فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 59، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحات 1-4
 • حمیدرضا شاکرین* صفحات 79-88
  یکی از مباحث کیهان شناختی چرایی و چگونگی پیدایش جهانی است که میزبان ما است. شماری از فیزیکدانان بر اساس کیهان شناسی کوانتومی مدعی پیدایش جهان از هیچ شده اند. ادوارد ترایون بر آن است که جهان همچون ذره ای مجازی به  طور ناگهانی از یک فضای زمینه تهی برآمده است. الکساندر ویلنکین نیز اظهار می دارد که جهان می تواند در یک تونل کوانتومی، بدون نیاز به فضای زمینه ای پیشین، از هیچ برآید. مقاله پیش رو بر آن است تا دو تبیین یادشده را به روش توصیفی معرفی کند و سپس به روش عقلی  تحلیلی مورد سنجش قرار دهد. ماحصل تحقیق این است که دو تقریر یادشده، افزون بر نارسایی های علمی، در بهترین حالت دلالتی افزون بر توضیح چگونگی پیدایش گیتی ندارند و تاییدی بر نفی حاجت به تبیین فراطبیعی جهان قلمداد نمی شوند.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: گیتی از هیچ، ادوارد ترایون، الکساندر ویلنکین، کیهان شناسی کوانتومی، خلاء کوانتومی، تونل زنی کوانتومی
 • وحیده فخار نوغانی*، امیر راستین طرقی صفحات 89-102
  مسیله اینهمانی شخصی و معیارهای تداوم وجودی انسان به لحاظ نقش مهمی که در فرجام انسان ایفا می کند مورد توجه ویژه الهیدانان است. ایرادات و نقدهایی که در حوزه فلسفه دین و فلسفه ذهن بر امکان تحقق اینهمانی شخصی وارد شده است سبب شده تا به نظر برخی تبیین پیوستگی وجودی میان فرد دنیوی و شخص رستاخیزیافته در زندگی پس از مرگ امکان پذیر نباشد و نظریاتی همچون شبیه ترین فرد جایگزین اینهمانی شخصی شود. این نظریات برخی از متالهان مسیحی مانند استفان دیویس را بر آن داشته است تا در برابر این نوع از ایرادات و تردیدها به دفاع از امکان تداوم اینهمانی شخصی بپردازند. دیویس در مقابل نقدهایی که در فضای دانش هایی چون فلسفه دین و فلسفه ذهن بدون توجه به مبانی الهیاتی این مسیله مطرح شده است از موضعی درون دینی و بر اساس «اراده مطلق الهی در حفظ اینهمانی شخصی» به تبیین این مسیله پرداخته و تلاش کرده است تا در این تبیین نشان دهد در حل مسیله اینهمانی شخصی و پاسخ به نقدهای آن لازم است به مبانی الهیاتی این مسیله توجه شود. در این پژوهش تلاش شده است تا از رهگذر مطالعه توصیفی تحلیلی آثار دیویس به نقد و بررسی این نظریه و میزان توفیق او در روش شناسی استفاده از مبانی الهیاتی در پاسخ به مسایل فلسفه دین و ذهن پرداخته شود.
  کلیدواژگان: اراده الهی، استفان دیویس، اینهمانی شخصی، عدم موقت، فیزیکالیسم
 • احمد عبادی*، محمد امدادی ماسوله صفحات 103-117
  این پژوهش به پرسش «الگوی یک استدلال موفق در الهیات طبیعی چیست؟» پاسخ می دهد. سه معیار اقناع سازی، پذیرش مقدمات، و مورد انباشتی که به منظور توجیه/ رد خداباوری مطرح شده اند با روشی تحلیلی انتقادی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه آنکه هیچ یک از این سه معیار از آنجا که از محدودیت هایی برخوردارند به تنهایی معیاری مناسب برای استدلال موفق نیستند. انگاره اصلی مقاله آن است که باورهای دینی را نتیجه یک فرایند منطقی معرفت شناختی ببینیم و برای موفقیت استدلال های دین پژوهانه به عوامل منطقی، معرفتی، هستی شناختی، محیطی، فرهنگی، تربیتی، تاریخی، و جغرافیایی توجه کنیم. بنابراین، به جای اعتقاد به یک معیار خاص، باید معیار را چنان «فرایند» در نظر بگیرید. این انگاره توجه ما را به چند نکته مهم جلب می کند: 1. انتخاب معیاری واحد برای همه استدلال ها یا سنجش یا دسته بندی استدلال های مختلف بر اساس یک معیار مشترک چالشی پیچیده و سخت است؛ زیرا درباره هدف، روش، منابع، و محدوده الهیات طبیعی اتفاق نظر وجود ندارد. 2. بهتر است روی مجموع مزیت ها، جنبه های مثبت، و نقاط قوت معیارها به صورت یک کل تمرکز کنیم. 3. معیار یک استدلال موفق را به شکل تک بعدی و نقطه ای در نظر نگیریم! بلکه معیار را یک «فرایند» ببینیم؛ فرایندی که به هر معیار این امکان را می دهد که به رغم توجه به توانایی هایش روی مزیت معیارهای دیگر تمرکز کند. 4. اگر معیار را یک فرایند بدانیم ارتباط و تعامل این سه معیار بنا بر نوع و مراحل و زمینه استدلال امکان پذیر خواهد بود تا بتوان در الهیات طبیعی از هر سه معیار در کنار هم و نه جدا از هم سود برد.
  کلیدواژگان: الهیات طبیعی، روش شناسی دین پژوهی، ریچارد سوئین برن، گراهام آپی، ویلیام کریگ
 • مروه دولت آبادی*، عین الله خادمی، امیرحسین منصوری نوری، زینب درویشی صفحات 119-131
  امکان یا عدم امکان تغییر در ذات الهی یکی از مباحث مشترک متون اسلامی با مسیحیت است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ و ارزیابی سوال «نظر ملاصدرا و برومر درباره امکان تغییر یا عدم تغییر ذات الهی چیست؟» شکل گرفته است و اهم داده های آن عبارت است از اینکه صدرا اگرچه قایل به عدم تغییر در ذات الهی است، این بحث را به طور مستقل مطرح نکرده است که به نظر می رسد این مسیله جزء مسلمات فکری ایشان به عنوان نواقص امکانی مفروض قرار گرفته است که از ذات کامل واجب تعالی سلب می شود. ایشان ذیل قاعده «بسیط الحقیقه» و تبیین مسیله «بداء» عدم ورود تغییر و انفعال در اراده و علم الهی را مطرح می کند. صدرا با تفکیک مراتب علم الهی و تمایز مراتب علم ذاتی و فعلی (عدم تغییر علم ذاتی و امکان تغییر در علم فعلی) همچنین ورود تشکیک در اراده الهی معمای تغییر در ذات حق تعالی را به راحتی حل کرده است. این در حالی است که در مقابل صدرا در نظر برومر ذات حق تعالی تغییرپذیر است. ایشان مبتنی بر مبانی فکری الهیات گشوده به تغییرپذیری ذات حق تعالی را نه تنها نقص نمی داند بلکه نوعی کمال برای ذات و معناداری ارتباط با ذات تبیین می کند که به نظر می رسد علاوه بر غفلت از تبعات منفی این تغییرپذیری دچار دوگانگی های منطقی شده است. زیرا لازم می شود ذات الهی در عین تغییرپذیری تغییرناپذیر نیز باشد.
  کلیدواژگان: امکان تغییر، برومر، ذات الهی، عدم تغییر، ملاصدرا
 • اعظم قاسمی* صفحات 133-144
  یکی از عناوین مهم در فلسفه دین معاصر معرفت شناسی دینی است. این موضوع بیشتر با رویکرد تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است. البته با رجوع به فلسفه های قاره ای نیز تلاش شده دیدگاه های فیلسوفان در این خصوص استنباط شود. با رجوع به آثار متفکران در سنت ایرانی اسلامی می توان این مبحث را به خوبی پی گرفت. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به آموزه تعلیم که یکی از مهم ترین مبانی معرفت شناسی دینی شیعه اسماعیلیه محسوب می شود پرداخته می شود. بین اسماعیلیه (باطنیه، تعلیمیه) و امامیه تفاوت بسیار است. اما در یکی از کلیدی ترین عقاید، یعنی باور به امام معصوم و تبعیت از او، اشتراک نظر دارند. واکاوی نظریه تعلیم و نقدهایی که بدان وارد است می تواند به فهم بهتر نظریه امامت نزد امامیه مددرسان باشد. همچنین برای فهم معرفت شناسی دینی اسماعیلیه فهم آموزه تعلیم اهمیتی اساسی دارد. مسیله این پژوهش واکاوی نقد غزالی بر آموزه تعلیم است.
  کلیدواژگان: آموزه تعلیم، تقلید، شیعه اسماعیلیه، غزالی، معرفت شناسی دینی، ناصرخسرو
 • حسن مهرنیا*، مقصود مولایی صفحات 145-156
  یکی از مباحث مهم مطرح شده در نظام فکری افلاطون و بویژه در مباحث نفس شناسانه، چرایی و چگونگی بهره مندی زنان از آموزش برابر با مردان، ضرورت ورود آنان در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نظریه مجازات، و ایده برابری جنسی است. در پژوهش حاضر که موضوع محوری آن ایده برابری جنسی در نظریه مجازات افلاطون است، چند نکته اساسی و بنیادین به عنوان نتایج حاصل از این پژوهش مورد تاکید قرار خواهد گرفت: الف) از میان سه دوره حیات کلی نفس (حیات پیشین نفس، حیات همراه با بدن، و حیات پس از مفارقت از بدن)، افلاطون «مجازات» را مربوط به دوره میانی حیات نفس میداند. ب) مولفه های تعین بخش نظریه مجازات در نگاه افلاطونی، بیش از آنکه وابسته به عنصر جنسیت بوده و معطوف به جسم و تن آدمی باشد، ناظر بر عنصر «نفس» است. ج) از نظر افلاطون، غایت مجازات حتی در مواقعی که ممکن است به تنبیه بدنی فرد بیانجامد؛ اولا و بالذات، تربیت نفس است نه تنبیه بدنی. د) و نکته پایانی و مهم اینکه نیل به ثبات، امنیت و عدالت در جامعه که اساسا ایده آل افلاطونی است، تنها در سایه نظریه مجازات فارغ از جنسیت امکان پذیر خواهد بود. از این رو، وی در نظام فکری خویش و بویژه در رساله جمهوری، به دفاع از ایده برابری جنسی در باب مجازات میپردازد.
  کلیدواژگان: افلاطون، برابری جنسی، جمهوری، نفس، مجازات
|
 • Pages 1-4
 • Hamidreza Shakerin * Pages 79-88
  A fundamental and profound cosmological question concerns the ultimate cause of the existence of our universe. Some physicists, based on quantum cosmology, believe that it originated from nothing. Edward Tryon claims that our universe emerged spontaneously from quantum vacuum as a virtual particle. On the other hand, Alexander Vilenkin proclaims that it came into being from nothing through quantum tunneling, without the need for a pre-vacuum state. The present issue is to study these explanations using a biblical-descriptive method and evaluate them through a rational analytical approach. The result shows that these suggestions lack some scientific standards. Moreover, they offer nothing more than a hypothesis about how the universe came into being, without addressing the question of why it happened. Therefore, they cannot negate the necessity of a metaphysical explanation of the world
  Keywords: Universe from nothing, Vilenkin, Tryon, Quantum cosmology, Quantum Vacuum, Quantum tunneling
 • Vahideh Fakhar Noghani *, Amir Rastin Toroghi Pages 89-102
  Personal identity and the criteria for the continuity of human existence are of special interest to theologians due to their crucial role in the afterlife. The objections and criticisms raised in the fields of philosophy of religion and philosophy of mind regarding the possibility of personal identity have led some to believe that explaining existential identity between a person in this world and the person resurrected after death is not feasible. As a result, theories like "the closest continuer" have been proposed. These theories have motivated certain Christian theologians, including Stephen Davis, to defend the possibility of the continuation of personal identity against these objections and doubts. In response to criticisms that overlook the theological foundations of the issue, Davis has attempted to explain the possibility of personal identity by adopting an intra-religious approach and considering the absolute "will of God." Davis insists that addressing the present problem and responding to its criticisms requires taking its theological foundations into account. This article conducts a descriptive-analytical study of Davis's works to critically analyze his approach and methodology in using theological foundations to counter the criticisms raised in the philosophy of religion and the philosophy of mind
  Keywords: Personal Identity, physicalism, Stephen Davis, Temporary nonexistence, Will of God
 • Ahmad Ebadi *, Mohammad Emdadi Masuleh Pages 103-117
  This paper investigates the question, "What is the model of a successful argument in natural theology?" The three criteria of persuasion, acceptance of premises, and cumulative case, which have been proposed to justify or reject theism, are analyzed using an analytical-critical method. The result shows that none of these criteria, due to their limitations, are individually adequate for a successful argument. The main idea of the paper is to view religious beliefs as the result of a logical-epistemological process and to consider various factors for the success of religious arguments. Therefore, instead of adhering to a specific criterion, one should regard the criterion as a "process." This concept brings our attention to several important points: Firstly, choosing a single criterion for all arguments or measuring and classifying different arguments based on a common criterion is difficult and challenging because there is no consensus on the goal, method, sources, and scope of natural theology. Secondly, it is better to focus on the overall advantages and strengths of the criteria as a whole. Thirdly, one should not perceive the criterion of a successful argument as one-dimensional. Rather, view the criterion as a "process" that allows each criterion to consider the merits of other criteria despite its own strengths. Fourthly, by considering the criterion as a process, the relationship and interaction of these three criteria become possible according to the type, stage, and context of the argument. Consequently, in natural theology, we can benefit from all three criteria together and not separately
  Keywords: Graham Oppy, methodology of religious studies, natural theology, Richard Swinburne, William Craig
 • Marveh Dolatabadi *, Einollah Khademi, Amirhosein Mansouri Noori, Zeinab Darvishi Pages 119-131
  The current research aims to provide an analytical answer to the question "What is Mulla Sadra and Brommer's opinion about the change or non-change of the divine nature?" The research has been formulated, and its most important data indicate the following: While Sadra believes that there is no change in the divine essence, he does not present this argument independently. Instead, he addresses this issue under the concept of "simple truth" and explains the problem of "Badah" concerning the absence of change and passivity in the divine will and knowledge. Mulla Sadra's research authors assert that by distinguishing between the levels of divine knowledge and differentiating intrinsic and actual knowledge while questioning the divine will, the essence of truth can be regarded as a guide to any kind of change. On the contrary, Brommer holds a different view compared to Sadra. According to open theology principles, Ishan Brommer believes in the changeability of the essence of the Almighty. Not only does he not consider this changeability as a defect, but he also explains a kind of perfection in the essence. In light of his belief, this changeability gives meaning to the relationship between man and God
  Keywords: personnel selection, Recruitment test, Cognitive abilities, Islamic Republic of Iran Army
 • Azam Ghasemi * Pages 133-144
  One of the important topics in contemporary philosophy of religion is religious epistemology. This issue is predominantly discussed with an analytical approach. Of course, attempts have been made to infer the views of philosophers regarding this matter by referring to continental philosophies. Similarly, insights from thinkers in the Iranian-Islamic tradition have been utilized to gain a better understanding of this topic. In this article, I will discuss the doctrine of education, which is considered one of the most crucial foundations of Ismaili Shia religious epistemology. There is a notable difference between Ismailiyyah (Batinyyah, didacticism) and Imamiyyah. However, they share an opinion in one of the most important beliefs, i.e., believing in the infallible Imam and obeying him. Analyzing the theory of education and the criticisms included in it can help to better understand the theory of Imamate among the Imams. Moreover, understanding the doctrine of education is of fundamental importance in comprehending the religious epistemology of Ismailia. The problem addressed in this research is the analysis of Ghazali's criticism of the doctrine of education.
  Keywords: Religious epistemology, Shia Ismailia, Ghazali, doctrine of education, imitation. Nasser Khosrow
 • Hasan Mehrnia *, Maghsoud Molaei Pages 145-156
  The issue of gender was extensively discussed for the first time in Plato's dialogues, especially in the Republic, and since then, many views have been raised about it. In this article, we will explain and analyze Plato's perspective on why and how women benefit from equal education and the necessity of their entry into the economic, political, and social fields in his utopia. Furth  ermore, we will investigate the idea of gender equality in the context of punishment, emphasizing the theory of comprehensive punishment, purposeful and basic justice. In the present study, it will become clear that the determining components of the Platonic theory of punishment are not related to the element of "gender." Instead, they focus on the element of "soul" rather than the human body. In other words, among the three general life periods of the soul (previous life, together with the body, and after separation from the body), "punishment" is related to the middle period of the soul's life. Secondly, according to Plato, the goal of punishment, even in cases where physical punishment may be considered, is originally and essentially aimed at the soul, not the body. Thirdly, achieving stability, security, and justice in society, which are essentially the Platonic ideals, is possible only in the shadow of the theory of punishment independent of gender. This is why he defends the idea of gender equality in the Republic
  Keywords: Plato, gender equality, Republic, soul, Punishment