فهرست مطالب

فصلنامه رشد آموزش ریاضی
پیاپی 143 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/29
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن اول
 • مجلات ریاضی، فرصت دانایی
  حسین نامی ساعی صفحه 1
 • یادداشت
 • نقطه آغاز تحول / همسویی با برنامه های جدید آموزشی
  خسرو داودی صفحه 2
 • دانش حرفه ای
 • راهبردی برای تسهیل درک مسئله / شخصی سازی مسئله های کلامی ریاضی در دوره ابتدایی
  شیدا قرنی، مجید حق وردی صفحه 3
 • مسئله های کلامی در آموزش ریاضی: بررسی مروری
  لئون ورشافل، استانیسلاو شوکایلو، جان استار، وین ون دورن ترجمه: مریم روزبهانی، مجید حق وردی صفحه 4
 • سنجش آغازین درس ریاضی با فن شاد پرش متفکرانه
  ندا توانایی، حسین نصراله نژاد صفحه 5
 • چالش های تدریس هم نهشتی مثلث ها
  محمدرضا توکلی مقدم صفحه 6
 • ارزشیابی مستمر پویا و الکترونیکی درس ریاضی با نرم افزار
  مصطفی سهرابلو صفحه 7
 • گزارش و میزگرد
 • ریاضی وار بیندیشیم و گفت وگو کنیم!
  دکتر محمدرضا سرکارآرانی، سیدحسین موسوی صفحه 8
 • دانش موضوعی
 • بعضی اشتباه های رایج در اثبات ها
  محمود نصیری صفحه 9
 • اثبات به روش فرانسوا ویت
  رحیم خیرالله زاده صفحه 10
 • گزارش
 • آفتابی در زاویه / گزارشی از «عصرانه ریاضی» با دکتر مهدی بهزاد
  محمدحسین دیزجی صفحه 11