فهرست مطالب

نشریه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات
سال یکم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام فریدچهر*، ثریا فتح اللهی، نادر غریب نواز، وحیدرضا میرابی صفحات 1-15

  ازآنجایی که شناخت رفتارهای نوستالژیک مصرف کننده می تواند موجب شناسایی ودرک صحیح رفتارمصرف کننده و برآورده کردن نیازها و خواسته های آنان به بهترین شیوه ممکن شود لذا دراین پژوهش ابتدا تاثیر رفتارهای نوستالژیک شامل تمایلات نوستالژیک، احساسات نوستالژیک و شدت نوستالژیک برروی میراث برند و نگرش برند بررسی می شود و سپس تاثیر متغیرهای اصالت محصول و تمایل به محصول نوستالژیک برروی رفتارهای نوستالژیک بررسی سنجیده می شود.در مرحله بعد تاثیر رفتارهای نوستالژیک، میراث برند و نگرش برند بر روی نیت خرید بررسی می شود و در نهایت تاثیر نیت خرید بر روی رفتارخرید واقعی سنجیده می شود.روش شناسی این تحقیق در دو مرحله انجام شده است :در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل انجام شده و در مرحله دوم با استفاده از معادلات ساختاری ،مدل یابی شد. یافته ها و نتایج حاصل از این پژوهش بیانگراین است که رفتارهای نوستالژیک برروی میراث برند و نگرش برند و اصالت محصول و تمایل به محصول نوستالژیک برروی رفتارهای نوستالژیک تاثیر معناداری دارد. همچنین رفتارهای نوستالژیک و نگرش برند بر روی نیت خرید تاثیرمعناداری دارند ولی میراث برند بر روی نیت خرید تاثیری ندارد و درنهایت نیت خرید بر خرید واقعی تاثیر معناداری دارد

  کلیدواژگان: اصالت محصول، تمایل به محصول نوستالژیک، رفتار نوستالژیک مصرف کننده، میراث برند، نگرش برند
 • فیروزه حاجی علی اکبری* صفحات 16-39

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مولفه های کیفیت خدمات و ارزش درک شده مشتری از طریق اعتماد ایجاد شده به ارایه دهندگان خدمات در منازل (تحویل شخصی) بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی پیک های اسنپ) می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی - تحلیلی از نوع علی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری شامل افرادی بود که به نحوی از طریق نزم افزار اسنپ نسبت به خرید اینترنتی اقدام نموده اند. نمونه آماری به تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد و بومی سازی شده اوزیر و همکاران (2021) می باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و تحلیل عاملی (0.785 =KMO) و پایایی آن ها با گزارش ضریب آلفای کرونباخ کل (0.876) مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد که در تحلیل توصیفی از نرم افزار SPSS نسخه 19 و در تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش، از روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل 8 استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر نشان می دهد که طبق فرضیه های پژوهش، کیفیت خدمات و ارزش درک شده مشتری به طور مستقیم و به طور غیرمستقیم با میانجی گری اعتماد مشتری بر رضایت مشتری تاثیر معناداری می گذارد. همچنین ابعاد کیفیت خدمات (شامل قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان دادن، همدلی، ملموس بودن) بر رضایت مشتری تاثیر معناداری داشت. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ارزش درک شدۀ مشتری، اعتماد مشتری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات
 • مصطفی منشی*، فرزاد آسایش صفحات 64-76

  هدف این پژوهش مطالعه تاثیر ارزش ویژه برند بر رقابت پذیری برند با نقش میانجی چرخه عمر مشتری است. برای نیل به این هدف، پس از مطالعه و بررسی یافته های پژوهش های پیشین در قالب مبانی تیوریک تحقیق، چارچوب مورد نظر ارایه شده است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب شده است. به منظور بررسی میدانی در تحقیق حاضر، از جامعه آماری شامل تمامی مشتریان بانک تجارت اسلامشهر که تعداد آنها نامحدود است استفاده شده است. برای نمونه نیز با توجه به تعداد جامعه از جدول مورگان تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل ابعاد چارچوب مفهومی از روش تحلیل عاملی تاییدی و همچنین به منظور بررسی میزان روابط میان ابعاد چارچوب تحقیق از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد آگاهی از برند بر رقابت پذیری برند تاثیر ندارد، تداعی برند بر رقابت پذیری برند تاثیر دارد، کیفیت ادراک شده برند بر رقابت پذیری برند تاثیر ندارد، تمایل به قبول گسترده برند بر رقابت پذیری برند تاثیر ندارد، آگاهی از برند بر چرخه عمر مشتری تاثیر دارد، تداعی برند بر چرخه عمر مشتری تاثیر دارد، کیفیت ادراک شده برند بر چرخه عمر مشتری تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: ارزش ویژۀ برند، چرخۀ عمر مشتری، رقابت پذیری برند
 • رباب عزیزخانی، فرشته سپهر*، زهره میرحسینی، سعید غفاری صفحات 77-88
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع مقطعی است، ماهیت پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت کمی انجام شده است، با توجه به مبانی نظری برای سنجش عدالت اجتماعی مولفه های اخذ شده و برای هر کدام از معیارها نیز زیرمعیارهایی در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای تدوین شد. برای سنجش عدالت اجتماعی از دیدگاه کتابداران، نیز پرسشنامه ای با سه بعد: بعد ظاهری، محتوایی و ادبی طراحی شد. گویه های این متغیر نیز براساس طیف لیکرت 5 درجه ای طراحی شد. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی و صوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ برابر با 83 % اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 انجام شده است که جهت آزمون فرضیه ها نیز از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مجموع کتابخانه‏های عمومی سراسر کشور است که به پنج بخش شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقمسیم‏بندی شده‏اند که بر مبنای جمعیت در شمال 1334 نفر، جنوب 1276 نفر، شرق 1565 نفر، غرب 1095 و مرکز 1981 نفر وجود دارند که مجموع آنها 7251 نفر است، و از آنجایی که با یک جامعه آماری بزرگ مواجه هستیم، تعداد 479 نفر با استفاده از جدول مورگان به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شدند. در این تحقیق پرسشنامه نهایی در اختیار 30 نفر از کتابداران قرار داده شد که به شرح جدول به‏دست آمده و نشان‏دهنده پایایی مناسب ابزار می باشد.
  کلیدواژگان: نقش آفرینی، کتابخانه های عمومی، توسعه عدالت اجتماعی
 • اسماعیل اکبری شبخوسلاتی، الهام فریدچهر*، مجید احمدی صفحات 89-103

  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تاثیر مشکلات اقتصادی و جهانبینی بر ستیزه جویی و قصد خرید مصرف کننده در شرکت پارس خزر در شهر تهران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان شرکت پارس خزر می باشند که بر اساس فرمول کوکران برای جامعه آماری نامعین تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و 384 پرسشنامه به روش تصادفی ساده توزیع گردیده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 803/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده است. سپس داده ها با روش مدلیابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که مشکلات اقتصادی و جهان بینی بر ستیزه جویی، ستیزه جویی بر ارزیابی کیفیت و قصد خرید مصرف کننده، و ارزیابی کیفیت بر قصد خرید مصرف کننده تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: جهان بینی، ستیزه جویی، قصد خرید مصرف کننده، مشکلات اقتصادی، شرکت پارس خزر
 • نادر نقی زاده خوئی*، نگار معتمدی، حمیدرضا وزیری گهر صفحات 95-116

  مسیله مورد مطالعه بررسی نقش رسانه های اجتماعی در رضایت مشتری با نقش تعدیلگری تبلیغات پیشبردی در صنعت پوشاک مردانه تولید داخل است. اهداف اصلی، بررسی رابطه رسانه های اجتماعی بر رضایت مشتری و بررسی نقش تعدیلگری تبلیغات پیشبردی در رابطه ی بین رسانه های اجتماعی بر رضایت مشتری و اهداف فرعی نیز بررسی رابطه شهرت، کیفیت و رضایت از برند رسانه اجتماعی بر رضایت مشتریان است. جامعه ی آماری مشتریان فروشگاه های برند پوشاک کت و شلوار مردانه ایرانی در سطح شهر تهران و نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر، و بروش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای، جستجو از طریق منابع اینترنتی و نیز مطالعه میدانی بوسیله پرسشنامه بود. آمار توصیفی از نرم افزار اس پی اس اس و نیز آمار استنباطی از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها نشان میدهند که رسانه های اجتماعی با رضایت مشتریان فروشگاه های پوشاک مردانه ایرانی در سطح شهر تهران رابطه ی معناداری دارد و تبلیغات پیشبردی فروش نقش تعدیلگری را در این میان ایفا میکند. همچنین شهرت، کیفیت و رضایت از برند رسانه اجتماعی بر رضایت مشتریان تاثیر دارد. نتایج برگرفته از این پژوهش حاکی است که تبلیغات پیشبردی فروش و نیز رسانه های اجتماعی بر شکل گیری نگرش مثبت مشتریان نسبت به محصولات صنعت کت و شلوارهای تولید داخلی موثر بوده است.

  کلیدواژگان: تبلیغات پیشبردی، رسانه های اجتماعی، رضایت مشتری
|
 • Elham Faridchehr *, Soraya Fathollahi, Nader Qaribnavaz, Vahid Reza Mirabi Pages 1-15

  Since the consumers' nostalgic behaviors can bring about a real understanding and recognition of consumer's behavior and meeting consumer demands the best possible way, the effect of nostalgic behaviors on consumer behavior has critical role in actual purchase. In the present study, we first examine the effect of nostalgic behaviors include: nostalgic tendencies, nostalgic feelings, intensity nostalgic on brand heritage, brand attitude. Then the effect of product authenticity, preference for nostalgic products on nostalgic behaviors investigate. Later on the effect of nostalgic behaviors, brand heritage, brand attitude on purchase intentions (PI) investigate and finally, the effect of PI on actual purchases measure. The methodology of has two stages: stage one examine using Exploratory Factor Analysis (EFA) and the second stage using structural equations (SE). The findings and results of this research indicate that nostalgic behaviors are significantly relate brand heritage, brand attitude. Nostalgia behaviors, brand attitude affect purchase intention, but brand heritage is not significantly relate purchase intentions. Finally purchase intentions are significantly relate purchase behavior.

 • Mostafa Maneshi *, Farzad Asayesh Pages 64-76

  The purpose of this study is to study the effect of brand equity on brand competitiveness with the mediating role of customer life cycle. To achieve this goal, after studying the findings of previous research in the form of theoretical foundations of research, the framework is presented. The method of the present research is applied in terms of purpose and in terms of data collection is considered as a descriptive-survey research. In order to conduct a field study in the present study, the statistical population including all customers of Tejarat Bank Islamshahr whose number is unlimited has been used. For example, according to the population of the Morgan table, 385 people have been selected as a sample. In addition to library studies, the data collection tool is a questionnaire whose validity has been confirmed using confirmatory factor analysis and its reliability has been confirmed by Cronbach's alpha method. To analyze the dimensions of the conceptual framework, the method of confirmatory factor analysis and also to investigate the relationship between the dimensions of the research framework, the structural equation modeling (SEM) approach using LISREL software has been used. Research findings show brand awareness on brand competitiveness No effect, brand association does not affect brand competitiveness, perceived brand quality does not affect brand competitiveness, tendency to widely accept the brand does not affect brand competitiveness, brand awareness affects customer life cycle, brand association affects life cycle The customer is affected, the perceived quality of the brand affects the customer life cycle.

 • Robab Azizkhani, Fereshteh Sepehr *, Zohreh Mir Hoseini, Saeid Ghafari Pages 77-88
  The current research is cross-sectional in terms of its practical purpose, the nature of the current research is a descriptive correlation type that has been carried out quantitatively, according to the theoretical foundations for measuring social justice, the obtained components and sub-criteria for each of the criteria. A 5-point Likert scale was developed. In order to measure social justice from librarians' point of view, a questionnaire was designed with three dimensions: appearance, content and literary dimensions. The items of this variable were also designed based on a 5-point Likert scale. The validity of the questionnaire was measured through content and form validity and its reliability was also measured with Cronbach's alpha of 83%. The analysis of research findings has been done using SPSS version 23 statistical software, and Pearson's correlation coefficient and multiple regression and path analysis tests were also used to test the hypotheses. The statistical population of the research is the total number of public libraries across the country, which are divided into five parts: north, south, west, east and center, based on the population in the north 1334 people, south 1276 people, east 1565 people, west 1095 and There are 1,981 centers with a total of 7,251 people, and since we are dealing with a large statistical population, 479 people were selected as cluster sampling using Morgan's table. In this research, the final questionnaire was provided to 30 librarians, which was obtained as described in the table and shows the appropriate reliability of the tool.
  Keywords: Role-playing, public libraries, development of social justice
 • Esmaeil Akbari Shabkhoslati, Elham Faridchehr *, Majid Ahmadi Pages 89-103

  The purpose of this study was to investigate the effect of economic hardship and cosmopolitanism on animosity and consumer purchase intention at Pars Khazar Company in Tehran. The purpose of this study is applied and based on data collection method, descriptive correlational type. The statistical population of the research is all the customers of Pars Khazar Company, based on Cochran's formula, 384 people were selected as a sample and 384 questionnaires were distributed by simple random method. Th e reliability of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha coefficient, which was 0.803. The validity of the research instrument was also evaluated by confirmatory factor analysis technique. Then the data were analyzed by structural equation modeling using Smart-PLS software. The results of the research hypotheses show that economic hardship and cosmopolitanism on animosity, animosity o n quality judgements an d consumer purchase intention, and quality judgements affects the consumer purchase intention.

  Keywords: cosmopolitanism, Animosity, Consumer purchase intention, Economic Hardship, Pars Khazar Company
 • Nader Naghizadehkhouei *, Negar Motamedi, Hamidreza Vazirigohar Pages 95-116

  The case under study is to investigate the role of social media in customer satisfaction with the moderating role of promotional advertising in the domestic men’s suit brand clothing stores. The main objectives are to investigate the relationship of social media on customer satisfaction and to investigate the moderating role of promotional advertising in the relationship between social media on customer satisfaction and the secondary objectives are to investigate the relationship between reputation, quality and brand satisfaction of social media on customer satisfaction. The statistical community of customers of Iranian men's suit brand clothing stores in Tehran and the sample based on Cochran's formula was 385 people and simple random sampling was done. Data was collected by library method, search through internet sources and field study by questionnaire. Descriptive statistics from SPSS software and inferential statistics from Smart PLS software were used. The findings show that social media has a significant relationship with the satisfaction of customers of Iranian men's clothing stores in Tehran, and sales promotions play a moderating role in this. Also, the reputation, quality and satisfaction of the social media brand, have an effect on customer satisfaction. The results obtained from this research indicate that sales promotions and social media have been effective in forming a positive attitude of customers towards the products of the domestically produced suits industry.