فهرست مطالب

New Applied Studies in Management, Economics & Accounting - Volume:6 Issue: 2, 2023

Journal of New Applied Studies in Management, Economics & Accounting
Volume:6 Issue: 2, 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/05/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبد الحمید، ایماس دیان اکتارینی، تری وحجودی* صفحات 7-16
 • خیریل انور، محمد فکری آرانسیاه*، سابینا ناتانیا ابراهیم، فبی نورلیتا، آنیسا ساسمیتا ساری، ناندا مارلیندا صفحات 26-38
 • آزیتا شرج شریفی*، محمدعلی ملک صفحات 39-51

  اینترنت و جوانب ناشی از آن در بازاریابی رسوخ کرده و جنبه های مختلف آمیزه بازاریابی ازجمله روش های قیمت گذاری را تغییر داده است. قیمت کالا در هر خرده فروشی می تواند مهم ترین دلیل رجوع به خریدوفروش اینترنتی باشد، چراکه اکثر کالا ها در بازارهای سنتی یافت می شوند، اما آن چیزی که انتظار خرید از طریق اینترنت را فراهم می سازد، قیمت های متفاوت و البته مناسب تر در خرده فروشی های اینترنتی است. مبتنی بر مطالعه مبانی نظری شیوه های قیمت گذاری تبعیضی، دوبخشی، بسته ای و هیجانی به عنوان شیوه های موثر بر فروش خرده فروشی های اینترنتی لحاظ شدند. جامعه ی پژوهش کارکنان خرده فروشی های اینترنتی و نمونه شامل 98 نفر از کارکنان فروشگاه های اینترنتی ساری لحاظ شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ی 20 سوالی استراتژی های قیمت گذاری و پرسشنامه ی 17 سوالی خرده فروشی اینترنتی کروکر بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون، واریانس و آزمون تی استفاده شد. یافته ها حاکی از رد سه فرضیه و تایید اثر قیمت گذاری دوبخشی بر فروش خرده فروشی های اینترنتی است. همبستگی بین متغیرهای قیمت گذاری دوبخشی و خرده فروشی اینترنتی 208/0 R= به دست آمد که نشان می دهد، بین متغیرها رابطه وجود ندارد. ضریب تعیین نشان می دهد که 043/0 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تعیین می شود. همچنین مقدار 05/0 Sig< و 33/4=F نشان می دهد که مدل رگرسیون متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته معنی دار است. ضریب Beta نشان داد که متغیر قیمت گذاری دوبخشی 467/0 انحراف معیار تغییر روی متغیر خرده فروشی ایجاد می کند. مبتنی بر آماره t مقدار 082/2t= و Sig<0/05 نشان می دهد که ضریب رگرسیونی معنی دار است. مبتنی بر یافته ها نتیجه گیری انجام و پیشنهاداتی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری دو بخشی، خرده فروشی اینترنتی، قیمت گذاری بسته ای، قیمت گذاری تبعیضی
 • یاسر صادقی*، آیت بلالی، رضا شمسی صفحات 52-70

  پژوهش با هدف شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و سرعت تعدیل سود تقسیمی شکل گرفته است. این مطالعه اثرگذاری عوامل نسبت سرمایه گذاری و نسبت پرداخت سود را بر سرعت تعدیل سود تقسیمی مورد آزمون قرار می دهد و با اتکاء به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد که از حیث هدف، پژوهشی کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از روش کمی به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی گردآوری شده از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نمونه آماری متشکل از 112 شرکت در فاصله زمانی 1395 الی 1399 می باشد که با استفاده از مدل رگرسیون و بهره مندی از نرم افزار Eviews10 به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته و از این طریق نوع ارتباط و معناداری متغیرهای پژوهش مشخص گردید. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین نسبت سرمایه گذاری و سرعت تعدیل سود تقسیمی در نمونه آماری و عدم ارتباط بین نسبت پرداخت سود و سرعت تعدیل سود تقسیمی در بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. این موضوع مبین این است که با تغییر در رویکرد سرمایه گذاری شرکت های ایرانی، احتمالا تمایل آنها به تامین منابع مالی داخلی از محل سود قابل تقسیم افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه سطح سرعت تعدیل سود تقسیمی نیز افزایش یا کاهش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: سیاست تقسیم سود، تئوری های تقسیم سود، سرعت تعدیل سود تقسمی، پس انداز سود
 • رضا محمدی* صفحات 71-85

  در دنیای رقابتی امروز، عدم اطمینان بخش جدایی ناپذیر تمام مسایل بهینه سازی است. یکی از مواردی که عدم قطعیت بیشترین تاثیر را بر روی آن می گذارد، طراحی شبکه زنجیره تامین است. در اغلب مطالعات صورت گرفته، پارامترهایی مانند تقاضا، هزینه حمل و نقل و ظرفیت تسهیلات به صورت عدم قطعی بیان شده اند. در این نوع مسایل از روش های مختلفی برای کنترل این پارامترهای عدم قطعی استفاده شده است که از آن جمله میتوان به روش هایی مانند برنامه ریزی فازی، بهینه سازی استوار، برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای، برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای، برنامه ریزی فازی تصادفی چند مرحله ای و برنامه ریزی فازی استوار اشاره کرد. هر یک از این روش ها از نظر اجرایی خود دارای محدودیت هایی می باشند. در روش برنامه ریزی فازی، هیچ انحرافی از در داده های گردآوری شده از خبرگان وجود ندارد. در روش های احتمالی، تعیین نوع دقیق تابع توزیع بسیار مشکل است. بنابراین بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود به بررسی نقاط قوت و ضعف هر کدام از این روش ها پرداخته اند. از این روی، در مقاله حاضر به بررسی و مرور نقاط قوت و ضعف هر کدام از این روش ها پرداخته شده تا بتوان بهترین رویکرد را در شرایط مختلف برگزید. همچنین در این مقاله، یک مطالعه موردی برای یک شبکه واقعی زنجیره تامین گاز طبیعی ترسیم گردیده است. با استفاده از مفاهیم مرتبط با زنجیره تامین گاز طبیعی و روابط بین اجزای مختلف شبکه انتقال و توزیع، یک زنجیره تامین پنج سطحی به صورت شماتیک معرفی و ارایه شده است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین گاز طبیعی، عدم قطعیت، فازی، مدیریت تولید، برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای
 • مهدی باقریان*، مهدی مثالی، علیرضا پناه علی پور صفحات 86-98

  هدف این پژوهش برسی عوامل موثربرمسولیت حسابرس در قبال ارزش های منصفانه و سایر برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط با آن میباشد. روش این پژوهش کتابخانه ای است . یکی از چالش برانگیز ترین ادعاهای مدیریت ، ادعاهایی مربوط به ارزش های منصفانه و سایر برآوردهای حسابداری است.از آنجا که حسابرسی فرایندی سازمان یافته برای جمع آوری شواهد و ارزیابی بی طرفانه درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع است و شاهد استفاده روزافزون ارزشهای منصفانه و سایر برآوردها در گزارشگری مالی هستیم اهمیت این مباحث در حسابرسی نیز قابل توجه گشته است.

  کلیدواژگان: ارزش منصفانه، برآوردهای حسابداری، مسئولیت حسابرس
 • مجتبی جعفری زاده*، مهرداد همراهی، فرخ نوروزی صفحات 99-115

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر رهبری دوسوتوان بر آوای سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز می باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز به تعداد 782 می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 257 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه رهبری دوسوتوان توسط احسن (2019)، پرسشنامه آوای کارکنان ون دین و همکاران (2003) و پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر (1992)، استفاده شده است. روایی پرسش نامه ها توسط صاحبنظران و اساتید گروه مدیریت مورد  تایید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر رهبری دوسوتوان 867/0، توانمندسازی شناختی 854/0 وآوای سازمانی 804/0 برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رهبری دوسوتوان بر آوای سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: رهبری دوسوتوان، آوای سازمانی، توانمندسازی روان شناختی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
 • رسول پورفیض الله، مهرداد گلیجانی*، نیما گلیج صفحات 116-132

  یکی از معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری را میتوان میزان به کارگیری این اطلاعات توسط مالکان، در تصمیمات مربوط به قیمت گذاری سهام دانست. به عبارت دیگر اگر اطلاعات حسابداری از نظر مالکان دارای کیفیت لازم باشد، در ارزش گذاری سهام از آن استفاده میکنند. مالکان نهادی میتوانند از طریق نظارت مستمر و اثر بخش، توانایی مدیران در مدیریت سود را محدود سازند. هر چند به کارگیری این قدرت توسط مالکان نهادی تابعی از تعداد سهام تملک شده آنها است. اگر درصد سهام مالکان نهادی زیاد باشد، قابلیت فروش آنها کاهش خواهد یافت و طبعا برای مدت زمان بیشتری نگهداری میشود. هدف پژوهش حاضر سنجش تاثیر سود هر سهم، مالکیت نهادی و ارزش دفتری سهم بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران است. به این منظور تعداد 112 شرکت در طی دوره زمانی 1399 - 1392 از طریق روش سیستماتیک به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. برای برآورد مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سود هر سهم بر مربوط بودن ارزش اطلاعاتی حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر مثبت و معناداری داشته، لیکن ارزش دفتری و نیز مالکیت نهادی بر مربوط بودن ارزش اطلاعاتی حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: مالکیت نهادی، ارزش دفتری سهم، ارزش اطلاعات حسابداری، حاکمیت شرکتی، بازده سهام
 • الهام نام آور*، مهرداد همراهی، فرخ نوروزی صفحات 133-147

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای و عجین شدن با شغل بر نفوذ اجتماعی سازمان های دولتی شهرستان کازرون بوده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش، توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سازمانهای دولتی شهرستان کازرون به تعداد 727 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 252 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اخلاق حرفه ای بیگ زاده) 1393 ،) پرسشنامه عجین شدن با شغل شاوفلی و بکر(2003)و پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل(2003)استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با اجرای اولیه در نمونه ای به تعداد 30 نفر تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر اخلاق حرفه ای 78 / 0 ، عجین شدن با شغل 89 / 0 و نفوذ اجتماعی 86 / 0 برآورد شده است. به منظور بررسی آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اخلاق حرفه ای و عجین شدن با شغل بر نفوذ اجتماعی سازمانهای دولتی شهرستان کازرون تاثیرگذار است

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، عجین شدن با شغل، نفوذ اجتماعی، سازمان های دولتی شهرستان کازرون
|
 • Abdul Hamid, Imas Dian Oktarini, Tri Wahjoedi * Pages 7-16
  The goal of this study is to forecast cash flow during the Covid-19 pandemic in food and beverage companies registered on the Indonesian stock exchange using gross profit, operational profit, and net profit. This study employs a sample of 18 businesses to make it quantifiable. SPSS version 26 was utilized for the analysis in this study. According to the study's findings, gross profit has a positive and significant impact on cash flow, operating profit and net profit do not, but gross profit, operating profit, and net profit all have an impact on cash flow simultaneously. It is clear that gross profit has the greatest impact on cash flow. This shows that the company's cash flow will increase along with its gross profit. This study provides input to enrich the theory about the relationship between cash flow and company profits.
  Keywords: Cash Flow, Financial, Indonesia Stock Exchange, Profit, Stocks
 • Alfian Romadhoni, Amiartuti Kusmaningtyas *, Nanis Susanti Pages 17-25
  This research focuses on examining servant leadership as a means to enhance innovative work behavior among employees of PT Telkom Akses North Surabaya, Indonesia. It also aims to explore the mediating variables of person-organization fit and knowledge sharing behavior. The research employs a quantitative approach, specifically explanatory research, to test and either support or refute existing theories or hypotheses. Data will be collected through a questionnaire distributed to 145 employees from different units within the organization. Testing was carried out using the PLS-SEM approach using a tool in the form of statistical software, namely Smart PLS 4.0. The findings of the study indicate the following: Servant leadership has a meaningful and positive impact on person-organization fit. Servant leadership has a favorable but statistically insignificant effect on knowledge sharing behavior. Person-organization fit positively and significantly influences knowledge sharing behavior. Servant leadership has a substantial and positive impact on innovative work behavior. Person-organization fit significantly and positively affects innovative work behavior. Knowledge sharing behavior significantly and positively influences innovative work behavior. This research contributes to adding to existing knowledge by providing insight into the interactions between the variables discussed.
  Keywords: innovative work behavior, Knowledge sharing behavior, Person Organization Fit, Servant leadership
 • Khairil Anwar, Muhammad Fikry Aransyah *, Sabina Natania Ibrahim, Febi Nurlita, Anisa Sasmita Sari, Nanda Marlinda Pages 26-38
  The hospital management information system (HMIS) is an integrated information and communication system designed to manage all service processes within a hospital, contributing to accurate and timely information provision and overall healthcare management. This study aims to conduct a literature review to identify the influential factors in the successful implementation of the HMIS using the HOT-Fit method delineated by several indicators. Data collection was carried out through secondary data from previously conducted research. A total of 12 journals from the period 2021-2023 were analyzed. The results indicate that the human factors influencing the successful HMIS implementation are user satisfaction and system utilization. Organizational factors include top management support, staff capability, work environment, organizational structure, project management, and facility conditions. Technological factors comprise system quality, information quality, service quality, and vendor support. Measures to improve HMIS implementation success may include system user training, enhancement of HMIS supporting infrastructure, periodic HMIS performance evaluation, and technology quality improvement for optimal results.
  Keywords: Success Factors, HMIS Implementation, HOT-Fit Method
 • Azita Sherej Sharifi *, Mohammad Alimalek Pages 39-51

  Important reason to refer to online shopping, because most of the goods can be found in traditional markets, but what makes people expect to buy online is the different and more suitable prices in online retail stores.. Based on the study of theoretical foundations, discriminatory, two-part, package and emotional pricing methods were included as effective methods on online retail sales. The research community of employees of online retail stores and the sample included 98 employees of online stores in Sari. The data collection tool was the 20-question questionnaire of pricing strategies and the 17-question questionnaire of Crocker\'s internet retailing. To analyze the data, regression, variance and t-tests were used. The findings indicate the rejection of three hypotheses and the confirmation of the effect of two-part pricing on online retail sales. The correlation between the two-part pricing variables and Internet retailing was R=0.208, which indicates that there is no relationship between the variables. The coefficient of determination shows that 0.043 percent of changes in the dependent variable are determined by the independent variables. Also, the value of Sig<0.05 and F=4.33 shows that the regression model of independent variables on the dependent variable is significant. The Beta coefficient showed that the two-part pricing variable creates 0.467 standard deviations of change on the retail sales variable. Based on the t statistic, the value of t = 2.082 and Sig<0.05 shows that the regression coefficient is significant. Based on the findings, conclusions were made and suggestions were presented.

  Keywords: Two-part pricing, Internet retailing, Package pricing, Discriminatory pricing
 • Yaser Sadeghi *, Ayat Balali, Reza Shamsi Pages 52-70

  The research was formed with the aim of knowing the relationship between the dividend policy and the dividend speed. This study examines the effect of the factors of investment ratio and dividend payment ratio on the dividend speed and it is done by relying on the financial information of the companies listed to the Tehran Stock Exchange. This research is descriptive, analytical and correlational in terms of its nature and method, which is an applied research in terms of its purpose. In this research, using a quantitative method to analyze the financial information collected from the companies listed to the Tehran stock exchange and the test of research hypotheses was discussed. The statistical sample consists of 112 companies between 2016 to 220, which investigated the research hypotheses by using the regression model and benefiting from Eviews 10, and in this way, the type of relationship and significance of the research variables was determined. The results and findings of the research indicate the existence of a positive and significant relationship between the investment ratio and the rate of dividend adjustment in the statistical sample and the absence of a relationship between the dividend payment ratio and the rate of dividend adjustment among the companies listed to the Tehran Stock Exchange. This issue shows that with a change in the investment approach of Iranian companies, their desire to provide domestic financial resources from the place of dividend will probably increase, and as a result, the level of dividend adjustment speed will also increase or decrease.

  Keywords: Dividend Policy, Dividend theories, Dividend adjustment speed, Profit savings
 • Reza Mohammadi * Pages 71-85

  In today’s competitive world, uncertainty is an integral part of all optimization problems. One of the cases where uncertainty has the greatest impact on optimization issues is SCN design. In most of the conducted studies, parameters such as demand, transportation cost and capacity of tehsils have been published in an uncertain manner. In this type of problem, various methods have been used to control these uncertainty parameters, which can be referred to as fuzzy programming, robust optimization, two-stage stochastic programming, multi-stage stochastic programming, multi-stage fuzzy stochastic programming, fuzzy robust optimization. Each of the mentioned methods has limitations in terms of its implementation. in the fuzzy programming method, there is no deviation from the data collected by experts’ opinions. In probabilistic methods, it is very difficult to determine the exact type of distribution function. Therefore, many researchers have investigated the strengths and weaknesses of each method in their studies. Therefore, in this paper we try to review the strength and weakness of these methods to apply the best approaches for different situations. In this paper, a real-world case study of a natural gas supply chain is investigated. By using concepts related to natural gas industry and the relations among the components of transmission and distribution network, a Five-level supply chain has been introduced and presented schematically.

  Keywords: Natural Gas Supply Chain, Uncertainty, Fuzzy, Production Management, Two – Stage stochastic programming
 • Mahdi Baghriyan *, Mahdi Mesali, Alireza Panahalipor Pages 86-98

  The purpose of this research is to examine the factors affecting the auditor's responsibility for fair values and other accounting estimates and related disclosures. The method of this research is library. One of the most challenging assertions of management is assertions related to fair values and other accounting estimates. Because auditing is an organized process for gathering evidence and objectively evaluating assertions related to economic activities and events to determine the extent to which these assertions conform to the criteria of predetermined and reporting the results to the interested parties and we are witnessing the increasing use of fair values and other estimates in financial reporting, the importance of these topics in auditing has also become significant.

  Keywords: Fair Value, accounting estimates, Auditor's responsibility
 • Mojtaba Jafarizadeh *, Mehrdad Hamrahi, Farrokh Nowrozi Pages 99-115

  The aim of this research is to investigate the effect of ambidextrous leadership on organizational voice with the mediating role of psychological empowerment in Shiraz University of Medical Sciences and Health Services. In terms of its nature and goals, this research is of applied type and correlation method has been used for its implementation. The statistical population of this research includes all employees of Shiraz University of Medical Sciences and Health Services, numbering 782. To determine the sample size using Cochran's formula, 257 people were estimated as the sample size and were selected using simple random sampling method. To collect data, three ambidextrous leadership questionnaires by Ahsan (2019), Van Dine and his colleagues' voice questionnaire (2003) and Spritzer's psychological empowerment questionnaire (1992) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by the experts and professors of the management group, and the reliability coefficient of the questionnaires was estimated at 0.867, cognitive empowerment, and 0.804 organizational voice. Research hypotheses were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation test and regression analysis. The findings of the research indicate that dual-ability leadership has an impact on the organizational voice with the mediating role of psychological empowerment of Shiraz University of Medical Sciences and Health Services.

  Keywords: Dual leadership, Organizational Voice, Psychological Empowerment, Shiraz University of Medical Sciences, Health Services
 • Rasoul Pourfeizollah, Mehrdad Goleyjani*, Nima Goleyj Pages 116-132

  One of the criteria of the quality of accounting information can be considered the extent to which this information is used by the owners in decisions related to stock pricing. In other words, if the accounting information is of necessary quality according to the owners, they use it in stock valuation. Institutional owners can limit managers' ability to manage profits through continuous and effective monitoring. However, the use of this power by institutional owners is a function of the number of shares they own. If the percentage of shares of institutional owners is high, their ability to sell will decrease and naturally they will be kept for a longer period of time. The purpose of this research is to measure the impact of profit per share, institutional ownership and book value of shares on the relevance of accounting information value in companies listed on Tehran Stock Exchange. For this purpose, 112 companies during the period of 2013 to 2020 through a systematic method as the sample size of the research. was selected. The research method is descriptive-correlation. To estimate the regression model with panel data and to analyze the multiple regression using the panel-data method. The results of this research showed that the profit of each share has a positive and significant effect on the relevance value of accounting information in Tehran stock exchange, but the book value and institutional ownership have no significance on the relevance of accounting information value accepted in Tehran stock exchange.

  Keywords: Institutional ownership, Share book value, Accounting information value, Corporate governance, Stock returns
 • Elham Namavar*, Mehrdad Hamrahi, Farrokh Nowrozi Pages 133-147

  The purpose of this research was to investigate the impact of professional ethics and job integration on the social influence of government organizations in Kazeroon city. According to the nature of the research, the research method is descriptive-survey from the field branch. The statistical population of this research included all the government organizations of Kazeroon city with the number of 727 people. To determine the sample size using Cochran's formula, 252 people were estimated as the sample size and were selected using stratified random sampling method. To collect information, Beigzadeh's professional ethics questionnaire (2003), Shaufli and Becker's (2003) occupation questionnaire, and Yukel's social influence questionnaire (2003) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by respected professors and their reliability was also confirmed by the initial implementation in a sample of 30 people. The reliability coefficient of the questionnaires for the variable of professional ethics is estimated at 0.78, 0.89 and social influence at 0.86. Pearson's correlation coefficient and regression analysis were used to test the research hypotheses. The findings of the research indicate that professional ethics and job involvement have an impact on the social influence of government organizations in Kazeroon city.

  Keywords: Professional ethics, Integration with job, Social influence, Government organizations of Kazeroon city