فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue: 1, Winter and Spring 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/05/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نیره رحیمیان، جواد فیضی*، زرین اسحاقی صفحات 1-15
  در سال های اخیر وجود بیسفنول A در غذا، آب و اسباب بازی ها به عنوان یک ترکیب سمی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از استخراج جذبی فاز پارچه با استفاده از پوشش نانوکامپوزیت آلی- معدنی به عنوان جاذب برای جداسازی بیس فنول A در نمونه های مختلف استفاده شد. بیس فنول A جدا شده توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه گیری شد. پارچه ها با اکسید گرافن عامل دار شده با پلی اتیلن گلیکول (PEG-GO) پوشش داده شدند. شرایط بهینه برای انتخاب نوع پارچه و استخراج بیس فنل A با طرح مرکب مرکزی با 3 و 5 متغیر با توجه به روش سطح پاسخ به دست آمد. در ابتدا عوامل موثر در NFPSE مانند نوع پارچه، اتصالات سل-ژل و زمان اتصال بررسی شد. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف بر جذب مانند حجم نمونه، زمان جذب، حجم محلول واجذب، زمان واجذب و pH مورد بررسی قرار گرفتند. منحنی کالیبراسیون در منطقه (15-0.1 نانوگرم در میلی لیتر) برای بیس فنول A خطی، با ضریب همبستگی بیش از 99 درصد بود. حد تشخیص (LODs) و حد کمی به ترتیب 0.11 نانوگرم در میلی لیتر و 0.37 نانوگرم در میلی لیتر بود. تکرارپذیری (RSD) با سه آزمایش تکراری 1.25 درصد بود. بازیابی برای نمونه های مختلف در محدوده 95 تا 97 درصد به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، روش ذکر شده در این تحقیق را می توان به عنوان روشی تکرارپذیر با ظرفیت جذب بالا برای تعیین بیس فنول A در آب های معدنی داخل بطری و اسباب بازی ها معرفی کرد.
  کلیدواژگان: نانوذرات، استخراج جذبی فاز پارچه، بیسفنولA، سل-ژل، گرافن اکسید-پلی اتیلن گلیکول
 • فاطمه بنی فاطمه* صفحات 16-23
  اثرعصاره فیبر دانه های داخل خربزه (FE) و عصاره برگ خربزه (LE) به عنوان رسوب زدا و بازدارنده بررسی شد. در بخشی از این تحقیق، اثر LE و FE به عنوان حلال رسوبات کلسیم با اندازه گیری های وزن سنجی و الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. کاهش وزن رسوب کلسیم در محلول حاوی عصاره نشان می دهد که FE به عنوان حلال رسوب کلسیم با راندمان 62 درصد به دلیل pH پایین تر بهترین اثر را دارد. مقایسه سختی محلول ها پس از حل شدن رسوب کلسیم، افزایش حدود 3 برابری سختی محلول حاوی FE را نسبت به بلانک نشان می دهد. بخش دوم به بررسی رفتار بازدارندگی خوردگی عصاره ها بر خوردگی مس در محلول اسید و نمک توسط نمودار تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) اختصاص دارد. محلول حاوی LE و FE مقاومت قطبش بالاتر (Rp) (حدود 3.5 برابر) و چگالی جریان خوردگی کمتری نسبت به محلول شاهد دارد درحالیکه LE پتانسیل مثبت تری نسبت به FE نشان می دهد. بر اساس نتایج حاصل ، عصاره FE را می توان برای فرموله کردن یک عامل رسوب زدای کم هزینه و سازگار با محیط زیست و عصاره LE را به عنوان بازدارنده خوردگی سبز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: خربزه، عصاره فیبر دانه، عصاره برگ، رسوب زدا، بازدارنده خوردگی
 • ساپراپتو ساپراپتو*، سی آی ریوایایتی، یاتیم ال نای ماه صفحات 24-32
  در این مطالعه از روش ولتامتری پالس تفاضلی برای تعیین همزمان غلظت بیسموت و مس استفاده شد. 25 مخلوط از بیسموت و مس در نسبت های طراحی شده با استفاده از تکنیک  ولتامتری پالس تفاضلی اندازه گیری شد. با این حال، ولتاموگرام های پالس تفاضلی این دو ماده با هم همپوشانی دارند که تجزیه و تحلیل کمی غلظت ها را بر اساس جریان پیک آنها دشوار می کند. برای حل این موضوع، ولتاموگرام ها با استفاده از مشتق سازی و تفریق پیک پیش پردازش شدند. ولتاموگرام مشتق دوم با نسبت غلظت مس به بیسموت همبستگی زیادی داشت که منجر بهبود صحت پیش بینی ها شد. برای بهبود بیشتر دقت و صحت نتایج مجموعه های آموزش و پیش بینی، از مدل های رگرسیون تقویت ایکس جی و تقویت گرادیان استفاده شد. مدل های رگرسیون تقویت ایکس جی و تقویت گرادیان دقت و صحت بالایی را با مقادیرضریب همبستگی  به ترتیب 877/0 و 993/0 برای مس و 879/0 و 993/0 برای بیسموت نشان دادند. برای تقویت ایکس جی و تقویت گرادیان میانگین بازیابی مس به ترتیب 84/99% و 07/98% بود، در حالی که بازیابی بیسموت به ترتیب 17/93% و 85/90% بود. علاوه بر این، اعتبارسنجی متقاطع با استفاده از 10 نمونه، میانگین امتیاز 565/45 و میانگین خطای مطلق 051/13 برای مس، و میانگین نمره 600/13 و میانگین خطای مطلق 920/10 را برای بیسموت نشان داد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی روشی دقیق و صحیحی برای تعیین همزمان غلظت بیسموت و مس است.
  کلیدواژگان: بیسموت مس، ولتامتری پالس تفاضلی، تقویت ایکس جی، تقویت گرادیان، رگرسیون
 • حمیدرضا زارع مهرجردی* صفحات 33-42
  سطح الکترود کربن شیشه ای با استفاده از  نانوکامپوزیت حاوی گرافن اکسید و مایع یونی 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تترا فلویورو بورات اصلاح شد. رفتار الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید در سطح الکترود تهیه شده با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای و پالس تفاضلی مطالعه شد. نتایج نشان دهنده افزایش مساحت سطح الکتروفعال و تسریع فرایند انتقال الکترون بوده است که به دلیل ترکیب اثر سینرژیک گرافن اکسید مانند سطح ویژه زیاد و مزایای مایع یونی نظیر هدایت یونی و قابلیت پخش همگن می باشد. نتایج حاصل در شرایط بهینه نشان دهنده جدایی بسیار خوب پیکهای آندی دوپامین و آسکوربیک اسید (بیشتر از 300 میلی ولت) و حدود تشخیص زیرمیکرومولار (1/0 میکرومولار) برای دو ماده است. استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده در این پژوهش جهت آنالیز دو ماده در نمونه حقیقی ادرار انسانی موفقیت آمیز بوده است.
  کلیدواژگان: گرافن اکسید، مایع یونی، الکترود اصلاح شده، آسکوربیک اسید، دوپامین
 • هاله اموری سرابی، زرین اسحاقی*، جواد فیضی صفحات 43-51
  برای اولین بار، میکرواستخراج فاز مایع -جامد با فیبرتوخالی (HF-SLPME) با استفاده از فوم تبادل یونی پلی اورتان و نانولوله کربنی چند دیواره (MWCNT-PUFIX) به عنوان جاذب همراه با طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی برای استخراج و اندازه گیری داروی ضد سرطان سیس پلاتین استفاده شد. در این روش نانوکامپوزیت پراکنده شده در اکتانول، در منافذ و مجرای یک فیبر توخالی پلی پروپیلن قرار گرفت، و به عنوان فاز استخراج کننده آز آن استفاده شد. این روش از گزینش پذیری بالا، خالص سازی و غنی سازی نمونه بالا و کاهش مصرف مواد آلی بهره می برد. عوامل اصلی موثر بر راندمان استخراج مورد بررسی قرار گرفتند. روش با خطی بودن، حد تشخیص و دقت محاسبه شده به عنوان درصد بازیابی نسبی ارزیابی شد. منحنی کالیبراسیون در شرایط بهینه به صورت خطی در محدوده 55-1 میکروگرم بر میلی لیتر و حد تشخیص 0.5 میکروگرم بر میلی لیتر رسم شد. این روش با موفقیت برای تجزیه نمونه های بیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که روش از صحت و دقت خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: نانولوله کربنی چند دیواره، فوم تبادل یونی پلی اورتان، سیس پلاتین، طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیت
 • شهریار پاشایی*، ناهید محمدی اصل، سلیمان حسین زاده صفحات 52-60

  در کار حاضر، کربن فعال مشتق شده از پوست پرتقال پرشده از (OPAC) / Fe3O4 در بیوکامپوزیت های پلی اورتان با در صد کسرهای وزنی مختلف از (OPAC) /Fe3O4 ، 0.5، 1 و 2 درصد وزنی در بیوکامپوزیت ها سنتز شد. ویژگی های خواص مکانیکی، حرارتی و مغناطیسی بیوکامپوزیت های پرشده از (OPAC)/Fe3O4 با استفاده از DSC، TGA، DMA و VSM اندازه گیری شده اند. بهبود جزیی در پایداری حرارتی برای بیوکامپوزیت های بارگذاری شده از(OPAC) /Fe3O4 مشاهده شد. کامپوزیت های زیست پلیمری PU/ (OPAC)/Fe3O4 تا دمای 250 درجه سانتیگراد از نظر حرارتی پایدار هستند و دردمای بالاتر از 520 درجه سانتیگراد کاملا تخریب می شوند. پارامترهای جنبشی برای تخریب بیو کامپوزیت ها برای هر مرحله از فرآیندهای تخریب حرارتی با استفاده از دو مدل ریاضی یعنی روش های Coats-Redfern و Broido مورد مطالعه قرار گرفت. بیوکامپوزیت های پلی اورتان پر شده با 2 درصد وزنی از (OPAC)/ Fe3O4 ، خواص مکانیکی، مغناطیسی و حرارتی بالایی را دربرابر با درصد وزنی کم نشان دادند. که این می تواند به طور بالقوه برای طیف وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: PU، (OPAC)، Fe3O4، بیوکامپوزیت، کربن فعال مشتق شده از پوست پرتقال، پارامترهای سینتیکی
 • رباب محمدی*، میلاد علیزاده لاریجان صفحات 61-71
  در این تحقیق ترکیبات  Fe3O4 وFe3O4/Graphene  تهیه و با استفاده از تکنیکهای مختلف نظیر پراش اشعه ایکس (XRD)، مغناطیس سنج ارتعاشی (VSM) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) شناسایی شدند. کارایی نمونه های تهیه شده در حذف متیلن بلو به عنوان یک رنگ کاتیونی از محلول های آبی با استفاده از روش های مختلف نظیر جذب سطحی، فرایندهای تخریب فتوکاتالیزوری و سونوکاتالیزوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سرعت تخریب متیلن بلو با استفاده از نانوکامپوزیت Fe3O4/Graphene تحت فرایند سونوکاتالیزوری بیشتر از فرایندهای جذب سطحی  و تخریب فتوکاتالیزوری است. تخریب سونوکاتالیزوری متیلن بلو با استفاده از نانوکامپوزیت Fe3O4/Graphene از طریق مکانیسم های نقاط داغ  و لومینسانس قابل توجیه است. گذرگاه های تخریب بین اکسایش سونوکاتالیزوری و محلول متیلن بلو توضیح داده شد. نتایج نشان داد ساختار کنژوگه ترکیب هتروسیکل نیترژن-سولفور شکسته شده و حلقه آروماتیک اکسید شده و به حلقه باز  تبدیل می شود. درنهایت، معدنی شدن کامل مولکولهای متیلن بلو طی فرایند تخریب سونوکاتالیزوری رخ می دهد. همچنین  رقم  های شایستگی برای انرژی الکتریکی به ازای هر مرتبه (EE0) در تخریب متیلن بلو در حضور Fe3O4/Graphene تخمین زده شد.  نتایج نشان داد  در تخریب سونوکاتالیزوری متیلن بلو با استفاده از نانوکامپوزیت Fe3O4/Graphene ، در مقایسه با تخریب فتوکاتالیزوری انرژی کمتری مصرف می شود.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، متیلن بلو، تخریب سونوکاتالیزوری، مصرف انرژی الکتریکی، Fe3O4، Graphene
 • محبوبه منصوریا*، مرجان شاهین فر، رادهان آل سعیدی، زهرا احمدآبادی صفحات 72-79
  در این مقاله، تکنیک میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر حلال یوتکتیک عمیق برای پیش تغلیظ مقادیر کم Cu2+ و سپس تعیین آن توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله (FAAS) استفاده شد. 8-هیدروکسی کینولون (اکسین) به عنوان یک عامل کمپلکس کننده و مخلوط کولین کلرید-فنل با نسبت مولی 1:3 به عنوان حلال استخراج کننده استفاده شد. با استفاده از تکنیک میکرو استخراج فاز مایع پراکنده اولتراسونیک، حلال استخراج کننده در محلول نمونه پراکنده شد و کمپلکس آبگریز در مدت زمان کوتاهی استخراج شد. پارامترهای مختلف موثر بر بازیافت استخراج شامل pH محلول نمونه، غلظت عامل کمپلکس کننده، نسبت مول اجزای حلال استخراج کننده، حجم حلال استخراج کننده، زمان استخراج و حجم حلال آپروتیک (تتراهیدروفوران) به طور کامل بررسی و بهینه شدند. در شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون خطی در محدوده 20-300 میکروگرم بر لیتر Cu2+ با حد تشخیص (n=8)4.5 میکروگرم برلیتر بود. همچنین انحراف معیار نسبی بر اساس آنالیز هفت تکرار محلول حاوی 50 میکروگرم در لیتر Cu2+ 3.1 درصد بود. در نهایت، میکرواستخراج فاز مایع سبز کارآمد، سریع با موفقیت برای تعیین مقادیر کم Cu2+ در نمونه های مختلف آب مورد استفاده قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مس (Cu+2)، میکرواستخراج فاز مایع پراکنده مبتنی بر اولتراسونیک، حلال یوتکتیک عمیق، 8-هیدروکسی کینولون (اکسین)
 • فریده شمسی، علی شیبانی*، مسعود رضا شیشه بر صفحات 80-88

  در این مطالعه، تکنیک استخراج فاز جامد پخشی مغناطیسی با استفاده از ترکیب گرافن اکسید با مگنتیت و مس اکسید (Fe3O4@CuO&GO)  برای استخراج آسپرین از نمونه های بیولوژیکی توصیف شده است. مورفولوژی و ساختار نانوکامپوزیت با استفاده از تکنیک های XRD ، SEM  و FTIR مشخص و آنالیز شد. طیف سنجی تحرک یونی مجهز به منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا برای تعیین آسپرین مورد بهره برداری قرار گرفت. پارامترهای استخراج (حلال واجذبی، PH، مقدار جاذب، زمان استخراج و دما) و همچنین پارامترهای عملکردی طیف سنجی بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، روش پیشنهادی در محدوده خطی 6  تا 40 نانوگرم برای آسپرین با ضریب تعیین0/99= R2   خطی بود. مقادیر حد تشخیص و حد تعیین برای آسپرین به ترتیب 9/0 و 3 نانوگرم حاصل شد. تکرارپذیری روش توسعه یافته به صورت انحراف استاندارد نسبی (2/7= RSD%) ارزیابی و گزارش شد. روش پیشنهادی برای تعیین آسپرین در پلاسما و سرم به عنوان نمونه های بیولوژیکی بکار گرفته شد که نتایج بازیابی بین 89 تا 100 درصد شد.

  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت مغناطیسی، استخراج فاز جامد پخشی مغناطیسی، آسپرین، طیف سنجی تحرک یونی، نمونه های بیولوژیکی
|
 • Nayereh Rahimian, Javad Feizy *, Zarrin Eshaghi Pages 1-15
  In recent years, the presence of bisphenol A in food, drinking water, and toys is considered as a toxic compound. In this research, a Fabric-phase sorptive extraction using an organic-inorganic coating as an adsorbent was used to separate bisphenol A in different samples. The isolated bisphenol A was measured by high-performance liquid chromatography. The organic-inorganic coating was done with other methods. Optimal conditions for selecting the type of fabric and bis phenol A extraction were obtained by the central composite design in 3 and 5 variables according to the response surface methodology. At first, the influencing factors in NFPSE such as fabric type, number of sol-gel connections, and binding time were investigated. Also, the effects of different parameters on adsorption such as sample volume, adsorption time, solution desorption volume, desorption time and pH were examined. The calibration curve in the region (0.1-15 ng.mL-1) for bisphenol A was linear with a correlation coefficient of more than 99%.The detection limit (LODs)andthe limit of quantificationwere 0.11 ng.mL-1 and 0.37 ng.mL-1 respectively.Repeatability (RSD) with three replicated experiments was 1.25%.The recovery was obtained for different samples in the range of 95 to 97 %. According to the obtained results, the method mentioned in this research can be introduced as a reproducible method with a high absorption capacity for bisphenol A determination in drinking water and toys.
  Keywords: Nanoparticle, Fabric phase sorptive extraction, Bisphenol A, sol-gel, Graphene oxide-polyethylene glycol
 • Fatemeh Banifatemeh * Pages 16-23
  Effect of fibers of seeds inside Cucumis melon (Persian melon) extract (FE) and Cucumis melon leaves extract (LE) were investigated as descaler and inhibitor. In one part of this research, the effect of LE and FE for the solvent of Ca precipitates was investigated by gravimetric and electrochemical measurements. The decrease in the weight of calcium precipitate in the solution containing the extracts shows that the FE has the best effect as a solvent of Ca precipitate with 62% efficiency due to lower pH. A comparison of the hardness of the solutions after dissolving the calcium precipitate shows an increase of about 3 times the hardness of the solution containing FE compared to the blank. The second part is dedicated to the study of corrosion inhibition behavior of extracts on Cu corrosion in brine and acid solution by Tafel plot and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The solution containing the LE and FE shows higher polarization resistance (Rp) (about 3.5 times) and lower corrosion current density than the blank solution. While the LE shows more positive potential than the FE. Based on the results,the FE can be used to formulate a low-cost and environmentally friendly descaling agent, and the LE can be used as a green corrosion inhibitor.
  Keywords: Cucumis melon, fiber seed extract, leaf extract, descaler, corrosion inhibitor
 • Suprapto Suprapto *, Yessy I. Riwayati, Yatim L. Ni’Mah Pages 24-32
  In this study, the differential pulse voltammetry (DPV) method was used to simultaneously determine bismuth and copper concentrations. A 25 bismuth and copper mixtures at the designed ratio were measured using the DPV technique. However, the overlapping differential pulse voltammograms obtained made it difficult to quantitatively analyze the concentrations based on adaptive peak current selection. To address this issue, the voltammograms were preprocessed using derivatization and peak subtraction. The second derivative voltammogram was found to be highly correlated with the copper-bismuth concentration ratio, resulting in improved fit and prediction accuracy. To further improve the accuracy and precision of the training and prediction results, XGBoost and Gradient Boosting regression models were applied. The XGBoost and Gradient Boosting regression models showed high accuracy and precision with r-squared values of 0.877 and 0.993 for copper, and 0.879 and 0.993 for bismuth, respectively. The mean recoveries of copper were 99.84% and 98.07%, while bismuth recoveries were 93.17% and 90.85% for XGBoost and Gradient Boosting, respectively. Additionally, cross-validation using 10 splits produced a mean score of 45.565 and a mean absolute error of 13.051 for copper, and a mean score of 13.600 and a mean absolute error of 10.920 for bismuth. Overall, the results indicate that the proposed method is an accurate and precise way to simultaneously determine bismuth and copper concentrations.
  Keywords: Bismuth, copper, Differential pulse voltammetry, XGBoost, Gradient Boosting, regression
 • Hamidreza Zare-Mehrjardi * Pages 33-42
  In this study, the surface of the glassy carbon electrode (GCE) is modified with the nanocomposite of graphene oxide (GO)/ ionic liquid (1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [BMIM]BF4). The electrochemical behavior of ascorbic acid (AA) and dopamine (DA) at the surface of the modified glassy carbon electrode was studied using the differential pulse and cyclic voltammetric methods (DPV and CV). The results show good response sensitivity to AA and DA. The acceleration of the electron transfer rate and enhancement of the electroactive surface area is obtained due to a synergistic effect in the concurrent presence of GO and [BMIM]BF4 at the surface of the electrode. The presence of GO caused to a higher specific surface of the electrode, and ionic liquid ([BMIM]BF4) increased the ion conductivity and dispersibility in the modifier layer at the surface of the GCE. These results obtained in optimum conditions, show good peak separation for AA and DA (more than 300 mV), and the sub-micromolar detection limits for them. The obtained results in this work, make the modified GCE very effective in the manufacture of simple devices for the detection of AA and DA in human urine samples.
  Keywords: graphene oxide, ionic liquid, Modified Electrode, ascorbic acid, dopamine
 • Haleh Omoori Sarabi, Zarrin Eshaghi *, Javad Feizy Pages 43-51
  For the first time, hollow fiber-solid liquid phase microextraction (HF-SLPME) using multiwalled carbon nanotube- ion exchange polyurethane foam (MWCNT-PUFIX) as adsorbent along with graphite furnace atomic absorption spectrometry was used to extract and measure the anticancer drug cisplatin. In this method, the nanocomposite dispersed in octanol, is located in the pores and lumen of a porous polypropylene hollow fiber, was used as the extracting phase, this method benefits from high selectivity, high sample purification and enrichment, and reducing the consumption of organic solvents. The major factors affecting the extraction efficiency were investigated. The validation of the method was assessed by linearity, limit of detection, and accuracy calculated as relative recovery percent. The calibration curve was constructed under the optimal conditions was linear in the range of 1.00-55.0 µg/mL and the detection limit was 0.5 µg/mL. This method was successfully used for analysis of biological samples and the obtained results showed that the method has good accuracy and precision.
  Keywords: Multiwalled carbon nanotube, Ion exchange polyurethane foam, Cisplatin, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy
 • Shahryar Pashaie *, Nahid Mohammadiasl, Soleyman Hosseinzadeh Pages 52-60

  In present work, orange peel derived activated carbon (OPAC) /Fe3O4 loaded into polyurethane biocomposites were synthesized with different weight fractions of (OPAC)/Fe3O4 via, 0.5, 1 and 2 wt%  filler in the biocomposites. The physico – mechanical, thermal characteristics and magnetic properties  of fabricated (OPAC)/Fe3O4 filled biocomposites  have been measured by using DSC, TGA, DMA and VSM. A slight improvement in thermal stability was noticed for (OPAC)/Fe3O4 loaded biocomposites. The PU/(OPAC)/Fe3O4biocomposites are thermally stable up to 250ºC and completely degraded above 520 ºC. The biocomposites degradation kinetic parameters for each step of the thermal degradation processes have been studied using two mathematical models namely, Coats–Redfern and Broido's methods. The PU/(OPAC)Fe3O4 biocomposites showed high mechanical, magnetic, thermal properties at a low loading of 2 wt.%, and could potentially be used for a wide range of applications.

  Keywords: PU, (OPAC), Fe3O4, biocomposite, orange peel activated carbon, Kinetic parameters
 • Robab Mohammadi *, Milad Alizadehlarijan Pages 61-71
  In this research, Fe3O4 and Fe3O4/Graphene materials were prepared and characterized via different techniques such as X-ray diffractometer (XRD), Vibrating Sample Magnetometer (VSM), and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The efficiency of prepared samples were investigated by elimination of methylene blue as a cationic dye from aqueous solutions via different methods such as adsorption, photodegradation and sonodegradation processes. The results indicated that the degradation rate of methylene blue by Fe3O4/Graphene nanocomposite under sonocatalytic process was considerably higher than the adsorption and photocatalytic procedures. Sonocatalytic degradation of methylene blue by Fe3O4/Graphene nanocomposite could be explained by the mechanisms of hot spots and sonoluminescence. The degradation pathways between sonocatalytic oxidation and methylene blue solution was described. The results showed that the conjugate structure of nitrogen-sulfur heterocyclic material was broken and aromatic ring was oxidized to open the ring. Methylene blue molecules were finally mineralized to H2O and CO2 in the sonocatalytic degradation process. Furthermore, the figures-of-merit based on electric energy consumption (electrical energy per order (EEO)) were estimated in the degradation of methylene blue in the presence of Fe3O4/Graphene nanocomposite. The results showed that less energy is consumed during the sonodegradation of methylene blue in the presence of Fe3O4/Graphene nanocomposite in comparison with photodegradation procedure.
  Keywords: Fe3O4, Graphene nanocomposite, Methylene Blue, Sonocatalytic degradation, Electric energy consumption
 • Mahboubeh Masrournia *, Marjan Shahinfar, Radhwan Alsaeedi, Zahra Ahmadabadi Pages 72-79
  In this paper, liquid phase microextraction technique based on deep eutectic solvent was used for preconcentration of trace levels of Cu2+ followed by its determination by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). 8-Hydroxy quinolone (oxine) was used as a complexing agent and the mixture of choline chloride-phenol with a mole ratio of 1:3 was used as an extraction solvent. By using ultrasonicated dispersive liquid phase microextraction technique, the extraction solvent was dispersed in the sample solution and extracted the hydrophobic complex in a short time. Different parameters affecting the relative recovery including pH of sample solution, concentration of complexing agent, mole ratio of extraction solvent component, volume of extraction solvent, extraction time and volume of aprotic solvent (tetrahydrofuran) were completely investigated and optimized. Under the optimum conditions, the calibration curve was linear in the range of 20-300 µg L-1 Cu2+ with a limit of detection of 4.5 µg L-1 Cu2+ (n=8). Also, the relative standard deviation based on seven replicate analysis of solution containing 50 µg L-1 Cu2+ was 3.1%.  Finally, the proposed efficient, rapid and green liquid phase microextraction was successfully used for determination of trace levels of Cu2+ in different water samples.
  Keywords: Copper (Cu2+), Ultrasonicated based dispersive liquid phase microextraction, Deep Eutectic Solvent, 8-hydroxy quinolone (oxine)
 • Farideh Shamsi, Ali Sheibani *, M. Reza Shishehbore Pages 80-88

  In this study, a dispersive magnetic solid phase extraction (DMSPE) was described by combining graphene oxide (GO) with Fe3O4 and CuO (Fe3O4@CuO&GO) for extraction and preconcentration of aspirin (ASP) in biological samples. The morphology and structure of the prepared nanocomposite was characterized and analyzed by XRD, SEM and FTIR techniques. Ion mobility spectrometry (IMS) method equipped to a corona discharge ionization source was exploited to determine ASA. The extraction parameters (desorption solvent, pH, adsorbent amount, extraction time and temperature) and also the operational parameters of IMS were investigated and optimized. Under the optimum conditions, the DMSPE–IMS method provided a linear range 6.0–40.0 ng for ASA with coefficient of determination R2 = 0.99. The LOD and LOQ values were 0.9 and 3.0 ng for ASA, respectively. The repeatability of developed method was evaluated as relative standard deviation (RSD% = 2.7). The proposed method was also used to determine ASA in human plasma and serum as biological samples, which recovery results were within 89.0–100.0%.

  Keywords: Nanocomposite, Dispersive magnetic solid phase extraction, Aspirin, Ion Mobility Spectrometry, Biological samples