فهرست مطالب

سنجش و ایمنی پرتو - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، زمستان 1401)
 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، زمستان 1401)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1401/12/09
 • تعداد عناوین: 46
|
 • فائزه ملک زاده تر به بر، علیرضا کریمیان*، احمد شیرانی صفحات 1-4

  مطالعه فیزیولوژی قلب توسط روش تصویربرداری SPECT-CT در دو مرحله استراحت و استرس انجام می شود. در حالت استرس به بیمار 20 میلی‏کوری رادیوداروی 99mTc-MIBI تزریق و تصویربرداری انجام می‏شود. چنان‏چه بیمار خانم بارداری باشد که در شرایط خاصی است، تصویربرداری درحالت استراحت دو ساعت بعد از حالت استرس با تزریق مجدد 20 میلی‏کوری رادیوداروی 99mTc-MIBI انجام می‏شود. با توجه به این که جنین در حال رشد، درون رحم مادر نسبت به هر تابشی حساس است، دانستن این که جنین چه مقدار دزی جذب می‏کند و چه آثار مخربی بر جنین دارد مساله مهمی است. در نتیجه با کمک کد MCNPX و فانتوم ORNL جنین در سه دوره بارداری سه، شش و نه‏ماهگی با استفاده از کره و خطوط شبیه‏سازی شد. با توجه به این که ناحیه مورد مطالعه قلب می‏باشد، رادیودارو در بدن پخش شده و تمام اعضا نقش چشمه را ایفا می‏کنند، 21 عضو که در نزدیک‏ترین موقعیت به جنین قرار دارند را به صورت چشمه حجمی در نظر گرفته و دز جذبی جنین در سه دوره بارداری محاسبه شد. دز جذبی جنین در سه دوره‎ی سه، شش و نه‏ماهگی در حالت استرس به ترتیب  2 -10 26/1 ، 3 -10 9/2 و     4 -10 83/2 میلی‏گری، در حالت استراحت بدون دفع ادرار به ترتیب 2 -10 52/2، 3 -10 79/5 و 4 -10 68/5 میلی‏گری و در حالت استراحت با فرض این که بیمار دوبار در این دو ساعت دفع ادرار داشته باشد و نیمه‏عمر زیستی 3 ساعت باشد و 25% از رادیوداروی تزریقی در حالت استرس دفع شود، به ترتیب 2-10 89/1، 3 -10 35/4 و 4 -10 25/4 میلی‏گری محاسبه شد. در نتیجه برای کاهش دز جذبی جنین و خطرات احتمالی توصیه می‏شود، بیمار در فاصله دو ساعت مایعات فراوان بنوشد تا با دوبار دفع ادرار رادیوداروی تزریقی در حالت استرس دفع و دز جنین کاهش یابد.

  کلیدواژگان: جنین، دز جذبی، SPECT-CT، نیمه عمر بیولوژیکی، MCNPX، 99mTc-MIBI
 • هانیه میرزایی*، علیرضا کریمیان، محمدحسن علامت ساز صفحات 5-8
  پروتون درمانی یکی از روش های درمان سرطان پروستات می باشد. مزیت اساسی این روش وجود پدیده ای به نام قله براگ در منحنی عمق-دز پروتون می باشد، به طوری که انرژی باریکه به مقدار بسیار زیاد و دقیقی در بافت سرطانی نهشت می یابد. از آن جایی که پروستات عضوی ثابت نیست و حرکت های غیر ارادی ناشی از نفخ دستگاه گوارشی در محدوده 1 تا 7 میلی متر در بدن دارد، باعث به وجود آمدن تغییر در دز کلی جذب شده می گردد. در این پژوهش با استفاده از کد شبیه سازی FLUKA که بر اساس روش عددی مونت کارلو محاسبات را انجام می دهد، تغییرات دز کلی جذب شده با در نظر گرفتن جابه جایی پروستات بررسی گردید. ابتدا فانتوم مورد استفاده شبیه سازی شده و با توجه به قرار گرفتن پروستات در عمق 15 سانتی متر در بدن، انرژی مورد نیاز این پرتو جهت تشکیل قله براگ در بافت سرطانی مقدار MeV 148 با دقت 02/0 درصد محاسبه و استفاده شده است. دز کلی جذب شده به ازای یک ذره پروتون در حالتی که پروستات و تومور در مبدا مختصات قرار دارند، nGy 7/2 می باشد. 9/99 درصد دز کلی جذب شده به مجموعه بافت تومور و پروستات می رسد و به سایر بافت های اطراف پروستات آسیبی وارد نمی کند. دلیل این اتفاق وجود قله براگ می باشد که تمامی انرژی جذب شده در این ناحیه است. با حرکت پروستات به اندازه 7 میلی متر در راستای عمود بر باریکه پروتون، مقدار دز کلی جذب شده در اندام پروستات به میزان 2/2% کاهش و همچنین با حرکت به اندازه 3 میلی متر در راستای باریکه پروتون مقدار دز کلی جذب شده در اندام پروستات به میزان 66/6% کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: سرطان پروستات، پروتون درمانی، عدم قطعیت، دز دریافتی، کد شبیه سازی FLUKA
 • ابراهیم فرج زاده، محمدامین نظری جهرمی، محمدحسین صادقی، مهرنوش کریمی پورفرد، صدیقه سینا*، بنت الهدی امانت صفحات 9-12
  زمینه و هدف

  آموزش کارکنان یکی از اولویت های هر سازمانی است بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان، لازمه فرایند آموزش است هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه شرکت کنندگان مراکز پزشکی و صنعتی در آبان ماه سال 1399 بوده است.

  روش انجام تحقیق: 

  پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف تحقیق کاربردی می باشد. بدین منظور تعداد 76 نفر از شرکت کنندگان در برنامه، مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های مربوط به ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برگزار شده و همچنین مولفه های مدل ارزشیابی کرک پاتریک جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های t استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده آن است که دوره های حفاظت در برابر اشعه برگزار شده توسط مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در دو سطح واکنش و یادگیری اثر بخش بوده است و همچنین این دوره ها توانسته اند رضایت کارکنان را فراهم سازند.

  نتیجه گیری

  در نهایت می توان گفت که شرکت کنندگان در دوره های آموزشی در مجموع، میزان اثربخشی دوره های آموزشی را در سطح مطلوبی ارزیابی نموده اند و آموزش های مذکور موجب افزایش دانش و مهارت شده است.

  کلیدواژگان: الگوهای ارزشیابی آموزشی، الگوی کرک پاتریک، دوره حفاظت در برابر اشعه
 • ناهید حاجیلو* صفحات 13-18
  امروزه جهت بهبود صحت درمان در پرتودرمانی، تلاش های بسیاری برای استفاده از تصویر برداری همزمان تشدید مغناطیسی به دلیل مزایایی چون ایجاد تمایز بافت نرم مناسب و پرتوهای غیریونیزان آن، وجود دارد. از سوی دیگر، پرتودرمانی با یون هلیوم، به دلیل مزایایی چون پراکندگی جانبی کمتر نسبت به پروتون و دنباله پاره های هسته ای کمتر نسبت به باریکه های کربنی، در حال توسعه است. ایده ی استفاده از هدایت تصویر تشدید مغناطیسی در درمان با یون هلیوم، چالش هایی را به همراه دارد که آشفتگی دز در بدن بیمار از جمله این چالش هاست . برای ارزیابی تغییرات معادل دز یون هلیوم در یک میدان مغناطیسی عمود بر محور باریکه و با انگیزه استفاده در توسعه بالقوه هلیوم درمانی با هدایت تصویر تشدید مغناطیسی ((MRIدر آینده، یک باریکه درمانی هلیوم و نیز یک فانتوم آب همگن با استفاده از کد مونت کارلو فلوکا شبیه سازی و اغتشاشات دز معادل در راستای محور مرکزی همچنین میزان انحراف و عقب گرد باریکه های یون هلیوم اولیه در عمق براگ در انرژی های مختلف و در حضور میدان های مغناطیسی محاسبه شد. درصد تغییرات دز در راستای محور مرکزی در اثر اعمال میدان مغناطیسی در انرژی های کمینه، متوسط و بیشینه محاسبه و نشان داده شد که بیشینه تغییرات دز در انرژی MeV/n 5/220 و در عمق cm 9/30 فانتوم اتفاق می افتد. همچنین بیشینه عقب گرد و انحراف باریکه های هلیومی در حضور میدان مغناطیسی 3 تسلا و در انرژیMeV 5/220 به ترتیب برابر mm 2/5 و mm 7/4 بدست آمد. صحت شبیه سازی از طریق راستی آزمایی منحنی های دز عمقی باریکه های یونی هلیوم در یک فانتوم آب با داده های تجربی، ارزیابی شد. حداکثر اختلاف مقدار شبیه سازی شده با مقدار اندازه گیری شده در پیش بینی محل قله براگ باریکه های هلیومی در آب، در حالت عدم حضور میدان مغناطیسی، برابرmm 962/0 بود که نشان از صحت محاسبات مونت کارلو انجام شده دارد.
  کلیدواژگان: یون درمانی با هلیوم، میدان مغناطیسی، کد مونت کارلو فلوکا، توزیع دز
 • محمدرضا رضایی راینی نژاد*، مصطفی کاظمی، علی نگارستانی، سعیده خضری پور صفحات 19-24

  ذرات الفا در اثنای متوقف شدن در محیط بعلت یونیزاسیون و برانگیخته کردن اتمها تابشهای الکترومغناطیسی از خود گسیل میکنند. طیف انرژی و شدت تابش به جنس و درصد عناصر موجود در هدف وضخامت آن بستگی دارد. با قرار دادن لایه هایی از فلزات و مواد مختلف و تغییر ضخامت آنها در جلوی پنجره ورودی یک آشکار سوسوزن CsI(Tl) و تفسیر تغییر شدت در کانال های مختلف آشکارساز یک روش مناسب برای آشکارسازی ذرات آلفا معرفی شده است. در این تحقیق ذرات آلفا یک چشمه امرسیوم 241 با انرژی MeV 5.48 به لایه های آلومینیوم ، مس ،آهن، استیل ،کاغذ ،فیلم رادیولوژی ،سرب و پلاستیک با ضخامت های مختلف تابانده شده و تغییر شمارش کانال های آشکار سوسوزن CsI(Tl) بررسی شده است..با تفسیر نتایج ، کانال هایی که ماکزیمم شدت فوتونهای گسیل شده در اثر توقف ذرات آلفا و الکترونهای کنده شده را نشان میدهند بدست امده است. با توجه به مشاهده کانال های اشعه ایکس مربوط به توقف ذرات آلفا، روشی برای آشکارسازی رادن نیز معرفی شده است.در این روش آب چشمه ابگرم جوشان در یک ظرف پلاستیکی که در انتهای ان لایه ای نازکی از جنس اهن تعبیه شده است ریخته شده و طیف زمینه اندازگیری شد. سپس آب داخل ظرف بهم زده شده و اختلاف در طیف زمینه اندازگیری شده است. مناسب ترین کانال برای اندازگیری رادن،کانال 57 است. با توجه به نتایج بدست آمده رابطه بین غلظت رادن و آهنگ شمارش در این کانال استخراج شده است.

  کلیدواژگان: آلفا، رادن، CsI(Tl)، آشکارساز، آب
 • ندا زارعی، محمد رضایی رضایی* صفحات 25-32
  انسان در طول سال از منابع تابش مختلفی مثل  تابشهای کیهانی،تابش محیطی،گاز رادن و دستگاه های پرتودرمانی در معرض تابش خارجی و داخلی قرار می گیرد.حد مجاز دز سالانه که توسط گزارش ICRU  برای افراد معمولی در نظر گرفته شده SV0.05 است.میزان تابشهای محیطی بستگی به جنس خاک،مصالح ساختمانی، سنگ گرانیت و محیط پیرامون دارد که می توان با تغییر این مواد میزان خطرات ناشی از تابشهای محیطی را کاهش داد.متاسفانه روستاهایی در کرمان وجود دارند که بر بستر سنگ گرانیت رادیواکتیو قرار دارند.در این تحقیق میزان خطرات ناشی از این سنگ ها برای ساکنین روستاهای مانی ،خنامان و ده سیاهان بررسی شده است.جهت این امر اکتیویته 232 Th,238U,40K و137 Cs  در سنگهای گرانیت این سه روستا محاسبه و با استفاده از آنها کمیتهای مربوط به خطرات تابشی برآورده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که اکتیویته معادل عناصر رادیواکتیو 232 Th,238U,40K و137Cs و کمیتهای   Raeq ,Dr,Dout,Din,Dtot ,Hex ,Hin ,Iy ,ELCR این سه روستا بالاتر از مقادیر مجاز اعلام شده توسط ICRU می باشد.همچنین کمیتهای فوق برای روستای مانی خیلی بیشتر از دو روستای خنامان و ده سیاهان است.بنابراین سکونت در روستای مانی و ده سیاهان به علت بالا بودن خطرات تابشی نسبت به روستای خنامان توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: سنگ گرانیت، اکتیویته، 232 Th، 238U، 40K و137Cs، ده سیاهان، مانی، خنامان، خطرات تابشی
 • محمدرضا رضایی راینی نژاد*، آرزو ریاحی صفحات 33-36

  معمولا تولید رادیوایزوتوپ ها توسط  راکتورها و شتاب دهنده های سیکلوترون و خطی انجام می گرفت. در این تحقیق سعی می شود از روش مونت کارلو با استفاده از کد MCNP < /span> برای شبیه سازی فعال سازی نوترونی توسط چشمه نوترون کرمان و بررسی بهره رادیوایزوتوپ های تولیدی استفاده شود. بدین منظور از دستگاه پراش اشعه  Xبرای تشخیص عناصر تشکیل دهنده این مواد استفاده می شود . برای فعال سازی نوترونی به یک منبع برای بمباران کردن نمونه نیاز است که از این طریق رادیوایزوتوپ عناصر تولید می شود. هر رادیوایزوتوپ طیف مشخصی را منتشر می کند که با استفاده از آن می توان غلظت عناصر موجود در آن را تعیین کرد .نتیجه بررسی با استفاده از کد MCNP < /span> نشان می دهد که امکان تولید چشمه رادیواکتیو توسط چشمه نوترون کرمان  وجود دارد. رادیوایزوتوپ  بیشترین بهره تولید را بین مواد تحت تابش چشمه نوترون کرمان دارد. بنابراین از چشمه نوترون کرمان می توان برای تولید رادیوایزوتوپ های مناسب آزمایشگاه های هسته ای استفاده کرد.

  کلیدواژگان: وترون، فعال سازی نوترونی، کد MCNP، چشمه نوترون در کرمان، رادیوایزوتوپ
 • ارزو ریاحی، محمدرضا رضایی راینی نژاد* صفحات 37-40

  ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) دایما تحت تشعشعات فضایی قرار دارد. بنابراین بررسی تاثیرات تشعشعات بر بدنه حایز اهمیت است. در این تحقیق به شبیه سازی اسپالیشن بدنه ماژول Destiny از ISS توسط چشمه اکسیژن کیهانی از طریق کد MCNP < /span> منطبق بر روش مونت کارلو پرداخته شده است.  فراوانی اکسیژن موجود در گاز بین ستاره ای معمولا به عنوان ردیاب فلزها در کهکشان ها استفاده می شود. برای کهکشان های نامنظم، میزان اکسیژن با جرم کل کهکشان ارتباط دارد، به این معنا که هرچه جرم کل بیشتر باشد، محتوای عنصر سنگین نیز بیشتر است. همچنین اسپالیشن به واکنش های هسته ای اطلاق می شود که هنگام تعامل ذرات پرانرژی با یک هسته اتمی اتفاق می افتد. کد MCNP < /span> یک کد نانو ذره مونت کارلو است که می تواند برای انتقال نوترون، فوتون، الکترون و... استفاده شود. بدنه ایستگاه فضایی ISS همواره تحت تشعشعات کیهانی است. پرتوها و ذرات کیهانی با شار بالا می تواند باعث تاثیر گذاشتن بر روی انسان و اجزای فضایی شود. این تاثیرات می تواند باعث اسپالیشن و تغییر ماده یا باعث توقف ذرات باردار و تولید پرتوهای ثانویه شود. اندازه گیری فراوانی رادیونوکلیدهای کیهانی با نیمه عمر طولانی در جو و ذخایر زمینی، ابزاری بسیار مهم را برای مطالعه فرایندهای جوی و تعامل بین مخازن مختلف تشکیل می دهد، هدف از این تحقیق محاسبه اسپالیشن چشمه اکسیژن کیهانی از طریق کد MCNP < /span> می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رادیوایزوتوپ های مهمی همچون، ،،و  در اثر اسپالیشن  بدنه ایستگاه فضایی با یون های اکسیژن تولید می شوند.

  کلیدواژگان: ایستگاه فضایی بین المللی (ISS)، اسپالیشن، اکسیژن کیهانی، کد MCNP، رادیوایزوتوپ
 • حسین محمدی*، محمدرضا شجاعی، جمشید سلطانی نبی پور صفحات 41-44
  سیستم تصویربرداری روبشی شکافی یک سیستم تصویر برداری جدید است که در اخیرا مورد استقبال قرار گرفته است. این سیستم تصویربرداری طوری طراحی شده است که بتواند جسم مورد مطالعه را به صورت خطی با یک پرتو بادبزنی نازک جاروب نماید. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ضخامت فیلتر بر تباین تصاویر به دست آمده از شبیه سازی سیستم تصویربرداری روبشی شکافی با استفاده از کد GATE می باشد. ابتدا تاثیر ضخامت فیلتر اضافی آلومینیوم از حالت بدون فیلتر تا ضخامت mm 4 آلومینیوم بر طیف انرژی پرتوهای ایکس منتشر شده در است سیستم تصویربرداری مورد بررسی قرار گرفت. سپس با طراحی یک فانتوم آزمون تباین که شامل فیلترهایی با ضخامت های مختلف مس برای تعیین نسبت تباین به نویز CNR اثر فیلترگذاری ارزیابی شد.نتایج نشان داد با افزایش ضخامت فیلتر بر باریکه پرتوها، باریکه پرتو نرم تر شده و پرتوهای کم انرژی و غیر مفید آن حذف خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه با اضافه کردن فیلتر با ضخامت mm 2، کاهش تباین به نویز کمتر از 10 درصد می شود بنابراین مقدار ضخامت فیلتر بهینه برای سیستم تصویربرداری روبشی شکافی، برای ازدست ندادن کیفیت تصویر مقدار mm 2 فیلتر آلومینیوم به دست آمد. از نتایج این تحقیق می توان برای بررسی میزان دز بیمار در روش تصویربرداری روبشی شکافی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سیستم تصویربرداری روبشی شکافی، کد GATE، فیلترگذاری، تباین تصویر، طیف انرژی
 • علیرضا آزادبر*، حامد بیگلی، سعیده حسینی خرطومی صفحات 45-50
  پرتوگیری خارجی انسان به واسطه پرتوهای حاصل از منابع طبیعی به مراتب بیشتر از منابع مصنوعی است. در این پژوهش میزان تابش زمینه در فضای باز نقاط مختلف شهر رشت اندازه گیری شد و آهنگ دز ناشی از آن محاسبه گردید. در این مطالعه مقطعی، از دستگاه RDS-110 برای اندازه گیری میزان تابش زمینه استفاده شد. برای اندازه گیری تابش زمینه در ارتفاع یکسان، از یک پایه فلزی به ارتفاع یک متر استفاده شد و دستگاه روی آن قرار گرفت. میزان آهنگ دز معادل تابش زمینه برای فضای باز در نه منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز، شمال غربی،شمال شرقی، جنوب غربی و جنوب شرقی) و برای هر نقطه دوازده مرحله در فواصل زمانی 5 دقیقه اندازه گیری شد. میانگین آهنگ دز معادل تابش زمینه و انحراف معیار آن در فضای باز برابر باnSv/h  5/74±79/88 می باشد که 34 درصد بیشتر از میانگین جهانی آهنگ دز معادل است. همچنین آهنگ دز موثر سالانه در فضای باز شهر رشت mSv/y 0/007± 0/098 می باشد که در مقایسه با میانگین جهانی آهنگ دز موثر در فضای باز مقدار بیشتری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تابش زمینه، آهنگ دز، فضای باز، دز موثرسالانه، شهر رشت
 • شهریار ملکی*، آرمین مسیبی، عباس رحیمی، فرهود ضیائی، نسرین شیخ صفحات 51-56
  در پژوهش های پیشین نوع جدیدی از دزیمترهای تابشی گاما بر پایه ماده نانو کامپوزیت پلیمر/نانو ساختارهای کربنی توسط نویسندگان ارایه و همچنین ویژگی های دزیمتری برای این نوع دزیمتر بررسی شده است. در این کار تجربی، مقاومت الکتریکی نمونه نانوکامپوزیت پلی استایرن/نانولوله کربنی چند دیواره MWCNT-PS wt% 28/0 در محدوده دمایی ºC 75-25 اندازه گیری شد. اساس کار یک کالریمتر بر مبنای افزایش دمای حجم حساس در اثر پرتودهی است. نتایج نشان داد که با افزایش دما، مقاومت الکتریکی نانوکامپوزیت به صورت خطی افزایش یافته و با توجه به روابط کالریمتری می تواند به عنوان یک کالریمتر در ناحیه پرتوفرآوری برای اندازه گیری دز جذبی تا حدود kGy 50 مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت پلی استایرن، نانو لوله کربن، کالریمتری، مقاومت الکتریکی، پرتوفرآوری
 • شهریار ملکی*، شمس المعالی افخمی نامیلا، صدیقه کاشیان، محسن خردمند سعدی صفحات 57-60
  در این پژوهش، محاسبات مربوط به ضریب تضعیف جرمی (µ/ρ) کامپوزیت پلی اتیلن/اکسید بیسموت (HDPE-Bi2O3) برای درصدهای وزنی مختلف Bi2O3 در بستر پلیمر یعنی 0، 1، 2، 3، 5 وwt%  8 برای فوتون هایی با انرژی keV 59 با قابلیت بکارگیری در مراکز رادیوگرافی دندان با استفاده از کد MCNP < /span> شبیه سازی شد و نتایج آن با داده های XCOM مقایسه گردید. نتایج شبیه سازی ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت مذکور در کسرهای وزنی مختلف از روش های MCNP < /span> و XCOM در انرژی keV 59 همخوانی بسیار خوبی با یکدیگر نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که ماده کامپوزیتی پلی اتیلن/اکسید بیسموت در صورت ساخته شدن در کسر وزنی و ضخامت بهینه، قابلیت بکارگیری به عنوان حفاظ پرتویی در مراکز رادیوگرافی دندان را داراست.
  کلیدواژگان: کامپوزیت پلی اتیلن، اکسید بیسموت، رادیوگرافی دندان، شبیه سازی، حفاظ سازی، ضریب تضعیف جرمی
 • شهریار ملکی*، سید موسی صفدری، صدیقه کاشیان، مرتضی اکبری صفحات 61-64
  آشکارسازی و دزیمتری پرتوهای یونساز از جمله موضوعات بسیار مهم و اساسی در صنعت هسته ای به شمار می روند. در این پژوهش، محاسبات مربوط به ضخامت بهینه آشکارساز جدید بتا برای چشمه 90Sr بر پایه ماده کامپوزیت پلی کربنات/اکسید بیسموت (PC-Bi2O3) برای درصدهای وزنی مختلف اکسید بیسموت در بستر پلیمری یعنی 0، 10، 20، 30، 40 و wt% 50 با استفاده از از برنامه ESTAR انجام شد. نتایج نشان داد که درصد وزنی ذرات اکسید بیسموت در تعیین کمیت های برد و توان توقفی الکترونها در ماده آشکارساز کامپوزیتی موثر بوده، به طوری که با افزایش درصد وزنی پرکننده های Bi2O3 در بستر PC، مقدار برد الکترونها به صورت خطی کاهش یافته و توان توقفی افزایش می یابد. در پایان با استفاده از ارزیابی برد ذرات بتای چشمه 90Sr در ماده کامپوزیتی فوق، ضخامت بهینه برای این آشکارساز محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: کامپوزیت پلی کربنات، اکسید بیسموت، ضخامت بهینه، آشکارساز بتا، استرانسیوم-90، برنامه ESTAR
 • میکائیل ملازاده، احد زینالی، مصطفی رباط جزی، غزاله گرایلی* صفحات 65-72
  یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی تضمین کیفیت در درمانهای رادیوتراپی پیشرفته همچون IMRT و VMAT بدست آوردن اقسام مختلف نشت های دز مربوط به MLC های مورد استفاده در این تکنیکها می باشد. در این مطالعه پارامترهای مختلف نشت دز از TiGRT Dynamic MLC که بصورت اکسترنال زیر کلیماتور دستگاه شتابدهنده خطی زیمنس اضافه شده بود با استفاده از دزیمترهای مختلف (آشکارساز دایود و فیلم رادیوکرومیک) اندازه گیری و با نتایج شبیه سازی مونت کارلو مقایسه شدند. شاخصهای اندازه گیری شامل نشت پرتو تابشی از فاصله هوایی مابین لیفها (inter-leaf leakage)، میزان عبور پرتو ایکس از تک تک لیفها(intra-leaf transmission) ، متوسط نشت و نشت مربوط به محل بسته شدن لیفها در میدان تابش کاملا بسته (abutting air gap leakage) در انرژی MV 6 بودند. در اندازه گیری شاخصهای مختلف میزان دز نشت شده از TiGRT Dynamic MLC توافق خوبی مابین داده های اندزه گیری شده و نتایج شبیه سازی بدست آمد. مطابق پروتکل 50-TG میانگین نشت interleaf و عبور intraleaf بایستی کمتر از 2% باشد؛ و نتایج مطالعه ما نشان داد که پارامترهای نشت بدست آمده از این نوع MLC با پروتکلهای جهانی توافق دارند.
  کلیدواژگان: نشت MLC، کد EGSnrc، فیلم EBT3، دزیمتر دایود EDGE، تضمین کیفیت MLC
 • علیرضا صدرممتاز*، فرزین صفرنژاد صفحات 73-78
  رادیوداروی Tc-99m DMSA یکی از پرکاربردترین رادیوداروهای مورد استفاده در پزشکی هسته ای است که به منظور بررسی مکان، اندازه، شکل و عملکرد کلیه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله مقدار دز جذبی اندام های مختلف و دز موثر بعد از تزریق این رادیودارو با استفاده از روش MIRD محاسبه شده است. برای این منظور ابتدا مقدار کسرهای جذبی ویژه برای فانتوم بالغ از مجموعه فانتوم های اصلاح شده ORNL به وسیله شبیه سازی مونت کارلو به دست آمده و با استفاده از آنها مقادیر S برای هسته پرتوزای Tc-99m محاسبه شده است. سپس با استفاده از داده های بیوکینتیک ICRP 53، مقدار دز جذبی اندام های مختلف پس از تزریق رادیوداروی Tc-99m DMSA محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که کلیه ها، دیواره مثانه، طحال و غده فوق کلیوی بیشترین دز جذبی را بعد از تزریق دریافت می کنند. هم چنین مقدار دز موثر در واحد فعالیت تزریقی برابر 1.60E-02 mSv/MBq برآورد شده است.
  کلیدواژگان: رادیوداروی Tc-99m DMSA، روش MIRD، فعالیت انباشته، زمان اقامت، دز جذبی در واحد فعالیت تزریقی
 • علیرضا صدرممتاز*، محمدرضا کاظمیان صفحات 79-82
  دز سنجی مرحله ی مهمی از طراحی و اجرای درمان سرطان است. در فرآیند درمان همواره تلاش بر این است که بیشترین دز به بافت بدخیم وارد شود و در همین حال بافت های سالم در امان باقی بمانند. یکی از روش های درمان سرطان براکی تراپی است که به روش های گوناگون و با چشمه های متنوعی  انجام می شود. چشمه ی متداول برای این روش، Ir-192 است، همچنین Cs-137 نیز یکی از چشمه های بسیار پرکاربرد در این روش می باشد. در این مطالعه دز دریافتی اعضای همجوار، در هنگام درمان کلویید ها در روش براکی تراپی سطحی مورد مطالعه قرار گرفته است. چشمه ی مورد مطالعه Cs-137 است و از کد MCNP4C برای این مطالعه استفاده شده است.
  کلیدواژگان: کلوئید، براکی تراپی، دز، بافت، عضو، پرتودرمانی
 • علیرضا صدرممتاز*، محمدرضا کاظمیان صفحات 83-88
  دوز دریافتی ناشی از تابش های یوننده توسط سه عامل زمان، چشمه و حفاظت تعیین می شود، در نتیجه حفاظت مطلوب می تواند باعث کاهش دوز دریافتی و افزایش اطمینان از سلامت فعالیت ها شود. همچنین ماده ی حفاظ مانند هر ماده ی دیگری پس از قرار گیری در معرض تابش، رادیواکتیو می شود. هدف در این مقاله بررسی خواص حفاظتی و محاسبه ی ضریب تضعیف نوترون بتن های با افزودنی پلی اتیلن، سرپانتین و آهن مگنتیت به کمک کد MCNP < /span> است. پس از آن زمان مورد نیاز برای هر یک از این ترکیبات برای رسیدن به سطح پاکی تعیین شده توسط آژانس توسط کد ORIGEN-S بررسی می شود که وجود رادیوایزوتوپ های Co،  Eu و Cs در این مورد تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: حفاظ زیستی، سطح پاکی، بتن، سطح مقطع واکنش، MCNP، ORIGEN-S
 • زهرا دارم، بابک شیرانی*، سعید گلشاه صفحات 89-92
  در این مقاله، اثر تابش گاما روی خواص ترانزیستورهای دوقطبی و ماسفت و دیودهای شاتکی و معمولی برای دزیمتری بررسی و مقایسه شده است. برای پرتودهی گاما از دستگاه گاماسل حاوی چشمه کبالت 60  با فعالیت 5770 کوری واقع در سازمان انرژی اتمی تهران استفاده شد. آزمایش ها برای پرتودهی قطعات تحت دزهای  2، 4، 8، 16 و 32 کیلوگری انجام شدند. نتایج نشان داد که پرتودهی گاما در این محدوده دز، بطور قابل توجه ی بر پارامترهای قطعات الکترونیکی تاثیرگذار است. منحنی تغییرات دز نسبت  به جریان  خطی می باشد. دزیمترهای فردی را می توان به دو دسته ی فعال و غیرفعال تقسیم بندی کرد. در دزیمترهای غیرفعال فردی از آشکارسازهایی که توان نگهداری داده های ثبت شده برای مدت زمان طولانی را دارند استفاده میشود. آشکارسازهای حالت جامد ردپای هسته ای و گرمالیانی از مهم ترین گزینه های مورد استفاده، دزیمترهای غیرفعال هستند. با رشد و پیشرفت فناوری مواد نیمرسانا به ویژه سیلیسیم، دزیمترهای فعال فردی گاما بر پایه سیلیسیم توسعه ی خوبی یافته و آنها به جای فیلم بج های غیرفعال گاما مورد استفاده قرار گرفته اند.  ترانزیستورها و دیودهای سیلیسیمی به دلیل داشتن حجم کوچک، وزن کم، ولتاژ کاری پایین، قدرت تفکیک انرژی خوب، عملکرد ساده و سهولت حمل، بهترین ابزار برای استفاده به عنوان آشکارساز در دزیمتر فعال فردی گاما هستند.
  کلیدواژگان: آسیب تابشی، دزیمتری، تابش گاما، چشمه کبالت 60، حساسیت دزیمتر
 • سیده نسرین حسینی مطلق*، فاطمه حبیبی، جهانگیر بیات صفحات 93-96

  در این تحقیق، افزایش دوز سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های سالم با افزودن نانوذرات طلا به تومور انجام می شود. نانوذرات طلا به دلیل زیست سازگاری و سمیت پایین در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعات در این زمینه نشان دهنده افزایش دوز تابش تومور با نانوذرات طلا است.

  کلیدواژگان: پروتون، سینه، درمان، طلا، نانو ذرات
 • سیده نسرین حسینی مطلق*، فاطمه حبیبی، جهانگیر بیات صفحات 97-100

  متداول ترین روش پرتودرمانی خارجی از پرتوهای فوتون، پروتون، نوترون و یونهای سنگین استفاده می کند. استفاده از پرتوهای پروتون برای درمان سرطان به دلیل قله براگ در حجم مورد نظر، باعث آسیب کمتری به بافت های اطراف می شود و این یکی از مزایای این روش درمانی است.

  کلیدواژگان: روتون، بورن، درمان، همجوشی، دوز
 • سید جواد حسینی علی آبادی*، حامد کسایی، حسین کریمی آشتیانی صفحات 101-106

  کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی، صنعت، تحقیق و آموزش به سرعت در حال توسعه است. رعایت اصول حفاظت در برابر پرتو درکاربرد پرتوهای یونساز ضامن سلامت پرتوکاران، جامعه و محیط زیست است. از این رو تدوین دستورالعمل ها و آموزش پرتوکاران در راس الزامات کاری و برنامه های واحد های قانونی قرار گرفته است. علی رغم الزام واحد های فعال در زمینه پرتوی به رعایت قوانین و دستورالعمل ها، همچنان شاهد رخداد حوادث پرتوی بوده ایم. رادیوگرافی صنعتی، به عنوان یکی از پرخطر ترین فعالیت های پرتوی، که از چشمه های پرتوزای شدت بالا استفاده می کند همواره در معرض حوادث پرتوی بوده است. در این تحقیق تعداد 43 مورد از حوادث پرتوی ثبت شده مرتبط با رادیوگرافی صنعتی از لحاظ عامل موثر دررخداد حادثه بررسی شده اند و سایر عوامل که در روند پیشرفت حادثه مداخله داشته اند نیز مورد توجه قرار گرفته اند. دسته بندی حوادث از نظر عامل اصلی نشان می دهد عدم پیروی از فرایندهای کاری بیشترین تعداد حادثه را به خود اختصاص داده است. کنترل نظارتی نامناسب و تخلف عمدی با فاصله قابل توجهی، در رتبه بعدی قرا دارند. بررسی عوامل اصلی حوادث پرتوی در رادیوگرافی صنعتی نشان می دهد آموزش صحیح پرتوکاران و به کارگیری دستورالعمل ها می تواند در کنترل رخداد حوادث پرتوی موثر باشد.

  کلیدواژگان: حوادث پرتوی، رادیوگرافی صنعتی، تجهیزات رادیوگرافی، واحد قانونی، پرتوگیری
 • احمد اسماعیلی ترشابی* صفحات 107-112
  در پرتودرمانی با بیم پروتونی در اثر برخورد پروتونها با وسایل سر راه بیم که جهت مدولاسیون استفاده شده اند و همچنین با اتمهای تشکیل دهنده بدن بیمار، ذرات ثانویه ای تولید می شوند که یکی از این آنها نوترون  می باشد. تاکنون مطالعات زیادی روی اثر نوترونهای تولید شده سر راه بیم در موضوع حفاظت در برابر اشعه و راه های محافظت بیمار انجام شده است ولی مطالعه روی نوترونهای تولید شده داخل بدن محدود است. در این تحقیق در قالب یک ارزیابی کمی به بررسی حضور و شار نوترون های ثانویه ای پرداخته ایم که داخل بدن در حجم تومور و همچنین بافت سالم اطراف آن تولید شده اند و عملا امکان اندازه گیری و سنجش آنها بصورت آزمایشگاهی و با استفاده از آشکارسازهای نوترونی غیرممکن است. برای انجام این تحقیق، از محیط شبیه سازی با استفاده از کد مونت کارلویی فلوکا  استفاده شده است. یک تومور کروی با شعاع 2.5 سانتیمتر در عمق مشخصی از یک فانتوم مکعبی معادل بافت نرم در نظر گرفته شده است. در این کار، بیم پروتونی به عنوان بیم درمانی مطابق با پارامترهای واقعی شبیه سازی شده است و توزیع دوز ناشی از آن از یکنواختی مناسبی روی حجم تومور برخوردار است. شار نوترونی تولید شده در داخل حجم تومور که به بیرون از تومور رفته اند و همچنین نوترونهای کل که از فانتوم به بیرون منتقل رفته اند، اندازه گیری شده اند که شار نوتورنهای عبوری از تومور بیشتر از شار عبوری از فانتوم به بیرون می باشد. در کل، اتلاف انرژی نوترونهای داخلی نسبت به پروتونها به عنوان ذرات تشکیل دهنده اولیه بیم درمانی ناچیز و دلیل این امر پایین بودن عدد اتمی موثر فانتوم معادل بافت نرم بدن می باشد.
  کلیدواژگان: پرتودرمانی، بیم پروتونی، ذرات ثانویه، نوترون، اندازه گیری
 • رضا باقری*، توکل توحیدی صفحات 113-116
  با کاربرد گسترده چشمه های تابش و مواد رادیواکتیو در پزشکی، صنعت و کشاورزی، مطالعه تضعیف و جذب پرتوهای ایکس و گاما و حفاظ گذاری در برابر آنها به یک شاخه ضروری و مهم در زمینه حفاظت در برابر پرتوها تبدیل شده است. در این کار تحقیقاتی ضرایب تضعیف خطی و جرمی، اعداد اتمی موثر و چگالی الکترونی موثر شیشه های باریوم-بیسموت-بوروسیلیکاتی در انرژی های 662، 1173 و 1332 کیلو الکترون ولت با استفاده از کد محاسباتی MCNP4C و برنامه XCOM محاسبه شده و داده های بدست آمده با نتایج تجربی موجود مقایسه می شوند. شیشه های باریوم-بیسموت-بوروسیلیکاتی خواص حفاظی خیلی خوبی از خود در برابر پرتوهای گاما نشان دادند.
  کلیدواژگان: ضرایب تضعیف خطی و جرمی، عدد اتمی و چگالی الکترونی موثر، شیشه باریوم-بیسموت-بوروسیلیکاتی، MCNP4C، XCOM
 • طیب کاکاوند*، ساناز آشوری صفحات 117-120
  در این پروژه به بررسی امکان سنجی تولید مستقیم رادیوایزوتوپ پراسیودیمیوم-140 به روش مستقیم با استفاده از تابع تحریک واکنش 140Ce(p,n)140Pr که از کد محاسباتی TALYS-1.8 بدست آمده پرداخته شده است.از طرفی به دلیل نیمه عمر کوتاه 3.39 دقیقه این رادیوایزوتوپ می توان آن را در سیکلوترون های کوچک قابل حمل به مراکز درمانی تولید کرد.با استفاده از تابع تحریک، بازه ی انرژی بهینه برای پرتابه پروتون به منظور دستیابی به بیشینه سطح مقطع محصول 140Pr و کمینه آلودگی ایزوتوپی و غیرایزوتوپی که ناشی از کانال های واپاشی دیگر در طی انجام واکنش است تعیین گردیده است.در نهایت بهره ی تولید نظری با بهره ی تولید شبیه سازی شده که بصورت مستقیم و غیر مستقیم از کد MCNPX بدست آمده اند با هم مقایسه می شوند.
  کلیدواژگان: رادیوایزوتوپ، پراسئودیمیوم-140، بهره تولید، تابع تحریک، کد MCNPX
 • مهدی نصیری مقدم، فریده پاک*، محدثه استاجی، علیرضا فروغی صفحات 121-124

  معرفی پژوهش: 

  کرونا ویروس جدید 2019در اغلب بیماران به شکل یک بیماری تنفسی بدون عارضه تظاهر می یابد و در برخی بیماران می تواند به شکل عوارض ریوی، شوک سپتیک و در موارد معدودی منجر به فوت بیمار گردد. با توجه به اینکه اولین برخورد بیمار با اورژانس، واحد تریاژ بیمارستان می باشد ، لذا شناسایی سریع و جداسازی بیماران مشکوک به کرونا ویروس حایز اهمیت است. جهت بررسی تاثیر تریاژ تنفسی در ارجاع بیماران مثبت کرونا به بخش تصویربرداری در این مطالعه به بررسی میزان مثبت شدن سی تی اسکن های انجام شده در پیک های (شیوع گسترده بیماری در کشور) اول و چهارم(با تریاژ) و یک دوره دو ماهه بدون شیوع گسترده (بدون تریاژ) انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در سه بازه زمانی در بیمارستان بهارلو انجام شد. بیماران در دو دوره پیک ابتدا به تریاژ تنفسی مراجعه میکردند، اما در دوره بدون شیوع کرونا، تریاژ برداشته شد. تصاویر سی تی اسکن گرفته شده توسط پزشک متخصص رادیولوژی جهت بررسی و تشخیص وجود یا عدم وجود کرونا بر اساس میزان درگیری ریه گزارش شد.داده های بدست آمده توسط نرم افزار اس پی اس اس 22 و از طریق آمار توصیفی و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  در هر سه بازه زمانی درصد افراد بدون درگیری ریوی بالاتر از افراد با درگیری ریوی بود، بنابراین برای درخواست سی تی توسط پزشک باید دقت بیشتری بعمل آید. علاوه بر این در صورت وجود تریاژ، سی تی اسکن منفی در افراد کاهش میابد. با توجه به شرایط پاندمی و اپیدمی و بالا بودن میزان تابش اشعه و عدم درگیری ریوی در برخی موارد، سی تی اسکن نباید به عنوان تنها تست اولیه تشخیصی برای غربالگری افراد مبتلا به ویروس کرونا استفاده شود.

  کلیدواژگان: کووید-19، سطح اکسیژن اشباع خون، درجه حرارت، تعداد تنفس در دقیقه، سی تی اسکن قفسه سینه
 • پیمان حجازی، سجاد رقوی*، رسول شامحمدی، الهام روح الله پور، زهرا مهربان خو صفحات 125-132

  دوز بیمار در یک رادیوگرافی نسبتا کم است. اما از آنجایی که انجام رادیوگرافی معمولا برای کارهای تشخیصی انجام می شود، میتواند دوز تجمعی زیادی را به وجود آورد. بنابراین  نیاز است تکنیک هایی به منظور کاهش دوز بیمار انجام شود. تحول رادیولوژی دیجیتال فرصت های جدیدی را برای بهبود کیفیت تصویر فراهم کرده است که با بهره وری کوانتومی با قابل شناسایی بالاتر، قابلیت های پردازش سیستم های تصویربرداری جدید، برنامه های تصویربرداری پیشرفته(که با دستیابی سریع به تصویر دیجیتال امکان پذیر شده است)، ایجادشده است. با این حال، این انتقال تا حد زیادی بدون بهینه سازی روش رادیوگرافی برای استفاده از تصاویر انجام شده است. در این پژوهش مروری بر مطالعات انجام شده با موضوع "بهینه سازی رادیوگرافی دیجیتال" انجام شده است.

  کلیدواژگان: رادیوگرافی دیجیتال، رادیوگرافی، بهینه سازی دز، کیفیت تصویر، تکنیک های رادیوگرافی
 • زهرا قاسمی*، پیام صمدی میاندوآب، سمیرا سرشوق، صدیقه سینا صفحات 133-138
  رادیوگرافی از جمله روش های تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از اشعه ایکس به پزشکان در امر تشخیص صحیح بیماری ها کمک می کند. تنظیم نامناسب پارامترهای تیوب اشعه ایکس، انواع آرتیفکت ها و نویزها عواملی هستند که بر روی کیفیت تصاویر رادیوگرافی تاثیر می گذارند. در مواردی ممکن است آن چنان کیفیت تصاویر را خراب کنند که نیاز به تصویربرداری مجدد باشد و این امر باعث می شود دز دریافتی بیمار افزایش یابد. امروزه هوش مصنوعی پیشرفت های چشمگیری را در زمینه های مختلف داشته است. یادگیری عمیق یکی از شاخه های هوش مصنوعی است که به طور گسترده در تصویربرداری های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله از شبکه مولد تخاصمی به عنوان یکی از قدرتمندترین مدل های شبکه عصبی موجود، برای بهبود رزولوشن، کاهش نویز و آرتیفکت تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه استفاده شده است. مقدار کمیت های RMSE، PSNR و SSIM برای 150 تصویر محاسبه گردیده است که میانگین آن ها به ترتیب برابر 66/4، 92/34 و 923/0 است. این نتایج نشان می دهد که شبکه آموزش داده شده از توانایی بالایی برای بازسازی تصاویر برخوردار است و این قابلیت را دارا است که رزولوشن تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه را بهبود دهد و آن ها را از لحاظ تشخیصی ارزشمندتر کند. همچنین در مواردی که کیفیت تصاویر به هر دلیلی پایین باشد، نیاز به تصویربرداری مجدد نخواهد بود و بیمار دز اضافی ناشی از تصویربرداری مجدد دریافت نمی کند.
  کلیدواژگان: بهبود رزولوشن، شبکه مولد تخاصمی، رادیوگرافی، آرتیفکت، شبکه عصبی عمیق
 • امیرمحمد مهری*، حسین کریمی آشتیانی، سعید تقی زاده اشرفی، حامد کسائی، فیروزه ناظری صفحات 139-142
  روش های بازرسی بدنی تنها به دستگاه های فلزیاب محدود نمی گردد. امروزه دستگاه های کاوشگر تمام بدن یا بخشی از بدن بطور گسترده در برخی کشورها بکار گرفته می شوند. دستگاه های کاوشگر بدن سیستم هایی هستند که برای کنترل افراد مشکوک به حمل سلاح، مواد منفجره و مواد مخدر به شکل جاسازی شده در درون حفره های بدنی در فرودگاه ها، زندان ها یا سایر مراکز حساس امنیتی و اقتصادی بکار می روند. در حال حاضر در کشور حدود 20دستگاه کاوشگر بدن مدل Soter-RSبکار گرفته شده است که میزان دز دریافتی فرد اسکن شونده با این دستگاه ها یکی از مهمترین جنبه های ایمنی آنهاست که در دسته بندی دستگاه و نیز تعیین تعداد اسکن مجاز برای هر فرد در طول یک سال مورد استفاده قرار می گیرد. البته توجیه پذیری بکارگیری چنین سیستم هایی به قوانین و مقررات هر کشور بستگی دارد. بررسی و ارزیابی های انجام شده در خصوص دستگاه های کاوشگر بدن در حال بهره برداری موجود در کشور نشان دهنده این است که دستگاه های موجود در محدوده کاربری محدود (Limited-use)قرار می گیرد ولی همچنان با رعایت محدودیت تعداد اسکن توصیه شده در استاندارد ، ANSI-43.17دز دریافتی این افراد کمتر از حد دز و دز محدود شده می باشد. نظارت و ارزیابی ها نشان می دهد که محدودیت تعداد اسکن متناسب با دز اعمال شده دستگاه های مورد بهره برداری در کشور رعایت گردیده است.
  کلیدواژگان: توجیه پذیری، تصویربرداری غیرپزشکی، دستگاه کاوشگر بدن، ایمنی پرتوی، Soter-RS
 • امیرحسین عالی نژاد*، طیب کاکاوند، محمدرضا عبودزاده، سعید کاکایی صفحات 143-152
  رادیونوکلیید طلا-199 با نیمه عمر14/3 روز، دارای یک تابش بتامنفی با انرژی  MeV45/0 (مناسب برای کاربردهای درمانی) و به همراه آن، دارای دو تابش گاما با انرژی های KeV 73/158 (مناسب برای کاربردهای تصویربرداری) و KeV196/208 می باشد. در این پژوهش، ما به شبیه سازی محیطی مشابه قلب راکتور تهران پرداختیم و پارامترهای مسیله را مشابه حالت تجربی تعریف کردیم تا بتوانیم بهره تولید طلا-199 به روش مونت کارلو با استفاده از کد MCNP < /span> تعیین کنیم. از جمله پارامترهای محاسباتی در این تحقیق، سطح مقطع واکنش (n,γ) و تابع تحریک این واکنش است که با استفاده از کدهای هسته ای ALICE/ASH و TALYS این پارامترها را محاسبه کردیم و با داده های تجربی مقایسه کردیم. با پرتودهی دو نمونه 11 و 5/15 میلی گرمی پودر پلاتین در شار نوترونی در راکتور تهران به مدت حدود 21 ساعت به ترتیب مقدار 55/1 و 98/1 میلی کوری طلای-199 در انتهای بمباران تولید گردید. خلوص رادیونوکلییدی و رادیوشیمیایی محصول نهایی به روش استخراج حلال-حلال با استفاده از دو ماده اتیل استات با راندمان 99 %  وHDEHP < /span> با راندمان 80 % گزارش گردید. بعد از تولید رادیونوکلیید طلا-199 به صورت خالص و بدون حامل، نانوذرات رادیواکتیو طلا-199 را به روش ترکویچ[1] با استفاده از ماده احیاکننده تری سدیم سیترات سنتز کردیم و در نهایت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی[2]، به ارزیابی ریخت شناسی[3] نانوذرات پرداختیم. میانگین ابعاد نانوذرات 50 نانومتر محاسبه شد.  1Turkevich 2Scanning Electron Microscopy(SEM) 3Morphology
  کلیدواژگان: رادیوایزوتوپ، طلای-199، نانو ذرات، شبیه سازی، مونت کارلو، بهره تولید، نوترونهای حرارتی
 • دانیال صالحی جوزانی، حسین کریمی آشتیانی*، محمد نوروزی، علی حیدرنیا، سعید تقی زاده، فیروزه ناظری صفحات 153-160
  سامانه های بازرسی بار با هدف کشف کالاهای غیرقانونی مانند سلاح، مواد منفجره، مواد مخدر ، کالاهای قاچاق و حتی قاچاق انسان از طریق تصویربرداری از جسم مورد بازرسی مانند کانتینرهای باری، وسایل نقلیه، قطارها ، کامیون ها یا قایق ها عمل می کنند. این سامانه  ها از دهه گذشته رایج  بوده و استفاده از آنها به سرعت گسترش یافته است. در این مقاله به بررسی استاندارد های پرتویی لازم و نحوه ارزیابی تطابق سامانه های بازرسی تولید داخل با استاندارد وضع شده توسط مراجع ذیصلاح پرداخته می شود. میزان پرتوگیری افراد در اثر استفاده از سه سامانه بازرسی ساخت داخل در مقایسه با حدود دز برای این سامانه ها، مقایسه شده است. نتایج، برآورده سازی الزامات ایمنی بین المللی توسط سامانه های بازرسی ساخت داخل را نشان می دهد. همچنین میزان دز دریافتی توسط راننده در هربار پرتوگیری نسبت به سایر منابع مانند پرتوگیری طبیعی ناچیز است. بنابراین تعداد دفعات مجاز استفاده رانندگان از سامانه های بازرسی بار ساخت داخل، با توجه به حد پرتوگیری سالیانه مردم تعیین می شود.
  کلیدواژگان: سامانه های بازرسی کامیونی، اشعه ایکس، پرتوگیری، دز، حفاظت پرتویی
 • مهرنوش کریمی پورفرد*، صدیقه سینا، مریم صادقی، سید محمد انتظارمهدی، مهرالسادات علوی صفحات 161-166

  دزیمتری ویژه ی بیمار یک امر مهم در پزشکی هسته ای می باشد که با روش های مختلف به صورت کلینیکی و تحقیقاتی انجام می گردد. از میان روش های ارایه شده تکنیک مونت کارلو با دقت بالایی که دارد جایگاه ویژه ای را در بر گرفته است اما به دلیل زمان محاسباتی بالا هنوز به صورت کلینیکی مورد استفاده قرار نمیگیرد. این روش می تواند در دزیمتری هندسه های پیچیده همچون بیمار مورد استفاده قرار گیرد ولی قبل از آن اعتبار بخشیدن به نتایج این کدها حایز اهمیت می شود. این پژوهش به بررسی روند اعتبارسنجی کدهای مونت کارلو می پردازد و با اندازه گیری عملی در تصویربرداری PET/CT  به وسیله ی فانتوم سر و دزیمتر TLD   و مقایسه ی آن با نتایج شبیه سازی کد GATE مرحله ی اول را انجام می دهد. در مراحل بعدی شبیه سازی فانتوم ICRP110 در دو حالت مختلف ریه به ریه  و کبد به ریه با توجه به روش MIRD  انجام می شود و خروجی فاکتور S با کد مونت کارلو  GATEو MCNPX به دست می آید و با نتایج مطالعات پیشین مقایسه می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی و اندازه گیری عملی نزدیکی مناسبی را با دقت بالا نشان می دهند و به جایگاه ویژه ی کد های مونت کارلو در دزیمتری هندسه های پیچیده همچون بیمار تاکید می کند

  کلیدواژگان: دزیمتری داخلی، فانتوم، شبیه سازی، GATE، TLD
 • سینا نیکوروان، عباس قاسمی زاد*، سید مهدی تیموری سندسی صفحات 167-172
  توسعه روزافزون جنبه های مختلف کاربرد فناوری هسته ای از جمله استفاده از آن در صنایع مختلف، پزشکی، تولید برق و... سبب افزایش میزان انتشار پرتوها می گردد، از این رو حفاظت در برابر تشعشعات ساطع شده اهمیت مضاعفی پیدا می کند. بنابراین تحقیقات بسیاری بر روی ترکیبات، مخلوط ها و مواد خالص مختلف برای ساخت حفاظ های مختلف در حال انجام می باشد. در این مقاله از هشت اکسید مختلف و سه بتن با ترکیبات متفاوت برای ساخت حفاظ های بتنی مختلف استفاده شده که ضریب تضعیف این حفاظ ها، برای دو انرژی 662 و 1460 کیلو الکترون ولت محاسبه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این موضوع هستند که ترکیب اکسید تالیم با هر سه نوع بتن در مقایسه با سایر اکسیدها به دلیل دارا بودن بالاترین چگالی بیشترین ضریب تضعیف را در برابر تابش های فوتونی از خود نشان می دهد. در بین بتن ها نیز، بتن Mo به دلیل داشتن بالاترین چگالی در بین سایر بتن ها بالاترین ضریب تضعیف را از خود نشان می دهد که دلیل آن می تواند، درصد بالای آهن در ترکیبات آن باشد. در نتیجه بالاترین ضریب تضعیف به دست آمده در این پژوهش مربوط به حفاظ بتنی جدید حاصل از ترکیب بتن Mo و اکسید تالیم می باشد. از نتایج این پژوهش می توان در چگونگی ساخت حفاظ های مختلف و میزان اختلاط مواد تشکیل دهنده آن استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ضریب تضعیف، تابش های فوتونی، کد MCNPX، حفاظ های هسته ای، ترکیبات بتنی
 • مصطفی حسن زاده*، هیوا رخزادی زردوئی، عبدالله رفاعی، سید محمود سادات کیایی صفحات 173-176

  یکی از علتهای استفاده از رادیو ایزوتوپهای پت در تحقیقات پزشکی، وجود یک سری گسیلنده های پوزیترونی مانند 11C، 13N، 15O و 18F میباشد. که ردیابهای ترکیب شده با آنها یک سری فرآیندهای مشابه ی با فرآیندهای طبیعی در بدن انجام می دهند. از دیگر مزیتهای این روش، تصویر برداری از عملکرد سوخت و ساز بدن میباشد که باعث تشخیص زود هنگام بیماری های خطرناکی مانند تومورهای سرطانی، بیماریهای قلبی و عروقی، بیماریهای مغز و اعصاب نظیر صرع، پارکینسون میشود و این امکان را به پزشک میدهد تا قبل از ایجاد ناهنجاریهای ناشی از بیماری به درمان آن بپردازد. در این پژوهش در جستجوی دستگاه های تولید رادیو ایزوتوپهای با نیمه عمر کوتاه، برای  شبیه سازی  دز عمقی دریافتی توسط مکعب فانتوم آب به ابعاد cm       20 در فاصله ی 50 سانتی متری چشمه و شلیک یک میلیون پروتون از چشمه نقطه ای  با انرژی  Mev   25  به هدف آب استوانه ای به شعاع cm  7   و ارتفاع    mm   3 به منظور تولید رادیو ایزوتوپ F18    ، از ابزار  جینت7.10.4  استفاده شده است و برای داشتن رادیو تراپی ایمن  دز عمقی دریافتی با نتایج مناسب محاسبه شده است.

  کلیدواژگان: رادیو ایزوتوپ، پلاسمای کانونی، شبیه سازی جینت4، دز عمقی، گسیلنده پوزیترون
 • زهرا فرزانگان*، مرضیه طهماسبی صفحات 177-188
  مقدمه

  تکنولوژیست های رادیولوژی با توجه به انجام کلیه مراحل فرایند های تصویربرداری با پرتوهای یونیزان، در کنترل تابش گیری بیماران و تهیه تصاویر با کیفیت نقش موثری دارند و در این رابطه آگاهی و مهارت های شغلی آن ها جهت ایجاد تصاویر با کیفیت مناسب همراه با حداقل بودن میزان پرتوگیری، ضرورت دارد. لذا مطالعه حاضر  با هدف بررسی سطح آگاهی آگاهی تکنولوژیست های رادیولوژی از پارامترهای موثر بر دز تشعشعی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد.

  روش انجام تحقیق: 

  این مطالعه توصیفی - مقطعی با استفاده از پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک پرسنل و سوالات مرتبط با میزان آگاهی که توسط پژوهشگران مطالعه طراحی شده بود، با مشارکت 94 نفر از تکنولوژیست های رادیولوژی در مراکز رادیولوژی بیمارستان های آموزشی شهر اهواز  انجام شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار SPSS 24 و آزمون ANOVA  و t دو نمونه مستقل استفاده گردید.

  نتایج

  در این مطالعه میانگین نمره خودارزیابی پاسخ گویان در همه حیطه های آگاهی و مهارت پرتوکاران به ترتیب75.67 و 67.15 درصد و در حد مطلوب  می باشد. بالاترین نمره آگاهی مربوط به انتخاب شرایط تابش مناسب و پایین ترین نمرات مربوط به نحوه کار با سیستم PACS بوده است. بر اساس نظرات پرتونگاران آگاهی از تکنیک های پرتونگاری و مهارت در آن، اهمیت بسیار زیادی  دارد. بین جنسیت و نمره آگاهی و نوع استخدام و نمره  مهارت، رابطه معنی دار آماری وجود داشت طوری که میزان آگاهی در زنان بالاتر از مردان بود و افراد با استخدام پیمانی نمره آگاهی بالاتری را کسب نموده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی و مهارت تکنولوژیست های رادیولوژی مشغول به کار در بخش های رادیولوژی شهر اهواز در حد قابل قبول می باشد. برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و ارزشیابی مداوم پرتوکاران و فراهم نمودن شرایط لازم جهت دستیابی به اطلاعات علمی روز برای آن ها می تواند در بهینه سازی کیفیت تصاویر و دز دریافتی بیماران موثر باشد.

  کلیدواژگان: آگاهی، دز بیمار، تکنولوژیست های رادیولوژی، اهواز
 • ارزیابی میزان رعایت اصول ایمنی در آزمون های تصویربرداری با امواج اولتراسوند متداول در مراکز تصویربرداری اهواز
  زهرا فرزانگان*، مرضیه طهماسبی صفحات 189-200
  مقدمه

  با وجود عدم گزارش اثرات زیانبار امواج اولتراسوند در مطالعات گذشته و قرارگیری این پرتوها در گروه پرتوهای غیر یونساز، این پرتوها به عنوان شکلی از انرژی،  توانایی بالقوه برای ایجاد اثرات زیستی هنگام بر هم کنش با بافت دارند. بنابراین، دستورالعمل ها و توصیه هایی در رابطه با تنظیم پارامترهای اسکن در آزمون های سونوگرافی، به ویژه سونوگرافی بارداری برای حفظ ایمنی بیماران و جنین، مطرح شده است. لذا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی پارامترهای اسکن و ایمنی آزمون های سونوگرافی متداول مورد استفاده در مراکز سونوگرافی تشخیصی، انجام شد.

  روش انجام تحقیق: 

  این مطالعه توصیفی - مقطعی، با تکمیل 321 چک لیست طراحی شده توسط محققان، در مراکز سونوگرافی اهواز انجام شد. آزمون های سونوگرافی شامل چک آپ های روتین بارداری، بررسی ناهنجاری های جنینی و مشکلات بارداری، تشخیص اولیه بیماری و بررسی عود مجدد و متاستاز سرطان مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمون های مورد بررسی، استاندارد بودن پارامترهای اختصاصی سیستم اولتراسوند مانند شاخص های گرمایی(TI)، مکانیکی(MI) و زمان اسکن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج

  به طور کلی ماکزیمم مقدار مجاز شاخص های مکانیکی و گرمایی برای آزمون های بارداری به ترتیب 1.0-0 و 0.4-0 و برای آزمون های غیر بارداری به ترتیب 2.0-0 و 1.9-0 می باشد.  در این مطالعه میانگین شاخص های گرمایی و مکانیکی برای آزمون های غیر بارداری مورد بررسی، به ترتیب 0.30±0.29 و 0.35±1.07 و برای آزمون های بارداری به ترتیب 0.32±0.27 و 0.13±1.15 بود. بر اسن اساس برای آزمون های غیر بارداری، میانگین شاخص های گرمایی، مکانیکی و زمان اسکن در حد استاندارد و پایین تر از مقادیر توصیه شده بود. برای آزمون های بارداری نیز، میانگین شاخص گرمایی و زمان اسکن، مناسب بوده است در حالی که میانگین شاخص مکانیکی، بالاتر از حد مجاز برای سه ماهه اول بارداری بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پارامترهای اسکن مورد استفاده در آزمون های سونوگرافی مراکز تصویربرداری اهواز مناسب و آزمون های بررسی شده نسبتا ایمن بوده اند. با این وجود در رابطه با مناسب بودن همه پارامترهای اسکن برای آزمون های بارداری باید دقت بیشتری صورت گیرد

  کلیدواژگان: سونوگرافی، شاخص مکانیکی، شاخص گرمایی، مدت زمان اسکن، ایمنی
 • ماهان احمدی، شاهین ابراهیم پور، محمدتقی احمدی*، هادی گودرزی صفحات 201-204

  در این تحقیق با تقسیم مجموعه رادیوگرافی به چهار زیر مجموعه از قبیل سیستم کنترل ،درایور ،هاوزینگ و مالتی پلایر بصورت مستقل و با ویژگی های دلخواه و منطبق بر نیاز مجموعه های تحقیقات صنعتی و پزشکی طراحی و اجرا کرده ایم در مجموعه نخست مربوط به سیستم کنترل جهت افزایش ایمنی پرتوکار طراحی مبتنی بر وای فای و ریموت کنترل ارایه و اجرا شده است. در طراحی درایور نیز با توجه به مشخصه تیوب موجود اقدام به طراحی و ساخت سخت افزاری درایور شده است. و سپس جهت رسیدن الکترونهای به شتاب مورد نیاز تیوب از سیستم مالتی پلایر اختلاف پتانسیل خلایی حدود هفتاد کیلو ولت برای این نمونه ساخته شده است و نهایتا برای تامین امنیت در مقابل پرتوهای یونساز سیستم هاوزینگ کاملا منحصر به فرد طراحی و اجرا شده که نیاز به اتاق سربی را در مجموعه های تحقیقاتی تا حدود زیادی مرتفع کرده است که در مقاله ای مستقل بدان گرداخته شده است. در نهایت دستگاه مولد اشعه ایکس برای کاربردهای تحقیقاتی با موفقیت طراحی ، اجرا ، تست و  بومی سازی شده است ودر کلیه مراحل این تحقیق به تامین قطعات از داخل توجه شده است.

  کلیدواژگان: طراحی دستگاه رادیو گرافی، ساخت دستگاه رادیو گرافی، طراحی دستگاه پرتو ایکس پژوهشی، ساخت دستگاه پرتو ایکس صنعتی
 • ماهان احمدی*، شاهین ابراهیم پور، محمدتقی احمدی، هادی گودرزی صفحات 205-208

  در این پروژه تحقیقی برای دستگاه رادیوگرافی طراحی شده توسط گروه تحقیقاتی خودمان محافظ سربی  خاصی که نیازهای تحقیقاتی ما را برآورده می کرد طراحی وساخته شده است در ساخت این محافظ یرای پرتو ساز های نسل جدید که شتاب دهنده و مالتی پلایر پرتو ایکس مجتمع نیستند الگوی جدید و مناسبی طراحی و ساخته شده است . با توجه به اینکه جهت افزایش دقت کار وصرفه جویی هزینه تولید مولد پرتو های یون ساز را در خارج از مجموعه شتاب دهنده قرار دارده ایم لذا اینترفیس سربی منحصر به فردی برای هر دستگاه با توجه به مشخصات فنی آن به گونه ای قابل اجرا است که مانع از نشت اشعه یونساز می شود. و طراحی اجرا شده به عنوان نگهدارنده با رعایت تمام نکات ایمنی پرتوی چندین مرحله مورد آزمایش قرار گرفت و کنتور گایگر عدم نشت پرتوهای ایکس از مجموعه ابداع شده را تایید کرد. نظر به کاهش ریسک ناشی از فراموشی و گاها دشواری استفاده ازوسایل حفاظتی تکمیلی در پرتو سا ز های تحقیقای  استفاده از این مجموعه ضمن برطرف کردن نیاز به اتاق های سرب کوبی شده و کاهش هزینه های تحقیقاتی ایمنی اپراتورکارهای کم تجربه را نیز تامین می کند و استفاده گسترده تر از مولدهای ایکس در تحقیقات را نیز گسترش خواهد داد.

  کلیدواژگان: حذف اتاق سرب کوبی، طراحی محافظ پرتوهای یونساز، هلدینگ شتاب دهنده، محافظ سربی کم هزینه، افزایش ایمنی پرتوکار
 • معصومه شاه بهرامی*، علی نبی پور چاکلی صفحات 209-212
  همانطور که میدانیم چشمه های نوترونی می توانند آلودگی های شدید ایجاد کنند و به دلیل ویژگی های ذاتی که مربوط به ذرات نوترون است گاها در شناخت و مهار آنها درست عمل نمی کنیم. آنچه که در این پژوهش در نظر داریم، بررسی دو چشمه نوترونی 241Am-Be و Cf252 است که با روش نیمه تجربی و روش سایه مخروط سهم پراکندگی نوترون های ساطع شده را می یابیم و عوامل موثر در پراکندگی بیشتر و همچنین روش پیشگیری از پراکندگی مورد مطالعه قرار می گیرد و با شبیه سازی از طریق کد هسته ای MCNPX میزان پراکندگی و جذب را بررسی می کنیم. بیشترین میزان جذب در دیواره ها اتفاق می افتد و کف اتاق بیشترین سهم پراکندگی را دارد که لازم است ارتفاع چشمه از کف اتاق حداقل 1.5 متر باشد. هر اندازه قدرت چشمه بیشتر باشد میزان پراکندگی کمتری در محیط ایجاد می کند، برای مثال میزان پراکندگی چشمه 241Am-Be بیشتر از چشمه 252Cf است.
  کلیدواژگان: چشمه های نوترونی، میدان پرتو، میدان نوترونی، دز نوترون، نوترون های پراکنده
 • نرجس دلیلی*، علیرضا صدر ممتاز صفحات 213-218
  امروزه با پیشرفت نانوفناوری، میتوان نانوذراتی با عدد اتمی بالا نظیر نانوذرات طلا، را به روش تزریق در سلولهای توموری متمرکز کرد. وجود نانوذرات درون تومور باعث افزایش حساسیت تومور نسبت به پرتوها میگردد در حالی که بافتهای سالم اطراف کمترین آسیب را دریافت می کنند.در این پژوهش با استفاده از کد MCNPX فانتوم یک مکعب به اضلاع 10 سانتی متر حاوی بافت نرم و تومور مکعبی به اضلاع 5/0 سانتی متر در نظر گرفته شد. جهت بررسی تاثیر شعاع نانوذرات کروی شکل طلا بر برد ذرات ثانویه از نانوذرات با شعاعهای 15، 50 و 100 نانومتر بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در انرژی بهینه در حضور نانوذرات با شعاع 100 نانومتر، برد ذرات ثانویه بیشتر از نانوذرات با شعاع 15 و 50 نانومتر میباشد.
  کلیدواژگان: نانوذرات طلا، فاکتور بهبود دز، یکنواختی دز، برد ذرات ثانویه، کد MCNPX
 • نجمه محمدی* صفحات 219-224
  در شتابدهنده های با انرژی بیش از MV 7 فوتونوترون ها از طریق برهم کنش فوتوهسته ای با فلزات سنگین تشکیل دهنده سر شتابدهنده تولید می شود. فوتونوترون ها دارای اثرات بیولوژیکی مخربی نسبت به فوتون ها هستند و خطر سرطان ثانویه در اندام سالم خارج ناحیه درمان را افزایش می دهند. در این مطالعه اثر حذف فیلتر مسطح کننده بر طیف و دز فوتونوترون ناشی از شتابدهنده خطی Siemens Primus 15 MV با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو MCNPX2.6 بررسی شده است. نتایج نشان دادند با حذف فیلتر مسطح کننده، شار فوتون ها و فوتونوترون های رسیده به ایزوسنتر، افزایش می یابد. مقدار دز جذبی فوتون و معادل دز فوتونوترون به ازای یک الکترون فرودی به هدف سر شتابدهنده، با حذف فیلتر مسطح کننده نسبت به حالتی که فیلتر وجود داشته باشد افزایش می یابد. اما در این حالت، معادل دز فوتونوترون به ازای Gy 1 دز جذبی فوتون در ایزوسنتر در فواصل مختلف از ایزوسنتر تا 50 % کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: فیلتر مسطح کننده، شتابدهنده خطی، فوتونوترون، دزیمتری، مونت کارلو
 • مرضیه فرشته*، سیده نسرین حسینی مطلق صفحات 225-228
  امروزه با استفاده از نانو فناوری، داروها را بر روی مواد حامل یا نانو ذره قرار داده و سپس آنها به درون سلول هدف  فرستاده می شوند. نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی متناوب  مغناطیسی و گرم می شود. در این مقاله چگونگی توزیع گرما توسط سه نانوذره ماگنتیت، فریت کبالت و فریت نیکل در تومور مغزی را  با بکار بردن میدان مغناطیسی متناوب بررسی نموده ایم. به این منظور در ابتدا مدلی برای انتقال حرارت براساس بافت بدن در دستگاه استوانه ای در نظر گرفتیم وسپس با استفاده از نرم افزار میپل نمودارهای مربوط به آن را رسم نمودیم. با تحلیل نتایج متوجه شدیم که انتقال دما در نزدیکی چشمه گرمایی بیشترین مقدار است و سپس کمتر می شود.
  کلیدواژگان: هایپرترمی، نانو ذره مغناطیسی، آسایش نیل، آسایش براوونی، ماگنتیت، فریت کبالت، فریت نیکل
 • مرضیه فرشته*، سیده نسرین حسینی مطلق صفحات 229-232
  ایجاد سلول های اضافی در بدن و عدم توانایی بدن در حل این مشکل منجر به بیماری سرطان می شود.  استفاده از نانو ذزات مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی یک راه امیدوار کننده در درمان سرطان می باشد. زمانیکه نانوذرات مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی قرار گیرند، به صورت هدفمند به بافت سرطانی رفته و می توانند گرما ایجاد نمایند. نرخ جذب ویژه یکی از مهم ترین پارامترها درطراحی نانوذرات گرما درمانی می باشد. در این مقاله به روش کالریمتزی در تعیین نرخ جذب ویژه سه نانودره مگنتیت، فریت کبالت و کبالت پرداخته ایم. نرخ جذب ویژه نانودره مگنتیت از دو ذره دیگر بیشتر است.
  کلیدواژگان: هایپرترمی، روش کالریمتری، نانوذره، سرطان، مغز
 • احلام آل منیع*، شیما سنیسل بچاری، شیدا کاویانی صفحات 233-238
  پرسنل بخش پزشکی هسته ای در طول آماده سازی رادیو داروها، تزریق انها و تصویر برداری در معرض اشعه هستند. یکی از پرکاربرترین دستگاه ها در پزشکی هسته ای  دستگاه مقطع نگار رایانه ای تک فوتونی (SPECT[1]) می باشد. رادیوایزوتوپ های تزریقی در بخش پزشکی هسته ای ساطع اشعه گاما هستند و از آنجا که اشعه گاما در دسته پرتوهای یونیزان قرار می گیرد، در برخورد با بافت می تواند باعث شکست پیوندهای شیمیایی شود و واکنش های نامطلوبی را ایجاد نماید. مدل خطی بدون آستانه(LNT[2]) قرار گرفتن در معرض هر مقدار پرتو را باعث افزایش ریسک  ابتلا به سرطان می داند و کمیته بین المللی حفاظت در برابر پرتو (ICRP < a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]) حد دوزی برای عموم مردم و برای پرتوکاران در نظر گرفته است. لذا در این مطالعه بر آن شدیم که با پایش محیطی، پرتوگیری اضافی همراهان و پرسنل و همچنین با پایش فردی پرسنل، میزان دوز دریافتی آنان را برآورد نماییم. به مدت دو ماه با استفاده از دوزیمتر  گایگر مولر، دوزمحیطی در چهار بخش پزشکی هسته ای، با استفاده از دزیمتر فردی فیلم بج، دوز دریافتی کارکنان شاغل در بخش های مختلف و با استفاده از دوزیمتر انگشتانه ای میزان پرتوگیری دست کارکنان در تماس با رادیوداروها مورد پایش قرار گرفت. آهنگ دز به دست آمده در حد تابش زمینه بود و حضور در چنین مکانی برای همراهان و پرسنل خطرزا نخواهد بود. میزان دوز جذبی تمام بدن و دست کارکنان، از حد مجاز اعلام شده بسیار کمتر بود. با این وجود با توجه به توصیه اصل ALARA[4] ، توصیه می شود اصول حفاظتی رعایت و علاوه بر فیلم بج جهت پایش پرسنل از دوزیمتر انگشتانه ای نیز استفاده گردد.[1] Single Photon Emission Tomography[2] Linear No Threshold[3] International Commission on Radiological Protection[4] As Low As Reasonable
  کلیدواژگان: پزشکی هسته ای، پرتوگیری شغلی، دوزیمتری، خطرات تابش، اسپکت
 • غزاله پروتا، امیر قنبری، سپیده عبدالهی دهکردی، سید کاظم رضوی، نیما حمزیان*، حسن زرقانی صفحات 239-244

  معرفی پژوهش: 

  توموگرافی کامپیوتری (CT) دارای بالاترین خطرات تابشی در بین سایر روش های تصویربرداری، از نظر دوز موثر  سالیانه است و استفاده از آن هر سال در حال افزایش است. بر این اساس، به دلیل حساسیت بالای کودکان به قرار گرفتن در معرض اشعه، محافظت در برابر اشعه به ویژه در بیماران جوان باید مورد توجه قرار گیرد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی توجیه پذیری و روش جایگزین سی تی اسکن مغز بود که برای بیماران کمتر از 20 سال انجام شد. روش  ها: نتایج سی تی اسکن برای 145 بیمار که در یک دوره شش ماهه به اورژانس در شهر یزد، ایران، مراجعه کرده بودند، ارزیابی شد. بیماران در چهار گروه سنی مختلف طبقه بندی شدند و توجیه معاینات CT بر اساس مراجع معتبر برای آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  حدود هفتاد درصد از اسکن ها هیچ گونه عارضه بالینی خاصی را نشان ندادند. همچنین بر اساس دستورالعمل های ارجاعی برای روش تصویربرداری توصیه شده، حدود 12 درصد اسکن ها می توانند با MRI جایگزین شوند و 18درصد از آن ها موجه بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به درصد بالای اسکن ها با نتیجه نرمال، توجه به در دسترس بودن، بازآموزی و در نظر گرفتن پروتکل های تجویز سی تی اسکن جامعه، به ویژه برای کودکان مهم است. به منظور کاهش تجویز سی تی اسکن در موارد غیر موجه، افزایش ظرفیت تجهیزات MRI از نظر ساعات کار دستگاه در طول روز می تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری، توجیه پذیری، حفاظت پرتوی، بخش اورژانس
 • سعید تقی زاده اشرفی*، علیرضا زهادت، غلامرضا شهیدی، حسین گریمی آشتیانی، عباس رحیمی خوشمکانی صفحات 245-248
  پرتونگاری صنعتی با اشعه گاما به کمک دوربین پرتونگاری انجام می شود و دوربین پرتونگاری به وسیله ای اطلاق می شود که چشمه پرتوزا که بر اساس استاندارد (ISO 2919) تولید شده داخل حفاظ (غالبا از جنس اورانیوم تهی شده) قرار گرفته و با تجهیزات و متعلقات مناسب، ضمن نگهداری ایمن چشمه در هنگام کار پرتونگاری صنعتی امکان انتقال چشمه را به نقطه پرتودهی و به صورت کنترل از راه دور فراهم می نماید.به طور کلی دوربین های پرتونگاری بر اساس کانال و مسیر حرکت چشمه از داخل دوربین تا نقطه پرتودهی به دو دسته کانال عبور چشمه مستقیم و کانال  S شکل می باشند. در دوربین های پرتونگاری کانال مستقیم امکان جدا شدن و بیرون افتادن هلدر حاوی چشمه از دوربین در اثر اشکالات در دوربین پرتونگاری از قبیل خرابی قفل دوربین وجود داشته که می تواند منجر به ایجاد سوانح در حین حمل و نقل و عملیات پرتونگاری شود.با توجه به نحوه استفاده پرتابل از این نوع از دوربین های پرتونگاری، عمدتا این نوع از دوربین ها به عنوان بسته حمل و نقل B(U)  بکار گرفته می شوند و مقررات و شرایط مربوط به این نوع از بسته یندی مواد پرتوزا برای آنها الزام آور می باشد.دلایل از رده خارج کردن این نوع از دوربین های غیر استاندارد به شرح زیر می باشد:عدم انطباق دوربین های پرتونگاری که کانال عبور چشمه پرتوزای مستقیم دارند با آخرین الزامات استاندارد ISO-3999عدم تمدید گواهی طراحی بسته های نوع B(U) این نوع دوربین ها بر اساس تصمیم واحد قانونی در تاریخ 7/11/1394 مقرر گردید که از تاریخ ذکر شده، خرید، فروش، واگذاری و حمل ونقل بین المللی کلیه دوربین های:الف- دوربین های گامامت مدل های TI,TIF,TIFF,Sب- دوربین های تکاپس 660 و گاماریدج- دوربین های گاما ولت SU-50 ,SU-100ممنوع شده و شرکت های دارای دوربین های پرتونگاری گامامت مدل های TI,TIF,TIFF,S به مدت 2 سال و شرکت های دارای دوربین های پرتونگاری گاما ولت SU-50 ,SU-100 و  تکاپس 660 و گامارید به مدت 3 سال اجازه استفاده در عملیات پرتونگاری صنعتی داشته و پس از آن باید اقدام به اسقاط دوربین های مذکور نمایند.با توجه به آمار سوانح در فعالیت پرتونگاری کشور که اکثرا مربوط به دوربین های پرتونگاری با کانال عبور چشمه پرتوزای مستقیم بودند، اسقاط این نوع از دوربین های غیر استاندارد منتج به مشاهده کاهش سوانح در فعالیت های رادیوگرافی خصوصا سوانح در ارتباط با خطای تجهیزات پرتونگاری (دوربین های پرتونگاری) در سطح کشور شده که متعاقب آن میزان پرتوگیری ناشی از سوانح کاهش یافته است.همچنین ارزیابی های صورت پذیرفته در خصوص نسبت تعداد دوربین های بارگزاری شده که در داخل کشور در حال استفاده بوده به تعداد کل دوربین های موجود در داخل کشور قبل از اجرای مصوبه و مقایسه آن با همین نسبت پس از اجرای مصوبه، نشان می دهد که اسقاط این تعداد از دوربین ها منجر به کمبود تعداد دوربین در حال استفاده در کشور نشده و همچنین این موضوعباعث ایجاد اختلالی در میزان حجم کار پرتونگاری شرکت های مرتبط در داخل کشور نشده است.
  کلیدواژگان: پرتونگاری صنعتی، دوربین پرتونگاری
 • ندا زارعی*، محمد رضایی، علی جمعه زاده صفحات 249-253
  فاکتور پراکندگی Scp  یکی از فاکتورهای مهم در دزیمتری شتاب دهنده های پزشکی می باشد.تغییر فاکتور پراکندگی یکی از عواملی است که در میزان دز دریافتی بیمار تاثیر دارد.در این تحقیق سعی می شود که با استفاده از کد Geant4  هندسه سر شتاب دهنده خطی الکتا مدل compact شبیه سازی شده و با استفاده از داده های چشمه الکترون فضای فاز مناسب این شتاب دهنده استخراج شده است.فضای فاز جهت افزایش دقت در محاسبات مونت کارلو نیاز است.داده های فضای فاز شامل طیف انرژی و زاویه ای پرتوهای گامای تولید شده توسط باریکه MeV6 الکترونهای خروجی با پهنای0.07 است.با استفاده از نتایج فضای فاز فاکتور پراکندگی شتاب دهنده لینک مدل compact بدست آمده با مقادیر تجربی مقایسه شده است.همخوانی بین مقادیر شبیه سازی شده و عملی نشان می دهد که فضای فاز معرفی شده چشمه مناسبی برای انجام محاسبات دزیمتری شتاب دهنده خطی الکتا مدل compact است
  کلیدواژگان: شتاب دهنده خطی الکتا Compact، کد4 Geant، فاکتور پراکندگی Scp، فضای فاز، دزیمتری
|
 • Faezeh Malekzadeh-Tor Be Bar, Alireza Karimian *, Ahmad Shirani Pages 1-4

  SPECT-CT is used to study the physiology of Cardiac in two stages, means, stress and rest. In the stress stage, a 20 mCi of 99mTc-MIBI is injected to the patient and scan is done. If the patient is a pregnant woman who is in a special condition, Imaging is performed at rest two hours after stress by re-injecting 20 mCi of 99mTc-MIBI radiopharmaceutical. Due to the fact that the developing fetus inside the uterus, it is sensitive to any radiation, so it is important to find how much radiation dose is absorbed by the fetus and it is the goal of this research. To achieve this goal, MCNPX code and ORNL phantom, were used to simulate the fetus, uterus and other tissues inside the maternal in three periods of pregnancy, means, three, six and nine months by using spherical lines. The radiopharmaceutical is distributed throughout the body via the cardiac pumping. Therefore all organs become a radioactive source. 21 organs close to the fetus were considered as volumetric sources and the absorbed dose of the fetus was calculated in three periods of pregnancies. The absorbed dose of fetus in the stress stage in three, six and nine months of pregnancy are 1.26 × 10-2, 2.9 × 10-3, 2.83 × 10-4 mGy respectively. The absorbed doses in the rest mode without urination in the mentioned periods are 2.52 × 10-2, 5.79 × 10-3, 5.68 × 10-4 mGy respectively. Furthermore the absorbed doses in the rest mode with two times urination and considering a biological half-life of 3 hours, and 25% of the injected radiopharmaceutical comes out by urinary excretion, were found 1.89 × 10-2, 4.35 × 10-3, 4.25 × 10-4 mGy in the mentioned periods, respectively. Therefore, to reduce the absorbed dose of fetal and the potential risks, it is strongly recommended to the patient to drink fluids as much as possible in the two hours interval between the scans.

  Keywords: Fetus, Absorbed Dose, SPECT-CT, Biological half-life, MCNPX, 99mTc-MIBI
 • Haniye Mirzaie *, Alireza Karimian, Mohammad Hassan Alamatsaz Pages 5-8
  Proton therapy is one of the prostate cancer treatments. Bragg peak in proton depth-dose curve is the most important characteristic of this method. It causes the most amount deposition of energy in the tumor. Prostate is not a fixed organ and has involuntary movement in the range of 1-7mm due to bloating of the gastrointestinal tract in body, so this movement results in uncertainty in absorbed dose of particle. In this research absorbed dose are calculated regarding prostate movement using FLUKA code which works with Monte Carlo method. First, the phantom used is simulated. Regarding depth of 15cm of prostate in body the needed energy to form Bragg peak in tumor was calculated 148 MeV with 0.02% precision. Total Absorbed dose for one proton particle is 7.2 nGy when prostate was considered fixed in coordinate center .it was shown that 99.9% of total absorbed dose which is deposited in prostate and does not damage other tissues. The reason for this is the presence of Bragg Peak, which is all the energy absorbed in this area. with moving prostate for 7mm in perpendicular proton beam direction, the total dose absorbed by the prostate is reduced by 2.2%, also for moving prostate in line with proton beam, the total dose absorbed by the prostate is reduced by 6.66%.
  Keywords: Prostate Cancer, Proton therapy, Uncertainty, Absorbed Dose, FLUKA simulation code
 • Ebrahim Farajzadeh, Mohammad Amin Nazari Jahromi, Mohammad Hosein Sadeghi, Mehrnoosh Karimipoorfard, Sedigheh Sina *, Bentolhoda Amanat Pages 9-12
  Background

  Staff training is one of the priorities of any organization. Therefore, reviewing and knowing the results and efficiency of staff training is a requirement of the training process. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of radiation protection training courses for medical and industrial centers It was November of 1399.

  Method of research: 

  The present study is descriptive-survey in terms of method and applied in terms of research purpose. For this purpose, 76 participants in the program have been studied. Data related to the evaluation of the effectiveness of the training course were held and also the components of the Kirk Patrick evaluation model were collected. Descriptive statistics and inferential statistics including t-tests were used to analyze the data.

  Results

  The results show that radiation protection courses held by the Radiation Research Center of Shiraz University have been effective in both levels of reaction and learning and also these courses have been able to provide employee satisfaction.

  Conclusion

  Finally, it can be said that the participants in the training courses in general, have evaluated the effectiveness of the training courses at a desirable level and the mentioned trainings have increased knowledge and skills.

  Keywords: Educational Evaluation Patterns, Kirk Patrick Pattern, Radiation Protection Course
 • Nahid Hajiloo * Pages 13-18
  Nowadays, in one hand, the potential clinical application of helium ion beams is being discussed in the literature. In other hand, MR-guided radiotherapy has been welcomed by the radiotherapy oncology community so far. The idea of ​​combining an MRI system with a helium-ion beam delivery gantry has challenges, one of which is the dose changes in the patient's body that occur due to the deviation of the initial beam under a magnetic field. In order to quantitatively evaluate these dose changes, in this study, variation in the depth- and transverse dose profile curves inside a water phantom at therapeutic energies under magnetic fields of 0.35, 1.5 and 3 T were calculated using the FLUKA Monte Carlo code. The percentage of dose fluctuation in the direction of the central axis due to the application of magnetic field at minimum, medium and maximum energies was calculated and it was shown that the maximum dose changes occur at 220.5 MeV / n energy and at a depth of 30.9 cm phantom. Also, the maximum longitudinal retraction and deflection of helium beams in the presence of 3 Tesla magnetic field and at 220 MeV energy were 5.2 mm and 4.7 mm, respectively. To evaluate the accuracy of the simulations, depth-dose curves of helium ion beams in a water phantom were compared with the experimental data without the magnetic field influence. The maximum difference between the simulated and the measured values was 0.962 mm which is less than the permissible limit for predicting the Bragg peak of the ion beam for clinical dosimetry purposes.
  Keywords: Helium ion therapy, Magnetic field, FLUKA Monte Carlo Code, Dose distribution
 • Mohammad Reza Rezaie Rayeni Nejad * Pages 19-24

  Alpha particles emit electromagnetic radiation as they stop in the environment due to ionization and exciting atoms. The energy spectrum and intensity of radiation depends on the material and the percentage of elements in the target and its thickness. By placing layers of different metals and materials and changing their thickness in front of the entrance window of CsI (Tl) scintillator and interpreting the change in intensity in different detector channels, a suitable method for detecting alpha particles is introduced. In this research, the alpha particles of 241Am source with an energy of 5.48 MeV are irradiated into layers of aluminum, copper, iron, steel, paper, radiological films, lead and plastic with different thicknesses and was studied the count  variation of CsI (Tl) scintillation channels. By interpreting the results, was obtained the channels that show the maximum intensity of photons due alpha particles stopping in target. According to the observation of X-ray channels related to alpha particle stopping in target, a method for radon detection has also been introduced. In this method, hot spring water is poured into a plastic container with a thin layer of iron embedded at the end. First the background spectrum was measured. Then the water inside the container is stirred and the difference in spectrum is measured. The most suitable channel for measuring radon is channel 57. According to the obtained results, the relationship between radon concentration and counting rate in this channel has been extracted.

  Keywords: Alpha, Radon, CsI(Tl), detector, Water
 • Neda Zareie, Mohammad Reza Rezaie * Pages 25-32
  Humans are exposed to external and internal radiation from various radiation sources such as cosmic radiation, ambient radiation, Radon and radiation therapy devices annually. The permissible annual dose limit set by the ICRU report for ordinary people is 0.05 Sv. The amount of environmental radiation depends on the type of soil, building materials, granite and the surrounding environment, which can be reduced by changing these materials to reduce the risks of environmental radiation. Unfortunately, there are villages in Kerman that are located on a bed of radioactive granite. In this study, the amount of hazards caused by these stones for the residents of Mani, Khanaman and Dehsiahn villages has been investigated. The research results show that the activity of  the 232Th, 238U, 40K and 137Cs radioactive elements and the quantities of Raeq, Dr, Dout, Din, Dtot, Hex, Hin, Iy, ELCR of these three villages are higher than The permissible values ​​are announced by the ICRU.
  Keywords: Granite stone, activity, 232Th, 238U, 40K, 137Cs, Deh siahan, Mani, Khanaman, Radiation hazards
 • Mohammad Reza Rezaie Rayeni Nejad *, Arezoo Riahi Pages 33-36

  Radioisotopes were usually produced by reactors and cyclotron and linear accelerators. In this research, we try to use the Monte Carlo method using MCNP code to simulate neutron activation by the neutron source of Kerman and to investigate the interest of the produced radioisotopes. For this purpose, X-ray powder diffraction is used to detect the constituent elements of these materials. Neutron activation requires a source to bombard the sample, which produces the radioisotope of the elements. Each radioisotope emits a specific spectrum that can be used to determine the concentration of elements in it. The result of the study using the MCNP code shows that it is possible to produce a radioactive source by Kerman neutron source. Radioisotope 36Cl has the highest production interest among the materials irradiated by Kerman neutron source. Therefore, Kerman neutron source can be used to produce suitable radioisotopes for nuclear laboratories.

  Keywords: Neutron, Neutron Activation, MCNP code, neutron source in Kerman, Radioisotope
 • Mohammad Reza Rezaie Rayeni Nejad *, Arezoo Riahi Pages 37-40

  The International Space Station (ISS) is constantly exposed to space radiation. Therefore, it is important to study the effects of radiation on the body. In this research, the spallation of the body of the Destiny module of the ISS by the cosmic oxygen source is simulated using the MCNP code in accordance with the Monte Carlo method. The abundance of oxygen in interstellar gas is commonly used as a metal detector in galaxies. For irregular galaxies, the amount of oxygen is related to the total mass of the galaxy, meaning that the higher the total mass, the higher the heavy element content. Spallation also refers to nuclear reactions that occur when high-energy particles interact with an atomic nucleus. The MCNP code is a Monte Carlo nanoparticle code that can be used to transmit neutrons, photons, electrons, and … . The body of the ISS space station is always under cosmic radiation. High-flux cosmic rays and particles can affect humans and space components. These effects can cause spallation and changing the  material or stopping charged particles and producing secondary radiation. Measuring the abundance of cosmic radionuclides with long half-lives in the atmosphere and terrestrial reserves is a very important tool for studying atmospheric processes and  the interactions between different reservoirs. The purpose of this study is to calculate the cosmic oxygen spring splitting using the MCNP code. The results of this study show that important radioisotopes such as ، ،، and   are produced by spallation of the space station body  with oxygen ions.

  Keywords: International Space Station (ISS), Spallation, Cosmic Oxygen, MCNP code, Radioisotope
 • Hossein Mohammadi *, Mohammadd Reza Shojaei, Jamshid Soltani-Nabipour Pages 41-44
  Recently, Slot scanning imaging system is a new imaging system. This imaging system is designed to sweep the object in a linear manner with a narrow beam. The aim of this study was to investigate the effect of filter thickness on the contrast of images obtained from simulation of slot scanning imaging system using GATE code. First, the effect of additional aluminum filter thickness from unfiltered to 4 mm aluminum on the energy spectrum of X-rays emitted in the imaging system was investigated. Then, the filtering effect was evaluated by designing a contrast test phantom that includes filters with different copper thicknesses to determine the contrast to noise ratio (CNR).The results showed that by increasing the thickness of the filter on the beam, the beam will be softer and its low energy and useless beams will be removed. Also, due to the fact that by adding a filter with a thickness of 2 mm, the contrast reduction to noise is less than 10%, so the optimal filter thickness for the  slot scanning imaging system was 2 mm aluminum filter to not lose image quality. The results of this study can be used to evaluate the patient dose in incisional scanning imaging.
  Keywords: Slot scanning imaging system, GATE Code, Filtering, Image contrast, Energy spectrum
 • Alireza Azadbar *, Hamed Beigli, Saeide Hosseini Khortoomi Pages 45-50
  External human radiation due to radiation from natural resources is much more than artificial sources. In this study, the amount of outdoor background radiation was measured in different parts of Rasht city and the dose rate was calculated.RDS-110 was used to measure background radiation in this cross-sectional study.To measure background radiation at the same height, a metal base with a height of one meter was used and the device was placed on it.Dose rate equivalent to background radiation for outdoor space was measured in nine areas (north, south, east, west, center, northwest, northeast, southwest and southeast) and for each point twelve stages were measured at 5 minutes intervals.The average dose rate equivalent to background radiation and its standard deviation in the outdoor is  79/88±5/74nSv/h which is 34% higher than the global average of the equivalent dose rate.Also, the annual effective outdoor dose rate in Rasht city is 0/098±0/007mSv/y, which shows a higher amount compared to the global average of effective outdoor dose rate.
  Keywords: Background radiation, Dose Rate, outdoor, Annual Effective Dose, Rasht city
 • Shahryar Malekie *, Armin Mosayebi, Abbas Rahimi, Farhood Ziaie, Nasrin Sheikh Pages 51-56
  In the previous studies, a new type of gamma radiation dosimeter based on polymer/carbon nanostructures nanocomposite has been presented by the authors and also the dosimetric properties for this type of dosimeter have been investigated. In this experimental work, the electrical resistance of 0.28wt% Polystyrene/Multi-Walled Carbon Nanotube (PS/MWCNT) nanocomposite was measured at the temperature range of 25-75 °C. The work of a calorimeter is based on increasing the temperature of the sensitive volume due to irradiation. Results showed that with increasing the temperature, the electrical resistance of the nanocomposite was increased linearly and due to calorimetric relationships could be used as a calorimeter in the radiation processing region to measure the absorbed dose up to about 50 kGy.
  Keywords: Polystyrene, Multi-Walled Carbon Nanotube nanocomposite, Calorimeter, Electrical resistance, Radiation processing
 • Shahryar Malekie *, Shamsolmoali Afkhami-Namila, Sedigheh Kashian, Mohsen Kheradmand-Saadi Pages 57-60
  In this study, calculations related to the mass attenuation coefficient (µ/ρ) of Polyethylene/Bismuth Oxide composite (HDPE-Bi2O3) for different weight percentages of Bi2O3 in the polymer matrix, namely 0 wt%, 1 wt%, 2 wt%, 3 wt%, 5 wt% and 8 wt% for photons with 59 keV energy that can be used in dental radiography centers were simulated using the MCNP code and results were compared with XCOM data. The simulation results of the mass attenuation coefficient of the composite in different weight fractions via the methods of MCNP and XCOM at 59 keV showed a good agreement with each other. The results of this study showed that the Polyethylene/Bismuth Oxide composite material in optimal weight fraction and thickness can be used as a radiation shield in dental radiography centers.
  Keywords: Polyethylene, Bismuth Oxide composite, Dental radiography, Simulation, Shielding, Mass attenuation coefficient
 • Shahryar Malekie *, Seyed Musa Safdari, Sedigheh Kashian, Morteza Akbari Pages 61-64
  Detection and dosimetry of ionizing radiation are important and fundamental issues in the nuclear industry. In this study, calculations related to the optimal thickness of a new beta detector for 90Sr source based on Polycarbonate/Bismuth oxide composite material (PC-Bi2O3) for different weight percentages of bismuth oxide fillers in polymer matrix, namely 0 wt%, 10 wt%, 20 wt%, 30 wt%, 40 wt% and 50 wt% were carried out using the ESTAR program. Results showed that the weight percentage of bismuth oxide particles was effective in determining the range and stopping power of the electrons in the composite detector. Finally, for 90Sr, using the evaluation of beta particles range in the aforementioned composite material, the optimal thickness for this detector was calculated.
  Keywords: Polycarbonate, Bismuth Oxide composite, Optimal Thickness, Beta Detector, Strontium-90, ESTAR Program
 • Mikaeil Molazadeh, Ahad Zeinali, Mostafa Robatjazi, Ghazale Geraily * Pages 65-72
  One of the key factors in the assessment of the quality assurance in advanced radiotherapy treatments such as IMRT and VMAT is obtaining different types of dose leakages related to the MLCs used in these techniques. In this study, different dose leakage parameters from TiGRT Dynamic MLC, which was externally added to the lower part of the collimator system of Siemens linear accelerator, were measured using different dosimeters (diode dosimeter and radiochromic film) and compared with Monte Carlo simulation results. Measurement indices include radiation beam leakage from the air gap between the leaves (inter-leaf leakage), the amount of X-ray passage through individual leaves (intra-leaf transmission), average leakage and leakage related to the air gap of the leaves in the completely closed radiation field (abutting air gap leakage) were at  6-MV energy. In measuring the various leakage dose indices from TiGRT Dynamic MLC, a good agreement was observed between the measured data and the simulation results. According to the TG-50 protocol, the average interleaf leakage and interleaf leakage should be less than 2%; and the results of our study showed that the leakage parameters obtained from this type of MLC agree with the universal protocols.
  Keywords: MLC leakage, EGSnrc code, EBT3 film, EDGE diode dosimeter, MLC quality assurance
 • Alireza Sadremomtaz *, Farzin Sadfarnejad Pages 73-78
  The Tc-99m DMSA is one of the most widely used radiopharmaceuticals in nuclear medicine. This radiopharmaceutical is used to study the location, size, shape, and function of the kidneys. In this paper, the absorbed doses of different organs and the effective dose after injection of this radiopharmaceutical have been calculated using the MIRD method. For this purpose, the specific absorbed fractions have been obtained for adult phantom of revised ORNL phantom series using Monte Carlo simulations, and then the S values ​​for the Tc-99m radionuclide have been calculated. Finally, the absorbed doses of different organs have been calculated using the biokinetic data of ICRP 53 for Tc-99m DMSA. The results show that the kidneys, bladder wall, spleen, and adrenal glands receive the highest absorbed dose after injection of Tc-99m DMSA. Also, the effective dose per unit activity administered is estimated to be 1.60E-02 mSv/MBq.
  Keywords: : Tc-99m DMSA, MIRD method, Cumulated activity, Residence time, Absorbed dose per unit activity administered
 • Alireza Sadremomtaz *, Mohammad Reza Kazemian Pages 79-82
  Dose evaluation is one of the main steps in cancer treatment. In process of treatment it is always a concern to conentrate the absorbed dose on the effected area and reduce the abosorbed dose on healthy organs. Brachytherapy is One of the major cancer treatment methods which uses various radionucleids as source. Although the most common source in this method is Ir-192 but Cs-137 has also an extensive use too. In this study the Absorbed dose in the superficial brachytherapy for treatment of keloids has been evaluated.    Cs-137 was chosen as source and  MCNP4C code was employed for the simulation.
  Keywords: : Keloids, Brachytherapy, Dose, tissue, Organ, Radiotherapy
 • Alireza Sadremomtaz *, Mohammad Reza Kazemian Pages 83-88
  the absorbed dose due to ionizing radiation is a function of three parameters: 1- Time 2- Source 3- Shielding. shielding materials -as any other material- activate when they are exposed to irradiation. The aim of this study is to calculate the attenuation coefficient and investigate shielding properties of different concrete compounds with various aggregates. After that the required time for achieving IAEA anounced clearance levels for these compounds was calculated by ORIGEN-S code.Cs, Co and Eu are important radionucleids in term of determine the required time for achieving clearance levels.
  Keywords: : shielding, clearance level, Concrete, aggregate, biological shield
 • Zahra Daram, Babak Shirani *, Saeed Golshah Pages 89-92
  In this paper, the effect of gamma radiation on the properties of bipolar and MOSFET transistors and ordinary Schottky diodes for dosimetry is investigated and compared. For gamma irradiation, a Gamasel device containing 60 cobalt springs with an activity of 5770 curries located in the Atomic Energy Organization of Tehran was used. Experiments were performed to irradiate parts under doses of 2, 4, 8, 16 and 32 kg. The results showed that gamma radiation in this dose range significantly affects the parameters of electronic components. The dose change curve relative to the flow is linear. Individual dosimeters can be divided into active and inactive categories. Individual passive dosimeters use detectors that are capable of storing recorded data for a long time. Nuclear and germline solid state detectors are the most important options used, passive dosimeters . With the growth and development of semiconductor materials technology, especially silicon, silicon-based individual active gamma dosimeters have been well developed and they have been used instead of inactive gamma film films. Transistors and silicon diodes are the best tools for use as detectors in the individual gamma active dosimeter due to their small volume, low weight, low operating voltage, good energy resolution, simple operation and ease of transport .
  Keywords: Radiation Damage, Dosimetry, Gamma radiation, cobalt 60 source, sensitivity dosimeter
 • Seyede Nasrin Hosseinimotlagh *, Fatemeh Habibi, Jahangir Bayat Pages 93-96

  In this research, Increasing the dose of cancer cells compared to normal cells is done by adding gold nanoparticles to the tumor.Gold nanoparticles due to biocompatibility and low toxicity have been considered in recent years. Results of studies in this field represents an increase in radiation dose to the tumor with gold nanoparticles is reached.

  Keywords: Protons, breast, treatment, Gold, Nanoparticles
 • Seyede Nasrin Hosseinimotlagh *, Fatemeh Habibi, Jahangir Bayat Pages 97-100

  The most common method External radiation therapy uses beams of photons, protons, neutrons and heavy ions. The use of proton beams to treat cancer due to the Bragg peak in the target volume, causing less damage to surrounding tissue, and this is one of the benefits of this treatment.

  Keywords: Proton, Boron, therapy, Fusion, Dose
 • Seyed javad Hosseini Aliabadi *, Hamed Kasayi, Hossein Karimi Ashtiani Pages 101-106

  Using ionizing radiation in medicine, industry and research is developing rapidly. The principles of radiation protection guarantee the health of workers, public and the environment. Therefore, the development of guides and training of workers is the most important requirements and programs of regulatory bodies. Despite the requirement of radiation center to comply with regulations, there have been occurrence of radiation accidents. Industrial radiography, as one of the most hazardous radiation activities, which uses high activity sources, has already been exposed to radiation accidents. In this study, 43 cases of recorded radiation accidents related to industrial radiography have been investigated in terms of the effective factor in the accident and secondary factors that have interfered in the progression of the accident have also been considered. The classification of accidents in terms of the main factor shows that non-compliance with work processes has the highest number of accidents. Inadequate regulatory control and deliberate misconduct at a considerable distance are next. Examination of the main causes of radiation accidents in industrial radiography shows that proper training of radiologists and application of instructions can be effective in controlling the occurrence of radiation accidents.

  Keywords: Radiation accident, Industrial Radiography, radiography devices, Regulatory body, Exposure
 • Ahmad Esmaili Torshabi * Pages 107-112
  At proton therapy due to protons interaction with devices located in front of the beam and used for modulation and also with patient body atoms, secondary particles are produced such as neutrons. Until now, many research studies have been done working on the topics of radiation protection and keeping patient body safe against secondary neutrons produced in front of the therapeutic beam, but there are rare studies on neutrons produced inside patient body. In this research, we have quantitatively investigated the presence and neutrons flux inside tumor volume and surrounding soft tissues, while their measurements is impossible experimentally using neutrons detectors. To do this investigation, a simulation environment has been used by means of Monte Carlo FLUKA code. A spherical tumor with 2.5 cm radius has been assumed inside a cubic phantom assigned with soft tissue equivalent matter. In this work, proton as therapeutic beam has been simulated with the parameters used clinically while there are uniform dose distribution onto tumor volume at all dimensions. Neuron flux between tumor and normal tissues borders and also the number of total neutrons exited from patient body have been calculated. In general, energy deposition of neutrons produced inside patient body is very low in comparison with energy deposition of protons as therapeutic beam and this is due to low effective atomic number of soft tissue equivalent phantom.
  Keywords: Radiotherapy, proton beam, secondary particles, neutrons, Measurement
 • Reza Bagheri *, Tavakkol Tohidi Pages 113-116
  With the widespread use of radiation sources and radioactive materials in medicine, industry and agriculture, the study of the attenuation and absorption of X-rays and gamma rays and shielding against them has become an essential and important branch in the field of radiation protection. In this research, linear and mass attenuation coefficients, effective atomic numbers and effective electron density of barium-bismuth-borosilicate glasses at energies of 662, 1173 and 1332 KeV are calculated using the MCNP4C code and XCOM program. Then obtained results are compared with available experimental data. Barium-bismuth-borosilicate glasses showed very good shielding properties against gamma rays.
  Keywords: Linear, mass attenuation coefficients, Effective atomic number, electron density, Barium-bismuth-borosilicate glass, MCNP4C, XCOM
 • Tayeb Kakavand *, Sanaz Ashori Pages 117-120
  In this project, feasibility of direct production of praseodymium-140 radioisotope by direct method using 140Ce(p,n)140Pr reaction excitation function obtained from the calculation code TALYS-1.8 has been investigated. On the other hand, due to the short half-life 3.39m, this radioisotope can be produced in small portable cyclotron to medical centers. Using the excitation function, the optimal energy range for the proton projectile to achieve the maximum product cross-section 140Pr and the minimum isotopic and non-isotopic contamination caused by other decay channels during the reaction, it is determined. Finally, the theoretical production yield is compared with the simulated production yield, which are directly and indirectly derived from the MCNPX code.
  Keywords: Radioisotope, praseodymium-140, Production Yield, MCNPX code, Stimulation function
 • Mahdi Nasiry-Moghadam, Farideh Pak *, Mohadese Estaji, Alireza Foroughi Pages 121-124

  Introducion: 

  The new 2019 coronavirus in most patients manifests as an uncomplicated respiratory disease and in some patients it can lead to pulmonary complications, septic shock and in a few cases lead to the death of the patient. Given that the patientchr('39')s first encounter with the emergency department is the hospital triage unit, it is important to quickly identify and isolate patients suspected of having a coronavirus. In order to evaluate the effect of respiratory triage on referral of corona positive patients to the medical imaging department, in this study, the rate of positive CT scans performed in the first and fourth peaks (with triage) and a two-month period without Widespread (no triage) was performed.

  Methods

  The present study was a cross-sectional descriptive study that was performed in three stages in Baharloo Hospital. Patients first underwent respiratory triage in the two peak periods, but triage was removed in the period without outbreaks. CT scans taken by a radiologist were performed to check for the presence or absence of corona based on the degree of lung involvement. The obtained data were analyzed by SPSS 22 software through descriptive statistics and t-test.

  Results

  In all three stages, the percentage of people without pulmonary involvement was higher than those with pulmonary involvement, so more care should be taken when requesting a CT scan by a physician. In addition, in the presence of triage, negative CT scans in individuals are reduced. When we encounter the pandemic and epidemic conditions and the high level of radiation and no pulmonary involvement in some cases, CT scan should not be used as the only initial diagnostic test for screening for patients with coronavirus.

  Keywords: Covid 19, O2 saturation, Temperature, Respiratory rate per minute, Chest CT scan
 • Peyman Hejazi, Sajjad Raghavi *, Rasul Shamohammadi, Elham Rohollahpour, Zahra Mehrabankhu Pages 125-132

  Patient dose is relatively low in radiography but because of numerous uses in diagnosis, it can cause a large amount of cumulative dose and therefore it be needed to use techniques to reduce patient dose. Digital radiography based on quantum efficiency and capability of image processing presents new chances for image optimization. However, the transmission from film-screen radiography to digital radiography has been done without dose optimization techniques and new optimization techniques are needed to be achieved to the ALARA conditions. In this study studies with the subject of optimization of digital radiography has been reviewed.

  Keywords: Digital radiography, Radiography, optimization, Image quality, Radiographic technique
 • Zahra Ghasemi *, Payam Samadi Miandoab, Samira Sarshough, Sedigheh Sina Pages 133-138
  X-ray is one of the medical imaging methods, which helps physicians correctly diagnose diseases. Improper adjustment of X-ray tube parameters, different types of artifacts, and noise are factors affecting the quality of radiographic images. In some cases, poor quality of the images may lead to re-imaging, which increases the patient's dose. Today, artificial intelligence has made significant progress in various fields. Deep learning is one of the branches of artificial intelligence, which is widely used in medical imaging. In this article, the generative adversarial network is used as one of the most powerful available neural network models for resolution improvement, noise, and artifact reduction of chest X-rays. The values of RMSE, PSNR, and SSIM are calculated for 150 images with an average of 4.66, 34.92, and 0.923, respectively. These results show that trained networks have a high ability to improve the resolution of chest X-rays and make them more diagnostically valuable. Also, in cases where the image quality is low for any reason, there will be no need for re-imaging, and the patient will not receive the extra dose resulting from the re-imaging.
  Keywords: Super-resolution, Generative Adversarial Network, Radiography, artifact, deep neural network
 • Amir Mohammad Mehri *, Hossein Karimi Ashtiani, Saeed Taghizadeh Ashrafi, Hamed Kasaei, Firoozeh Nazeri Pages 139-142
  Physical inspection methods are not limited to metal detectors. Today, whole-body or part-body scanners are widely used in some countries. Body scanners are systems used to control people suspected of carrying weapons, explosives and narcotics embedded in body cavities at airports, prisons or other sensitive security and economic centers. At present, about 20 Soter-RS body scanners have been used in the country. The amount of dose received by the person being scanned with these devices is one of the most important aspects of their safety that is used in categorizing the device as well as determining the number of scans allowed for each person during a year. Of course, the justification for using such systems depends on the laws and regulations of each country. Studies and evaluations of body scanners in operation in the country show that the devices are in a limited-use range (Limited-use) but still with a limited number of scans recommended in the standard ANSI-43.17, the dose received by these people is less than the dose limit and the limited dose. Monitoring and evaluations show that the limit of the number of scans in accordance with the dose applied to the devices used in the country has been observed.
  Keywords: Justification, Non-medical imaging, Body scanner, Radiation safety, Soter-RS
 • Amir Hosein Alinejad *, Tayeb Kakavand, Mohammadreza Aboudzadeh, Saeed Kakaei Pages 143-152
  In this study, the 199Au nanoparticles production parameters have been investigated by a two-part study.The first part is about the indirect method for production of non-carrier-added (NCA) 199Au radionuclide which was investigated both theoretically and experimentally. We applied MCNPX-2.6 code, TALYS-1.9, and ALICE code, aiming to simulate the reactor core of Tehran Research Reactor (TRR) and determining the activity of 199Au by MCNPX code using cross-sections calculated by TALYS-1.9 and specifying the production yield of 199Au. Also, the excitation function of 199Au was calculated via  reaction by TALYS-1.9 and ALICE/ASH-0.1 codes. As the corresponding experimental approach, we worked on the reactor production of 199Au by utilizing  thermal neutron flux through irradiation of natural Pt target for a specified irradiation time of 21 hours and 10 minutes in TRR. Regarding our facilities for evaluating the production yield, two samples of 11 mg and 15.5 mg natural Pt targets were bombarded in TRR. Because the natural Pt target, consists of five different stable isotopes (192Pt, 194Pt, 195mPt, 196Pt, 198Pt), some radionuclides as impurities will be produced during the reactor bombardment. So, using an enriched Pt target will increase the production yield together with a reduction of the impurity production. To separate 199Au radionuclide from the impurities mentioned above, and also to calculate both the chemical yield and the radionuclide purity of 199Au, two chemical separation techniques were applied. In the first technique, 199Au radionuclide was separated from impurities by employing liquid-liquid extraction (LLX) using ethyl acetate. As a result of this separation, the chemical yield of 199Au radionuclide was more than 99%. In the second technique, 199Au was separated by employing LLX using liquid cation exchanger, Di-(2-Ethylhexyl) phosphoric acid (HDEHP). By applying this technique, the chemical yield of 199Au radionuclide was more than 80% consequently. We calculated the theoretical findings and compared the results with the related experimental values.In the second part of the present study, the synthesis of radioactive 199Au nanoparticles (199AuNPs) have been investigated by the Turkevich method with the aim of produce citrate-gold nanoparticles with different sizes of approximately 50 nm. Possible uses and applications of 199Au nanoparticles in medicine are also discussed.
  Keywords: Monte Carlo, Yield, Thermal Neutrons Radioisotope, 199Au, Nanoparticle, Simulation
 • D Jozani, H Karimi Ashtiani *, M Norouzi, A Heidarnia, S Taghizadeh, F Nazeri Pages 153-160
  Cargo inspection systems aim to detect illegal goods such as weapons, explosives and narcotics, by imaging the object being inspected such as cargo containers, vehicles, trains, trucks or boats. These systems have been common for the last decade and their use has expanded rapidly. This work examines the necessary radiation standards and how to assess the compliance of inspection systems made in Iran with the standard set by the competent authorities. So, the dose ranges of three Cargo inspection systems made in Iran and one foreign system is compared with the authorized dose range, which results show the fulfillment of international requirements by Iran made inspection systems. It was found that the dose rate of the driver in each inspection operation is less than other sources such as natural exposure. Therefore, the authorized times for drivers to use these systems is determined by annual exposure limit of people.
  Keywords: Cargo inspection systems, X-rays, radiation, doses, Radiation protection
 • Mehrnoosh Karimipourfard *, Sedigheh Sina, Maryam Sadeghi, Seyed Mohammad Entezarmahdih, Mehrsadat Alavi Pages 161-166

  Patient dosimetry plays the essential role in nuclear medicine performed with various method in clinical and research approaches. There are many methods for internal dosimetry which Monte Carlo code with high accuracy has the crucial place compare to others. The principle reason that Monte Carlo couldn’t performed as the clinical method is the high computation time. This method could be use in the complex geometry such as patient but before the implementation of the code, accreditation should be done. This paper aim to present the method of validation the Gate Monte Carlo codes in PET nuclear medicine. The researches were carried out with experimental tests by head and TLD dosimeters and the results were compared with GATE outputs at the same geometry. In the second steps, ICRP110 phantom in two state of lunge to lunge as a source to target organ and liver to lung considered the MIRD internal dosimetry method had been simulated. The S factor were the results of the simulation codes compared with MCNPX Monte Carlo results in the same conditions. The result has shown the accordance between the simulation and experimental data with high accuracy and highlights the role of Monte Carlo in complex geometry as the high accurate and validate methods.

  Keywords: Internal dosimetry, Phantom, Simulation, GATE, TLD
 • Sina Nikooravan, Abbas Ghasemizad *, Seyyed Mahdi Teymoori Sendesi Pages 167-172
  The increasing development of various aspects of the nuclear technology, including its uses in industry, medicine, electricity generation, etc., resulted in the increment of the amount of emitted radiations, so that the protection against the emitted radiations becomes more important. Therefore, a lot of researches are being done on the different compounds, mixtures and pure materials to make the different shields. In this research, eight different oxides and three concretes with the different compositions have been used to make the different concrete shields. The attenuation coefficient of these shields has been calculated for two energies of 662 and 1460 kV. The results showed that the combination of thallium oxide with all three types of concretes has the highest attenuation coefficient against the photonic radiations comparing to other oxides due to have the highest density. Among the concretes, Mo concrete has the highest attenuation coefficient between all of the concretes due to have the highest density, which can be resulted in the high percentage of the iron in its compositions. As a result, the highest attenuation coefficient, obtained in this study, is related to the new concrete shield that obtained from the combination of Mo concrete and thallium oxide. The results of this research can be used to design and create the different shields and how to mix the amount of their compositions.
  Keywords: Attenuation Coefficient, Photon Radiations, MCNPX code, Nuclear Shields, Concrete Compounds
 • Mostafa Hasanzadeh *, Hiva Rokhzadi Zardouei, Abdolah Refaei, Seyedmahmood Sadatkiai Pages 173-176

  One of the reasons for the use of PET radioisotopes in medical research is the presence of a series of positron emitters such as 11C, 13N, 15O, and 18F. The detectors combined with them perform a series of processes similar to natural processes in the body. Another advantage of this method is imaging of metabolic function, which causes early detection of dangerous diseases such as cancerous tumors, cardiovascular diseases, neurological diseases such as epilepsy, Parkinson's disease, and allows the doctor to treat the disease before it develops. In this research, in search of radioisotope production devices with short half-lives, to simulate the depth dose received by a phantom cube of water geometries are 20 cm at a distance of 50 cm from the spring and firing one million photons from a point spring with the energy of 25 MeV Cylindrical water with a radius of 7 cm and a height of 3 mm in order to produce radioisotope F18, Geant tool 4.10.7 has been used and to have safe radiotherapy, the received deep dose has been calculated with appropriate results.

  Keywords: Radioisotope, Plasma focus, Geant 4 Simulation, Deep Dose, Positron Emitter
 • Zahra Farzanegan *, Marziyeh Tahmasbi Pages 177-188
  Introduction

  Due to the performance of all stages of imaging processes with ionizing radiation by radiology technologists, they have an effective role in controlling radiation and preparing quality images. In this regard, their knowledge and job skills are necessary to create images with appropriate quality along with the minimum amount of radiation. Therefore, the present study was conducted to investigate the level of knowledge of radiology technologists about the parameters affecting radiation dose in teaching hospitals of Ahvaz University of Medical Sciences. 

  Research Method

  This descriptive cross-sectional study was conducted using a questionnaire including demographic characteristics of technologists and questions related to the level of knowledge designed by the researchers of the study, with the participation of 94 radiology technologists in the radiology centers of Ahvaz teaching hospitals. Data were analyzed using using SPSS 24 software and ANOVA and two independent samples t-test.

  Results

  In this study, the average self-assessment score of the respondents in all areas of knowledge and skills of radiologists is 75.67 and 67.15%, respectively, and therefore at the desired level. The highest knowledge score was related to choosing the appropriate radiation conditions and the lowest scores were related to how to work with the PACS system. According to radiologists, knowledge of radiography techniques and skills in it is very important. There was a statistically significant relationship between gender and knowledge score and type of employment and skill score so that the level of awareness in women was higher than men and people with contract employment gained higher awareness scores.

  Conclusion

  The results of this study showed that the level of knowledge and skills of radiology technologists working in radiology departments of Ahvaz is acceptable. Holding in-service training courses and continuous evaluation of radiologists and providing the necessary conditions to access up-to-date scientific information for them can be effective in optimizing the quality of images and doses received by patients.

  Keywords: Knowledge, Patient Dose, Radiology Technologists, Ahvaz
 • Evaluating the observance of safety principles in imaging tests with common ultrasound waves in Ahvaz imaging centers
  Zahra Farzanegan *, Marziyeh Tahmasbi Pages 189-200
  Introduction

  Despite the fact that the harmful effects of ultrasound waves have not been reported in previous studies, these rays are in the group of non-ionizing rays so as a form of energy have the potential to create biological effects when interacting with tissue. Accordingly, guidelines and recommendations have been proposed regarding the adjustment of scan parameters in ultrasound tests, especially pregnancy ultrasound to maintain the safety of patients and the fetus. Therefore, the aim of this study was to evaluate the scanning parameters and safety of common ultrasound tests used in diagnostic ultrasound centers.

  Research Method

  This descriptive cross-sectional study was performed by completing 321 checklists designed by researchers in Ahvaz ultrasound centers. Ultrasound examinations including routine pregnancy check-ups, examination of fetal abnormalities and pregnancy problems, initial diagnosis of the disease, and re-examination of cancer recurrence and metastasis were performed. In the examined tests, the standardization of specific parameters of the ultrasound system such as thermal indices (TI), mechanical (MI) and scan time were evaluated.

  Result

  In general, the maximum allowable values ​​of mechanical and thermal indicators for pregnancy tests are 1.0-0 and 0.4-0, respectively, and for non-pregnancy tests are 2.0-0 and 0.9-0, respectively. In this study, the mean thermal and mechanical indices for non-pregnancy tests were 0.30 ± 0.29 and 0.35 ± 1.07, respectively, and for pregnancy tests were 0.32 ± 0.27 and 0.13 ± 1.15, respectively. Based on this, for non-pregnancy tests, the mean of thermal and mechanical indices and scan time were within the standard and below the recommended values. For pregnancy tests, the mean heat index and scan time were appropriate, while the mean mechanical index was higher than the allowable limit for the first trimester of pregnancy.

  Conclusion

  The results of this study indicated that the scan parameters used in the ultrasound examinations of Ahvaz imaging centers were appropriate and the examined examinations were relatively safe. However, more attention must be paid regarding the suitability of all scan parameters for pregnancy tests.

  Keywords: Sonography, Mechanical Index, Thermal Index, Scan Duration, Safety
 • Mahan Ahmadi, Shahin Ebrahimpor, Mohammad Taghi Ahmadi *, Hadi Goudarzi Pages 201-204

  In the presented work an industrial and medical based radiography system is fabricated. To design a proper system first of all four sub domain of the whole system is considered namely known as control system, transformer driver, multiplier and hosing system. To control the entire system a Wi-Fi and remote controllable mechanism is considered also it is expected by this controlling system the operator can be in the safe distance from the x ray. On the other hand, to drive a transformer that feeds the multiplier a suitable driver is used based on the x ray tube performance and a chine of multiplier that generates enough voltage deference in the chosen tube is designed. Finally tube hosing that prevents x-ray from scattering in the lab environment is fabricated which is been presented in another paper.

  Keywords: Design radiography machine, Fabrication of radiography machine, X-ray machine Design, X-ray machine Fabrication
 • Mahan Ahmadi *, Shahin Ebrahimpor, Mohammad Taghi Ahmadi, Hadi Goudarzi Pages 205-208

  In this research project a special shield made up of lead is designed and produced by our team, in which the production of this shield the next generation of x-ray producers which their accelerators and multipliers aren't together a new form is constructed, considering the fact that for increase in accuracy and lowering the costs the source of the ionized rays is located outside the accelerating compound, hence an unique lead interference is formed by which based on the foundation of the  machine it'll prevent from the leakage of x-rays. The design has been tested several times while taking all the precautions required and Geiger detector established there is no leakage of x-ray. This machine also reduces the risk factors such as forgetting and also difficulty in the utilization of protective equipment and it also helps the new users and will reduce costs meanwhile widening the usage of x-ray producers.

  Keywords: Fabrication, design of ionizing rays, Accelerating holding, Low cost lead protectors, Increasing the immunity of x-ray user
 • Masoumeh Shahbahrami *, Ali Nabipour Pages 209-212
  Given that neutron is a non-load-bearing particle that quickly responds to environmental elements and leads to ionization of elements, as well as dispersion that affects neutron spectrum due to environmental factors. Dosage of dispersed neutrons, as well as minimizing dispersion factors is the goal of this research. Calibration can be defined as a set of operations under specified conditions that measure the relationship between the values measured by the measuring instrument or system and the Similarly known well known values of a value.
  Keywords: Calibration, ionization, neutron field, scattered neutrons, MCNPX
 • Narjess Dalili *, Alireza Safe Momtaz Pages 213-218
  Nowadays, with the advancement of nano-technology, nanoparticles with high atomic number can be concentrated in tumor cells. The presence of nanoparticles within the tumor causes an increase in the tumor sensitivity to the radiation while healthy tissues nearby get the least damage. In the present study, using the code mcnpx, phantom consisting of a cube with sides of 10 cm containing soft tissue and a tumor with sides of 0.5 cm were considered. In order to investigate the effect of nanoparticles with radius 15, 50 and 100 were used. The results showed that the optimum energy in the presence of nanoparticles with radius 15 and 50
  Keywords: Gold Nanoparticles, Dose enhancement factor, monotonic dose, secondary particles, MCNPX code
 • Najmeh Mohammadi * Pages 219-224
  In accelerators operating energies above 7 MV, photoneutrons are produced by the interaction of photonuclear interaction with the heavy metals that constructed the linear accelerator (linac) head. Photoneutrons have destructive biological effects and increase the risk of secondary cancer in healthy organs outside the treatment area. In this study, the effect of flattening filter removal on the spectrum and dose of photoneutrons from the Siemens Primus 15 MV linear accelerator was investigated using the MCNPX2.6 Monte Carlo code. The results showed that removing the flattening filter increased the photon and photoneutron flux at the isocenter. The absorbed doses of photons and photoneutrons dose equivalent per incident electron on the linac target were also increased, without a flattening filter. However, in this case, the photoneutron dose equivalent per 1Gy of the photon absorbed dose at the isocenter is reduced to 50% at different distances from the isocenter.
  Keywords: Flattening filter, Linear accelerator, Photoneutron, Dosimetry, Monte Carlo
 • Marzieh Fereshteh *, Seyede Nasrin Hoseinimotlagh Pages 225-228
  Today, using nanotechnology, drugs are placed on carriers or nanoparticles and then sent into the target cell. The Nano fluid is magnetically heated in the presence of an alternating magnetic field. In this paper, we investigate how heat is distributed by three nanoparticles of magnetite, cobalt ferrite and nickel ferrite in a brain tumor using an alternating magnetic field. For this purpose, we first considered a model for heat transfer based on body tissue in a cylindrical system, then, using Maple software, we drew the related diagrams. Analyzing the results, we found that the temperature transfer in the heat source is the highest and then decreases.
  Keywords: Hyperthermia, Magnetic nanoparticle, Neel relaxation, Brownian relaxation, Magnetite, Cobalt ferrite, Nickel ferrite
 • Marzieh Fereshteh *, Seyede Nasrin Hosseinimotlagh Pages 229-232
  Abnormal cell proliferation and the body's inability to resolve this problem can lead to cancer. Common methods of cancer treatment have side effects. The use of magnetic nanoparticles under a   magnetic   field is   a   promising   approach in   the treatment   of cancer.   When magnetic nanoparticles are placed in an alternating magnetic field, the fro fluid transfers heat energy and reaches equilibrium.  The effective mechanisms  for  generating  heat  in  hypothermia are  Neel's and  Brownian's relaxation. The specific absorption rate is one of the most important parameters in the design of magnetic nanoparticles for heat therapy. At present, the calorimetric method is used to determine the specific absorption rate of nanoparticles. Tumor warming can cause serious damage to surrounding healthy cells. On the other hand, if the temperature rise is not high enough, the desired treatment can not be achieved. In this paper, we have used a colorimetric method to measure the specific adsorption rate for three nanoparticles of Fe3O4, NiFe2O4, and CoFe2O4.
  Keywords: Nanoparticles, Brain, Calorietric method, Hyperthermia, Cancer
 • Ahlam Almanie *, Shima Seneysel Bachary, Sheyda Kaviani Pages 233-238
  Nuclear medicine personnel are exposed to radiation during radiopharmaceutical preparation, injection, and imaging. One of the most widely used devices in nuclear medicine is the Single Photon Computed Tomography (SPECT). Injectable radioisotopes in the field of nuclear medicine emit gamma rays, and because gamma rays fall into the category of ionizing radiation, they can break chemical bonds in contact with tissue and cause adverse reactions. The Linear No Threshold model (LNT) considers exposure to any amount of radiation to increase the risk of cancer, and the International Committee for Radiation Protection (ICRP) has set a dose limit for the general public and occupation. So, in this study, we decided to estimate the received dose by personnel and attendant people with environmental and individual monitoring. For two months' environmental rate dose by using Geiger Muller dosimeter, in four nuclear medicine departments, effective dose of personnel by using film badge dosimeter and hand received dose of personnel in contact with radiopharmaceuticals by using finger dosimeter, was monitored. The obtained rate dose was comparable to background radiation, and being in such a place would not be dangerous for companions and personnel. The absorbed dose of the whole body and hands of the employees was much lower than the declared limit. However, according to the ALARA principle recommendation, it is recommended to observe the protection principles and in addition to the film badge, a finger dosimeter should be used to monitor personnel.
  Keywords: Nuclear medicine, occupational radiation, Dosimetry, Radiation hazards, SPECT
 • Ghazale Perota, Amir Ghanbari, Sepide Abdollahi Dehkordi, Seyed Kazem Razavi, Nima Hamzian *, Hasan Zarghani Pages 239-244
  Background

  In term of annual collective effective dose, computed tomography (CT) has the highest radiation risks among the other imaging modality and its utilization is increasing every year. Accordingly, due to the high sensitivity of children to radiation exposure, radiation protection has to be considered especially in young patients.

  Objective

  The aim of this study was to determine the justifiability and alternative modality of brain CT scans that performed on patients aged fewer than 20.

  Methods

  CT scan results were evaluated for 145 patients who entered an emergency department in Yazd, Iran, over six month period. Patients were categorized in four different age groups and the justification of CT examinations, based on reliable references was evaluated for them.

  Results

  About seventy percent of scans did not show any specific clinical complication. Also, based on the referral guidelines for recommended imaging modality, about 12% of scans could alternate with MRI and 18% of them are justified.

  Conclusions

  According to the high percentage of scans with normal results, it may be important to pay attention to the availability, retraining and consideration to a comprehensive CT scan prescribing protocols, especially for children. In order to reduce the prescribing of CT Scans in unjustified cases, the increasing capacity of MRI equipment, in terms of device operation hours during the day, can be helpful.

  Keywords: Computed tomography, Justification, Radiation protection, Emergency Department
 • Saeed Taghizadeh Ashrafi *, Alireza Zahadat, Gholamreza Shahidi, Hossein Karimi Ashtiani, Abbas Rahimi Khoshmakani Pages 245-248
  Gamma-ray industrial radiography is performed with the help of a gamma projector, and a gamma projector is a device in which a radionuclide source produced according to the standard (ISO 2919) is placed inside a shield (often depleted of uranium) and equipped with equipment and Appropriate accessories, while keeping the safe during industrial radiography work, provide the possibility of transferring the source to the radiation point, by remotely. There are two categories of direct crossing channels and S-shaped channels. In direct channel , it is possible for the holder containing the source to come out of the gamma projector due to defects in the gamma projector, such as a broken gamma projector lock, which can lead to accidents during transport and radiography operations.Due to the portable use of this type of gamma projectors , this type of gamma projectors are mainly used as a B (U) transport package and the terms and conditions related to this type of indoor radioactive package are mandatory for them.The reasons for expiring this type of gamma projectors are as follows:1. Non-compliance of gamma projectors with direct radiation source channel with the latest requirements of ISO-3999 standard2. expiring the design certificate of B (U) type packages of this type of gamma projectorsBased on the decision of the regulatory body on 07/11/1394, it was decided that from the mentioned date, purchase, sale, transfer and international transportation of all gamma projectors:A- Gammamat projectors TI, TIF, TIFF, S modelsB- Tech-ops 660 and Gammarid C- Gammavolt SU-50, SU-100Banned and companies with TI, TIF, TIFF, S gamma projector models for 2 years and companies with gamma projector SU-50, SU-100 and Tech-ops 660 and Gamarid for 3 years are allowed to use In industrial radiography operations and then they have to drop the mentioned gamma projectors.According to the statistics of accidents in the country's radiography activity, which were mostly related to gamma projectors with direct radiation passage channel, the expiring of this type of non-standard projectors resulted in a decrease in accidents in radiography activities, especially accidents related to radiography equipment errors.Also, the evaluations made regarding the ratio of the number of loaded projectors that are used in the country to the total number of projectors in the country before the implementation of the decree and its comparison with the same ratio after the implementation of the decree, show that expiring this number of projectors has not led to a shortage of projectors in use in the country and also this issue has not caused a disruption in the amount of radiography work of related companies in the country.
  Keywords: Industrial Radiography, gamma projector
 • Neda Zareie *, Mohammad Reza Rezaie, Ali Jomehzadeh Pages 249-253
  Scattering factor (Scp) is one of the important factors in the dosimetry of medical accelerators. Variation of scattering factor is one of the factors that affect the dose received by the patient. In this research is tried to simulate the geometry of the compact model linear accelerator using Geant4 code and the appropriate phase space of this accelerator has been extracted using electron source data. Phase space are required to increase the accuracy in Monte Carlo calculations. Phase space data include the gamma rays energy and angular spectrum that generated by the 6 MeV electrons with 0.07 FWHM. Comparison between simulated and practical values of SCP ​​shows that the introduced phase space is a suitable source for dosimetric calculations of compact linear accelerometer.
  Keywords: Elekta Compact linear accelerator, Geant4 code, Scattering factor(Scp), Phase space, Dosimetry