فهرست مطالب

آموزش و توسعه منابع انسانی - پیاپی 36 (بهار 1402)
 • پیاپی 36 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالله افشاری، قاسم سلیمی *، رحمت الله مرزوقی، مهدی محمدی، مریم شفیعی سروستانی صفحات 1-27

  در دهه های اخیر راهبردهای گوناگونی برای توسعه سرمایه انسانی توسط سازمان های پیش رو در پیش گرفته شده است. یکی از بهترین ابزارها از نقطه نظر متخصصان حوزه منابع انسانی برای این منظور، برنامه های ارشادگری است. افزون بر این، تحولات فناورانه در محیط های سازمانی، اهمیت توجه به ارشادگری برخط را دو چندان نموده است. هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوب مدل آموزشی ارشادگری برخط، مبتنی بر تسهیم یا به اشتراک گذاری دانش برای آموزش مشاغل کلیدی صنعت حمل و نقل ریلی کشور بود. پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی است که با استفاده از روش فراترکیب و مطالعه موردی کیفی، چارچوب مدل آموزشی طراحی گردید. با کاوش مطالعات مرتبط جهانی در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب تعداد 23 مقاله منتخب بعد از مراحل ارزیابی کیفیت که با معیارهای مورد پذیرش منطبق بود، مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد در مطالعه موردی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 30 نفر از افراد خبره در حوزه صنعت ریلی کشور مصاحبه انجام شد. سپس مضامین حاصل از روش فراترکیب و مضمون های مصاحبه ها مورد تحلیل و جمع بندی قرار گرفت. نتایج پژوهش فراترکیب و مطالعه موردی نشان داد که مولفه های فرهنگ سازمانی، منابع مالی و بودجه، ارزیابی و کنترل، حمایت و پشتیبانی، ارتباطات، منابع انسانی، برنامه ریزی، ساختار سازمانی، شرایط محیطی، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از ابعاد اصلی مدل آموزشی ارشادگری برخط هستند. همچنین هر یک از این مولفه ها در برگیرنده زیر مولفه هایی بوده که ارشادگری برخط را تحت تاثیر قرار می دهند.

  کلیدواژگان: ارشادگری برخط، تسهیم دانش، حمل و نقل ریلی
 • امید عشاقی، میترا عزتی *، کیوان صالحی صفحات 28-57

  با توجه به اهمیت و نقش فزاینده نیازسنجی آموزشی به عنوان اولین گام فرایند آموزش بهینه کارکنان و کم توجهی به شناسایی جامع موانع این فرایند ارزش آفرین، در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با استفاده از رویکردی کیفی، ضمن واکاوی عمیق این پدیده، موانع فرایند نیازسنجی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران شناسایی شده و راهکارهایی برای بهبود آن پیشنهاد گردد. بدین منظور از روش گروه های کانونی استفاده شد. میدان پژوهش شرکت ملی گاز ایران بود و شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی از بین کارکنان واحد آموزش و تجهیز نیروی انسانی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از فن مصاحبه کانونی انجام شد و در چهارمین مصاحبه کانونی (شامل 20 نفر) به سطح اشباع داده ها رسید. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، به شناسایی 207 گزاره مفهومی، 19 مضمون پایه و 4 مضمون اصلی منتج گردید. مضامین اصلی شامل موانع فردی (مشارکت ناکافی کارکنان سازمان در فرایند نیازسنجی آموزشی و غیره)، موانع سازمانی (اشکال در فرایندهای واحد برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان و غیره)، موانع مدیریتی (مشارکت ناکافی مدیران، روسا و سرپرستان سازمان در فرایند نیازسنجی آموزشی و غیره) و موانع محیطی (کمبود زیرساخت های لازم و مناسب در سازمان و غیره) است. با توجه به یافته های پژوهش، توجه به موانع شناسایی شده به منظور اجرای بهینه فرایند نیازسنجی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران ضرورت دارد؛ لذا در پایان راهکارهایی به منظور کاهش تاثیر موانع بر اجرای بهینه فرایند نیازسنجی آموزشی و بهبود آن ارایه شد.

  کلیدواژگان: آموزش کارکنان، نیازسنجی آموزشی، موانع اجرای نیازسنجی، گروه های کانونی
 • فاطمه خوشحال *، علیرضا سرگلزایی، زهرا وظیفه صفحات 58-79

  نیروی انسانی کانون اصلی رفتار و عملکرد در سازمان است وسازمانها برای دستیابی به اثربخشی بیشتر و تحقق رسالت و اهداف خود باید توجه کافی را به منابع انسانی خود داشته باشند. در سازمان های امروزی پارادایم های نوین، بر مبنای قدرت بخشیدن به سرمایه انسانی است تا از توانایی افراد برای مقابله با شرایط نامطمین و پیچیده و تحقق طرح ها و مقاصد خودبهره گرفته وموجب بقا و موفقیت سازمان گردند.با توجه به اهمیت عملکرد صنعت برق، هدف ازانجام این پژوهش، ارایه الگوی توانمندسازی کارکنان نظام اداری برمبنای مولفه های هوشمندی سازمانی وروابط میان فردی سازمانی است. روش پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و ازنظرگردآوری داده ها توصیفی و از جهت شیوه اجرا پیمایشی است ابزار تدوین اطلاعات پرسشنامه است.ابتدا ابعادوشاخص های توانمندسازی، هوشمندی سازمانی وروابط میان فردی سازمانی براساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان شناسایی و سپس با استفاده ازمتدولوژی مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط بین ابعادوشاخص هاتعیین وتحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد در سطح هفتم ، شاخص مدیریت عملکرد قرارداردکه مهمترین شاخص می باشد. پایه و اساس توانمند سازی کارکنان برمبنای مدیریت عملکرداست و بایددرهرگونه اقدام برای توانمندسازی کارکنان به تاثیرگذاری بالا این شاخص بر متغیر های کلان سازمان توجه کرد. همچنین در سطح اول، شاخص اثر گذاری نقش قرار گرفت که دارای بیشترین وابستگی می باشد.

  کلیدواژگان: هوشمندی سازمانی، توانمندسازی کارکنان، روابط میان فردی سازمانی، مدلسازی ساختاری تفسیری
 • زهرا شریفی بلو *، کورش فتحی واجارگاه، سعید صفایی موحد، علیرضا عراقیه صفحات 80-105

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های برنامه درسی محیط کار در سازمان های کسب و کار در سازمان بنادرو دریانوردی انجام پذیرفت. این پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و رویکرد پژوهش حاضر، کیفی و از نوع پژوهش نظریه ای بود. شرکت کنندگان پژوهش، شامل متخصصان رشته برنامه درسی که همگی دارای مدرک دکتری برنامه ریزی درسی هستند و همچنین کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی در سطوح مدیریتی، کارشناسی که حداقل 5 سال تجربه کار در آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی را دارا بود. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، می توان دریافت که ساختار برنامه درسی شامل مولفه های هدف(نیازسنجی، سازگاری فرهنگی و تفاوت های فردی و انعطاف پذیری)، محتوا (چالش برانگیزی، متناسب و سهولت در دسترس) و ارزشیابی (تناسب سنجش و ارزشیابی با اهداف، محتوا و منابع یادگیری، وضوح و شفافیت معیارهای سنجش، استفاده از روش های سنجش و ارزشیابی و سنجش انعطاف پذیر) می باشد. در مورد عوامل موثر بر بر طراحی وتدوین برنامه درسی محیط کار مبتنی برمدیریت یادگیری در سازمان بنادر و دریانوردی، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل آموزشی از عوامل موثر می باشند.همچنین پارادایم مدیریت یادگیری در مقایسه با مدیریت اموزشی شامل مولفه های یادگیری موثر، دانش مداری، نگرش، عوامل سازمانی، می باشند. اصول و مفروضات الگوی برنامه درسی محیط کار مبتنی بر مدیریت یادگیری شامل مولفه های محورهای برنامه درسی، عوامل توسعه ای، ارزش و ویژگیهای برنامه درسی مبتنی بر مدیریت یادگیری شامل مولفه های ویژگی ماهیتی، ویژگی یادگیری و ویژگی محیطی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، محیط کار، مدیریت یادگیری، سازمان بنادر و دریانوردی
 • ناصر میرسپاسی، محمدباقر رضاعلیزاده *، کرم الله دانش فرد صفحات 106-125

  منابع انسانی عامل مهم و تاثیر گذار در موفیقت و توسعه سازمان ها و جوامع است و توسعه منابع انسانی فرایندی است که این سرمایه مهم را به روز نموده و مجهز به شایستگی های مورد نیاز نگه می دارد. از طرفی دیگر هماهنگی و سازگاری سیاست های توسعه منابع انسانی و سیاست های کلی کشور یک ضرورت انکار ناشدنی است. هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی برای توسعه منابع انسانی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب است. برای این منظور از رویکر پژوهش کیفی و روش تحلیل محتوای مصاحبه ها و متن بیانیه گام دوم استفاده شده است. بر اساس یافته های در محور ابعاد، 3 بعد اساسی (فرد، سازمان، جامعه) ، در بعد مولفه ها 16 مولفه اصلی (توانمندسازی، برنامه ریزی شغلی، نیازها، انگیزها، نیازسنجی، هدف گذاری، طراحی آموزش، نظام اطلاعات و ارتباطات، حفظ و نگهداری، گزینش و بکار گیری، محتوای آموزش ها، اجرای برنامه ها، ارزشیابی، فرهنگ، ارزش ها و الزامات جامعه/ سازمان) و در بعد شاخص ها نیز 9 شاخص اساسی (رشد همه جانبه، مدیریت صحیح ظرفیت های مادی معنوی کشور، تاکید بر آرمان های انقلاب، عدالت محوری، فساد ستیزی، پژوهش محوری و علم محوری، هماهنگی و انسجام اقدامات و سیاست ها، مشارکت و همکاری و واقع بینی) برای مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم مورد شناسایی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مدل توسعه منابع انسانی، بیانیه گام دوم انقلاب، منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی
 • سید حامد هاشمی*، مهدی احمدی قمشانی، حمیدرضا نعمت الهی، شبنم زرجو صفحات 126-150

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی جوانب تاریک و تیره شخصیت بر پنهان سازی دانش با نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر ذیل پارادایم اثباتی و در گروه پژوهش های کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش 3 پرسش نامه استاندارد است، طیف مورداستفاده در پرسش نامه پژوهش طیف لیکرت است. پایایی ابزار پژوهش نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ مولفه های مثلث تاریک شخصیت (75/0)، پنهان سازی دانش (77/0)، فرهنگ یادگیری سازمانی (71/0) به تایید رسیده است، جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه تهران است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری Spss Sample power برابر با 187 نفر و شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس است. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسش نامه ای پژوهش نرم افزار آماری SPSS و AMOS است. به منظور عدم وجود تاثیر بین متغیرها و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل رگرسیونی ساده، مدل میانجی و مدل مسیر جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش و مدل مفهومی پژوهش استفاده شد.. بنابراین با توجه به یافته های حاصل از پژوهش می توان اذعان نمود مثلث تاریک شخصیت بر پنهان سازی دانش تاثیرگذار بوده و 31 درصد واریانس پنهان سازی دانش توسط مولفه مثلث تاریک شخصیت تبیین شده است. ابعاد مثلث تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، خودشیفتگی، بعد اختلالات فکری و روانی) بر پنهان سازی دانش تاثیرگذار است. 38 درصد واریانس مولفه پنهان سازی دانش توسط ابعاد مثلث تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، خودشیفتگی، بعد اختلالات فکری و روانی) تبیین شده است. در تاثیر مثلث تاریک شخصیت بر پنهان سازی دانش متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی دارای نقش میانجی جزیی است.

  کلیدواژگان: مثلث تاریک شخصیت، پنهان سازی دانش، فرهنگ یادگیری سازمانی
 • ساسان تقی زاده، علیرضا منظری توکلی *، سنجر سلاجقه، سمانه مهدیزاده صفحات 151-174

  هدف از این پژوهش تبیین روابط متقابل بین توانمندسازی روانی، هوش معنوی کارکنان و کاهش حوادث و سوانح شغلی، است. تحقیق حاضر از فرآیندی سه مرحله ای تبعیت می کند. بدین منظور در مرحله اول، ابتدا به روش اسنادی و کتابخانه ای اقدام به مرور و مطالعه ادبیات علمی موجود و قابل دسترس، جهت احصا عوامل اثرگذار بر ابعاد تحقیق شد. سپس، از روش دلفی فازی جهت نهایی کردن و بومی سازی عوامل تاثیرگذار بر ابعاد سه گانه، استفاده گردید. در پایان با کمک تکنیک DEMATEL - based ANP (DANP) ، روابط میان متغیرهای اصلی، فرعی و چگونگی تاثیر آنها بر هم (تاثیر متقابل) تعیین شد. جامعه آماری نهایی این تحقیق را 11 نفر از کارکنان خبره حوزه رفتار سازمانی و مدیران ارشد ایمنی، سوانح و کنترل شرکت ملی صنایع مس ایران، تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری قضاوتی استفاده شد که روشی غیر احتمالی است. نتایج تحقیق نشان داد که توانمندسازی روانی و هوش معنوی کارکنان، بصورت مستقیم و یک طرفه بر کاهش حوادث و سوانح شغلی اثر می گذارند و این بدان معنا می باشد که ارتقا و بهبود توانمندسازی روانی و هوش معنوی کارکنان موجب کاهش حوادث و سوانح شغلی خواهد شد. همچنین، مشخص گردید بین توانمندسازی روانی و هوش معنوی کارکنان، ارتباطی دوسویه برقرار است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روانی، هوش معنوی، حوادث و سوانح شغلی
 • خدایار ابیلی، یونس رومیانی *، جواد پورکریمی، سعید فرحبخش صفحات 175-203

  پژوهش حاضر با هدف طراحلی الگوی استعدادیابی اعضای هیات علمی در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای، با استفاده از روش پژوهش آمیخته صورت گرفت. در بخش کیفی، جامعه آماری متشکل از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بود که تعداد 19 نفر از آن ها به صورت هدفمند انتخاب و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفته اند. در بخش کمی نیز، جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان به تعداد 307 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 110 نفر به عنوان نمونه جهت انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی دو پرسشنامه محقق ساخته اعتباربخشی و اعتباریابی الگوی اکتشافی است. تایج بیانگر آن است که مولفه آموزشی (تسلط علمی، یاددهی اثربخش، یادگیری)، مولفه پژوهشی (به کارگیری دانش، قابلیت پژوهش، نگارش و انتشار علمی، تحلیل گری)، و مولفه مشاوره ای (مشاوره به محیط های کسب و کار، مشاوره به دانشجویان و مشاوره به جامعه) ابعاد اصلی مدل را تشکیل می دهند، بعلاوه نتایج آزمون تی در بخش اعتباربخشی مدل نشان داد که همه مولفه ها از اعتبار کافی برای قرار گرفتن در الگوی نهایی برخوردار می باشند. در ادامه یافته های پژوهش نشان داد همه متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون دارای بار عاملی بالاتر از 70/. روی متغیر مکنون متغیر متناظر خود هستند، لذا در سطح معنی داری 01/. معنی دار بوده و مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: استعدادیابی، شناسایی استعداد، مدیریت استعداد، دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای
|
 • abdulah afshar, ghasem salimi *, rahmatallah marzooghi, mehdi mohammadi, Maryam Shafiei Sarvestani Pages 1-27

  In recent decades, various strategies for the development of human capital have been proposed by leading organizations. One of the best tools from the point of view of human resource specialists for this is the mentoring program. In addition, technological changes in organizational environments have doubled the importance of paying attention to online mentoring. The purpose of the present research was to provide a framework for educational online mentoring based on knowledge sharing for key occupations in the transportation industry. The current research is qualitative and based on the interpretive paradigm, which was designed using the method of meta-synthesis and qualitative case study. In the beginning, 23 articles were selected using the meta- synthesis method and after the stages of quality assessment, which were in accordance with the accepted standards, were examined. In the next stage, in the case study, using the method of purposive sampling, interviews were conducted with 30 people who were experts in the field of transportation industry. Then the articles obtained from the method of meta- synthesis and the articles of the interviews were analyzed and summarized. The results of the meta- synthesis and case study showed that the components of organizational culture, financial and budget resources, evaluation and control, support, communication, human resources, planning, organizational structure, environmental conditions, information and communication technologies are the dimensions of the original model of educational online mentoring. Also, each of these components includes sub-components that define the effectiveness of writing.

  Keywords: Online mentoring, knowledge sharing, transportation industry
 • omid oshaghi, Mitra Ezati *, keyvan salehi Pages 28-57

  Considering the increasing importance and role of educational needs assessment as the first step in the process of optimal training of employees and lack of attention to the comprehensive identification of Barriers to this value-creating process, in the present study, an attempt was made to use a qualitative approach, while deeply analyzing this phenomenon, to identify the Barriers of the educational needs assessment process in The National Gas Company of Iran is identified and solutions for its improvement are suggested. For this purpose, the method of focus groups was used. The field of research was National Gas Company of Iran and the participants were selected fropm among the employees of the training and equipping unit of human resources using the Purposive sampling method. Data collection was done using the focal interview technique and the data saturation level was reached in the fourth focal interview (including 20 people). Data analysis using the theme analysis method resulted in the identification of 207 conceptual propositions, 19 basic themes and 4 main themes. The main themes include individual Barriers, organizational Barriers, managerial Barriers and environmental Barriers. According to the findings of the research, it is necessary to pay attention to the identified Barriers in order to optimally implement the educational needs assessment process in the National Gas Company of Iran; Therefore, at the end, solutions were presented in order to reduce the impact of obstacles on the optimal implementation of the educational needs assessment process and its improvement.

  Keywords: Staff training, educational needs assessment, barriers to implementation of needs assessment, focus groups
 • Fatemeh khoshhal *, Alireza sargolzaie, Zahra Vazife Pages 58-79

  Manpower is the main focus of behavior and performance in the organization. In today's organizations, new paradigms are based on empowering human capital to take advantage of the ability of individuals to deal with uncertain and complex conditions and achieve their plans and goals and contribute to the survival and success of the organization.Considering the importance of the performance of the electricity industry, the purpose of this study is to provide a model of empowerment of administrative system employees based on the components of organizational intelligence and interpersonal organizational relationships. The research method is descriptive in terms of applied nature and in terms of data collection and survey in terms of implementation method. It is a tool for compiling questionnaire information. Interpretive structural modeling methodology, relationships between dimensions and specifics were determined and analyzed.The results showed that in the seventh level, there is a performance management index, which is the most important index. The basis of employee empowerment is based on performance management and in any action to empower employees, the high impact of this index on macro variables of the organization should be considered. Also in the first level, the role impact index was placed, which has the highest dependence.

  Keywords: Organizational Intelligence, Employee Empowerment, Organizational Interpersonal Relationships, Interpretive Structural Modeling
 • zahra sharifiblue * Pages 80-105

  The current research was carried out with the aim of identifying the dimensions and components of the curriculum of the work environment in business organizations in the Ports and Maritime Organization. In terms of purpose, this research was applied and the approach of the current research was qualitative and theoretical research. The method of data analysis in the present study was thematic analysis. The results of the analysis show that among the 121 indicators (items) available, 24 main components can be identified. Based on the results of the research, it can be seen that the structure of the curriculum includes target components (needs assessment, cultural adaptation and individual differences and flexibility), content (challenging, proportionality and ease of access) and evaluation (suitability of measurement and evaluation with Objectives, content and learning resources, clarity and transparency of assessment criteria, use of assessment and evaluation methods and flexible assessment. Regarding the factors affecting the design and compilation of the learning management-based work environment curriculum in the Ports and Maritime Organization, the results of the research showed that managerial factors, organizational factors, individual factors, and educational factors are effective factors. Also, the paradigm of learning management compared to educational management includes effective learning components, knowledge orientation, attitude, organizational factors. The principles and assumptions of the curriculum model of the workplace based on learning management, including the components of curriculum axes, development factors, value and characteristics of the curriculum based on learning management, including the components of nature characteristics,learning characteristics and environmental characteristics, were identified.

  Keywords: curriculum, work place, learning management, ports, maritime organization
 • Naser Mirsepassi, Mohammad bagher Reza alizadeh *, Karam alah danehfard Pages 106-125

  Human resources is an important and influential factor in the success and development of organizations and societies, and the development of human resources is a process that updates this important capital and keeps it equipped with the required competencies. On the other hand, the coordination and compatibility of human resources development policies and the general policies of the country is an undeniable necessity. The purpose of the current research is to provide a model for the development of human resources based on the statement of the second step of the revolution. For this purpose, the qualitative research method and the content analysis method of the interviews and the text of the second step statement have been used. Based on the findings in the axis of dimensions, 3 basic dimensions (individual, organization, society), in the dimension of components 16 main components (empowerment, career planning, needs, motivations, needs assessment, goal setting, education design, information and communication system, maintenance, selection and application, content of training, implementation of programs, evaluation, culture, values and requirements of the society/organization) and in terms of indicators, 9 basic indicators (all-round growth, proper management of the material and spiritual capacities of the country , emphasizing the ideals of the revolution, justice-oriented, anti-corruption, research-oriented and science-oriented, coordination and coherence of actions and policies, participation and cooperation and realism) were identified for the human resources development model based on the second step statement.

  Keywords: Human resources development model, statement of the second step of the revolution, human resources, human resources management
 • seyed hamed hashemi *, mehdi ahmadighamshani, Hamidreza Nematollahi, shabnam zarjou Pages 126-150

  The current research has been conducted with the aim of investigating the dark and dark aspects of personality on knowledge concealment with the mediating role of organizational learning culture. The current research is under the proof paradigm and in the applied research group. The data collection tool in this research is 3 standard questionnaires. The reliability of the research tool has also been confirmed based on Cronbach's alpha of the dark triangle of personality (0.75), knowledge concealment (0.77), organizational learning culture (0.71), the statistical population of the research includes professors of Tehran University. The sample size in this research is equal to 187 people using Spss Sample power sampling software and the sampling method in this research is available sampling. The data analysis tool is SPSS and AMOS statistical software. According to the findings of the research, it can be acknowledged that the dark triangle of personality has an effect on the concealment of knowledge and 31% of the variance of knowledge concealment is explained by the component of the dark triangle of personality. The dimensions of the dark triangle of personality (Machiavellianism, narcissism, dimension of intellectual and psychological disorders) have an effect on the concealment of knowledge. 38% of the variance of the knowledge concealment component is explained by the dimensions of the dark triangle of personality (Machiavellianism, narcissism, intellectual and psychological disorders dimension). Organizational learning culture has a partial mediating role in the effect of the dark triangle of personality on knowledge concealment.

  Keywords: Dark triangle of personality, knowledge hiding, organizational learning culture
 • Alireza Manzari Tavakoli *, Sanjar Salajegheh, samaneh mehdizadeh Pages 151-174

  This study aimed to explain the interrelationships between psychological empowerment, employees' spiritual intelligence and reducing occupational accidents. The present study follows a three-step process. For this purpose, in the first step, by taking advantage of documentary based research and library research method, the existing and available scientific literature were reviewed to count the factors affecting the dimensions of the research. Then, the fuzzy Delphi method was used to finalize and localize the factors affecting the three dimensions. Finally, DEMATEL-based ANP (DANP) technique was used to determine the relationships between the main and secondary variables and how they interact with each other (interaction). The final statistical population of this study consisted of 11 experts in the field of organizational behavior and senior managers of safety, accidents and control of the National Iranian Copper Industries Company. The judgmental sampling was used select the sample, which is an nonprobability method. The results showed that psychological empowerment and employees' spiritual intelligence directly and unilaterally affect the reduction of occupational accidents, and this means that the promotion and improvement of psychological empowerment and employees' spiritual intelligence reduces the occupational accidents. Also, it was found that there is a two-way relationship between psychological empowerment and employees' spiritual intelligence.

  Keywords: Psychological Empowerment Spiritual, IntelligenceOccupational, Accidents
 • Khodayar abili, unes romiani *, javad porkarimi, saeid frahbakhsh Pages 175-203

  The main purpose of this research is to develop a talent Identification Model of Faculty Members at Comprehensive Universities with regional performance level with using a mixed research method. In the qualitative section, the statistical population consisted of academic and executive experts that 19 of whom were purposefully selected and interviewed in a semi-structured manner. Also, in the quantitative section, the statistical population consisted of all faculty members of University of Lorestan (307) that 110 individuals were selected Using stratified random sampling method as sample. In the qualitative section, to collect data Semi-structured interviews and in quantitative section tow questionnaire were used. The results showed talent Identification Model consist of three Component: educational dimension (Scientific mastery, effective teaching, and learning), research dimension (Applying knowledge, research capability, writing and scientific publication, analysis) and consultation dimension (consultation to business environments, consultation to students and consultation to the community). It was also found that all observable and latent variables have a factor loading above .70.

  Keywords: talent identification, talent management, Comprehensive Universities with regional performance level, third level universities