فهرست مطالب

نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی
پیاپی 22 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام رضائی*، علی فلاحتی، شهرام فتاحی، عبدالرضا کرانی صفحات 1-22

  در این مقاله باتوجه به داده های فصلی دوره زمانی 1375-1399 و با استفاده از مدل انحصار چندجانبه  قیمت- ماشه ای گرین و پورتر اثر شوک های منفی تقاضا بر رفتار و ساختار بازار گوشت قرمز ایران ارزیابی شد. برای این منظور یک سیستم معادلات متشکل از سه تابع تقاضا، عرضه و شکاف قیمت- هزینه [1] به صورت همزمان تصریح شد تا براساس آن شوک های بزرگ و منفی تقاضا با استفاده از پسماندهای تابع تقاضا و رویکرد جستجوی شبکه ای شناسایی شوند. نتایج دلالت بر آن دارد که بازار ستاده گوشت قرمز به دنبال کاهش غیرمنتظره تقاضا، رقابتی تر شده است و اما ساختار بازار عوامل (دام زنده) تغییر نکرد. با استفاده از آزمون های کمکی، نتایج این تحقیق مبنی بر قیمت پذیر بودن عوامل مجددا تایید شد. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان سیاست هایی جهت ارتقای رقابت در صنعت نهاده و ستاده گوشت قرمز تدوین کرد.

  کلیدواژگان: شوک منفی تقاضا، استراتژی قیمت- ماشه ای، رفتار بازار، رویکرد جستجوی شبکه ای
 • مصطفی سعادتی پور، رمضان حسین زاده* صفحات 23-34
  نحوه استقرار فعالیت های مختلف اقتصادی به خصوص فعالیت های صنعتی در یک منطقه می تواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال اثرگذار باشد. در این مقاله اثرات مستقیم و سرریزی تجمع صنعتی بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران ارزیابی می شود. برای این منظور ضمن استفاده از داده های پنلی 31 استان برای دوره 1398-1385، مدل اقتصادسنجی فضایی تخمین زده می شود. نتایج تخمین مدل دوربین فضایی (SDM) با اثرات ثابت فضایی حاکی از آن است که متغیر ارزش افزوده بخش صنعت به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری بر اشتغال صنعتی استان ها دارد اما اثرگذاری فضایی (سرریزی) این متغیر بر اشتغال صنعتی استان ها منفی و معنی دار است. همچنین اثرگذاری مستقیم و فضایی سرمایه گذاری صنعتی مثبت و بی معنی می باشد. از طرفی اثرگذاری مستقیم شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی مثبت و معنادار است. علاوه بر این نتایج دلالت بر آن دارد که اثر فضایی یا سرریزی شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی استان ها مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: تجمع صنعتی، اشتغال صنعتی، ارزش افزوده صنعتی، اقتصادسنجی فضایی
 • بهروز صادقی عمروآبادی، نسرین منصوری* صفحات 35-50
  قانون دوم ترمودینامیک یا قانون آنتروپی هشداری است به فعالان اقتصادی و سیاست گذاران اقتصادی که هدف رشد اقتصادی نامحدود را بدون توجه به ظرفیت محیط زیست دنبال می کنند. هدف محوری این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا نهاده انرژی با سرمایه و سایر نهاده ها در صنایع خودرو، شیمیایی و خوراکی جانشین است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های شرکت های نمایه شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386-1400، تابع هزینه ترانسلوگ تخمین زده شد. جانشینی نهاده ها در صنایع مورد نظر براساس کشش های قیمتی و همچنین کشش جانشینی آلن مورد قضاوت قرار گرفت. برخلاف انتظارات نظری  نتایج نشان داد که کشش های قیمتی و کشش های جانشینی آلن بین برق و سایر حامل های انرژی منفی است و لذا این نهاده ها جانشین برق نیستند. به عبارت دیگر در فرایند تولید صنایع فوق الذکر نهاده برق و سایر شقوق انرژی مورد نیاز می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد کشش جانشینی آلن بین برق و سرمایه منفی است و لذا این دو نهاده مکمل یکدیگر می باشند. باتوجه به اینکه در صنایع منتخب امکان جانشینی برق با سایر نهاده نیست می توان نتیجه گرفت که رشد این صنایع بدون توجه به ظرفیت محیط زیست، آثار مخرب زیست محیطی فراورانی را به واسطه تامین انرژی برای این صنایع به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کشش جانشینی، آنتروپی، نهاده انرژی و سرمایه
 • نرگس خاکی*، مرتضی خورسندی، تیمور محمدی، علی فریدزاد، زهرا عزیزی صفحات 51-64

  کاهش انتشار آلودگی به ویژه گازهای آلاینده یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار مصرف انرژی بر میزان انتشار گازهای آلاینده در برخی کشورهای جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. در این پژوهش متغیرهای ساختار مصرف انرژی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، میزان جمعیت شهری کشورهای نمونه و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان عوامل موثر بر انتشار گازهای آلاینده درنظر گرفته شده اند. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش را تایید می کند. همچنین درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) در کشورهای صنعتی و توسعه یافته ساختار مصرف انرژی تاثیر مثبتی بر میزان انتشار گازهای آلاینده دارد.

  کلیدواژگان: ساختار مصرف انرژی، گازهای آلاینده، رگرسیون انتقال ملایم پانلی، شاخص پیچیدگی اقتصادی
 • حجت حسین زاده*، حسین اصغرپور، جعفر حقیقت صفحات 65-88
  مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوییچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تایید کرد. همچنین نتایج موید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها موثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تاثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: مکانیسم انتقال پول، کانال انتقال اعتباری و ارزی، سیاست پولی، بخش صنعت
 • فاطمه الماسی، مهرزاد ابراهیمی*، هاشم زارع صفحات 89-107
  پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متاثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تاثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تاثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.
  کلیدواژگان: کنترل فساد، بیکاری، متغیرهای نهادی، اقتصاد کلان
|
 • Elham Rezaei *, Ali Falahati, Shahram Fatahi, Abdolreza Korani Pages 1-22

  In this paper, while using  the Green and Porter's trigger price oligopoly model as well as data for the period 1996-2020, the impacts of  of negative demand shocks on the market conduct and structure of Iran's beef industry were investigated.  For this purpose, a system of equations consisting of three functions of demand, supply and price-cost margin  was specified  to identify  large and negative demand shocks through demand residuals and grid search approach. The results indicate that the beef market has become more competitive following the unexpected decline in demand, but the structure of the factor (livestock) market has not changed. By using auxiliary tests, the results of this study were reconfirmed. Using the results of this research, policies can be made to improve competition in beef industry.

  Keywords: Negative Demand Shock, Trigger Price Strategy, Market Behavior, network
 • Mostafa Saadatipour, Ramezan Hosseinzadeh * Pages 23-34
  The way of establishment of various economic activities, especially industrial activities, in a region can affect many economic variables such as production and employment. In this paper, the direct and spillover impact of industrial agglomeration on employment of manufacturing  sector in Iran's provinces are evaluated. For this purpose, while using the panel data of 31 provinces for the period 2015-2018, the spatial econometric model is estimated. The results of the estimation of the spatial Durbin model (SDM) with spatial fixed effects indicate that the manufacturing value added has a dicrect positive and significant impact on manufacturing employment  but a negative and significant spill-over impact onl employment. Also, the direct and spatial impacts of manufacturing investment is positive and significant. On the other hand, the direct impact of industrial concentration index on industrial employment is positive and significant. In addition, the results indicate that the spatial or spillover impact of the industrial agglomeration index on manufacturing  employment es is positive and significant.country's provinces has been positive and significant.
  Keywords: industrial agglomeration, industrial employment, industrial added value, Spatial Econometrics
 • Behrouz Sadeghi Amroabadi, Nasrin Mansouri * Pages 35-50
  The second law of thermodynamics or the law of Entropy is a warning to economic activists and economic policymakers who pursue the goal of unlimited economic growth without considering the capacity of the environment. The main goal of this paper is to answer the question whether energy input is a substitute for capital and other inputs in the automotive, chemical and food industries. For this purpose, while using the data of companies indexed in Tehran Stock Exchange for the period of 1386-1400 Hs, the Translog cost function was estimated. Substitution of inputs in the selected industries was judged based on price elasticities and Allen's elasticity of substitution. Contrary to theoretical expectations, the results showed that the cross elasticities and Allen's substitution elasticities between electricity and other energy carriers are negative and therefore these inputs are not substitutes for electricity. In other words, in the production process of the aforementioned industries, electricity and other energy inputs are needed. Also, the findings of this research showed that Allen's elasticity of substitution between electricity and capital is negative, and therefore these two inputs are complementary to each other. Due to the fact that it is not possible to replace electricity with other inputs in the selected industries, it can be concluded that the growth of these industries regardless of the capacity of the environment will bring harmful effects on the environment through energy supply for these industries.
  Keywords: Allen's Elasticity of Substitution, Entropy, Energy, Capita Inputs
 • Narges Khaki *, Morteza Khorsandi, Teymor Mohammadi, ALI Faridzad, Zahra Azizi Pages 51-64

  Reducing the emission of pollution, especially polluting gases, is one of the important goals of the world's energy and environmental policies. The purpose of this research is to investigate the effect of energy consumption structure on the emission of polluting gases in some countries of the world, including industrialized developed countries and developing countries. To meet this end, while using data for the period 1995 to 2019, a panel smooth transition regression (PSTR) was applied. In this paper, energy consumption structure, economic complexity index, urban population and the degree of openness of the economy considered as effective factors on the emission of polluting gases. The results of the linearity test confirm the existence of a non-linear relationship between the research variables. A transfer function with a threshold parameter that represents a two-regime model was considered to specify the non-linear relationship between model variables. The slope parameter (transmission speed) is equal to 3.1964. The results of the tests indicate that in both regimes (first and second) in industrialized and developed countries, the structure of energy consumption has a positive effect on the emission of polluting gases.

  Keywords: energy consumption structure, polluting gases, soft panel regression, economic complexity index
 • Hojjat Hosseinzadeh *, Hossein Asgharpur, Jafar Haghighat Pages 65-88
  In order to implement a successful monetary policy, monetary authorities must have a correct assessment of the time and extent of the impacts of this policy on economic variables in different conditions. In this article, using the quarterly data of Iran's Central Bank, the contribution of different channels of monetary policy effects on the production of manufacturing sector and the general level of prices in the period of 1994-2008 will be determined. For this purpose, while using the Markov Switching Vector Autoregressive Method (MSVAR), two endogenous and exogenous models are estimated under two regimes of zero and one. Considering Iran's Bank based financing system, it is expected that the credit channel will play an active role in transferring money to the production sector. The results of this research confirmed the effect of monetary policy on production and inflation through the credit channel in both regimes. Also, the results confirm that currency rate and housing channels have been effective in transferring the effect of monetary policies to production and the general level of prices. Considering the high cost of housing rent in Iran, it was found that housing price fluctuations in the regime zero have more inflationary effects than in the regime one. Compared to other channels, the stock price channel has had less impact on the transmission of monetary policies on the level of production and inflation. According to the above results, it is necessary to pay more attention to currency stability, and in addition, pay more attention to the capital market as a suitable tool for directing resources to productive activities.
  Keywords: Money Transmission Mechanism, Credit, Currency Channel, monetary policy, Manufacturing Sector
 • Fatemeh Almasi, Mehrzad Ebrahimi *, Hashem Zare Pages 89-107
  The phenomenon of unemployment is one of the major socio-economic problems that is directly and indirectly affected by the way of governance. Since the mid-1990s, under the influence of the development of new institutionalism literature and the recommendations of international institutions, governance and its components were considered as main deteminants of development strategy of countries and controlling the unemployment rate. According to the theory of new institutionalism, corruption is the main cause of unemployment and many economic problems of countries. The main aim of this research is to investigate the dynamic relationship between corruption and unemployment in OPEC member states for the period from 2005 to 2019. For this purpose, the generalized moment method (SGMM) is used in this research. The results indicate that corruption control can play an effective role in reducing the unemployment rate. Also, the political stability has a negative and significant effect on the unemployment rate; In the sense that the reduction of political instabilities and more governance control over political events can lead to a reduction in the unemployment rate in OPEC member states.
  Keywords: Controlling Corruption, Unemployment. Institutional Variables, Macroeconomics