فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/08/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود اربابی*، مجتبی خانی، تاجیک تاجیک، سون حسن زاده، مریم نگهبان صفحات 159-167
  کشت بادمجان گلخانه ای در دو الی سه سال اخیر توسعه قابل ملاحظه ای در کشور پیدا کرده وجمعیت طغیانی کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus urticae Koch)  خسارت گسترده ای روی این محصول درگلخانه های در ورامین برای اولین بار داشته است.  تاثیر دو آفت کش گیاهی جدید ماریاپرو-ام + کاورینو تولید داخل و بایو-2 وارداتی در مقایسه  با دو کنه کش قدیمی پروپارژیت 57 درصد ای سی و تترادیفون 52/7 درصد ای سی علیه کنه تارتن دو لکه ای رقم بادمجان لامپی 1574 درشرایط گلخانه در منطقه پیشوای ورامین درسال 1399-1400 مطالعه  شد. از سم پاش فرغونی برای محلول پاشی تیمارها استفاده  و کارآیی هر تیمار با جمع آوری تصادفی تعداد 15 نمونه برگ از قسمت های مختلف گیاه و شمارش جمعیت مراحل فعال کنه تارتن در سطح 2 سانتی متر مربع در قسمت زیرین و میانی برگ بادمجان در نوبت های یک روز قبل و 3 و 7 و 15 روز بعد انجام شد. بیشترین تلفات کنه تارتن (100 درصد) از تاثیر هر دو غلظت پروپارژیت 57 درصد ای سی در نوبت های 3 و 7 روز بعد و کمترین تاثیر به مقدار 92/58 درصد از غلظت 2 میلی لیتر/لیتر تترادیفون برای  نوبت 15 روز بعد ثبت شد. کاهش تلفات کنه با شیب کم در اکثر تیمارها تا نوبت 15 روز بعد ملاحظه شد. از غظت مجاز کنه کش های قدیمی در شرایط طغیانی جمعیت کنه تارتن تا قبل از برداشت محصول و از آفت کش های گیاهی و در تناوب مصرف در دوره برداشت می توان  برای کنترل کنه آفت بادمجان گلخانه ای و تولید محصول سالم استفاده نمود.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: آفت کش، بادمجان، کنه تارتن، گلخانه، کنترل
 • مسعود اربابی*، فائزه بیدارپور، الهام صنعتگر صفحات 169-178

  فون کنه های برگ و خاک درختان میوه ی دانه دار (سیب و گلابی) و هسته دار (هلو و زرد آلو) در روستاهای گریزه، حسن آباد، باباریز، چنو، قلیان و کیلانه در منطقه سنندج درسالهای 1388 الی 1389مطالعه شد. از برگ، شاخه و خاک پای درختان و تکاندن برگ و شاخه روی کاغذ سفید و قیف برلز  برای جمع آوری کنه ها استفاده شد. تعداد31 گونه،30 جنس و 26خانواده  از بالاگروه Astigmata،   زیر راسته های Cryptostigmata، Prostigmata و راستهMesostigmata  شناسایی شدند. 38/61  درصد کنه ها در بستر خاک و درختان زرد آلو و سیب با 228 و 212 و گلابی با 88 نمونه کنه، روستای حسن آباد و قلیان و کنه های میان استیگمایان و بالاگروه بی استیگمایان به ترتیب بیشترین و کمترین جمعیت و تنوع را داشتند. جمعیت  کنه های فیتوزییده 67/3 درصد، اوریباتیده 46/43 درصد و شکارگرها 54/15 درصد بود فعالیت کنه های تارتن در تمامی روستاها مشاهده شد. فون کنه ها عبارت بودند از: Astigmata: Acaridae (Tyrophagus putrescentiae, Tyrophagus similes, Acarus sp.), Cryptostigmata: Nothridae (Nothrus biciliatus), Lohmanniidae (Papillacarus sp., Lohmannia turcmenica), Epilohmanniidae (Epilohmannia cylindrical cylindrical), Gymnodamaeidae (Plesiodamaeus sp. nr. Ornatus), Tectocepheidae (Tectocepheus velatus), Oppiidae, Oribatulidae (Oribatula (Oribatula) sp., Oribatula (Zygoribatula) sp.) Protoribatidae (Protoribates paracapuctinus), Mycobatidae (Punctoribates sp.), Euphthiracaridae, Mesostigmata: Phytoseiidae (Amblyseius sp.), Laelapidae (Gaeolaelaps sp., Hypoaspis sp., Androlaelaps (Haemolaelaps) sp., Cosmolaelaps sp.), Uropodidae, Parasitidae (Parasitus sp.), Digmasellidae (Dendrolaelapus sp.), Pachylaelapidae (Pachylaelapus sp.), Ascidae (Antennoseius sp.), Rhdoacaridae (Rhoodoacarsellus sp.) Prostigmata: Bdellidae (Spinibdella sp.), Cunaxidae (Cunaxa sp.), Tydeidae, Erythraeidae, Tenuipalpidae (Brevipalpus sp., Cenopalpus irani), Tetranychidae (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus)

  کلیدواژگان: فون کنه ها، درختان میوه، اندامهای هوایی، خاک، سنندج، کردستان
 • زینب علی نژاد، هادی استوان*، شهرام حسامی، مهدی غیبی صفحات 179-196
  اولین گام در مطالعات تنوع زیستی و مدیریت تلفیقی آفات، شناسایی گونه های موجود در منطقه می باشد. این پژوهش به منظور شناسایی فون کنه های زیر راسته میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) از باغات و زمین های منطقه خرامه استان فارس در طی سال های 1399-1400 نمونه برداری انجام شد. در این تحقیق 10 گونه از 5 خانواده متعلق به کنه های راسته های میان استیگمایان جمع آوری و شناسایی شد. از میان خانواده های جمع آوری شده گونه Uroobovella obovata Canestrini & Berlese, 1884 از خانواده Trematuridee از بیشترین فراوانی (54/18 درصد) برخوردار بود و گونه های Neodiscopoma splendida و Nenteria stylifera Berlese, 1904 از خانواده های Uropodidae و Trematuridee به ترتیب با فراوانی 83/14 و 90/13 درصد در رتبه بعدی قرار داشتند. قابل ذکر می باشد که شناسایی این گونه ها از منطقه خرامه استان فارس تاکنون گزارش نشده است.
  کلیدواژگان: واژ ه های کلیدی: فون، شناسایی، میان استیگمایان، فارس
 • ابوطالب غفاری، لعبت تقوی*، عارف معروف، پرویز مرادی صفحات 198-212
  مقدمه
  اسانس های گیاهی به علت سیمت کم، تجزیه سریع و سازگاری با محیط زیست به عنوان یک راهبرد جایگزین مناسب برای کنترل آفات شناخته شده اند. در تحقیق حاضر اثر حشره کشی دو اسانس گیاهی شامل اکالیپتوس  Eucalyptus globulus، آویشن  Zataria multiflora بر روی شته سیب زمینی (Macrosiphom euphorbiae) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش اسانس های گیاهی با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب استخراج گردید. آزمایشهای زیست سنجی بر روی حشرات بالغ در غلظت های (6000،2000، 10000 ،20000،16000،12000) پی پی ام برای اسانس اکالیپتوس، و برای اسانس آویشن  (8000،4000، 10000 ،24000،20000،15000) پی پی ام انجام گرفت
  یافته ها
  با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پروبیت داده ها مقدارLC50  و LC90  برای اسانس اکالیپتوس به ترتیب برابر 4699 ، و 37106 پی پی ام و برای اسانس آویشن این مقدار به ترتیب 11944، و 45620 بدست آمد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است اسانس اکالیپتوس دارای سمیت بالاتری نسبت به اسانس آویشن بوده و میزان کشندگی آن نیز بیشتر می باشد. در این بررسی بیشترین میزان کشندگی (درصد تلفات) برای اسانس اکالیپتوس در غلظت20000 پی پی ام برابر با 71/88 درصد، و برای اسانس آویشن در غلظت24000 پی پی ام برابر با 54/79 درصد ثبت گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه  LD50اسانس اکالیپتوس و اسانس آویشن پایین تر از دوزهای مصرفی حشره کشهای شیمیایی می باشند و با عنایت به بروز پدیده مقاومت در اثر حشره کشهای شیمیایی، به نظر می رسد اسانس گیاهانی مانند اکالیپتوس و آویشن در آینده جایگزین مناسبی برای حشره کش های شیمیایی در برنامه کنترل آفات باشند.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: شته سیب زمینی، اسانس های گیاهی، میزان کشندگی، حشره کش ایمیداکلوپراید
 • سمیه معمارزاده، هادی استوان*، شهرام حسامی، مهدی غیبی صفحات 214-235
  کنه ها به عنوان یکی از وسیع ترین گروه های رده عنکبوت مانند ها با گسترش جهانی هستند. کنه های میان استیگمایان بزرگترین راسته (هم از نظر تعداد و هم از نظر پراکنش) در بین کنه های بالا راسته Parasitiformes هستند. در تحقیق اخیر فون کنه های راسته میان استیگمایان به عنوان شاخص تنوع زیستی از منطقه داراب (استان فارس- ایران) مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری های مداوم از خاک درختان در بهار و تابستان سالهای 1399 و 1400 از باغ های میوه شمالی و جنوبی صورت پذیرفت. در مجموع تعداد 1641 نمونه متعلق به 37 گونه از 15 خانواده و از 18 میزبان گیاهی در دو تکرار جمع آوری گردید. تجزیه واریانس در قالب آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور سال، منطقه و فصل با دو تکرار بر پایه طرح کاملا تصادفی و مقایسات میانگین بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد با استفاده از نرم افزار Minitab 16 و شاخص‏های تنوع زیستی با استفاده از نرم افزار Past (نسخه 4.02) انجام گردید. بیشترین فراوانی کنه‏های جمع آوری شده در باغات میوه شمال و جنوب منطقه داراب در سال‏های 1399 و 1400 مربوط به درخت پرتقال با 688 نمونه بود. مجموع نمونه‏های کنه جمع آوری شده در شمال و جنوب در هر دو سال 1399 و 1400 نشان داد که خانواده Laelapidae حایز بیشترین درصد در بین 15 خانواده مورد بررسی بودند. در این تحقیق دو گونه  Nenteria n.sp. و Macrodinychus n.sp. برای دنیا جدید بودند که در دست توصیف است.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، شاخص های تنوع زیستی، کنه های میان استیگمایان، داراب
 • طاهره نوروزی کوه، ناصر حقوقی راد*، شاهرخ نویدپور، سالومه شیرعلی، کسری اسمعیل نیا صفحات 236-244

  پشه خاکی های زیر خانواده Phlebotomine ناقلین اصلی لیشمانیوز (سالک) و برخی بیماری های دیگر در سراسر جهان هستند. سالک یک بیماری بومی در بسیاری از نقاط ایران است. با توجه به اینکه در سالهای اخیر شاهد بروز سالک در استان البرز بوده ایم، واز آنجا که ارایه یک برنامه عملیاتی موثر جهت کنترل بیماریهای ناقل زاد، مستلزم شناخت فون ناقلین می باشد، مطالعه حاضر با هدف شناسایی فون این پشه خاکی ها در استان البرز انجام شد. جمع آوری پشه خاکی ها در طی ماه های مرداد، شهریور و مهر 1400 هر دو هفته یکبار، توسط تله های چسبان، از مناطق تعیین شده صورت گرفت. در این بررسی تعداد 1157 پشه خاکی جمع آوری و شناسایی شد. تعداد پشه خاکی های شکار شده از مکان های داخلی و خارجی به ترتیب  72/31 % و  28/68 % بودند. در مجموع، شش گونه از جنس Phlebotomus (Raynal, 1937)  شامل (Scopoli, 1786) P. papatasi 695 (07/60%)، (Shchurenkova, 1926) P. kandelakii 13 (12/1%)،P. sergenti (Parrot, 1917)  232 (05/20 %)،P. major (Annandale, 1910)  14(21/1%)،P. caucasicus (Marzinowsky,1917)  4 (35/0%)، P. alexanderi (Alexandri Sinton, 1920) 18 (56/1%)، و چهار گونه از جنس Sergentomyia (Artemiev, 1978)  شامل S. tiberiadis (Adler, Theodor & Lourie, 1930) 109(42/9%)، S. Baghdadis (Adler & Theodor, 1929) 53(58/4 %)، S. sintoni (Sintoni Pringle, 1933) 14 (21/1%)، S. clydei (Sinton, 1922) 5 (43/0%)، بودند. این مطالعه نشان داد که P. papatasi (Scopoli, 1786) و P. sergenti (Parrot,1917) فراوان ترین گونه ها هستند و به نظر می رسد، می توانند ناقل بالقوه لیشمانیوز جلدی (سالک) در منطقه باشند. شناخت فون و جنبه های اکولوژیکی پشه خاکی ها می تواند به کنترل بیماری کمک کند.

  کلیدواژگان: ناقلین، لیشمانیوز، Phlebotomus، Sergentomyia، البرز
|
 • Masoud Arbabi *, Mojtaba Khani, Zinab Tajik, Sosan Hassenzadeh, Maryam Negahban Pages 159-167
  Eggplant greenhouse cultivations in last two /three years found under progressing and intensive spider mite damages observed for the first time in Varamin region.  Effects of two new botanical pesticides, Mariapro+Coverino-M, Bio-2, in comparison of propargite 57% EC and tetradifon v/w 7.52% were evaluated against Tetranychus urticae red color population on round black eggplants variety 1574 in greenhouse during spring season of 2021 in Varamin region. Spraying of treatments done with wheel burrow sprayer and effects of the them carried out by random 15 leaves collected from each treatment at one day before and 3,7and 15 days after. Mite active stages on 2cm2 on middle under side of eggplant leaf recorded by help of stereomicroscope. Abbott formula used to convert raw data in to mortality%. Mean mite mortality% of treatments analyzed with SAS software. Minimum and maximum mean active mite stages for 2ml/l Tetradifon (25.83 mites) and 1.5 ml/l of Bio-2 (44.50 mite) recorded respectively. Pesticide control effects showed a statistical significant (p<0.05) at different interval times. Higher effects (100%) for both propargite doses recorded at 3rd and 7th day of interval periods and least mortality% (58.92%) observed for tetradifon 2ml/l at 15 days’ interval time. Low slop mite mortality% found at decreasing level until 15 days for most of treatments. Spraying old registered acaricides recommended at higher spider mite infestation before harvesting period. Both new botanical pesticides can provide mite control damages during eggplant fruiting time and producing organic vegetables under greenhouses.
  Keywords: Pesticides, Spider mite, Eggplant, Greenhouse, Control
 • Masoud Arbabi *, Faezeh Bidarpour, Elham Sanatgar Pages 169-178

  Mite fauna of soil and arboreal of pome (apple and pear) and stone fruits (apricot and peach) trees in Gerizeh, Hasan-abad, Babariz, Chnow, Gholiaan, Keylaneh villages of Sanandaj region investigated during 2010-2011 in Kurdistan province. Mites collected by shaking stems and leaves, stems host plants soil mite collected through Berlese. Mite identification mite resulted 31 mite species, 30 genera from 26 families from Astigmata higher cohort, Cryptostigmata, Prostigmata suborders and Mesostigmata order respectively. Soil mite constituted 61.38%, higher and lower mite recorded 228,211 for apricot, apple and pear orchards. Max. and Min. mite diversities observed in Hasan-abad and Gholiaan villages and for Mesostigmata and Astigmata mite respectively. Mite population of Phytoseiidae, Cryptostigmata mites and predatory mites constituted 3.67%, 43.46% and 15.54%. All three spider mites species incidence of widely distributed in all surveyed village’s. Mite species identified as follow, Astigmata: Acaridae (Tyrophagus putrescentiae, Tyrophagus similes, Acarus sp.), Cryptostigmata: Nothridae (Nothrus biciliatus), Lohmanniidae (Papillacarus sp., Lohmannia turcmenica), Epilohmanniidae (Epilohmannia cylindrical cylindrical), Gymnodamaeidae (Plesiodamaeus sp. nr. Ornatus), Tectocepheidae (Tectocepheus velatus), Oppiidae, Oribatulidae (Oribatula (Oribatula) sp., Oribatula (Zygoribatula) sp.) Protoribatidae (Protoribates paracapuctinus), Mycobatidae (Punctoribates sp.), Euphthiracaridae,   Mesostigmata, Phytoseiidae (Amblyseius sp.), Laelapidae (Gaeolaelaps sp., Hypoaspis sp., Androlaelaps (Haemolaelaps) sp., Cosmolaelaps sp.), Uropodidae, Parasitidae (Parasitus sp.), Digmasellidae (Dendrolaelapus sp.), Pachylaelapidae (Pachylaelapus sp.), Ascidae (Antennoseius sp.), Rhdoacaridae (Rhoodoacarsellus sp.) Prostigmata: Bdellidae (Spinibdella sp.), Cunaxidae (Cunaxa sp.), Tydeidae, Erythraeidae, Tenuipalpidae (Brevipalpus sp., Cenopalpus irani), Tetranychidae (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus).

  Keywords: Mite fauna, Deciduous trees, soil, Arboreal, Sanandaj, Kurdistan
 • Zeinab Alinezhad, Hadi Ostovan *, Shahram Hesami, M. Gheybi Pages 179-196
  The first step in biodiversity studies and integrated pest management is to identify the species in the region. This research was conducted in order to identify the fauna of mites under the order Mesostigmata (Acari: Mesostigmata) from gardens and fields of the Kharameh region of Fars province during 2014-2016. In this research, 10 species from 5 families belonging to mites of the inter-stigma order were collected and identified. Among the collected families, Uroobovella obovata Canestrini & Berlese, 1884 from the Trematuridee family had the highest frequency (18.54%), and Neodiscopoma splendida and Nenteria stylifera Berlese, 1904 from the Uropodidae and Trematuridee families with frequencies of 14.83 and 90% respectively. 13% were in the next rank. It should be mentioned that the identification of these species has not been reported from the Kharameh region of Fars province.
  Keywords: Fon, identification, Mesostigmata, Fars
 • Aboutaleb Ghafari, Lobat Taghavi *, Aref Marouf, Parviz Moradi Pages 198-212
  Introduction
  Herbal essential oils are known as suitable alternative for controlling pests due to low toxicity, fast decomposition and environment- friendly. This study aimed to examine the insecticidal effect of two herbal essential oils, i.e. Eucalyptus globulus and Iranian thyme (Zataria multiflora), on potato aphid. In the current study
  Material and Methods
  Herbal essential oils were extracted by distillation with water using a clevenger device. The biometric experiments were performed on adult insects in 6 concentrations of eucalyptus, including 2000, 6000, 10000, 20000, 16000, 20000 ppm and in 6 concentrations of thyme, including 4000, 8000, 10000, 15000, 20000, 24000 ppm. The amount of losses in each experiment was counted during 24 hours after the experiment initiation.
  Results
  According to the results of the probit data analysis, the values of LC50 and LC90 ​​for eucalyptus essential oil were 4699 and 37106 ppm, respectively, and for thyme essential oil, these values ​​were 11944 and 45620, respectively. In the present research, the highest fatality rates (loss percentage) for eucalyptus essential oil at a concentration of 20000 ppm and for thyme essential oil at a concentration of 24000 ppm were to 88.71% and 79.54%, respectively.
  conclusion
  As the LD50 of eucalyptus and thyme essential oils were lower than the dosages of chemical insecticides and considering the phenomenon of resistance due to chemical insecticide, it seems that the herbal essential oils such as eucalyptus and thyme can be appropriate alternatives for chemical insecticides in the pest control program in the future.
  Keywords: Potato aphid, Herbal essential oils, Fatality rate, imidachloropride insecticide
 • S. Memarzadeh, Hadi Ostovan *, Sh. Hesami, M. Gheybu Pages 214-235
  Mites are one of the largest groups of Arachnida with global distribution. Mesostigmatic mites are the largest order (in both number and distribution) among super order mites Parasitiformes. In a recent study by Fauna Mesostigmatic mites were studied as biodiversity index from Darab region (Fars province-Iran).Continuous tree soil sampling was done in the spring and summer of 2021and 2022 from the northern and southern orchards. In total, the number of 1641 specimens belonging to 37 species from 15 families and 18 plant hosts were collected in two replicates. Variance analysis in the form of factorial experiment with three factors of year, region and season with two replications based on completely random design and mean comparisons based on Duncan's test at probability level of 5% using Minitab 16 software and biodiversity index using Past software (version 4.02) was done. The highest frequency of mites collected in fruit orchards in the north and south of Darab region in 2021 and 2022, it was related to orange tree with 688 specimens. Total mite specimens collected in North and South in both 2021 and 2022, it showed that the Laelapidae family had the highest percentage among the 15 investigated families. In this research, two species Nenteria n.sp. and Macrodinychus n.sp. were new to the world that is being described.
  Keywords: Biodiversity, biodiversity index, Mesostigmatic mites, Darab
 • Tahereh Nouroozikouh, Nasser Hoghooghi Rad *, Shahrokh Navidpour, Saloomeh Shirali, Kasra Esmailnia Pages 236-244

  Sand flies of the Phlebotomine family are the main vectors of leishmaniasis (salak) and some other diseases all around the world. Salak is endemic disease in many parts of Iran. Due to the fact that in recent years, we have witnessed the occurrence of salak in Alborz province, and since providing an effective control strategy for vector- borne diseases, requires identification of the fauna of their vectors, the present study was carried out with the aims of identifying the fauna of these sand flies in Alborz province. Sand flies were collected biweekly during the months of August, September and October 2021, from designated areas, using sticky traps. In this study, 1157 sand flies were collected and identified. The number of sand flies caught from indoor and outdoor places was respectively 31.72% and  68.28%. Overall, Six of which were of genus Phlebotomus (Raynal, 1937), including P. papatasi (Scopoli, 1786), 695(60.07%), P. kandelakii (Shchurenkova, 1926), 13(1.12%), P. sergenti (Parrot, 1917), 232(20.05%), P. major (Annandale, 1910), 14(1.21%), P. caucasicus (Marzinowsky,1917), 4(0.35%), P. alexandri (Alexandri Sinton, 1920), 18(1.56%), and four were of the genus Sergentomyia  (Artemiev, 1978), including S. tiberiadis (Adler, Theodor & Lourie, 1930), 109(9.42%), S. baghdadis (Adler & Theodor, 1929), 53(4.58%), S.sintoni (Sintoni Pringle, 1933), 14(1.21%), S. clydei (Sinton, 1928), 5(0.43%).  This study has shown that, P. papatasi (Scopoli, 1786) and P. sergenti (Parrot, 1917) are the most abundant species, and it seems these could be the potential vectors for cutaneous leishmaniasis in the region. Understanding fauna and ecological aspects of sand flies can help to control of disease.

  Keywords: Vectors, leishmaniasis, Phlebotomus, Sergentomyia, Alborz