فهرست مطالب

زبان شناخت - سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/12/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهلا آرین پور* صفحات 1-28
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه اختلالات گفتمانی در بیماران بزرگسال آسیب دیده نیمکره راست و چپ مغز به دلیل سکته مغزی انجام گرفت. یافته ها نشان دادند که بین عملکرد دو گروه بیماران در مهارت ارتباطی گفتمان تفاوت وجود دارد، اما این تفاوت عملکرد معنی دار نیست. در گروه بیماران آسیب دیده نیمکره راست، بیمارانی با آسیب لوب گیجگاهی، ضعیف ترین عملکرد را در مهارت های ارتباطی گفتمان داشتند که نشان می داد آسیب به لوب گیجگاهی و نواحی پیرامون آن در نیمکره راست مغز می تواند منجر به بروز اختلال در مهارت گفتمانی شود. بررسی رابطه جایگاه آسیب مغزی و میزان اختلالات گروه بیماران آسیب دیده نیمکره چپ نیز دلالت بر آن داشت که آزمودنی هایی با جایگاه آسیب در نواحی گیجگاهی-پیشانی و گیجگاهی-آهیانه ای در نیمکره چپ مغز، بالاترین میزان اختلال عملکرد را در خرده آزمون های ام. ای. سی. نشان دادند. آسیب به هر دو نیمکره راست و چپ مغز منجر به بروز اختلال در مهارت گفتمانی می شود، اما آسیب به نیمکره راست با شدت اختلالات بیشتری همراه است. بر پایه داده هایی که از دو گروه بیماران پژوهش حاضر به دست آمد، می توان ادعا کرد که بین بروز اختلال در پردازش مهارت گفتمانی با جایگاه ضایعه مغزی رابطه مستقیمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: اختلالات گفتمانی، آسیب نیمکره راست، آسیب نیمکره چپ. سکته مغزی، فارسی زبان
 • خدابخش اسداللهی*، نوشاد رضایی، زهرا فتحی صفحات 29-56

  بررسی متون ادبی بر پایه نظریه های زبان شناختی با توجه به پایه علمی و تجربی آن ها در خوانش ، کشف معانی و بازنمایی نتیجه بخش و دقیق است. بر این اساس بررسی روابط معنایی یکی از مولفه های اصلی معنی شناسی در نمایاندن شگردهای زبانی و معنایی، پایه نظری پژوهش حاضر در بررسی دیوان حافظ به عنوان پیکره مورد تحقیق درنظر گرفته شده است. در پژوهش حاضر که روش توصیفی-تحلیلی (Descriptive analysis) مورد استفاده قرار گرفته است، هدف، تبیین و تحلیل چگونگی روابط معنایی واژگان، میزان بسامد و تاثیر آن ها بر انسجام متن و گردش حول هسته موضوعی بوده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که اشعار او با توجه به بسامد بالای انواع روابط معنایی و عنصر تکرار در سطح واژگانی، عبارت و جمله، برای آموزش زبان به زبان آموزان فارسی کاربرد دارد و این قابلیت در آن دیده می شود. هم چنین وجود روابط معنایی واژگان در محور عمودی هر غزل نشان دهنده انسجام متنی در غزل های بررسی شده است. برطبق تحلیل انواع روابط معنایی که از دیگر ویژگی های این پژوهش است، بسامد مولفه چندمعنایی که با توجه به شمول آن بر صنایع ادبی، به نظر می-رسید کاربرد بیشتری داشته باشد، کمتر از حد انتظار است.

  کلیدواژگان: حافظ، معنی شناسی، روابط معنایی، هم معنایی، چندمعنایی، تقابل
 • آوا ایمانی* صفحات 57-86
  هدف پژوهش حاضر تحلیل مقابله ای چندمعنایی ترکیبات "سر" در فارسی و انگلیسی و شناسایی طرحواره های ساختی ناظر بر ساخت این ترکیبات برمبنای ساختواژ ساختی بوی (2010) و در نهایت ارزیابی این انگاره در مواجه با داده های این دو زبان است. بدین منظور، تمام واژه های مرکب فارسی و انگلیسی که "سر" به عنوان سازه اول در آنها ظاهر می شود از منابع مختلف، از جمله فرهنگ سخن، فرهنگ زانسو، فرهنگ انگلیسی آکسفورد، فرهنگ های آنلاین مریوم وبستر، کمبریج و کولینز استخراج شدند. سپس به مقوله بندی معنایی و تحلیل تفاوت ها و شباهت های آنها پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و داده ها شامل 300 واژه مرکب است. یافته ها نشان داد که چندمعنایی این ترکیبات، نه در سطح واژه های عینی، بلکه در سطح ساخت ها و طرح واره های انتزاعی قابل تبیین است و لذا آن را چندمعنایی ساختی انگاشتیم. همچنین، مشخص شد که اگرچه طرحواره ها و زیرطرحواره های ساختی مشابهی برای ترکیبات "سر" در هر دو زبان وجود دارد، اما تنوعات معنایی و تعداد زیرطرحوارهای فرعی این ترکیبات در فارسی بیشتر از انگلیسی است و این تفاوت حاکی از آن است که نظام طرحواره ای ساخت [Head-X] در فارسی نسبت به انگلیسی پیچیده تر و بسط معنایی آن گسترده تر است.
  کلیدواژگان: ساختواژه ساختی، طرحواره ساختی، چندمعنایی، ترکیب، فارسی، انگلیسی
 • افشین دهقانی، محمدعلی ترابی*، هانیه دواتگری اصل صفحات 87-122
  در این پژوهش ساخت گروه اسمی ترکی آذری در قالب دستور نقش و ارجاع و بر پایه الگوی نظری ون ولین (2005) بررسی می شود. در این پژوهش تحلیلی توصیفی، داده های مورد استناد، از منایع نوشتاری و با گوش دادن به مکالمه های ساکنان آذری زبان استان آذربایجان شرقی انتخاب شده اند که به روش نمونه گیری هدفمند تنها جملات حاوی گروه های اسمی پیچیده و مرکب انتخاب شده اند. تحلیل داده ها نشان داد که گروه اسمی پیچده شامل بندهای تحدیدی، بندهای غیرتحدیدی و متمم های اسمی است. ارتباط در گروه موصولی تحدیدی از نوع پیروسازی و پیوند از نوع هسته است. بندهای موصولی غیر تحدیدی چون برای تشخیص اسم به شنونده اطلاعات ضروری منتقل نمی کنند و از لحاظ معنایی رابطه نزدیک با هسته اسمی ندارند، ارتباط در این نوع گروه اسمی پیروسازی و پیوند از نوع مرکز اسمی می باشد. ساخت های حاوی متمم اسمی بندی به عنوان موضوع مرکز هسته اسم دارند. نوع ارتباط در این نوع گروه اسمی از نوع پیروسازی و پیوند از نوع مرکز هسته اسم می باشد. گروه اسمی مرکب شامل گروه های اسمی عطفی، درون مرکز، برون مرکز و بدل می باشد. همچنین، با بررسی ساخت گروه اسمی از منظر نقش و ارجاع می توان به نکاتی اشاره کرد که مختص این دستور بوده و در دیگر دستورهای...
  کلیدواژگان: زبان ترکی آذری، گروه اسمی، گروه اسمی پیچیده، گروه اسمی مرکب، دستور نقش و ارجاع
 • محمد شکری فومشی* صفحات 123-142
  این مقاله بر اساس متن های ایرانی میانه مانوی و با رویکردی متن شناسانه به بازشناخت معنا و کاررفت چند واژه دانشورانه/ دانش واژه در فرشته شناسی مانوی، به ویژه لغت «فرشته» (frystg, fryštg) و «فرستاده» (frystg, fryštg)، می پردازد. کاربرد یک لفظ برای دو معنا و/ یا انگاره در مکتوبات مانوی نتیجه بازتعریفی بود که هر یک از جماعت های مختلف مانوی از دو انگاره «فرشته» و «فرستاده» ارایه داده بودند. مقاله نشان می دهد واژه ایرانی frys/štg در ادبیات ایرانی مانوی تحت تاثیر مکتوبات سریانی بازتعریف شده و گسترش معنایی یافته است؛ بازتعریفی که می توانست از یک رسول یک فرشته و از آن فرشته یک شاه بیافریند. در اینجا، واژه های دانشورانه خدا، خداوند، بغ، و بغ پور را نیز بررسی کردیم و نشان دادیم این لغات عالمانه در چه بافتارهایی ظاهر می شوند و به چه مصداق هایی اشاره دارند. بررسی ما گویای آن است که همه این دانش واژه ها نه تنها برای فرشتگان (ملایکه) و شخصیت های تاریخی (مانند شخص مانی و رهبران و بزرگان مانوی و همچنین رسولان پیشین) به کار می رفته، بلکه دایره شمول آن دست کم یکی از ایزدان مانوی، یعنی «فرستاده سوم»، را نیز در بر می گرفته است.
  کلیدواژگان: فرشته، فرستاده، ایرانی میانه مانوی، واژه شناسی مانوی
 • ایرج ظفری، بهزاد رهبر* صفحات 143-169
  در دیدگاه معنی شناسی شناختی لیکاف و جانسون (1980) استعاره یکی از مفاهیم انتزاعی تفکر و زبان است. استعاره فرایندی فعال در نظام شناختی و از مجاری اصلی درک انسان از محیط پیرامونی است. پژوهش حاضر بر آن است تا مفاهیم موجود در به کارگیری گل ها در گفتارهای روزمره گویشوران زبان ترکی را تبیین نماید و دیدگاه آنها به این مفاهیم و پدیده های مربوط به اسامی گل ها، نیز قلمرو مبدا و مقصد آن ها را مشخص کند. داده های این تحقیق از طریق انجام مصاحبه با 30 نفر از گویشوران زبان ترکی گردآوری گردید که در نهایت، 13 نام پرکاربرد استعاری از حوزه گل ها در نظر گرفته شد و حوزه های مبدا و مقصد این واژه ها ارایه گردید؛ همچنین نگرش فرهنگی گویشوران به اسامی گل ها از طریق مفهوم سازی و مقوله بندی با ترسیم نمودار نشان داده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اسامی گل ها وارد زبان ترکی شده و گویشوران از آنها برای توصیف کسی یا چیزی به صورت استعاری بهره می گیرند؛ طوری که کاربرد این واژه ها در مقایسه با سایر پدیده های طبیعت از بسامد وقوع نسبتا بیشتری برخوردار است. این پژوهش می تواند برای زبان شناسان، مترجمان زبان های ترکی به فارسی و بالعکس، شاعران و ادیبان مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: معنی شناسی شناختی، استعاره مفهومی، زبان شناسی فرهنگی، زبان ترکی، اسامی گلها
 • احلام غلامشاهی، ساسان شرفی*، منصوره شکرآمیز صفحات 171-199

  بستر فرهنگی استعاره ها یکی از موضوعات مهم در مطالعات استعاری در چند دهه گذشته بوده و همواره در کانون توجه پژوهشگران حوزه استعاره قرار داشته است. در پژوهش حاضر که هدف آن بررسی رابطه میان استعاره و فرهنگ است، نحوه مفهوم سازی استعاری مسایل و موضوعات مرتبط با جنگ در کتاب «وقتی مهتاب گم شد» (حسام، 1394) با توجه به بافت فرهنگی جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل استعاره های به کاررفته برای بیان مفاهیمی مانند جنگ، جبهه، شهادت و نیروهای خودی و دشمن در چارچوب نظریه استعاره مفهومی (لیکاف و جانسون، 1980، 1999؛ لیکاف، 1993) نشان می دهد که نویسنده از استعاره های مفهومی متعددی برای بیان این مفاهیم استفاده کرده که اغلب آن دارای شالوده فرهنگی و متاثر از نگرش ها و باورهای اسلامی نویسنده هستند. از جمله این استعاره ها می توان به «شهادت، سفر/پرواز/مسیر است»، «شهادت، امتحان است»، «شهادت، مزد است» «جبهه، کربلا است» و «جبهه بهشت/جهنم است» اشاره کرد. این یافته ها همسو با دیدگاه زبان شناسان شناختی نشان می دهد که استعاره ها علاوه بر مبنای جسمانی، مبنای فرهنگی نیز دارند و یکی از راه های شناخت یک فرهنگ، شناخت استعاره های فرهنگی آن است.

  کلیدواژگان: استعاره، استعاره مفهومی، مفهوم سازی استعاری، استعاره فرهنگی، ادبیات جنگ
 • پورچیستا گشتاسبی اردکانی* صفحات 201-223

  در این پژوهش نام کتاب شکند گمانیک ویچار و دلیل نامگذاری کتاب با این نام مورد بررسی قرار می گیرد. چنانکه مردان فروخا در فصل دهم کتاب خود ذکر کرده، به هندوستان سفر کرده است و می توان احتمال داد که کتاب را پس از سفر به هندوستان تالیف کرده و نام کتاب را نیز از زبان هندی یا گجراتی بر کتاب نهاده است. در این پژوهش نام کتاب و دلیل نامگذاری آن، در زبان هندی و گجراتی و ترجمه سنسکریت دستور نریوسنگ، مورد جستجو و بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس یافته ها، مردان فروخا پس از سفر به هندوستان، آنجا اقامت گزیده و کتاب را در هندوستان تالیف کرده است و نام کتاب را از زبان گجراتی به صورت Skaṇdagumānīgujāra بر کتاب خویش نهاده است، و سبب نوشتن و نامگذاری کتاب که مردان فروخا به صورت pa gumą vazārī i nō āmōžagą ذکر کرده است، gumān vicārī/wacārī نیز به زبان گجراتی است. همچنین در این پژوهش مشخص شد که اسامی خاصی مانند «آدرپادیاوندان» که مردان فروخا از کتاب او به عنوان یکی از منابعی که از آن بهره جسته یاد می کند و نام خود نویسنده و شخصی به نام «مهرایار» که در کتاب پرسش هایی را مطرح کرده است، از نام های پارسیان هند هستند.

  کلیدواژگان: شکند گمانیک ویچار، پازند، پهلوی»، زبان هندی، زبان گجراتی، واژه مرکب هندی و گجراتی
 • فرشته محمدپور*، جلال رحیمیان، محمدرضا تقوی، رحمان صحراگرد صفحات 225-245
  گفتمان درمانی، یکی از انواع گفتمان سازمانی که در جلسات روان درمانی به کار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل مکالمه در پی یافتن اصول پایان یافتن مکالمات در موقعیت درمانی است و به طور خاص به بررسی گفتمان درمانی جلسات درمان مربوط به بیماران دارای اختلال اضطراب تعمیم یافته (GAD) می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش، براساس روش کیفی انجام پذیرفته است. پیکره زبانی مورد استفاده در این پژوهش، شامل 10 دقیقه پایانی مکالمات 252 جلسه روان درمانی بوده است.تعداد روان درمانگران شرکت کننده در پژوهش 8 نفر و درمانجویان 16 نفر از هر دو جنس می باشد. میانگین گروه سنی مراجعین 53-21 سال و روان درمانگران 65-27 سال است. جهت تحلیل داده ها از روش های تحلیل مکالمه، شمارش واژگان و یافتن واژه های کلیدی در متن استفاده شده است. همچنین، جهت ساخت و ارایه الگوی کلامی از نرم افزار رایانه ای اطلس تی. آی. استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در تمامی جلسات، روان درمانگر به علت ماهیت فعالی که در جلسات روان درمانی دارد، پایان مکالمه را اعلام نموده است. به کارگیری تمامی تکنیک های مربوط به نحوه اتمام مکالمات مطابق با اصول و مبانی مصاحبات روان درمانی بوده است. همچنین، به کارگیری اصطلاحات مربوط به خداحافظی برخاسته از فرهنگ ایرانی بوده است.
  کلیدواژگان: گفتمان درمانی، اختلال اضطراب تعمیم یافته، رویکرد درمانی شناختی-رفتاری، پایان مکالمه
 • نسرین محمودی برمسی، مریم ایرجی*، ژینوس شیروان صفحات 247-281
  این مقاله، پژوهشی توصیفی تحلیلی بر اساس نظریه ی استعاره ی مفهومی است که به بررسی استعاره های مفهومی حوزه ترس در سه اثر داستانی از زبان های متفاوت، سنگ صبور (فارسی)، خشم و هیاهو (انگلیسی) و میرامار (عربی) می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که هر سه نویسنده به طور مشترک از استعاره خاص «ترس، شیی است» بهره برده اند و این امر می تواند مهر تاییدی بر جهانی بودن استعاره های مفهومی باشد. اما در رابطه با استعاره های سطح عام در این داستان ها مشخص شد که صادق چوبک و نجیب محفوظ در داستان های فارسی و عربی، بیشترین بهره را از استعاره عام «احساسات، شیی هستند» برده اند در حالی که فاکنر در داستان انگلیسی خشم و هیاهو بیشترین استفاده را به طور یکسان از استعاره های سطح عام «احساسات، مکان هستند» و «احساسات، نیرو هستند» برده است. تفاوت بین داستان های فارسی و عربی با داستان انگلیسی اشاره ای به فرهنگ ویژه بودن استعاره های سطح عام دارد.
  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، سطح خاص و عام، ترس، فارسی، انگلیسی، عربی
 • فرانک نادری* صفحات 283-305
  در پژوهش حاضر به بررسی مفهوم مالکیت انتقال پذیر در زبان فارسی در چارچوب نظریه فرازبان معنایی طبیعی پرداخته می شود. در این نظریه تنها نخستی معنایی مرتبط با مفهوم مالکیت، نخستی (IS) MINE است که ادعا می شود براساس آن می توان تمامی عبارات زبانی مرتبط با مفهوم مالکیت را توصیف نمود. هدف این پژوهش آن است که با بررسی عبارات زبانی مرتبط با مالکیت انتقال پذیر، درستی این ادعا را در زبان فارسی بیازماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که عبارات ملکی دارای ساختار «مال X (است)» (مانند «مال کسی/شما/رضا است») همگی از نخستی معنایی «مال من (است)» مشتق شده اند و ساخت ملکی گروهی «X-e Y» (مانند «کتاب مهشید») را می توان براساس این نخستی توصیف نمود. همچنین پس از بررسی افعال ملکی «دادن»، «داشتن» و «دزدیدن» که با مالکیت انتقال پذیر در ارتباط اند، مشخص شد که این فعل ها را نیز می توان به کمک نخستی معنایی «مال من» توصیف کرد. بنابراین، این نخستی معنایی نقشی کلیدی در بیان مفهوم مالکیت انتقال پذیر در زبان فارسی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: مالکیت، مالکیت انتقال پذیر، ساخت ملکی، فرازبان معنایی طبیعی، نخستی معنایی
 • کاوه هدایت*، فردوس آقاگل زاده سیلاخور، ژینوس شیروان صفحات 307-329

  شناخت جریانی فعال است که موجب بروز راهکارها یا شگردهای زبانی می گردد. نمی توان شناخت را فقط عنصری برای انتقال اطلاعات دانست؛ بلکه باید آن را به جریانی دانست که با تاثیرگذاری بر اطلاعات، منحرف یا کامل نمودن آن یا تغییر جهت دادن در چرخه انتقالی آن، عمل می نماید. در نظام گفتمان شناختی، تنها؛ جریان مجابی و زورآزمایی استدلالی است که سبب برتری و پیروزی یکی بر دیگری می گردد؛ چون مجاب سازی می تواند باوری را تغییر داده و باور دیگری را جایگزین آن کند. هدف اصلی مقاله حاضر آنست که با رویکرد نشانه- معناشناختی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، تغییر نظام گفتمانی کنش محور به نظام گفتمانی تنش محور در اقتصاد ایران را بررسی نماید. در این مقاله برای آشنایی هر چه بیشتر با ارتباط نظام گفتمانی کنشی القایی (مجابی) برای بیان واقعیت موجود، بحران اقتصادی اخیر ایران را با تمرکز بر یک متن تولیدشده توسط محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی دولت دهم در پنجم بهمن ماه 1390 مورد بررسی قراردادیم. نتایج حاکی از آن بودکه رعایت و یا عدم پایبندی کنشگران اقتصادی به نظام گفتمان کنشی القایی (مجابی) برای بیان واقعیت در متون اقتصادی را می توان به عنوان عامل تاثیرگذاری در وضع معیشت مردم قلمداد نمود.

  کلیدواژگان: گفتمان شناختی، مجاب سازی، رویکرد نشانه- معناشناختی، متن اقتصادی
|
 • Mahla Arianpoor * Pages 1-28
  The present study aimed to evaluateone the communicative skills, discourse, in adult right and left hemispheres damaged Persian speaking patients due to cerebrovascular accident (CVA) using the Persian version of the Montreal Protocol for the Evaluation of Communication (M.E.C.). Findings indicated that damage to the right and left hemispheres of the brain leads to discourse impairments. However, damages to the right hemisphere increases the severity of linguistic impairments more than damages to the left hemisphere. All patients who had the weakest performance in the sub-tests of protocol skills, their temporal lobe was damaged. In RHD, those patients who had the weakest performance in the sub-tests of protocol skills, their damages were located in the temporal lobe. As a result, it seems that damage to the temporal lobe in the right hemisphere of the brain leads to impaired discourse skills. In LHD group, damages to the frontotemporal and temporal-parietal areas in the left hemisphere of the brain cause some impaiments to the discourse skills of LHD patients. Therefore, based on these datas, it may be claimed that there is a direct relationship between the degree of impairments of discourse and pragmatic skills and the location of the brain lesion.
  Keywords: Right Hemisphere Damaged Patients, Left Hemisphere Damaged Patients, discourse Skill, CVA, Persian language
 • Khodabakhsh Asadollahi *, Noshad Rezaie, Zahra Fathi Pages 29-56

  discovering meanings and representation is fruitful and accurate. Accordingly, the study of semantic relations is one of the main components of semantics in showing linguistic and semantic techniques, the theoretical basis of the present study in the study of Hafez's Divan has been considered as the body under study. In the present study, which uses a descriptive-analytical method, the aim was to explain and analyze how the semantic relations of words, their frequency and their effect on the coherence of the text and the circulation around the core. The result of this research shows that his poems are used to teach language to Persian language learners due to the high frequency of various semantic relations and the element of repetition at the lexical, phrase and sentence level, and this feature is seen in it. Also, the existence of semantic relations of words in the vertical axis of each sonnet indicates the textual coherence in the studied sonnets. According to the analysis of various semantic relationships, which is another feature of this study, the frequency of the polysemous component, which due to its inclusion in the literary industry, seemed to be more applicable, is lower than expected.

  Keywords: Hafiz, Semantics, Semantic relationships, All Meanings, multiple meanings, contrast
 • Ava Imani * Pages 57-86
  The aim of this comparative research is to investigate the polysemy of “head-compounds” in Persian and English and to identify the constructional schemas governing the construction of these compounds based on Construction Morphology (Booij, 2010). To this end, all compounds consisting of “head” as their first constituent were collected from different Persian and English sources. Our data consist of 300 compound words collected from Comprehensive Sokhan Dictionary, Zansoo Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Online Merriom-Webster, Collins, and Cambridge Dictionaries. Then the collected compounds were semantically categorized and their similarities and differences were examined. The findings showed that the polysemy in these compounds could be explained not at the level of words, but at the level of abstract constructions and constructional schemas in both languages. Therefore, it was considered as a type of constructional polysemy. Moreover, it was found that although there were similar constructional schemas and subschemas for "head-compounds” in both languages, the semantic variations and the number of subschemas in Persian were more than that of English. This difference indicated that the schematic hierarchy of the construction [Head-X] in Persian was more semantically complex and more extended compared to English.
  Keywords: Construction Morphology, constructional schema, polysemy, compounding, Persian, English
 • Afshin Dehghani, Mohammadali Torabi *, Hanieh Davatgari Asl Pages 87-122
  In the present study Azeri Turkish noun phrase construction is investigated in the framework of Role and Reference Grammar and Van Valin's (2005) theoretical pattern. In this descriptive analytical study, the data was selected from written resources and by listening to the conversations of the Azeri-speaking inhabitants of eastern Azerbaijan and only sentences containing complex and compound nominal phrases were selected by purposive sampling.Data analyses revealed that complex nominal phrase consists of restrictive clauses, nonrestrictive clauses and nominal complements.Relationship in restrictive relative group is of subordinative type and the link is of nucleus type.Due to this point that nonrestrictive relative clauses don`t transfer essential information for recognizing noun to listener and haven`t semantically close relationship with nominal nucleus, relationship in this type of noun phrase is subordinative and the link is of nominal core type.Constructions that have nominal complement have a clause as an argument of nominal nucleus core.The type of relationship in this noun phrase is of subordinative type and the link is of nominal nucleus core type.Compound nominal phrase consists of conjunctive nominal phrases,endocentric,exocentric and appositive.And also, Studying of noun phrase construction based on Role and Reference Grammar,we can refer to points that are specific to this ....
  Keywords: Azeri Turkish Language, noun phrase, Complex Nominal Phrase, Compound Nominal Phrase, Role, Reference Grammar
 • Mohammad Shokri-Foumeshi * Pages 123-142
  Based on Manichean Middle Iranian texts and with a textological approach, the present article tries to define the meaning and usage of some termini tecnichi in Manichean angelology, especially the words “angel” (frystg, fryštg) and “apostle, messenger” (frystg, fryštg). The use of a word for two meanings and/ or two concepts in the Manichaica was a result of the redefinition that each of the different Manichaean communities presented of the two concepts “angel” and “apostle, messenger”. The article shows that the Iranian term frys/štg has been redefined and expanded in meaning in Manichaean literature under the influence of Syriac writings; A redefinition that could create an angel from an apostle/ a messenger and a king from the angel. Here, we also examined the termini tecnichi Lord, God, Son of the God, and showed in what contexts these terms appear and what examples they refer to. Our study shows that all these were used not only for angels and historical characters (like Mani and Manichaean leaders and electi, as well as previous apostles), but also included at least one of Manichaean gods, i.e. “Third Messenger”.
  Keywords: Frys, &scaron, tg, Angel, Apostle, Manichaean Middle Iranian, Manichaean Terminology
 • Iraj Zafari, Behzad Rahbar * Pages 143-169
  In semantics cognitive of Lakoff and Johnson (1980), metaphor is one of the abstract conceptions of thought and language. Metaphor is an active process in cognitive system and is one of the main ways of human perceptions from surrounding environment. This research is to explaine the available concepts of Turkish speakers in using flowers in daily conversatios and specify their views to these concepts and phenomenons of flowers names, also their sourse and destination domain. The data of this research was collected by interviewing from 30 Turkish speakers which finally 13 useful flowers names were considered and their sourse and destination domains were presented; also, the cultural attitude of the speakers towards the names of the flowers was shown through conceptualization and categorization by drawing diagrams. The research findings indicate that the names of the flowers have entered the Turkish language and speakers use them to describe someone or something metaphorically; so that the use of these words has a relatively higher frequency of occurrence compared to other natural phenomena. This research can be useful for linguists, translators of Turkish to Persian languages and vice versa, poets and writers.
  Keywords: Cognitive Semantics, conceptual metaphor, cultural linguistics, Turkish, names of flowers
 • Ahlam Gholamshahi, Sasan Sharafi *, Mansoore Shekaramiz Pages 171-199

  The cultural ground of metaphors has been one of the important topics in metaphor studies in the past few decades and has always been a primary focus of metaphor researchers. In the current research, which aims to investigate the relationship between metaphor and culture, the metaphorical conceptualization of topics related to the war in the book "When the moonlight disappeared" (Hessam, 2014) has been studied with regard to the cultural context of the society. The analysis of metaphors used to express concepts such as war, front, martyrdom, and insider and enemy forces within the framework of conceptual metaphor theory (Lakoff and Johnson, 1980, 1999; Lakoff, 1993) shows that the author has used several conceptual metaphors to express these concepts most of which have a cultural ground and are influenced by the author's Islamic attitudes and beliefs. Among these metaphors are "martyrdom is a journey/flight/path", "martyrdom is an exam", "martyrdom is a wage", "the front is Karbala" and "the front is heaven/hell". These findings, in line with the view of cognitive linguists, show that metaphors have a cultural basis in addition to bodily basis, and one way to know a culture is to know its cultural metaphors.

  Keywords: metaphor, conceptual metaphor, metaphorical conceptualization, cultural metaphor, War Literature
 • Poorchista Goshtasbi Ardakany * Pages 201-223

  In this research, the name of the book Shikand Gumānīk Vichār and the reason for naming the book with this name are examined. As Mardān Farōkha mentioned in the 10th chapter of his book, he traveled to India, and it can be assumed that he wrote the book after his trip to India and gave the name of the book in Hindī or Gujarātī language. In this research, the name of the book and the reason for its naming will be searched and investigated in Hindī and Gujarātī languages and Dastur Neryosang's Sanskrit translation. According to the findings, after traveling to India, Mardān Farōkha has settled there and has written the book in India and he named the book in Gujarātī as Skaṇdagumānīgujāra, and the reason for writing and naming the book, which Mardān Farōkha mentioned as pa gumą vazārī i nō āmōžagą, also gumān vicārī/wacārī is in Gujarātī language. It was also found in this research that specific names such as "Ādarpādyāvandān", which Mardān Farōkha mentions from his book as one of the sources he used, and the name of the author himself and a person named "Mihirayār" who raised questions in the book, are among the names of the Pārsīs of India.

  Keywords: Shikand Gumānik Vichār, Pāzand, Pahlavi, Hindī, Gujarātī, ., Gujarātī compound word
 • Fereshte Mohamadpour *, Jalal Rahimian, Mohamadreza Taghavi, Rahman Sahragard Pages 225-245
  Therapeutic discourse is a special type of organizational discourse that is used in patients' psychotherapy. The present study seeks to find the principles of how to end conversations in a therapeutic situation using the conversation analysis approach. In particular, it examines therapeutic discourse of treatment sessions for patients with generalized anxiety disorder (GAD) based on the Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) approach. The method used in this research is based on the logic of qualitative research. The linguistic corpus used in this research included the last 10 minutes of conversations of 252 psychotherapy sessions. Participants in this study were selected from both genders. To analyze the data, methods of conversation analysis, word counting and finding keywords in the text have been used. Also, ATLAS t.i. computer software has been used to construct and present the verbal pattern. The results of this study show that in all sessions, the psychotherapist has announced the end of the conversation due to his/her active nature in the psychotherapy sessions. The application of all techniques related to the completion of conversations was in accordance with the principles and foundations of psychotherapy interviews. Also, the use of goodbye terms has originated from the culture of Iranian society.
  Keywords: Therapeutic Discourse, Generalized Anxiety Disorder, Cognitive-Behavioral Therapy Approach, Conversation End
 • Nasrin Mahmoudi Barmasi, Maryam Iraji *, Jinuss Shirvan Pages 247-281
  This article is a descriptive-analytical research based on the theory of conceptual metaphor, which examines the conceptual metaphors of the field of fear in three literary works from different languages, Sang Sabbour (Persian), Sound and Fury (English) and Miramar (Arabic). The findings of the research show that all three authors jointly used the Specific metaphor "FEAR ARE OBJECTS" and this can be a confirmation of the universality of conceptual metaphors. But in relation to Generic- level metaphors in these stories, it was found that Sadegh Chubak and Najib Mahfouz in Persian and Arabic stories have benefited the most from the Generic- level metaphor "EMOTIONS ARE OBJECTS", while Faulkner has used the most in the English story, Sound and Fury. Equally, it uses the Generic- level metaphors "EMOTIONS ARE LOCATIONS" and "EMOTIONS ARE FORCES". The difference between Persian and Arabic stories with English story points to the culture-specificity of Generic - level metaphors.
  Keywords: conceptual metaphor, Specific, Generic-level, Fear. Persian, English, Arabic
 • Faranak Naderi * Pages 283-305
  In the present research, the concept of alienable possession in Persian language is investigated within the Natural Semantic Metalanguage (NSM) framework. In this theory, the only semantic prime related to the concept of possession is ‘(IS) MINE’, which is claimed to be the basis of all linguistic expressions related to the concept of possession. The purpose of the research is to test the correctness of this claim in Persian language by examining linguistic expressions related to alienable possession. The results of the research show that the possessive expressions with the structure ‘mɑl-e X (ʔæst)’ (such as ‘mɑl-e kæsi/ʃomɑ/Rezɑ ʔæst’) are all derived from the semantic prime ‘mɑl-e mæn (ʔæst)’ and the phrasal possessive construction ‘X-e Y’ (such as ‘ketɑb-e Mæhʃid’) can be described based on this prime. Also, after examining the possessive verbs ‘dɑdæn’, ‘dɑʃtæn’ and ‘dozdidæn’ which are related to alienable possession, it was found that these verbs can be described using the semantic prime ‘mɑl-e mæn (ʔæst)’ too. Therefore, this semantic prime plays a key role in expressing the concept of alienable possession in Persian.
  Keywords: Possession, alienable possession, possessive construction, Natural Semantic Metalanguage, semantic prime
 • Kaveh Hedayat *, Ferdows Aghagolzadeh Silakhor, Xinous Shirvan Pages 307-329

  cognition is an active process that leads to the emergence of language strategies . These strategies are constantly producing, reproducing, moving, transforming, deleting, replacing, or generating other cognitive species. Accordingly, cognition cannot be considered merely an element for the transmission of information; Rather, it should be seen as a process that acts by influencing, distorting or completing information or changing the direction of its transition cycle. In the system of cognitive discourse, persuasion leads to victory of someone over another; Because reasoning can change a belief. The main purpose of this article is to examine the change of action-oriented discourse to tension-oriented discourse in Iran economy with a semiotic-semantic approach in the framework of critical discourse analysis. In this article, in order to become more familiar with the persuasive action discourse system in recent economic crisis of Iran we investigated a text produced by Mahmoud Bahmani, Governor of the Central Bank of the 10th government on February 26, 2012. The results showed that the observance or non-adherence of economic actors to the persuasive discourse system to express the truth in economic texts can be considered as an effective factor in the living conditions of people.

  Keywords: cognitive discourse, persuasion, cognitive semantic semiotic approach, economic discourse