فهرست مطالب

قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری - پیاپی 9 (بهار 1403)

نشریه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری
پیاپی 9 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کیوان عزیزی، فرزاد ایوانی*، حدیث عبدی، سید جواد دلاوری صفحات 1-30

   در پارادایم مالی رفتاری، فرض انسان به عنوان موجودی منطقی که همواره در بهینه سازی منافع اش کامیاب است، موردتردید قرار می گیرد. طرفداران دانش مالی رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از "تمایلات روانشناختی" در عرصه سرمایه گذاری، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نسبت های مالی به عنوان معیاری از اطلاعات حسابداری بر الگوی رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران و همچنین بررسی تاثیر توانایی مدیران بر این رابطه بوده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز و استاتا آزمون گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داده است که از بین مولفه های نسبت های مالی؛ بین نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت سود ناخالص، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت بازده دارایی ها و نسبت سود هر سهم با رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار وجود داشته است. نتایج حاضر نشان داد که در محتوای اطلاعات حسابداری به ویژه با استفاده از برخی نسبت های مالی می توان رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران را پیش بینی نمود. از طرفی یافته ها حاکی از تاثیر معنادار توانایی مدیران بر رابطه بین نسبت های مالی (نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت سود ناخالص و نسبت سود هر سهم) و رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران بوده است

  کلیدواژگان: نسبت های مالی، توانایی مدیران، واژه های کلیدی: اطلاعات حسابداری، رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران
 • زانیار احمدی، زهرا پورزمانی* صفحات 31-50

   هدف، بررسی نقش هوش عاطفی، سازمانی و معنوی بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در موسسات حسابرسی می باشد. پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش کاربردی و ماهیتا توصیفی - همبستگی است بخش میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در جامعه هدف گردآوری شده است. جامعه آماری در این مطالعه، حسابداران رسمی شاغل و مدیران حرفه ای شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که کل تعداد جامعه آماری 1300 نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 297 نفر تعیین، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری هوش چندگانه از پرسشنامه 7 سوالی هوش سازمانی کارل آلبرخت (2003)، پرسشنامه 8 سوالی هوش معنوی کینگ (SISRI-24) و پرسشنامه 8 سوالی هوش عاطفی کرون (2007) استفاده شده است. و برای اندازه گیری قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان از پرسشنامه هارت (2012) استفاده شده است. که شاخص های شش گانه آن شامل فرهنگ آلوده به تقلب، ارتباط با دیگران و کسب و کار، فشار مالی، فرصت ارتکاب تخلف، تغییرات رفتاری متخلف و نشانه های تخلف می باشد. ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روایی سنجی سازه محتوایی قرار گرفت و روایی پرسشنامه تایید می گردد. همچنین در مورد سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است که از پایایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که هوش های چندگانه(هوش سازمانی، هوش معنوی و هوش عاطفی) بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در موسسات حسابرسی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، هوش سازمانی، قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان، واژه های کلیدی: هوش عاطفی
 • معصومه محمدی لداری، ایمان داداشی* صفحات 51-70

   در اغلب مدل های پیش بینی بازده، از بازده کل بازار به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر بازده اوراق بهادار استفاده می شود. در اکثر این مدل ها همچون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بلک شولز، فرض بر نرمال بودن توزیع داده ها است. این در حالیست که توزیع بازده کل، لزوما نرمال نبوده و اغلب تفاوت قابل توجهی با توزیع نرمال دارد. در صورت تایید چنین فرضیه ای، بازده موردانتظار پیش بینی شده توسط این مدل ها، کارآیی چندانی در تصمیم گیری های مالی نخواهد داشت. هدف این پژوهش، مدل سازی بازده کل بورس تهران براساس توزیع لاپلاس و بررسی تبعیت نوسانات بازده کل از توزیع موردنظر می باشد. جهت بررسی توزیع بازده روزانه کل و نوسانات هفتگی آن از داده های مربوط به یک دوره 15 ساله بین سال های1387 تا 1401و نرم افزار آماری R استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بازده روزانه کل از توزیع لاپلاس پیروی کرده و نوسانات هفتگی بازده کل از توزیعی که براساس توزیع لاپلاس حاصل شده، تبعیت می کند. این یافته ها، بکارگیری مدل هایی با پیش فرض نرمال بودن بازده کل، جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با چالشی اساسی مواجه می سازد و دلیلی واضح بر ناکارآمدی این مدل ها می باشد

  کلیدواژگان: مدل ‏پیش‏بینی بازده، بازده کل، نوسانات بازده کل، توزیع لاپلاس
 • محمد حسنی صفحات 71-103

   وجود تضاد منافع بین مدیران با مالکان و امکان وقوع مشکلات نمایندگی سبب شده است شناسایی عوامل بالقوه محرک هزینه های نمایندگی و ارزیابی نقش مکانیزم های نظارتی جهت کاهش شدت هزینه های نمایندگی تحمیل شده بر شرکت ها از اهمیت برخوردار شود. در مقاله حاضر نقش حسابرسان مستقل از بعد معیارهای ورودی ساختار کیفی در مواجهه با تضادهای نمایندگی شرکت های برخوردار از روابط سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی فروش به عنوان معیار هزینه های نمایندگی مطرح شده است. وجود ارتباطات دولتی سیاسی در ساختار هیات مدیره یا مالکیت سهام شرکت ها ملاک ارزیابی روابط سیاسی در نظر گرفته شده است. به علاوه، نقش حسابرسان مستقل از منظر امتیاز کنترل کیفی، چرخش و تخصص در صنعت به عنوان معیارهای ورودی ساختار کیفی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش شامل 1632 مشاهده شرکت-سال است که مشتمل بر 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از مدل های رگرسیون چندمتغیره جهت تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شده است و ماهیت داده ها از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته است. شواهد نشان دادند شرکت های دارای روابط سیاسی از هزینه های نمایندگی بالاتری برخوردار هستند. از طرفی، ویژگی های اعتبار کیفی، چرخش و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب کاهش معنی دار سطح هزینه های نمایندگی شده اند. به علاوه، شواهد حاکی از آن است که اعتبار کیفی حسابرسان، چرخش حسابرسان و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب تضعیف ارتباط مثبت روابط سیاسی و هزینه های نمایندگی شده اند و از آثار مخرب تضاد منافع کاسته اند. در واقع، حسابرسان معتبر جهت حفظ شهرت حرفه ای، حسابرسان جدید جهت حفظ استقلال حسابرسی و حسابرسان متخصص صنعت جهت حفظ کارایی و اثربخشی حسابرسی از عناصر کاهنده تضادهای نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی هستند. بر این اساس، درک این موضوع از جنبه مخارج ایجاد روابط سیاسی و نقش آن در تشدید هزینه های نمایندگی، همچنین از جنبه بهبود فرآیند حسابرسی و نقش آن در تضعیف هزینه های نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی قابل ملاحظه است.

  کلیدواژگان: تضاد نمایندگی، چرخش حسابرس، تخصص صنعت حسابرس، واژه های کلیدی: اعتبار کیفی حسابرس، روابط سیاسی
 • محمد کریم آبادی، زهره حاجیها*، حسین جهانگیرنیا، رضا غلامی جمکرانی صفحات 105-123

   مبنای بسیاری از عملکردهای حسابرسان را باید در رفتار و ارزش های آن ها جست وجو کرد، به همین دلیل توجه به رفتار حرفه ای و پیامدهای آن از اساسی ترین موضوعات پژوهشی در حوزه های سازمانی است. هدف از این پژوهش طراحی الگوی داده بنیاد آیین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل بر اساس دیدگاه انتقادی از دیدگاه خبرگان حرفه است. پژوهش حاضر آمیخته (کیفی– کمی) است که بخش کیفی به روش گراندد تیوری انجام شد. 17 نفر نخبگان حسابرسی، با نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی 170 نفر از حسابرسان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کیفی از تکنیک گراندد تیوری استفاده شد. در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss19 استفاده شد. با انجام کدگذاری در بعد عوامل محیطی (شاخص های اقتصادی و رقابتی)، عوامل سازمانی (حاکمیت شرکتی، فرهنگ سازمانی و رهبری اخلاقی)، ارزش های فردی (شاخص های ارزش های دینی و ارزش های اخلاقی)، عوامل اجتماعی (مسیولیت اجتماعی) و عوامل فردی (درستکاری حسابدار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای، رازداری و بی طرفی) شناسایی شدند. رفتارحرفه ای حسابرسان مستقل در حسابداری پدیده ای دفعی نیست، نیازمند شکل گیری برخی شرایط و انجام برخی استراتژی ها است که منجر به پیامدهایی محسوسی می گردد و فرد را در انتخاب صحیح رهنمون می نماید.

  کلیدواژگان: الگو، پژوهش کیفی، دیدگاه انتقادی، آئین رفتار حرفه ای، حسابرسان مستقل، واژه های کلیدی: شناسایی، خبرگان حرفه
 • حسین رجب دری صفحات 125-144

    داشتن توانایی ارتباطی مناسب برای دانش آموختگانی که در آستانه ورود به حرفه هستند، ضروری است. ازآنجاکه کاهش ;فاصله توانمندی دانش آموختگان و انتظار کارآفرینان از آنان می تواند به توسعه حرفه ای منجر شود و ارتباط مناسب نیز ;یکی از مقوله های مهم مطرح شده در این حوزه است، ضرورت پژوهش حاضر روشن می شود. هدف این پژوهش، مطالعه ;رابطه دلهره ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی با نقش میانجی خودکارآمدی ارتباطی با استفاده از رویکرد محرک، ;ارگانیسم، پاسخ در دانشجویان حسابداری مقاطع مختلف کشور است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی کاربردی است. ;همچنین، بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از 168 نفر از دانشجویان حسابداری ;مقاطع و دانشگاه های مختلف کشور در زمستان 1401 صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 3 فرضیه اصلی، ;از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین دلهره ;ارتباطی و خودکارآمدی ارتباطی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین خودکارآمدی ارتباطی و خودکارآمدی ;کار گروهی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. مطالعه روند علی پژوهش در دو فرضیه ابتدایی نیز نشان می دهد ;که نقش میانجی خودکارآمدی ارتباطی بر رابطه دلهره ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی مورد تایید است. درنتیجه بر ;اساس یافته ها، لازم است در راستای توسعه حرفه ای و پوشش نیازهای بازار کار دانشجویان حسابداری، به مهارت های ;نرم ازجمله مهارت های ارتباطی بیش ازپیش توجه شود

  کلیدواژگان: خودکارآمدی کار گروهی، خودکارآمدی ارتباطی، واژه های کلیدی: دلهره ارتباطی، محرک- ارگانیسم- پاسخ
|
 • kevan azizi, farzad eivani *, hadis abdi, Seyed Javad Dellavari Pages 1-30

   In the behavioral financial paradigm, the human hypothesis as a rational being that always succeeds in optimizing its interests is questioned. Proponents of behavioral finance know that the knowledge of "psychological inclinations" in the field of investment is absolutely necessary and requires serious development of the field of study. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the relationship between financial ratios as a measure of accounting information on the pattern of behavior and trading performance of investors and also to investigate the effect of managers' ability on this relationship. In order to achieve the research goal, 105 companies were selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange, by systematic elimination method and tested using EViews and Stata software. The results of testing the hypotheses have shown that among the components of financial ratios; There was a significant relationship between current ratio, current ratio, gross profit ratio, total debt to equity ratio, total debt to total assets ratio, return on assets ratio and earnings per share ratio with investors' trading behavior and performance. The present results showed that in the content of accounting information, especially using some financial ratios, investors' trading behavior and performance can be predicted. On the other hand, the findings indicate a significant effect of managers' ability on the relationship between financial ratios (current ratio, instantaneous ratio, gross profit ratio and earnings per share ratio) and the trading behavior and performance of investors.

  Keywords: Accounting Information, Investor Behavior, Trading Performance
 • Zaniar Ahmadi, Zahra Pourzamani * Pages 31-50

    Thelis research investigates the role of organizational intelligence, spiritual intelligence, and emotional intelligence on auditor's judgment and decision-making in auditing institutions. The current research is an applied and descriptive-correlation research in nature. The field part of the research was collected through the distribution of questionnaires in the target community. The statistical population included 1300 certified accountants and professional managers of the understudy audit firms. The sample size according to Cochran's formula, was 297 (n = 297). To measure multiple intelligences, the 7-question questionnaire of Karl Albrecht's organizational intelligence (2003), the 8-question questionnaire of King's spiritual intelligence (SISRI-24) and the 8-question questionnaire of Krohn's emotional intelligence (2007) were used. And to measure auditors' judgment and decision-making, Hart's questionnaire (2012) has been used. whose six indicators include a culture infected with fraud, communication with others and business, financial pressure, the opportunity to commit a violation, behavioral changes of the violator, and signs of violation. The general structure of the research questionnaires was subject to content construct validity and the validity of the questionnaire is confirmed. Cronbach's alpha and composite reliability have also been used to measure reliability, which has acceptable reliability. The results indicated that multiple intelligences (organizational intelligence, spiritual intelligence, and emotional intelligence) had an impact on auditor's judgment and decision-making.

  Keywords: Multiple Intelligences, Auditor's judgment, decision-making
 • Masoumeh Mohammadi Ledari, Iman Dadashi* Pages 51-70

   In most return forecasting models, the return of the total market is used as one of the factors affecting the return of securities. In most of these models, such as the pricing model of capital assets and Black-Scholes, the data distribution is assumed to be normal. This is while the distribution of the total return is not necessarily normal and often has a significant difference from the normal distribution. If such a hypothesis is confirmed, the expected return predicted by these models will not be very effective in financial decisions. The purpose of this research is to model the total return of Tehran Stock Exchange based on the Laplace distribution and examine the dependence of the total return fluctuations on the desired distribution. In order to examine the distribution of the total daily return and its weekly fluctuations, data related to a 15-year period between 1387 and 1401 and R statistical software were used. The data analysis showed that the total daily return followed the Laplace distribution and the weekly fluctuations of the total return followed the distribution obtained based on the Laplace distribution. These findings make the use of models with the assumption of normality of total return to predict stock returns in Tehran Stock Exchange a major challenge and are a clear proof of the ineffectiveness of these models. .

  Keywords: Normal distribution, Total return, Laplace distribution, Keywords: return prediction model, total return fluctuations
 • Mohammad Hassani Pages 71-103

   Because of interest conflicts between managers-owners and the possibility occurrence of agency problems, it is important to identify the potentially driving factors of agency costs and assess the role of monitoring mechanisms in order to reduce the intensity of agency costs. This paper assessed the potentially impact of external auditing on agency conflicts in political connected firms. The ratio of operational expenses to operational sales revenues is used as an index of agency costs. Also, politically governance affiliation in either board structure or ownership structure is considered as a proxy of political connection. In addition, effective role of external auditors is analyzed using auditors’ quality control rating, rotation and industry specialization criterion. Research data include 1632 firm-year observations witch consist of 204 firms listed in Tehran Securities & Exchange. Research hypotheses investigated through multivariate regression models using panel data with fixed effect and generalized least squares method. Research evidences documented that political connected firms have high level of agency costs significantly. On other side, auditor’s quality control rating, rotation and industry specialization criterion significantly lead to reduce agency costs. In addition, findings showed that auditor’s quality control rating, auditor’s rotation and auditor’s industry specialization caused to weaken the positive relation between political connection and agency costs, so lead to decrease destructive consequences of interest divergence; In fact, reputable auditors to maintain professional reputation, new auditors to maintain audit independence, and industry-specific auditors to maintain audit efficiency and effectiveness are elements of mitigating agency conflicts, especially in firms with political connection. So, it is important to understand this issue from the aspect of political connection costs and its role in intensifying agency costs, as well as from the aspect of improving audit process and its role in weakening agency costs, especially in political connected firms.

  Keywords: Auditor Rotation, agency conflict, political connections, Auditor Industry Specialization, Keywords: Auditor Quality Ranking
 • Mohammad Karimabadi, Zohreh Hajiha*, Hossein Jahangirnia, Reza Gholami Jamkarani Pages 105-123
  Introduction

  The basis of many auditors' functions and activities in their behavior and values should be searched, that’s why attention to professional behavior and its consequences is the most basic research topics in organizational areas. The aim of this research is Identifying pattern of Code of Ethics for Independent auditors based on a critical perspective in the view of professionals.

  Method

  This research is mixed (qualitative-quantitative) that the qualitative part was conducted by the qualitative method of Grounded Theory. Seventeen elites of audit were selected by snowball sampling and Semi-structured interview were conducted to collect data. Data analysis method by Grounded theory was performed and 170 auditors in the quantitative section were selected as a statistical sample. Data analysis in the qualitative section to analyze qualitative data using documents and interview was performed by Grounded theory. In the quantitative section descriptive and inferential statistical methods and spss19 software were used.

  Findings

  By doing open coding, axial and selective the central category of this research criteria and indicators of auditors' professional conduct  was called and In the dimension of environmental factors economic and competitive indicators, In the dimension of organizational factors Indicators of corporate governance, organizational culture and ethical leadership, In the dimension of individual value factors Indicators of religious values and moral values, In the dimension of social factors social Responsibility Indicator, In the dimension of Individual factors  the Indicators Honesty Accountant, Accountant Confidentiality and accountant neutrality were identified.

  Conclusion

  The professional behavior of independent auditors in accounting is not a repulsive phenomenon, it requires the formation of some conditions and the implementation of some strategies; which leads to tangible consequences; which guides the person in making the right choice.

  Keywords: Qualitative Research, pattern, Professionals, Keywords: identification, Professional Behavior Code, Independent Auditors, Critical Perspective
 • Hossein Rajabdorri Pages 125-144

  Having good communication skills is essential for graduates who are about to enter the profession. Since reducing the gap between graduates' capabilities and entrepreneurs' expectations from them can lead to professional development, and proper communication is one of the important categories raised in this field, the necessity of the present research becomes clear. The purpose of this research is to study the relationship between communication apprehension (CA) and teamwork self-efficacy (TSE) with the mediating role of communication self-efficacy (CSE) using the S-O-R approach in accounting students of different levels of the country. The upcoming study is an applied survey. Also, the subject was investigated by means of a questionnaire and a simple random sampling of 168 accounting students of different departments and universities in the country in the winter of 2023. To analyze the findings in the form of 3 main hypotheses, structural equation method was used by Smart PLS software. The research findings showed that there is a negative and significant relationship between CA and CSE. Also, a positive and significant relationship was observed between CSE and TSE. The study of the causal process of the research in the two primary hypotheses also shows that the mediating role of CSE in the relationship between CA and TSE is confirmed. As a result, based on the findings, it is necessary to pay more attention to soft skills, including communication skills, in line with professional development and covering the labor market needs of accounting students.

  Keywords: Teamwork Self-efficacy, Communication Self-efficacy, Keywords: Communication Apprehension, ‎Stimulus-Organism-Response