فهرست مطالب

نامه آموزش عالی - پیاپی 61 (بهار 1402)
 • پیاپی 61 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد علی پور*، مهدی علیپور، سیدعلیرضا قاسمی صفحات 7-23
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از یادگیری به شیوه کلاس معکوس مجازی است.

  روش پژوهش:

   این پژوهش به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 84 نفر از دانشجو معلمان رشته دبیری دانشگاه فرهنگیان بیرجند بود. با توجه به ماهیت پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که با مصاحبه نیمه ساختاریافته 10 نفر از دانشجومعلمان درنیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400، داده های اخذشده به اشباع رسید. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش کلایزی و از نرم افزار مکس کیودا 11 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از تجارب دانشجومعلمان در 7 مضمون اصلی شامل ارتقاء سواد دیجیتال، تحول در یادگیری، ارتباطات آموزشی و روابط بین فردی، پیامدهای تربیتی و رفتاری، متناسب و شخصی سازی یادگیری، مدیریت دانش و چالش های فناوری دسته بندی شد.

  نتیجه گیری

  تجارب زیسته دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان نشان داد که کلاس معکوس مجازی، سبب تحول در یادگیری آن ها شده است؛ به گونه ای که دانشجویان یادگیری خود را متناسب با ویژگی های شخصی و سرعت خود هدایت کرده و در حوزه مدیریت دانش اقدامات مثبتی انجام داده اند. سطوح ارتباطات آموزشی و روابط بین فردی و سواد دیجیتال آن ها افزایش پیدا کرده است. همچنین کلاس معکوس مجازی پیامدهای تربیتی و رفتاری در ابعاد مثبت و منفی برای دانشجومعلمان به همراه داشته است.

  کلیدواژگان: مجازی، کلاس معکوس، آموزش، یادگیری، دانشگاه فرهنگیان
 • امین قنبری، طیبه عباسی* صفحات 24-44
  هدف

  هدف این مطالعه، بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش یک پژوهش کیفی است که از روش بررسی تاریخی استفاده کرده است. شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای بوده است به این صورت که مستندات قانونی مربوط به پذیرش دانشجو (با تاکید بر اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش‎ های مجلس، سازمان سنجش آموزش کشور و منابع تاریخی) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند.

  یافته ها

  این پژوهش به طور کلی چهار دوره را برای پذیرش دانشجو در ایران نشان می دهد: 1- دوره سنجش و پذیرش توسط دانشکده ها و دانشگاه ها (1313 تا 1348)؛ 2- دوره سنجش توسط سازمان سنجش و پذیرش توسط دانشگاه ها (1348 تا 1359)؛ 3- دوره سنجش و پذیرش توسط سازمان سنجش (1361 تا 1386)؛ 4- دوره سنجش توسط سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش و پذیرش توسط سازمان سنجش (1386 تا کنون).  همچنین در طی این دوره ها سهمیه های بسیاری به برخی داوطلبان اختصاص یافت که می توان آن ها را در پنج نوع سهمیه های جغرافیایی، سهمیه های انقلابی و ایثارگری، سهمیه های سازمانی (صنفی)، سهمیه های فردی (جایزه ای) و سهمیه های جنسیتی دسته بندی نمود.

  نتیجه گیری

    در پایان پس از بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران، نتیجه گیری شد که اگرچه در ابتدا بیشتر تحولات در رابطه با چگونگی گزینش دانشجو بود اما رفته رفته با بیشتر شدن بازیگران گزینش دانشجو به خصوص در دوره بعد از انقلاب، اختلافات بیشتر بر سر چه کسی شد.

  کلیدواژگان: پذیرش دانشجو، بررسی تاریخی، سهمیه، چه کسی، چگونگی
 • مهرنوش میرزایی بافتی*، سیما ساور سفلی، مسعود فهرستی ثانی، صفت الله رحمانی اندبیلی، پریسا کرباسی، آرمان بخشی جهرمی صفحات 45-59
  هدف

  در این تحقیق سعی شده است که برای اولین بار در کشور کارایی پژوهشی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دراجرای پایان نامه های دانشجویی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  روش پژوهش: 

  برای تعیین کارایی واحدهای تحقیقاتی در اجرای  پایان نامه های دانشجویی از تحلیل پوششی داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج تحقیق میزان کارایی اجرای پایان نامه های دانشجویی دکترا و ارشد در تولید مقالات علمی، یافته های قابل ترویج و دستاوردهای قابل تجاری در واحدهای تحقیقاتی کشور عدد مطلوبی برآورد شده است. بیش از 50 درصد واحدهای تحقیقاتی 100 درصد کارایی در اجرای پایان نامه های دکتری و حدود 42 درصد واحدها نیز 100 درصد کارایی در اجرای پایان نامه های ارشد دارند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج الگوسازی و فرهنگ سازی بین اعضای هیات علمی و مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به گونه ای انجام گیرد که تعداد مشاوره یا راهنمایی پایان نامه برای آنان یا واحدهای تحقیقاتی در اولویت نباشد بلکه در راستای کارایی بیشتر و افزایش کیفیت، بروندادهای تحقیقات در اولویت این مراکز و اعضای هیات علمی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کارایی، پایان نامه دانشجویی، مدل DEA
 • فرهاد حیدری، فرانک موسوی*، مریم اسلام پناه، الهام کاویانی صفحات 60-82
  هدف

  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی مدل "رهبری نوکیش" در مدیریت مراکز آموزش عالی بود

  روش پژوهش:

   روش پژوهش حاضر،  به لحاظ هدف کاربردی  و به لحاظ شیوه اجرا ،  با رویکرد ترکیبی (کمی-کیفی) می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران مراکز آموز عالی در استان های غربی ایران می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی  مراکز آموز عالی در استان های غربی ایران (کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام)  بود، و  تعداد 335نفر  به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در  بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود.  در بخش کیفی کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گردید و در بخش کمی برازش مدل با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزارPLS انجام شد

  یافته ها

  یافته های تحقیق با استفاده از فرایند کد گذاری مصاحبه های انجام شده نشان داد که 15 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی ا بنیادی برای تبیین الگوی رهبری نوکیش در مدیریت مراکز آموزش عالی  شناسایی شد همچنین مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی نشان از تایید برازش مدل مذکور دارد. 

  نتیجه گیری

  با طراحی مدل رهبری نوکیش در مدیریت مراکز آموزش عالی، رهبران نظام آموزش عالی که بصورت هدفمند و نظام یافته خواهان ورود به مسیر نوآوری و  تحولات علمی هستند،  می توانند حرکت خود را با چوب خط راهنمای پیشنهادی در این پژوهش آغاز نمایند.

  کلیدواژگان: رهبری نوکیش، آموزش عالی، عصر دیجیتال
 • مجتبی پورکریمی*، امید مهنی، طاهر روشندل اربطانی صفحات 83-98
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در دانشگاه فرهنگیان بوده است.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش حاضر پدیدارشناسی و میدان پژوهش شامل دانشجویان، اساتید، کارشناسان و مدیران دانشگاه فرهنگیان بود. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مشارکت کنندگان پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از قاعده رایج "اشباع نظری" در روش های کیفی انتخاب شدند. بدین ترتیب حجم مشارکت کنندگان پژوهش، شامل 21 نفر از اعضای میدان پژوهش بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از الگوی چندمرحله ای کولایزی استفاده شد. جهت بررسی روایی داده های حاصل از مصاحبه ها نیز از دو معیار اعتبارپذیری و تاییدپذیری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش شامل 150 مفهوم فرعی، 19 مقوله اصلی و 7  مقوله محوری حاصل شدند. مقوله های اصلی شامل گزینش مناسب استاد و دانشجو، صلاحیت حرفه ای اساتید، زیرساخت های فیزیکی، محتوای آموزشی مناسب تربیت معلم، صلاحیت حرفه ای دانشجو معلمان، توانمندسازی اساتید و انگیزه بخشی به اساتید و دانشجویان بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش فوق می توان به این نتیجه دست یافت که ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیان ماهیتی چندوجهی داشته و سرمایه گذاری هم زمان در این وجوه زمینه ساز ایجاد کیفیت آموزش است. کیفیت آموزش در  گرو آن است که دوقطبی هایی نظری یا عملی، محتوا محوری یا فعالیت محوری، تخصص یا تعهد و سلامت بدنی یا روانی باید در راستای تقویت کیفیت آموزش به گونه ای هماهنگ عمل نمایند.

  کلیدواژگان: کیفیت آموزش، دانشجویان، اساتید، دانشگاه فرهنگیان
 • محمدحسین حاجیلو، فاخته اسحاقی*، رضا محمدی صفحات 99-114
  هدف

  بین المللی شدن آموزش عالی فواید مثبت زیادی برای آموزش عالی دارد، اما چالش های جدی مرتبط با این پدیده چندوجهی و رو به رشد نیز قابل توجه است و بررسی عمیق تر در این حوزه ضروری است تا سیاست های بین المللی شدن،دانشگاه ها را از اهداف علمی و اصلی خود منحرف ننماید.

  روش پژوهش: 

  در این پژوهش از روش بررسی و تحلیل اسنادی استفاده شده است.

  یافته ها

  بر این اساس اهداف و رویه های بین المللی سازی آموزش عالی تبیین و به بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

  تحقق اثربخش و کارای پدیده بین المللی شدن آموزش عالی و منتفع شدن نظام های دانشگاهی از آن مستلزم برنامه ریزی و تدوین نقشه راه و  نیز طراحی سازوکارهای ارزیابی مستمر می باشد.

  کلیدواژگان: بین المللی شدن، تضمین کیفیت، نظام آموزش عالی، دانشگاه
|
 • Mohammad Alipour *, Mahdi Alipour, Seyed Alireza Ghasemi Pages 7-23
  Objective

  The purpose of this research is to investigate the experiences of Farhangian University student-teachers of learning in the virtual flipped classroom.

  Methods

  This research was conducted in a qualitative and phenomenological way. The statistical population of the research included 84 student teachers in the field of secretarial studies at Farhangian University of Birjand. According to the nature of the research, the purposeful sampling method was used, and with the semi-structured interview of 10 student-teachers in the first semester of the academic year 2021-2022, the obtained data reached saturation. For the analysis of the collected data, Colaizzi method and MAXQDA11 software were used.

  Results

  After extracting and subject classification, seven main themes and 49 sub-themes were identified. The main themes included the use of software and educational content, content production, use of educational systems, data management and transfer, educational communication, equipment management and time management.

  Conclusion

  The lived experiences of the student teachers of Farhangian University showed that the virtual reverse class has caused a transformation in their learning; In such a way that students have guided their learning according to their personal characteristics and speed and have taken positive actions in the field of knowledge management. The levels of educational communication and interpersonal relationships and their digital literacy have increased. Also, the virtual reverse class has brought educational and behavioral consequences in positive and negative dimensions for student teachers.

  Keywords: virtual, Flipped Classroom, teaching, learning, Farhangian University
 • Amin Ghanbari, Tayebeh Abbasi * Pages 24-44
  Objective

  The Objective of this study is to examine the history of student admission in Iran.

  Methods

  This research is a qualitative research that used the historical research method. The method of data collection was library studies in such a way that the legal documents related to student admission (with emphasis on the documents of the Supreme Council of Cultural Revolution, the Islamic Parliament Research Center, the National Organization of  Educational testing and historical resources) were studied.

  Results

  This research generally shows four time periods for student admission in Iran: 1- assessment and admission period by faculties and universities (1313 to 1348); 2- assessment period by the national organization of educational testing and admission by universities (1348 to 1359); 3- assessment and admission period by the national organization of educational testing (1361 to 1386); 4- assessment period by the national organization of educational testing and the Ministry of Education and admission by the national organization of educational testing (1386 to now). Also, during these periods, many quotas were allocated to some volunteers, which can be categorized into five types of geographical quotas, revolutionary and self-sacrificing quotas, organizational (union) quotas, individual (award) quotas, and gender quotas.

  Conclusion

  In the end, after the historical study of student admission in Iran, it was concluded that although at the beginning, most of the transformations were related to how to select students, gradually, as the actors of student selection increased, especially in the post-revolution period, there were more disputes about who.

  Keywords: student admission, historical study, Quota, WHO, how
 • Mehrnoosh Mirzaei Bafti *, Sima Savar Sofla, Masoud Fehresti Sani, Sefatollah Rahmani Andabili, Parisa Karbasi, Arman Bakhshi Jahromi Pages 45-59
  Objective

  This research is the first attempt in Iran to analyze the efficiency of the research centers of ANRREO in implementing student theses joint with MSRT

  Methods

  This research used data envelope analysis (DEA) to measure the efficiency of the AREEO research units in conducting theses and dissertations.

  Results

  Based on the results, over 50% and 42% of the research units were efficient from the research perspective in conducting Ph.D. dissertations and master’s theses, respectively.

  Conclusion

  Based on the results, the priority of faculty members and research centers is the number of theses and dissertations supervised or advised, so it is recommended to work on downgrading the priority of the quantity of theses and dissertations for the sake of upgrading the priority of efficiency, quality, and research outputs..

  Keywords: : efficiency, student theses, dissertations, DEA model
 • Farhad Heidari, Faranak Mousavi *, Maryam Eslampanah, Elham Kaveani Pages 60-82
  Objective

  The aim of the current research was to design and validate the model of "innovative leadership" in the management of higher education centers

  Methods

  The method of the present research was with a mixed (quantitative-qualitative) approach. The statistical population of the research in the qualitative part is the managers of higher education centers in the western provinces of Iran 15 people were selected as a statistical sample using the purposeful sampling method. In the quantitative part, the statistical population included faculty members of higher education centers in the western provinces of Iran. In the current research, 335 people were selected as a statistical sample. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. In the qualitative part, data coding was done using MAXQDA software, and in the quantitative part, model fitting was done using confirmatory factor analysis and PLS software

  Results

  The results of the research using the coding process of the conducted interviews showed that 15 main categories and 46 sub-categories of these categories were identified as 46 fundamental categories to explain the new leadership model in the management of higher education centers, as well as structural equation modeling and the minimum method. Partial squares indicate the confirmation of the fit of the mentioned model.

  Conclusion

  with design and validate the model of "innovative leadership" in the management of higher education centers, management of higher education system who want to enter the path of innovation in a targeted and systematic way can start their movement within the  framework of the proposed guide of this reaserch.

  Keywords: convert leadership, Higher Education, digital age
 • Mojtaba Porkarimi *, Omid Mehni, Taher Roshandel Arbatani Pages 83-98
  Objective

  The present phenomenological study aimed to examine the factors affecting the quality of education at Farhangian University.

  Methods

  Therefore, semi-structured interviews were conducted to collect the information from 21 participants, including students, professors, experts, and managers of Farhangian University, who were selected using the purposive sampling method and theoretical saturation. Colaizzi's multistage method was used to analyze the data. Then, the validity and reliability of the study were examined.

  Results

  In the next stage, 150 sub-concepts, 19 main categories, and 7 major categories were obtained. The main categories comprised the appropriate selection of professors and students, the professional competence of professors, physical infrastructure, the appropriate educational content for teacher training, the professional competence of student teachers, the empowerment of professors, and motivating the professors and students.

  Conclusion

  The results showed that improving the quality of education at Farhangian University has a multifaceted nature, and paying attention to its different aspects can improve the quality of education. The quality of education depends on some dichotomies such as theory or practice, content or activity, expertise or commitment, and physical health or mental health. It can be improved if dichotomies work in a coordinated manner.

  Keywords: Quality of Education, students, professors, Farhangian University
 • MohammadHossein Hajilo, Fakhteh Eshaghi *, Reza Mohammadi Pages 99-114
  Objective

  The internationalization of higher education is the highest stage of international relations in the higher education system and is no longer considered a goal in itself, but a means to improve the quality of education and increase scientific diplomacy. In this regard, although internationalization has many positive benefits for higher education, serious challenges related to this multifaceted and growing phenomenon are also significant, and a deeper investigation in this field is necessary in order to improve the internationalization policies of universities. Do not deviate from your scientific and main goals.

  Methods

  Documentary research has been used in this research.

  Results

  Based on this, the goals and procedures of internationalization of higher education have been explained and its opportunities and threats have been examined.

  Conclusion

  Therefore, the effective and efficient realization of the phenomenon of internationalization of higher education and the benefiting of university systems from it, in the first step, requires the planning and compilation of a written document and program that will be the roadmap for the universities. Then, designing mechanisms for continuous evaluation of the process of program implementation and ensuring its correct implementation can help in the proper implementation of this matter.

  Keywords: Internationalization, Quality assurance, higher education system, University