فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 98، خرداد و تیر 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وحید خسروی، فاطمه رخ فروز، سید سعید مظلومی محمودآباد، سعیده راستجو* صفحات 1-14
  مقدمه

  رفتارهای پیشگیرانه از مهمترین راهبردهای مبارزه با کوید 19 است.  میزان آگاهی، نگرش و عملکرد افراد به کوید 19 در پذیرش و تردید دریافت واکسن ازاهمیت بالایی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش آگاهی، نگرش و عملکرد کوید 19 با پذیرش واکسن در دانشجویان دانشگاه های شهر یزد می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر مقطعی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر وب می باشد. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه های شهر یزد می باشند. تعداد 392 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه ها به صورت آنلاین تکمیل گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد دانش، نگرش و عملکرد و مقبولیت واکسن استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss نسخه 20 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر به طور معناداری نسبت به دانشجویان پسر بیشتر است (05/0<p). میزان مقبولیت واکسن با ویژگی های جمعیت شناختی رابطه معناداری ندارد. همچنین میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویانی که واکسن را قبول داشتند بیشتر از دانشجویانی بود که به پذیرش واکسن اعتقادی نداشتند، اما این نتیجه به لحاظ آماری معنادار نبود (05/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش مهم اگاهی، نگرش و عملکرد افراد نسبت به کوید 19 و راه های پیشگیری آن از جمله واکسن، به نظر می رسد عوامل دیگری از جمله مزایا و خطرات واکسن و میزان اعتمادی که مردم به دولت و کشور خود می کنند در میزان مقبولیت واکسن تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، مقبولیت واکسن، کوید- 19
 • ندا دیده بان*، سید علیرضا افشانی صفحات 15-30
  مقدمه

  عواقب بیماری همه گیر کرونا ویروس1398 غیرقابل انکار است و به مثابه یک رویداد مهم مراقبت های بهداشتی منجر به گسترش احساس اضطراب، افسردگی، ترس و نگرانی های مزمن در بین کودکان شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تراپلی بر نشانه های افسردگی و سوگ کودکان داغدیده در همه گیری کرونا ویروس 1398 انجام شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 7 تا 11 ساله فاقد پدر در سال 1400 در شهر یزد بود. نمونه  مورد مطالعه شامل 30 کودک-والد بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش 12 جلسه 45 دقیقه ای به صورت هفتگی آموزش تراپلی را به صورت حضوری دیدند ولی گروه کنترل، مداخله ای دریافت نکرد. گروه ها در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس سوگ طولانی کودکان اسپویج و همکاران (2013) و مقیاس افسردگی کودکان کواکس (1977) پاسخ دادند. تحلیل داده ها نیز توسط نسخه 26 نرم افزار SPSS و با استفاده از  تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، اثر اصلی متغیر درمان بر نمره های نشانگان افسردگی و سوگ پس آزمون معنادار است (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمره های تعدیل شده پس آزمون نشانگان افسردگی و سوگ در گروه آزمایش، کمتر از گروه کنترل است.

  نتیجه گیری

  بنابر یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بازی درمانی برای کاهش نشانگان اختلال سوگ در کودکان داغدار موثر است و شیوه آموزشی به کارگرفته شده، الگویی مناسب برای برخورد با این کودکان ارایه داده است.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، نشانه های افسردگی، سوگ طولانی، کرونا ویروس 2019
 • حسین شیرزاد، محمدحسین موثق* صفحات 31-43
  مقدمه

  در سال های اخیر، علاقه به مصرف محصولات غذایی آماده در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. با توجه به اینکه همبرگر و کباب پرطرفدارترین فرآورده های گوشتی در ایران هستند، این مطالعه باهدف بررسی کیفیت میکروبی همبرگر و کباب کوبیده خام در شهرستان سنندج انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه 100 نمونه همبرگر خام منجمد با 60 درصد  گوشت و کباب کوبیده (هرکدام 50 نمونه) از مراکز عرضه محصولات گوشتی و کبابی های سنتی سطح شهر سنندج به صورت تصادفی ساده از مهرماه تا آذرماه سال 1400 اخذ گردید. سپس نمونه ها به آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی ارسال و ازنظر آلودگی میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان آلودگی همبرگر خام و کباب کوبیده برای آلودگی کلی میکروبی به ترتیب 24%و 40%، اشرشیا کلی 6% و 12% ، سالمونلا صفر، کپک و مخمر 36%و 82% و استافیلوکوکوس اوریوس 20% و 76% بود. این نتایج نشان داد که کپک، مخمر و استافیلوکوکوس اوریوس آلوده کننده ترین ارگانیسم ها هستند (001/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر همبرگر خام کیفیت میکروبی بهتری نسبت به کباب کوبیده داشت و این نشان می دهد رعایت کلیه موازین بهداشتی در کارخانه های مواد غذایی و اعمال صحیح نکات بهداشت فردی و محیط در تولید و آماده سازی مواد غذایی در کاهش موارد بیماری های ناشی از غذا تاثیر زیادی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: کیفیت میکروبی، همبرگر خام، کباب کوبیده، سنندج
 • محمدعلی مروتی شریف آباد، خدیجه نصیریانی، اشرف نعیمی دهنوی* صفحات 44-58
  مقدمه

  سالمندی پویا و فعال از مفاهیم اصلی در حوزه سلامت است که وابسته به وجود خدمات عمومی اثربخش می باشد و درک سالمندان از خدمات و نیازمندیهای آنان از ضروریات می باشد. این مطالعه با هدف تبیین درک سالمندان و نیازمندیهای آنان از خدمات در اماکن عمومی شهر یزد انجام گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه کیفی به صورت تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. مشارکت کنندگان 20 نفر از سالمندان ساکن شهر یزد بودند که به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. تحلیل داده ها در سه سطح: کدگذاری باز، تشکیل طبقات فرعی و طبقات اصلی انجام شد. موثق بودن نتایج با ملاکهای اعتبار پذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری تایید شد.

  یافته ها

  در مجموع 564 کد باز استخراج شد. سپس کدهای اولیه بر اساس تشابه، تطابق و تناسب مقایسه شده و 66 طبقه فرعی به دست آمد و از فشرده سازی طبقات فرعی 14 طبقه اصلی حاصل آمد. 8 طبقه اصلی در زمینه انواع خدمات مورد استفاده سالمندان شامل: خدمات بهداشتی و درمانی، رفاهی و تفریحی، سازمانهای دولتی، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات، آموزشی و پژوهشی، مذهبی و زیارتی و سیاحتی و 6 طبقه اصلی در زمینه نیازمندی های سالمندان شامل: بهبود ایمنی اماکن، دریافت آموزشهای کارا و موثر، برنامه های بهبود سلامت روحی،معنوی و اجتماعی سالمندان، بهبود کیفیت خدمات، سازمان دهی مجدد و کارآمد خدمات شهری و تامین تجهیزات واماکن رفاهی بود.

  نتیجه گیری

  توجه به نیازهای سالمندان از ضروریات طراحی و برنامه ریزی در فضاهای عمومی شهرها می باشد با توجه به لزوم جامعیت خدمات و پوشش تمامی جنبه های سلامتی سالمندان ،پیشنهاد می شود که از یافته های این مطالعه در طراحی ، اجرا و ارزشیابی خدمات در اماکن عمومی شهری استفاده گردد تا ضمن رفع نیازمندیهای سالمندان ، درک مناسبی از خدمات برای آنها حاصل گردد. 

  کلیدواژگان: سالمندان، خدمات، اماکن عمومی، نیازمندی
 • جواد اردشیرپی، علیرضا بخشایش*، مریم دهقان صفحات 59-73
  مقدمه

  بیماری سرطان ریه یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در جهان است. در سال های اخیر نقش عوامل روان شناختی در میزان پایبندی به درمان این بیماران پیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر پیش بینی پایبندی به درمان بر اساس سرسختی روانشناختی، تحمل ابهام و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتلا به سرطان ریه شهر یزد بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع مقطعی با روش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به سرطان ریه مراجعه کننده به مرکز پرتودرمانی شهید رمضان زاده شهر یزد در سال 1399-1400 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 120 بیمار مرد مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها؛ پرسشنامه های پایبندی به درمان، سرسختی روان شناختی، تحمل ابهام و حمایت اجتماعی ادراک شده بود که روایی و پایایی آنها تایید شده بود. اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  ‎نتایج نشان داد که بین سرسختی روانشناختی با پایبندی به درمان (47/0=R)، تحمل ابهام با پایبندی به درمان (61/0=R) و حمایت اجتماعی ادراک شده با پایبندی به درمان (68/0=R) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (001/0<p). نتایج نشان داد که متغیرهای پیش‎بین 3/46 درصد از واریانس پایبندی به درمان در آنها را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های به دست آمده می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که پیش بینی به درمان در بیماران مبتلا به سرطان ریه توسط سرسختی روانشناختی، تحمل ابهام و حمایت اجتماعی ادراک شده قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: پایبندی به درمان، سرسختی روانشناختی، تحمل ابهام، حمایت اجتماعی ادراک شده، سرطان ریه
 • وحیده خادم ثامنی، فاطمه ابراهیمی، حسن احمدی نیا، سید ضیاء طباطبایی* صفحات 74-84
  مقدمه

  ناهنجاری های مادرزادی از علل مهم معلولیت و مرگ و میر نوزادان است. این ناهنجاری ها در زمان بارورشدن تخم یا هنگام تکوین مراحل جنینی عارض می شوند که با روش های آزمایشگاهی قابل تشخیص می باشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع ناهنجاری های مادرزادی در شهرستان رفسنجان انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به صورت مقطعی بر روی 4868 نوزاد متولد شده در شهرستان رفسنجان در سال 1397 انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه حاوی اطلاعات مادران و نوزادان بود. پرسشنامه مذکور با استفاده از پرونده های بهداشتی موجود در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رفسنجان تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و آزمون های تی مستقل و کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که شیوع کلی ناهنجاری های مادرزادی در شهرستان رفسنجان 38/5 در هزار تولد زنده است. از 4868 مورد زن باردار مورد بررسی (7/9%) 474 مورد قبل از سه ماهه دوم سقط یا مرده زایی داشته اند و 12 مورد سقط درمانی شده است. در بررسی این آنومالی ها سه مورد سندروم داون (تریزومی 21)، سه مورد سندروم ادوارد (تریزومی 18) و یک مورد آناپلوییدی و دو مورد میکروسفالی و بقیه موارد دارای یکی از ناهنجاری های ساختاری بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر حاکی از میزان بالای ناهنجاری های مادرزادی در شهرستان رفسنجان می باشد، لذا مطالعات بیشتر جهت شناخت بیشتر عوامل ایجاد کننده آن در جهت پیشگیری از بروز این ناهنجاری ها توصیه می گردد. 

  کلیدواژگان: ناهنجاری های مادرزادی، شیوع، زنان باردار، نوزادان
 • نرگس جانکی علیزاده، حدیث ستار سارم، منصور ظهیری* صفحات 85-98
  مقدمه

  رعایت ایمنی بیمار یک اصل اساسی در مراقبت های بهداشتی است. استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار مجموعه ای از الزامات هستند که برای اجرای برنامه ایمنی بیمار در سطح بیمارستان حیاتی اند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت ایمنی بیمار در بیمارستان ابوذر اهواز بر اساس استاندارد های دوستدار ایمنی بیمار انجام شده است .

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1401 بر روی 30 نفر از کارکنان مربوط به ایمنی بیمار با روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و مبتنی بر هدف انجام شد. داده های مورد نیاز توسط دو محور اول از چک لیست استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت، شامل حاکمیت و رهبری - جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه، با استفاده از تکنیک های مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات بیمارستان جمع آوری گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری (میانگین و انحراف از معیار) نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل و بر مبنای لیکرت سه درجه ای امتیاز دهی شد.

  یافته ها

  سطح انطباق بیمارستان با دو محور اول استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار (جمعا 64 استاندارد) با میانگین 4/80% در سطح خوبی ارزیابی شد. استاندارد های الزامی و اساسی در سطح خوب و استانداردهای پیشرفته در سطح متوسطی قرار داشتند. گروه جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه با میانگین 7/82% نسبت به گروه حاکمیت و رهبری با میانگین 09/78% انطباق بیشتری داشت.

  نتیجه گیری

  وضعیت بیمارستان ابوذر از نظر انطباق با استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار در سطح خوبی ارزیابی شد بهتر است در پژوهش های آتی میزان رعایت استانداردهای اساسی و پیشرفته در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار، استاندارد
 • زهرا عضدی، محمود معین الدین*، نسیم شاه مرادی صفحات 99-114
  مقدمه

  امروزه واحد حسابداری به عنوان قلب هر سازمان شناخته می شود. ازآنجایی که مسیولیت ثبت و نگهداری اطلاعات مالی و نیز تجزیه وتحلیل صورت های مالی به عهده حسابداران می باشد، لذا پرداختن به رفاه و همچنین عوامل تاثیرگذار بر سلامت روانی آنان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا پژوهش حاضر سعی دارد با تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی پیرامون موضوع ارتباط رفاه روانی حسابداران بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس خلاهای تحقیقاتی را کشف و بررسی نماید.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی می باشد. داده های موردنیاز شامل مقالات منتشر شده در بازه زمانی سال های 1998 تا 2022 پیرامون حوزه رفاه و سلامت روانی در حرفه حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقالات منتخب با استفاده از نرم افزار VOS viewer  مورد کنکاش علمی قرار گرفته اند.

  یافته ها

  تحلیل نهایی بر روی 443  مقاله در سه حوزه مالی - بازرگانی، علوم رفتاری و بازرگانی نشان داد که تاثیرگذارترین تحقیقات در زمینه مورد بررسی مربوط به همسورث و کشور آمریکا بالاترین تعداد تحقیقات و ارتباط بین نویسندگان را از آن خود کرده است. همچنین در نقشه هم رخدادی، کاربرد رفاه و سلامت روانی حسابداران بیشتر با مفاهیمی چون بیزاری، ترس، استرس و اخلاق در ارتباط است.

  نتیجه گیری

  توجه به پرکارترین و کم کارترین کشورها و محققان از طریق علم سنجی می تواند فرصت ها و ضعف های تحقیقاتی در زمینه رفاه و سلامت روانی حسابداران را آشکار ساخته و افق پیش روی محققین ایرانی را جهت درخشش نتایج تحقیقات آن ها در سطح بین المللی روشن نماید.

  کلیدواژگان: رفاه، حسابداری، علم سنجی، پایگاه استنادی وب آوساینس
|
 • Vahid Khosravi, Fateme Rokhforouz, S.Saeed Mazloomy, Saeide Rastjoo* Pages 1-14
  Introduction

  Preventive behaviors are among the most important strategies to fight against COVID-19. The level of awareness, attitude and performance of people towards COVID-19 is of great importance in accepting or doubting to receive the vaccine. The purpose of the current research is to investigate the role of awareness, attitude and performance of COVID-19 regarding the acceptance of the vaccine among university students in Yazd.

  Methods

  This was a cross-sectional and descriptive-analytical study based on the web. The studied population included university students in Yazd city. 392 students were selected by available sampling method. The questionnaires were completed online. To collect data, a standard questionnaire of awareness, attitude, performance, and acceptance of the vaccine was used. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis through SPSS 20 software.

  Results

  The results showed that the level of awareness, attitude and performance of female students was significantly higher than male students (p<0/05). The vaccine's acceptance level had no significant relationship with demographic characteristics. Also, the average score of awareness, attitude and performance of students who accepted the vaccine was higher than the students who did not believe in the vaccine; but, this result was not statistically significant (p<0/05).

  Conclusion

  Considering the important role of people's awareness, attitude and performance towards COVID-19 in disease prevention, it seems that other factors such as the benefits and risks of the vaccine and the level of people's trust in the government and their country had an effect on the acceptance of the vaccine.

  Keywords: Awareness, Attitude, Performance, Vaccine Acceptance, COVID-19
 • Neda Didehban*, Seyed alireza Afshani Pages 15-30
  Introduction

  The consequences of COVID-19 pandemic disease are undeniable and as an important health care event, it has led to the spread of anxiety, depression, fear, and chronic worrying among children. This study aimed to investigate the effectiveness of Traplay on depressive symptoms and grief of bereaved children in COVID-19 epidemic.

  Methods

  The present research was a quasi-experimental study. The statistical population of this study included all children aged 7 to 11 years without a father in 2021 in Yazd city. The study sample consisted of 30 children-parents who were selected by purposive sampling method and were randomly divided into control and experimental groups. The experimental group received 12 45-min sessions per week and the control group did not receive any intervention. In the pre-test and post-test stages, the groups responded to the Spuij et al. Prolonged Grief for Children Scale (2013), and the Kovacs Children's Depression Inventory (1977). The obtained data were analyzed by univariate analysis of covariance (ANCOVA).

  Results

  Based on the results, the main effect of the treatment variable on the post-test scores of depression and bereavement symptoms was significant. The results also showed that the mean adjusted scores of depression post-test and grief symptoms in the experimental group was lower than the control group.

  Conclusion

  The findings of the present study showed that Traplay treatment is effective in reducing the symptoms of depression and grief of bereaved children in COVID-19 pandemic. The educational method used has provided a suitable model to deal with these children.

  Keywords: Traplay, Depression Symptoms, Prolonged Grief, COVID-19
 • Hosein Shirzad, MohammadHosein Movassagh* Pages 31-43
  Introduction

  In recent years, interest in consumption of ready-food products has increased in many countries. Due to the fact that hamburgers and kebabs are the most popular meat products in Iran, this study is conducted with the aim of investigating the microbial quality of raw hamburgers and koobideh kebabs in Sanandaj city.

  Methods

  In this study, 100 samples of frozen raw hamburgers with 60% meat and koobideh kebabs (50 samples each) were randomly obtained from the supply centers of meat products and traditional barbecue shops from September to December 2021. Then the samples were sent to food microbiology laboratory and evaluated for microbial contamination.

  Results

  Results showed that the rates of contamination of raw hamburger and koobideh kebab for total bacterial count were 24% and 40%, Escherichia coli 6% and 12%, Salmonella 0%, mold and yeast 36% and 82%, and Staphylococcus aureus 20% and 76%, respectively. These results showed that mold, yeast, and Staphylococcus aureus were the most contaminating organisms (p<0/001).

  Conclusion

  According to the results of the present study, the raw hamburger has better microbial quality than koobideh kebab; therefore, compliance with all health standards in food factories and the correct application of personal and environmental hygiene points in the production and preparation of food will have a great effect in reducing the cases of foodborne diseases.

  Keywords: Microbial Quality, Raw Hamburger, Koobideh Kebab, Sanandaj
 • Mohammadali Morowatisharifabad, Khadija Nasiriani, Ashraf Naimi Dehnavi* Pages 44-58
  Introduction

  Active aging is among the important concepts of health influenced by effective public services; understanding adults' needs and services are of great importance. This study aims to explain understanding older adults' needs for services in public places in Yazd city.

  Methods

  This qualitative study was done as conventional content analysis. Participants were 20 elderly people from Yazd selected by purposive sampling.  Data were collected through semi-structured interviews. Data analysis was done in three levels of open coding and formation of sub categories and main categories. The study was evaluated and approved by four criteria of creditability, tranformability, reliability, and confirmability.

  Results

  In total, 564 open codes were extracted. Then, primary codes were compared based on similarity, compatibility, and appropriateness, and 66 subclasses were obtained. 14 main categories were obtained by compressing the subcategories. The 8 main categories regarding different services included:  healthcare, recreational, government agencies, transportation, communication and interaction, educational and research, religious and pilgrimage. In addition, regarding the older adults' needs, the 6 main categories included: improving the safety of places; providing effective education, mental, spiritual and social health development programs; improving services quality, reorganizing municipal services and provision of amenities.

  Conclusion

  Paying attention to the needs of the elderly is necessary in planning for  public spaces in cities. Regarding the need for comprehensiveness of services, it is suggested that the findings of this study be used in designing, implementing, and evaluating services in public places to their service needs and solve their problems.

  Keywords: Elderly, Services, Public Spaces, Need
 • Javad Ardeshirpey, AliReza Bakhshayesh*, Maryam Dehghan Pages 59-73
  Introduction

  Lung cancer is the leading cause of cancer mortality worldwide. In recent years, the role of psychological factors in adherence to medication in patients with lung cancer has attracted more attention. This study aimed to investigate the prediction of medication adherence based on dispositional resilience, tolerance for ambiguity and perceived social support in patients with lung cancer in Yazd.

  Method

  This descriptive-correlational study was conducted using a cross-sectional design. The statistical population consisted of all patients with lung cancer visiting Shahid Ramezan Zadeh Radiation Therapy Center in Yazd in 2020-2021, and 120 male patients were selected using convenience sampling. Data were collected using Medication Adherence Report Scale (MARS-8), Dispositional Resilience Scale (HARDY), Ambiguity Tolerance Scale-I (MSTAT-I) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), whose validity and reliability were confirmed. Then, they were analyzed in SPSS 23 using Pearson correlation coefficient and multiple regression.

  Results

  Results suggested a significant positive correlation between dispositional resilience and medication adherence (R=0/47), ambiguity tolerance and medication adherence (R=0/61), as well as perceived social support and medication adherence (R=0.68) (P<0/001). According to the results, the predictor variables generally explained 46.3% of the variance of medication adherence.

  Conclusion

  Based on the results, medication adherence in patients with lung cancer is predictable using dispositional resilience, ambiguity tolerance and perceived social support.

  Keywords: Medication Adherence, Dispositional Resilience, Ambiguity Tolerance, Perceived Social Support, Lung Cance
 • Vahideh Khademvsameni, Fatemeh Ebrahimi, Hasan Ahmadinia, Seyed Zia Tabatabaei* Pages 74-84
  Introduction

  Congenital anomalies are one of the important causes of disability and infant mortality. These abnormalities occur during egg fertilization or embryonic development, which can be detected by laboratory methods. The aim of this study is to investigate the prevalence of congenital anomalies in Rafsanjan City.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 4868 infants born in Rafsanjan city in 2018. Data collection tool was a questionnaire including information about mothers and infants. The questionnaire was completed using health records available in health centers of Rafsanjan city. Data were analyzed using SPSS 20 and independent t-test and Chi-square.

  Results

  The results showed that the overall prevalence of congenital anomalies in Rafsanjan was 5/38 per 1000 live births. Out of 4868 pregnant women, 474 (9/7%), had abortions or stillbirths before the second trimester, and 12 (0/2%) had therapeutic abortions. After analyzing these anomalies, three cases of Down syndrome (trisomy 21), three cases of Edward syndrome (trisomy 18), one case of aneuploidy, and two cases of microcephaly were found, and the rest had one of the structural abnormalities..

  Conclusion

  The results of this study indicated a high rate of congenital anomalies in Rafsanjan. Therefore, further studies are recommended to better understand the causes and prevent these anomalies.

  Keywords: Congenital Abnormalities, Prevalence, Pregnant Women, Infants
 • Narges Janaki Alizadeh, Hadis Sattar Saram, Mansour Zahiri* Pages 85-98
  Introduction

  Patient safety is a fundamental principle in healthcare. Patient's safety-friendly standards are a set of requirements which are critical to the implementation of a hospital-wide patient safety program. This study aims to investigate patient's safety in Ahvaz Abuzar Hospital based on patient's safety-friendly standards.

  Method

  This was a cross-sectional descriptive study conducted in 1401 on 30 employees related to patient safety through a non-random and purposive sampling method. The required data were collected by the first two axes of the World Health Organization's patient safety-friendly standards checklist, including governance and leadership - participation and interaction with patient and society, and using observation, interview and hospital documentation techniques. Data were analyzed using statistical tests (mean and standard deviation) of SPSS26 software and scored on a three-point Likert scale.

  Results

  The level of the hospital's compliance with the first two axes of patient's safety-friendly standards (64 standards in total) was  considered good with an average of 80/4%. Mandatory and basic standards were at a good level and advanced standards were at an average level. The group of attracting participation and interacting with the patient and society with an average of 82/7% showed more compliance than the governance and leadership group with an average of 78/09%.

  Conclusion

  The condition of Abuzar Hospital was considered to be at a good level in terms of compliance with patient's safety-friendly standards. It is better to focus on the level of compliance with basic and advanced standards in future studies.

  Keywords: Patient Safety, Patient Safety Friendly Hospital, Standard
 • Zahra Azodi, Mahmoud Moeinaldin*, Nasim Shahmoradi Pages 99-114
  Introduction

  Today, accounting unit is known as the heart of every organization. Since accountants are responsible for recording and maintaining financial information as well as analyzing financial statements, it is very important to address their well-being and the factors affecting their mental health. Therefore, the present research tries to discover and investigate the research gaps by analyzing and illustrating the scientific productions related to the issue of mental well-being of accountants based on articles indexed in the Web of Science database.

  Methods

  This was an applied scientific research. The required data included articles published from 1998 to 2022 about well-being and mental health in the accounting profession. In addition, the selected articles have been subjected to scientific research using VOS software.

  Results

  The final analysis of 443 articles in the three fields of finance-commerce, behavioral sciences, and commerce showed that the most influential research related to Hemsworth and the United States included the highest amount of research and communication between the authors. In addition, in the co-occurrence map, accountants' well-being and mental health is more related to concepts such as disgust, fear, stress, and ethics.

  Conclusion

  Paying attention to the most and least productive countries and researchers through scientometrics can reveal research opportunities and weaknesses regarding accountants' well-being and mental health and open the horizon for Iranian researchers to present their research results at the  international level.

  Keywords: Welfare, Accounting, Scientometrics, Web of Science