فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 91، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اصغر فلاح، مهدی نادی، مجتبی ایمانی، سیده کوثر حمیدی* صفحات 1-13
  یکی از مهم ترین چالش های پژوهش های اقلیمی در ایران، عدم دسترسی به داده های اقلیمی بلندمدت است. اقلیم شناسی درختی با بررسی اثرات اقلیمی بر حلقه های رویشی سالانه درختان، امکان بازسازی دما و بارندگی دوره های گذشته را فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش، بازسازی داده های بارش با استفاده از پهنای دایره های سالانه درختان ارس (Juniperus polycarpos K.Koch.) در منطقه قرخود واقع در شمال غربی استان خراسان شمالی بود. پس از تهیه نمونه ها با مته سال سنج از درختان ارس و آماده سازی اولیه، پهنای دایره های سالانه توسط دستگاه LINTAB اندازه گیری شد و همخوانی زمانی آن ها با نرم افزار TSAPWIN بررسی شد. گاه شماری نهایی با استفاده از نرم افزار ARSTAN و برمبنای بازسازی وضعیت اقلیمی طی سال های 1850 تا 2020 انجام گرفت. نتایج نشان داد که پهنای دایره های سالانه ارس، تحت تاثیر نوسان های دما نبوده اند، اما مجموع بارش ماه های ژانویه (دی) تا مه (اردیبهشت)، بیشینه ضریب همبستگی مثبت و معنی دار را با رویش این درختان نشان داد. بین ماه های سال، بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار با پهنای دایره های سالانه ارس متعلق به فوریه (بهمن)، مارس (اسفند)، آوریل (فروردین) و مه (اردیبهشت) بود. طی دوره مورد مطالعه، هشت سال جزء سال های نمادین مثبت و نه سال به عنوان سال های نمادین منفی بازسازی شدند. بیشینه و کمینه بارش به ترتیب به سال های 1864 و 1917 تعلق داشت. به طورکلی، رویش درختان ارس در منطقه مورد مطالعه اغلب تحت تاثیر مشخصه بارندگی بوده است. به این صورت که با افزایش بارندگی، شرایط مناسب برای فعالیت کامبیوم ها فراهم می شود.
  کلیدواژگان: اقلیم شناسی درختی، پهنای دایره سالانه، تطابق زمانی، حلقه رویشی، متغیر اقلیمی
 • مریم تیموری*، طاهره علی زاده، یعقوب ایران منش، محمدحسین صادق زاده حلاج، مهدی پورهاشمی صفحات 14-26

  تخریب جنگل ها سبب تخریب خاک به عنوان اساس حیات بوم سازگان های زمینی می شود، بنابراین پایش و ارزیابی روند تغییرات در طی زمان می تواند با ارایه اطلاعات علمی مانع از تخریب خاک و آسیب این بوم سازگان ها شود. در این پژوهش، ویژگی های شیمیایی و زیستی خاک در دو رویشگاه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) به نام های چری و مورز در استان چهارمحال و بختیاری بررسی شد. پس از جمع آوری نمونه های خاک از عمق صفر تا 10 سانتی متری در سال های 1398 و 1400، ویژگی های شیمیایی و زیستی آن ها اندازه گیری شدند. نتایج مربوط به رویشگاه چری حاکی از افزایش معنی دار مقدار چهار متغیر کربن آلی، ماده آلی، تنفس برانگیخته و پتانسیل نیتریفیکاسیون در سال دوم پایش نسبت به سال اول بود. افزایش این متغیرها را می توان به دلیل تنوع گونه ای زیادتر، درصد تاج پوشش بیشتر و حفاظت نسبی رویشگاه چری دانست. در رویشگاه مورز فقط هدایت الکتریکی و وزن خشک خاک، تغییر معنی داری را در سال دوم نسبت به سال اول نشان دادند که می تواند ناشی از کاهش بارندگی و چرای دام باشد. به نظر می رسد که روند تغییرات مثبت در رویشگاه چری سبب بهبود کیفیت برخی از ویژگی های خاک شده است. به طورکلی، مدیریت مبتنی بر حفاظت از رویشگاه های زاگرس با تاثیر مثبت خود بر ویژگی های زیستی و شیمیایی خاک می تواند نقش قابل توجهی در سلامت درختان بلوط که با معضل زوال بلوط درگیر هستند، داشته باشد.

  کلیدواژگان: پایش، پتانسیل نیتریفیکاسیون، تنفس پایه، حفاظت، کربن آلی
 • شهلا مولایی، رقیه ذوالفقاری*، زهرا علیزاده، پیام فیاض صفحات 27-40
  به دلیل افزایش شدت خشکی تابستان در جنگل های زاگرس ضروری است که مبداهای (پرونانس های) مناسب بذرهای بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) برای جنگل کاری شناسایی شوند. در پژوهش پیش رو، پاسخ های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی نهال های بلوط ایرانی حاصل از هشت پرونانس بذر از ارتفاع ها و عرض های جغرافیایی مختلف زاگرس جنوبی تحت تنش خشکی (با توقف آبیاری به مدت یک ماه) بررسی شدند. داده ها به صورت آزمایش فاکتوریل (دو سطح تیمار تنش خشکی و هشت سطح پرونانس) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با بررسی اثرات ساده و متقابل آن ها تجزیه وتحلیل شدند. همچنین، شاخص های مقاومت به خشکی پرونانس ها به وسیله مقدار عملکرد فتوسیستم، پیش و پس از تنش با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی شدید سبب افزایش معنی دار نرخ نشت الکترولیت، اسمولیت، سدیم و پرولین در برگ نهال های همه پرونانس ها شد. اگرچه پاسخ پرونانس های مختلف ازنظر عملکرد فتوسیستم یکسان نبود. به طوری که پرونانس های مربوط به ارتفاع از سطح دریای کمتر (رویشگاه باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و رویشگاه قایمیه در استان فارس) به دلیل سازگاری به درجه حرارت زیادتر و یا بارندگی کمتر، مقاومت و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به تنش خشکی داشتند، بنابراین عملکرد فتوسیستم آن ها کاهش نیافت. همچنین، پرونانس چیتاب (یک رویشگاه سردسیر با خشکی کمتر در استان کهگیلویه و بویراحمد) با بستن روزنه های خود در روز و درنتیجه، کاهش عملکرد بهینه فتوسیستم و بهبود آن در تاریکی، نسبت به خشکی بردباری نشان داد. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که مقاومت به خشکی در نهال های بلوط ایرانی تا حدی تحت تاثیر مبدا بذر و شرایط اقلیمی است. استفاده از این نتایج در پروژه های احیا جنگل های زاگرس توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پاسخ فیزیولوژیک، پاسخ زیست شیمیایی، پرونانس بذر، جنگل کاری، فلورسانس کلروفیل
 • سعید شعبانی*، علی اصغر واحدی، اکرم احمدی، حسن فرامرزی صفحات 41-56
  ازآنجاکه خشک دار حاوی مقدار قابل توجهی مواد آلی است، نقش مهمی در پویایی بوم سازگان جنگل ایفا می کند. براین اساس، در پژوهش پیش رو تغییرات موجودی کربن خاک در ارتباط با ویژگی های خشک دار و خاک بستر زیرین آن در توده های پهن برگ سری لوه استان گلستان با استفاده از تجزیه به مولفه اصلی و مدل جنگل تصادفی بررسی شد. مشخصه های 15 خشک دار افتاده از گونه های ممرز (Carpinus betulus L.)، بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.)، شیردار (Acer cappadocicum Gled.) و انجیلی (Parrotia persica C.A.Mey.) در سه درجه پوسیدگی سه تا پنج ثبت شد. سپس، نمونه گیری از خاک زیرین آن ها تا عمق 15 سانتی متر انجام گرفت. مدل جنگل تصادفی براساس ارتباط بین متغیر وابسته (موجودی کربن) و متغیرهای مستقل (عامل های موثر) در نرم افزار R و با بسته نرم افزاری randomForest اجرا شد. نتایج نشان داد که مدل جنگل تصادفی حدود 54 درصد از تغییرات موجودی کربن خاک را با به کارگیری مولفه های مورد مطالعه توجیه می کند. براساس مدل نهایی، موجودی کربن خاک اطراف خشک دار اغلب تحت تاثیر سه مولفه نسبت کربن به نیتروژن، درصد نیتروژن و pH خاک است. به طوری که در یک روند کلی، با افزایش نسبت کربن به نیتروژن و مقدار نیتروژن کل و کاهش pH به موجودی کربن خاک اطراف خشک دار افزوده می شود. یافته های پژوهش پیش رو حاکی از آن است که خشک دارها به ویژه در بوم سازگان های جنگلی کهن، پتانسیل بسیار زیادی برای ذخیره کربن خاک فراهم می کنند.
  کلیدواژگان: پهن برگ آمیخته، جنگل هیرکانی، حوضچه کربن، درجه پوسیدگی، زی توده
 • سید عطاالله حسینی* صفحات 57-64
  برای مدیریت جنگل های هیرکانی ضروری است که شبکه ای هدفمند از جاده ها با توزیع تراکم کافی و متناسب برای اجرای شیوه جنگل شناسی (شیوه پرورشی)، عملیات حفاظتی و حمایتی، گردشگری و همه اقدام های اجتناب ناپذیر طراحی و ساخته شود. تا سال 1390، حدود 10 هزار کیلومتر جاده در طرح های جنگل داری ایران احداث شده بود. جاده سازی در جنگل، علاوه بر ایجاد کنش های مثبت مانند دسترسی برای مدیریت عرصه جنگلی (انجام به موقع عملیات حفاظتی و پرورشی)، بر متغیرهای موجود در طبیعت و عملکرد طبیعی آن ها (مانند تاثیر بر تنوع پوشش گیاهی و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک حاشیه جاده) نیز تاثیر می گذارد. باید با رعایت اصول و موازین فنی- مهندسی جنگل در هنگام طراحی و ساخت جاده، عوارض و واکنش های منفی را کاهش داد و به اندازه کمینه آن نزدیک کرد. پیشنهاد می شود که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به نظارت بر رعایت دستورالعمل های فنی ساخت جاده (نشریه های 131 و 148 معاونت امور فنی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در پروژه های جاده سازی، نظارت مستقیم خود را در همه عرصه های جنگلی و حتی همه عرصه های منابع طبیعی کشور، بیش از پیش ایفا کند.
  کلیدواژگان: اثرات بومشناختی، فرسایش، ناحیه رویشی هیرکانی
 • مرتضی ابراهیمی رستاقی* صفحات 65-85
  در این نوشتار، جنگل های خارج از نیم رخ شمالی البرز، جنگل های فراهیرکانی نامیده می شوند و روند مدیریت آن ها از بدو نخستین تشکیلات جنگل بانی تا سال 1357 بررسی خواهد شد. منابع اطلاعاتی مورد استفاده شامل گزارش ها، طرح های جنگل داری تهیه و اجراشده، مطالعه های شناسایی و نیمه تفصیلی و نیز مشاهده های میدانی و تجربه حضور بیش از 30 سال در جنگل های فراهیرکانی هستند. در بخش نخست که موضوع نوشتار پیش رو است، گزارش روند مدیریتی در چند بازه زمانی معنی دار بدین شرح بررسی شد: 1) از تشکیلات اولیه تا تشکیل بنگاه جنگل ها در سال 1328 (عدم توجه یا کم توجهی)، 2) از تشکیل بنگاه جنگل ها تا آغاز دهه 1340 شمسی (آغاز توجه و ایجاد نخستین تشکیلات)، 3) از 1340 شمسی لغایت 1351 شمسی (شروع مدیریت علمی با تهیه طرح های جنگل داری)، 4) از 1340 شمسی لغایت 1357 شمسی (جنگل کاری، احیا و توسعه فضای سبز) و 5) از 1352 شمسی لغایت 1357 (طرح های جنگل داری قرق و احیا). در جمع بندی فعالیت های چندساله در جنگل های فراهیرکانی، می توان گفت که مجموعه اقدام ها به ویژه از دهه 1340 که حضور دولتی و تشکیلاتی نسبت به گذشته بیشتر شد، سیاست مشخص با هدف و دورنمای روشنی نداشت و اقدام ها در زمره آزمون و خطاهای تکراری بودند. در همین بازه زمانی که جنگل های هیرکانی با سیاست واحد و مشخص و حتی شرح خدمات و شیوه نامه واحد (با اندکی تغییرات موردی) مدیریت می شدند، در جنگل های فراهیرکانی بدون تعریف و برقراری سیاست مشخص برای اداره جنگل ها، همچنان که در سال های پس از 1357 هم ادامه داشت، طرح ها و برنامه هایی با عمر کوتاه، به شکل آزمون و خطا اجرا شدند. البته باید اذعان کرد که این سابقه مدیریتی در جنگل های خشک و نیمه خشک، که همانند جنگل های مرطوب هیرکانی پشتوانه ای از اطلاعات قوی (سابقه چندصد ساله مدیریت جنگل های مرطوب معتدله اروپا) نداشتند، گریزناپذیر بود.
  کلیدواژگان: جنگل های ایرانی- تورانی، جنگل های خلیج و عمانی، جنگل های زاگرس، طرح جنگل داری
|
 • A. Fallah, M. Nadi, M. Imani, S.K. Hamidi * Pages 1-13
  One of the most important challenges of climate studies in Iran is the lack of access to long-term climate data. Tree climatology, by examining the effects of climate on the annual rings of trees, provides the possibility of reconstructing the temperature and precipitation of past periods. The main goal of this study is to reconstruct precipitation from the width of annual circles of juniper trees (Juniperus polycarpus K.Koch) in the Garkhod region, located in the northwest of Khorasan province in Iran. The samples were prepared from the juniper trees with a chronometer drill and after initial preparation, they were read by LINTAB device and their time agreement was checked with TSAPWIN software. The final chronology was prepared using ARSTAN software and based on reconstructing the precipitation in the period 1850-2020. The results showed that the widths of juniper annual circles were not affected by temperature fluctuations. Still, the total precipitation of January-May showed the maximum positive and significant correlation coefficient with the growth of these trees. Between the months of the year, February, March, April, and May had the most positive and significant correlation with the width of the annual circles. In general, during the period of 1850-2020, 8 years except for positive symbolic years and 9 years were reconstructed as negative years. The highest precipitation occurred in 1864 and the lowest in 1917. It can be said that the precipitation influences the growth of juniper trees in the region. In this way, suitable conditions for the activity of cambiums are provided with the increase in precipitation.
  Keywords: Tree climatology, Width of annual circles, Growth rings, Climatic variables, Time adaptation
 • M. Teimouri *, T. Alizadeh, Y. Iranmanesh, M.S. Sadgezdeh Hallaj, M. Pourhashemi Pages 14-26

  Forest destruction causes soil destruction as the basis of terrestrial ecosystem life. Therefore, monitoring the soil and evaluating the process of changes over time can prevent the destruction of the soil and consequently the ecosystems with scientific data. In this study, the chemical and biological properties of soil were investigated in two Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) sites, Chari and Mavarz, as a part of Zagros Forests in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran. Soil samples were collected from a depth of 0-10 cm and chemical and biological characteristics were measured in two years 2019 and 2021. The results in Chari site showed that the values of organic carbon, organic matter, substrate induced respiration, and nitrification potential increased significantly in the second year compared to the first year. This finding can be attributed to the more species diversity, higher canopy percentage, and relative protection of the Chari site. While in Mavarz site, only electrical conductivity and dry weight of soil showed significant changes in the second year compared to the first year which could be caused by livestock grazing and decrease in rainfall. The trend of changes in the Chari site has been positive which made improvement of some soil characteristics. Generally, management based on protecting the Zagros habitats as well as its positive effect on the biological and chemical characteristics of the soil can have a significant role in the health of oak trees which are encountering the oak decline.

  Keywords: Basal respiration, monitoring, nitrification potential, Organic carbon, Protection
 • Sh. Molaee, R. Zolfaghari *, Z. Alizadeh, P. Fayyaz Pages 27-40
  Identifying the most suitable Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) seed origins (provenances) due to the increase in the intensity of summer drought in the Zagros forests is very important for the reforestation issue. In this research, the physiological and biochemical responses of Brant`s oak seedlings from eight provenances located in different altitudes and latitudes of Southern Zagros were investigated under drought stress (with the stopping of irrigation for one month). The data were analyzed in the factorial (2 levels of drought stress treatment and 8 levels of provenance), randomized complete design experiment by examining the simple and interaction effects of them. Also, drought resistance indexes of provenances were calculated and compared with each other by applying the photosystem II value before and after the stress. Results showed that severe drought stress significantly increased electrolyte leakage, osmolyte, Na, and proline contents in seedling leaves for all provenances. Although, the response of different provenances in terms of photosystem II was not similar. The provenances were located in lower altitudes (Basht site in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province and Ghaemiyeh site in Fars province) and had higher resistance and resilience values due to adaptation to high temperature and or low precipitation. Also, Chitab provenance (a cold site with less dryness in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province) became drought tolerant by closing its stomata during the day and thus reducing the photosystem II and improving it in the dark. Consequently, the drought resistance of Brant`s oak seedlings is partly influenced by the seed provenances and climatic conditions. The use of these results can be recommended to managers in the reforestation of the Zagros forests.
 • S. Shabani *, A.A. Vahedi, A. Ahmadi, H. Faramarzi Pages 41-56
  Since dead trees contain significant amounts of organic matter, they play an essential role in forest dynamics. In the present study, the changes in soil carbon stock were studied in relation to the dead tree features and its soil beneath in mixed broadleaf stands of Loveh forest in Golestan province, Iran using the Principal Component Analysis (PCA) and random forest model. For this purpose, the characteristics of 15 dead trees consisting of hornbeam, oak, Cappadocian maple, and ironwood were recorded in three decay classes 3 to 5, and the soil beneath them was collected from a depth of 0 to 15. The random forest model was implemented based on the relationship between the dependent variable (carbon stock) and the independent variables (effective factors) using the randomForest package in R software. The results showed that using the studied parameters, the random forest model justifies about 54% of the changes in soil carbon stock. According to the final model, the carbon stock of the soil beneath of dead tree is most affected by the three parameters of C/N ratio, nitrogen (%), and soil pH, so in a general trend with the increase of C/N ratio and nitrogen (%) and the decrease of pH, the amount of soil carbon stock around the dead tree has been increased. The present study's findings indicate that dead trees provide great potential for soil carbon storage, especially when faced with an old-growth forest ecosystem.
 • S.A. Hosseini * Pages 57-64
  Managing Hyrcanian Forests in Iran requires a well-designed and constructed network of roads that are appropriately distributed and aligned with the silviculture method. These roads enable access to protection, support, and tourism activities, as well as facilitate the execution of all necessary measures. Around 10,000 kilometers of roads have been built in Iranian forestry projects. Constructing roads in forests has both positive and negative consequences on nature and its natural functioning, including impacts on biodiversity, grass and plant cover, and physical and chemical soil properties. The design and construction of these structures should adhere to the principles and technical-engineering standards of forestry to minimize adverse reactions. To ensure compliance with road construction technical instructions (Publications 131 and 148 of the technical deputy in the Management and Planning Organization of Iran), it is recommended that the Natural Resources and Watershed Management Organization of Iran supervise their implementation in all forest areas, alongside forestry plans. Furthermore, the organization should increase its direct supervision of the country's entire natural resource field to improve project outcomes.
  Keywords: Action, reaction, ecological effects, erosion, Hyrcanian vegetation zone
 • M. Ebrahimi Rostaghi * Pages 65-85
  This article delves into the management process of the Extra-Hyrcanian Forests, situated outside the Hyrcanian eco-region, starting from the first forestry organization. The sources used to compile this information include reports, implemented forestry plans, identification and semi-detailed studies, field observations, and over 30 years of experience in the Extra-Hyrcanian Forests. In the article, the report of the management process during several significant time periods is examined. Firstly, from the initial organization to the establishment of the Forestry Company in 1949, where there was a lack of attention or little attention given. Secondly, from the establishment of the Forestry Company to the beginning of the decade 1960, when there was an apparent beginning of attention and creation of the first organizations. Thirdly, from 1960 until 1972, scientific management began by preparing forestry plans. Fourthly, from 1961 until 1978, saw forestry restoration and the development of green space. Fifthly, the period from 1973 to 1978 focused on the protection and reclamation of forestry plans. A summary of the multi-year activities of the Extra-Hyrcanian Forests reveals that despite an increase in government and organizational presence since the 1960s, there was no clear policy with a definite goal and perspective for those involved. Consequently, all types of activities were repeated trials and errors. In contrast, during the same period, the Hyrkan forests were managed with a single and specific policy, even a single service description and manual (with a few case changes). Unfortunately, in the Extra-Hyrcanian Forests, plans and programs with a short life were implemented in the form of trial and error without defining and establishing a particular policy for forest management. Of course, it must be acknowledged that this management history was inevitable in dry and semi-arid forests, which, like the Hyrcanian humid forests, did not have the support of solid data, i.e., several-year history of European temperate humid forest management.
  Keywords: Irano-Turanian forests, Gulf, Omani forests, Zagros forests, forestry plan, management