فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات - سال دوم شماره 2 (تابستان 1402)

نشریه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات
سال دوم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منیژه حقیقی نسب*، زهره دمیرچی، مائده قاسمی صفحات 1-17
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازاریابی محتوای دیجیتالی بر رفتار خرید و ارتباطات توصیه ای کلامی الکترونیکی کاربران در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام) پرداخته است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش حاضر4800 نفر از مشتریان برند جی پلاس در شبکه اجتماعی است، که در این میان 384 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه آنلاین است که توسط اساتید طراحی شده است و روایی آن از طریق روایی محتوا و روایی سازه (همگرایی و واگرایی) مورد سنجش قرار گرفته و بیشتر از 7/0 بدست آمده است. همچنین جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و با نرم افزار آماری SPSS و SMART-PLS انجام پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان داده است: محتوای اطلاعاتی، محتوای سرگرمی، تعامل اجتماعی و خود بیانی بر عوامل اجتماعی هنجاری و اطلاعاتی تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین عوامل اجتماعی اطلاعاتی و هنجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارتباطات توصیه ای کلامی الکترونیکی و رفتارخرید دارند.
  کلیدواژگان: محتوای اطلاعاتی، تعامل اجتماعی، خودبیانی، عوامل اجتماعی اطلاعاتی، شبکه های اجتماعی
 • سیده روناک خوش روش آستانه، محمود احمدی شریف* صفحات 18-35

  رسانه های اجتماعی امروزه بخش جدایی ناپذیری از تجارت هستند و به صورت روز افزون بر اهمیت آنها افزوده می شود و شرکت ها به راحتی قادر به فعالیت در خارج از این رسانه ها نیستند، کسب دانش از این رسانه ها سازمان ها را قادر می سازد تا تعاملات بهتری با مشتریان داشته باشند، سازمان ها برای بقا نیاز به نوآوری دارند و از آن به عنوان مزیت رقابتی بهره می برند. قابلیت استراتژیک رسانه های اجتماعی به عنوان یک متغیر تعدیل گر بین کسب دانش و نوآوری برند عمل می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی و کسب دانش از آن و نقش تعدیل کننده قابلیت استراتژیک رسانه های اجتماعی برنوآوری برند می باشد. جامعه آماری شامل 333 نمونه است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده اند و برای ارزیابی پرسشنامه ها از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است و پایایی پرسشنامه برای هر یک از مولفه ها از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت و به منظور روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان، برای بررسی فرضیه ها از آزمون اسپیرمن و برای تحلیل استنباطی داده ها از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارSPSS و Lisrel انجام شده است، در بررسی فرضیه اول مشخص گردید که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معنا داری بر نوآوری برند دارند. در بررسی فرضیه دوم مشخص گردید که کسب دانش از رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معنا داری بر نوآوری برند دارد، در فرضیه سوم مشخص شد قابلیت استراتژیک رسانه های اجتماعی به طور مثبت رابطه بین کسب دانش از رسانه های اجتماعی و نوآوری برند را تعدیل می کند. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش رسانه های اجتماعی و کسب دانش از این رسانه ها با نقش تعدیل گر قابلیت استراتژیک سازمان ها را قادر می سازد تا نوآوری برند خود را بهبود دهند.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، کسب دانش، قابلیت استراتژیک رسانه های اجتماعی، نوآوری برند
 • علیرضا وحیدی فر، الهام فریدچهر*، مجید احمدی صفحات 36-55
  تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف پس از رشد جمعیت و شهرنشینی، همچنین تغییرات ایجاد شده در شرایط آب وهوایی و منابع کره زمین، لزوم بازنگری در برنامه های تولید و مصرف را نمایان ساخته است؛ در این میان، تولید و مصرف محصولات سبز به جای محصولات معمولی، یکی از راه های حفظ منابع و محیط زیست برای نسل آینده به شمار می رود. هدف از انجام پژوهش، ارزیابی تاثیر تعهد اخلاقی، کنترل های دریافت شده و تعلق به مالکیت مادی بر رفتار مصرف پایدار در شرکت چرم درسا در شهر تهران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان شرکت چرم درسا میباشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و 400 پرسشنامه توزیع و تعداد 391 پرسشنامه جمع آوری گردیده است. نمونه گیری این پژوهش به صورت غیراحتمالی و از نوع در دسترس می باشد. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 787/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده است. سپس داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که تعلق به مالکیت مادی، کنترل های دریافت شده مصرف پایدار و تعهد اخلاقی مصرف پایدار بر رفتار مصرف پایدار نقش ایفا می کند. همچنین نقش نیاز به استقلال، نیاز به صمیمیت و نیاز به کنترل بر تعلق به مالکیت مادی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: تعلق به مالکیت مادی، تعهد اخلاقی مصرف پایدار، رفتار مصرف پایدار، کنترل های دریافت شده مصرف پایدار، چرم درسا
 • مهران معصومی کیان*، ارزو یگانه صفحات 56-72
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و خلق ارزش برای سهامداران میباشد. از جهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی میباشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر میکند. این نوع از تحقیق شامل جمعآوری اطالعات بهمنظور آزمونفرضیه یا پاسخ به سواالت مربوط به وضعیت فعلی موضوع موردمطالعه میباشد. برای این مهم جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 8811 -8831(1 سال(است که شرایط الزم را داشته باشد. بنا به محدودیتهای تعریفشده در تحقیق شرکتهای حایز شرایط 821 شرکت و 361 سال- مشاهده جمعآوری گردید. پس از جمعآوری اطالعات داده ها و ارقام با برنامه ایویوز تحلیل شد؛ نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر خلق ارزش سهامداران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین استقلالکمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و خلق ارزش سهامداران اثر تقویت کننده دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، خلق ارزش سهامدار، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی
 • زکیه خسروانی مهر* صفحات 73-87
  ریسک پذیری شرکت ها به دلیل بحران مالی جهانی در چند سال گذشته توجه عمومی،قانونگذاران و دانشگاهیان را به خود جلب کرده است. سطح ریسک پذیری شرکت نشان می دهد که آیا مدیران یک پروژه پرخطر را انتخاب می کنند یا خیر. سطح بالاتر ریسک پذیری به این معنی است که مدیران سرمایه گذاری های مخاطره آمیز اما افزایش دهنده ارزش را ترجیح می دهند که باعث پیشرفت فناوری تولید می شود. انگیزه هایی برای افزایش ریسک پذیری شرکتی با انجام سرمایه گذاری های مخاطره آمیز دارند، بنابراین، این مقاله باهدف بررسی این موضوع از منظر حاکمیت هییت مدیره بر ویژگی های هییت مدیره با ریسک عملیاتی و ریسک پذیری شرکت مورد بحث قرار می گیرد.روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار به کاررفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها، ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با نمونه گیری حذف سامانمند، تعداد 136 شرکت در بازه زمانی سال های 1395 الی 1401 انتخاب و بررسی شدند.یافته های پژوهش نشان دهنده این است که بین اندازه هییت مدیره و ریسک پذیری شرکت رابطه وجود ندارد. همچنین بین ریسک پذیری شرکت و استقلال هییت مدیره رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین دوگانگی مدیرعامل و ریسک پذیری شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین استقلال هییت مدیره و ریسک عملیاتی شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین بین اندازه هییت مدیره و ریسک عملیاتی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین دوگانگی مدیرعامل و ریسک عملیاتی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ریسک عملیاتی، ریسک پذیری، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره
 • محمدرضا عباسی استمال*، پریا عظیمی صفحات 88-100

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیریتی بر ریسک ورشکستگی با تاکید بر مالکان نهادی منفعل می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 145 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1395 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در Excel محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی مدیریتی و مالکان نهادی منفعل بر ریسک ورشکستگی تاثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین، مالکان نهادی منفعل بر ارتباط بین سرمایه اجتماعی مدیریتی و ریسک ورشکستگی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. به عبارت دیگر، تعامل سرمایه اجتماعی مدیریتی و مالکان نهادی منفعل و افزایش آنها منجر به افزایش ریسک ورشکستگی شرکت ها می گردد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، ریسک ورشکستگی، مالکان نهادی
|
 • Manijeh Haghighinasab *, Zohreh Damirchi, Maedeh Ghasemi Pages 1-17
  The current research has investigated the effect of digital content marketing on the purchase behavior and electronic verbal recommendation communication of users in social networks (Instagram), which is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population studied in the current research is 4800 customers of the G Plus brand in the social network, among which 384 people were selected as a sample using the Morgan table and available sampling method. The data collection tool in the present study is an online questionnaire designed by professors, and its validity was measured through content validity and construct validity (convergence and divergence) and it was obtained more than 0.7. Cronbach's alpha and composite reliability have also been used to measure reliability. Analysis of the research data has been done using structural equation method and SPSS and SMART-PLS statistical software. Research findings have shown: information content, entertainment content, social interaction and self-expression have a positive and significant effect on normative and informational social factors. Also, informational and normative social factors have a positive and significant effect on electronic verbal recommendation communication and purchasing behavior.
  Keywords: Information content, social interaction, Self-expression, Social Information Factors, social networks
 • Seyedeh Ronak Khoshravesh Astaneh, Mahmud Ahmadi Sharif * Pages 18-35

  Today, social media are an integral part of business and their importance is increasing day by day, and companies are not easily able to operate outside of these media, gaining knowledge from these media enables organizations to have better interactions with customers. Organizations need innovation to survive and use it as a competitive advantage. Social media strategic capability acts as a moderating variable between knowledge acquisition and brand innovation. The purpose of this research is to investigate the impact of social media and gain knowledge from it and the moderating role of strategic capability of social media in brand innovation. The statistical population includes 333 samples. The data of this research has been collected through a questionnaire and a 5-point Likert scale has been used to evaluate the questionnaires, and the reliability of the questionnaire for each of the components has been confirmed through Cronbach's alpha, and in order to validate the questionnaire from the experts' opinions, to check the hypotheses from the test Spearman and multiple regression was used for the inferential analysis of the data. Data analysis has been done by SPSS and Lisrel software, in the examination of the first hypothesis, it was found that social media has a positive and meaningful effect on brand innovation. In the examination of the second hypothesis, it was found that acquiring knowledge from social media has a positive and meaningful effect on brand innovation. In the third hypothesis, it was found that the strategic capability of social media positively moderates the relationship between acquiring knowledge from social media and brand innovation. According to the results obtained from this research, social media and the acquisition of knowledge from these media with the role of moderating strategic capability enable organizations to improve their brand innovation.

  Keywords: social media, Knowledge acquisition, strategic capability of social media, brand innovation
 • Alireza Vahidifar, Elham Faridchehr *, Majid Ahmadi Pages 36-55
  The change in lifestyle and consumption patterns after population growth and urbanization, as well as the changes in climate conditions and the resources of the planet, have revealed the need to review the production and consumption plans; Meanwhile, the production and consumption of green products instead of conventional products is one of the ways to preserve resources and the environment for the future generation. The purpose of the research is to evaluate the impact of moral obligation, received controls and belonging to material ownership on sustainable consumption behavior in Dorsa Leather Company in Tehran. The research method is applied in terms of purpose, and based on the method of data collection, it is descriptive of the correlation type. The statistical population of the research is all customers of Dorsa Leather Company. Using Cochran's formula, 384 people were selected as a sample and 400 questionnaires were distributed and 391 questionnaires were collected. The sampling of this research is non-probability and available. The reliability of the questionnaire was measured by calculating Cronbach's alpha coefficient, which was 0.787. The validity of the research tool has also been checked by performing the confirmatory factor analysis technique. Then the data were analyzed by structural equation modeling method and using Smart PLS software. The results of research hypotheses indicate that belonging to material ownership, received controls of sustainable consumption and Moral Obligation of sustainable consumption play a role on sustainable consumption behavior. Also, the role of the need for independence, the need for intimacy, and the need for control over belonging to material ownership has been shown.
  Keywords: Belonging to Material Ownership, Moral Obligation of Sustainable Consumption, Sustainable Consumption Behavior, Received Controls of Sustainable Consumption, Dorsa Leather
 • Mehran Masoomikian *, Arezoo Yegane Pages 56-72
  The purpose of the present study is to investigate the effect of the audit committee on the relationship between the quality of financial reporting and value creationIt is the shareholders. In terms of the inference method, this research is descriptive-analytical. Descriptive research whatIt describes and interprets without interfering. This type of research involves collecting information for the purpose of testingThe hypothesis or answer to the questions is related to the current situation of the subject under study. For this important research statistical community,The companies admitted to Tehran Stock Exchange during the years 2011-2011 (1 year) that meet the necessary conditionshave According to the limits defined in the research of eligible companies, 821 companies and 361 years - observationwas collected After collecting the information, the data and figures were analyzed with the Eviuse program; The result of the first hypothesis testThe research showed that the quality of financial reporting has a positive and significant effect on the creation of shareholder value. Also, the independence of the audit committee and the expertise of the members of the audit committee on the relationship between the quality of financial reporting and the creation of shareholder valueIt has a strengthening effect.
  Keywords: The quality of financial reporting, the creation of shareholder value, the independence of the audit committee, the expertise of the members of the audit committee
 • Zakiyeh Khosravanimehr * Pages 73-87
  Due to the global financial crisis, companies' risk-taking has attracted the attention of the public, legislators, and academics in the past few years. The company's risk-taking level indicates whether managers choose a risky project or not. A higher level of risk-taking means that managers prefer risky but value-enhancing investments that advance production technology. They have incentives to increase corporate risk-taking by making risky investments.Therefore, this article aims to investigate this issue from the perspective of board of directors' governance, the characteristics of the board of directors are discussed with operational risk and risk-taking of the company. The method of data collection, the method of mining documents and referring to databases, and the method of data analysis is inferential, and the software used to prepare data and estimate patterns is Eviuz. In order to test the research hypotheses, the combined data model was used. The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, 136 companies were selected and examined by systematic elimination sampling in the period from 1395 to 1401. The findings of the research show that there is no relationship between the size of the board of directors and the risk-taking of the company. Also, there is a direct and significant relationship between the company's risk-taking and the independence of the board of directors, and there is an inverse and significant relationship between the CEO's duality and the company's risk-taking. There is an inverse and significant relationship between the independence of the board of directors and the operational risk of the company. Also, there is no significant relationship between the size of the board of directors and the operational risk of the company. There is no significant relationship between the CEO's ambivalence and the operational risk of the company.
  Keywords: Operational Risk, Risk Tolerance, Board Independence, CEO Duality, Board Size
 • Mohammadreza Abbasi Astamal *, Parya Azimi Pages 88-100

  The present study examines the impact of managerial social capital on bankruptcy risk with an emphasis on passive institutional owners. This research is practical in terms of purpose, and from the point of view of correlation methodology, it is causal type (post-event). The statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and using the systematic elimination sampling method, 145 companies were selected as the research sample in the 6-year period between 2016 and 2021. The method used to collect information is a library, and the relevant data for measuring the variables were collected from the Kodal website and the financial statements of the companies, and the initial calculations were made in Excel, and then, to test the hypotheses of the research, Eviuse software and logistic regression were used. The results of the research show that managerial social capital and passive institutional owners have a direct and significant effect on bankruptcy risk. Also, passive institutional owners have a direct and significant effect on the relationship between managerial social capital and bankruptcy risk. In other words, the interaction of managerial social capital and passive institutional owners and their increase leads to an increase in the risk of bankruptcy of companies.

  Keywords: Social capital, bankruptcy risk, Institutional owners