فهرست مطالب

نشریه اقتصاد شهری
سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/30
 • تعداد عناوین: 3
|
 • سمانه عابدی*، مریم کریمی صفحات 1-16

  مصرف انرژی سبب ایجاد چالش های شدید جهانی در زمینه تغییرات آب وهوایی و مشکلات زیست محیطی شده است. لوازم خانگی از کالاهای پرکاربردی هستند که برق زیادی مصرف می کنند؛ بنابراین، در میان مصرف کنندگان انرژی، بخش خانگی نقش مهمی از لحاظ نحوه و میزان مصرف انرژی ایفا می کند؛ زیرا متناسب با ارتقای سطح زندگی خانوارها و ضرورت استفاده از لوازم خانگی، نیاز به انرژی الکتریکی رو به فزونی است و همواره خطر اتلاف انرژی در این بخش وجود خواهد داشت. استفاده گسترده از وسایل صرفه جویی در انرژی موجب صرفه جویی در منابع انرژی و توسعه اقتصاد کم کربن می شود؛ ازاین رو، در این شرایط، ارائه راهکار مناسب برای کاهش مصرف انرژی و هزینه های مشترکان خانگی، بسیار ضروری است. دراین میان، بهره گیری از فناوری های کارآمد انرژی در بخش خانگی، اهمیت ویژه ای دارد؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، براساس یک مدل جامع مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و ادبیات ارزش درک شده مصرف کننده، ضمن تعیین نقش عوامل موثر بر پذیرش ماشین لباسشویی و یخچال کارآمد انرژی در بخش خانگی، میزان تمایل به پرداخت اضافه خانوارهای شهری در سرمایه گذاری برای این فناوری ها نیز محاسبه شده است. در این راستا، از روش پیمایشی در قالب روش ارزش گذاری مشروط استفاده شده است. جمع آوری داده های تحقیق از دو روش تکمیل پرسشنامه (حجم نمونه 400 نفر) و مصاحبه حضوری از خانوارهای ساکن منطقه 4 شهر تهران در سال 1399 انجام شد. نتایج مطالعه نشان می دهند به ازای 1 درصد افزایش در قیمت پیشنهادی، احتمال تمایل به پرداخت اضافه برای خرید ماشین لباسشویی و یخچال کارآمد انرژی به ترتیب 79/2 و 81/1درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج کشش نشان می دهند قیمت پیشنهادی، سن، درآمد و هزینه های خانوار بیشترین اثرگذاری را بر احتمال تمایل به پرداخت اضافی خانوارها دارند. افزون بر آن، بیشترین تمایل به پرداخت اضافی خانوارها برای استفاده از ماشین لباسشویی در بالاترین سطح انرژیA+++  (60 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی)، 9/24 میلیون ریال و یخچالA++  (28 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی)، 9/49 میلیون ریال است؛ بنابراین، با توجه به نتایج، ارائه سیاست های تشویقی دولت و فراهم نمودن تسهیلات و کمک هزینه خرید، می توانند مصرف کنندگان را به سرمایه گذاری در تجهیزات کارآمد انرژی ترغیب کنند. همچنین، برنامه ریزی رسانه های جمعی، نقش بسیار موثری می تواند در ایجاد دانش و ترویج استفاده از فناوری های کارآمد انرژی داشته باشد. افزون بر آن، برگزاری کارگاه های آموزشی در سراهای محله در خصوص اشاعه اطلاعات در زمینه مزایای تجهیزات کارآمد انرژی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

  کلیدواژگان: ارزش حفاظتی انرژی، فناوری کارآمد انرژی، روش ارزش گذاری مشروط، برچسب بهره وری انرژی و ارزش ادراک شده
 • محمد بنی عامریان، عسگر نوربخش* صفحات 17-38
  هدف این پژوهش، بررسی کارایی سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور به تفکیک استان ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. جامعه آماری پژوهش، کل استان های ایران و بازه زمانی 10سال، 1390 تا 1399 است. اطلاعات از سالنامه های منتشرشده از سایت مرکز ملی آمار ایران گردآوری شده اند. در این پژوهش، کارایی سرمایه گذاری در زیر ساخت ها (حمل و نقل ، بهداشت و درمان ، ارتباطات و مخابرات و آب و فاضلاب) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و نیز جامعه آماری و بازه زمانی بررسی شده، به طور جداگانه و کلی بررسی شده است. در این پژوهش، با توجه به رشد زیرساخت ها و بودجه تخصیصی به هر زیرساخت در هر استان، این موضوع بررسی می شود که در هر زیرساخت مدنظر و در سال بررسی شده، چند استان دارای حداکثر کارایی (مطلوب) بوده اند و چند استان دارای حداکثر کارایی (مطلوب) نبوده اند. نتایج نشان می دهند در بیشتر از نصف جامعه آماری، زیرساخت های بررسی شده دارای حداکثر کارایی نبوده اند و این بدان معنا است که از بودجه تخصیص داده شده به آن حوزه زیرساختی مدنظر، به نحو مطلوب استفاده نشده است.
  کلیدواژگان: زیرساخت ها، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، بودجه استانی، رشد اقتصادی
 • فریبا سعید مهر، ندا ترابی فارسانی*، افسانه سعادتی جبلی صفحات 39-56
  میراث های ادبی ازجمله صنایع فرهنگی و خلاقی هستند که امروزه یکی از بازارهای با علایق ویژه گردشگری به نام گردشگری ادبی درحال تجاری سازی پایدار آنها است. اهداف پژوهش حاضر عبارت اند از شناسایی اساطیر و داستان های عامیانه ادبی در شهر اصفهان و مکان های وابسته به آنها. در این راستا از روش کیفی (تحلیل مضمون) بهره گرفته شده است. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد شهر اصفهان با در برگرفتن مکان هایی با چهار مضمون فرعی، داستان های عامیانه درباره شاه عباس کبیر، داستان عامیانه درباره کوچه سوزن گرها و حمله افغان ها به اصفهان، حکایت تخم مرغ ها و داستان عامیانه بخت گشایی دختران، پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری ادبی با تاکید بر داستان های عامیانه دارند.
  افزون بر آن، برای مضمون اصلی اساطیر ادبی، شش مضمون فرعی شناسایی شدند که عبارت اند از مهر یا میترا از ایزدان آیین مزدیسنا (اسطوره نور)، نمادهای خیر و شر در اساطیر ایرانی، ایزدبانو آناهیتا که در اسطوره شناسی ایران از او با عنوان «الهه آب ها» یاد می شود، داستان عاشقانه خسرو پرویز و معشوقه اصفهانی او، شکر اصفهانی، درختان مقدس در اسطوره شناسی، داستان های هزار و یک شب، کلیله و دمنه، امیر ارسلان نامدار و...؛ در نتیجه، شش مسیر گردشگری ادبی شهر اصفهان با تاکید بر داستان های ادبی عامیانه و اساطیر مشخص شدند.
  کلیدواژگان: گردشگری فرهنگی، گردشگری ادبی، اساطیر، داستان های عامیانه، شهر اصفهان
|
 • Samaneh Abedi *, Maryam Karimi Pages 1-16

  The consumption of energy has led to severe global challenges in terms of climate change and environmental issues. Household appliances are widely used products that consume significant amounts of electricity. Therefore, among energy consumers, the household sector plays a crucial role in terms of energy consumption patterns and levels. This is because, with the improvement of household living standards and the necessity of using household appliances, the demand for electrical energy is increasing, and there will always be a risk of energy waste in this sector. Extensive use of energy-efficient appliances contributes to energy conservation, resource efficiency, and the development of a low-carbon economy. Therefore, in these circumstances, providing appropriate solutions to reduce energy consumption and household expenses is essential. The utilization of energy-efficient technologies in the household sector is of particular importance. In this research, based on a comprehensive model grounded in planned behavior theory and perceived value literature, the determination of the factors influencing the acceptance of energy-efficient washing machines and refrigerators in the household sector, as well as calculating the willingness to pay by urban households for investing in these technologies, have been addressed. In this regard, a survey method was employed using a contingent valuation approach. The research data was collected through questionnaire completion (with a sample size of 400 individuals) and face-to-face interviews with households residing in District 4 of Tehran in 2020. The study results indicate that for every 1% increase in the proposed price, the likelihood of willingness to pay extra for purchasing an energy-efficient washing machine and refrigerator decreases by 2.79% and 1.81%, respectively. Furthermore, the results reveal that the proposed price, age, income, and household expenses have the most significant impact on the probability of households' willingness to pay extra. Additionally, the maximum willingness to pay by households for using an energy-efficient washing machine at the highest energy level A+++ (60% energy savings) is 24.9 million rials, and for an A++ refrigerator (28% energy savings), it is 49.9 million rials. Therefore, based on the results, the provision of government incentives and facilitation of purchasing through financial assistance can encourage consumers to invest in energy-efficient equipment. Media planning can also play a significant role in creating awareness and promoting the use of energy-efficient technologies. Furthermore, organizing educational workshops in neighborhood centers to disseminate information about the benefits of energy-efficient equipment is another proposed solution.

  Keywords: Energy conservation value, energy-efficient technology, Contingent Valuation Method, energy efficiency labeling, Perceived value
 • Mohammad Baniameryan, Asgar Noorbakhsh * Pages 17-38
  The purpose of the current research is to investigate the efficiency of investment in the country's infrastructure by provinces using Data Envelopment Analysis (DEA). The statistical population of the research is all the provinces of Iran and the time period is 10 years, from 2011 to 2020. The information was collected from the yearbooks published by the website of the National Statistics Center of Iran. In this research, using the Data Envelopment Analysis (DEA) method, and using the statistical population and the investigated time period, separately and generally, the efficiency of investment in infrastructures (transportation, healthcare, communication and telecommunications, and water and sewage) has been investigated. In this research, considering the growth of infrastructures and the budget allocated to each infrastructure in each province, we will examine the issue of how many provinces have maximum efficiency (desirable) and how many provinces have not had maximum efficiency in the year under review. The results indicate that in more than half of our statistical population, the investigated infrastructures did not have maximum efficiency, which means that the budget allocated to that infrastructural area was not used in a desirable manner.
  Keywords: Infrastructure, Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Provincial Budget, Economic Growth
 • Fariba Saeed Mehr, Neda Torabi Farsani *, Afsaneh Saadati Jbeli Pages 39-56
  Literary heritage is one of the cultural and creative industries, which today literary tourism as a special interest tourism strives for its sustainable commercialization. The objectives of the present research are to identify the literary myths and folk stories in Isfahan city and the places related to them. In this regard, the qualitative method (thematic analysis) was used. The result of the data analysis illustrated that the city of Isfahan by including places with four sub-themes of folk stories about Abbas the Great; The folk tale about the needle men's alley (Soozangarha alley) and the Afghan attack on Isfahan; The story of eggs and the folk tale of fortune-telling of girls have a high potential for the development of literary tourism with an emphasis on folk tales. In addition, for the main theme of mythology and literature, six sub-themes were identified, which were: Mitra (myth of light); Symbols of Good vs. Evil in Iranian mythology; Anahita who is referred to as "Goddess of Waters" in Iranian mythology; The love story of Khosrow Parviz and Isfahan's lover, Shekar Isfahani; Sacred trees in mythology; The stories of One Thousand and One Nights, Kalīla wa-Dimna, Amir Arsalan-e Namdar, etc. Lastly, six literary tourism routes of Isfahan City were identified with an emphasis on myths and folk stories
  Keywords: cultural tourism, Literary tourism, Myths, Folk Stories, Isfahan