فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 81 (تابستان 1402)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حمید حقیقت*، فرشته رحیم زاده صفحات 1-20
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی هدف این مطالعه است. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی است. برای اندازه گیری نوآوری شرکت ها از میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 که شامل 1360 مشاهده می شود، به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. داده های مورد نیاز شرکت ها از گزارش های عملکرد سالانه و صورت های مالی حسابرسی شده در سایت کدال گردآوری شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نااطمینانی جریان نقد منجر به کاهش نوآوری در شرکت ها می شود و محدودیت مالی این رابطه را تشدید می کند. یافته های این مطالعه به این معناست که با افزایش محدودیت مالی در شرایط نااطمینانی جریان نقد، نوآوری در شرکت ها نیز کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: نااطمینانی جریان نقد، نوآوری شرکت، تحقیق و توسعه، محدودیت مالی
 • امنه گرامی*، سعیده اکرمیان، زهرا مومنی صفحات 21-29
  با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه برای رشد و شکوفایی اقتصاد و نظر به تاثیر منفی عدم شفافیت مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح سرمایه گذاری در این بازارها از یک سو و تاثیری که رقابت در بازار محصول میتواند بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی داشته باشد. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مخارج سرمایه ای بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی پرداختیم. انتظار میرود انجام این پژوهش خلاء و شکاف موجود در زمینه تاثیر مخارج سرمایه بر ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی را از بین برده و در توسعه ادبیات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار محصول کمک نموده و مشارکت علمی داشته باشد. همچنین انتظار میرود سرمایه گذاران سهام داران مدیران نهادهای قانون گذار و سایر استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مفید استفاده نمایند. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دو فرضیه تدوین شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از اول سال 1396 تا انتهای سال 1401 می باشد. نمونه اتخابی 113شرکت می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد مخارج سرمایه ای تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین مخارج سرمایه و ارزش شرکت تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: مخارج سرمایه ای، ارزش شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی
 • طاهره ستوده* صفحات 30-39
  نظارت عملیاتی یک فرایند مدیریتی است که به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد و عملیات یک سازمان، سیستم یا فرآیند استفاده می شود. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از نظارت عملیاتی بر بودجه که باعث افزایش مسیولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران سازمان های دولتی می شود. هدف از این تحقیق رتبه بندی و بررسی نقش نظارت عملیاتی در افزایش مسیولیت پاسخگویی عملیاتی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، حسابرسان، حسابداران سازمان های دولتی و اعضای هییت علمی دانشگاه های شهر زاهدان تشکیل داده، نمونه آن شامل120 نفر از مدیران، حسابرسان دیوان محاسبات، حسابداران بخش عمومی و اعضای هییت علمی که طبق جدول مورگان انتخاب شدند، تشکیل می دهند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسش نامه هست. آلفای کرون باخ برای پایایی پرسش نامه برابر 75% است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون T و برای رتبه بندی مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انجام نظارت عملیاتی باعث افزایش مسیولیت پاسخگویی عملیاتی می گردد. همچنین، طبق نتایج آزمون فریدمن رتبه بندی مولفه های پاسخگویی عملیاتی به ترتیب در رتبه اول اثربخشی، رتبه دوم کارایی و رتبه سوم اثربخشی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بخش عمومی، نظارت عملیاتی، پاسخگویی عملیاتی
 • علی خردمند، مرضیه غیاثی* صفحات 40-52
  هدف اصلی پروژه شناسایی تاثیر تیوری زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 می باشد که در این راستا در این پروژه؛ ساختار سرمایه شرکت (نسبت حقوق صاحبان سهام) و تغییرات ساختار سرمایه (تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته و ارزش گذشته بازار شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سال قبل) به عنوان متغیر مستقل می باشد. متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و نسبت دارایی های ثابت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری پروژه شامل 112 شرکت بوده است. روش پروژه از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در مبانی نظری روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی بهره گرفته شده است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. بر اساس نظریه زمان بندی بازار شرکت ها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می کنند. مدیریت؛ زمانی اقدام به انتشار سهام می کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. نتایج پروژه نشان داد ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تاثیر معکوس و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پروژه تیوری زمان بندی در بورس تهران را تایید نمی کنند.
  کلیدواژگان: نظریه زمان بندی بازار شرکت، ساختار سرمایه، انتشار سهام، ارزش بازار به ارزش دفتری
 • کامران زارع خفری، جعفر زرین* صفحات 53-71
  پژوهش حاضر به بررسی نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 137 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1393 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده انگیزه تقلب تاثیر معکوس دارد. راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده فرصت تقلب تاثیر معکوس دارد. راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده توجیه تقلب تاثیر معکوس دارد.
  کلیدواژگان: راهبری شرکتی، انگیزه تقلب، فرصت تقلب، توجیه تقلب
 • علیرضا اسکندری*، رقیه بالایی صفحات 72-87
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و مسیولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای پژوهش وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند.جامعه ی آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1394 تا 1400 می باشد.نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد مدیریت سود بر افشای مسیولیت اجتماعی شرکت تاثیری ندارد. اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و افشای مسیولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت دارد و در نهایت نتیجه آزمون فرضیه سوم نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین مدیریت سود و افشای مسیولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت دارد.مسیولیت اجتماعی شرکت ها به افشای اطلاعاتی می پردازد که سازمان ها در فضای کسب وکار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی انتظارات تجاری، اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و اجتماعی جامعه هستند. چرا که سازمان ها مسیولیت های بزرگی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان، اعتباردهندگان و به طور کلی تمامی ذینفعان خود بر عهده دارند افشای مسیولیت اجتماعی شرکت، توان تجزیه وتحلیل و دقت پیش بینی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، رقابت بازار محصول، کیفیت پیش بینی تحلیل مالی
 • الهام منصوری نیا*، سید حسین صالحی صفحات 88-111
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی است. برای دستیابی به هدف پژوهش ابتدا رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر سهامداران نهادی بر رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1400 می باشد. یافته-های پژوهش نشان داد که بین تفاوت دفتری مالیات وریسک سیستماتیک شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک کل شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین مالکیت نهادی تاثیری بر رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک خاص و کل شرکت ندارد.
  کلیدواژگان: تفاوت دفتری مالیات، ریسک شرکت، سهامداران نهادی
 • سعید هادیان قهفرخی*، مسعود هادیان قهفرخی صفحات 112-128
  عملکرد مالی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است و موجب نگرانی اصلی متصدیان کسب و کار در هر نوع سازمانی است زیرا عملکرد مالی دلالت بر سلامت سازمانی داشته و سرانجام موجب بقای آن است. ازعوامل موثر بر عملکرد مالی، می توان به مسیولیت اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی اشاره کرد. مسیولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. قابلیت مقایسه صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های اطلاعات حسابداری در نظر گرفته می شود، که به منظور کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مقایسه صورتهای مالی در تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1400 هستند که با روش حذف سامانمند درنهایت تعداد 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه پژوهش از طریق رگرسیون به روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، مسیولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر مثیت و معنادار دارد.قابلیت مقایسه صورت های مالی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد.قابلیت مقایسه صورت های مالی در تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی نقش واسطه ای مثبت و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، قابلیت مقایسه صورت های مالی، عملکرد مالی
 • فرشید خیرالهی، اعظم قربانی* صفحات 129-145
  نظام حسابداری و گزارشگری مالی از یک سو ابزاری برای ادای مسیولیت پاسخگویی مقامات منتخب مردم و از سوی دیگر به عنوان ابزاری برای ارزیابی مسیولیت پاسخگویی مقامات منتخب که از طریق شهروندان صورت می گیرد، عمل می کند. پاسخگویی و شفافیت اطلاعات مالی در دستیابی به اصلاحات موردنیاز برای شهروندان کشور (به عنوان ذینفعان خارجی) که توسط رهبران سازمان و کارمندان دولت (به عنوان ذینفعان داخلی) هدایت می شود، قابل توجه است. هدف از این پژوهش بررسی نقش پاسخگویی در تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمان‎های عمومی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است. اطلاعات لازم برای تحقیق، از طریق مطالعه مبانی نظری و پرسشنامه ای به حجم 140 نفر به دست آمده است که به شیوه تصادفی در میان حسابداران موسسات و دستگاه های اجرایی دولتی در سطح کشور در سال 1400 توزیع شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از تکنیک PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد و پاسخگویی تاثیر معنادار و مثبتی دارد؛ پاسخگویی بر عملکرد تاثیر مثبت و معنی دار دارد و همچنین پاسخگویی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد نقش میانجی دارد.
  کلیدواژگان: پاسخگویی، کیفیت گزارشگری مالی، عملکرد، سازمان‎های عمومی
 • اکرم رمضانی، سید عباس برهانی* صفحات 146-157

  هدف از این مطالعه شناخت ویژگی های محتوایی مقالات موجود در مجله «دانش حسابداری» وابسته به دانشگاه شهیدباهنر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی و توصیفی بوده و با استفاده از داده های موجود در «مجله دانش حسابداری» انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان روش اصلی پژوهش استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، کلیه مقالات منتشرشده در مجله دانش حسابداری از سال 1389 تا پایان سال 1401 می باشد که جمعا شامل 385عنوان مقاله می شود. در پژوهش حاضر با مراجعه به تک تک شماره ها و محتویات مقالات، اطلاعات لازم مانند نوع مقاله، جنسیت نویسندگان، وابستگی سازمانی، گرایش موضوعی و... جمع آوری و به کمک نرم افزار اکسل تحلیل گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 972نفر در نوشتن مقالات نقش داشته اند که80درصد آنان مرد و20درصد زن بوده اند. بررسی میزان مشارکت علمی نویسندگان در نگارش مقالات نشان می دهد که مقالات دو نویسنده ای با سهم حدود 50درصد در تولید مقالات بیشترین نقش را از لحاظ تعداد نویسندگان ایفا می کنند. پس از آن مقالات سه نویسنده ای حضور دارند (حدود 39درصد) و مقالات تک نویسنده ای کمترین فراوانی (حدود 3درصد) را به خود اختصاص داده اند. 30درصد از نویسندگان مقالات استادیار،20درصد دانشیار، 18درصد کارشناس ارشد و مابقی سطوح علمی، جایگاه پایین تری را کسب کرده اند. در بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان، دانشگاه الزهرا فعال ترین دانشگاه و دانشگاه های شیراز و تهران در رتبه های بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر موضوعی56درصد مقالات در حوزه حسابداری مالی، 17درصد حسابرسی، 10درصد حسابداری مدیریت، 8درصد حاکمیت شرکتی، 6درصد مالیات و 3درصد در سایر حوزه ها بوده است. نقش مردان نسبت به زنان در تولید مقالات این نشریه بیش از سه برابر است. 97درصد آثار حاصل کار گروهی و3درصد حاصل کار انفرادی است. استادیاران در جایگاه نخست تولید مقاله و پس از آن دانشیاران قرار دارند، این نتیجه احتمالا به دلیل مسایل مربوط به ترفیع پایه اساتید به خصوص استادیاران و دانشیاران است. نتایج کسب شده حاکی از آن است که اکثریت نویسندگان مقالات این نشریه، وابسته به مراکز علمی معتبر کشور می باشند و نیز این نتایج نشان از پایبندی نشریه به حوزه های تخصصی تعریف شده خود دارد، به طوریکه تمامی مقالات چاپ شده از لحاظ موضوعی در حوزه های تعریف شده برای نشریه قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، دانش حسابداری، مقالات حسابداری، مجله علمی
 • محسن صالحیون* صفحات 158-168
  در این تحقیق به بررسی رابطه بین اقلام صورت سود و زیان و بازده سهام شرکت ها پرداخته و آن را با رابطه اقلام صورت گردش وجوه نقد و بازده سهام مقایسه می کنیم. متغیر وابسته بازده سهام می باشد که عبارت از بازده ناشی از خرید و نگهداری سهام شرکت در یک دوره زمانی یکساله که چهار ماه بعد از آغاز سال مالی شروع می گردد می باشد. متغیرهای مستقل عبارتند از: سود قبل از مالیات و بهره هر سهم، سودخالص بعد از مالیات و قبل از اقلام غیر مترقبه هرسهم، سود خالص بعد از مالیات هر سهم، جریان های نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی هر سهم، جریانان های نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری هر سهم، جریان های نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی هر سهم، جریان های نقد ناشی از مالیات بر درآمد هر سهم، جریان های نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی هر سهم و کل جریان های نقدی هر سهم. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق سال های 1395 الی 1400 می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که همبستگی سودهای مختلف با بازده سهام نسبت به همبستگی بخش های مختلف صورت گردش وجوه نقد با بازده سهام بیشتر می باشد. در فرضیه دوم پیش بینی می شد که میزان همبستگی بین بازده سهام و سودهای گوناگون با افزایش اقلام تعهدی یا معوق نسبت به همبستگی جریانات نقدی با بازده سهام افزایش می یابد که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بازده سهام، سودهای مختلف، جریانات نقدی
 • محمد زارع بیدکی*، زینب زحمتکش، سهیلا شهرستانی صفحات 169-194
  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی می باشد و از نظر شیوه جمع آوری داده ها در گروه بندی پژوهش های پس رویدادی است که جهت آزمون فرضیه ها از شیوه همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق مدل لجستیک، استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1396 لغایت انتهای سال 1400 می باشد و نمونه مورد بررسی تحقیق، شامل 108 شرکت که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تاثیر معنادار دارد و توانایی مدیریت بر صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تاثیر معنادار دارد. همچنین توانایی مدیریت بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تاثیر معنادار ندارد، اما اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر چرخش حسابرس تاثیر معنادار دارد. از دیگر نتایج پژوهش آن است که توانایی مدیریت بر چرخش حسابرس تاثیر معنادار دارد و توانایی مدیریت بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و چرخش حسابرس تاثیر معنادار دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد به نفس بیش از حد (غرور)، توانایی مدیریت، تصمیمات تداوم فعالیت، گردش حسابرس، چرخش حسابرس
 • علی نصراللهی* صفحات 195-209
  مدیریت مخاطره امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه ای که بر متغیرهای مهم بازار همچون همزمانی قیمت سهام اثرگذار است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت مخاطره و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای بورسی بود. تحقیق مربوطه کاربردی و از نوع همبستگی است. اطلاعات مربوط به 122 شرکت در دوره زمانی 1399-1395 (به تفکیک صنعت دارویی، سیمان و کل صنایع منتخب) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه و با نرم افزار 18Spss و 6Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که مدیریت ریسک با همزمانی قیمت سهام شرکتهای بورسی به صورت کلی و در دو صنعت دارویی و سیمانی رابطه معناداری دارد. با توجه به افزایش ریسک های موجود در دهه اخیر، این تحقیق برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی سودمند است.
  کلیدواژگان: مدیریت مخاطره، همزمانی قیمت سهام، بورس
 • محمود معین الدین، محمد جعفری نجف آبادی*، سهیلا شهرستانی صفحات 210-226
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانایی شناختی و مهارت عددی بر موفقیت آموزشی دانشجویان رشته حسابداری شهرستان یزد در سال تحصیلی 1401-1402 است؛ بنابراین روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان رشته حسابداری شهرستان یزد است، تعداد 360 نفر با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند، داده های موردنیاز بر اساس دو پرسش نامه استاندارد توانایی شناختی و مهارت عددی گردآوری شد، تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار plss انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد؛ بین توانایی شناختی و موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می شود با تایید روابط فوق آموزش های اساسی در این دو مقوله از همان اویل کودکی و در کلیه مراحل تحصیلی موردتوجه متخصصین و برنامه ریزان قرار گیرد، همچنین متولیان رشته حسابداری در دانشگاه ها و حرفه نیز به این دستاورد توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: توانایی شناختی، موفقیت آموزشی، رشته حسابداری
 • امنه گرامی*، زهرا حیدری نیک، غزل قرخلوی نادری، مهتاب عزیزی بابا احمدی صفحات 227-238
  امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص میدهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است ونقش مهمی در دستیابی به اهداف، سیاستها و موفقیتهای شرکت دارد .بر این اساس در این مقاله به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که طی سال های 1396 تا 1401 در بورس فعال بوده اند. تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس طی این سال ها 636 شرکت می باشد. بدلیل حجم نمونه بالا و برای انتخاب حجم نمونه مناسب از روش غربالگری یا حذف سیستماتیک استفاده می شودبه منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دو فرضیه تدوین شد. نتایج نشان داد مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت تاثبیر داشته (تایید فرضیه اول پژوهش) و همچنین اندازه شرکت تاثیر معکوس بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها دارد (تایید فرضیه دوم پژوهش).
  کلیدواژگان: سرمایه در گردش، سودآوری، اندازه شرکت
 • محمدحامد خان محمدی، فاطمه ساعدی* صفحات 239-253

  رابطه افشای مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت با ریسک سقوط قیمت سهام به دلیل اثرات نظارتی، اثرات غیرمستقیم و اثرات نامشخص برخی از عوامل مداخله گر پیچیده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه افشای مسیولیت پذیری اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر عملکرد شرکت می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 168 شرکت در بازه زمانی 1393-1400 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد بین افشای مسیولیت پذیری اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی وجود دارد؛ اما این رابطه معنی دار نیست؛ همچنین عملکرد شرکت بر رابطه بین افشای مسیولیت پذیری اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیرگذار نیست. این رابطه منفی مطابق با نظریه تعادل است که نشان می دهد شرکت هایی که به طور فعال مسیولیت اجتماعی خود را انجام می دهند، احتمال بیشتری دارد که اطلاعات بیشتری را منتشر کنند و شفافیت را افزایش داده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: افشای مسئولیت پذیری اجتماعی، ریسک سقوط قیمت سهام، عملکرد شرکت
 • پری دلگشا*، محمدابراهیم راعی عزآبادی صفحات 254-268

  هدف تیوری ها و موضوعات مالی شرکت، تعیین بهترین استراتژی های سرمایه گذاری برای یک واحد تجاری است که شامل تاکتیک ها و استراتژی های بلندمدت و کوتاه مدت است. مدیریت سرمایه در گردش بخشی از برنامه ریزی کوتاه مدت است که هدف آن یافتن یک مبادله بهینه بین سودآوری و ریسک است. هدف این پژوهش نقش محدودیت مالی در تعیین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 141 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین سرمایه در گردش و محدودیت مالی با عملکرد مالی شرکت، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد نقش تعدیلگر محدودیت مالی بر رابطه سرمایه در گردش و عملکرد مالی، اگرچه منفی است، اما معنی دار نیست.

  کلیدواژگان: محدودیت مالی، سرمایه در گردش، عملکرد مالی
 • رضا کیهانی حکمت *، عبدالرضا رمضان زاده برکی صفحات 269-282

  گسترش پلتفرم های تجارت الکترونیک در سالهای اخیر چشم انداز خرده فروشی را دگرگون و دموکراتیک کرد. آنچه در مورد پلتفرم های تجارت الکترونیکی در مقابل خرده فروشان تک برند و یا خرده فروشان تک فروشنده منحصر به فرد است، این است که فروشندگان زیادی وجود دارند که محصولات مشابه را ارایه میدهند و در یک رده مشابه رقابت میکنندبا توجه به اکوسیستم پیچیده پلتفرم های با شرکت کنندگان متنوع و تصمیمات ظریف مشتری در آنها، شناسایی نقش های توانایی بازاریابی و معروفیت برند همچنان چالش برانگیز است بنا به تفاسیر بالا ما در این تحقیق به توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند و چرخش مشتری در پلتفرم های تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) می پردازیم. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مشتریان پتلفرم الکترونیکی دیجی استایل بودند که با توجه به نامحدود بودن تعداد مشتریان و بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به صورت الکترونیکی و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.روش گردآوری داده ها شامل دو دسته روش کتابخانه ای و میدانی میباشد. در بخش کتابخانه ای از مطالعه متون، کتب، مقالات در جهت گردآوری پیشینه پژوهش و در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.در جهت تحلیل داده ها از دو دسته آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در جهت نمایش اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه از جداول، نمودار، شاخص های مرکزی و در جهت آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه بین متغیرها و تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با کمک نرمافزارهای SPSS 23 و SMART PLS استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان دادند بین معروفیت برند و چرخش مشتری رابطه معناداری وجود دارد، همسویی دارد.خاستگاه تمامی اهداف و برنامه ها و اقدامات سازمانی در مفهوم نوین بازاریابی به طور اعم بازار و به طور اخص مشتری است. رضایت و خرسندی مشتری قله آمال و اهداف سازمانی است. کسب سود و به حداکثر رساندن آن هدف نیست بلکه پاداش، نیل به رضایت و خشنودی مشتری است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، معروفیت برند، چرخش مشتری، پلتفرم های الکترونیک
 • فریبا میرزاپور * صفحات 283-300

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر افشای مسیولیت اجتماعی بر رابطه بیش اطمینانی مدیران و خطر سقوط قیمت سهام می پردازد . این پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد . جامعه آماری پژوهش ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک ، 122 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1395 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند . روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین بیش اطمینانی از طریق مخارج سرمایه ای و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد . بین افشای مسیولیت اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد .

  کلیدواژگان: خطر سقوط قیمت سهام، بیش اطمینانی مدیران، افشای مسیولیت اجتماعی
 • سارا فتاحی، سارا السادات پارسامقدم، آزاده کهزادی طهنه * صفحات 301-313

  پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت می پردازد.این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد 384 نفر تعیین گردید که در نهایت تعداد 164 پرسشنامه از حسابرسان و تعداد 158 عدد از استفاده کنندگان جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون لون و تی دو نمونه مستقل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دو گروه، شکاف انتظارات در مورد مفهوم سطح اهمیت حسابرسی وجود داشته و هر دو گروه حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها معتقدند که عواملی مانند وجود دستورالعمل و رهنمود کمی برای تعیین سطح اهمیت، افشای سطح اهمیت در گزارش های حسابرسی و آموزش بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها در خصوص مفهوم سطح اهمیت، تاثیرگذار است. تاکنون به طور مشخص در حوزه تفاوت انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها در حوزه سطح اهمیت و عوامل موثر بر آن، پژوهش داخلی انجام نشده است، لذا می توان این مسیله را دال بر نوآوری موضوع و کاربردی بودن نتایج آن در سطح گسترده دانست.

  کلیدواژگان: سطح اهمیت، کاهش شکاف انتظارات، گزارش های حسابرسی، آموزش
|
 • Hamid Haghighat *, Fereshte Rahimzade Pages 1-20
  The purpose of this research is to investigate the relationship between cash flow uncertainty and company innovation with the moderating role of financial constraints. The present study is a correlational descriptive research. The amount of investment in research and development has been used to measure the innovation of companies. In this study, using the information of 136 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during a 10-year period from 1391 to 1400, which includes 1360 observations, the hypotheses have been tested. The data required by the companies is collected from annual performance reports and audited financial statements on the Kodal site. In order to test the hypotheses, the panel data econometric technique and Eviuse software have been used. The findings show that the uncertainty of cash flow leads to a decrease in innovation in companies, and financial constraints intensify this relationship. The findings of this study mean that with the increase of financial restrictions in cash flow uncertainty, innovation in companies also decreases.
  Keywords: cash flow uncertainty, Corporate innovation, research, development, Financial Constraints
 • Amaneh Gerami *, Saeedeh Akramiyan, Zahra Momeni Pages 21-29
  Considering the importance of investing in the capital markets for the growth and prosperity of the economy and regarding the negative impact of lack of financial transparency and information asymmetry on the level of investment in these markets on the one hand and the effect that competition in the product market can have on reducing information asymmetry be Therefore, in this research, we examined the impact of capital expenditures on the value of the company with emphasis on information asymmetry. It is expected that conducting this research will eliminate the gap and gap in the field of the impact of capital expenditure on company value and information asymmetry and help in the development of literature related to information asymmetry and product market competition and have a scientific contribution. It is also expected that investors, shareholders, managers of legislative institutions and other users will use the results of this research in making informed and useful decisions. In order to achieve the general goal of the research, two hypotheses were formulated. The statistical population of this research includes all companies present in the Tehran Stock Exchange from the beginning of 2016 to the end of 2015. The selected sample is 113 companies. The results of the hypotheses test show that capital expenditures have a positive effect on the value of the company. Also, information asymmetry does not affect the relationship between capital expenditure and company value.
  Keywords: Capital Expenditure, Firm Value, Information Asymmetry
 • Tahereh Sotudeh * Pages 30-39
  Operational monitoring is a management process that is used to review and evaluate the performance and operations of an organization, system or process. One of the proposed solutions for the better use and management of the budget is the use of operational monitoring of the budget, which increases the operational responsibility of the managers of government organizations. The purpose of this research is to rank and examine the role of operational supervision in increasing the responsibility of operational accountability. The statistical population of the research is made up of all the managers, auditors, accountants of government organizations and faculty members of the universities of Zahedan city, the sample includes 120 managers, auditors of the Court of Accounts, public sector accountants and faculty members who were selected according to Morgan's table. The tool used in this research is a questionnaire. Cronbach's alpha for the reliability of the questionnaire is equal to 75%. T-test was used to test the research hypotheses and Friedman's test was used to rank the components. The results of the research show that conducting operational monitoring increases the responsibility of operational accountability. Also, according to the results of the Friedman test, the ranking of the components of operational accountability is placed in the first rank of effectiveness, the second rank of effectiveness and the third rank of effectiveness.
  Keywords: Public Sector, Operational Supervision, Operational Accountability
 • Ali Kheradmand, Marzieh Ghiasi * Pages 40-52
  The main purpose of this study is to identify the effect of stock market scheduling theory on the capital structure of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1394 to 1398, which in this regard; The company's capital structure (equity ratio) and changes in capital structure (changes in equity ratio) as dependent variables and past market value of the company (market value to book value ratio of the previous year) are independent variables. Company size, profitability, and fixed asset ratio variables are considered as control variables. The statistical sample of the research included 112 companies. The research method is descriptive-correlation with applied approach. The method of collecting information is based on theoretical methods from the library method and in the hypothesis testing section from the method of documenting financial statements. In general, the hypothesis testing method is a multiple correlation and regression method.According to the market timing theory, companies determine the time of issuance of shares based on the stock price in the market. Management issues stocks when the ratio of market value to corporate stock value is high. The results of the study showed that the company's past values (ratio of market value to book value) have a significant and significant effect on capital structure, changes in capital structure and issuance of shares. In general, the results of the research do not confirm the scheduling theory in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Company Market Scheduling Theory.Capital Structure, Stock Distribution, Market Value to book Value
 • Kamran Zare Khafri, Jafar Zarrin * Pages 53-71
  The present study examines the role of corporate governance in fraud factors. This research is practical in terms of purpose, and from the point of view of correlation methodology, it is causal type (post-event). The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and using the systematic elimination sampling method, 137 companies were selected as the research sample in the 7-year period between 1393 and 1399. The method used to collect information is a library, and the relevant data for measuring the variables were collected from the Kodal website and the financial statements of the companies, and basic calculations were made in Excel, then Stata software was used to test the research hypotheses. The results of the research show that corporate governance has an inverse effect on financial ratios that indicate fraud motivation. Corporate governance has a negative effect on financial ratios indicating the opportunity for fraud. Corporate governance has the opposite effect on financial ratios indicating the justification of fraud.
  Keywords: Corporate Governance, fraud motive, fraud opportunity, fraud justification
 • Alireza Eskandari *, Roghaye Balaei Pages 72-87
  The purpose of this research is to investigate the effect of the moderator role of audit quality on the relationship between income management and social responsibility in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The information obtained in relation to the variables of the research was entered into an Excel spreadsheet and then analyzed using Eveyuz software. Corporate social responsibility has no effect. The size of the audit firm has a positive effect on the relationship between profit management and corporate social responsibility disclosure, and finally, the third hypothesis test showed that the auditor's expertise in the industry has a positive effect on the relationship between corporate profit management and corporate social responsibility disclosure. Corporate social responsibility discloses information that organizations act on in their business environment and are responsive to the commercial, economic, legal, ethical, environmental and social expectations of society. Because organizations have great responsibilities towards their employees, shareholders, customers, government, suppliers, creditors, and in general, all their stakeholders, the disclosure of the company's social responsibility improves the ability of analysis and prediction accuracy.
  Keywords: Financial Reporting Quality, product market competition, financial analysis forecasting quality
 • Elham Mansourinia *, Seyed Hossein Salehi Pages 88-111
  The purpose of this research is to investigate the relationship between book tax difference and company risk, emphasizing the moderating role of institutional shareholders. To achieve the goal of the research, first, the relationship between the book tax difference and the company's risk was investigated. Then, the influence of institutional shareholders on the relationship between book tax difference and company risk was investigated. The statistical sample of this research includes 102 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2016. The findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between the accounting difference of tax and the systematic risk of the company. But there is no significant relationship between the book tax difference and the risk of the whole company. Also, institutional ownership has no effect on the relationship between the book difference of tax and specific risk and the whole company.
  Keywords: Tax book difference, Corporate Risk, institutional shareholders
 • Saeed Hadiyan *, Masoud Hadiyan Ghahfarokhi Pages 112-128
  Financial performance has always been one of the topics raised in the field of financial literature and is the main concern of business managers in any type of organization because financial performance indicates organizational health and ultimately causes its survival. Social responsibility and comparability of financial statements can be mentioned among the factors affecting financial performance. Social responsibility is a set of duties and obligations that the organization must perform in order to preserve and care for and help the society in which it operates. The comparability of financial statements is considered as one of the most important features of accounting information, which is known to help investors make informed decisions. The purpose of this research is to investigate the mediating role of comparing financial statements in the impact of corporate social responsibility on financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this research is the member companies of Tehran Stock Exchange from 1393 to 1400, and finally 120 companies were examined by systematic elimination method. The research hypothesis was investigated through regression using the generalized least squares method. According to the obtained results, corporate social responsibility has a positive and significant effect on financial performance and comparability of financial statements. Comparability of financial statements has a positive and significant effect on financial performance. Comparability of financial statements has a positive and significant mediating role in the impact of corporate social responsibility on financial performance.
  Keywords: corporate social responsibility, comparability of financial statements, financial performance
 • Farshid Kheriollahi, Azam Ghorbani * Pages 129-145
  Accountability and transparency of financial information in achieving the necessary reforms for the citizens of the country (as external stakeholders) led by the leaders of the organization and government employees (as internal stakeholders) is remarkable. The purpose of this study is to investigate The Role of Accountability in Determining the Relationship between Financial Reporting Quality and the Performance of Public Organizations. The research method is descriptive; In terms of examining how variables affect, and is applied in terms of purpose. The necessary information for the research was obtained through the study of theoretical foundations and a questionnaire. Based on the method of Hayer et al. (2018), the sample size included 140 questionnaires that were randomly distributed among the accountants of institutions and government executive bodies in the yair 1400.; and Structural equation modeling using PLS technique has been used to analyze the data. The results of data analysis showed The quality of financial reporting has a significant and positive effect on performance and accountability; Accountability has a positive and significant effect on performance and also accountability has a mediating role on the relationship between financial reporting quality and performance.
  Keywords: Accountability, Financial Reporting Quality, performance, Public Organizations
 • Akram Ramezani, Seyyed Abbas Borhani * Pages 146-157
  Objective

  This study aim to identify the content characteristics of the articles in "Accounting Knowledge" magazine affiliated with Shahid Bahonar University of Kerman.

  Methods

  The current research is a qualitative and descriptive type of research and has been conducted using the data available in "Accounting Knowledge Magazine". In order to analyze the data, content analysis technique has been used as the main research method. Content analysis is one of the types of research methods that are used to systematically analyze the connections between existing sources. The population investigated in this research is all the articles published in the Journal of Accounting Knowledge from 1389 to the end of 1401, which includes a total of 385 article titles. In the current research, by referring to each issue and content of the articles, the necessary information such as the type of article, the gender of the authors, organizational affiliation, subject orientation, etc., was collected and analyzed with the help of Excel software.

  Results

  The findings of the research indicate that 972 people were involved in writing articles, 80% of them were men and 20% were women. Examining the amount of scientific participation of authors in writing articles shows that two-authored articles with a share of about 50% in the production of articles play the largest role in terms of the number of authors. 30% of the authors of assistant professor articles and the rest of the scientific levels have obtained a lower position. In the study of the authors' organizational affiliation, Al-Zahra University is the most active university and Shiraz and Tehran universities are in the next ranks of creating works. In terms of subject matter, 56% of the articles were in the field of financial accounting and the rest were in other fields.

  Conclusion

  The role of men compared to women in the production of articles in this magazine is more than three times. 97% of the works are the result of group work and 3% are the result of individual work. Assistant professors are in the first position of article production, this result is probably due to issues related to the promotion of professors, especially assistant professors. The obtained results indicate that the majority of the authors of the articles in this journal are affiliated with the prestigious scientific centers of the country, and these results show the commitment of the journal to its defined specialized areas, so that all the published articles are thematically placed in the areas defined for the journal.

  Keywords: content analysis, Accounting Knowledge, accounting articles, Scientific Journal
 • Mohsen Salehioon * Pages 158-168
  In this research, we examine the relationship between profit and loss statement items and stock returns of companies and compare it with the relationship between cash flow statement items and stock returns. The dependent variable is stock return, which is the return resulting from the purchase and holding of the company's shares in a one-year time period that begins four months after the beginning of the financial year. The independent variables are: profit before tax and interest per share, net profit after tax and before unexpected items per share, net profit after tax per share, cash flows from operating activities of each share, cash flows from investment activities of each share. share, cash flows from financing activities per share, cash flows from income tax per share, cash flows from returns on investments and interest paid for financing per share, and total cash flows per share. The spatial scope of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the temporal scope of the research is the years 1395 to 1400. Regression method has been used to test research hypotheses. The findings of the research show that the correlation of different profits with stock returns is more than the correlation of different parts of the cash flow statement with stock returns. In the second hypothesis, it was predicted that the correlation between stock returns and various profits would increase with the increase of accruals or deferred items compared to the correlation of cash flows with stock returns, which was not confirmed.
  Keywords: stock returns, various earning, Cash Flows
 • Mohammad Zare Bidoki *, Zeinab Zahmatkesh, Soheila Shahrestani Pages 169-194
  The purpose of this research is to investigate the effect of pride and management ability on the decisions of continuity of activity and auditor turnover in companies. In terms of its purpose, this research is a part of applied research, and in terms of the method of data collection, it is in the grouping of post-event research, which aims to test hypotheses from the method of correlation between variables and multivariate regression equations through The logistic model is used. The statistical population of the research is all manufacturing companies admitted to the Tehran Stock Exchange from the beginning of 2016 to the end of 1400, and the research sample includes 108 companies that were selected using the systematic elimination method. The results of the research show that managers' overconfidence has a significant effect on the issuance of the audit report containing the business continuity clause and management ability has a significant effect on the issuance of the audit report containing the business continuity clause. Also, management ability does not have a significant effect on the relationship between managers' overconfidence and issuing an audit report containing a going concern clause, but managers' overconfidence has a significant effect on auditor turnover. Another result of the research is that management ability has a significant effect on auditor turnover and management ability has a significant effect on the relationship between managers' overconfidence and auditor turnover.
  Keywords: Overconfidence (arrogance), management ability, going concern decisions, auditor turnover, auditor rotation
 • Ali Nasrollahi * Pages 195-209
  Today, risk management is of great importance in such a way that it affects important market variables such as the simultaneity of stock prices. The purpose of this research was to investigate the relationship between risk management and stock price synchronization in listed companies. The relevant research is applied and correlational. The information related to 122 companies in the time period of 2015-2019 (separating the pharmaceutical industry, cement and all selected industries) have been analyzed to investigate the relationship between the variables to test the research hypothesis. The collected data were calculated using Excel software and analyzed with 18Spss and 6Eviews software. The findings showed that risk management has a significant relationship with the coincidence of stock prices of listed companies in general and in both the pharmaceutical and cement industries. Considering the increase of existing risks in the last decade, this research is beneficial for investors and financial analysts.
  Keywords: Risk Management, Stock Price Synchronization, exchange
 • Mahmoud Moeinaldin, Mohammad Jafarinajafadhdi *, Soheila Shahrestani Pages 210-226
  The purpose of this research is to investigate the effect of cognitive ability and numerical skills on the educational success of accounting students in Yazd city in the academic year 1401-1402; Therefore, the research method is correlation type and the statistical population includes all accounting students in Yazd city, 360 people were selected as a sample using the Cochran sampling method, the required data were collected based on two standard questionnaires of cognitive ability and numerical skills, data analysis It was done using plss software. Findings show; There is a positive and significant relationship between the cognitive ability and the educational success of accounting students, therefore, by confirming the above relationships, it is suggested that basic education in these two categories from early childhood and in all educational stages should be considered by experts and planners, as well as the guardians of the accounting field. Universities and professions should pay attention to this achievement.
  Keywords: cognitive ability, Educational Success, accounting field
 • Amaneh Gerami *, Zahra Heidarinik, Ghazal Gharkholvi Naderi, Mahtab Azizi Baba Ahmadi Pages 227-238
  Today, in all business units, working capital accounts for the majority of the company's capital, and therefore, working capital management is one of the important duties of the financial manager of the company and plays an important role in achieving the goals, policies and successes of the company. The article investigated the effect of working capital management on the profitability of the company with emphasis on the size of the company. The statistical population of this research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, which were active in the stock exchange between 2016 and 2016. The total number of companies admitted to the stock exchange during these years is 636 companies. Due to the large sample size and to select the appropriate sample size, screening or systematic exclusion method is used, in order to achieve the general goal of the research, two hypotheses were formulated. The results showed that working capital management had an effect on the company's profitability (confirmation of the first hypothesis of the research) and also that the size of the company has an inverse effect on the relationship between working capital management and profitability of the companies (confirmation of the second hypothesis of the research).
  Keywords: working capital, Profitability, Company Size
 • MohammadHamed Khanmohammadi, Fatemeh Saedi * Pages 239-253

  The relationship between corporate social responsibility disclosure and stock price risk is complex due to regulatory effects, indirect effects, and uncertain effects of some intervening factors. The purpose of this research is to investigate the relationship between social responsibility disclosure and stock price risk, considering the role of the company's performance moderator. The information required for this study is taken from the financial statements of 168 companies in the period 1393-1400. In terms of purpose, the research is part of applied research and the research method is correlational in terms of nature and content, and panel analysis has been used to analyze the hypothesis. The results showed that there is a negative relationship between the disclosure of social responsibility stock price risk; But this relationship is not significant; Also, the company's performance does not affect the relationship between social responsibility disclosure and stock price risk. This negative relationship is consistent with the balance theory, which suggests that companies that actively practice their social responsibility are more likely to disclose more information, increasing transparency and reducing information asymmetry.

  Keywords: Social Responsibility Disclosure, stock price risk, Company’s Performance
 • Pari Delgosha *, MohammadEbrahim Raei Azabadi Pages 254-268

  The purpose of corporate finance theories is to determine the best investment strategies for a business unit, which includes long-term and short-term tactics and strategies. Working capital management is a part of short-term planning that aims to find an optimal trade-off between profitability and risk. The purpose of this research is the role of financial constraints in determining the relationship between working capital and financial performance of companies accepted in the capital market of Iran. The information required for this study is taken from the financial statements of 141 companies in the period 1391-1400. In terms of purpose, the research is part of applied research and the research method is correlational in terms of nature and content, and panel analysis has been used to analyze the hypothesis. The results of the research hypotheses test showed that there is a negative and significant relationship between working capital and financial constraints with the company's financial performance. The results also showed that the moderating role of financial constraints on the relationship between working capital and financial performance, although negative, is not significant.

  Keywords: Financial Constraints, working capital, financial performance
 • reza keyhani hekmat *, abdolreza ramazan zadeh barki Pages 269-282

  The proliferation of e-commerce platforms in recent years has transformed and democratized the retail landscape. What is unique about e-commerce platforms versus single-brand or single-vendor retailers is that there are many sellers offering similar products and competing in the same category, given the complex ecosystem of platforms with diverse participants. and subtle customer decisions in them, identifying the roles of marketing ability and brand reputation is still challenging, based on our above interpretations in this research on seller marketing ability, brand reputation and customer turnover in e-commerce platforms (case study: DigiKala Company) let's pay The statistical population of the present study included all the customers of Digistyle electronic platform, and due to the unlimited number of customers and based on Cochran's formula, 384 people were selected electronically and with available sampling method. The data collection method includes two categories of library method and It is a field. In the library section, the study of texts, books, and articles was used to collect the background of the research, and in the field section, a standard questionnaire tool was used. In order to analyze the data, two categories of descriptive and inferential statistics were used. In order to display the demographic information of the sample members from tables, graphs, central indices and to test the research hypotheses, Pearson correlation coefficient was used to evaluate the relationship between the variables and analyze the research hypotheses using the structural equation model with the help of SPSS 23 and SMART PLS software. The results of this research showed that there is a significant relationship between brand fame and customer turnover, there is an alignment. The origin of all goals, plans and organizational actions in the new concept of marketing is the market in general and the customer in particular. Customer satisfaction is the pinnacle of organizational goals and hopes. Earning profit and maximizing it is not the goal, but the reward is the satisfaction of the customer.

  Keywords: Marketing, brand reputation, customer turnover, electronic platforms
 • fariba mirzapor * Pages 283-300

  The present study examines the effect of social responsibility disclosure on the relationship between managers' overconfidence and the risk of falling stock prices. This research is practical in terms of purpose, and from the point of view of correlation methodology, it is of causal type (post-event). The statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and using the systematic elimination sampling method, 122 companies were selected as the research sample in the 6-year period between 2015 and 2015. The method used to collect information is a library, and the relevant data for measuring the variables were collected from the Kodal website and the financial statements of the companies, and basic calculations were made in Excel, then Stata software was used to test the research hypotheses. The results of the research show that there is an inverse and significant relationship between overconfidence through capital expenditures and the risk of falling stock prices. There is an inverse and significant relationship between the disclosure of social responsibility and the risk of falling stock prices.

  Keywords: The risk of falling stock prices, overconfidence of managers, disclosure of social responsibility
 • sara fatahi, sara sadat parsa moghadam, Azadeh Kohzadi Tahne * Pages 301-313

  The present study investigates the factors affecting the reduction of expectations gap between auditors and users of audit reports regarding the concept of Materiality Level level.
  The research is a survey and the statistical sample was determined using Cochran's formula with unknown society. Finally, 164 questionnaires from auditors and 158 users were collected. Data were analyzed using two-sample t-test and Levon's test. The results show that there is a gap in expectations between the two groups regarding the concept of audit Materiality level and both auditors and reporters believe that factors such as the existence of guidelines and quantitative guidance for determining the level of importance, disclosure of the level of importance in audit reports, and training on Reducing the gap in expectations between auditors and users of reports on the concept of Materiality level is significant. So far, no internal research has been conducted specifically on the difference between auditors 'and users' expectations regarding the level of importance and factors affecting it.

  Keywords: Materiality level, Expectations gap reduction, Audit reports, Materiality level disclosure, Education