فهرست مطالب

رویش روان شناسی - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 85، تیر 1402)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 85، تیر 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • غلامعلی افروز، کیانوش هاشمیان، مریم باقری* صفحات 1-14

  هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی مداخله روان پویشی بین فردی در مقایسه با زوج درمانی هیجان مدار بر فقر در تعاملات عاطفی، رضایت زناشویی و دشواری هیجانی بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوج های ساکن مناطق 1،2،3 تهران بود. جهت انتخاب نمونه از طریق فراخوان اینترنتی و نمونه های در دسترس 60 زوج براساس ملاک های ورود انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس آلکسی تایمی تورنتو-20 (باگبی، پارکر و تیلور، 1997)، مقیاس رضامندی زوجیت افروز (1387)، مقیاس دشواری هیجانی (گرتز و رومر، 2004) بود. درمان روان پویشی بین فردی بارکهام و همکاران (2017) و زوج درمانی هیجان مدار جانسون و همکاران (2004) ، هفته ای یک بار، برای گروه های آزمایشی اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو مداخله روان پویشی بین فردی و زوج درمانی هیجان مدار بر فقر در تعاملات عاطفی ، رضایت زناشویی و دشواری هیجانی اثر دارند، و اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر هر سه متغیر پژوهش معنادارتر بود. همچنین اثربخشی هر دو روش روان پویشی بین فردی و زوج درمانی هیجان مدار در مرحله پیگیری 3 ماهه پایدار بود. در نتیجه هر دو روش مداخله بین فردی روان پویشی و هیجان مدار می توانند برای بهبود مشکلات ناشی از فقر در تعاملات عاطفی ، رضایتمندی زناشویی و دشواری هیجانی موثر باشند.

  کلیدواژگان: رواندرمانی روان پویشی کوتاه مدت، زوج درمانی هیجان محور، فقر در تعاملات عاطفی، رضایتمندی زناشویی، دشواری هیجانی
 • مونا فرخنده فال*، فریبا زرانی صفحات 15-24

  ترومای اجتماعی تجربه هیجانی پیچیده در پاسخ به واقعه استرس زایی است که گروهی از افراد را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که ظرفیت آنها برای مقابله را به شدت با چالش روبه رو می کند. ترومای اجتماعی حل و فصل نشده پیامدهای گسترده ای چون افسردگی و خشونت در سطح فردی، جمعی و بین نسلی را به دنبال دارد. سوگواری به عنوان فرایندی برای حل و فصل ترومای اجتماعی مطرح است. با توجه به اهمیتی که سوگواری در حل و فصل ترومای اجتماعی و پیشگیری از پیامدهای آن دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی مراحل و راهبردهای پیشنهاد شده در مطالعات این حوزه برای سوگواری در ترومای اجتماعی است. این مطالعه با بهره گیری از دستورالعمل مطالعات مروری نظام مند پریزما (2020) انجام شد. جستجوی مقالات با کلیدواژه های «ترومای اجتماعی»، «حل و فصل ترومای اجتماعی» و «سوگواری در ترومای اجتماعی» در پایگاه های اطلاعاتی موجود در گوگل اسکالر در فاصله زمانی 2002 تا 2022 انجام شد. با لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج 32 مقاله برای بررسی شناسایی و در نهایت 6 مقاله برای ورود به مطالعه انتخاب شد. یافته ها نشان داد 5 گام ابراز هیجانات، کلامی کردن از دست رفته ها، روایتگری، معنایابی و هویت یابی جمعی جدید و ازسرگیری خواسته ها در سوگواری برای ترومای اجتماعی قابل شناسایی است. به دنبال سوگواری برای ترومای اجتماعی چرخه خشونت و افسردگی پایان می یابد و بخش سوگوار جامعه بار دیگر توانایی دیدن ظرفیت های جدیدی در خود برای پیگیری اهداف از دست رفته را پیدا می کند و با پذیرفتن مسیولیت فردی برای ایجاد تغییر راه برای رقم زدن سرنوشت جمعی جدید باز می گردد.

  کلیدواژگان: سوگواری، رشد پس از تروما، ترومای اجتماعی
 • مهین ویسمرادی، احمد برجعلی*، زهره رافضی صفحات 25-32

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری پرستاران بر اساس اضطراب کرونا و انعطاف پذیری شناختی بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف جزء پژوهش های بنیادین و ازلحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های استان کرمانشاه در سال 1400 تشکیل دادند که از بین آن ها به صورت در دسترس 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC، 2003)، مقیاس اضطراب کرونا علی پور و همکاران (CDAS، 1398) و مقیاس انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندوروال (CFI، 2010) بود. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به کمک آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین متغیرهای اضطراب کرونا با تاب آوری (584/0=r، 01/0P‹) و انعطاف پذیری شناختی با تاب آوری (221/0-=r، 01/ 0‹ P) همبستگی معنادار وجود دارد و خرده مقیاس های نشانه های جسمی اضطراب کرونا (168/0-=B و 003/0=P)، ادراک کنترل (498/0=B و 001/0=P) و ادراک گزینه های مختلف (194/0=B و 001/0=P) توان پیش بینی 5/40 درصد از تغییرات تاب آوری را داشتند؛ بنابراین با ارتقای انعطاف پذیری شناختی و کاهش اضطراب کرونا، می توان در جهت ارتقای تاب آوری قدم برداشت.

  کلیدواژگان: اضطراب کرونا، انعطاف پذیری شناختی پرستار تاب آوری
 • عباس صنوبر، عزت اله قدم پور*، محمد عباسی صفحات 33-44

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه اضطراب کامپیوتر و خودکارآمدی کامپیوتر با میزان پذیرش یادگیری مجازی و نقش میانجی میزان سهولت ادراک شده دانشجویان بود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجو معلمان ورودی 98 در سال تحصیلی 1400-1399 استان خوزستان تشکیل می دادند که از این بین 220 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها بوسیله پرسشنامه اضطراب کامپیوتر (CAS؛ باندالوس و بنسون،1990)، خودکارآمدی کامپیوتر (CSM؛ هاوارد، 2014)، سهولت ادراک شده (PEUS؛ دیویس، 1989) و پذیرش یادگیری مجازی (ElAM؛ تیو،2010) جمع آوری و با استفاده از تحلیل مسیر به کمک نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که اضطراب کامپیوتر بصورت مستقیم و اثر منفی بر پذیرش یادگیری مجازی دانشجویان دارد (05/0P<). همچنین اضطراب کامپیوتر به طور غیرمستقیم و از طریق سهولت ادراک شده بر پذیرش یادگیری مجازی اثر منفی دارد (05/0P<). نتایج همچنین نشان دادند که خودکارآمدی کامپیوتر بصورت مستقیم بر پذیرش یادگیری مجازی اثر مثبت معناداری دارد (05/0P<). بررسی نتایج نشان داد که خودکارآمدی کامپیوتر بصورت مستقیم و از طریق سهولت ادراک شده نیز بر پذیرش یادگیری مجازی اثر مثبت دارد (05/0P<). در نهایت نتایج نشان داد که سهولت ادراک شده نیز به صورت مستقیم بر پذیرش یادگیری مجازی اثر مثبت دارد (05/0P<). شاخص های برازش نیز نشان داد مدل پش فرض از برازش مناسب برخوردار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سهولت ادراک شده، نقش میانجی در ارتباط بین اضطراب کامپیوتر و خودکارآمدی کامپیوتر با پذیرش یادگیری مجازی دارد.

  کلیدواژگان: اضطراب کامپیوتر، خودکارآمدی کامپیوتر، سهولت ادراک شده، پذیرش یادگیری مجازی
 • رقیه پرهام* صفحات 45-54

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عدم تحمل بلاتکلیفی زنان آسیب دیده از خیانت همسر بود. پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه پژوهش را تمامی زنان آسیب دیده از خیانت همسر که از ابتدای مهر تا اواسط آذرماه 1401 به مراکز مشاوره خانواده شهر کرج مراجعه کردند تشکیل دادند که از بین آنها 45 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب  و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش اول و دوم  هر یک طی 8 جلسه تحت تاثیر درمان مبتنی برپذیرش و تعهد (ACT) و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) قرار داده شدند. ابزار پژوهش مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS، فریستون و همکاران، 1994) بود. یافته های به دست آمده از تحلیل واریانس آمیخته نشان داد، تفاوت معناداری بین گروه ها در مراحل پس آزمون و پیگیری وجود دارد (0001/0P<). هر دو روش مداخله موجب کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی شده اند و میزان اثربخشی در طی زمان دارای ماندگاری اثر بوده است. همچنین بین میزان اثربخشی دو روش تفاوت معناداری وجود نداشت (0001/0P<). بطور کلی نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد هر دو روش مداخله بر عدم تحمل بلاتکلیفی زنان آسیب دیده از خیانت همسر موثر بودند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، خیانت زناشویی، عدم تحمل بلاتکلیفی
 • معصومه صیدیوسفی، فتح الله محمدیان*، آرش نادمی صفحات 55-64

  هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی زوج درمانی طرحواره محور و زوج درمانی هیجان مدار بر پذیرش همسر در زوجین دارای اختلاف زناشویی شهر ایلام بود. پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری 105 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شش ماه دوم سال 1400بودند. از بین آن ها 30 زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مداخله هیجان مدار (10 زوج)، طرحواره مدار(10زوج) و گروه گواه (10زوج) جایگزین شدند. گروه آزمایشی هیجان محور بسته آموزشی جانسون(2012) را به مدت 9 جلسه و گروه آزمایشی طرحواره محور بسته یانگ و همکاران (2003) را در 9 جلسه دریافت کردند.  ابزار تحقیق پرسشنامه پذیرش، طرد و کنترل شریک صمیمی روهنر و خالق (2005، IARQ) بود. داده ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری، بین گروه های طرحواره محور و هیجان مدار با گروه گواه، در متغیر پذیرش همسر تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>P). همچنین بین میزان اثربخشی زوج درمانی طرحواره محور و زوج درمانی هیجان مدار بر پذیرش همسر تفاوت معنادار وجود نداشت (05/0<P). از یافته ها می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی طرحواره محور و زوج درمانی هیجان مدار دو روش موثر بر پذیرش همسر زوجین دارای اختلاف زناشویی هستند.

  کلیدواژگان: پذیرش همسر، تعارض زناشویی، زوج درمانی طرحواره محور، زوج درمانی هیجان مدار
 • عبدالمحمد اردوزاده، فرح نادری*، زهرا افتخاری صعادی، پروین احتشام زاده صفحات 65-74

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی ساختاری بی صداقتی تحصیلی براساس جو عاطفی خانواده و هوش معنوی با میانجیگری خودپنداشت تحصیلی در دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی  از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه  دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1401- 1400 بودند که تعداد300 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بی صداقتی (ADQ خامسان و امیری،1390)، پرسشنامه جو عاطفی خانواده (FPQ هیل برن، 1964)، پرسشنامه هوش معنوی (SIQ عبدالله زاده و همکاران، 1387) و پرسشنامه خودپنداشت تحصیلی (ASQ، چن و تامسون، 2004) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی اثر مستقیم معنی داری وجود نداشت (05/0<p). بین جو عاطفی خانواده و خودپنداشت تحصیلی از لحاظ آماری معنی دار بود (01/0>p) و بین هوش معنوی و خودپنداشت تحصیلی با سازگاری تحصیلی اثر مستقیم معنادار وجود دارد (01/0>p). علاوه براین بین هوش معنوی با بی صداقتی تحصیلی از طریق میانجی گری خودپنداشت تحصیلی اثر غیر مستقیم معنی دار داشت (05/0<p) و بین جو عاطفی خانواده با بی صداقتی تحصیلی از طریق میانجی گری خودپنداشت تحصیلی اثر غیر مستقیم معنی دار دارد (05/0<p). مدل نهایی نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود. از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت خودپنداشت تحصیلی نقش میانجی بین جوعاطفی خانواده و هوش معنوی با بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان دارد.

  کلیدواژگان: بی صداقتی تحصیلی، جو عاطفی، خودپنداشت تحصیلی، هوش معنوی
 • محمود منصوری، آرزو تاری مرادی*، احمد منصوری، فاطمه زم، مصطفی بلقان آبادی صفحات 75-84

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مقابله معنوی منفی در رابطه بین سه گانه های تاریک شخصیت و خودزنی غیرخودکشی نوجوانان انجام شد. این پژوهش بنیادی و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس دولتی شهر کرج در سال تحصیلی 1400-1399 بود. نمونه مورد بررسی شامل 351 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم بود که طی بیماری کووید 19 به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای و به صورت آنلاین انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس شخصیت تاریک (DPS) جانسون و وبستر (2010)، پرسشنامه مقابله معنوی (SCQ) خارژینسکا (2015) و سیاهه خود آسیب رسانی آگاهانه و تعمدی (DSHI) گراتز (2001) را تکمیل کردند. از روش های همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل مربوط به نقش میانجی مقابله معنوی منفی در رابطه بین سه گانه های تاریک شخصیت و خودزنی غیرخودکشی نوجوانان از برازش خوبی برخوردار است. نتایج نشان داد که اثر مستقیم سه گانه های تاریک شخصیت بر خودزنی غیرخودکشی معنادار نیست (05/0<P). اثر مستقیم مقابله معنوی منفی (01/0>P) و اثر غیرمستقیم سه گانه های تاریک شخصیت با میانجی گری مقابله معنوی منفی بر خودزنی غیرخودکشی معنادار است (01/0>P)؛ ازاین رو توجه به این متغیرها در حوزه آسیب شناسی روانی و تدوین مداخله های آموزشی و درمانی در مورد خودزنی غیرخودکشی می تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: خودزنی غیرخودکشی، سه گانه تاریک شخصیت، مقابله معنوی
 • ندا رحمتی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی*، مالک میرهاشمی صفحات 85-94

  هیجان ها یکی از ابعاد شخصیتی دانش آموزان هستند که آنها در تمامی فرآیند یادگیری و در موقعیت های تحصیلی مختلف تجربه می کنند. هیجان های تحصیلی عبارت است از فراز و نشیب هایی که دانش آموز در کلاس درس و در رابطه با موضوعات درسی تجربه می کند. این هیجان های می توانند بر کیفیت عملکرد فرد تاثیر گذار باشند و موجبات موفقیت یا عدم موفقیت وی را در امور وابسته به تحصیل فراهم آورند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر هیجان تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه هفتم، هشتم و نهم منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه گیری به شکل هدفمند و طبق ملاکهای ورود و خروج به پژوهش انجام شد و 12 دانش آموز بر اساس دستیابی به ملاک اشباع داده ها با تجربه هیجان تحصیلی مثبت و منفی، به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع کیفی و به  شیوه نظریه زمینه‎ای   و مطابق با نسخه اشتراوس و کوربین و با تحلیل سیستماتیک بود و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. یافته ها سه عامل فردی ، محیطی و آموزشی موثر بر هیجان تحصیلی را شناسایی کردند. عوامل موثر بر هیجان تحصیلی در سه مقوله اصلی کدگذاری شده که هرکدام دارای مقوله های فرعی دیگری می باشند. مقوله های اصلی به دست آمده عبارت اند از: 1- عوامل فردی، 2- عوامل محیطی، 3- عوامل آموزشی و مقوله های فرعی ،عوامل فردی شامل: تناسب ارزش و هدف، کنترل پذیری، شناخت؛ عوامل محیطی شامل: عوامل درونی مدرسه، عوامل بیرونی، عوامل اجتماعی و عوامل آموزشی شامل مقولات فرعی برنامه درسی، معلم و همکلاسی ها می باشد. بنابراین، به طورکلی هیجان تحصیلی از عوامل متعددی چون فردی، محیطی و آموزشی متاثر است.

  کلیدواژگان: نظریه زمینه‎ای، هیجان تحصیلی، مطالعه کیفی، دانش آموزان
 • ساره قهرمانی، مرجان حسین زاده تقوایی*، غلامرضا ذاکری پور صفحات 95-104

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خودشناسی انسجامی و خودگردانی و عملکرد مختل دانش آموزان دوره متوسطه بود. این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهرستان نظر آباد  در سال تحصیلی 1400- 1399 بود که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند  تعداد 30 نفر انتخاب شدند. این تعداد در بین گروه واقعیت درمانی و گروه گواه به طور تصادفی جایگزین شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه جفری یانگ (YSQ-SF، 1998) و پرسشنامه خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران (ISK، 2008)جمع آوری شد. مداخله گروه واقعیت درمانی  در 10 جلسه 90 دقیقه و هفته ای یک بار برگزار شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون خودشناسی انسجامی (05/0>p، 63/8-=d) و پیش آزمون پیگیری (05/0>p، 71/3-=d) و تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون خودگردانی و عملکردمختل (05/0>p، 89/9-=d) و پیش آزمون پیگیری (05/0>p، 8/12-=d)، معنادار است که نشان دهنده تاثیر مداخله پژوهش در این متغیرها است. نتیجه گیری می شود با استفاده از واقعیت درمانی گروهی می توان به افزایش خودشناسی انسجامی و تعدیل خودگرانی و عملکرد مختل دانش آموزان دوره متوسطه کمک کرد.

  کلیدواژگان: خودشناسی انسجامی، خودگردانی عملکرد مختل واقعیت درمانی گروهی
 • مرضیه حیدری فتسمی، حیدرعلی زارعی*، توکل موسی زاده صفحات 105-116

  هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش تربیت مخچه و برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر نظریه ذهن کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری 1 ماه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان 5 تا 6 ساله مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای شهر گنبدکاووس در سال 1401-1400 بود. حجم نمونه شامل 45  نفر بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی اول، آموزش تربیت مخچه و برای گروه آزمایشی دوم، آموزش کارکردهای اجرایی اجرا شد درحالی که گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس پرسشنامه علایم مرضی کودکان (4-CSI، گادو و اسپرافکین، 1994) و پرسشنامه ی نظریه ذهن (TOM، موریس و همکاران، 1999)  بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری میانگین هر دو گروه آزمایش از گروه گواه به صورت معناداری بیشتر است (05/0p<). نتایج نشان داد که آموزش تربیت مخچه و برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی، مداخلات کارآمدی برای بهبود نظریه ذهن کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای است.

  کلیدواژگان: تربیت مخچه، کارکردهای اجرایی، نظریه ذهن
 • یاسمن شاهجویی، طاهر تیزدست*، محمدرضا زربخش بحری صفحات 117-126

  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل ساختاری رضایت زناشویی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان با نقش میانجی گری ویژگی های شخصیتی در زنان مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی بود. پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی، مراکز بهداشت و متخصصین زنان و زایمان با تشخیص ابتلا به سندروم پیش از قاعدگی غرب تهران در سال 1400 بود. تعداد 410 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت زناشویی (ENRICH) انریچ (1989)، راهبردهای تنظیم هیجانی (CERQ-P) گارنفسکی و همکاران (2002) و ویژگی های شخصیتی (NEO-FFI) کاستا و مک کری (1992) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد ضریب مسیر کل بین راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان و رضایت زناشویی (001/0>p) مثبت و ضریب مسیر کل بین راهبردهای غیر انطباقی و رضایت زناشویی (05/0>p) منفی و معنی دار بود. همچنین ضریب مسیر غیر مستقیم بین راهبردهای غیر انطباقی با رضایت زناشویی تنها از طریق روان رنجورخویی (01/0>p) معنادار بود و ضریب مسیر غیر مستقیم بین راهبردهای انطباقی تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی از طریق وظیفه شناسی (01/0>p)، برونگرایی (01/0>p) و روان رنجورخویی (01/0>p) معنادار بود. بنابراین می توان گفت مدل رضایت زناشویی زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجانی و ویژگی های شخصیتی از برازش مطلوبی برخوردار است و استفاده از این مدل می تواند در جهت آگاهی از سندروم پیش از قاعدگی به متحصصان کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: راهبردهای تنظیم هیجان، رضایت زناشویی، ویژگی های شخصیتی، سندروم پیش از قاعدگی، زنان
 • شیوا نامجو، احمد نوری* صفحات 127-138

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علایم روان تنی، سبک دلبستگی و تفکیک خویشتن زنان دارای علایم روان تنی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای علایم روان تنی مراجعه کننده به دو مرکز مشاوره نگرش برتر و آرامش پایدار در شهر اصفهان در سال 1400 بود. از بین این زنان به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر که از پاسخ به پرسشنامه تشخیص اختلالات علایم جسمانی، بیشترین نمره را کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند و به پرسشنامه های غربالگری برای اختلالات علایم جسمانی SOMS-7 (ابراهیمی و همکاران،1397)، تفکیک خویشتن DSI-R (اسکورن و فریندلندر، 1998) و سبک های دلبستگی بزرگسالان AASQ (هازن و شاور، 1987) پاسخ دادند. برای گروه آزمایشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در 8 جلسه 2 ساعته، هفته ای یک جلسه برگزار شد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه در متغیر علایم روان تنی (716/3=F، 066/0=p) و سبک دلبستگی اجتنابی (273/0=p) تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما در متغیرهای تفکیک خویشتن (327/37=F، 001/0=p)، سبک های دلبستگی ایمن (001/0=p) و دوسوگرا (001/0=p) تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که مداخله آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر متغیرهای تفکیک خویشتن و سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا در زنان دارای علایم روان تنی موثر بود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تفکیک خویشتن، سبک دلبستگی، علائم روان تنی
 • فریبا شیخ محمدی، آذرمیدخت رضایی*، مجید برزگر، حسین بقولی صفحات 139-148

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت بر روابط اجتماعی و درد عاطفی در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تخصصی انیسیتو کانسر ابوریحان، موسسه خیریه مهیار و بیمارستان شهدای شهر تهران درسال 1400 بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری جایگذاری شدند. در این پژوهش گروه آزمایش هفته ای یکبار، مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت را طی 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس پرسشنامه ادراک درد (MGPQ، ملزاک، 1975) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF، 2007) جمع آوری شد. نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر نشان داد در متغیر روابط اجتماعی تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0>p) و پیش آزمون پیگیری (05/0>p) و در متغیر درد عاطفی تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0<p) و پیش آزمون و پیگیری (05/0>p) معنادار گزارش شد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد که باید به نقش مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت در بهبود روابط اجتماعی و کاهش درد عاطفی در زنان مبتلا به سرطان پستان توجه کرد.

  کلیدواژگان: درد عاطفی، روابط اجتماعی، مشاوره گروهی، درمان متمرکز بر شفقت
 • حمیدرضا نوری، مجتبی انصاری شهیدی*، امیرمحسن راه نجات، مصطفی رئیسی، مصطفی خانزاده صفحات 149-158

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان گروهی فراتشخیصی بر شدت علایم و ادراک بیماری افراد مبتلابه سندروم روده تحریک پذیر بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه کنترل با مرحله پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران زن مبتلابه بیماری سندروم روده تحریک پذیر مراکز درمان تخصصی شهر اصفهان در سال 1400  بود. نمونه آماری شامل 30 نفر از این زنان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس، به طور تصادفی 15 نفر در گروه گواه و 15 نفر در گروه آزمایش جایگزین گردیدند. گروه مداخله درمان فراتشخیصی را طی 8 جلسه 60 دقیقه ای هفته ای یکبار دریافت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس ادراک بیماری-فرم کوتاه براد بنت و همکاران (2006) (brief IPQ) و مقیاس شدت نشانه های سندرم روده تحریک پذیر لکنر و همکاران (2013) (IBS-SSS) جمع آوری و به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد نمرات شدت علایم زنان مبتلابه اختلال سندروم روده تحریک پذیر از مرحله پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری کاهش یافته است که نشان دهنده تاثیر درمان فراتشخیصی در کاهش شدت علایم و ادراک بیماری در این زنان است (05/0>p). همچنین با ماندگاری اثر در مرحله پیگیری در کاهش شدت علایم و ادراک بیماری؛ پایداری اثر درمان گروهی فراتشخیصی بر کاهش شدت علایم و ادراک بیماری زنان مبتلابه اختلال سندروم روده تحریک پذیر تایید شد (05/0>p). نتیجه گیری می شود این مداخله تاحد زیادی توانست شدت علایم و ادراک بیماری را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: ادراک بیماری، درمان گروهی فراتشخیصی، سندروم روده تحریک پذیر، شدت علائم
 • سیده زهره موسوی*، سید رضا سید طبائی صفحات 159-166

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اختلال وسواس بر اساس نشخوار فکری و تحمل پریشانی در اپیدمی کرونا بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به ویروس کرونا که در بهار 1400 به بیمارستان نیکویی شهر قم مراجعه و نتایج تست PCR آنها مثبت بود که تعداد این بیماران 1166 نفر بود. نمونه آماری شامل 289 نفر از اعضای جامعه آماری مذکور بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی (OPQ) (1997)، پرسشنامه نشخوار فکری نولن هوکسما و مارلو (RRS) (1991) و پرسشنامه نشخوار فکری سیمونز و گاهر (DTS) (2005) جمع آوری گردید. نتایج نشان داد مولفه ی علامت دار بودن، درونگری و نکوهش رابطه مثبت و معناداری بااختلال وسواس دارند (05/0p<). تحمل پریشانی هیجانی، میزان توجه به هیجانات منفی در صورت وقوع، ارزیابی ذهنی پریشانی و اقدام های تنظیم کننده برای تحمل پریشانی رابطه منفی و معناداری با اختلال وسواس دارند (05/0p<). همچنین نتایج نشان داد که حدود 2/15 درصد واریانس اختلال وسواس توسط ابعاد نشخوارفکری (علامت دار بودن، درونگری و نکوهش)، ابعاد تحمل پریشانی (تحمل پریشانی هیجانی، میزان توجه به هیجانات منفی در صورت وقوع، ارزیابی ذهنی پریشانی و اقدام های تنظیم کننده برای تحمل پریشانی) پیش بینی می شود. نتیجه گیری می شود که اختلال وسواس از طریق نشخوار فکری و تحمل پریشانی در اپیدمی کرونا قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: اختلال وسواس، تحمل پریشانی، نشخوار فکری، کرونا
 • پروین میرزایی، فاطمه صادقی وادقانی*، مهدی میزابی اصل صفحات 167-176

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی و روانشناختی مبتلایان به دیابت بهبود یافته کرونا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه ی مبتلایان به دیابت بهبود یافته کرونای مرکز روشنگران شهر تهران در سال 1401 بود. تعداد 30 نفر از جامعه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و  گواه (15 نفر) قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب، استرس و افسردگی(DASS) (لاویباند و لاویباند، 1995) و آزمون حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (DCWMT، 1980) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چنر متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر عملکرد شناختی و روانشناختی تفاوت معنادار وجود دارد(05/0> P). براساس یافته های این پژوهش، می توان از ظرفیت درمان شناختی- رفتاری برای درمان و بهبود عملکرد شناختی و روانشناختی در دیابت بهبود یافته کرونا استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، عملکرد روانشناختی، عملکرد شناختی، کرونا
 • الهام صفرعلیخانی*، سکینه دنیامالی صفحات 177-186

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و خودتنظیمی هیجانی والدین کودکان دارای اختلالات یادگیری بود. طرح پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه والدین کودکان دارای اختلالات یادگیری در سال 1401 بودند که به مراکز اختلالات یادگیری تبریز مراجعه کرده بودند. نمونه آماری پژوهش شامل 30 مادر بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (15 نفر برای هر گروه) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اضطراب (AI، بک و کلارک، 1998) و خودتنظیمی عاطفی (SREQ، لارسن و پریز مایک، 2000) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس انجام گرفت. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین اضطراب و خودتنظیمی هیجانی پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح 01/0>P) وجود دارد. در واقع آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و خودتنظیمی هیجانی مادران تاثیر دارد و باعث کاهش نگرانی و افزایش خودتنظیمی هیجانی می شود.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، اضطراب، پذیرش و تعهد، خودتنظیمی هیجانی
 • حسن جهانی زنگیر، مهدی اقبالی، حسن جعفرزاده داشبلاغ* صفحات 187-196

  هدف این پژوهش پیش بینی قلدری سایبری براساس تکانشگری، بی تفاوتی اخلاقی و صفات تاریک شخصیت در نوجوانان دارای وابستگی به فضای مجازی بود. روش پژوهش توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه ی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. نمونه مورد مطالعه 112 نفر از دانش آموزان دارای وابستگی به فضای مجازی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های وابستگی به شبکه های مجازی مبتنی بر موبایلAMQBSN)، خواجه احمدی و همکاران، 1395)، تجربه قلدری-قربانی سایبری (CBVEQ، آنتیادو و همکاران، 2016)، بی تفاوتی اخلاقی (MDS، بندورا و همکاران، 1996)، پرسشنامه تکانشگری بارات (BIS-11، پاتون و همکاران، 1995) و صفات تاریک شخصیت (DTP، جانسون و وبستر، 2010) صورت گرفت. داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین تکانشگری (01/0P<)، بی تفاوتی اخلاقی (01/0P<) و صفات تاریک شخصیت (ماکیاولگرایی، جامعه ستیزی و خودشیفتگی) (01/0P<) با قلدری سایبری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین 35 درصد از قلدری سایبری نوجوانان دارای وابستگی به فضای مجازی از طریق تکانشگری، بی تفاوتی اخلاقی و صفات تاریک شخصیت تبیین می شود (05/0P<). نتایج به دست آمده نشان داد که تکانشگری، بی تفاوتی اخلاقی و صفات تاریک شخصیت نقش معناداری در پیش بینی قلدری سایبری در نوجوانان دارای وابستگی به فضای مجازی دارد.

  کلیدواژگان: بی تفاوتی اخلاقی، تکانشگری، صفات تاریک شخصیت، قلدری سایبری، وابستگی به فضای مجازی
 • ندا مجلسی، محمدرضا قره داغی تنورلویی، ناهید شریعتی نجف آبادی* صفحات 199-208

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی راه حل محور بر معنای زندگی و جهت گیری زندگی در زنان دچار دلزدگی زناشویی انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی ابا طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل دارای دلزدگی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر رشت در سال 1400 بود. از این جامعه ی آماری با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی معنای زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006) و پرسشنامه ی جهت گیری زندگی شی یر و کارور (LOT) (1985) استفاده شد. جلسات مشاوره راه حل محور گرانت (2011) در 8 جلسه، 4 هفته ای و هر هفته دو جلسه و هر جلسه 90 دقیقه به صورت گروهی تنظیم شد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس ازمون معنای زندگی و جهت گیری زندگی در دو گروه آزمایش وکنترل تفاوت معناداری در سطح (001/0>P) وجود داشت بر مبنای یافته های حاصل می توان گفت درمان راه حل محور بر معنای زندگی و جهت گیری زندگی موثر بود.

  کلیدواژگان: جهت گیری زندگی، درمان گروهی راه حل محور، دلزدگی زناشویی. معنای زندگی
|
 • Gholamali Afrooz, Kianoosh Hashemian, Maryam Bagheri* Pages 1-14

  This research aimed to compare the effectiveness of short-term psychodynamic psychotherapy and emotion-focused couple therapy on couples with alexithymia, marital satisfaction, and difficulty in emotion regulation. The method of the present study is quasi-experimental including pretest- posttest with a control group and with 3 month follow-up pattern. The statistical population of this study is based on online invitations for volunteered couples living in strict 1,2,3 in Tehran, for which 60 teams among them were selected according to inclusion criteria. The instruments used included the Farsi version of The Toronto Alexithymia Scale-20 (FTAS-20), the Afrooz and Erich Marital Satisfaction Scale, and the Difficulties in Emotion Regulation Scale. The experimental groups got two different types of therapy once a week. Data were analyzed by multivariate analysis of the Covariance and Bonferroni tests. Results showed that both therapies were significant for research variables and they were consistent in 3-month follow-up. So both methods can help reduce symptoms of Alexithymia, marital dissatisfaction, and difficulties in emotion regulation.

  Keywords: Short-term psychodynamic psychotherapy, Emotion-focused Couple Therapy, Alexithymia, Marital Satisfaction, Difficulties in Emotion Regulation
 • Mona Farkhondehfal*, Fariba Zarrani Pages 15-24

  Social trauma is a complex emotional experience in response to a stressful event that extremely challenges the coping capacity of a group of people. Social trauma if not worked through will encompass several consequences such as depression and violence at individual, social, and intergeneration levels. Mourning is concerned as a process of working through social trauma. Due to the important role of mourning in working through social trauma and blocking its consequences, the aim of this study is to review social trauma studies to find and classify the processes and steps suggested for mourning in social trauma. This study has been done on the basis of PRISMA (2020) guidelines for systematic reviews. Relevant studies have been searched in the google scholar database between 2002 to 2022. According to enter and exit criteria 32 studies have been chosen for exploration and 6 studies have been selected for final study. Findings encompass a 5-step process for mourning in social trauma including emotional expression, defining and verbalizing the loss, narrating, constructing new collective identity, and pursuit of goals and wills. Mourning for social trauma put an end to the violence loop and depression. As a result of mourning for social trauma the traumatized part of society could be able to see new capacities in themselves to pursue the lost ideals again while accepting the personal responsibility for social change to make a new path for creating a new collective destiny.

  Keywords: Mourning, Posttraumatic growth, Social trauma
 • Mahin Veismoradi, Ahmad Borjali*, Zohreh Rafezi Pages 25-32

  The aim of this research was to predict nurses' resilience based on Corona's anxiety and cognitive flexibility. this research was basic research and in regard to procedure, it was a correlation study. The study community included all the nurses working in the hospitals of Kermanshah in 2021-2022. that among them 360 nurses were selected as samples by available sampling. Research questionnaires included: The resilience questionnaire by Connor and Davidson (2003), the Corona Anxiety questionnaire by Alipour et al (2020), and the Cognitive Flexibility questionnaire by Dennis and Vandorwal (2010). Pearson's correlation test and multiple regression test were used for data analysis. The results showed that there is a significant correlation between corona anxiety with resilience(p‹0/01 and r=0/584) and cognitive flexibility with resilience(p‹0/01 and r=0/221) and subscales of physical symptoms of corona anxiety(B=-0/168 and p=0/001) and perception of control(B=0/498 and p=0/001) and perception of different options(B=0/194 and p=0/001) were able to predict 40/5% of changes in resilience. Therefore, by improving cognitive flexibility and reducing corona anxiety, you can take steps towards improving resilience.

  Keywords: Corona Anxiety, Cognitive flexibility, Nurse, Resiliency
 • Abbas Senobar, Ezatolah Ghadampour*, Mohammad Abbasi Pages 33-44

  The aim of this study was to investigate the relationship between computer anxiety and computer self-efficacy with the rate of virtual learning acceptance by considering the mediating role of students' perceived ease. The design of this study was descriptive and of typ correlational. The statistical population of the study consisted of all incoming 2019 student-teachers in the academic year 2020-2021 in Khuzestan province, from which 220 people were selected by cluster sampling. Data were collected by Computer Anxiety Inventory (CAS; Bandalusso & Benson, 1990), Computer Self-Efficacy (CSM; Howard, 2014), Perceived Ease (PEUS; Davis, 1989), and Virtual Learning Acceptance (ElAM; Theo, 2010) and was analyzed by path analysis with SPSS and AMOS software. The results of structural equation modeling showed that computer anxiety has a direct and negative effect on students' virtual learning acceptance(P<0.05). Also, computer anxiety has an indirect negative effect on virtual learning acceptance through perceived ease(P<0.05). The results also showed that computer self-efficacy has a significant positive effect on virtual learning acceptance(P<0.05). The results showed that computer self-efficacy has a positive effect on the acceptance of virtual learning directly and also through perceived ease(P<0.05). Finally, the results showed that perceived ease also has a direct positive effect on virtual learning acceptance (P<0.05). The fit index also showed that the default model has a good fit. Therefore, it can be concluded that perceived ease plays a mediating role in the relationship between computer anxiety and computer self-efficacy with virtual learning acceptance.

  Keywords: Computer Anxiety, Computer Self-Efficacy, Perceived Ease, E- Learning Acceptance
 • Roghayeh Parham* Pages 45-54

  The present study was an attempt to compare the effects of acceptance and commitment therapy and mindfulness-based cognitive therapy on the intolerance of uncertainty of women affected by infidelity. The present study was conducted using a quasi-experimental method of pre-test-post-test with a control group and a three-month follow-up. The statistical population of the present study consisted of all the women affected by the infidelity of their husbands who were referred to the family counseling centers in Karaj from the beginning of October to the middle of December 2022. Among these women, 45 people were selected as a sample and were placed in two experimental groups and one control group. The first and second experimental groups received acceptance and commitment therapy (ACT) and mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), respectively, during 8 sessions. The tool of the study was the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS) (Friston et al., 1994. The results of the mixed variance analysis showed a significant difference between the groups in the post-test and follow-up stages (P<0/0001). Both interventional methods reduced intolerance of uncertainty and their effectiveness lasted over time. Also, no significant difference was found between the effects of the two ways (P<0/0001). In general, the results of this study showed that both interventional methods were influential in the intolerance of uncertainty of women affected by infidelity.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy(ACT), Mindfulness-Based Cognitive Therapy(MBCT), Infidelity, Intolerance of Uncertainty
 • Masoume Seidyousefi, Fathola Mohamadian*, Arash Nademi Pages 55-64

  The present study aimed to compare the effectiveness of schema-based couple therapy and emotion-focused couple therapy on spouse acceptance in couples with marital disputes in Ilam. The present study was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and a tree -month follow -up. The statistical population comprised 105 couples who were referred to counseling centers during the second half of 2021. Of all the couples, 30 were chosen through the convenient sampling method. The participants were then randomly split into three groups: emotion-focused therapy (n=10), schema-focused therapy (n=10), and controls (n=10). Participants acquiring emotion-focused therapy were furnished with Johnson's training package (Johnson, 2012) for nine sessions. During the same period, those receiving schema-focused therapy were given a package presented by Young et al (2003). The controls received no intervention. The study tool was Rohner and Khaleque’s Intimate Partner Acceptance, Rejection, and Control Questionnaire (2005, IARQ). Data were analyzed by the Repeated Measures ANOVA. The findings indicated a significant difference in the "partner acceptance" variable between the schema-based/emotion-focused groups and the control group in the post-test and follow-up phases (P<0. 05). Also, no significant difference was observed between the degree to which that schema-based couple therapy (SBCT) and emotion-focused couple therapy (EFCT) affect partner acceptance (P>0. 05). Therefore, it can be concluded that SBCT and EFCT can serve as two methods affecting the level of partner acceptance among spouses with marital conflict.

  Keywords: Spouse acceptance, Marital disputes, Schema-based couple therapy, Emotion-focused couple therapy
 • Abdolmohammad Ordozadeh, Farah Naderi*, Zahra Eftekhari Saadi, Parvin Ehteshamzadeh Pages 65-74

  The purpose of the present study was to provide a structural model of academic dishonesty based on the emotional atmosphere of the family and spiritual intelligence with the mediation of academic self-concept in students. The descriptive-correlation research method was path analysis. The statistical population of the research was all the male students of the second secondary level of Khorram Abad city in the academic year of 2021-2022 300 of them were selected and studied by multi-stage cluster sampling method. To collect data, a dishonesty questionnaire (ADQ, Khamsan and Amiri, 2013), a family emotional atmosphere questionnaire (FPQ . Hillburn, 1964), a spiritual intelligence questionnaire (SIQ, Abdollahzadeh et al., 2017), and an academic self-concept questionnaire (ASQ, Chen and Thomson, 2004) were used to collect data. The findings showed that there was no significant direct effect between the emotional atmosphere of the family and academic dishonesty (p<0.05). There is a statistically significant relationship between the emotional atmosphere of the family and academic self-concept (p<0.01), and there is a significant direct effect between spiritual intelligence and academic self-concept with academic adjustment (p<0.01). In addition, there was a significant indirect effect between spiritual intelligence and academic dishonesty through the mediation of academic self-concept (p<0.05), and there was a significant indirect effect between the emotional atmosphere of the family and academic dishonesty through the mediation of academic self-concept (p<0.05). The final model also had a good fit. From the above findings, it can be concluded that academic self-concept plays a mediating role between the emotional atmosphere of the family and spiritual intelligence with the academic dishonesty of students.

  Keywords: academic dishonesty, academic self-concept, emotional atmosphere, spiritual intelligence
 • Mahmoud Mansouri, Arezo Tarimoradi*, Ahmad Mansouri, Fatemeh Zam, Mustafa Bolghan-Abadi Pages 75-84

  The aim of the present study was to investigate the mediating role of negative spiritual coping in the relationship between dark triad personality and nonsuicidal self-injury in adolescents. This study is fundamental in terms of purpose and descriptive correlation in terms of method. The statistical population of this study consisted of all high school students in public schools in Karaj in the academic year 2020-2021. The sample consisted of 351 high school students who were selected by stage cluster sampling and online during Covid 19 disease. Participants completed the dark personality scale (DPS) Jonason & Webster (2010), the spiritual coping questionnaire (SCQ) Charzyńska (2015), and the deliberate self–harm inventory (DSHI) Gratz (2001). The Pearson correlation and structural equation modeling methods were used for data analysis. The results showed that the model related to the mediating role of negative spiritual coping in the relationship between dark triad personality and nonsuicidal self-injury of adolescents has a good fit. The results showed that the direct effect of dark triad personality on non-suicidal self-injury is not significant (P>0.05). The direct effect of negative spiritual coping (P<0.01) and the indirect effect of dark triad personality with the mediation of negative spiritual coping on non-suicidal self-injury are significant (P<0.01); Therefore, paying attention to these variables in the field of psychopathology and formulating educational and therapeutic interventions regarding nonsuicidal self-injury can be useful.

  Keywords: Nonsuicidal Self- Injury, Dark Triad Personality, Spiritual coping
 • Neda Rahmati, Khadijeh Abolma’Ali Alhosseini*, Malek Mirhashemi Pages 85-94

  Emotions are one of the personality dimensions of students that they experience in the entire learning process and different educational situations. Academic emotions are the ups and downs that students experience in the classroom and relation to academic subjects. These emotions can affect the quality of a person's performance and provide reasons for his success or failure in matters related to education. The purpose of the current research was to identify the factors affecting the academic emotion of female students of first secondary school. The research population included 7th, 8th, and 9th-grade female students in the two cities of Tehran in the academic year of   2021-2022. Sampling was done purposefully and according to the criteria of entering and exiting the research, and 12 students were selected as participants in the research based on reaching the criterion of data saturation with positive and negative educational emotions. The research method was qualitative and grounded theory, by Strauss and Corbin's version, with systematic analysis, and semi-structured interviews were used to collect data. The findings identified three individual, environmental, and educational factors affecting academic emotion. Factors affecting academic emotion are coded into three main categories, each of which has other subcategories. The main categories obtained are 1- individual factors, 2- environmental factors, 3- educational factors and sub-categories, individual factors include fit of value and goal, controllability, and recognition; Environmental factors include internal school factors, external factors, social factors, and educational factors, including the subcategories of the curriculum, teacher, and classmates. Therefore, in general, academic emotion is affected by several factors such as individual, environmental, and educational.

  Keywords: Ground theory, Lived Experience, Qualitative Study, Students
 • Sareh Gghahremani, Marjan Hossienzadeh Taghvai*, Gholamreza Zakeri Poor Pages 95-104

  The purpose of the present study was to determine the effectiveness of group reality therapy on the cohesive self-knowledge and self-management and impaired performance of secondary school students. This research was a semi-experimental research with a pre-test-post-test design and a control group with a follow-up period of one month. The statistical population of the research was all secondary school female students in Nazar Abad city in the academic year 2021-2022, from which 30 people were selected using the purposeful sampling method. This number was randomly replaced between the reality therapy group and the control group. Data were collected using Jeffrey Young's early maladaptive schemas questionnaire (YSQ-SF) (1998) and Ghorbani et al. are Coherent Self-Knowledge Questionnaire (ISK) (2008). The intervention of the reality therapy group was held in 10 sessions of 90 minutes once a week. Data were analyzed using analysis of variance with repeated measurements. The results showed the difference between the pre-test and post-test phase of self-knowledge of coherence (p<0.05, d=-8.63) and follow-up pre-test (p<0.05, d=-3.71) and the difference Between the pre-test and post-test stages of self-management and dysfunctional performance (p<0.05, d=9.89) and follow-up pre-test (p<0.05, d=12.8), it is significant that It gives the effect of research intervention in these variables. It is concluded that by using group reality therapy, it is possible to help to increase self-awareness and adjust the self-centeredness and dysfunctional performance of high school students.

  Keywords: Cohesive self-knowledge, group therapy self-management of dysfunctional reality
 • Marzieh Heydari Fatsami, Haidar Ali Zarei*, Tavakol Mosazadeh Pages 105-116

  The purpose of this research was to compare the effectiveness of cerebellar training and executive functions training programs on the theory of mind of children with oppositional defiant disorder. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and a control group with a follow-up period of 1 month. The statistical population of this research included all 5-6-year-old children suffering from oppositional disobedience disorder in Gonbad Kavos city in 2022. The sample size included 45 people who were selected by the available sampling method and placed in two experimental and control groups. For the first experimental group, cerebellar training and for the second experimental group, executive functions training was implemented, while the control group did not receive training. The research tools included the Children Symptom Inventory-4 (CSI-4, Gadow, Sprafkin, 1994 ) and the Theory of Mind Questionnaire (TOM, Muris, et al, 1999). Analysis of variance with repeated measurements was used for statistical analysis. The results showed that in the post-test and follow-up phases, the average of both experimental groups was significantly higher than the control group (p<0.05). The results showed that cerebellar training and executive functions training programs are efficient interventions to improve the theory of mind of children with oppositional defiant disorder.

  Keywords: Cerebellum training, executive functions, theory of mind
 • Yasaman Shahjoei, Taher Tizdast*, Mohammadreza Zarbakhash Bahri Pages 117-126

  The current study aimed to provide a structural model of marital satisfaction based on emotion regulation strategies with the mediating role of personality traits in women with premenstrual syndrome (PMS). By applying the structural equation modeling (SEM) approach, the model was tested. The population comprised all women with PMS who were referred to psychological clinics, health centers, and Gynecologists' offices in West Tehran in 2021. Totally, 410 women were selected by the available sampling method. Then, Marital satisfaction (Enrich, 1989), emotional regulation strategies (CERQ-P, Garnevsky et al, 2002), and personality characteristics (NEO-FFI, Costa and McCree, 1992) were completed by participants. The results illustrated that the total path coefficient between adaptive emotion regulation strategies and marital satisfaction (p<0.001) was positive and the total path coefficient between non-adaptive strategies and marital satisfaction (p<0.05) was negative and significant. Moreover, the indirect path coefficient between maladaptive strategies and marital satisfaction was significant only through neuroticism (p<0.01), and the indirect path coefficient between adaptive emotional regulation strategies and marital satisfaction through conscientiousness (p<0.01), extroversion (p<0.01) and neuroticism (p<0.01) were significant. Therefore, it could be concluded that the model of marital satisfaction of women with PMS based on emotional regulation strategies and personality traits has a good fit. Eventually, the application of this model could be advantageous to specialists in the identification of PMS.

  Keywords: Emotion Regulation Strategies, Marital Satisfaction, Personality Traits, Premenstrual Syndrome, Women
 • Shiva Namjoo, Ahmad Nouri* Pages 127-138

  The aim of the present study was to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on psychosomatic symptoms, differentiation of self, and attachment style of women with psychosomatic symptoms. The research method was quasi-experimental and pretest-posttest with the control group. The statistical population included all women with psychosomatic symptoms who were referred to two counseling centers of Superior Attitude and Stable Peace in Isfahan City in 1400. Among these women, 30 people who scored the highest score on the Screening for Somatoform Symptoms questionnaire were selected through targeted sampling. and randomly replaced in two experimental and control groups and they responded to the Screening for Somatoform Symptoms Questionnaire (Ebrahimi et al., 2017), the Differentiation of Self Inventory (Skorn and Friedlander, 1998) and the Adult Attachment Style Questionnaire (Hazen and Shaver, 1987). For the experimental group, mindfulness-based cognitive therapy was held in 8 sessions of two hours and once a week. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The findings showed that by controlling the pre-test effect, there is no significant difference between the post-test average of the two experimental and control groups in the variable of psychosomatic symptoms (P=0/066) and avoidant attachment style (P=0/273); But in the variables of differentiation of self (P=0/001), secure attachment style (P=0/001) and ambivalent attachment style (P=0/001) there is a significant difference. Based on this, it can be concluded that the mindfulness-based cognitive therapy intervention was effective in the differentiation of self, secure, and ambivalent attachment styles in women with psychosomatic symptoms.

  Keywords: Mindfulness, Differentiation of Self, Attachment style, Psychosomatic Symptoms
 • Fariba Sheykh Mohammadi, Azarmidokht Rezaee*, Majid Barzegar, Hossien Bagholi Pages 139-148

  The aim of this research was to determine the effectiveness of group counseling as a treatment focused on compassion on social relationships and emotional pain in women with breast cancer. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and a control group with a three-month follow-up period. The statistical population included all married women suffering from breast cancer who were referred to Inicito Cancer Center in Aburihan, Mehyar Charitable Institution, and Shahadai Hospital in Tehran in 2022. 40 people were randomly selected into two groups using a purposive sampling method. 20 people were placed. In this research, once a week, the experimental group received group counseling in the form of compassion-focused therapy during 8 sessions of 90 minutes. Data were collected using the Pain Perception Questionnaire (MGPQ, Melzak, 1975) and the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF, 2007). The results of mixed variance analysis with repeated measurement showed a difference between the pre-test and post-test stages (p<0.05) and follow-up pre-test (p<0.05) in the variable of social relations. , d =-6.46), and in the variable of emotional pain, the difference between the pre-test and post-test stage (p < 0.05) and pre-test and follow-up (p < 0.05) significant was reported. According to the findings of the present research, it seems that the role of group counseling as a treatment focused on compassion should be paid attention to in improving social relationships and reducing emotional pain in women with breast cancer.

  Keywords: Emotional pain, social relations, group counseling, compassion-focused therapy
 • Namidreza Nouri, Mojtaba Ansari Shahidi*, Amir Mohsen Rahnejat, Mostafa Raisi, Mostafa Khanzadeh Pages 149-158

  The aim of this research was to determine the effectiveness of group therapy on the severity of symptoms and perception of the disease in people with irritable bowel syndrome. The research was a semi-experimental type with a one-month follow-up phase. The population consisted of all female patients suffering from irritable bowel syndrome. The statistical sample included 30 people who were selected purposefully. Then, 15 people were randomly replaced in the control group and 15 people in the experimental group. The intervention group received meta-diagnostic treatment during 8 sessions of 60 minutes once a week. Data were collected by using Brad Bennett et al.'s (2006) brief IPQ and the severity of symptoms of irritable bowel syndrome (IBS-SSS) by Lechner et al. (2013) (IBS-SSS) was repeatedly analyzed. The symptom severity scores of women with irritable bowel syndrome decreased from pre-test to post-test and follow-up, which indicates the effect of extra diagnostic treatment in reducing the severity of symptoms and perception of the disease in these women (p<0.05). with the persistence of the effect in the follow-up phase in reducing the severity of symptoms and perception of the disease; The stability of the effect of extra diagnostic group therapy on reducing the severity of symptoms and disease perception of women suffering from irritable bowel syndrome was confirmed (p<0.05). It can be concluded that this intervention was able to reduce the severity of symptoms and perception of the disease to a great extent.

  Keywords: Perception of illness, Transdiagnostic group therapy, irritable bowel syndrome, severity of symptoms
 • Syyedeh Zohreh Mosavi*, Syyed Reza Syyad Tabaei Pages 159-166

  The aim of the present study was to predict obsessive-compulsive disorder based on rumination and distress tolerance in the corona epidemic. The descriptive research method was a correlation. The statistical population includes all people infected with coronavirus who visited Nikoi Hospital in Qom City in the spring of 2021 and the results of their PCR test were positive, the number of these patients was 1166. The statistical sample included 289 members of the mentioned statistical population who were selected using the Cochran formula and available sampling method. Data were collected using Madsley Obsessive-Operational Questionnaire (OPQ) (1997), Nolen Hoeksma and Marlow Rumination Questionnaire (RRS) (1991), and Simmons and Gaher Rumination Questionnaire (DTS) (2005). The results showed the components of being symptomatic, introversion, and censure respectively, have a positive and significant relationship with obsessive-compulsive disorder (p<0.05). Tolerating emotional distress, attention to negative emotions in case of occurrence, mental assessment of distress, and regulatory measures to tolerate distress have a negative and significant relationship with obsessive-compulsive disorder (p<0.05). Also, the results showed that about 15.2% of the variance of obsessive-compulsive disorder was accounted for by the dimensions of rumination (significance, introversion, and condemnation), the dimensions of distress tolerance (tolerance of emotional distress, the amount of attention to negative emotions when they occur, mental assessment of distress and actions The regulator is expected to tolerate distress. It is concluded that obsessive-compulsive disorder can be predicted through rumination and tolerance of distress in the corona epidemic.

  Keywords: Obsessive-compulsive disorder, distress tolerance, rumination, corona
 • Parvin Mirzaee, Fatemeh Sadeghi Vadeghani*, Mahdi Mizabi Asl Pages 167-176

  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in improving the cognitive and psychological performance of people with diabetes who have recovered from Corona. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population of the present study included all patients with diabetes who recovered from the Coronavirus in Roshangaran Center in Tehran in 1401. 30 people from the community were selected by purposeful sampling and were randomly divided into two experimental (15 people) and control (15 people) groups. Depression, anxiety, and stress scale Questionnaire (DASS) (Lovibond and Lovibond, 1995) Daneman and Carpenter Working Memory Test (DCWMT) (1980) were used to collect data. To analyze the data, the analysis of covariance was used. The results of covariance analysis showed that by controlling the effect of the pre-test, there is a significant difference between the experimental and control groups in terms of cognitive and psychological performance (P<0.05). Based on the findings of this research, it is possible to use the capacity of cognitive-behavioral therapy to treat and improve cognitive and psychological function in improved Corona diabetes.

  Keywords: cognitive behavioral therapy, psychological function, cognitive function, corona
 • Elham Safaralikhani*, Sakine Donyamali Pages 177-186

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of parenting education based on acceptance and commitment to anxiety and emotional self-regulation of parents of children with learning disabilities. The research design was semi-experimental with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population of this research was all the parents of children with learning disorders in 1401 who had been referred to learning disorders centers in Tabriz. The statistical sample of the research included 30 mothers who were selected using the purposeful sampling method and were randomly assigned to two experimental and control groups (15 people for each group). Anxiety questionnaires (AI) (Beck and Clark, 1998) and emotional self-regulation (SREQ) questionnaires (Larsen and Preiz Mike, 2000) were used to collect data. Data analysis was done with the statistical method of analysis of covariance. The results showed that by controlling the pre-test effect, there is a significant difference between the mean anxiety and post-test emotional self-regulation of the experimental and control groups at the level of P<0.01. In fact, parenting training based on acceptance and commitment affects the anxiety and emotional self-regulation of mothers and causes a decrease in anxiety and an increase in emotional self-regulation.

  Keywords: learning disorder, anxiety, acceptance, commitment, Emotional self-regulation
 • Hassan Jahani Zingir, Mehdi Eghbali, Hassan Jafarzadeh Dashbolagh* Pages 187-196

  The purpose of this study was to predict cyberbullying based on impulsivity, moral disengagement, and dark personality traits in adolescents with cyberspace addiction. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of the research included all students in the second year of high school in Ardabil City in the academic year 2021-2022. The study sample consisted of 112 students who were addicted to cyberspace and were selected by purposive sampling. Collecting data using questionnaires of dependence on mobile-based virtual networks (AMQBSN) (Khwaja-Ahmadi et al., 2015), Cyber-Bullying/Victimization Experiences Questionnaire (CBVEQ), (Antoniadou et al., 2016), Moral Disengagement Scale (MDS) (Bandura et al., 1996), Barat Impulsivity Inventory (BIS-11) (Patton et al., 1995) and dark triad of personality (DTP) (Johnson and Webster, 2010). The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The findings showed that there is a positive and significant correlation between impulsivity(P<0.01), moral disengagement (P<0.01), and dark personality traits (Machiavellianism, anti-socialism, and narcissism) (P<0.01) with cyberbullying. Also, 35% of cyberbullying of teenagers with cyberspace dependence is explained by impulsivity, moral disengagement, and dark personality traits (P<0.05). The obtained results showed that impulsivity, moral disengagement, and dark personality traits play a significant role in predicting cyberbullying in adolescents with cyberspace addiction.

  Keywords: moral disengagement, impulsivity, dark triad of personality, cyberbullying, dependence on cyberspace
 • Neda Majlesi, Mohammadreza Gharedaghi Tanourlouei, Nahid Shariati Najafabadi* Pages 199-208

  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of solution-oriented group therapy on the meaning of life and life direction in women suffering from marital heartbreak. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all married women with marital dissatisfaction who were referred to counseling centers in Rasht City in 2021. From this statistical population, 30 people were selected by purposeful sampling and randomly replaced into two groups of 15 people (15 people in the experimental group and 15 people in the control group). To collect data, Steger et al.'s Meaning of Life Questionnaire (MLQ) (2006) and Scheer and Carver's Life Orientation Questionnaire (LOT) (1985) were used. Grant's solution-oriented counseling sessions (2011) were arranged in 8 sessions, 4 weeks long, two sessions each week, and each session lasting 90 minutes. Data were analyzed through multivariate analysis of covariance. The results of data analysis showed that by controlling the pre-test effect, there was a significant difference (P<0.001) between the post-test mean of life meaning and life orientation in the two experimental and control groups. Life orientation was effective.

  Keywords: Life orientation, solution-oriented group therapy, marital burnout. The meaning of life