فهرست مطالب

مدیریت توسعه سبز - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1402)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/08/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حمیدرضا ابوطالبی جهرمی*، علی پیرزاد صفحات 1-19

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش از نظر گرد آوری داده ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی از متخصصین، کارشناسان دارای سابقه تدریس دانشگاهی وفعالان حوزه مدیریت منابع انسانی سبز، کارشناسان فدارسیون ها و هییت های ورزشی، کارکنان و مسیولین ادارات ورزش و جوانان، سیاست گذاران و مشاوران ورزشی بودند. در بخش کمی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان، و ادارات ورزش و جوانان استان ها بودند، که تعداد آنان شامل 360 نفر بود، بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با توجه به کدهای استخراج شده در قسمت کیفی، طراحی گردید. تجزیه و تحلیل قسمت کیفی با نرم افزار Maxqda، همچنین تجزیه و تحلیل قسمت کمی با نرم افزار SPSS برای تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ساختاری AMOS انجام گرفت. نتایج بخش کیفی نشان داد، 9 مفهوم و 53 کدنهایی شناسایی و مورد تایید قرار گرفته اند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، 9 عامل توانسته اند مقدار واریانس بیشتر از واریانس هر معرف را بدست آوردند که بر همین اساس با استفاده از خط مرجع همه عوامل با معنا و مفهوم هستند.

  کلیدواژگان: منابع انسانی سبز، وزارت ورزش و جوانان، مدیریت
 • یونس نادمی، معصومه دالوندی* صفحات 20-35
  مصرف انرژی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، از طرفی افزایش رشد اقتصادی مستلزم انرژی بیشتر به عنوان نیروی محرکه تولید کالاها و خدمات است. بدین جهت شناخت عوامل موثر بر رابطه انرژی_رشد ضروری است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر جهانی شدن بر رابطه انرژی_رشد طی دوره 2021-1980 می باشد. نتایج گشتاورهای تعمیم یافته در 39 کشور در حال توسعه در مدل رشد اقتصادی نشان داد که مصرف انرژی به طور قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی نقش دارد. یافته ها همچنین نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به طور مستقیم رشد اقتصادی را افزایش می دهد. از طرفی، نتایج مدل غیرخطی نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی اثر منفی و جهانی شدن سیاسی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. از طرفی مجذور جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین یک رابطه U شکل بین جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی با رشد اقتصادی و یک رابطه U شکل معکوس بین جهانی شدن سیاسی با رشد اقتصادی وجود دارد. علاوه براین نتایج اثر تعدیل نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی مصرف انرژی را تعدیل می کند تا رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه را تحریک کند. همچنین اثر تعدیل جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی بی معناست. همچنین برای مدل مصرف انرژی، مشخص شد که رشد اقتصادی به طور قابل توجهی مصرف انرژی را افزایش می دهد. نتایج همچنین نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر منفی و معناداری بر مصرف انرژی دارند و مدل غیرخطی نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر مثبت و جهانی شدن سیاسی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. همچنین عبارت های مجذور جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثرات منفی و معناداری بر مصرف انرژی دارند. در نتیجه یک رابطه U شکل معکوس بین جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی با مصرف انرژی وجود دارد و جهانی شدن سیاسی و مجذور آن اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. علاوه براین مشاهده می شود که جهانی شدن اجتماعی رشد اقتصادی را تعدیل می کند تا مصرف انرژی را تحریک کند. در مقابل جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی را در اقتصادهای در حال توسعه تعدیل نمی کند.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، گشتاورهای تعمیم یافته
 • علی ایزدی*، مهدی ایزدی، فرشته رضایی صفحات 36-50
  امروزه افزایش تولیدات کشاورزی از طریق توسعه کشاورزی با محدودیت های جدی در تامین آب مواجه است و تنها راه پاسخ به تقاضای روز افزون غذا، بهره وری بهینه از منابع آب استحصال شده برای تولید بیشتر محصولات می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به سیستم های آبیاری تحث فشار در دهستان رشتخوار است. در این مطالعه از روش آمیخته(کمی - کیفی) و از نوع توصیفی - همبستگی بهره گرفته شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. حجم نمونه در این تحقیق شامل 275 نفر از کشاورزان بهره بردار از سیستم های آبیاری تحت فشار در سال 1401 بوده که دارای حداقل 4 سال سابقه بوده اند نتایج این مطالعه نشان داد که حدود 95 درصد از کشاورزان ساکن در دهستان رشتخوار نگرش مثبتی نسبت به اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار دارند. از طرفی دیگر، متغیرهای تحصیلات کشاورزان، سابقه استفاده از این سیستم آبیاری، هزینه های راه-اندازی سیستم، آموزش های تخصصی، به عنوان عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، در مجموع 71 درصد واریانس نگرش کشاورزان نسبت به آبیاری تحت فشار را تبیین نموده اند. همچنین در بخش کیفی تحقیق، مسایلی مانند مراحل تشکیل پرونده، عدم تخصص و برخورد نامناسب شرکت مجری و غیره به عنوان مشکلات اساسی فراروی اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار شناخته شده اند.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، آبیاری تحت فشار، کشاورز، نگرش، دهستان رشتخوار
 • حسن مومنی*، حمید شیرخانی صفحات 51-66
  پیوندهای روستایی- شهری می توانند تاثیر بسزایی در توسعه پایدار روستایی داشته باشند، این آثار دارای نقش مثبت یا منفی بر حوزه یا ناحیه خویش بوده و از منطقه ای به منطقه دیگر تفاوت دارد. روابط و پیوندهای فضایی در جریان خدمات، سرمایه، جمعیت، اطلاعات، فناوری، تولید، پسماندها و... مستتر است؛ از این رو شناخت علمی این پدیده ها در برنامه ریزی منطقه ای موثر تلقی می شود. لایه-های حرکات فضایی با استفاده از روش های نرم افزاری قابل رصد و ظهور و بروز است؛ بنابراین، پژوهش حاضر، درصدد است با کمک گرفتن از این علوم، روابط روستایی- شهری را در توسعه جغرافیای ناحیه ابهر- خرمدره پایش نماید. روش کار پژوهش، توصیفی-تحلیلی و بر مبنای داده های میدانی و اسنادی بوده و جامعه مورد مطالعه ناحیه ابهر- خرمدره واقع در استان زنجان می باشد. شهر ابهر به عنوان یک شهر میانه اندام به لحاظ تجمع امکانات، سرمایه و نیروی انسانی در منطقه، ضمن تسلط و برتری نسبی بر ناحیه، دارای ارتباطی دوسویه با نقاط جمعیتی و روستاهای پیرامونی خود است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که 34/59 درصد از خانوارهای مورد مطالعه، خدمات، کالاها و مایحتاج زندگی خود را از شهر ابهر تهیه می نمایند؛ 46/29 درصد خانوارها از شهر خرمدره و هیدج و 72/8 درصد خانوارها، صرفا از روستای محل سکونت خود کالاهای مورد نیاز خود را تامین می نمایند. ضمن اینکه جریان اقتصادی میان روستاها با یکدیگر به منظور تامین کالای مصرفی خانوار بسیار محدود و ناچیز است که این امر نشانگر تسلط و حوزه نفوذ شهر ابهر و خرمدره بر روستاهای پیرامونی می باشد.
  کلیدواژگان: پیوندهای ارتباطی، جریان جمعیت، تعامل فضایی، توسعه پایدار، ناحیه ابهر- خرمدره
 • طیبه فراهانی* صفحات 67-76
  امروزه سازمانها ناگزیر هستند برای ماندن درصحنه رقابت و حفظ مزیت رقابتی خود در بین رقبا فراتر از مرزهای بازاریابی سنتی گام برداشته و برای بهبود عملکرد خود به دنبال کشف فرصتهای ایده آل، تولید محصولات جدید و شناسایی بازارهای فروش جدید باشند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر مهارت های ارتباطی در صنایع دستی روستایی پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف تحقیق، از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و سرپرستان شرکتهای صادرکننده صنایع دستی به تعداد 300 نفر هستند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 209 نفر  بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها  از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که توانایی اطلاعاتی بازار بر عملکردصادراتی، توانایی قیمت گذاری صادراتی برعملکردصادراتی، توانایی افزایش صادرات بر عملکرد صادراتی وتوانایی خدمات پس ازفروش بر عملکرد صادراتی تاثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین قابلیتهای بازاریابی برعملکرد صادراتی، توانایی توسعه محصول برعملکرد صادراتی،توانایی توزیع صادرات بر عملکرد صادراتی تاثیر معناداری ندارد. نتایج پژوهش نشان داد که مهارتهای ارتباطی تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد صادراتی را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: صنایع سبز، قابلیت های بازاریابی، مهارتهای ارتباطی، عملکرد صادراتی
 • سجاد امیریان*، مقصود امیری، محمدتقی تقوی فرد صفحات 77-100
  محیط رقابتی عصر حاضر، توجه سازمان ها را به رعایت الزامات کیفیت و مسیولیت پذیری اجتماعی معطوف داشته است. زیرا سازمان هایی که خود را پای بند به چارچوب مدیریت کیفیت می دانند به سطح بالاتری از رضایتمندی مشتریان دست می یابند. این تحقیق برای ادغام پایداری و قابلیت اطمینان، مسیله طراحی شبکه زنجیره تامین اقتصادی، مسیولیت پذیر و قابل اطمینان را به صورت جامع و کارآمد مورد مدل سازی قرار داده است. از این رو، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی برای مسیله طراحی شبکه زنجیره تامین به صورت سه هدفه، چندمحصولی، چندسطحی، چندمنبعی، چندظرفیتی و چندمرحله ای در نظر گرفته شده است. جواب های بهینه پارتو مدل پیشنهادی، با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تکامل یافته (AEC) به دست آمده است. همچنین از مثال عددی با داده های تصادفی برای سنجش صحت و عملکرد کلی مدل پیشنهادی استفاده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش پارامتر تقاضا مقدار سود مسیله افزایش می یابد. این در حالی است که قابلیت اطمینان و مسیولیت پذیری اجتماعی کاهش پیدا می کند. علاوه بر این، با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای مقدار تابع هدف سود و مسیولیت پذیری اجتماعی کاهش پیدا می کنند در حالی که مقدار تابع هدف قابلیت اطمینان تقریبا ثابت می ماند. با این حال، دستیابی به هم افزایی میان پایداری و قابلیت اطمینان در طراحی شبکه زنجیره تامین، نیازمند تدوین دستورالعمل های دقیق تر و بلندمدت تری است.
  کلیدواژگان: پایداری، قابلیت اطمینان، بهینه سازی چند هدفه، روش AEC، شبکه زنجیره تامین حلقه بسته
 • احمد خدامی پور، محبوبه جعفری* صفحات 101-111
  اگر در دنیای کنونی، تمرکز واحدهای تجاری فقط بر افزایش منافع تامین کنندگان سرمایه باشد و سودآوری به عنوان معیار موفقیت سازمان بدون در نظر گرفتن اثرات اجتماعی و زیست محیطی باشد، این دیدگاه تفسیری اشتباه از موفقیت است، در نتیجه واحدهای تجاری دارای مسیولیت هایی فراتر از نقش سنتی خود (سودآوری) هستند و باید درباره تاثیری که بر محیط زیست و جامعه خود می گذارند پاسخگو باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی گسترش مسیولیت اجتماعی، توجه بیشتر به موضوع مسیولیت اجتماعی شرکت ها، گزارشگری پایداری و تحقیقات در این زمینه و تشویق محققین برای حرکت به سمت تحقیقات هیجان انگیز و چالش برانگیز حسابداری و حسابرسی اجتماعی و زیست محیطی است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، مرور ادبیات پژوهش با هدف تحلیل انتقادی گزارشگری مالی سنتی، شناسایی موانع اهداف توسعه پایدار و ارایه رهنمودهایی برای محققان علاقه مند برای تحقیق در این حوزه است. روش های مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل جستجوی کتب، اسناد، وب سایت ها و نشریات می باشد. در این مطالعه اهمیت موضوع مسیولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری و حسابرسی اجتماعی و زیست محیطی و پایداری و تحقیق و پژوهش در این زمینه ها را آشکار می شود و از این رو مهم است که وضع کنندگان استاندارد در حرفه حسابداری، استانداردهایی را در مورد مسایل اجتماعی، زیست محیطی و پایداری تنظیم نمایند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: پایداری، حسابرسی اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت
 • شایان روحانی راد* صفحات 112-127
  مهمترین و اصلی ترین موضوع و دغدغه در چند دهه اخیر، موضوع پایداری عملکرد می باشد. یکی از استراتژی های مهم که در طی چند دهه اخیر برای افزایش عملکرد پایدار به کار گرفته شده است، فناوری های مالی (فین تک) می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پذیرش فین تک بر عملکرد پایدار با نقش میانجی امور مالی سبز و نوآوری سبز در بانک های تجاری تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان چند بانک تجاری در تهران بوده، که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 205 نفر تعیین شد. جهت تحلیل فرضیات پژوهش از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 2 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بوده و همچنین تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفته شد. نتایج این مطالعه بر اهمیت پذیرش فین تک، تامین مالی سبز و نوآوری در دستیابی به عملکرد پایدار و همچنین نیاز فوری به گنجاندن فناوری های جدید، طرح های سبز و تامین مالی در استراتژی های بانکی برای کمک به دستیابی به پایداری کشور تاکید می کند.
  کلیدواژگان: فناوری های مالی (فین تک)، امور مالی سبز، نوآوری سبز، عملکرد پایدار
 • عزت الله صادقی، یاور صادقی، هاجر خدیوی* صفحات 129-138
  مدارس نمونه بارزی از محیط های یادگیری محسوب می شوند که طراحی و نوع معماری آنها می توان در یادگیری دانش آموران موثر باشد. در این راستا معماری مبتنی بر طبیعت یعنی معماری بیوفیلیک می تواند یک الگوی مناسب جهت بررسی باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر شاخص های معماری بیوفیلیک در یادگیری دانش آموزان به صورت مطالعه موردی در مدارس شهر ایذه است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه است. روایی پرسش نامه از طریق نخبگان انجام و پایایی نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 70/0 تایید شد. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ایذه تشکیل داده است.با توجه به حجم جامعه آماری، حجم نمونه 194 نفر تعیین شد. پرسشگری تحلیل ها در نرم افزار spssانجام شد. نتیجه آزمون نشان داد که معماری بیوفیلیک در محیط مدارس از دیدگاه دانش آموزان، تاثیرگذاری قابل توجه ای می تواند در یادگیری داشته باشند. نتیجه تایید نمود که وجود فضای سبز در مدرسه با میانگین 685/4 ، دسترسی مدرسه به نور طبیعی خورشید با میانگین 639/4 و الهام از طبیعت در طراحی پنجره ها، درها و... با میانگین 572/4 به عنوان مهمترین شاخص های تاثیرگذار معماری بیوفیلیک در یادگیری دانش آموزان شناخته شده است. همچنین نتیجه تحلیل واریانس تایید نمود که در سطح کمتر از 05/0 میان دانش آموزان در زمینه تاثیرگذاری شاخص های معماری بیوفیلیک در یادگیری، تفاوت معناداری وجود دارد که بیشترین تفاوت نیز مربوط به دانش آموزان پایه تحصیلی سوم با میانگین 443/4 بوده است.
  کلیدواژگان: محیط مدارس، یادگیری، دانش آموزان، معماری بیوفیلیک، شهر ایذه
 • هادی پاک فطرت، امید بهبودی* صفحات 139-157
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی سبز بر مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد پایدار؛ تحلیل نقش بازارگرایی و گرایش به مدیریت دانش انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شهرداری مشهد با تعداد 480نفر می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 214 نفر محاسبه گردید و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد حبیب (2020) با 33 سوال می باشد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی با تایید اساتید و افراد خبره و مطلع و روایی سازه ، همگرا و واگرا استفاده شد و جهت پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده که در نهایت روایی و پایایی تایید شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و pls استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که گرایش به کارآفرینی سبز بر بازارگرایی، گرایش به مدیریت دانش و مدیریت زنجیره تامین سبز تاثیر معناداری دارد. همچنین تاثیر مدیریت زنجیره تامین سیز بر عملکرد اقتصادی و محیطی تاثیر معنادار داشته است. اثر میانجی بازارگرایی و گرایش به مدیریت دانش بین گرایش به کارآفرینی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز نیز تایید شد. در نهایت اثر گرایش به کارآفرینی سبز از طریق مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد پایدار (اقتصادی و محیطی) تایید شد. را تایید نمود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سبز، مدیریت زنجیره تامین سبز، عملکرد پایدار، بازارگرایی، گرایش به مدیریت دانش
 • سعید آقاسی*، سعید قربانی صفحات 158-172
  ارتقای مستمر عملکرد مالی - زیست محیطی از جمله اهداف راهبردی برای سازمانها محسوب می گردد لذا پژوهش حاضر با هدف « بررسی تاثیر نوآوری سبز بر عملکرد مالی - زیست محیطی مجتمع فولاد مبارکه» انجام گرفته است؛ نوع پژوهش ،از نظر روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است ماهیت آن کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش ،کلیه مدیران بخش مالی مجتمع فولاد مبارکه به تعداد182 نفر است که با استفاده از روش سرشماری همگی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه های استاندارد برای متغیرهای نوآوری سبز، عملکرد مالی - زیست محیطی و افشای اطلاعات محیطی(به عنوان متغیر تعدیلگر) بود که روایی صوری و محتوایی و پایایی آن در سطح اطمینان 0/95 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Spss26 و Smart Pls3 انجام گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در مجتمع فولاد مبارکه، نوآوری سبز بر عملکرد مالی - زیست محیطی شرکت تاثیر معنادار دارد؛ ولی افشای اطلاعات محیطی رابطه نوآوری سبز و عملکرد مالی - زیست محیطی را تعدیل نمی کند. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد مالی - زیست محیطی مجتمع فولاد مبارکه براساس نوآوری سبز ارایه گردید.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، نوآوری سبز، افشای اطلاعات محیطی، مجتمع فولاد مبارکه
 • مطهره صالحی*، محمد قاسمی، عبدالمجید ایمانی صفحات 172-183
  رویکرد اجتماع محور در راستای توسعه محلی اقدامی است که در سال های اخیر از سوی دولت در راستای توانمند سازی و توسعه محلات حاشیه نشین و کم برخوردار، در دستور کار قرار گرفته است. شناسایی سرمایه های اجتماعی و ارتقای اعتماد اجتماعی از طریق ارتباط با شبکه قدرت محلی و شناسایی بازیگران اصلی محله، حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد در محله و ایجاد نهادهای محلی به ویژه در بخش زنان و جوانان و نوجوانان، گروه های هنری، ورزشی و ارتقای آگاهی و مطابه گری آنان از جمله اقدامات در حوزه ظرفیت سازی و نهادسازی به شمار می رود. تحقیق حاضر، از جنبه هدف، در زمره تحقیقات توسعه ای و کاربردی قرار می گیرد و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و اسنادی بوده است.نتایج تحقیق نشان می دهد پیاده سازی رویکرد اجتماع محور، تحقق توسعه محلی را ممکن می سازد.
  کلیدواژگان: اجتماع محور، توسعه محلی، توانمند سازی
|
 • Hamid Reza Abutalebi Jahormi *, Ali Pirzad Pages 1-19

  The purpose of this study was to identify and validate the Green Human Resources Management Questionnaire in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. The research method was mixed in terms of data collection which was qualitative-quantitative. The statistical population consisted of qualitative specialists, experts with university teaching experience and activists in the field of green human resource management, experts of sports federations and boards, staff and officials of sports and youth departments, policy makers and sports consultants. A small number were managers and staff of the Ministry of Sports and Youth, and provincial sports and youth departments, numbering 360. The research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire that was designed according to the extracted codes in the qualitative part. Qualitative part analysis was performed with Maxqda software and quantitative part analysis was performed with SPSS software for heuristic factor analysis and AMOS structural equation model. The results of the qualitative section showed that 9 concepts and 53 codons have been identified and approved. The results of heuristic factor analysis showed that 9 factors were able to obtain the amount of variance greater than the variance of each reagent, which is why all factors are meaningful using the reference line. Also, the results of confirmation factor analysis showed that the obtained factor loads were greater than 0.4, which indicates the confirmation of the factor loads.

  Keywords: Green Human Resources, Ministry of Sports, Youth, Management
 • Younes Nademi, Masoumeh Dalvandi * Pages 20-35
  Energy consumption plays an important role in economic growth and development of countries, on the other hand, increasing economic growth requires more energy as a driving force for the production of goods and services. Therefore, it is necessary to know the factors affecting the energy-growth relationship. The aim of the present study is to investigate the impact of globalization on the energy-growth relationship during the period of 1980-2021. The results of the generalized moments in 39 developing countries in the economic growth model showed that energy consumption plays a significant role in increasing economic growth. The findings also showed that economic, social and political globalization directly increases economic growth. On the other hand, the results of the non-linear effect showed that the squares of economic, social and political globalization have a positive and significant effect on economic growth.It was also found that economic, social and political globalization moderates the effect of energy in increasing economic growth. Also, for the energy consumption model, it was found that economic growth significantly increases energy consumption. The results also showed that economic, social and political globalization have a negative and significant effect on energy consumption, and the results of the non-linear effect showed that the square of economic, social and political globalization has a negative relationship with energy consumption. It was also found that economic and social globalization moderates economic growth to increase energy consumption while political globalization does not moderate economic growth to energy consumption.
  Keywords: globalization, economic growth, energy consumption, generalized moments
 • Ali Izadi *, Mahdi Izadi, Fereshte Rezaei Pages 36-50
  Today, the increase in agricultural production through agricultural development is faced with serious limitations in water supply, and the only way to respond to the increasing demand for food is the optimal efficiency of the extracted water resources for the production of more products. The purpose of this research is to investigate the factors affecting farmers' attitudes towards pressure irrigation systems in Rashtkhar district. In this study, a mixed method (quantitative-qualitative) and a descriptive-correlation type was used. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used. The sample size in this research included 275 farmers who used pressure irrigation systems in 1401, who had at least 4 years of experience. The results of this study showed that about 95% of farmers living in Rashtkhar district have a positive attitude towards the implementation of irrigation systems. Irrigation under pressure. On the other hand, the variables of farmers' education, the history of using this irrigation system, the costs of setting up the system, specialized training, as factors influencing the attitude of farmers towards the implementation of pressurized irrigation systems, in total 71% of the variance of farmers' attitude towards irrigation under pressure They have explained the pressure. Also, in the qualitative part of the research, issues such as filing procedures, lack of expertise and inappropriate behavior of the implementing company, etc., are recognized as the main problems facing the implementation of pressurized irrigation systems.
  Keywords: Sustainable Agriculture, irrigation under pressure, farmer, Attitude, Rashtkhawar village
 • Hassan Momeni *, Hamid Shirkhani Pages 51-66
  Rural-urban links can have a significant impact on sustainable rural development, these effects have a positive or negative role on their area or region and differ from one region to another. Spatial relations and links are hidden in the flow of services, capital, population, information, technology, production, waste, etc.; Therefore, the scientific knowledge of these phenomena is considered effective in regional planning. Layers of spatial movements can be observed and emerged using software methods; Therefore, the current research tries to monitor rural-urban relations in the development of the geography of Abhar-Khormadreh region with the help of these sciences. The research method is descriptive-analytical and based on field and documentary data, and the studied community is Abhar-Khormadreh district located in Zanjan province. Abhar city, as a middle-sized city in terms of accumulation of facilities, capital and manpower in the region, while dominating and relative superiority over the region, has a two-way connection with its surrounding population points and villages. The findings of the research show that 34.59% of the studied households procure their services, goods and necessities from Abhar city; 29.46% of households from Khorramdara and Hidaj cities and 8.72% of households only get their needed goods from the village where they live. In addition, the economic flow between the villages is very limited and insignificant in order to supply household consumption goods, which indicates the dominance and sphere of influence of Abhar and Khorramdara over the surrounding villages.
  Keywords: Communication links, population flow, spatial interaction, Sustainable development, Abhar-Khormadreh area
 • Tayebeh Farahani * Pages 67-76
  Organizations today have to go beyond traditional marketing boundaries to stay competitive and maintain their competitive advantage among competitors, and to improve their performance seek to discover ideal opportunities, produce new products, and identify new sales markets. In this regard, many researchers and experts believe that to develop and improve the performance of organizations and to increase interaction with customers and meet their needs and wants, it is necessary to adopt a new marketing strategy Therefore, in the present study, the effect of marketing capabilities on the export performance of the company has been investigated by considering the moderating role of communication skills in handicrafts. The statistical population of this study is 300 managers and supervisors of companies exporting handicrafts who were available sampling method. This research is an applied research in terms of purpose. A standard questionnaire was distributed among 209 managers and supervisors of companies exporting handicrafts as available sample. To analyze the data use the structural equation modeling approach by LISREL software. The research results show that market information ability has a positive and significant effect on export performance, export pricing ability on export performance, ability to increase exports on export performance and after-sales service ability on export performance. Also, marketing capabilities on export performance, product development ability on export performance, export distribution ability do not have a significant effect on export performance. The results showed that communication skills moderate the impact of marketing capabilities on export performance.
  Keywords: marketing capabilities, communication skills, company export performance
 • Sajad Amirian *, Maghsoud Amiri, Mohammad Taghi Taghavifard Pages 77-100
  The competitive environment of today has focused the attention of organizations on meeting the requirements of quality and social responsibility. Because organizations that adhere to the quality management framework achieve a higher level of customer satisfaction. To consider the convergence between sustainability and reliability, an economic, responsible, and reliable supply chain network design model has been comprehensively and efficiently modeled. In this article, a non-linear mixed integer programming model is considered for the design problem of the supply chain network in the form of three objectives, multi-product, multi-level, multi-source, multi-capacity, and multi-stage. The Pareto optimal solutions of the proposed model have been obtained using the evolved epsilon constraint (AEC) method. In addition, a numerical example with random data has been used to measure the accuracy and overall performance of the proposed model. The results showed that the profit value of the problem increases with the increase of the demand parameter. At the same time, reliability and social responsibility decrease. In addition, with the increase in greenhouse gas emissions, the value of the objective function of profit and social responsibility decreases, while the value of the objective function of reliability remains almost constant. Achieving synergy between sustainability and reliability in the design of the supply chain network requires the development of more detailed and long-term guidelines.
  Keywords: Sustainability, Reliability, multi-objective optimization, AEC method, closed-loop supply chain network
 • Ahmad Khodamipour, Mahboobe Jafari * Pages 101-111
  If in today's world, in business units, the focus is only on increasing the interests of capital providers and shareholders and profitability is the criterion of the success of the business units without considering the social and environmental effects, this view is a wrong interpretation of success, so business units have responsibilities beyond their traditional role (profitability) and must be accountable for the impact they have on their environment and society. The purpose of this study is to investigate how social responsibility is expanded, to pay more attention to sustainability reporting and research in this field and to encourage researchers to move towards exciting and challenging social and environmental accounting and auditing research. Therefore, the research method used in this research is to review the research literature with the aim of identifying barriers to sustainable development goals and providing guidelines for researchers interested in research in this field. Methods used to gather information include searching for books, documents, websites, and publications. This study reveals the importance of corporate social responsibility, environmental accounting and auditing and sustainability and research in this field, and therefore it is important that standard setters in the accounting profession set standards on social issues and sustainability.
  Keywords: corporate social responsibility, social auditing, Sustainability
 • Shayan Rouhani Rad * Pages 112-127
  The most important and main issue and concern in the last few decades is the issue of performance stability. One of the important strategies that have been used in recent decades to increase sustainable performance is fintech technology. This study was conducted with the aim of investigating the impact of fintech adoption on sustainable performance with the mediating role of green finance and green innovation in commercial banks in Tehran. The present study is descriptive correlational research in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of the research included the employees of several commercial banks in Tehran, and the sample size was determined by using Morgan's table to be 205 people. Structural equation test and SmartPLS2 software were used to analyze the research hypotheses. The results of this study showed that the model had a good fit and all the assumptions were confirmed. The results of this study emphasize the importance of fintech adoption, green financing, and innovation in achieving sustainable performance, as well as the urgent need to incorporate new technologies, green initiatives, and financing into banking strategies to help achieve country sustainability.
  Keywords: financial technologies (fintech), green finance, green innovation, sustainable performance
 • Ezzat Ollah Sadeghi, Yavar Sadeghi, Hajar Khadivi * Pages 129-138
  Schools are an example of learning environments whose design and type of architecture can be effective in students' learning. In this regard, biophilic architecture, can be a suitable model for investigation. The purpose of this research is to investigate the impact of biophilic architectural indicators on students' learning as a case study in the schools of Izeh city. The research method is descriptive-analytical and based on field studies using questionnaires. The validity of the questionnaire was conducted through the elites and the reliability was also confirmed with Cronbach's alpha greater than 0.70. The statistical population of the research is made up of the students of the second secondary level of Izeh city. the sample size was determined 194 people. Questioning analysis was done in spss software. The result of the test showed that biophilic architecture in the school environment can have a significant impact on learning from the perspective of students. The result confirmed that the presence of green spaces in the school with an average of 4.685, the school's access to natural sunlight with an average of 4.639 and inspiration from nature in the design of windows, doors, etc. with an average of 4.572 as the most important indicators. The impact of biophilic architecture on students' learning is known. Also, the result of the analysis of variance confirmed that there is a significant difference in the level of less than 0.05 among the students in terms of the effectiveness of biophilic architecture indicators in learning.
  Keywords: school environment, Learning, students, biophilic architecture, Izeh city
 • Hadi Pakfetrat, Omid Behboodi * Pages 139-157
  The aim of this study was to investigate the effect of green entrepreneurship orientation on green supply chain management and sustainable performance; The role analysis of market orientation and knowledge management orientation has been done. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of implementation method. The statistical population of the study is all employees of Mashhad Municipality with 480 people. The statistical sample was calculated using Morgan table of 214 people and the random sampling method was simple. The instrument used in this research is the standard Habib (2020) questionnaire with 33 questions. In order to determine the validity of the questionnaire, content validity was used with the approval of professors and experts and the validity of the structure was convergent and divergent. In this research, descriptive and inferential statistical methods using SPSS and pls software have been used to analyze the data. The results showed that green entrepreneurship orientation has a significant effect on market orientation, knowledge management and green supply chain management. Also, the impact of supply chain management on economic and environmental performance has had a significant impact. The mediating effect of market orientation and knowledge management orientation between green entrepreneurship orientation and green supply chain management was also confirmed. Finally, the effect of green entrepreneurship orientation through green chain management on sustainable performance (economic and environmental) was confirmed.
  Keywords: green entrepreneurship orientation, green supply chain management, sustainable performance, market orientation, knowledge management orientation
 • Saeed Aghasi *, Saeed Ghorbani Pages 158-172
  The continuous improvement of financial-environmental performance is considered as one of the strategic goals for organizations, therefore, the current research was conducted with the aim of "investigating the impact of green innovation on the financial-environmental performance of Mobarakeh Steel Complex"; The type of research, in terms of method, is a descriptive-survey of the correlation type, its nature is practical and cross-sectional in terms of time. The statistical population of this research is all the managers of the financial department of Foulad Mobarakeh, 182 people, who were all selected using the census method. The measurement tools of the research were standard questionnaires for the variables of green innovation, financial-environmental performance and disclosure of environmental information (as a moderating variable) whose face and content validity and reliability were confirmed at a confidence level of 0.95. Data analysis was done using Spss26 and Smart Pls3 software. The Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data, and the structural equation method was used to test the hypotheses. The research results showed that green innovation has a significant impact on the company's financial-environmental performance in Mobarakeh steel complex; But disclosure of environmental information does not moderate the relationship between green innovation and financial-environmental performance. Finally, suggestions for improving the financial-environmental performance of Mobarake Steel Complex based on green innovation were presented.
  Keywords: Sustainable development, green innovation, disclosure of environmental information, Mobarake steel complex
 • Motahara Salehi *, Mohammad Ghasemi, Abdul Majeed Imani Pages 172-183
  The community-oriented approach in the direction of local development is an action that has been put on the agenda by the government in recent years in order to empower and develop marginalized and underprivileged neighborhoods, identifying social capital and promoting social trust through connection with the power network. local and identifying the main players of the neighborhood, supporting the activities of non-governmental organizations in the neighborhood and creating local institutions, especially in the women and youth and adolescent sectors, artistic and sports groups and promoting their awareness and responsiveness, including actions in the field of capacity building and institution building Are.The current research, in terms of the goal, is classified as developmental and applied research, and its method is descriptive-analytical. According to the nature and type of the subject under study, the collection of information was based on the library and documentary method. The research results show that there is a direct relationship between the implementation of the community-oriented approach and the realization of local development.
  Keywords: Community oriented, local development, Empowerment