فهرست مطالب

نشریه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی
پیاپی 7 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی ایزد پور*، علی محمد کردی، فاطمه طاووسی، زهرا حیدری سورشجانی صفحات 1-24

  جریان نقد عملیاتی به عنوان یک شاخص عملکرد برای استفاده کنندگان به شمار می رود که اطلاعات کاملی را از وضعیت عملیاتی شرکت ارایه می دهد اما، مدیریت در جهت رسیدن به اهداف خود ممکن است به دستکاری اطلاعات جریان های نقد عملیاتی بپردازد. بنابراین، نیاز به حسابرس جهت بررسی و نظارت بر اطلاعات ایجاد می شود. حسابرس با انطباق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری و کشف این دستکاری به ارایه اظهارنظر تعدیل شده می پردازد. همچنین حضور حسابرسان رتبه برتر و کنترل های داخلی منجر به نظارت قوی تر در شرکت و تعدیل این ارتباط می شوند. با توجه به اهمیت این موضوع و خلاء پژوهشی، مطالعه حاضر به بررسی رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و اظهارنظر حسابرس با توجه به نقش تعدیل گر کنترل داخلی و حسابرس رتبه اول می پردازد. در این راستا نمونه ای شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که شرکت هایی که دستکاری جریان نقدی عملیاتی بیشتری انجام می دهند با گزارش تعدیل شده حسابرسی بیشتری روبه رو می شوند. همچنین، حضور موسسات رتبه اول حسابرس در شرکت منجر به تشدید رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی می شود. اما، کنترل های داخلی در شرکت قادر به تاثیرگذاری بر رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی نمی باشد.

  کلیدواژگان: اظهار نظر حسابرس، حسابرس رتبه اول، کنترل داخلی و دستکاری جریان نقد عملیاتی
 • محدثه عابدینی، بهمن بنی مهد*، مهدی مرادزاده فرد، اعظم شکری چشمه سبزی صفحات 25-42

  مدیریت واحد تجاری همواره باید به دنبال فرصت هایی باشد تا ارزش شرکت را افزایش دهد. بدون ایجاد وجوه نقد کافی، نمی توان محصولات جدید تولید نمود و به فروش رساند، از این رو، ارزش شرکت بدون ایجاد وجوه نقد عملیاتی کافی بهبود نمی یابد. بنابراین، هدف این پژوهش آن است تا در راستای اهداف گزارشگری مالی،  کارایی مدیران  در  ایجاد جریان نقد عملیاتی را بر اساس تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری نماید و سپس رابطه میان نمره کارایی را با مدیریت سود واقعی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل 550 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از این تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه تحقیق به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. مبانی نظری و داده های پژوهش طبق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای تحلیل های آماری از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد کارایی مدیران در  ایجاد جریان نقد عملیاتی طی دوره پژوهش، روندی نزولی است. همچنین کارایی مدیران در ایجاد جریان نقد عملیاتی رابطه ای منفی و معنی دار با مدیریت سود واقعی دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، جریان نقد عملیاتی، کارایی مدیریت، مدیریت سود واقعی
 • مهدی فیل سرائی* صفحات 43-66

  در واقع به هنگام بودن کشف قیمت، اشاره به سرعت منظور شدن اطلاعات در قیمت ها دارد. از نظر منطقی، دلیلی بر یکسان بودن سرعت انعکاس کلیه ی اطلاعات مربوط به شرکت، در قیمت سهام وجود ندارد. همچنین دلیلی بر یکسان بودن سرعت کشف قیمت سهام کلیه ی شرکت های فعال در بازار وجود ندارد. تعدیل قیمت سهام به رویدادهای جدید به حدی سریع انجام می شود که از طریق اطلاعات موجود امکان پیش بینی و کسب سود اضافی امکان پذیر نمی باشد. از طرفی مدیران کاراتر، قادر به پیش بینی تغییرات در شرایط اقتصادی که می تواند بر فعالیت های شرکت تاثیرگذار باشد، هستند. همچنین آن ها به منظور افزایش اعتماد سرمایه گذاران به شرکت، اطلاعات باکیفیت تری را در اختیار آن ها قرار می دهند و از این طریق عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کارایی اطلاعاتی قیمت سهام افزایش و تاخیر در تعدیل قیمت سهام کاهش می یابد. در این پژوهش، جهت سنجش کارایی اطلاعاتی قیمت سهام، از کارایی اطلاعاتی قیمت سهام استفاده گردیده و با عنایت به اهمیت کارایی و توانایی مدیران، به بررسی تاثیر کارایی مدیران بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام و تاخیر در تعدیل قیمت سهام پرداخته شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از رگرسیون چندمتغیره جهت آزمون فرضیه ها، نتایج تحقیق مبین این موضوع است که افزایش کارایی مدیران سبب کاهش تاخیر در تعدیل قیمت سهام می شود. ضمن این که نتایج مبین تاثیر معنی دار مثبت کارایی مدیران بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام بوده است.

  کلیدواژگان: کارایی مدیران، سرعت تعدیل قیمت سهام، کارایی اطلاعاتی قیمت سهام، تاخیر در تعدیل قیمت سهام
 • محمد امری اسرمی*، فاطمه جلالی، فهیمه کاظمی حاجی صفحات 67-86

  در این مطالعه اثر قدرت و دانش مالی مدیرعامل بر رابطه بین ریسک سازمانی با عملکرد شرکت بررسی شده است. با روش غربال گری منظم 102 شرکت به عنوان نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. آزمون ها با الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان داد ریسک سازمانی با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد بنابراین با افزایش ریسک های شرکت، عملکرد شرکت ضعیف و بازدهی کاهش می یابد. قدرت مدیرعامل با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد، لذا، قدرت مدیران عامل با وظیفه دوگانه، زمینه فرصت طلبی آنها را در جهت منافع خودشان فراهم می کنند. دانش مالی مدیران عامل با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد، بنابراین دانش مالی آن ها موجب بهبود مکانیزم های راهبری شرکتی و بهبود عملکرد شرکت می گردد. اما قدرت و دانش مالی مدیران عامل بر رابطه ریسک سازمانی با عملکرد اثر نداشته است.

  کلیدواژگان: قدرت مدیرعامل، دانش مالی مدیرعامل، ریسک سازمانی، عملکرد شرکت
 • یاشار آذرسعید، شعیب رستمی* صفحات 87-114

  مقاله حاضر، چالش های اخلاقی کاربرد سیستم های حسابداری مبتنی بر هوش مصنوعی برای تصمیم گیری را بررسی و در چارچوب مدل چهارمولفه ای رست در باب تصمیم گیری صحیح ارایه می نماید. مقاله پیش رو به ادبیات مربوط به حسابداری به عنوان یک عامل ذهنی همانند عملکرد یک واسطه در زمینه اجتماعی - مادی کمک می کند. این کار با ارایه یک استدلال قوی صورت می پذیرد که هوش مصنوعی به تنهایی، علی رغم نقش توانمندکننده و واسطه ای که در حسابداری دارد، نمی تواند تصمیمات اخلاقی حسابداری بگیرد، زیرا از نظر مدل رست فاقد پیش شرط های لازم است. علاوه بر این، از آنجایی که هوش مصنوعی با وجود یادگیری مستقل و شیوه های انطباقی، مقید به اهداف از پیش تعیین شده توسط انسان ها بوده، فاقد بی طرفی واقعی است. موضوع مورد بحث در بین 138 مقاله از 43 مجله معتبر بین المللی حسابداری بررسی شده است. در کدگذاری موضوعی مقالات انتخاب شده، پنج چالش اخلاقی عمده تصمیم گیری مبتنی بر هوش مصنوعی در حسابداری شناسایی گردید که عبارتنداز: بی طرفی، حریم خصوصی، شفافیت، پاسخگویی و قابل اعتمادبودن. با استفاده از مولفه های مدل رست برای تصمیم گیری اخلاقی به عنوان چارچوبی پایدار برای ساختار مورد بحث، می توان چالش ها و ارتباط آنها را برای همکاری آینده انسان و ماشین در دفاتر مختلف بین انسان ها و هوش مصنوعی، مورد بحث قرار داد. از این رو علاوه بر درک فرآیند مناسب تصمیم گیری در حسابداری بر اساس هوش مصنوعی پیشنهاد می شود که فرآیندهای حسابرسی مستقل و داخلی نیز از نظر مهارت ها و آگاهی، تطبیق داده شوند تا از تصمیم گیری اخلاقی مبتنی بر هوش مصنوعی اطمینان حاصل شود.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، مدل رست، تصمیم گیری اخلاقی، چالش های هنجاری و اجتماعی، آینده حسابداری
 • کسری برزگر عباسپور، حسین اسلامی مفیدآبادی*، مرضیه ابراهیمی شقاقی صفحات 115-145

  کشف تقلب از دیرباز موردتوجه حسابرسان مستقل، داخلی و نهادهای حرفه ای بوده و بر همین اساس تاکید این نهادهای حرفه ای و استانداردهای حسابرسی بر اصلاح ساختار سازمانی، بهبود نظام حفاظت و نظارت داخلی و انجام حسابرسی های مداوم و منظم می باشد تا از این طریق، احتمال وقوع تقلب کاهش و اعتبار گزارش های مالی افزایش یابد. باتوجه به این که در سال های اخیر رشد فزاینده ای راجع به تقلب در گزارشگری مالی شرکت ها در جهان اتفاق افتاده است، در پژوهش حاضر تاثیر عوامل درون سازمانی (ساختار هییت مدیره) و برون سازمانی (ویژگی های حسابرس) بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور از داده های 160 شرکت منتخب استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیونی داده های تابلویی با رویکرد لاجیت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل درون سازمانی مورد بررسی در این پژوهش بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار بوده است. همچنین، مشاهده می شود که عوامل برون سازمانی موردنظر پژوهش نیز بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذاری معنادار داشته است.

  کلیدواژگان: ویژگی های حسابرس، ساختار هیئت مدیره، صورت های مالی، احتمال وقوع تقلب
|
 • Mostafa Ezadpour *, Ali Mohammad Kordi, Fatemeh Tavousi, Zahra Heydari Sureshjani Pages 1-24

  Operating cash flow is considered as a performance indicator for users, which provides complete information about the operational positon of the company. However, management may manipulate the information of operating cash flows in order to achieve its goals. Therefore, there is a need for an auditor to review and monitor information. Auditors provide an modified opinion by conforming the financial statements to the accounting standards and discovering this manipulation. Also, the presence of top-ranked auditors and the existence of strong internal control lead to stronger supervision in the company and intensify this relationship. Due to the importance of this issue and the lack of research, this study deals with the management of the operational cash flow and the auditor's opinion, by emphasis on the moderator role of the internal control and the audit firm ranking. In this regard, a sample including 130 companies listed to the Tehran Stock Exchange was selected. Examining the results of the multiple regression test showed that companies that perform more operational cash flow manipulation face more audit modified reports. Also, the presence of the first-ranked audit firms in the company leads to the intensification of the management of the operational cash flow and themodified audit report. However,  internal control in the company is not able to influence the relationship between management of operating cash flow and audit report.

  Keywords: Auditor's Opinion, First Rank Auditor, Internal Control, Operational Cash Flow Manipulation
 • Mohaddese Abedini, Bahman Banimahd *, Mehdi Moradzadehfard, Azam Shokri Cheshmehsabzi Pages 25-42

  Business enterprise management should always look for opportunities to increase the value of the company. Without generating sufficient cash, new products cannot be produced and sold, therefore, the value of fim will not improve without generating sufficient operating cash. Therefore, the purpose of this research is to measure the efficiency of managers in creating operating cash flow based on data envelopment analysis, in line with the goals of financial reporting, and then examine the relationship between the efficiency score and real earnings management. The statistical population of the research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange. Theoretical foundations and research data have been collected according to library studies. Multivariable linear regression was used for statistical analysis. The results of this research show that the efficiency of managers in creating operating cash flows during the research period is a downward trend. Also, the efficiency of managers in creating operating cash flows has a negative and significant relationship with real earnings management.

  Keywords: Data envelopment analysis, Operating cash flow, Managers Efficiency, earnings quality
 • Mahdi Filsaraei * Pages 43-66

  In fact, the timeliness of price discovery refers to the speed of information reflected in prices. There is no reason for the same reflection speed of all information related to the company in the stock price. Also, there is no reason for the same speed of discovering the stock price of all active companies in the market. The adjustment of the stock price is done so quickly that it is not possible to predict and earn additional profit through the available information. On the other hand, managers with higher ability are able to predict changes in economic conditions that can affect the company's activities. Also, in order to increase investors' confidence in the company, they provide them with more reliable information, so that information asymmetry is reduced. By reducing the information asymmetry, the stock price informational efficiency increases and the delay in the adjustment of the stock price decreases. Considering the importance of managers' efficiency, in this research, the effect of managers' efficiency on the stock prices information efficiency and the delay in stock price adjustments has been investigated. Using a sample of 113 companies accepted in the Tehran Stock Exchange and using multivariate regression to test the hypotheses, the results of the research show that increasing the managers' efficiency reduces the delay in stock price adjustment. In addition, the results showed a significant positive effect of managers' efficiency on the information efficiency of stock prices.

  Keywords: Managers' Efficiency, Stock Price Adjustment Speed, Stock Price Information Efficiency, Stock Price Adjustment Delay
 • Mohammad Amri-Asrami *, Fatemeh Jalali, Fahimeh Kazemihaji Pages 67-86

   In this study, the effect of the CEO's power and financial knowledge, on the relation between enterprise risk and firm's performance has been investigated. With screening method, 102 companies were selected as a sample from the companies listed in the Tehran Stock Exchange. The tests have been done by panel data pattern with fixed effects. The results showed that enterprise risk has a negative and significant relation with the performance, therefore, with the increase of enterprise risks, the performance will become weak and the returns will decrease. The power of the CEO has a significantly negative relation with the performance, therefore, the power of the CEOs with a dual task provide the basis for their opportunism for their own interests. The financial knowledge of the CEOs has a positive and significant relation with the performance, so their financial knowledge improves the corporate governance mechanisms and improves the performance. But the CEO's power and financial knowledge have no effect on the relation between enterprise risk and the performance.

  Keywords: CEO's Power, CEO's Financial Knowledge, Enterprise Risk, performance
 • Yashar Azarsaeed, Shoeyb Rostami * Pages 87-114

  This article examines the ethical challenges of using accounting systems based on artificial intelligence for decision-making and presents the correct decision-making in the framework of the four-component model of Rest. The following article contributes to the literature related to accounting as a mental act as well as the function of an intermediary in the socio-material context It does so by providing a solid base of arguments that AI alone, despite its enabling and mediating role in accounting, cannot make ethical accounting decisions because it lacks the necessary preconditions in terms of Rest’s model of antecedents What is more, as AI is bound to pre-set goals and subjected to human made conditions despite its autonomous learning and adaptive practices, it lacks true agency. The topic has been reviewed among 138 articles from 43 prestigious international accounting journals between 2015 and 2020. In the thematic coding of the selected articles, five major ethical challenges of decision-making based on artificial intelligence in accounting were identified, which are: impartiality, privacy, transparency, accountability and reliability. By using the components of the Rest model for ethical decision-making as a stable framework for the discussed structure, the challenges and their relevance for future human-machine cooperation in various offices between humans and artificial intelligence can be discussed. Therefore, in addition to understanding the appropriate decision-making process in accounting based on artificial intelligence, it is suggested that independent and internal audit processes be adapted in terms of skills and knowledge to ensure ethical decision-making based on artificial intelligence

  Keywords: challenges, Future of accounting
 • Kasra Barzegar Abbaspour, Hossein Eslami Mofid Abadi *, Marzieh Ebrahimi Shaghaghi Pages 115-145

  Detection of fraud has long been the focus of independent, internal and professional auditors, and therefore the emphasis of these professional institutions and auditing standards is on improving the organizational structure, reinforcing the internal control system and conducting regular and regular audits to prevent the occurrence of fraud decrease and enhance the credibility of financial reports. Considering that in recent years there has been an increasing growth in fraudulent financial reporting of companies around the world, in the present study, the effect of internal factors (board of directors structure) and external factors (auditor attributes) on the probability of fraud in the financial statements of companies listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated. Has been. For this purpose, data from 160 selected companies have been used. In order to analyze the data, the regression method of panel data with logit approach has been used. The results show that the internal-organizational factors studied in this study; the possibility of fraud in the financial statements of companies listed in the Tehran Stock Exchange has been affected. It is also observed that the external factors considered in the study also had a significant effect on the probability of fraud in the financial statements of companies listed in the Tehran Stock Exchange.

  Keywords: Auditor's Attributes, the Structure of the Board of Directors, Financial Statements, Possibility of Fraud