فهرست مطالب

نشریه پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ساسان مهرانی، اکبر رحیمی پور* صفحات 11-33

  یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارایه صورتهای مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری در متون و مجلات حسابداری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش ارایه معیاری مناسب جهت پیش بینی تجدید ارایه صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی منتخب آزمون های آماری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. برای این منظور تعداد 265 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب گردید. همچنین متناسب با ادبیات پژوهش، نسبتهای مالی و غیر مالی استخراج و به جهت برآورد پیش بینی نیز از مدل کلاسیک لاجیت و مدل های فراابتکاری شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارایه صورتهای مالی، کارآیی مدل ارایه شده ناشی از ترکیب نسبت های مالی و غیر مالی (مدل ترکیبی) با الگوریتم ژنتیک 66/85 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل ارایه شده با رگرسیون لاجیت بوده است.

  کلیدواژگان: پیش بینی، تجدید ارائه صورتهای مالی، تعدیلات سنواتی، مدل لاجیت، مدل های فراابتکاری
 • علی محمدی بازرگانی، حمید مرتضی نیا* صفحات 35-67

  هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی الگوی بودجه ریزی مشارکتی در زیر سیستم برنامه و بودجه دانشگاهی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، کیفی - کمی و از نوع اکتشافی است؛ داده ها در دو مرحله کتابخانه ای و میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه دو وضعیتی - چندانتخابی جمع آوری شدند و از نظر روش تحلیل داده ها، در این پژوهش به تحلیل محتوا، تحلیلتم و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شده است که در ابتدا عوامل با کمک تحلیل محتوا و تحلیل مضمون شناسایی و توسط خبرگان مورد پالایش و بررسی قرار گرفت؛ سپس یافته های پژوهش در دو حوزه نتایج توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی و نتایج توصیفی پژوهش به کمک نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل و گزارش گردید در خصوص طبقه بندی این عوامل که بر اساس پالایش داده ها از طریق نرم افزار PLS به دست آمده، نشان می دهد ابعاد پنج گانه، 9 مولفه و 32 شاخص (زیر مولفه) مورد تایید قرار گرفت، باتوجه به بررسی هایی که به عمل آمد و وزن دهی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، به ترتیب ابعاد الزامات اجرایی، نظامات، فرهنگ، ساختار و منابع دارای اهمیت بودند که هر کدام از این عوامل خود دارای مولفه و شاخص های کلیدی برای تحقق الگوی بودجه ریزی مشارکتی در نظام مالی دانشگاهی می باشند.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی، مشارکتی، نظام دانشگاهی، شفافیت، بودجه، ریزی، دانشگاهی
 • سید رسول حسینی*، یاور دشتبانی، حسن فتحی نیا، فاطمه قومنجانی صفحات 69-97

  مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی دیجیتالی چابک در صنعت بانکداری صورت گرفته است. برای این منظور از روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از مدیران بانک سپه استان خراسان رضوی و اساتید هیات علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشکده مدیریست هستند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در فاز کمی 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزارهای اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش گرانددتیوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفته است. سپس در بخش کمی نیز از رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی داده ها نشان داده است مقوله های زیربنایی بازاریابی دیجیتالی چابک عبارتند از: مدیریت بانکی دیجیتال، بازاریابی دیجیتالی چابک، کسب مزیت رقابتی، قابلیت های پویا، کیفیت ارایه خدمات دیجیتال، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بازاریابی دیجیتال، مشتری مداری دیجیتال، فرهنگ سازمانی وچالش های محیطی بازاریابی دیجیتالی چابک. نتایج نشان داده است شرایط علی شامل نیاز مداوم به اصلاحات نرم افزاری، تدوین استراتژی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، زیرساخت منعطف فناوری اطلاعات و تنوع بخشی به پرتفوی محصولات و خدمات می باشد. شرایط علی بر شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی دیجیتال، چابک سازی، بانکداری چابک، نظریه داده بنیاد
 • مهدی فیل سرایی*، ملیحه ایوبی صفحات 99-137
  تغییرات سیاست های اقتصادی کشور، می تواند موجب دگرگونی محیط اقتصادی شرکت شود. به طور بالقوه، عدم اطمینان در مورد سیاست های دولت آینده بر تصمیمات مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نا اطمینانی در مورد سیاست های اقتصادی دولت، می تواند بر سطح جریانات نقد مازاد موثر باشد. عدم اطمینان همواره با ایجاد نوعی ریسک برای شرکت همراه است و می تواند بر میزان فروش شرکت موثر باشد و سطح جریانات نقدی ورودی به سازمان را تغییر دهد. همچنین، عدم اطمینان سیاست اقتصادی می تواند منجر به تغییر سیاست های احتمالی دولت در مالیات شود و با تغییر قوانین مالیاتی، فعالیت های اجتناب مالیاتی را در شرکت کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد با بررسی نقش تعدیلی نا اطمینانی سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر پس از اعمال برخی از محدودیت های موجود متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فعالیت های اجتناب مالیاتی می تواند ارزش جریانات نقد مازاد را برای شرکت ها افزایش دهد. یافته های پژوهش نشان داد نا اطمینانی سیاست اقتصادی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد را افزایش می دهد. در سال هایی که عدم اطمینان سیاست اقتصادی وجود دارد، فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت بیشتر و لذا ارزش جریانات نقد مازاد نیز بالاتر می رود.
  کلیدواژگان: ارزش جریانات نقد مازاد، اجتناب مالیاتی، نا اطمینانی سیاست اقتصادی
 • محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی، محمد اقبال نیا صفحات 149-173

  شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز نوسان دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز نوسان، دوره زمانی پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید اقتصادی و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز نوسان برای دوره های دوم و چهارم به عنوان نماینده دوره های تحریمی شدید می باشد اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیرشدید می باشند اثر سرریز نوسان برای هیچ کدام از بازارها تایید نشد لذا نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز نوسان در بازارها است .

  کلیدواژگان: تحریم اقتصادی، سرریز نوسان، بازار ارز، بازار سکه طلا، بازار سهام
 • بهادر احمدی فر، محمد سلگی صفحات 175-203

  ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.

  کلیدواژگان: ثبات مالی، کیفیت نهادی، بازار سرمایه، نظام بانکی، اقتصاد کلان، ساخت معیارهای ترکیبی
|
 • Sasan Mehrani, Akbar Rahimipoor * Pages 11-33

  One of the most important qualitative features of accounting information is its reliability. According to the theoretical concepts of financial reporting, reliable information is free from mistakes and biased tendencies. As a result of the reporting scandals, the subject of restatement of financial statements has received much attention in accounting texts and journals. The aim of this research is to provide a suitable criterion for predicting the re-presentation of financial statements using selected financial and non-financial ratios of statistical tests in companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2009 and 2020. For this purpose, 265 companies were selected according to the restrictions. Also, in accordance with the research literature, financial and non-financial ratios have been extracted and classical logit model and meta-heuristic models of neural network and genetic programming have been used to estimate the forecast. The results of the research indicate that, based on the confusion matrix, among the models predicting the re-presentation of financial statements, the efficiency of the presented model due to the combination of financial and non-financial ratios (combined model) with the genetic algorithm is 85.66 percent accuracy. It has a total nose that has the highest predictive power compared to the model presented with logit regression.

  Keywords: Forecasting, Restating Financial Statements, Annual Adjustments, Logit Model, Meta-heuristic Models
 • Ali Mohammadi Bazargani, Hamid Mortazaniya * Pages 35-67

  The purpose of this research is to identify and prioritize the model of participatory budgeting in the subsystem of university program and budget. The current research is qualitative-quantitative and exploratory in terms of its practical purpose and method. The data were collected in two library and field stages, including semi-structured interview and two-situation-multiple-choice questionnaire, and in terms of data analysis method, in this research, content analysis, thematic analysis, and structural equation modeling technique have been discussed. The theme analysis was identified and refined and reviewed by experts; Then the findings of the research in the two areas of descriptive results of demographic characteristics and descriptive results of the research were analyzed and reported with the help of SPSS and PLS software. Regarding the classification of these factors, which was obtained based on data refinement through PLS software, it shows five dimensions, 9 components and 32 indicators. (sub-component) was confirmed, according to the investigations that were carried out and weighting using multi-criteria decision-making methods, respectively, the dimensions of executive requirements, systems, culture, structure and resources were important, each of these factors has its own component and Key indicators for the realization of the participatory budgeting model in the academic financial system.

  Keywords: budgeting, participatory budgeting, university system, Transparency, university budgeting
 • Seyed Rasoul Hoseini *, Yaver Dashtbani, Hasan Fathinia, Fatemeh Ghomanjani Pages 69-97

  The present study was conducted with the aim of designing and validating the agile digital marketing model in the banking industry. For this purpose, a mixed method (qualitative-quantitative) has been used. The statistical population of the research in the qualitative part includes 13 people from the managers of Sepah Bank of Khorasan Razavi province and the faculty members of Farabi University of Tehran University, Faculty of Management, who were selected in a purposeful way, and in the quantitative phase, 400 people were selected by multi-stage cluster sampling in this study. have participated The main tools of data collection in the qualitative part were semi-structured and in-depth interviews and in the quantitative part, questionnaires. The data analysis in the qualitative part was done using grand theory method and using MaxqDA software. Then, in the quantitative part, partial least squares approach and Smart PLS software have been used. The results of qualitative data analysis have shown that the underlying categories of agile digital marketing are: digital banking management, agile digital marketing, competitive advantage, dynamic capabilities, digital service quality, digital marketing software and hardware infrastructure, digital customer orientation, organizational culture, and environmental challenges. Agile digital marketing. The results have shown that the causal conditions include the continuous need for software reforms, the development of software and hardware infrastructure strategies, the flexible infrastructure of information technology and the diversification of the portfolio of products and services. Causal conditions have an effect on background conditions and intervening conditions.

  Keywords: Marketing, digital marketing, agile, agile banking, Grounded Theory
 • Mahdi Filsaraei *, Malihe Ayoubi Pages 99-137
  Changes in the country's economic policies can change the company's economic environment. Potentially, the uncertainty about future government policies affects the tax decisions of companies. Uncertainty about the government's economic policies can affect the level of excess cash flows. Uncertainty is always associated with creating some kind of risk for the company and can affect the company's sales and change the level of cash flows entering the organization. Also, the uncertainty of the economic policy can lead to the possible change of the government's tax policies and by changing the tax laws, reduce the tax avoidance activities in the company.The purpose of the research is to examine the relationship between tax avoidance and the value of excess cash flows by examining the moderating role of economic policy uncertainty in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the current research consists of 140 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019 after applying the existing restrictions. Multiple linear regression model was used to test the hypotheses.The results show that there is a significant relationship between tax avoidance and the value of excess cash flows. Tax avoidance activities can increase the value of excess cash flows for companies. The findings showed that economic policy uncertainty increases the relationship between tax avoidance and the value of excess cash flows. In years when there is economic policy uncertainty, the company's tax avoidance activities are more and the value of excess cash flows is higher.
  Keywords: The value of excess cash flows, tax avoidance, economic policy uncertainty
 • mohammadbagher mohammadinejad pashaki, mohammad eqhbalnia Pages 149-173

  Identification and quantification of spillover effect in financial markets is one of the most important topics of financial knowledge. recognizing the spillover channels and measuring spillover effect in financial market will help us to prevent disorder and disruption in markets and by settling stable situation in markets will provide economic growth and welfare. this paper investigates and measure spillover effect at different economic sanction periods. Due to the history of economic sanction imposed by western country at some periods such sanctions were raised and at some periods such sanction declined so for more precise appraisal of sanction role in return spillover, we divided research periods into four sub periods included two periods of severe sanction and two periods of no severe sanction. In this order we collect daily data of sock, currency and gold coin markets for the periods of 2008 to 2022 by applying the VARMA-AGARCH model for measuring and analyzing. Results presents unidirectional volatility spillover effect from currency and gold coin market into stock market and bidirectional volatility spillover effect between currency market and gold coin market. by dividing research periods into four time periods, volatility spillover effect has been seen for second and fourth time periods which are proxy for severe sanction periods but volatility spillover effect has not been seen for first and third time periods which are proxy for no severe sanction periods. results showed direct and positive relation between intensity of economic sanction and volatility spillover effect in parallel markets.

  Keywords: Economic Sanction, Volatility spillover, Currency market, gold coin market, stock market
 • Bahadour Ahmadifar, Mahmood Solgi Pages 175-203

  Financial stability is one of the important topics that has been increasingly paid attention to by policymakers in the last two decades. Controlling and improving financial stability requires its measurement. Based on this, the aim of the current research is to "design a model for measuring financial stability in Iran's financial system". In terms of developmental-applicative goal and in terms of asset methodology, it is a quantitative approach, of survey-Delphi type, which was done in two stages of literature content analysis and Delphi. The indexing approach of this research is the construction of composite indices (CCI), which was done in three stages. In the first stage, using the content analysis technique, the extracted components and indicators have been used to finalize the measurement and weighting model using the Delphi technique. The statistical population of the research includes experts and elites in the field of banking, 14 people were selected as a Delphi expert panel using the purposeful-judgemental sampling method, and a consensus was reached in two Delphi rounds. The findings showed that the financial stability measurement model has five dimensions (institutional quality, banking health, macro economy, capital market and financial fragility), and 21 components. Institutional quality and banking health are the most important dimensions among the dimensions examined.

  Keywords: Financial stability, Institutional qualit, Capital Market, Banking system, Macroeconomics, Construction of composite criteria