فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره سادات علوی، غزال زند کریمی* صفحات 1-13
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر هیجان خواهی و ترس از ارزیابی منفی دختران آسیب دیده از فضای اینستاگرام انجام گرفته است. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و در چارچوب طرح های پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری 20 نفر از دانش آموزان دختر 15 تا 18 ساله شهر تهران سال 1399-1400 بودند که اعتیاد به فضای اینستاگرامی داشتند و نمره هیجان خواهی و ترس از ارزیابی منفی شان بالاتر از نمره برش بود. نمونه گیری به روش داوطلبانه در دو گروه 10 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد مداخله فراتشخیصی یکپارچه تغییرات معناداری بر هیجان خواهی، و ترس از ارزیابی منفی، بین گروه آزمایش و کنترل ایجاد کرد. همچنین تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل در زیرمقیاسهای هیجان خواهی (تجربه طلبی، ماجراجویی، ملال پذیری، گریز از بازداری) نمایان شد. یافته ها نشان دادند که رویکرد درمان فراتشخیصی یکپارچه توانسته است هیجان خواهی و ترس از ارزیابی منفی را در نوجوانان دختر در فضای اینستاگرام کاهش دهد و متعاقبا تمایل به جستجوی لایک و تاییدجویی در این افراد را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: اینستاگرام، ترس از ارزیابی منفی، دختران آسیب دیده، درمان فراتشخیصی یکپارچه، هیجان خواهی
 • شهلا شوکت پور لطفی* صفحات 14-30

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش تعامل والد-کودک، درمان مبتنی بر دلبستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی بر کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی بود. این پژوهش در قالب یک طرح نیمه آزمایشی بر روی 48 دانش آموز پیش دبستانی شهر اسلام شهر با روش نمونه گیری در دسترس اجرا شد و این افراد در سه گروه آزمایشی (36=n) و یک گروه کنترل (12= n) به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس گروه های آزمایشی تحت آموزش های تعامل والد-کودک، درمان مبتنی بر دلبستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مدیریت هیجان کودک (زیمن و همکاران، 2001) بوده است که قبل و پس از آموزش، اجرا گردید. برای توصیف و تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده از جداول توصیفی و روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه با نمرات افتراقی تحلیل کوواریانس چند متغیریو آزمون تعدیل بونفرونی استفاده شد. نتایج بیانگر آن است، در مقایسه بین میزان تاثیرگذاری هر یک از گروه های آزمایش بر کاهش نمره افتراقی کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی، نتایج اندازه اثر نشان داد، به ترتیب گروه های آموزش تعامل والد-کودک (681/0= 2ƞ)، درمان مبتنی بر دلبستگی (630/0= 2ƞ) و مهارت خودتنظیمی (408/0= 2ƞ) بالاترین تاثیر را بر کاهش نمرات افتراقی کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی داشته است. در مقایسه بین گروه های آزمایشی با یکدیگر، نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر دلبستگی و تعامل والد-کودک نسبت به گروه آموزش مهارت خودتنظیمی کاهش بیشتری را در نمرات افتراقی کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی داشته اند..

  کلیدواژگان: آموزش مهارت خودتنظیمی، درمان مبتنی بر دلبستگی، درمان والد-کودک، کنترل هیجان
 • فاطمه ترکاشوند، فاطمه سادات زاهدی، مهشید ایزدی* صفحات 31-43

  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگر بر حمایت اجتماعی ادراک شده و خود انتقادی در زنان سرپرست خانوار بود.

  مواد و روش

  روش این پژوهش نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زنان سرپرست خانوار منطقه 6 شهر مشهد می باشد که تعداد آن ها برابر 250 نفر می باشند. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 زن سرپرست خانوار می باشد که به روش داوطلبانه و در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آموزش تحت آموزش قرار گرفت و بعد از اتمام جلسات و 2 ماه بعد از آموزش هر دو گروه به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988) و مقیاس سطوح خود انتقادی تامپسون و زوروف (2004) بهره گرفته شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد آموزش روانشناسی مثبت نگر بر حمایت اجتماعی ادراک شده و خود انتقادی زنان سرپرست خانوار موثر بود (05/0 >P). بحث: از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که آموزش روان شناسی مثبت نگر می تواند موجب به کاهش خود انتقادی و افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان شود، در نتیجه می تواند کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و بهزیستی ذهنی و روانی را در این افراد افزایش دهد.

  کلیدواژگان: روان شناسی مثبت نگر، حمایت اجتماعی ادراک شده، خود انتقادی، زنان سرپرست خانوار
 • لادن تاج الدینی صفحات 44-60

  بهبود سلامت روان و توجه به تاثیر رنگ در محیط های کلاس های درس، به عنوان فضایی که دانش آموزان ساعات زیادی را در آن سپری می کنند، یکی از مثبت ترین قدم ها در جهت تطبیق جنبه هایی از محیط فیزیکی با رفتارهای استفاده کنندگان از فضا می باشد. از این رو ارزیابی تاثیر رنگ بر سلامت روان دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور که باید از سطح سلامت روان بسیار بالایی برخوردار باشند، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. رویکرد حاکم بر این پژوهش «کاربردی» و پژوهش از نوع مداخله ای است. جهت سنجش نقاط قوت و ضعف کودک، پرسشنامه (SDQ) که دارای پنج خرده مقیاس نشانه های هیجانی، مشکلات سلوک، بیش فعالی-کمبود توجه، مشکلات ارتباطی با همسالان و رفتارهای جامعه پسند است، استفاده شده است. یافته ها نشان دادند ازآنجایی که سطح معنی داری برای پسران کمتر از سطح معنی داری 05/0 است، با 95% اطمینان می توان گفت میانگین نشانه های بیش فعالی دانش آموزان پسر قبل و بعد از رنگ آمیزی با هم متفاوت است؛ اما سطح معنی داری برای دختران بزرگ تر از سطح معنی داری 05/0 است، بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت میانگین نشانه های بیش فعالی دانش آموزان دختر قبل و بعد از رنگ آمیزی با هم متفاوت نیست. در نهایت می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که رنگ آمیزی کلاس ها بر نشانه های بیش فعالی پسران دانش آموز، اثرگذار بوده ولی بر نشانه های بیش فعالی دختران دانش آموز، اثرگذار نبوده است.

  کلیدواژگان: سلامت روان، بیش فعالی، دانش آموز، کلاس، رنگ
 • لیدا لیل آبادی*، سید محمد طباطبایی، توران نورانی قره تپه صفحات 61-74
  هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر امید درمانی گروهی بر دشواری در تنظیم هیجان و شفقت به خود در زنان میانسال متاهل 35 تا 50 سال افسرده بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل طی یک دوره دو ماهه در سال 1399 در بین زنان افسرده مراجعه کننده به خانه سلامت منطقه 1 تهران بودند که 30 نفر به روش در دسترس به دو گروه آموزش و کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. آموزش امید درمانی با اقتباس از کتاب اسنایدر (2002) طی 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی به گروه آزمایش، آموزش داده شد. تحلیل یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش گروهی مبتنی بر امید درمانی باعث افزایش شفقت به خود و کاهش دشواری در تنظیم هیجان افراد گروه نمونه شود. نتایج پژوهش حاکی از این است.زنانی که از شفقت به خود و مهارت دشواری در تنظیم هیجان برخوردارند بر روی امور کنترل بیشتری دارند و هر چه مشکلات روان شناختی و هیجانی زنان کمتر باشد احساس رضایت بیشتری از خود می کنند.
  کلیدواژگان: آموزش گروهی، امید درمانی، دشواری در تنظیم هیجان، شفقت به خود، زنان افسرده
 • لیلا نادری باغبانان، شیما پرندین* صفحات 75-91
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس بر اساس صفات شخصیت، منبع کنترل، حمایت اجتماعی و تاب آوری سالمندان مقیم در خانه سالمندان شهر کرمانشاه می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع روش تحقیق توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر را کلیه سالمندان مقیم در خانه سالمندان شهر کرمانشاه تشکیل می دهند. تعداد این سالمندان 770 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با فرمول حجم نمونه کوکران 256 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های (مقیاس نشانگان استرس سید خراسانی و صدقیانی (1377)، فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نیو (NEO-FFI)، کاستا و مک کری (1985)، مقیاس کنترل (درونی - بیرونی)، راتر (1967)، مقیاس حمایت اجتماعی (SS-A) واکس، فیلیپس، هالی، تامسون، ویلیامز و استوارت (1986)، مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)) بین آنان توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با توجه به فرضیه تحقیق، از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که آسیب پذیری در برابر استرس می تواند صفات شخصیت، منبع کنترل، حمایت اجتماعی و تاب آوری سالمندان را پیش بینی کند. لذا پیشنهاد می شود در مراکز سالمندان، آنها مورد حمایت اجتماعی بیشتری قرار بگیرند و مهارت های تاب آوری در سالمندان آموزش داده شود تا آسیب پذیری سالمندان در برابر استرس کاهش پیدا کند.
  کلیدواژگان: استرس، صفات شخصیت، منبع کنترل، حمایت اجتماعی، تاب آوری، سالمندان
 • مریم قاسمی* صفحات 92-106
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی کیفیت زندگی بر اضطراب و افسردگی ناشی از کووید-19 در زنان متاهل شهرستان اسلامشهر است. جامعه آماری در این پژوهش زنان متاهل شهرستان اسلامشهر می باشد و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده اند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه ها به صورت اینترنتی و آنلاین توزیع شده است. ابزارهای پژوهش عبارت است از 3 پرسشنامه که شامل پرسشنامه کیفیت زندگی، پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا و پرسشنامه افسردگی بک است. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به اینکه توزیع داده های بدست آمده نرمال نبودند از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون ناپارامتریک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی با اضطراب ناشی از کووید-19 همبستگی منفی و معنی داری برقرار است (0.681- =R)، بین کیفیت زندگی با افسردگی ناشی از کووید-19 همبستگی منفی و معنی داری برقرار است (0.751- =R). همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، کیفیت زندگی قادر به پیش بینی اضطراب و افسردگی ناشی از کووید-19 است (0.05> P).
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، اضطراب ناشی از کووید-19، افسردگی ناشی از کووید-19
 • هاشم جبرائیلی، رویا رضائی، شبنم داوودی زاده صفحات 107-121
  مقدمه
  با توجه به پیامدهای وخیم رفتار پرخطر برای فرد و جامعه و اهمیت بررسی این رفتارها با ابزارهای معتبر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه رفتار پرخطر، تکانشی و خود مخرب و راه اندازه های عاطفی رفتار پرخطر انجام شد.
  روش
  در یک پژوهش تحلیلی - مقطعی 401 فرد بزرگ سال از جمعیت عمومی شهرهای کرمانشاه (201 نفر) و سنندج (200 نفر) انتخاب و با استفاده از پرسشنامه رفتار پرخطر، تکانشی و خود مخرب و مقیاس رفتار تکانشی مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با به کارگیری آزمون های همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی و استفاده از نرم افزارهای SPSS-26 و Mplus-7 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آلفای کرونباخ و ضریب تنصیف سه بخش رفتار پرخطر، انگیزش عاطفی منفی و انگیزش عاطفی مثبت به ترتیب 91/0 و 91/0، 93/0 و 91/0 و 93/0 و 92/0 به دست آمد. ساختار عاملی قسمت رفتار پرخطر (RMSEA=0.02, CFI=0.98, TFI=0.98)، انگیزش عاطفی منفی (RMSEA=0.05, CFI=0.93, TFI=0.93) و انگیزش عاطفی مثبت (RMSEA=0.03, CFI=0.96, TFI=0.96) مورد تایید قرار گفت. همبستگی های مثبت بین حوزه های رفتار پرخطر و ابعاد تکانشگری از روایی ملاکی پرسشنامه حکایت داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از پایایی و روایی پرسشنامه حکایت داشت و با توجه به اینکه این ابزار با وجود نسبتا کوتاه بودن دامنه گسترده ای از رفتارهای پرخطر را مورد سنجش قرار می دهد، می تواند ابزار مناسبی برای استفاده در پژوهش و غربالگری باشد.
  کلیدواژگان: انگیزش عاطفی، تکانشگری، رفتار پرخطر، رفتار خود مخرب، ویژگی های روان سنجی
|
 • Zahra Sadat Alavi, Qazaal Zand Karimi * Pages 1-13
  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of integrated meta-diagnostic treatment on sensation seeking and fear of negative evaluation of girls affected by Instagram. The research design was quasi-experimental and within the framework of pre-test, post-test and follow-up plans with a control group. The statistical population consisted of 20 female students aged 15 to 18 in Tehran in 1399-1400 who were addicted to Instagram and their sensation seeking and fear of negative evaluation scores were higher than the cutoff score. Voluntary sampling was done in two groups of 10 people, experimental and control. The results of data analysis showed that the integrated meta-diagnostic intervention produced significant changes on sensation seeking and fear of negative evaluation between the experimental and control groups. Also, a significant difference between the experimental and control groups was revealed in the sensation-seeking subscales (experimentalism, adventure, boredom, avoidance of inhibition). The findings showed that the integrated meta-diagnostic treatment approach has been able to reduce excitement seeking and fear of negative evaluation in teenage girls on Instagram and subsequently reduce the desire to seek likes and approval in these people.
  Keywords: Instagram, Fear of Negative Evaluation, damaged girls, integrative transdiagnostic treatment, sensation seeking
 • Shahla Shaukatpour Lotfi * Pages 14-30

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of parent-child interaction training, attachment-based therapy and self-regulation skill training on preschool children's emotion control. This research was carried out in the form of a semi-experimental design on 48 preschool students of Islam Shahr with available sampling method and these people were randomly replaced in three experimental groups (n=36) and a control group (n=12). became Then the experimental groups were subjected to parent-child interaction training, attachment-based therapy and self-regulation skill training, and the control group did not receive any training. The data collection tool was the child's emotion management questionnaire (Ziman et al., 2001), which was administered before and after the training. Descriptive tables and statistical methods of one-way analysis of variance with differential scores of multivariate covariance analysis and Bonferroni's adjustment test were used to describe and analyze the collected data. The results show that, in the comparison between the influence of each of the experimental groups on reducing the differential score of emotional control of preschool children, the results of the effect size showed, respectively, the parent-child interaction training groups (ƞ=0.681), treatment based Attachment (0.630=2ƞ) and self-regulation skill (0.408=2ƞ) had the highest effect on reducing differential scores of emotional control of preschool children.

  Keywords: Self-regulation skill training, Attachment-based Therapy, parent-child therapy, emotion control
 • Fatemeh Torkashvand, Fatemeh Sadat Zahedi, Mahshid Izadi * Pages 31-43

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of positive psychology training on perceived social support and self-criticism in women heads of households.

  Materials and methods

  The method of this research is semi-experimental. The statistical population of this research includes all female heads of households in District 6 of Mashhad city, whose number is equal to 250 people. The sample of the present study includes 30 women heads of households who were selected voluntarily and available and randomly replaced in two experimental and control groups. The training group was trained and after the completion of the sessions and 2 months after the training, both groups answered the questionnaires. To measure the variables, Zimet et al.'s perceived social support questionnaires (1988) and Thompson and Zurov's (2004) self-criticism level scale have been used.

  Findings

  The findings show that positive psychology training was effective on the perceived social support and self-criticism of female household heads (P<0.05).

  Discussion

  From the findings of this research, it can be concluded that positive psychology training can reduce self-criticism and increase perceived social support in women, as a result, it can improve quality of life, life satisfaction, and mental and psychological well-being. increase in these people.

  Keywords: Positive Psychology, perceived social support, self-criticism, female heads of household
 • Ladan Tajeddini Pages 44-60

  Improving mental health and paying attention to the effect of color in classroom environments, as a space where students spend many hours, is one of the most positive steps towards matching aspects of the physical environment with the behaviors of the users of the space. Therefore, evaluating the effect of color on the mental health of students as the future builders of the country, who must have a very high level of mental health, has been the main goal of this research. The governing approach of this research is "applied" and interventional research. In order to measure the child's strengths and weaknesses, a questionnaire (SDQ) that has five subscales of emotional symptoms, behavior problems, hyperactivity-attention deficit, communication problems with peers and pro-social behaviors has been used.The findings showed that since the significance level for boys is lower than the significance level of 0.05, it can be said with 95% confidence that the mean hyperactivity symptoms of male students before and after coloring are different. But the significance level for girls is greater than the significance level of 0.05, so with 95% confidence it can be said that the mean hyperactivity symptoms of female students before and after coloring are not different. Finally, it can be concluded that the coloring of the classes had an effect on the signs of hyperactivity of male students, but it did not affect the signs of hyperactivity of female students.

  Keywords: mental health, hyperactivity, student, class, Color
 • Lida Lilabadi *, Seyyed Mohammad Tabatabai, Turan Nurani Qara Tape Pages 61-74
  The purpose of this research was to determine the effectiveness of group therapy-based skill training on the difficulty in regulating emotions and self-compassion in depressed middle-aged married women aged 35 to 50 years. Semi-experimental research method of pre-test and post-test type along with control group during a period of two months in 2019 among depressed women who referred to the health center of district 1 of Tehran. They were randomly selected. Hope therapy training adapted from Snyder's book (2002) was taught to the experimental group in 8 sessions of 90 minutes. Analysis of the findings using univariate covariance analysis showed that group training based on hope therapy increases self-compassion and reduces the difficulty in regulating emotions in the sample group. The results of the research indicate that women who have self-compassion and difficult skills in emotional regulation have more control over things, and the less psychological and emotional problems women have, the more satisfied they are with themselves.
  Keywords: group training, hope therapy, Difficulty in Emotion Regulation, self-Compassion, depressed women
 • Leila Naderi Baghbanan, Shima Parandin * Pages 75-91
  The purpose of the current research is to predict vulnerability to stress based on personality traits, source of control, social support and resilience of elderly residents in a nursing home in Kermanshah. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-survey research method of correlation type. The statistical population of the research is made up of all the elderly living in the nursing home of Kermanshah city. The number of these elderly people is 770, and 256 people were selected as a sample using the simple random sampling method and Cochran's sample size formula and questionnaires (Sayed Khorasani and Sedkiani's stress syndrome scale (1377), NEO-FFI short form (NEO-FFI), Costa and McCree (1985), control scale (internal-external), Rutter (1967), support scale Social (SS-A) Wax, Phillips, Holley, Thomson, Williams and Stewart (1986), Connor and Davidson (2003) Resilience Scale were distributed among them. Pearson correlation and multiple regression analysis were used to analyze the data in this research according to the research hypothesis. The results showed that vulnerability to stress can predict personality traits, locus of control, social support and resilience of the elderly. Therefore, it is suggested that they receive more social support in the elderly centers and resiliency skills should be taught to the elderly in order to reduce the vulnerability of the elderly to stress.
  Keywords: Stress, Personality traits, Locus of Control, social support, resilience, elderly
 • Maryam Ghasemi * Pages 92-106
  The aim of the present study is to predict the quality of life on anxiety and depression caused by covid-19 in married women of Islamshahr city. The statistical population in this research is the married women of Islamshahr city, and the sample size is estimated to be 384 people based on Morgan's table, which were selected by simple random sampling. Questionnaires have been distributed online. The research tools are 3 questionnaires, which include the quality of life questionnaire, the corona disease anxiety questionnaire, and the Beck depression questionnaire. The analysis of the information obtained from the questionnaires has been done at two levels of descriptive statistics and inferential statistics. The research findings were analyzed using SPSS version 26 software. Considering that the distribution of the obtained data was not normal, Spearman's correlation test and non-parametric regression analysis were used. The results of the research showed that there is a negative and significant correlation between the quality of life and anxiety caused by covid-19 (R = -0.681), and there is a negative and significant correlation between the quality of life and depression caused by covid-19 (r = -0.751). R). Also, according to the obtained results, the quality of life is able to predict anxiety and depression caused by covid-19 (P>0.05).
  Keywords: quality of life, anxiety caused by covid-19, depression caused by covid-19
 • Hashem Jabraeili, Roya Rezaei, Shabnam Davoudizadeh Pages 107-121
  Introduction
  Considering the serious consequences of high-risk behavior for the individual and society and the importance of investigating these behaviors with valid tools, the present study was conducted with the aim of investigating the psychometric properties and factor structure of the high-risk, impulsive, and self-destructive behavior questionnaire and the emotional measures of high-risk behavior.
  Method
  In a cross-sectional analytical study, 401 adults were selected from the general population of Kermanshah (201 people) and Sanandaj (200 people) and were measured using the risky, impulsive and self-destructive behavior questionnaire and the impulsive behavior scale. The data were analyzed by applying correlation tests and confirmatory factor analysis and using SPSS-26 and Mplus-7 software.
  Findings
  Cronbach's alpha and halving coefficient of three parts of risky behavior, negative emotional motivation and positive emotional motivation were 0.91, 0.91, 0.93, 0.91, 0.93 and 0.92, respectively. The factor structure of risky behavior part (RMSEA=0.02, CFI=0.98, TFI=0.98), negative emotional motivation (RMSEA=0.05, CFI=0.93, TFI=0.93) and positive emotional motivation (RMSEA=0.03, CFI=0.96, TFI= 0.96) was confirmed. Positive correlations between high-risk behavior domains and impulsivity dimensions indicated the criterion validity of the questionnaire.
  Conclusion
  The obtained results indicate the reliability and validity of the questionnaire, and considering that this tool measures a wide range of high-risk behaviors despite being relatively short, it can be a suitable tool for use in research and screening.
  Keywords: Emotional motivation, impulsivity, Risky Behavior, self-destructive behavior, psychometric characteristics