فهرست مطالب

پژوهشنامه علوم سیاسی - سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 69، زمستان 1401)

پژوهشنامه علوم سیاسی
سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 69، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • افشین حبیب زاده کلی*، رضا اکبری نوری، سید خدایار مرتضوی اصل صفحات 7-46
  دوگانه مفهومی خیر و حق از اساسی ترین موضوعات اندیشه سیاسی بوده چنانکه یکی از شالوده های مباحث نظری درباره دموکراسی خواهی و حکومت قانون است. تقدم و تاخر این دو مفهوم نسبت به یکدیگر نیز از موضوعات اختلافی بین فلاسفه سیاسی حتی مدرنی چون کانت و رالز بوده است. در این مقاله سعی شده تا هم نگاه غالب گفتمانهای جمهوری اسلامی به این دو مفهوم بررسی و تحلیل شود، و هم درصورت وجود یک یا هردو آنها در این گفتمانها ، تقدم و تاخر آنها نیز بررسی شود. لذا با مفروض گرفتن اهمیت این دو مفهوم در نگاه به امر سیاسی، در این مقاله تلاش می شود تا بیابیم : بازتاب این دوگانه در گفتمان های سیاسی مسلط در جمهوری اسلامی چگونه بوده است؟ آیا می توان ردی از این دوگانه را در نظام معانی درون-گفتمانی و تقابل های میان-گفتمانی در حوزه سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران پیدا کرد؟ روش تحلیل این مقاله مبتنی بر نظریه گفتمان است . در چارچوب نظری نیز ضمن اشاره به مباحث مفهومی درباره دوگانه خیر و حق، تاکید بیشتر را بر نظریه عدالت به مثابه انصاف جان رالز گذاشته ایم که ضمن تلاش برای ارایه ترکیبی میان مقولات حق و خیر، تقدم منطقی را بر حق قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو گفتمان مسلط اصلاح طلبی/اصول گرایی و اسلاف گفتمانی آنها در دوره جمهوری اسلامی اساسا رویکردهایی خیرمحور دارند و معطوف به غایتی آرمانی بوده اند.
  کلیدواژگان: دوگانه حق و خیر، انقلاب اسلامی، تحلیل گفتان، اصلاح طبی، اصول گرایی
 • سید عباس حسینی داورانی* صفحات 47-88
  «شرایط حساس کنونی»؛ گزاره ای است که از لحظه تولد انقلاب اسلامی بر سامان حکمرانی ایران سایه افکنده و بن مایه درست انگاری تصمیم سازی ها شده، به آن گونه که همه شیون حاکمیتی رد و نشانی از آن را به خود آویخته، وضعیتی استوار بر اضطراب، بحران و خاص بودگی را ساخته و قلمرو زیست سیاست ایرانیان را گرد آن پرداخته. چارچوب موشکافی این ریختار زودگذر پایدار که در درازنای تاریخ جهان هستی داشته، در پنداره «وضعیت استثنایی» نهفته. وضعیتی که در آن قانون معلق می شود تا پاس داشته شود. تبارشناسی آگامبن این وضعیت را در ریخت های گوناگونی نمایش داده که هر یک اضافه بر یکسانی هایی، سازه ای ویژه دارد و همه آن ها در دو سنت حقوقی و فراحقوقی جلوه می کند. انگارباور این نوشتار آن است که ریخت استثنایی در جامعه ایرانی، «وضعیت حساس» بوده و چیستان این جستار، یابش جایگاه آن وضعیت در قانون اساسی است. منطقه تعیین ناپذیر حقوقی و نمایش تفسیر، تبعیض و فراوانی قانون نیز دستاورد این گفتار خواهد بود.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، وضعیت استثنایی، وضعیت اضطراری، وضعیت حساس
 • احمد خالقی دامغانی، محمدصادق پورابراهیم اهوازی* صفحات 89-138

  در مطالعه انقلاب مشروطه، معمولا از یک گفتمان سنتی به عنوان حافظ وضع موجود و از یک گفتمان مدرن، به عنوان ناقد وضع موجود نام برده می شود و از بررسی گفتمان های دیگر اجتناب می گردد. هدف این مقاله، متمایز کردن و شناساندن گفتمانی به نام راه سوم در بین دو گفتمان مدرن و سنتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای رسیدن به این مهم، الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به خدمت گرفته می شود. گردآوری داده ها از منابع دست اول و دوم صورت گرفته و منابع به روش تحلیل انتقادی بررسی شده اند. این تحقیق می کوشد تا گفتمان مذکور را از میان آثار داود فیرحی معرفی کند. گفتمان راه سوم، گفتمانی بود که خود را در مقابل گفتمان سنتی و مدرن تعریف کرده و همزمان غرب و سنت را نفی، و تجدد و مذهب را اثبات می کرد. سوال اصلی پژوهش این است که «گفتمان راه سوم چگونه به مقاومت در برابر گفتمان سنتی می پردازد؟» پاسخ احتمالی(فرضیه) به پرسش اصلی چنین است: گفتمان راه سوم در عصر مشروطه، براساس زمینه های اجتماعی، و موقعیت گفتمانی خود، ضمن مقاومت علیه قدرت و ایدیولوژی گفتمان سنتی، خود را به صورت مستقل از گفتمان سنتی و مدرن مطرح می کند.

  کلیدواژگان: گفتمان انتقادی، گفتمان راه سوم، قدرت، مقاومت، عصر مشروطه، داود فیرحی
 • تورج فتاحی، علی حسین حسین زاده*، یوسف امینی صفحات 139-168
  هدف

  این پژوهش باهدف، تبیین جامعه شناختی میزان تاثیر فرهنگ سیاسی بر مطالبه گری مدنی شهروندان اهواز، انجام شده است.

  روش شناسی: 

  روش پژوهش مقاله از نوع روش کمی «پیمایشی» می باشد که تعداد 1320000 نفر از شهروندان اهواز به عنوان جامعه آماری انتخاب و براساس فرمول کوکران، تعداد 385 نفر ازطریق شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که براساس روایی صوری و پایایی ازطریق آلفای گرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار هایPLS و نیز SPSS استفاده شده است.

  یافته ها و نتایج

  نتایح به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد: فرضیه 1: بین تعلق اجتماعی با مطالبه گری مدنی رابطه معنادری وجود دارد. فرضیه 2: بین ارتباطات و مطالبه گری مدنی رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 3: بین فرهنگ سیاسی تبعی و مطالبه گری رابطه معناداری وجود دارد. برای فرضیه 4، داده ها نشان داد که بین اعتماد سیاسی و مطالبه گری رابطه معناداری وجود ندارد و بنابراین فرضیه پژوهش رد گردید. فرضیه 5: بین فرهنگ محدود و مطالبه گری رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 6: بین فرهنگ مدنی و مطالبه گری رابطه معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود جهت تقویت حقوق شهروندی، فرهنگ مدنی، اعتماد و ارتباطات اجتماعی و تعلق و وابستگی اجتماعی شهروندان برنامه ریزی ، تا روحیه مطالبه گری شهروندان افزایش یافته و زمینه نقد سالم و افزایش مشارکت مدنی فراهم شود.

  کلیدواژگان: مطالبه گری، حقوق شهروندی، فرهنگ سیاسی مدنی، اعتماد سیاسی، ارتباطات
 • فاطمه کربلائی حسین فلاح، زاهد غفاری هشجین*، عبدالرضا بیگی نیا، حمزه علی نورمحمدی صفحات 169-206
  ‏ این مقاله با هدف «آسیبشناسی فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیات‏ علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه های دولتی تهران در چارچوب نظام ‏آموزش عالی» انجام شده است، از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق آمیخته است. جمع آوری داده ها طریق مرور مبانی نظری ‏و مقررات مربوط به آیین نامه ارتقاء سپس با مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه صورت گرفت.داده های میدانی پژوهش پس از ‏مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 43 اعضاء هیات‏ علمی رشته علوم سیاسی در بخش کیفی با روش کدگذاری باز واستفاده از تحلیل مضمون ‏و نرم افزار ‏Maxquda‏ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی داده های کیفی، کدهای اولیه استخراج، در چند مرحله بازبینی، ‏بررسی و طبقه بندی آنها در نهایت چهار مقوله اصلی و نه مقوله فرعی به دست آمد. بعد از تجزیه و تحلیل و تقلیل دادن واحدهای معنادار ‏‏64 کد اولیه به 363 فراوانی مضمون در بخش آسیب شناسی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی رشته علوم سیاسی احصاء و در نهایت ‏الگوی آسیب شناسی استخراج شد. یافته های تحقیق در بخش کیفی در مورد آسیبشناسی حاکی از نقش موثر عامل فردی «توانمندی ‏علمی»، عوامل پژوهشی «‏هدفمند و مساله محوری‏‏=‏‏‏‏کاربردی بودن»، «‏تخصصگرایی و خلاقیت ذهنی» و‏«کیفیت و اعتبار مجلات» و ‏همچنین آسیبهای مربوط به ‏ارتباطات علمی است. همچنین چالشها و موانع پژوهشی به مواردی همچون «فردی، سازمانی، اقتصادی و ‏سیاسی» احصاء شد. در بخش کمی با استفاه از پرسشنامه محقق ساخته منتج از مصاحبه های نیمه ساختاریافته که روایی محتوایی آن توسط 8 ‏تن استادان رشته علوم سیاسی مورد تایید قرار و جمع آوری گردید.
  کلیدواژگان: علوم سیاسی، اعضای هیات علمی، فعالیت های پژوهشی، آموزش عالی، دانشگاه های دولتی ایران
 • مهری مارابی، طهماسب علی پوریانی*، روح الله بهرامی صفحات 207-252
  مطالعه وضعیت زنان در طول چهار دهه بعداز انقلاب اسلامی گواه تغییرات جدی و معناداری در وضعیت و جایگاه آنان در هردو سپهر فردی و جمعی است. زنان از فردای بعداز انقلاب تا پایان دهه چهارم انقلاب تغییراتی را در وضعیت خود تجربه کرده اند که موجب شکل گیری الگویی از زن در جامعه شده است که تقریبا متفاوت از الگوی مورد تایید حاکمیت است. ازجمله عرصه هایی که روند این تغییر و تحولات را به خوبی نشان می دهند دو عرصه سینما و موسیقی است که در طول این چهار دهه توانسته اند بازتاب دهنده وضعیت زنان در جامعه باشند. لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال که چه نسبتی بین حضور زنان در عرصه اجتماعی با حضور آنان در دو عرصه سینما و موسیقی است؟ این فرضیه را مطرح می کند که حضور زنان در عرصه موسیقی و به ویژه سینما بازتاب مستقیم تحولات اجتماعی است، به وجهی که مطالعه و بررسی جایگاه زنان در این عرصه ها به خوبی نمایانگر حضور آنان در عرصه اجتماعی در طول این چهار دهه می باشد.برای بررسی این موضوع، ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، از چارچوب نظری جامعه شناسی هنر با تاکید بر رویکرد بازتاب ویکتوریا الکساندر استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که حضور زنان در عرصه سینما (بیشتر) و موسیقی (کمتر) در طول حاکمیت نظام جمهوری اسلامی دچار تغییرات تدریجی اما عمیقی در دو بعد کمی و کیفی شده است. این تغییرات که متاثر از تحولات داخلی و جهانی بوده است زمینه ساز به صحنه آمدن حضور فراجنسیتی زنان شده است.
  کلیدواژگان: زنان، تغییر و تحول، جامعه شناسی هنر، سینما، موسیقی، بازتاب، انقلاب اسلامی
 • عبدالله ولی نژاد، محمدعلی خلیلی اردکانی*، امیر عظیمی دولت آبادی صفحات 253-288

  موضوع این مقاله ناظر بر وضعیت حجاب/بی حجابی در ایران معاصر است؛ که مسیله اصلی آن ارجاع به وضعیت فعلی جامعه ایران دارد. به این معنا که گسترش در دامنه و شمار زنان و دخترانی که با حجاب اسلامی همنوا نیستند با چه منطقی قابل تبیین است؟ در پاسخ به این مسیله رویکردی تاریخی اتخاذ شد؛ و به دلیل مستندات موضوعه نیز نقطه آغاز آن را بر عصر ناصری بنا کردیم. از این جهت که نمونه این مطالعه، منفرد است؛ کار در زمره تحقیقات کیفی-تاریخی و از نوع درون موردی قرار می گیرد. در این راهبرد که واقعیت در پرتو تیوری مورد مطالعه قرار گرفته و به نوعی نظریه آزمایی صورت می گیرد؛ مکانیسم های علی موجود در تیوری در واقعیت مورد مطالعه ردیابی می شوند. نظریه نوربرت الیاس در ارتباط با تغییرات رفتاری افراد نیز راهنمای این پژوهش است.پس از جمع آوری و تحلیل مستندات تاریخی این نتیجه حاصل شد که کلیت بی حجابی رایج در ایران فعلی نمی تواند مشخصا و تنها، نتیجه ای دیالکتیکی و برآمده از سیاست های جمهوری اسلامی بوده باشد. درعین حال ظهور اینترنت و گسترش شبکه ای اجتماعی در دهه های اخیر نیز نمی تواند مبنای پاسخ به مسیله مورد واکاوی این تحقیق باشد. به نظر می رسد بخشی از زنان ایرانی از اواخر دوره ناصرالدین شاه و از حیث پوشش در مسیری به سمت غربی شدن در حرکت بوده ؛ و آنچه امروز شاهدیم، می تواند پیامد تا اینجای فرایند مذکور همچنان در جریان باشد.نتیجتا پژوهش حاضر، ضمن تقویت تیوری الیاس کاربرد آن در تحلیل و تعلیل مسایل مرتبط در بستر جامعه ایران را تایید و پیشنهاد می کند.

  کلیدواژگان: حجاب، بی حجابی، زنان، دولت، جامعه شناسی تاریخی
|
 • Afshin Habibzadeh *, Reza Akbari Nouri, Khodaiar Mortezavi Pages 7-46
  The conceptual duality of good and right is one of the most basic issues of political thought,. The superiority and inferiority of these two concepts to each other has been a matter of dispute between even modern political philosophers such as Kant and Rawls. In this article, an attempt has been made to check and analyze the dominant view of the discourses of the Islamic Republic on these two concepts, and if there is one or both of them in these discourses, their precedence and backwardness are also examined. Therefore, by assuming the importance of these two concepts in looking of the political , in this article, we try to find out: How has this duality been reflected in the dominant political discourses in the Islamic Republic? Is it possible to find traces of this duality in the system of intra-discourse meanings and inter-discourse confrontations in the political field after the Islamic Revolution of Iran? The analysis method of this article is based on discourse theory. In the theoretical framework, while referring to the conceptual discussions about the duality of good and right, we have put more emphasis on John Rawls's theory of justice as fairness, which, while trying to present a combination between the categories of right and good, places logical precedence over right. The findings of the research show that the two dominant discourses of reformism/ principalism and their predecessors in the period of the Islamic Republic basically have benevolent approaches and were aimed at an idealistic goal.
  Keywords: Duality of right, good, Islamic Revolution, speech analysis, medical reform, fundamentalism
 • Seyed Abbas Hoseini Davarani * Pages 47-88
  “current sensitive state” are a proposition that has prevailed in the governance of Iran right from the scratch of the Islamic revolution and become the basis of the virtuousness of decision-making, such that includes all governance dimensions and a sign of it continues to swing.; a situation which is established by anxiety, crisis and peculiarity, and the realm of Iranian biopolitics revolves around it. The framework for scrutinizing this situation is a permanent temporary status that has existed throughout the history of the universe and is latent in the concept of “the state of exception”, a situation swinging in law until it is respected. Agamben’s genealogy has demonstrated it in various forms, that each of them entails a special, structure apart from similarities and manifests themselves in two legal and extra-legal traditions. The essay postulates that the state of exception in Iranian society has been a state of crisis and the question of this essay is whether we can find its position in the legal tradition of the Islamic Republic of Iran. The threshold of indeterminacy and the display of interpretation, discrimination, and plurality of law are the upshot of this essay.
  Keywords: Islamic Republic of Iran, Constitution, state of necessity, State of exception, state of Sensitive
 • Ahmad Khaleghi Damghani, Mohammad Sadegh Pourebrahim Ahvazi * Pages 89-138

  Usually, in the research related to Iran's constitutional revolution, two discourses, traditional and modern, are considered by researchers. Traditional discourse is considered as the supporter of the status quo, while modern discourse is in opposition to the status quo. Thus, other discourses are not examined. The purpose of this article is to distinguish and identify a discourse called the third way among two modern and traditional discourses, which has received less attention. For this purpose, using the Fairclough's critical discourse analysis. Data was collected from primary and secondary sources and Sources have been reviewed by critical analysis method. The article investigates the discourse of the third way among the works of Davoud Feirahi. The discourse of the third way was a discourse that defined itself against the traditional and modern discourse and at the same time negated the West and tradition, and proved modernity and religion. The main question is "How does the third way discourse resist the traditional discourse?" The possible answer to the question is as follows: the third way discourse in the constitutional era, based on its social contexts, and its discourse position, resists against the ideology and power of traditional discourse, presents itself independently of the traditional and modern discourse.

  Keywords: critical discourse, third way discourse, Power, resistance, Constitutional era, Davoud Feirahi
 • Touraj Fattahi, Ali Hosein Hosein Zadeh *, Yousef Amini Pages 139-168
  Purpose

  This research was carried out with the aim of sociologically explaining the impact of political culture on the civil claims of Ahvaz citizens.

  Methodology

  The research method of the article is a quantitative "survey" method, in which 1,320,000 citizens of Ahvaz were selected as the statistical population, and based on Cochran's formula, the number of 385 people was determined by simple random sampling. The tool for collecting information is a researcher-made questionnaire which were confirmed based on face validity and reliability by Gronbach's alpha. To analyze the data, structural equation modeling method was used with the help of PLS and SPSS software.

  Findings and Results

  The results obtained from the data analysis showed: Hypothesis 1: There is a significant relationship between social belonging and civic claims. Hypothesis 2: There is a significant relationship between communication and civic claims. Hypothesis 3: There is a significant relationship between subservient political culture and claimness . For hypothesis 4, the data showed that there is no significant relationship between political trust and claimness, and therefore the research hypothesis was rejected. Hypothesis 5: There is a significant relationship between limited culture and claimness. Hypothesis 6: There is significant relationship between civic culture and claimness. It is suggested that in order to strengthen citizenship rights, civil culture, trust and social relations and belonging and social dependence of citizens, necessary planning should be done so that the spirit of demanding citizens will increase and they can have a healthy critique of different social situations and participate.

  Keywords: Claiming, citizenship rights, civil political culture, political trust, communication
 • Fatemeh Karbalaie Hoseein Fallah, Zahed Ghaffari Hashjin *, Abdol Reza Beginia, Hamza Ali Nourmohammadi Pages 169-206
  This article is carried out with the aim of "pathology of the research activities of political science faculty members of Tehran state universities in the framework of the higher education system". Data collection was done by reviewing the theoretical foundations and regulations related to the promotion bylaws, then with semi-structured interviews and questionnaires. The field data of the research was collected after semi-structured interviews with 43 faculty members of the political science field in the qualitative section with The method of open coding and the use of content analysis and Maxquda software were analyzed. After examining the qualitative data, extracting the initial codes, reviewing, examining and classifying them in several stages, four main categories and nine subcategories were finally obtained. After analyzing and reducing the meaningful units of 64 initial codes to 363, the frequency of themes in the pathology department of the research activities of the faculty members in the field of statistics and finally the pathology pattern was extracted. The findings of the research in the qualitative part about pathology indicate the effective role of the individual factor "scientific ability", research factors "targetedness and central problem = practicality", "specialism and mental creativity" and "quality". and the validity of journals" as well as damages related to scientific communication. Also, research challenges and obstacles were counted as "individual, organizational, economic and political". In the quantitative part, using a researcher-made questionnaire resulting from semi-structured interviews, the content validity of which was confirmed and collected by 8 political science professors
  Keywords: Political Science, Faculty Members, Research Activities, Higher Education, IranState ‎universities‎
 • Mehri Marabi, Tahmasb Alipouriani *, Ruhollah Bahrami Pages 207-252
  The study of the status of women during the four decades after the Islamic Revolution is evidence of serious and significant changes in their status and position in both the individual and collective spheres. From the day after the revolution to the end of the fourth decade of the revolution, women have experienced changes in their situation, which has led to the formation of a model of women in society, which is almost different from the model approved by the government. Among the fields that show the process of these changes and developments well are the two fields of cinema and music, which have been able to reflect the status of women in society during these four decades. Therefore, the present research answers the question that what is the relationship between the presence of women in the social arena and their presence in the two arenas of cinema and music? It proposes the hypothesis that the presence of women in the field of music and especially in cinema is a direct reflection of social developments, so that the study and investigation of the position of women in these fields is a good representation of their presence in the social field during these four decades.The result of the research shows that the presence of women in the field of cinema (more) and music (less) has undergone gradual but profound changes in both quantitative and qualitative dimensions during the rule of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: women, change, transformation, sociology of art, cinema, music, reflection theory, Islamic Revolution
 • Abdollah Valinejad, Mohammad Ali Khalili Ardakani *, Amir Azimi Dolatabadi Pages 253-288

  The subject of this paper is to explain the situation of hejab/Bi-hejab in contemporary Iran; whose main issue refers to the current situation of Iranian society. In the sense that the expansion in the scope and number of women and girls who are not compatible with the Islamic hejab can be explained. In this strategy, reality is studied in the light of theory and a kind of theory testing is done; the causal mechanisms in the theory are traced in the studied reality. we came to the conclusion that the general Bi-Hejabi common in current Iran It cannot be a dialectical result arising from the policies of the Islamic Republic. At the same time, the emergence of the Internet and the expansion of social networks in recent decades in Iran cannot be the basis of the answer to the problem analyzed in this research. It seems that a part of Iranian women have been moving towards westernization in terms of clothing since the era of “Naser al-Din Shah”; And what we are witnessing today can be the result of the said ongoing process so far. In general, this paper shows that Elias' theory of civilization has an acceptable efficiency in analyzing the behavior patterns of Iranians and revealing the hidden logic behind their changes. As a result, this article, while strengthening Elias's theory, confirms and suggests its application in the analysis and analysis of related issues in the context of Iranian society.

  Keywords: hejab, bi-hejabi, women, state, Historical Sociology