فهرست مطالب

سیاست پژوهی ایرانی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1402)

نشریه سیاست پژوهی ایرانی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا حق شناس گرگابی، حسین احمدی*، محمدعلی بصیری صفحات 7-28

  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش اتاق های فکر در تصمیم گیری اوباما در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد با توجه به اینکه در آمریکا اتاق فکر به عنوان یک سازمان غیررسمی بر روی تصمیمات این کشور تاثیر می گذارد، می توان از نظریه تصمیم گیری و به خصوص مدل سازمانی، این تغییر سیاست های اوباما در قبال برنامه هسته ای ایران را تبیین کرد. در دوران ریاست جمهوری اوباما سیاست خارجی وی در قبال برنامه هسته ای ایران شامل دو دوره می شود: دوره اول اجماع سازی در جهت تحریم حداکثری است، دوره دوم همراه با مذاکره و مصالحه با ایران بود. تغییر دولت در ایران باعث تقویت آن شد تا از این طریق بتوانند با مشوق هایی ایران را از دستیابی به غنی سازی بیشتر اورانیوم بازداشته و آن را از برخی دستاوردهای هسته ای منصرف کنند.

  کلیدواژگان: ایران، آمریکا، اوباما، برنامه هسته ای، برجام، اتاق فکر
 • محمد ابراهیمی، علی محسنی*، عباس برجوئی فرد صفحات 29-54
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چالش ها و منازعات بحران سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رویکردهای استنباطی و اسنادی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که چالش ها و منازعات بحران سوریه ابعادی فراتر از نارضایتی های سیاسی و چالش های قومی، هویت و مذهبی داخلی داشته، و ریشه در دخالت منفی و رقابت های قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای کسب نفوذ بیشتر دارد. همچنین پیامدهای آن بر ترتیبات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: تهدیدات امنیت نظامی، تهدیدات امنیت سیاسی، تهدیدات امنیت اجتماعی، و تهدیدات امنیت اقتصادی. همه این موارد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه نموده است.
  کلیدواژگان: سوریه، امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، امنیت سیاسی
 • سعید عموزاده، حسین کریمی فرد*، فریدون اکبرزاده، شهرام فتاحی صفحات 55-80
  هدف پژوهش حاضر بررسی چالش ها و موانع شکل گیری الگوی امنیت مشارکت آمیز در خاورمیانه در بازه زمانی 2001-2020 است؟ پژوهش بر این فرضیه استوار است که الگوی امنیت مشارکت آمیز دارای الزاماتی شامل وجود الگوهای مبتنی بر مذاکره، داشتن حداقل اختلافات در زمینه های مختلف، شفاف سازی و ایجاد اعتماد متقابل، عدم دخالت قدرت های خارجی در امور منطقه و داشتن حکومت های دموکراتیک است که به علت اختلافات و تعارض های زیادی که بین کشورهای منطقه وجود دارد، این الزامات نادیده گرفته می شوند. پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب امنیت منطقه ای مکتب کپنهاگ و با استفاده از روش توصیفی- تبیینی، به بررسی الگوی امنیت مشارکت آمیز و میزان انطباق آن با شرایط و وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که اختلافات در ابعاد مختلف هویتی، مذهبی، ارضی و مرزی و همچنین رقابت بین قدرت های برتر منطقه باعث ایجاد تعارض و تنش دایمی، رقابت تسلیحاتی، عدم شفافیت و معمای امنیت و دخالت قدرت های فرامنطقه ای در امور منطقه خاورمیانه شده و در نتیجه الگوی امنیت مشارکت آمیز با چالش های فراوانی برای محقق شدن مواجه است.
  کلیدواژگان: امنیت دسته جمعی، امنیت مشارکت آمیز، خاورمیانه، مکتب کپنهاگ، عربستان سعودی، ایران
 • فاطمه میرعباسی*، مقصود رنجبر صفحات 81-98
  هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت و علل شکست سیاست های تعدیل اقتصادی در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه استوار است که از آنجا که نظریات توسعه، ارتباط مستقیمی با سازوکارهای اقتصاد سیاسی هر جامعه دارد و شکل بندی های اقتصاد سیاسی هر کشور باید براساس برنامه ریزی اقتصادی و راهبردی آن کشور به مرحله اجرا دربیاید؛ بر این اساس، دخالت دولت و سهم تعیین کننده ای که به عنوان یک کاتالیزورگر در روند توسعه و توسعه نیافتگی دارد، عامل محوری شکست سیاست های تعدیل اقتصادی در سال های 1368 تا 1399 در ایران بوده است. این معضل به تدریج باعث انحراف دولت از اجرای درست برنامه های توسعه و وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور شده است. نه تنها بسترها و زمینه های لازم برای تحقق توسعه از بین رفته، بلکه پیامدهای مخاطره آمیزی چون بحران توسعه اقتصادی و شکنندگی توسعه همه جانبه را در کشور به همراه داشته است.
  کلیدواژگان: دولت، نفت، توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی، ایران
 • زهرا الوندی، مهدی ذاکریان امیری*، سید عبدالعلی قوام، حمید احمدی صفحات 99-126
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کنگره یهودیان اروپا بر روابط ایران و اتحادیه اروپا بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته ها نشان داد که کنگره یهودیان اروپا با نفوذ در پارلمان اروپا توانسته از طریق بهره وری از حداکثر اختلافات ایران و اتحادیه اروپا به منظور پیشبرد اهداف خود و کاهش روابط دوجانبه، تاثیرگذار باشد. کنگره یهودیان اروپا به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای لابی اسراییل در بروکسل، بیشترین تاثیر را بر روابط ایران- اتحادیه اروپا داشته است. این کنگره با استفاده از ابزار استراتژیک تبلیغات منفی و برجسته نشان دادن تهدید ایران توانسته مقاصد سیاسی و استراتژیکی خود را عملی سازد. همچنین کنگره یهودیان اروپا با برجسته سازی تهدید ایران برای اروپا در کاهش روابط سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا از طریق افزایش اعمال تحریم های شدید، اقدامات محدودکننده، پرهیز مقامات عالی اروپایی از سفر به ایران و تداوم لحن انتقادی اروپا در قالب قطعنامه و بیانیه نسبت به سیاست های ایران، تاثیرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: کنگره یهودیان اروپا، جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا، ایران هراسی، اسرائیل، تحریم
 • مرتضی قهرمانی*، سید یاسر ضیایی صفحات 127-148
  هدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بین المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین المللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفا به این دلیل که اختلافات در زمینه های سیاسی رخ داده و یا جنبه های سیاسی دیگری دارد، از رسیدگی و اعمال صلاحیت خود امتناع کند. همچنین دیوان بین المللی دادگستری نباید از رسیدگی به اختلافات مهم سیاسی خودداری کند، حتی اگر هیچ قاعده قابل اثباتی در قوانین بین المللی وجود نداشته باشد.
  کلیدواژگان: رسالت قضایی، دیوان بین المللی دادگستری، عملکرد سیاسی، شورای امنیت، اختلافات بین المللی، حقوق بین الملل، اختلافات حقوقی، سیاست قضایی
|
 • Reza Haghshenas Gorgabi, Hossein Ahmadi *, MohamadAli Basiri Pages 7-28

  The purpose of the present study is to explain the role of thinking rooms in Obama’s decision-making about the Islamic Republic of Iran’s nuclear plan. The research method is descriptive-analytic and the results indicated that since thinking rooms as non-official organizations in the USA affect decision-making in that country, we can explain changes in Obama’s policies about Iran’s nuclear plan with respect to the decision-making theory, especially the organizational model. During the presidency of Obama, his foreign policy in terms of Iran’s nuclear plan consisted of 2 stages: the first stage of consensus-building for Iran’s maximum sanctions; and the second stage of negotiation and peace with Iran. Changing the government in Iran caused them to be able to dissuade Iran from Uranium enrichment and some other nuclear achievements.

  Keywords: Iran, USA, Obama, nuclear plan, JCPA, Thinking Room
 • Muhammad Ebrahimi, Ali Mohseni *, Abbas Barjoee Fard Pages 29-54
  The purpose of the present study is to review challenges and conflicts related to the Syrian crisis on the national security of the Islamic Republic of Iran. The research method was descriptive-analytic and it was conducted using library sources and inferential and documentary approaches. The results convey that challenges and disputes related to the Syrian crisis have aspects more than just political disagreements or ethnic, identity, and religious challenges. They are rooted in the negative interference and competition of regional and super-regional powers to gain more penetration in the Middle East. The consequences of this process on the Islamic Republic of Iran include: threatening military, political, social, and economic security which creates serious challenges for the national security of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Syria, National Security, Islamic Republic of Ira, Iraq, Political Security
 • Saeed Amouzadeh, Hossein Karimi Fard *, Fereidun Akbarzadeh, Shahram Fattahi Pages 55-80
  The purpose of the present study is to review challenges and obstacles of formation of cooperative security models in the Middle East (2001-2020). The research relies on the hypothesis that cooperative security models have requirements such as negotiation-based models, least disagreement in different aspects, transparency and mutual respect, not letting the interference of foreign powers in regional affairs, and having democratic governments but many of them are ignored due to various disputes and conflicts among countries in the region. The present study deals with the cooperative security model and its compatibility with the condition of countries in the Middle east within the regional security framework of Copenhagen school and a descriptive-explanatory method. The results indicate that conflicts in terms of identity, religion, and territory as well as rivalry between great powers have led to ongoing paradox and tension, arms race, lack of transparency, security puzzle, and interference of super-regional powers in the Middle East. Therefore, the cooperative security Model faces numerous challenges which need to be solved.
  Keywords: Public Security, Cooperative Security, Middle East, Copenhagen School, Saudi Arabia, Iran
 • Fatemeh Mirabasi *, Maghsood Ranjbar Pages 81-98
  The purpose of the present study is to review the nature and causes of the failure of economic adjustment policies in Iran from the view of political economics. The research method is descriptive-analytic and it relies on the hypothesis that since development theories are directly related to political economics in every society and its structure should be executed based on economic and strategic planning in the country, the Iranian government’s intervention and its outstanding share as a catalyst in the process of development or underdevelopment have been the main causes of Iran’s failure in its economic adjustment policies during 19089 to 2020. This predicament has gradually led Iran astray in preventing it from the appropriate execution of its development plans which led to the deterioration of economic and social conditions in the country. It not only has removed needed conditions and background for development, but also has had threatening consequences such as economic development crisis and fragile multilateral improvement in the country.
  Keywords: Government, Oil, Economic Development, Political Economics, Iran
 • Zahra Alvandi, Mahdi Zakerianamiri *, Seyedabdolali Ghavam, Hamid Ahmadi Pages 99-126
  The purpose of the present study is to review the impact of the European Jewish Congress (EJC) on the Relationship between Iran and the European Union (EU). The research method is descriptive-analytic and the results showed that the EJC by its penetration into the European parliament have been influential through abusing disputes between Iran and the EU to achieve its goals and deteriorate bilateral ties between two countries. The EJC as one of the most important institutions of the Israel lobby in Brussel has had the most influence on Iran-EU relations. This congress could fulfill its political and strategic objectives by the strategy of negative propaganda and highlighting Iran’s threat. Moreover, the EJC has been influential on decreasing bilateral ties between Iran and the EU by increasing heavy sanctions, restrictive measures, high-ranking European officials’ avoidance of travelling to Iran, and the critical tone of Europe in its resolution and statement against Iran’s policies.
  Keywords: European Jewish Congress (EJC), Islamic Republic of Iran, European Union (EU), Iranophobia, Israel, Sanction
 • Morteza Ghahremani *, Seyed Yaser Ziaee Pages 127-148
  The purpose of the present study is to review the judiciary mission of the International Court of Justice against the political performance of the Security Council in international disputes. The research method is descriptive-analytic and the results showed that the court should never avoid pursuit of solving important political disputes just because they are in terms of political issues and aspects, even though there were no provable principles in international laws.
  Keywords: Judiciary Mission, International court of justice, Political Performance, Security Council, international disputes, international rights, Legal Disputes Judiciary Politics