فهرست مطالب

نشریه مطالعات مدیریت توسعه سبز
سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مرجان واحدی*، همایون مرادنژادی، محمد شریف شریف زاده صفحات 1-15
  به کارگیری مدیریت سبز در سازمان های دولتی علاوه بر اینکه سبب الگوسازی برای سایر بخش ها می شود، کاهش مصرف انرژی و تولید پسماندهای کمتر و حرکت در راستای توسعه پایدار را فراهم می آورد. این پژوهش با هدف تبیین کاربست مدیریت سبز در استانداری ایلام و واحدهای تابعه انجام شده است. روش شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل استانداری ایلام و 11 واحد سازمانی زیرمجموعه آن بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که بر اساس "فهرست دفتر کار سبز" و مبتنی بر ماده 38 برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در 9 بند مدیریت انرژی، آب، پسماند، خرید، تدارکات، کاغذ، حمل و نقل، صدا و هوا تدوین شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه بر اساس پانل متخصصان و پایایی پرسشنامه با روش باز آزمایی تایید شد. بررسی وضعیت کلی هر یک از فهرست های مدیریت سبز در واحدهای سازمانی تابعه استانداری ایلام نشان داد که وضعیت مولفه های مدیریت تدارکات، کاغذ و هوا در بالاترین سطح مدیریت سبز (سطح عالی) و مولفه های انرژی، پسماند، آب، حمل و نقل، صدا و خرید در سطح خوب مدیریت سبز قرار دارد. بررسی وضعیت کلی مدیریت سبز در واحدهای سازمانی زیرمجموعه استانداری ایلام نیز نشان داد که فرمانداری های ملکشاهی، آبدانان و ایلام در بالاترین وضعیت مدیریت سبز قرار گرفته است. از آنجا که استانداری ایلام در سطح استان و فرمانداری ها در سطح شهرستان از جایگاه حکمرانی برخوردار هستند و نحوه برخورد آنها با مولفه های مدیریت سبز، می تواند برای سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی، مورد الگو قرار گیرد، پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش، برنامه ریزی لازم برای استقرار بهینه مدیریت سبز در همه واحدهای تابعه استانداری به عمل آید.
  کلیدواژگان: مدیریت سبز، مدیریت انرژی، مدیریت آب، مدیریت پسماند، مدیریت تدارکات
 • محمد زارع آبندانسری، عباس نقی زاده باقی*، مهدی نقی زاده باقی صفحات 16-24
  در طراحی و ساخت ورزشگاه های فوتبال، شناسایی و اجرای راهکارهای توسعه پایدار و مدیریت سبز موضوعی بسیار مهم است. این راهکارها در نهایت سبب کاهش تاثیرات منفی بر محیط زیست، بهره وری انرژی و منابع، بهبود کیفیت هوا و بهبود تجربه برای هواداران و ذی نفعان فوتبال می گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با رویکرد شناسایی راهکارهای توسعه پایدار و مدیریت سبز در طراحی ورزشگاه های فوتبال، انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. جامعه مشارکت کننده در پژوهش، خبرگان مرتبط با موضوع بودند که 17 نفر از آن ها به عنوان نمونه های پژوهش در سال 1402 انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته با پرسش های باز بود. به منظور بررسی و دسته بندی اطلاعات، از نرم افزار مکس کیودا نسخه 20 استفاده گردید. جهت تعیین روایی و پایایی از معیارهای اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری استفاده شد. با تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از اطلاعات مشارکت کنندگان در پژوهش، راهکارهای توسعه پایدار و مدیریت سبز در طراحی ورزشگاه های فوتبال شامل 54 مضمون فرعی در قالب 7 مضمون اصلی بهینه سازی مصرف انرژی، توسعه بازیافت، حمل و نقل، نظارت و ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی، توسعه زیرساخت و مصالح سبز شناسایی شد. درنهایت به تمامی مسیولان ذیربط در زمینه ساخت، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی پیشنهاد می شود از مفاهیم بیان شده در این پژوهش به منظور رعایت اصول توسعه پایدار در اماکن ورزشی و به خصوص ورزشگاه های فوتبال استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، مدیریت سبز، ورزشگاه های فوتبال، محیط زیست
 • شهرام شکوری، عباس خمسه*، رضا رادفر صفحات 25-40
  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی توسعه نوآوری پایدار در استارتاپ های فناوری اطلاعات برمبنای رویکرد داده بنیاد انجام شده است. روش استفاده شده در پژوهش، کیفی و بر پایه راهبرد نظریه داده بنیاد است. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده است. جامعه هدف مدیران و کارشناسان ارشد استارتاپ هایی بوده اند که در فرایند و تصمیمات نوآوری پایدار استارتاپ های فناوری اطلاعات مشارکت داشتند، با به کارگیری نمونه گیری هدفمند پس از 11 مصاحبه عمیق، اشباع نظری حاصل شد. در رویکرد داده بنیاد در این پژوهش طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بیانگر 24 مقوله کلی در قالب پارادیمی شامل شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، مقوله های محوری، راهبردها و پیامدها بوده است. نتایج نشان داد که توسعه نوآوری پایدار در استارتاپ های فناوری اطلاعات توسط شرایط علی (ریسک پذیری، تحلیل وضعیت کسب وکار قابلیت های نوآورانه استارتاپی و ظرفیت جذب فناوری)، زمینه ای (ساختار سازمانی استارتاپ ها، بازارگرایی و آمادگی سازمانی)، مداخله گر (زیرساخت های قانونی، عوامل مدیریتی، الگوهای رفتاری، عوامل محیطی و بی ثباتی اقتصادی)، مقوله های محوری (نوآوری پایدار باز، قابلیت های فناورانه و بهینه سازی فرایندهای نوآوری)، راهبردها (توسعه فناوری های دیجیتال، برنامه ریزی راهبردی برای استارتاپ ها ارزش آفرینی استارتاپ ها و هم آفرینی) و پیامدهای (مزیت رقابتی، هوشمندی راهبردی، بهبود مدل کسب وکار، تحول دیجیتال و اثربخشی سازمانی) تحقق می یابد.
  کلیدواژگان: نوآوری پایدار، استارتاپ، فناوری اطلاعات، نظریه داده بنیاد
 • پیمان اکبری*، مصطفی شایق صفحات 41-66
  هدف از این پژوهش، تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و مسیولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد پایدار با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت فولاد آلیاژی استان یزد (150 نفر) بودند که با فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده (108 نفر) انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بوده است. روایی و پایایی پرسش نامه ها حاکی از آن بوده که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور و عملکرد پایدار به ترتیب تاثیر متوسط، مستقیم و معنی دار و تاثیر ضعیف، مستقیم و غیرمستقیم، و معنی دار دارد، مسیولیت اجتماعی شرکت بر رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور و عملکرد پایدار به ترتیب تاثیر ضعیف، مستقیم و معنی دار و تاثیر ضعیف، مستقیم، غیرمستقیم و معنی دار دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور بر عملکرد پایدار تاثیری مستقیم و غیرمستقیم و قوی دارد. در نهایت رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور می تواند نقش میانجی گری را در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد پایدار و همچنین مسیولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد پایدار ایفا کند. با وجود مدل طراحی می توان انتظار داشت که شرکت مذکور بتواند به منظور افزایش عملکرد پایدار به افزایش سطح مدیریت منابع انسانی سبز و مسیولیت اجتماعی شرکت خود بپردازد و اگر بخواهد تاثیرگذاری بیشتری بر آن نیز داشته باشد بایستی بتواند نقش متغیر رفتار شهروندی سازمانی محیط زیست محور نیز توجه کند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، منابع انسانی سبز، عملکرد پایدار، رفتار شهروندی محیط زیست محور، شرکت فولاد آلیاژی
 • پدرام حصاری* صفحات 67-87
  شهرها از جنبه احیای طبیعت شهری نیاز به توجه ویژه دارد زیرا حضور طبیعت در شهر از الزامات توسعه پایدار و شهر سالم است و برای پیشبرد کیفیت زندگی در نواحی شهری اهمیت بسیاری دارد. فضاهای باز و سبز شهری نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی آن ها مورد توجه است، بلکه به دلیل نقشی که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا و پرورش روحی و جسمی ساکنان ایفای نقش می کنند، ارزشمند است. در حال حاضر با توجه به توسعه پایدار شهری، بررسی شاخص های فضای سبز در برنامه ریزی فضایی شهرها و مراکز جمعیتی حایز اهمیت است. از آن جا که طرح های تفصیلی براساس معیارهای و ضوابط طرح های جامع تهیه می شود، بنابراین اهمیت فضای سبز در این طرح ها غیر قابل انکار است. این پژوهش با هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات لازم از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی منطقه 22 تهران که به عنوان منطقه پایدار شهری معرفی شده، جمع آوری شده است. تلاش بر این بوده است که به بررسی میزان تناسب فضاهای سبز با طرح های اجرایی در وضع موجود پرداخته شود. این پژوهش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به دنبال تعیین اولویت اجرایی شدن مناطقی با کاربری فضای سبز در طرح های تفصیلی است تا با تعیین اولویت ها میزان نقص کمبود این فضاها را در طرح های اجرایی مشخص نماید. نتایج پژوهش حاکی از این است که فضاهای سبز با اولویت ها و وزن نهایی بالاتر در روش فوق در طرح های تفصیلی منطقه 22 تهران، ناحیه 2 در مرحله اجرا با برخورد به عوامل بازدارنده، اجرایی شدن آن ها به طور کامل صورت نگرفته و موجب ناهمخوانی میزان فضای سبز در وضع موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی شده است و بالعکس نواحی با وزن نهایی پایین تر اجرایی شده است که نشان از عدم مطالعه اولویت ها بوده است.
  کلیدواژگان: فضای سبز، برنامه ریزی شهری، طرح های تفصیلی، منطقه 22، تحلیل سلسله مراتبی
 • محمد اسکندری ثانی، مهدیه علیزاده هی هی، آزاده رضائی نسب* صفحات 88-102

  پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی امروزی که بسیاری از جوامع شهری را درگیر نموده، وجود فضای سبز و گسترش آن را بیش از هر زمان دیگر ضروری ساخته است. بدون شک پارک های شهری نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط زیست شهری دارند، چنین فضاهایی با کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی به عنوان یکی از شاخص های شهر پایدار به شمار می آیند. در پژوهش حاضر که به بررسی اثرات اجتماعی ناشی از گسترش فضای سبز در شهر قوچان می پردازد، شاخص های اجتماعی مطلوب و نامطلوب در نتیجه ایجاد و گسترش این نوع کاربری، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی بوده است. اطلاعات آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. حجم نمونه در نظر گرفته شده بر اساس فرمول کوکران برای توزیع پرسشنامه 383 عدد برآورد شد که با در نظر گرفتن مقیاس و شعاع دسترسی هر پارک، به روش نمونه گیری تصادفی در میان شهروندان (ساکنین، کسبه و مجاورین) توزیع شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش شد. بررسی کارکردهای اجتماعی پارک ها نشان داد این فضاها در شهر قوچان به خصوص در پارک های ناحیه ای و منطقه ای علاوه بر اینکه دارای نتایج و آثار مطلوب اجتماعی هستند دارای تبعات نامطلوبی نظیر محل وقوع درگیری و نزاع اجتماعی و شکل گیری روابط نامناسب می باشد.

  کلیدواژگان: فضای سبز، پارک، شهر پایدار، شهر قوچان
 • سعیده باباجانی محمدی* صفحات 103-123
  تداوم حیات سازمان ها در گرو یافتن روش های جدید نوآوری، خلق محصولات و فرآیندها بوده و فعالیت های بازاریابی می تواند نوآوری ارزشی محسوب شود، زیرا می تواند یک بازار غیرقابل رقابت برای یک سرویس یا کالای توسعه یافته ایجاد کند. همچنین فرهنگ سازمانی اهمیت روز افزونی یافته و مبانی اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. در مقاله حاضر که نوع آن کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری شامل کارکنان سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد بوده که از روش سرشماری جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. اعتبار و پایایی پرسشنامه مبتنی بر پرسش های تحقیق برابر 0.948 به دست آمده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای SPSS و PLS و آزمون ضریب مسیر و آماره تی استفاده شد. نتیجه نشان داد، به ترتیب 41.7 و 44.4 درصد از میزان فعالیت های بازاریابی تحت تاثیر نوآوری های فردی و سازمانی است. 47.9 و 69.2 درصد از میزان فرهنگ سازمانی تحت تاثیر نوآوری های فردی و سازمانی قرار دارد. نوآوری سازمانی بر دو متغیر وابسته و میانجی تاثیر بیشتری دارد. همچنین 75.4 درصد از میزان فعالیت های بازاریابی تحت تاثیر فرهنگ سازمانی بوده است. از سوی دیگر، مشخص شد فرهنگ سازمانی نقش میانجی گری را ایفا نموده و با ورود آن ارتباط میان متغیرهای مستقل (نوآوری فردی و نوآوری سازمانی) و فعالیت های بازاریابی به ترتیب به میزان 0.450 و 0.435 افزایش یافت.
  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، فعالیت‬های بازاریابی، فرهنگ سازمانی، بازآفرینی فضاهای شهری
 • نورمحمد یعقوبی، مطهره صالحی* صفحات 124-151
  منطقه سیستان، با برخورداری از پتانسیل هایی در حوزه منابع تجدیدپذیر، فرصت هایی برای توسعه پایدار دارد. در این مقاله، اهمیت و ضرورت سیاست گذاری مناسب در حوزه مدیریت منابع تجدیدپذیر منطقه سیستان، بررسی و تبیین شده است. هدف اصلی این مقاله، ارایه راهکارها و سیاست های عملی برای اجرای موثر و کارآمد سیاست های مدیریت منابع تجدیدپذیر در منطقه سیستان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. به منظور دستیابی به اهداف، نخست با بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پیشینه تحقیق، مشاهدات میدانی و مطالعات اکتشافی نگارنده، داده ها به دست آمد و در مرحله بعدی از تحلیل محتوا برای کدگذاری داده ها استفاده شده است. مقوله اصلی استخراج شده "ابزارهای سیاستی مدیریت منابع تجدیدپذیر در راستای توسعه پایدار منطقه سیستان" بوده است. همچنین پنج زیر مقوله اقتصادی، تنظیمی، سیاست ها و برنامه ریزی، تشویق مالی، اطلاعاتی و هنجاری نیز به دست آمده است. کدهای استخراج شده شامل شامل توسعه زیرساخت ها، تشویق سرمایه گذاری، توسعه بازار، تحقیق و توسعه فناوری آموزش و آماده سازی نیروی کار، تعیین استانداردهای فنی، ایمنی مجوزهای تولید انرژی تجدیدپذیر، توجه به محدودیت های زمینی ساخت وساز، مقررات بازار برق، قیمت گذاری، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، تدابیر اقتصادی، تعیین هدف ها و سیاست ها، پشتیبانی مالی، حمایت از تحقیق و توسعه، تسهیلات مالی، تخفیف های مالیاتی، پاداش ها و امتیازات مالی، تشویق سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری دولتی، ترویج و تبلیغات، پژوهش و تحقیقات، انتقال دانش و اطلاعات، ایجاد استانداردها و نظام ها، ترویج آگاهی عمومی و تحقیقات و توسعه بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری، مدیریت منابع تجدید پذیر، توسعه پایدار، سیستان، تحلیل محتوا
 • محمد هیال کریم دریعی، امید بهبودی*، محسن مرادی صفحات 152-168
  حوزه فناوری نسبت به سایر صنایع از دید سرمایه گذاری توسعه پیدا کرده است. بهره گیری از استراتژی های نوآوری پایدار موجب کسب مزیت رقابتی شده و عملکرد تجاری پایدار را بهبود بخشیده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوآوری های محیط زیستی بر عملکرد تجاری پایدار با نقش تعدیلگر آشفتگی بازار بوده است. این پژوهش از دید هدف کاربردی و از دید روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مدیران، معاونان و کارمندان شرکت کورک در اربیل عراق به تعداد 1600 نفر بوده است؛ بر اساس جدول مورگان، 310 نمونه به روش غیر تصادفی در دسترس در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد چنگ و همکاران (2020) بوده است. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی استفاده شده است. پایایی با به کارگیری آلفا کرونباخ و پایایی مرکب بررسی شد. مقدار آلفا کرونباخ کل پرسشنامه 941/0 برآورد گردید که در محدوده قابل پذیرش قرار دارد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS .3 انجام شده است. نتایج نشان داد بهبود در نوآوری فرآیند، نوآوری محصول و نوآوری سازمانی محیط زیستی توانسته است عملکرد تجاری پایدار شرکت کورک را افزایش دهد. به علاوه هرچه آشفتگی در بازار بیشتر باشد، تاثیر نوآوری محصول و نوآوری سازمانی محیط زیستی بر عملکرد تجاری پایدار شرکت کورک افزایش بیشتری خواهد یافت.
  کلیدواژگان: نوآوری های محیط زیستی، عملکرد تجاری پایدار، آشفتگی بازار
 • مریم حسینی* صفحات 169-185

  با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی در سال های اخیر توجه به اقدامات سبز سازمان برای برطرف نمودن مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تبیین سبزسازی آمیخته بازاریابی صنعتی از منظر تیوری های رفتاری انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی است که از حیث روش اجرا در قالب یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد مقطعی انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 128 نفر از مدیران و معاونین شرکت نفت تهران بوده است. گردآوری داده ها با استفاده ای از پرسشنامه ای شامل 7 بعد و 36 گویه و تحلیل داده ها با تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم افزار PLS.2 انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که جهت گیری زیست محیطی سازمان سبز تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز، علاقه زیست محیطی و خودکارآمدی سبز دارد. ارتباطات سبز رابطه بین جهت گیری زیست محیطی سازمان با علاقه زیست محیطی، نگرش سبز و خودکارآمدی سبز را تعدیل می کند. همچنین اینکه خودکارآمدی سبز، نگرش سبز و علاقه زیست محیطی هر سه تاثیر مثبت و معناداری بر مسیولیت پذیری اجتماعی دارد. در نهایت نیز مسیولیت پذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر سبز نمودن آمیخته بازاریابی صنعتی دارد.

  کلیدواژگان: جهت گیری زیست محیطی سازمان، نگرش سبز، آمیخته بازاریابی صنعتی سبز، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • محمد نظری پور*، بابک زکی زاده صفحات 186-206
  امروزه اکثر صنایع از مواد پلاستیکی در فرآیند تولید خود استفاده می کنند. آلودگی های زیست محیطی برآمده از مواد پلاستیکی طولانی مدت بوده و ضرورت دارد هر حرفه ای به سهم خود در حداقل سازی آن تلاش نماید. در همین راستا پژوهش حاضر تلاش دارد تا اثرات رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی بر حداقل سازی آلودگی های زیست محیطی برآمده از مواد پلاستیکی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران شاغل به کار در شرکت های تولیدی بود. حجم نمونه آماری 215 نفر می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری در قالب نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و SmartPLS نسخه 3 استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر متغیرهای اطلاعات زیست محیطی، فعالیت های زیست محیطی و راهبرد زیست محیطی بر کنترل آلودگی های زیست محیطی برآمده از مواد پلاستیکی اثر مستقیم و معناداری دارند. متغیر فعالیت های زیست محیطی و راهبرد زیست محیطی دارای اثر میانجی بر رابطه بین اطلاعات زیست محیطی و کنترل آلودگی های زیست محیطی برآمده از مواد پلاستیکی می باشد. درنهایت، یافته های پژوهش نشان داد رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی نقش قابل توجهی در حفاظت از محیط زیست دارد.
  کلیدواژگان: رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی، آلودگی های زیست محیطی مواد پلاستیکی، شرکت های تولیدی
 • زهرا رجائی، سمیرا پور*، مریم سلطانی صفحات 207-224
  در دهه های اخیر تاکید بر حمایت از محیط زیست و اجرای اصول توسعه پایدار منجر به معرفی حوزه نوینی از مالکیت فکری تحت عنوان سرمایه فکری سبز شده است. از طرفی، با پیشرفت های فناوری اجرای استراتژی ها و سیاست ها و شیوه های منابع انسانی در سازمان از طریق برنامه ریزی، اجرا و کاربرد فناوری اطلاعات و بر پایه وب امکان پذیر گشته است و با توجه به تشدید نگرانی های زیست محیطی، یکی از اولویت های مدیریتی ادارات و سازمان ها در جهت کاهش منابع مصرفی تاکید بر شیوه های منابع انسانی سبز می باشد. هدف پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک است. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مدیران مقاطع سه گانه مدارس شهرستان در میان بوده که 123 نفر با کمک جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سرمایه فکری سبز درویشی و ضیایی، پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک هایتون و پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز رن و همکاران بود. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS نسخه 25 و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیر دارد. سرمایه انسانی سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیر دارد. سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیر ندارد. سرمایه رابطه ای سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، مدیریت منابع انسانی الکترونیک
|
 • Marjan Vahedi *, Homayoon Moradnezhadi, Mohammad Sharif Sharifzadeh Pages 1-15
  Applying green management in government organizations, in addition to creating a model for other sectors, will reduce energy consumption and generate less waste and move towards sustainable development. This study was conducted to investigate the status of green management in the governorate and its affiliated units. The research methodology is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of the study included Ilam Governor's Office and 11 organizational units under it. The data collection tool in this study was a questionnaire based on the "Green Office Checklist" and Based on article 38 of the Sixth Economic and Social Development Plan of the country, it was compiled in 9 sections of energy management, water, waste, purchase, procurement, paper, transportation, sound and air. The apparent and content validity of the questionnaire was confirmed based on the panel of experts and the reliability of the questionnaire was confirmed by retesting method. Examination of the general status of each of the green management checklists in the organizational units affiliated to Ilam Governorate showed that Status of procurement, paper and air management components are at the highest level of green management (excellent level) and energy, waste, water, transportation, sound and purchasing components are at the good level of green management. The study of the general situation of green management in the organizational units of the Ilam governorate also showed that the governorates of Malekshahi, Abdanan and Ilam are in the highest status of green management. Because the governorate of Ilam at the provincial level and the governorates at the city level have a governing position and how they deal with the components of green management can be modeled for other organizations and enforcement agencies, It is suggested that considering the results of this research, the necessary planning be done for the optimal establishment of green management in all units of the governorate.
  Keywords: Green Management, energy management, water management, waste management, procurement management
 • Mohammad Zare Abandansari, Abbas Naghizadeh Baghi *, Mahdi Naghizadeh Baghi Pages 16-24
  Identifying and implementing sustainable development and green management solutions is critical in designing and constructing football stadiums. These solutions ultimately reduce negative environmental, energy, and resource efficiency impacts, improve air quality, and improve the experience for football fans and beneficiaries. In this direction, the present research was conducted to identify sustainable development and green management solutions in the design of football stadiums. The current research is practical in terms of its purpose and was performed using a qualitative method and a descriptive phenomenological approach. The community participating in the study were experts related to the subject, 17 of whom were selected as research samples in 2023. The sampling method was purposeful. The data collection tool was a semi-structured interview with open questions. MaxQda software version 20 was used to review and categorize the information. The validity, transferability, trustworthiness, and verifiability criteria were used to determine validity and reliability. by detailing and analyzing the findings obtained from the information of the participants in the research: Solutions for Sustainable Development and Green Management in the Design of Football Stadiums, including 54 sub-themes in the form of 7 main themes of optimizing energy consumption, development of recycling, transportation, monitoring and evaluation, education and culture, development of infrastructure and green materials. Finally, it is suggested to all relevant officials in the construction, development, and equipping of sports venues to use the concepts expressed in this research to comply with the principles of sustainable development in sports venues, especially football stadiums.
  Keywords: Sustainable development, Green Management, football stadiums, Environment
 • Shahram Shakouri, Abbas Khamseh *, Reza Radfra Pages 25-40
  The present research was conducted with the aim of presenting a sustainable innovation development model in information technology startups based on grounded theory approach. The method used in the research is qualitative and based on grounded theory strategy. An in-depth interview tool was used to collect data.The target population was the managers and senior experts of startups who participated in the sustainable innovation process and decisions of information technology startups, using targeted sampling after 11 in-depth interviews, theoretical saturation was achieved. In the foundation's data approach, in this research, during three stages of open, central and selective coding, 24 general categories have been expressed in a paradigmatic format, including causal, contextual, intervening conditions, central categories, strategies and consequences.The results showed that the sustainable innovation development in information technology startups by causal conditions (risk tolerance, analysis of the business situation of the startup's sustainable innovative capabilities and technology absorption capacity), contextual (organizational structure of startups, market orientation and organizational readiness), intervening (infrastructures legal, managerial factors, behavioral patterns, environmental factors and economic uncertainty), core categories (open sustainable innovation, technological capabilities and optimization of innovation processes), strategies (development of digital technologies, strategic planning for startups, value creation of startups and co-creation) and consequences (competitive advantage, strategic intelligence, business model improvement, digital transformation and organizational effectiveness) are realized.
  Keywords: sustainable innovation, startup, Information technology, foundational data theory
 • Peyman Akbari *, Mostaffa Shayegh Pages 41-66
  The purpose of this study is to analyze the impact of GHRM and CSR on sustainable performance with emphasis on the mediating role of OCBE. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population of the research was the employees of Alloy Steel Company of Yazd province (150 people) who were selected by Cochran's formula and through simple random sampling (108 people). The data collection tool was questionnaires. The validity and reliability of the questionnaires indicate that the measurement tools have good validity and reliability. The results, showed that GHRM on OCBE and sustainable performance have a moderate, direct and significant effect and effect, respectively. Has a weak, direct and indirect, and significant, CSR of OCBE and sustainable performance have a weak, direct and significant effect and a weak, direct, indirect and significant effect, respectively, as well as OCBE on performance Stable has a direct, indirect and strong effect. Finally, organizational citizenship behavior can play a mediating role in the impact of GHRM on sustainable performance as well as CSR and sustainable performance. Despite the design model, it can be expected that the company can increase the level of GHRM and CSR in order to increase its sustainable performance, and if it wants to have more impact on it, it should be able to consider the changing role of OCBE.
  Keywords: green human resource management, corporate social responsibility, sustainable performance, organizational citizenship behavior towards Environment, approach towards the development of Iran Alloy Steel Company
 • Pedram Hessari * Pages 67-87
  Cities need special attention from the aspect of reviving urban nature, because the presence of nature in the city is one of the requirements of sustainable development and a healthy city, and it is very important to promote the quality of life in urban areas. Urban open and green spaces are not only important because of their recreational importance, but also because of the role they play in maintaining and balancing the urban environment, moderating air pollution, and nurturing the residents mentally and physically. Currently, due to sustainable urban development, it is important to examine green space indicators in the spatial planning of cities and population centers. Since the detailed plans are prepared based on the criteria and regulations of comprehensive plans, the importance of green space in these plans is undeniable. This research, which has an applied purpose and is based on the descriptive-analytical method, and its required information has been collected from the library method and field studies of the 22nd district of Tehran, which has been introduced as a sustainable urban area, based on the fact that while identifying and examining the indicators in Consideration of green spaces in urban planning and urban development plans (detailed plan), to check their compatibility (green spaces) with executive plans in the current situation. Using Hierarchical Analysis, this research seeks to determine the priority of the implementation of areas with the use of green space in detailed plans, in order to determine the extent of the deficit of these spaces in the implementation plans by determining the priorities. The results of the research indicate that the green spaces with higher priorities and final weight in the above method in the detailed plans of District 22 of Tehran, District 2 in the implementation stage due to the obstacles, their implementation has not been completed and causes inconsistency in the amount of space Green has been implemented in the current and proposed state of the detailed plan, and on the contrary, areas with a lower final weight have been implemented, which shows that the priorities have not been studied.
  Keywords: Green space, urban planning, detailed plans, district 22, Hierarchical analysis
 • Mohammad Eskandari Sani, Mahdieh Alizadeh Hey Hey, Azadeh Rezaeinasab * Pages 88-102

  The consequences of urban development and the complexities of today's environmental problems that involve many urban communities have made the existence of green space and its expansion necessary more than ever. Undoubtedly, urban parks play an important role in improving the quality of the urban environment, such spaces with social, economic and ecological functions are considered as one of the indicators of a sustainable city. In the present study, which examines the social effects of the expansion of green space on the city of Qochan, favorable and unfavorable social indicators as a result of the creation and expansion of this type of land use have been analyzed and investigated. The research method in this study was based on the applied goal and based on the descriptive-analytical method. Its information has been collected in the field using a questionnaire. Based on Cochran's formula, 383 questionnaires were estimated to be distributed, which were distributed among citizens (residents, townspeople, and neighbors) by random sampling, taking into account the scale and radius of access of each park. The collected data were processed using SPSS software. Examining the social functions of parks shows that these spaces in the city of Qochan, especially in regional and regional parks, in addition to having positive social results and effects, have adverse consequences (occurrence of conflict and social conflict, formation of inappropriate relationships, etc.. .) is also.

  Keywords: Green space, park, sustainable city, Qochan city
 • Saeideh Babajani Mohammadi * Pages 103-123
  The survival of organizations depends on finding new methods of innovation, creating products and processes, and marketing activities can be considered value innovation, because they can create an uncompetitive market for a developed service or product. Also, organizational culture has become increasingly important and has formed the main and focal foundations of management. In the current research, which is applied and the method of carrying it out is a descriptive survey, and the statistical population is all the employees of Mashhad Municipality's urban spaces regeneration organization, and due to the importance of the opinion of all employees, the enumeration method was used to collect information, and the validity and reliability of the questionnaire was based on The research questions were measured by SPS software and Cronbach's alpha coefficient, which is equal to 0.948.To test the research hypotheses, SPS and SmartPLS software and path coefficient test and t-statistic were used; The result showed that 41.7 and 44.4 percent of marketing activities are influenced by individual and organizational innovations, respectively. 47.9 and 69.2 percent of organizational culture is influenced by individual and organizational innovations. Organizational innovation has a greater effect on two dependent and mediating variables. Also, 75.4% of marketing activities were influenced by organizational culture.
  Keywords: Organizational innovation, marketing activities, organizational culture, regeneration of urban spaces
 • Noor Mohammad Yacoubi, Motahara Salehi * Pages 124-151
  Sistan region, having rich potentials in the field of renewable resources, has many opportunities for sustainable development. In this article, the importance and necessity of appropriate policy in the field renewable resource management in this region is investigated and explained. The main goal of this article is to provide practical solutions and policies for the effective and efficient implementation of renewable resources management policies in Sistan region. The current research is applied in terms purpose and descriptive-survey in terms its nature and method. In order to achieve the goals in the present study, first by reviewing the literature and theoretical foundations of the research, field observations and exploratory studies author, the data were obtained, and in the next step, content analysis was used for coding. In this study, category of renewable resources management policy tools in line with the sustainable development of Sistan region, five sub-categories of economic, regulatory, policies and planning, financial, informational and normative encouragement and the extracted codes include infrastructure development, investment encouragement, market development, Research and development of technology, education and workforce preparation, determination technical standards, safety of renewable energy production licenses, attention to land restrictions construction, electricity market regulations, pricing, property rights, laws and regulations, economic measures, setting goals and policies, financial support, support From research and development, financial facilities, tax discounts, rewards and financial privileges, encouraging foreign investment and government investment, promotion and advertising, research and research, transfer knowledge and information, creation of standards and systems, promotion of public awareness and research and development.
  Keywords: Policy making, Renewable resource management, Sustainable development, Sistan, Content analysis
 • Mohammed Hial Kareem Duraye, Omid Behboodi *, Mohsen Moradi Pages 152-168
  The field of technology has developed compared to other industries in terms of investment. The use of sustainable innovation strategies has resulted in competitive advantage and improved sustainable business performance (Cheng et al., 2020). The purpose of this research was to investigate the impact of environmental innovations on sustainable business performance with the role of moderating market turbulence. This research is a survey in terms of practical purpose and implementation method. The statistical population of this research is all the managers, deputies and employees of Cork Company in Erbil, Iraq, whose number was 1600 people; According to Morgan's table, 310 samples were considered available by non-random sampling method. The data collection tool was the standard questionnaire of Cheng et al. (2020). In order to measure face validity according to experts, convergent and divergent validity and factor analysis have been used. Cronbach's alpha and composite reliability were used to measure reliability. Its total Cronbach's alpha value was estimated at 0.905, which is within the acceptable range. Data analysis was done by structural equation modeling method and SmartPLS3 software. The results showed that improvement in process innovation, product innovation and environmental organizational innovation has been able to increase the sustainable business performance of Cork company. In addition, the greater the turbulence in the market, the greater the impact of product innovation and organizational environmental innovation on the sustainable business performance of the Cork company.
  Keywords: Environmental innovations, sustainable business performance, market turbulence
 • Maryam Hoseyni * Pages 169-185

  Considering the environmental problems caused by industrial activities in recent years, attention has been paid to the organization's green measures to solve environmental problems. In this regard, the present study was conducted with the aim of explaining the greening of the industrial marketing mix from the perspective of behavioral theories. This study is practical in terms of its purpose, which was carried out in the form of a descriptive-survey research with a cross-sectional approach. The statistical sample of this research included 128 managers and deputy directors of Tehran Oil Company. Data collection was done using a questionnaire containing 7 dimensions and 36 items and data analysis was done with partial least squares technique using Smart PLS 2.0. The results of the research hypotheses test showed that the environmental orientation of the green organization has a positive and significant effect on the green attitude, environmental interest and green self-efficacy. It was also found that green communication moderates the relationship between the organization's environmental orientation with environmental interest, green attitude and green self-efficacy. It was also found that green self-efficacy, green attitude and environmental interest all have a positive and significant effect on social responsibility. Finally, it was found that social responsibility has a significant effect on greening the industrial marketing mix.

  Keywords: organization', s environmental orientation, green attitude, green industrial marketing mix, Theory of Planned Behavior
 • Mohammad Nazaripour *, Babak Zakizadeh Pages 186-206
  Nowadays, most industries use plastic in their production process. Environmental pollution caused by plastic is long-term and therefore it is necessary for everyone to do their part to minimize. In this regard, this study attempts to investigate the impact of environmental management accounting practices on minimizing plastic pollutions. In terms of the method, this study is descriptive-correlation and structural equation modeling. The statistical population of this study included accountants working in manufacturing companies. Sample size is 215 accountants. The required data was collected through a questionnaire. Research data has been analyzed using structural equation modeling and through SPSS version 26 and SmartPLS version 3 software. According to the research findings, the variables of environmental information, environmentally-related activity and corporate environmental strategy have a direct and significant effect on minimizing plastic pollutions. Also, two variables of environmentally-related activity and corporate environmental strategy have a mediating effect on the relationship between environmental information and minimizing plastic pollutions. Finally, the research findings showed that environmental management accounting procedures play a significant role in protecting the environment.
  Keywords: Environmental Management Accounting Practices, Plastic Pollutions, Manufacturing Companies
 • Zahra Rajaei, Samira Pour *, Maryam Soltani Pages 207-224
  In recent decades, the emphasis on environmental protection and the implementation of sustainable development principles have led to the introduction of a new domain of intellectual property known as green intellectual capital. On the other hand, with technological advancements, the execution of strategies, policies, and human resource methods in organizations through planning, implementation, and the application of information technology and web-based technologies has become feasible. Given the escalating environmental concerns, one of the managerial priorities for administrations and organizations is to focus on green human resource practices to reduce resource consumption. The aim of this research is to investigate the impact of green intellectual capital on green human resource management and electronic human resource management. This research is of a descriptive nature and was conducted using a correlational method. The statistical population consisted of managers at various levels of schools in the county, with 123 individuals selected using Morgan's table and simple random sampling. Data collection tools included the Dehnavi and Ziaei Green Intellectual Capital Questionnaire, Hayton's Electronic Human Resource Management Questionnaire, and Ren and colleagues' Green Human Resource Management Questionnaire. Pearson correlation and regression analysis were used for data analysis and hypothesis testing using SPSS version 25 and PLS. The results indicated that green intellectual capital has an impact on green human resource management and electronic human resource management. Green human capital influences green human resource management and electronic human resource management. However, green structural capital does not significantly impact green human resource management and electronic human resource management, while green relational capital does have an impact on both.
  Keywords: green intellectual capital, green human resource management, Electronic Human Resource Management