is said to have many dimensions, but the economic dimension of this concept is discussed in the article. And it has always been important in the country, its study is very important in the field of resilience. The process of this research is descriptive-analytical in terms of purpose, type, and type of research method and has an "exploratory approach" to the future. The present study consists of two parts. In the first part, in order to create a database of the basic factors available on economic resilience (data collection and information), environmental scanning technique (study of resistance and print resources, interviews with experts, and monitoring conferences), and a review of the literature used. For this purpose, information was collected through documentary sources, libraries, and surveys and combined with the variables obtained from interviews with urban resilience experts and specialists. In the second part, experts and elites (25 people) were asked to identify the most important key factors affecting the economic resilience of Tabriz within the next 10 years. Finally, by identifying the factors affecting the economic resilience of Tabriz to formulate an aggressive strategy, Comparative, contingency, and defensive strategies were discussed.

  Keywords: propellant, economic resilience, Tabriz, direct, indirect impact, Mick Mac
 • Mehdi Shirafkan Lamsu *, Jafar Ghaderi Pages 21-38
  Considering the difference in consumption patterns in different urban, rural and semi-urban areas; In the current situation, due to the increase in the number of consumers, the trend towards settlement and urbanization, the change in people's lifestyles, the desire to use luxury goods, the need to access consumer needs due to time constraints, there is always the risk of wasting and reducing resources and energy production forces. And also there has been a concern to improve and optimize the consumption patterns of people in the society. Therefore, semi-urbanization is an important factor on energy efficiency. Therefore, the present study investigated the effect of the semi-urbanized population of the country's provinces on the improvement of energy efficiency during the years 1389-1399 using the dynamic spatial econometric technique. In addition to the main variable of semi-urbanization, the effect of some other explanatory variables has also been investigated; Labor force, real GDP, added value of the industrial sector, foreign direct investment, population with high school education and above, degree of trade openness and dependent variable lag have a positive effect on energy efficiency. So that all the variables, except for the width from the origin, have had a statistically significant effect on energy efficiency. Finally, to compare the urban and rural conditions of the mentioned model, an estimate was also made for only urban and rural conditions, which shows the positive effect of the city and Village living is based on energy efficiency.
  Keywords: semi-urbanization, Productivity, energy, Provinces of Iran, dynamic spatial econometrics
 • Morteza Tahamipour Zarandi *, Ali Ansari, AliReza Khazaei Pages 39-54

  Urban gardens and forest parks have a lot of ecosystem services, recreation, and tourism for cities, and valuing these services is very necessary because it can show the importance of their protection. In this regard, the aim of this study is to estimate the conservation, heritage, and tourism value of Artesh 06 Garden (former Saltanat Abad Garden) in the east of Tehran. Due to the limitation of visits and the limitation of data, among the valuation methods, the benefit transfer method and alternative cost method were used, and the required data were extracted from previous studies and experiences according to the meta-analysis method. The results show that the value of preservation of heritage services per visitor per year is about 110 thousand Tomans and the value of conservation-tourism services per visitor per year is about 62 thousand Tomans and the total value of the heritage and conservation services and tourism of Artesh 06 Garden is estimated to be about 172 thousand tomans per visitor per year. Therefore, maintaining the 06 Garden in the form of a regeneration scenario can have benefits and annual economic value between 1021 and 1892 billion Tomans for the people of Tehran and Iran.

  Keywords: urban garden, economic valuation, ecosystem services, Tehran, Iran
 • Mona Pournamazi, Homayoon Nooraie *, Naser Yarmohamadian Pages 55-72
  The ever-increasing population has caused an increase in the demand for transportation in cities and congestion in transportation systems and traffic on the streets. This congestion has significant negative consequences such as increasing environmental pollution, serious damage to the physical and mental health of citizens, waste of time, and a significant amount of fuel waste. Pricing policies as one of the demand management policies are among the solutions that can be used to reduce the external costs caused by the use of motor vehicles. The present study tries to determine the external costs of using urban transportation modes and the equilibrium price for each mode using pricing tools. To determine the equilibrium price, the concept of equilibrium between supply and demand curves has been used. The demand chart is obtained by using the results of the preference questionnaire and modeling and the supply chart is obtained based on social costs (travel time, air pollution, noise pollution, accidents, traffic services, facilities, garbage collection from the network, and consumption of non-renewable resources). The results of the research showed that the equilibrium toll for each hour of presence in the central area during peak hours (morning) is equal to 3408 Tomans; At this toll level, 38% of people refuse to travel by car and use alternative modes (public and non-motorized). The equilibrium price for taxis, buses, and subways is equal to 2797, 2065, and 2921 Tomans respectively; At these price levels, more than half of people continue to use the mentioned modes and the rest use non-motorized modes.
  Keywords: Pricing, Urban Transportation, Sustainable transportation, Isfahan city
 • Narvan Ghodrati, Taghi Ebrahimi Salary *, Mahdi Behname, Ebrahim Ghaed Pages 73-84

  The issue of scarcity and reduction of energy resources in the transportation sector on the one hand, and the air pollution crisis on the other hand, are the most important problems that have plagued the metropolises today. One of the ways to control energy consumption and air pollution in big cities like Mashhad is to develop public transportation, including buses, city trains, and taxis. This research is a descriptive-analytical study, the purpose of which is to compare the impact of the use of city trains and buses in the Mashhad metropolis on air quality in 2010-2019 using the mixed data sampling (MIDAS) regression models. The results indicate that using the city trains reduces the level of pollutants and improves the air quality index. Also, there is an inverse and significant relationship between the energy price variable and the air quality index, and it has been emphasized that the role of the bus is stronger than that of the city train on the air quality index.

  Keywords: City Train, Bus, Air Quality, Mixed Data Sampling (MIDAS)
 • Ghodratolhah Noroozi *, Zahra Jalali Pages 85-96

  In recent decades, citizenship rights have become one of the most complex political and social issues and have attracted the attention of many thinkers and politicians. Satisfaction with citizenship rights makes citizens' participation in urban affairs more stable, continuous, and responsible. Knowing the facilities available in the city for the well-being of citizens, acquaintance with know the duties, goals, and missions of the municipality, as well as getting to know the duties of each of the sub-groups of this institution helps the citizens in better exploitation of the opportunities and situations of well-being and progress. The main purpose of this research is to investigate the relationship between the satisfaction of citizenship rights with civic participation and the environmental participation of citizens to improve the quality of life of the citizens of Najaf Abad. The statistical population of this research is made up of citizens living in the city of Najaf Abad located in Isfahan province. The sample size was estimated to be 650 people using Cochran's formula. The results show that citizens' satisfaction has a very strong and positive relationship with the performance of the municipality and their participation in civil and social fields with a coefficient of 0.935, and the relationship between citizens' satisfaction and environmental participation is also strong and significant with a coefficient of 0.784.

  Keywords: Citizenship Rights, Citizen participation, Civil participation, Environmental participation
 • Hafez Mahdnejad * Pages 97-114
  Technopolis is an urban corridor with a high density of technology-based creative industries and a strong set of government, private and public-private initiatives. Based on this, the aim of the current research is to extract the realization process of Technopolis and its theoretical model presentation. The current research is fundamental and its method is descriptive-exploratory. Its approach is to use meta-synthesis and foundation-data methods and in the framework of qualitative systematic review, it has analyzed the feasibility of Technopolis. The statistical population includes all the articles and documents that were published in relation to the research topic between 1991 and 2022 in reliable scientific databases such as Science Direct, Springer, Taylor and Francis, Emerald, Researchgate, and ProQuest. Systematic sampling method and the process of searching and selecting related articles using various parameters such as title, abstract, content, and method quality have been done. In this process, from 322 primary articles and documents, finally, 62 articles and documents were selected for meta-synthesis. The largest number of selected articles and documents was related to the period of 2015-2022 (34 cases equivalent to more than 50% of all research articles and documents). The results show 76 codes related to the realization process of Technopolis, which are divided into 12 categories consisting of Technopolis positioning factors; basic technology; the role of the university; drivers of regional innovation; specialized cluster; company size; industrial accumulation; social networks; stakeholders; the expansion of the market, urban planning, and finally the multidimensional and interwoven layers of technopolis. The comparative analysis of the types of technopolises shows that there are two main types of technopolises. The first type is technopolises such as Silicon Valley and Sophia Antipolis with a global function that manages information and communication technology management at the global level. The second type is technopolises such as Zhongguancun and One North, which have a local and regional function in the field of technology production, and at the same time are moving towards a global function. Finally, the findings led to the identification of the causal conditions, background conditions, intervening conditions, key dimensions, consequences, and strategies for the realization of technopolis.
  Keywords: Technopolis, Silicon Valley, Sophia Antipolis, Zhangguancun, Meta-synthesis
 • Farhad Poourianezhad, Mohsen Parvish * Pages 115-128
  The issue of housing and rent, lessor and tenant, and government policies are among the issues affecting the current society. This issue has always been raised in the second Pahlavi period. With the increasing development and expansion of the city of Tehran in the second Pahlavi period, the issue of housing was one of the most important social issues the government was facing. The increase in housing construction costs had caused the government to take policies such as building new houses, granting bank facilities to buyers, determining the rent ceiling, etc., to get out of this crisis. This research is based on descriptive and analytical methods, and it uses documentary data and daily press reports to answer the basic questions, what were the most important causes of housing price increase in the last years of the Pahlavi regime? What measures did the Pahlavi government take to solve the housing crisis? And how effective were these actions in solving this crisis? The results of the research indicate that the increase in migration from villages and other cities to Tehran, the high cost of construction materials and wages, the lack of a specific policy on housing, along with the specific political conditions of the country, caused Tehran to face a strange crisis in terms of housing. The price of real estate had increased a lot, and the lack of foreign transactions, the increase in money, and the decrease in its value caused some people to look for the stock market on real estate, and as a result, the rent increased dramatically.
  Keywords: Housing, Rent, Inflation, Challenges, Solutions, Tehran, Pahlavi
 • Hazhir Darabi, Bakhtyar Ezatpanah *, Karim Hosseinzadeh Dalir Pages 129-148

  In recent years, the physical development of the city of Kermanshah can be seen in indicators such as horizontal expansion or external development, the per capita non-realization of service spaces - suggested by the comprehensive plan, and the lack of fair distribution of services. The result of this issue is housing and its instability in access to economic indicators with features such as lack of access and quality, economic inability, absence or deficiency in monitoring construction, which has led to the instability of the housing sector. According to the nature of the subject and its general purpose, the present research was of a descriptive and analytical type and based on survey and interview methods and expert-oriented questionnaire tools, including 50 experts with a purposeful sampling method. In order to measure the influence of 25 economic components of sustainable housing, t-test and regression in SPSS software and spatial autocorrelation and spatial clustering analysis in ArcGIS have been used. According to the results, the variables of bank credit facilities and subsidies have a far greater contribution compared to other variables in predicting the dependent variable, so that a unit change in the standard deviation of bank credit facilities and subsidies causes the standard deviation of the dependent variable (stable housing) to Change the size of 56 and 50%. While a unit change in the standard deviation of the wholesale and retail variable of construction materials only causes the standard deviation of the dependent variable to change by 2%. Also, the bank credit facility variable is the only variable that shows a significance level of 0.05 and this variable can have a significant effect on sustainable housing. the results of spatial autocorrelation, while there are spatial effects in the model, the difference of sustainable housing indicators in the 8 regions of Kermanshah metropolis with three factors of distance, degree of concentration and access factor is significant at a high level. According to the statistics of the spatial dependence test, the shock caused by the price change of one region has spread to other regions, and its significant relationship with other physical and social components of housing, especially the pattern of distribution or population density, tells.

  Keywords: Urban Development, Sustainable housing, Economic Components, Kermanshah city