فهرست مطالب

پژوهشنامه حلال - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1401)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید جلالیان*، علیرضا کرباسی صفحات 1-18
  مقدمه
  برند طیب با هدف حمایت از مصرف کنندگان مسلمان از طریق اجرای یک زنجیره غذایی مبتنی بر مبانی اسلامی مطرح گردیده است. هرگونه انحراف بین اهداف صاحبان برند و دیدگاه مصرف کنندگان، منجر به فاصله ای می شود که به عنوان شکاف برند تلقی می شود. تحلیل شکاف برند و عوامل آن به صاحبان برند در تدوین راهبردها و افزایش کمی و کیفی دوره عمر برند کمک می کند.
  روش ها
  پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و بر مبنای روش توصیفی از نوع پیمایشی و به روش مقطعی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پنج نقطه ای لیکرت با 28 گویه استفاده شده است.130 نفر از مصرف کنندگان و مشتریان بالقوه به عنوان حجم نمونه، پرسشنامه را تکمیل نمودند. به منظور برآورد مدل اندازه گیری پژوهش، از تحلیل عاملی تاییدی از طریق نرم افزار AMOS استفاده شد.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد طبق متغیرهای آشکار مستخرج از مدل آکر، اهمیت هر چهار حوزه عملکردی در مدل مفهومی پژوهش شامل فرآیندهای سازمانی، مشتری محوری، مالی-اقتصادی و نوآوری، مورد تایید قرار گرفته است. این حوزه ها، دارای رابطه ای معنادار با سازه اصلی مورد مطالعه یعنی توضیح شکاف برند طیب بودند.
  نتیجه گیری
  متغیرهای مشتری محوری، کمترین و فرآیندهای سازمانی، بیشترین سهم در ایجاد شکاف برند داشته اند. بنابراین بهبود متغیرهای مربوط به حوزه فرآیندهای سازمانی به خصوص انتقال هویت برند و اعتمادبخشی به امتیاز شاخص های طیب در اولویت قرار دارد و همچنین حفظ و تقویت نقطه قوت در متغیرهای مشتری محوری ضروری است.
  کلیدواژگان: برند طیب، شکاف برند، دوره عمر برند، رویکرد مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی
 • مهدی اخلاصی* صفحات 19-36
  مقدمه
  در میان آموزه های دینی، بهره بردن از برخی کالاها برای مکلفین حرام معرفی شده است که به معنای لزوم پرهیز از آنهاست؛ به گونه ای که در صورت ارتکاب، مجازات الهی را در پی خواهد داشت. در این میان، اگر چه در تحلیل فرآیند اثرگذاری اتصاف به حرمت، در ساختار ارزشی- مصرفی کالا، دیدگاه های متفاوتی به چشم می خورد؛ به طوری که از منظر برخی، مرجع اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، تنها عرف بوده و نگاه شریعت نیز بر محور نگاه عرفی شکل می گیرد و در مقابل برخی نیز برآنند که نگرش شریعت استقلالی بوده و جدای از نگاه عرف به ارزش گذاری کالا می پردازد؛ اما برآیند هر دو نگره مرجعیت داشتن نگاه شارع مقدس در بهره برداری از کالاست. از همین رهگذر، تحلیل نگاه شارع و دست یابی به الگویی جامع برای شناخت کالای حرام ضرورتی انکار ناپذیر است؛ چرا که در سایه آن، انتفاع از دیگر کالاها مجاز شمرده می شود.
  روش ها
  این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از رویکرد تحلیل اسناد کتابخانه ای سامان یافته است.
  نتایج
  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که می توان با مراجعه به منابع دینی، تحلیل لسان ادله شرعی، به بیان ضوابطی برای بهره برداری و انتفاع از اشیاء، متناسب با کارکردها و نیازهای عقلایی در هر عصری پرداخت.
  نتیجه گیری
  تامل در متون فقهی بیانگر آن است که شریعت در اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، نگاه تاسیسی نداشته و همان اعتبارسنجی عرف را در استفاده و مبادلات کالاها پذیرفته است. بنابراین، ارایه نظر شارع منحصر در مواردی است که نگاهی متفاوت از عرف دارد که نسبت به کالای حرام در ضمن بیان شاخصه های خوراکی (نجاست، مردار، حرام گوشت بودن، خبایث) و غیرخوراکی (ابزارگمراه کننده) تبلور یافته است. نکته مهم در این میان آن است که در برخی موارد اگر چه لسان دلیلی که انتفاع از کالا را حرام اعلام داشته، به صورت مطلق است، اما می بایست در فضا و مصرفی خاص مورد تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حرام، نجس، مردار، حرام گوشت، خبائث، ابزار گمراه کننده
 • محسن مختاریان* صفحات 37-49
  سابقه و هدف

  تامین امنیت غذایی از فاکتور های مهم در حفظ سلامت جامعه بوده و استفاده از مواد غذایی مغذی گام مهمی در حصول این هدف به شمار می آید. شیر و فرآورده های لبنی یکی از کامل ترین و طبیعی ترین مواد غذایی بوده که جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی افراد دارد. لذا تامین سلامت و آگاهی یافتن از ایمنی این ماده غذایی ضروری به نظر می رسد.

  نتایج

  در این مطالعه مروری، با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی «Elsevier»، «Springer»، «Wiley»، «PubMed» و «SID» با استفاده از کلید واژه های «Milk»، «Aflatoxin»، «Dairy products» و «Antiaflatoxigenic» میزان سم آفلاتوکسین در فرآورده های لبنی مختلف (محدوده سال های 2010 تا 2017) مورد بررسی قرار گرفت. در کل تعداد 58 مقاله پژوهشی مرتبط با خطر شیوع سم آفلاتوکسین 1M در فرآورده های لبنی یافت شد. در پژوهش های صورت گرفته مشاهده شد که مهمترین آفلاتوکسین شناسایی شده در فرآورده های لبنی، سم آفلاتوکسین1M (1AFM) است.

  نتیجه گیری

  یکی از عواملی که سلامت فرآورده های لبنی را به مخاطره می اندازد، آلودگی آن به سم آفلاتوکسین1M بوده که نتیجه تغذیه دام شیرده با غذا و علوفه کپک زده است که منجر به تولید و ترشح سم مذکور در شیر دام می گردد. بنابراین در این مطالعه با بررسی میزان آلودگی فرآورده های لبنی مختلف (شیر خام، شیر پاستوریزه شده، شیر استریلیزه، شیر خشک صنعتی، کره، پنیر خامه ای، پنیر سفید، بستنی و ماست) به آفلاتوکسین1M می توان علل افزایش را به خوبی پایش نمود و راهکار های پیشگیرانه (بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، جذب سطحی مخلوط کردن) برای کاهش آن ارایه داد.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین 1M، فرآورده های لبنی، مایکوتوکسین، آفلاتوکسین زدایی، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) و آزمایش بررسی ایمنی مرتبط با آنزیم (ELISA)
 • امیر قاضی لو*، حمید ارشادی فر، کمال الدین کر صفحات 50-59
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تطابق حلیت فقهی مصرف تعدادی از گونه های آبزیان با غلظت برخی از مواد مضر (شامل هیستامین، اوره، متانول) در گوشت آنها به انجام رسید.
  روش ها
  نمونه برداری از گونه های Arius maculatus (حرام)، Atule mate (حلال)، Cynoglossus bilineatus(حلال)، Planiliza macrolepis(حلال)، Portunus pelagicus(حرام)، Rhinoptera javanica(حرام)، Saccostrea cuccullata(حرام)، Sphyraena putnamae (حلال) در خلیج چابهار به انجام رسید. از روش آلایزا (ELISA) برای سنجش میزان پروتیین کل، هیستامین و اوره در بافت عضله ناحیه پشتی گونه های ماهیان، عضله اندام حرکتی Portunus pelagicus و بافت نرم Saccostrea cuccullata و از کیت رنگ سنجی برای اندازه گیری متانول بافتی استفاده شد.
  نتایج
  مقایسه میانگین غلظت اوره بافتی در گونه های حرام گوشت و حلال گوشت موید بالاتر بودن غلظت اوره در آبزیان حرام گوشت بود (W= 167.5 ,p= 0.013). میانگین غلظت هیستامین میان دو گروه کلی آبزیان حرام و حلال گوشت معنی دار نبود (F= 2.61, p= 0.11) ولیکن به نظر می رسد شدت افزایش غلظت این ماده در گوشت سرخ شده آبزیان حرام گوشت بیشتر از گونه حلال گوشت است. همچنین میزان کاهش پروتیین در گوشت پخته  R. javanica قابل ملاحظه بود. مقادیر ماده متانول در گونه های مورد آزمون کمتر از حد تشخیص بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که انطباق حلیت/حرمت فقهی آبزیان با غلظت مواد سمی در گوشت پخته شده (و نه گوشت خام) نتایج دقیق تری در سنجش میزان تطابق ارایه خواهد داد.
  کلیدواژگان: ماهی، حلیت، حرمت، هیستامین، اوره، متانول
 • نجمه سلیمانی*، بهمن پناهی، مهدخت ارجمند کرمانی، هادی زهدی صفحات 60-68
  مقدمه
  روغن ها در طی نگهداری اکسید شده و کیفیت آن ها کاهش می یابد. جهت جلوگیری از اکسیداسیون معمولا از آنتی اکسیدان های سنتزی استفاده می شود که برای سلامت انسان مضر هستند. برخی از ترکیبات طبیعی می توانند در مهار اکسیداسیون روغن موثر باشند.
  روش ها
  در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف اسانس زیره سیاه کرمان در سه تیمار 200، 400 و 600 میکرو لیتر در لیتر روغن و آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ در دو سطح 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم در روغن، با انجام آزمون های مهار رادیکال های آزاد، سنجش عدد پراکسید و سنجش تیوباربیتیوریک اسید بررسی شده است.
  نتایج
  بررسی نتایج روند اکسایش روغن نشان داد که بالاترین میزان فساد و اکسیداسیون روغن به نمونه شاهد تعلق داشت. مقایسه سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف از اسانس نشان داد که غلظت 75 درصد از اسانس زیره بالاترین درصد مهار رادیکال های آزاد در میان کلیه غلظت های مورد مطالعه را دارا بود. همچنین روغن حاوی 600 میکرو لیتر اسانس زیره پایین ترین عدد پراکسید (66/10 میلی گرم اکسیژن به ازای هر 1000 گرم روغن) را نشان داد و این غلظت از اسانس پس ازTBHQ   با غلظت 100 میلی گرم بر کیلوگرم بهترین عملکرد را در کاهش اکسیداسیون ثانویه دارا بود، اما این غلظت از اسانس در مقایسه با TBHQ با غلظت200 میلی گرم بر کیلوگرم در کاهش اکسیداسیون ثانویه ضعیف تر عمل نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بهترین زمان مصرف روغن فاقد آنتی اکسیدان شیمیایی و حاوی اسانس زیره سیاه کرمان در ماه های ابتدایی تولید و قبل از ایجاد محصولات اکسیداسیون ثانویه در این روغن است.
  کلیدواژگان: فعالیت اکسایشی، اسانس زیره سیاه کرمان، روغن خوراکی، آنتی اکسیدان شیمیایی، گاماترپینن
 • مرتضی عمارلو* صفحات 69-78
  مقدمه

  تغذیه و آداب آن در آموزه های دینی همچون سایر موضوع های دینی، مورد توجه قرار گرفته است. مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف به انسان عطا شده است. و هدف از این پژوهش، بیان جایگاه ذکر بسم الله و آثار آن در آداب تغذیه از منظر آموزه های دینی است.

  روش ها

  این پژوهش با استفاده از آیات و روایات و کتب مرتبط با آنها در صدد تبیین تاثیر ذکر بسم االله از منظر آموزه های دینی که در تغذیه از لحاظ جسمی و روحی در انسان اثر گذارهستند، می باشد. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.

  نتایج

  اهمیت تغذیه و رعایت آداب آن در متون دینی بویژه قرآن بیان شده است و یکی از آداب تغذیه، ذکر بسم الله است؛ آنچه را که در آثار ذکر بسم الله در آداب تغذیه با تمسک به آموزه های دینی مهم به عنوان عوامل ایجادی یاد شده عبارت از؛ برکت در غذا، دفع بیماری، دوری از شیطان، آمرزش گناهان، کسب حسنات، یاری رسان در روز قیامت و شکرگزاری است.

  نتیجه گیری

  آداب تغذیه در آموزه های الهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ و در قرآن کریم، روایات معصومین (ع) و سخنان علمای دینی بر حفظ و رعایت آداب تغذیه، سفارش و تاکید فراوان شده است و رعایت آداب ذکر بسم الله در تغذیه دارای آثار جسمی و روحی برای انسان می باشد.

  کلیدواژگان: ذکر، بسم الله، آداب تغذیه، قرآن
|
 • Saeed Jalalian *, Alireza Karbasi Pages 1-18
  Introduction
  Tayyib brand has been proposed with the aim of supporting Muslims through the implementation of a food chain based on Islamic principles. Any deviation between the goals of the brand owners and the consumers' perspective leads to a gap between them, which is considered as the brand gap. Brand gap analysis helps brand owners in formulating strategies and increasing the quality and quantity of life cycle.
  Methods
  According to the purpose, the present research is practical and based on a descriptive survey and a cross-sectional method. A five-point Likert questionnaire with 28 items was used to collect data. 130 consumers and potential customers completed the questionnaire as a sample size. In order to estimate the research measurement model, confirmatory factor analysis was used by AMOS software.
  Results
  The findings of the research show that according to the obvious variables extracted from Aaker's model, the importance of all four functional areas in the research conceptual model, including Business processes, customer-oriented, financial and innovation perspective, has been confirmed. These areas had a significant relationship with the main construct under study, that is, the explanation of Tayyib brand gap.
  Conclusion
  Customer-oriented variables, the least, and Business processes, have contributed the most to creating brand gap. Therefore, the improvement of the variables related to the field of business processes, especially the transfer of brand identity and confidence in the score of tayyib indicators, is a priority, and it is also necessary to control the strengths in customer-oriented variables.
  Keywords: Tayyib brand, Brand gap, Brand life cycle, structural equation modeling, Confirmatory Factor Analysis
 • Mehdi Ekhlasi * Pages 19-36
  Introduction
   Among the religious teachings, the use of certain goods has been introduced as haram for those who are obliged to do so, which means the necessity of avoiding them; In such a way that if they are committed, it will result in divine punishment. Although in the analysis of the process of attribution to sanctity, in the value-consumption structure of goods, different views are seen, from the point of view of some, the reference for validating and valuation of goods is only custom, and the view of Sharia is also formed on the axis of customary view, and on the other hand, some are of the opinion that the view of Sharia is independent and separate the view of tradition from valuation of goods; However, the result of both views is the authority of the view of the holy Shariah in the exploitation of goods. From this point of view, analyzing the view of the Shariah and finding a comprehensive model to recognize the haram goods is an undeniable necessity, because in its shadow, benefiting from other goods is considered permissible.
  Methods
   This article is prepared based on the descriptive-analytical method and using the library document analysis approach.
  Results
   The results of the present research indicate that by referring to religious sources, analyzing the language of Sharia evidence, it is possible to express criteria for the exploitation and benefit of objects, according to the functions and rational needs of each era.
  Conclusion
  Reflecting on jurisprudence texts shows that Sharia does not have an established view in the validation and valuation of goods and accepts the same validation of tradition in the use and exchange of goods. Therefore, the idea proposition of lawgiver is exclusive when it has a different view from tradition, which has manifested towards the haram goods while expressing the characteristics of edible (impurity, carcass, forbidden meat, evil) and non-edible goods (misleading tools). The important point is that in some cases, although the linguistic of the reason that declares the use of goods as haram is absolute, it should be analyzed in a specific context and consumption.
  Keywords: haram, Najis, carcass, Haram Meat, Evil, Misleading Tool
 • Mohsen Mokhtarian * Pages 37-49
  Background and purpose

   Ensuring food security is one of the important factors in maintaining the society health and using nutritious food is an important step in achieving this goal. Milk and dairy products are one of the most complete and natural foods that have a special place in people's diets. Therefore, it seems necessary to ensure health and to be aware of the safety of this food.

  Results

   In this review study, using the databases "Elsevier", "Springer", "Wiley", "PubMed" and "SID" using the keywords "Milk", "Aflatoxin", "Dairy products" and "Antiaflatoxigenic", the level of aflatoxin in different dairy products (during the years of 2010 to 2017) was investigated. A total of 58 research articles related to the risk of aflatoxin M1 prevalence in dairy products were found. In the conducted research, it was observed that the most important aflatoxin detected in dairy products is M1 aflatoxin.

  Conclusion

  One of the factors that endanger the health of dairy products is its contamination with aflatoxin M1, which is the result of feeding dairy animals with moldy food and fodder, which leads to the production and secretion of the said poison in animal milk. Therefore, in this study, by examining the level of contamination of different dairy products (raw milk, pasteurized milk, sterilized milk, milk powder, butter, cream cheese, white cheese, ice-cream and yogurt) with aflatoxin M1, it is possible to monitor the causes of the increase and provide preventive solutions (biological, chemical, physical, surface adsorption and mixing) to reduce it.

  Keywords: Aflatoxin M1, Dairy products, Mycotoxin, Aflatoxin decontamination, High performance liquid chromatography (HPLC), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
 • Amir Ghazilou *, Hamid Ershadifar, Kamalodin Kor Pages 50-59
  Introduction
  The aim of the current study was to assess the agreement of the religious halal norm with difference in histamine, urea, and methanol levels as well of selected aquatic animal species.
  Methods
  Samples of Arius maculatus, Atule mate, Cynoglossus bilineatus, Planiliza macrolepis, Portunus pelagicus, Rhinoptera javanica, Saccostrea cuccullata, and Sphyraena putnamae were obtained from the Chabahar Bay. The concentrations of total protein, histamine, and urea were estimated in dorsal muscle of fish, claw muscle of Portunus pelagicus, and soft tissue of the Sccostrea cuccullata samples, using the ELIZA method. Colorimetric kits were used for methanol determination.
  Results
  Comparison of the mean urea concentrations amongst examined species indicated significantly higher levels of urea in haram species (W= 167.5, p= 0.013). Mean histamine levels on the other hand, were not significantly different between halal and haram food (F= 2.61, p= 0.11). Yet, histamine content in R. javanica fried flesh was more elevated compared to halal food. Also Protein levels were considerably decreased in cooked R. javanica meat. Methanol concentration was lower than the detection limit in all samples.
  Conclusion
  We speculated that the cooked food should be considered for assessing the agreement level between halal norm with food quality. Colorimetric kit was used to detect methanol in samples.
  Keywords: fish, Halal, haram, Histamine, Urea, Methanol
 • Najme Soleimani *, Bahman Panahi, Mahdokht Arjomand, Hadi Zohdi Pages 60-68
  Introduction
  Different kinds of oil are oxidized during storage and their quality decreases. Synthetic antioxidants are usually used to prevent oxidation, which is harmful to human health. Some natural compounds can be effective in inhibiting oil oxidation.
  Methods
  In this survey, the effect of different levels of Kerman black cumin essential oil in three treatments of 200, 400 and 600 microliters per liter of oil and synthetic antioxidant TBHQ at two levels of 100 and 200 mg/kg in the oil, by performing free radical inhibition tests, peroxide number measurement and thiobarbituric acid test measurement (TBA) have Been investigated.
  Results
  The results of the oil oxidation process showed that the highest rate of oil spoilage and oxidation belonged to the control sample. The comparison of the antioxidant activity of different concentrations of essential oil showed that the concentration of 75% of cumin essential oil had the highest free radical inhibition percentage among all concentrations studied. Also, the oil containing 600 microliters of cumin essential oil showed the lowest peroxide number (10.66 mg of oxygen per 1000 grams of oil) and this concentration of essential oil had the best performance after TBHQ with a concentration of 100 mg/kg in reducing secondary oxidation, but this concentration of essential oil compared to TBHQ with a concentration of 200 mg/kg, it performed weaker in reducing secondary oxidation.
  Conclusion
  The results of this research show that the best time to use oil without chemical antioxidants and containing Kerman black cumin essential oil is within the first month of production and before the formation of secondary oxidation products in this oil.
  Keywords: Oxidative activity, Bunium Persicum Boiss essential oil, Edible oil, Chemical Antioxidant, Gammaterpinene
 • Morteza Ammarloo * Pages 69-78
  Introduction

   nutrition and its customs have been taken into consideration in religious teachings like other subjects. The origin of food is from God, which has been given to humans for health, continuity of life and ability to perform tasks. The purpose of the research is to express the place of mentioning Bismillah and its effects on eating habits from the perspective of divine teachings.

  Methods

   This research aims to explain the effect of mentioning Bismillah from the point of view of religious teachings that affect physical and mental nutrition in humans by using verses, narrations and books related to them. This research was carried out by library study and the necessary information was collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.

  Results

   The importance of nutrition and observance of its etiquettes have been stated in religious texts, especially the Qur'an, and one of the etiquettes of nutrition is the mentioning Bismillah; It has been tried to reflect what is important as the effect of mentioning Bismillah as the etiquette of nutrition, by adhering to religious teachings, which is; Blessings in food, warding off disease, avoiding the devil, forgiveness of sins, earning good deeds, aiding on Judgment Day, and gratitude.

  Conclusion

  Eating etiquettes have a special place in divine teachings, and there is a lot of emphasis on preserving and observing eating etiquette in the Qur'an, the traditions of the infallible (PBUH) and the words of religious scholars, and adhering to the rituals of mentioning Bismillah while eating has physical and spiritual effects for humans.

  Keywords: Zikr, Bismillah, Eating Habits, Quran