فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدامین ترابی، محسن نظری* صفحات 13-58

  نظرات مشتریان فروشگاه های اینترنتی  نشان می دهد که همواره نسبت به تخفیف های فروشگاهی تردید داشته اند و چگونگی رضایت آن ها ازنظر کمیت و کیفیت این تخفیف ها، در ابهام و سکوت پژوهش های پیشین، مغفول مانده است بنابراین، هدف این پژوهش  سنجش و ارایه مدل رضایت مشتری از خریدهای الکترونیکی تخفیف دار با استفاده از متن کاوی نظرات مشتریان در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا بوده است.روش تحقیق پژوهش حاضر ازنظر پارادایم، پست مدرن، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، آزمایشگاهی-شبیه سازی با رویکرد کیفی-کمی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و برای نظرات مشتریان، فیش برداری بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نظرات حاضر در محصول گوشی موبایل A12 سامسونگ بوده است و نمونه آماری نیز به صورت تمام شماری، انتخاب گردید. روش تحلیل داده ها، با استفاده از متن کاوی و روش LDA پس از پیش پرداز داده ها و تخصیص دسته های موضوعی، صورت گرفت. یافته ها نشان داد که نرخ همگرایی LDA برای تعیین دسته های موضوعی، شش دسته بوده اند که شامل زمان تخفیف، مقدار تخفیف، کمپین تخفیف، ارتباط دهان به دهان تخفیف، ادراک از تخفیف و انواع تخفیف است که با استفاده از تکنیک های متن کاوی، اهمیت غالب هر یک از دسته ها برای هرکدام از  20 کلمه پرتکرار در نظرات، مشخص گردید، سپس کلمات مثبت و منفی محتمل برای هرکدام از دسته های موضوعی تعیین و ضریب مسیر و میزان اهمیت آن در مدل مربوطه ارایه شد. نتایج حاصله مبین این امر بود که مشتریان نسبت به تخفیف های فروشگاه های اینترنتی بیش از فروشگاه های سنتی حساسیت به خرج می دهند و با مقایسه با نتایج تحقیقات قبلی محرز گردید رضایت آن ها از تخفیف های اینترنتی شامل ابعاد پیچیده تری است که برای اداره صحیح از تخفیف، نیازمند ابهام زدایی  و راستایی آزمایی تخفیف در قالب اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کامل است. از نتایج این تحقیق، کلیه فروشگاه های اینترنتی که از استراتژی های قیمت گذاری تخفیفی استفاده می نمایند، می توانند بهره ببرند.

  کلیدواژگان: رضایت مشتری، خریدهای الکترونیکی، تخفیف، متن کاوی، نظرات مشتریان
 • روزا طاعتی، عبدالحمید ابراهیمی*، حمیدرضا سعیدنیا، زهرا علیپور درویشی، محمد طالقانی صفحات 59-98

  مطالعه با هدف مدل سازی مسیولیت اجتماعی در حوزه بازاریابی سبز محصولات ارگانیک با تاکید بر دلبستگی به برند صورت پذیرفت. پژوهش از نوع کیفی بوده و روش پژوهشی نیز داده بنیاد می باشد. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان خبره شرکت های تولیدکننده محصولات ارگانیک دارای رویکرد مسیولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بوده اند. برای نمونه گیری از روش نظری تا رسیدن اشباع نظری استفاده شده و در نهایت 14 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها نیز از طریق کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. از نتایج کدگذاری داده ها، 83 مفهوم و 26 مقوله شناسایی شدند. مدل پژوهش با توجه به ابعاد رویکرد داده بنیاد یعنی شرایط علی (5 عامل)، پدیده اصلی (5 عامل)، شرایط زمینه ای (3 عامل)، عوامل مداخله گر (3 عامل)، راهبردها (6 عامل) و پیامدها (4 عامل) ارایه شد.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، بازاریابی سبز، وابستگی به برند، محصولات ارگانیک
 • ناهید رهبری پاک، ناصر یزدانی* صفحات 99-144
  مصرف کنندگان از نظر روابط با برند متفاوت هستند: برخی افراد احساسات مثبت (عشق) نسبت به برند دارند، برخی بی تفاوت هستند و برخی دیگر احساسات منفی (تنفر) نسبت به برند دارند. تنفر از برند همچون عشق به برند یک احساس طبیعی است. که در بازارهای مصرف رایج است. تنفر از برند مفهومی جدید اما بسیار با اهمیت و ضروری است که هرچند در گذشته نادیده گرفته شده، اما خوشبختانه اخیرا مورد توجه محققان قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت مسیله، لزوم شناخت بیشتر آن وجود دارد. بر این اساس هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل مفهوم تنفر از برند، عوامل و پیامدهای آن است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت یا روش گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی از نوع تحلیل همبستگی و رگرسیون می باشد. جامعه هدف، مصرف کنندگان محصولات ایران خودرو (سمند و پژو206) و سایپا (ساینا و پارس تندر) در شهر تهران می باشند؛ که در زمان توزیع پرسشنامه اظهار تنفر نسبت به برند داشتند. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. حجم نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد، که در نهایت تعداد 400 پرسشنامه توزیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار های پی ال اس و اس پی اس اس می باشد. مطابق نتایج پژوهش، بیزاری، اهانت و خشم به عنوان مولفه های تنفر از برند شناخته شد. هم چنین تایید شد که تنفر از برند باعث تغییر برند، شکایت خصوصی، شکایت عمومی، اقدام تلافی جویانه نسبت به برند، انتقام جویی نسبت به برند و تمایل به صرف هزینه مالی برای صدمه زدن به برند از سوی مصرف کننده خواهد شد.
  کلیدواژگان: تنفر از برند، رفتار مصرف کننده، تغییر برند، انتقام جویی از برند
 • زهرا رزمی*، سحر صادقی صفحات 145-172

  کیفیت تجربه ارتباطی مشتری، در بر دارنده درک مشتری و قضاوت برجسته وی بوده، موجب مزیت رقابتی پایدار گردیده و در اعتماد به برند موثر بوده و در نهایت رفاه ذهنی را که به  انواع ارزیابی های افراد از زندگی شان اعم از مثبت و منفی اطلاق می شود، در پی خواهد داشت. هرچه مشتریان از خرید و استفاده از کالاها و خدمات، تجربه بهتری داشته باشند، اعتماد بیشتری در ذهن آنان ایجاد شده و اعتماد به برند یعنی داشتن احساس امنیت و اطمینان مصرف کننده افزایش خواهد یافت. هدف سنجش رفاه ذهنی با تاثیر کیفیت تجربه ارتباطی مشتری و اعتماد به برند است. هدف پژوهش، کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی- همبستگی است که جهت گردآوری داده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گردیده است. جامعه آماری، شامل مشتریان شعب بانک رفاه کارگران شهر تهران هستند که بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، 384  نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از نرم افزار معادلات ساختاری Smart PLS  استفاده شده است. نتایج بررسی تحلیل مسیر نشان داد کیفیت تجربه ارتباطی مشتری بر رفاه ذهنی، کیفیت تجربه تعاملی مشتری بر اعتماد به برند و اعتماد  به برند بر رفاه ذهنی تاثیر مثبت و معنادار دارد. یافته ها نشان دهنده این است  که تجربه خوب مشتریان در استفاده از خدمات رفاه، و تعامل با مشتریان افزون بر ایجاد حس اعتماد موجب ایجاد حس خوشایندی در آنان می شود.

  کلیدواژگان: رفاه ذهنی، کیفیت تجربه ارتباطی مشتری، بازاریابی تجربی، اعتماد به برند
 • جاسم منوچهری*، معصومه منوچهری صفحات 173-212

  هدف از پژوهش حاضر تحلیل رفتار مصرف کننده در جام جهانی پتانک آفلاین 2020 بوده است. پنج مقیاس اندازه گیری در این پژوهش با همکاری 200 نفر مشارکت کننده زن و مرد در ویپوک به منظور مدل سازی روابط علی بین متغیرهای پژوهش مورد بهره برداری قرار گرفتند. یافته های تحلیل مسیر پی. ال. اس. نشان داد تصویر برند اف. آی. پی. جی. پی. بر تصویر برند ویپوک، تصویر برند ویپوک بر مقاصد رفتاری، رضایتمندی بر مقاصد رفتاری و نیز کیفیت رویداد بر هرسه تصویر برند ویپوک، رضایتمندی و تصویر برند اف. آی. پی. جی. پی. تاثیر مثبت و معنی دار داشته اند. همچنین تاثیر میانجی رضایتمندی بر روابط بین کیفیت رویداد با مقاصد رفتاری، تاثیر میانجی تصویر برند ویپوک بر روابط بین کیفیت رویداد با مقاصد رفتاری و نهایتا تاثیر میانجی تصویر برند ویپوک بر روابط بین تصویر برند اف. آی. پی. جی. پی. با مقاصد رفتاری مثبت و معنی دار بوده اند. مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مناسبی برخوردار بود. پیشنهاد می شود مدیران برگزاری رویدادهای ورزشی آفلاین لازم است ابعاد گوناگون کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی را با هدف افزایش رضایتمندی و به دنبال آن ایجاد مقاصد رفتاری مثبت نزد مصرف کننده در کانون توجه قرار دهند. همچنین تصویری که از برند ستاد برگزار کننده این نوع از رویدادها در ذهن مصرف کننده شکل می گیرد می تواند پیشگوی مقاصد رفتاری باشد و از این رو پیشنهاد می شود ارتقای کیفی ترتیبات سازمانی، نحوه تعامل با شرکت کنندگان و مسایل فنی مرتبط مورد تاکید میزبان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تصویر برند، رضایتمندی، مسابقات مجازی، کیفیت رویداد، ویروس کرونا
 • قاسم زارعی*، سید محمدرضا موحد، سعیده عبادی ثانی صفحات 213-258

  ایجاد برند و برندسازی شخصی، به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از زمینه های رشد کسب وکارها و مدیران شرکت های تجاری به شمار می رود. بنابراین در درجه اول در این پژوهش، تلاش شد تا با شناسایی عواملی که می توانند در برندسازی شخصی مدیران شرکت های تجاری نقش داشته باشند و در درجه دوم، با اولویت بندی این عوامل و شاخص های حاصل از آن ها، درجه اهمیت هریک از عوامل مشخص شود. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، از نوع تحقیقات ترکیبی است؛ به طوری که پایگاه اطلاعات نهایی هر دو نوع اطلاعات کیفی و کمی را دربردارد. بنابراین در این پژوهش، عوامل موثر بر برندسازی شخصی از طریق مصاحبه با 1- مدیران شرکت های تجاری، 2-کاربران شبکه های اجتماعی و 3- نخبگان دانشگاهی مشخص شدند و سپس این عوامل، در مرحله دوم و با استفاده از نتایج مرحله اول، به صورت پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه گردید و در اختیار افراد فوق قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این مرحله، از طریق روش تاپسیس اولویت بندی و درجه اهمیت هر یک از عوامل و شاخص های استخراج شده، با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مشخص گردید. با استفاده از نظرات خبرگان و اساتید روایی درونی آن موردتایید قرار گرفته و پایایی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه، بالای 94/0 محاسبه شد که موردقبول می باشد. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش، عوامل موثر بر برندسازی شخصی مدیران شرکت های تجاری در شبکه های اجتماعی شامل:1- عملکرد سازمانی، 2- دانش، مهارت و هوش مدیریتی، 3- ارتباطات برون سازمانی، 4- ویژگی های جمعیت شناختی، 5- داشتن چشم انداز شخصی، 6- ویژگی های شخصیتی، 7- مهارت های رهبری، 8- مهارت های شبکه اجتماعی، 9- عوامل فرهنگی اجتماعی، 10- توجه به مخاطبین و 11- توجه به محتوا هستند که از بین این عوامل، داشتن چشم انداز شخصی دارای بیشترین تاثیر و عامل ویژگی های جمعیت شناختی، دارای کمترین تاثیر می باشد.

  کلیدواژگان: برندسازی شخصی، مدیران شرکت های تجاری، شبکه های اجتماعی، تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی
|
 • MohammadAmin Torabi, Mohsen Nazari * Pages 13-58

  The comments of online store customers show that they have always been skeptical about store discounts and how they are satisfied in terms of quantity and quality of these discounts has been neglected in the ambiguity and silence of previous researches. Therefore, the purpose of this study was to measure and present a model of customer satisfaction with discounted electronic purchases using the text mining of customer comments in the Digikala online store.The research method of the present study is postmodern in terms of paradigm, applied in terms of purpose and laboratory-simulation in terms of nature with qualitative-quantitative approach. Data collection tools have been library studies and taking notes of customer comments. The statistical population of this study was all the comments on the product of Samsung A12 mobile phone and the statistical sample was selected as a whole. Data analysis method was performed using text mining and LDA method after preprocessing the data and assigning thematic categories. The results showed that the LDA convergence rate for determining thematic categories was six categories, including discount time, discount amount, discount campaign, discount mouth-to-mouth communication, discount perception and types of discounts. The categories were identified for each of the 20 most frequently repeated words in the comments, then the possible positive and negative words for each of the thematic categories were determined and the path coefficient and its importance in the relevant model were presented. The results showed that customers are more sensitive to the discounts of online stores than traditional stores, and compared with the results of previous research, it was found that their satisfaction with online discounts includes more complex dimensions that need to be debugged to properly manage the discount and the discount check is in the form of complete information and awareness. The results of this study can be used by all online stores that use discount pricing strategies.

  Keywords: Customer satisfaction, Electronic Purchases, Discounts, Text Mining, Customer Comments
 • Roza Taati, Abdolhamid Ebrahimi *, Hamidreza Saeednia, Zahra Alipour Darvishi, Mohammad Taleghani Pages 59-98

  The aim of this study was to present the model of social responsibility in the field of green marketing of organic products with emphasis on brand dependence. The research is qualitative and the research method is based on grounded theory. The tool used to collect the data was an interview. The statistical population of the study included managers and experts of companies producing organic products with a social responsibility and green marketing approach. The theoretical method was used for sampling until the theoretical saturation was reached and finally 14 people were interviewed. Data analysis was performed through coding in three stages of open, axial and selective coding. From the results of data coding, 83 concepts and 26 categories were identified. Research model was presented according to the dimensions of the grounded theory approach, i.e. causal conditions (5 factors), main phenomenon (5 factors), contextual conditions (3 factors), intervention factors (3 factors), strategies (6 factors) and consequences (4 factors).

  Keywords: Social responsibility, Green Marketing, Brand Dependence, Organic Products
 • Nahid Rahbari Pak, Naser Yazdani * Pages 99-144
  Consumers differ in their relationship with the brand: some people have positive feelings (love) towards the brand, some are indifferent and others have negative feelings (hate) towards the brand. Hating a brand is as natural a feeling as loving a brand which is common in consumer markets. Brand aversion is a new but very important and necessary concept that, although it has been neglected in the past, fortunately, it has recently received the attention of researchers. Due to the importance of the issue, there is a need to know more about it. Based on this, the purpose of this research is to investigate and analyze the concept of brand hatred, its factors and consequences. The current research is an applied research in terms of its purpose and a descriptive research of correlation and regression analysis in terms of the nature or method of data collection. The target community is the consumers of Iran Khodro (Samand and Peugeot 206) and Saipa (Saina and Pars Tondar) products in Tehran. The sample included the people who expressed hatred towards the brand at the time of distributing the questionnaires. The sampling method is random sampling available or accidental. The data collection tool is a questionnaire. The intended sample size was calculated using Cochran's formula of 384 people, and finally 400 questionnaires were distributed and analyzed. The data analysis method is structural equation modeling using PLS and SPSS software. According to the results of the research, disgust, insult and anger were recognized as the components of brand hatred. It was also confirmed that brand hatred will cause brand change, private complaint, public complaint, retaliatory action against the brand, revenge against the brand and willingness to spend money to damage the brand from the consumer.
  Keywords: “Brand Hate”, “Consumer Behavior”, “Brand Switching”, “Brand Revenge”
 • Zahra Razmi *, Sahra Sadeghi Pages 145-172

  The customer relational experience quality is based on outstanding judgment and understanding of the customer. it can result in a sustainable competitive advantage, is effective in trusting the brand, and finally, leads to Subjective well-being, which refers to the various evaluations of people about their lives, both positive and negative. The more customers have a better experience of buying and using goods and services, the more trust will be created in their minds and trust in the brand, which means having a sense of security and consumer confidence. The purpose of this research is to investigate the effect of customer relational experience quality on subjective well-being with the mediating role of trust in the brand. The current research is applied in terms of its purpose and descriptive-correlation in terms of implementation, in which a researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical population included customers of Refah Kargaran Bank branches in Tehran that based on Cochran's formula and the available sampling method, 384 people were selected as the sample. The collected data has been analyzed by SmartPLS structural equation software. The results of the path analysis showed that the customer relational experience quality has a positive and significant effect on subjective well-being. The customer relational experience quality has also a positive and significant effect on trust in the brand, and trust in the brand has a positive and significant effect on Subjective well-being. The findings show that the good experience of customers in using welfare services, in addition to creating a sense of trust, creates a pleasant feeling in them.

  Keywords: subjective well-being, customer relational experience quality, Experiential Marketing, Brand trust
 • Jasem Manouchehri *, Masoumeh Manouchehri Pages 173-212

  The current research aimed to analysis the consumers’ behavior in the World Petanque Offline Cup 2020. Five measuring instruments of the research were filled by 200 men and women participants of the WPOC in order to modeling the causal relations between the variables. The findings of the path analysis by PLS showed that brand image of FIPJP on brand image of WPOC, brand image of WPOC on behavioral intentions, satisfaction on behavioral intentions and event quality on all brand image of WPOC, satisfaction and brand image of FIPJP had significant positive effects. Additionally, the mediating impact of satisfaction on the relationship between event quality and behavioral intentions, the mediating impact of brand image of WPOC on the relationship between event quality and behavioral intentions, the mediating impact of brand image of WPOC on the relationship between brand image of FIPJP and behavioral intentions were positive and significant. The proposed model of the research had good fit. It is suggested that administrators of the offline sport events should focus on various dimensions of services quality in sport events aiming to increase satisfaction followed by positive behavioral intentions development. Also, the image of the brand of the organizer of such events in the minds of consumers can predict behavioral intentions, and therefore it is suggested to improve the quality of organizational arrangements, how to interact with participants and related technical issues.

  Keywords: Brand image, Consumer Behavior, Corona Virus, Petanque, Virtual Sport Event
 • Ghasem Zarei *, Sayed MohammadReza Movahed, Saede Ebadi Sani Pages 213-258

  Creating a brand and personal branding is considered as a strategic management tool and one of the areas of growth for businesses and managers of commercial companies. Therefore, firstly, in this research, it was tried to identify the factors that can play a role in the personal branding of business company managers, secondly, by prioritizing these factors and the indicators obtained, the degree of importance of each factor is determined. The current research is applied in terms of its purpose and in terms of approach is a hybrid type of research; So that the final database includes both qualitative and quantitative information. Therefore, the effective factors on personal branding were determined through interviews with commercial company managers, social network users and academic elites, and then these factors, in the second stage and using the results of the first stage, in the form of a questionnaire A researcher-made questionnaire was prepared and provided to the mentioned people and the results obtained at this stage were prioritized and the degree of importance of each of the extracted factors and indicators using the chain analysis method Analytical Hierarchy Process (AHP) were determined. Using the opinions of experts and professors, its internal validity has been confirmed and the reliability of the Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was calculated above 0.94, which is acceptable. Findings showed that the factors affecting the personal branding of commercial company managers in social networks include: organizational performance, knowledge, skill and managerial intelligence, extra-organizational communication, demographic characteristics, having a personal perspective, personality traits, leadership skills, social network skills, social- cultural factors, attention to the audience and paying attention to the content, among which having a personal perspective has the most influence and demographic characteristics has the least influence.

  Keywords: personal branding, commercial company managers, social networks, Topsis, hierarchical analysis