فهرست مطالب

پژوهشنامه مالیات
سال سی و یکم شماره 105 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین عبداللهی* صفحات 7-27

  در زمینه نظریه اهمیت مبحث هزینه های قابل قبول مالیاتی در فرآیند تشخیص مالیات و ضرورت بررسی ابعاد حقوقی موضوع، این سوالات مطرح می شود که «تعریف» هزینه های قابل قبول مالیاتی و «شروط قانونی پذیرش» این هزینه ها چیست؟ همچنین تعیین مصادیق و رسیدگی به هزینه های یادشده تابع چه «ضوابط حقوقی» خواهد بود؟ در این راستا پژوهش پیش رو اقدام به ساماندهی دو بخش اصلی بر اساس دو پرسش مذکور نمود که ماحصل آن در بخش اول، احصا و تشریح «هفت شرط قانونی» جهت پذیرش هزینه های مالیاتی بود و در بخش دوم نیز «هفت ضابطه حقوقی» حاکم بر مراحل تعیین مصداق، تشخیص و رسیدگی به هزینه های یادشده احصا و بررسی شد. در پایان نیز دو پیشنهاد تقنینی و یک پیشنهاد رویه ای ناظر بر این حوزه، مطرح گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و جدیدترین «قوانین و مقررات مالیاتی» به علاوه آرای صادره از «شورای عالی مالیاتی»، «هییت عمومی، هییت های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری» نیز مورد توجه این پژوهش بوده است.

  کلیدواژگان: مالیات، هزینه های قابل قبول، قانون مالیات های مستقیم، برگشت هزینه، اصول حقوق مالیاتی
 • ماندانا طاهری، محمد جلیلی* صفحات 29-50

  هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیلگری ویژگی های کمیته حسابرسی است. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اجتناب مالیاتی و سپس نقش تعدیلی ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری این تحقیق، شامل 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1400 است. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش، تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews و تکنیک های آماری داده های تلفیقی پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که مطابق با پیش بینی نظریه نمایندگی بین بیش اطمینانی مدیران و اجتناب مالیاتی شرکت، رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت های دارای مدیران بیش اطمینان، از اجتناب مالیاتی بیشتری برخوردار هستند. همچنین، نتایج نشان داد ویژگی های کمیته حسابرسی، رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اجتناب مالیاتی شرکت را تضعیف می کند.

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، بیش اطمینانی مدیران، ویژگی های کمیته حسابرسی
 • غلامرضا قبله ای، علی اکبر فرهنگی*، غلامرضا سبحانی صفحات 51-68

  نگاهی به نقاط ضعف و کاستی های نظام مالیاتی کشور نشان می دهد، تحول نظام مالیاتی همواره موضوع بسیار مهمی برای فعالان دولتی و بخش خصوصی بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرگذاری رسانه ملی بر توسعه فرهنگ مالیاتی می باشد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های کمی به حساب می آید. جامعه آماری این مطالعه کلیه مودیان مالیاتی سطح ادارات شهر تهران است که یک نمونه از آن ها بطور تصادفی و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده است.  روش تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان داد که اثرگذاری رسانه ملی در هر سه حوزه مسیولیت اجتماعی(دو بعد)، کارکرد رسانه(چهار بعد) و عوامل زمینه ای(چهار بعد)  بر توسعه فرهنگ مالیاتی معنی دار است. با توجه به تاثیر ابعاد مختلف رسانه ملی بر فرهنگ مالیاتی می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در این حوزه ها می تواند به توسعه فرهنگ مالیاتی کمک نماید.

  کلیدواژگان: رسانه ملی، فرهنگ مالیاتی، مودیان مالیاتی، مدل معادلات ساختاری
 • رضا کامیاب تیموری، احسان رستمی*، مجتبی الماسی، مرتضی روحی صفحات 69-94

  به طور کلی و بر اساس تعاریف بین المللی، نظام مالیاتی هوشمند نظامی است یکپارچه، داده مبنا، مودی محور، مبتنی بر فناوری های نوین هوشمندساز و شامل اجزاء و ویژگی هایی که در آن کارایی و عدالت نظام مالیاتی و پرداخت مالیات به باور، رفتار و فرهنگ عمومی تبدیل شده و ضمن افزایش رضایت ذینفعان و شفاف سازی رویدادهای مالی و مالیاتی، تامین اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی کشور و عدالت اجتماعی را در پی دارد. در این راستا، هوشمند سازی یک مسیر مشترک و جهان شمول برای حرکت به سمت سازمان مالیاتی مدرن محسوب می شود. فرآیندهایی که از ابتدا کاغذمحور و تا حدی دستی بودنده اند با روندی رو به رشد، در حال دیجیتالی شدن هستند و این موضوع به نوبه خود اشتراک گذاری بیشتر داده ها در داخل دستگاه های اجرایی و دولت، ترکیب داده های شخص ثالث و بهره گیری از ابزارهای تحلیلی پیشرفته داده را میسر می سازد. انتهای این تحول دیجیتال، یک سازمان مالیاتی کاملا هوشمند است که با داده هایی که به طور خودکار از مودی مالیاتی به سازمان مالیاتی جریان می یابد، هدایت می شود و پس از جمع آوری، پاک سازی، فیلتر، تطبیق و ذخیره سازی این داده ها، از آنها برای ارزیابی ریسک، حسابرسی، دادرسی و سایر فرآیندهای مالیاتی، استفاده می شود. با توجه به مطالب بالا و با استفاده از الگوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و نیز استفاده از نظرات خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور، سه جنبه اصلی شامل: ساختار و مدیریت، سطح اطلاعات و دانش و سطح فناوری سازمان به عنوان شاخص های اصلی مدل هوشمندسازی نظام مالیاتی ایران شناسایی و عوامل موثر در شاخص ها در وضعیت موجود و مطلوب با پرسشنامه 5 گزینه ای در نمونه ای 384 نفری از مدیران کل، معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی شاغل در ستاد سازمان امور مالیاتی و ادارات مالیاتی شهر و استان تهران با روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، تحلیل های آماری و خروجی نرم افزار استفاده شده، مشخص شد که هر سه فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان 99 درصد تایید شده اند. بنابراین، مولفه های سطح فناوری، ساختار و مدیریت و سطح اطلاعات و دانش بر فرآیند هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی اثرات معنادری دارند.

  کلیدواژگان: هوشمندسازی، رویکرد معادلات ساختاری، مدرن سازی، نظام مالیاتی
 • هادی عطاالهی، زین العابدین امینی سابق*، احسان ساده، حسین کلانتری خلیل آباد صفحات 95-118

  هدف از این پژوهش، ارایه مدل خط مشی گذاری عدالت مالیاتی در راستای توسعه منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی، نوع تحلیل گرندد تیوری و در بخش کمی، توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد بررسی در بخش کیفی، خبرگان دانشگاهی در حوزه اقتصاد و امور مالیاتی و در بخش کمی، مدیران ادارات امور مالیاتی استان های (تهران، مازندران، مرکزی، خوزستان، کرمانشاه) هستند. حجم نمونه در بخش کیفی، بر اساس اصول اشباع نظری 15 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی، طبق جدول مورگان 234 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام پذیرفت. تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و معادلات ساختاری صورت گرفت. مطابق نتایج پژوهش، 6 بعد (علی، پدیده اصلی، راهبردها، زمینه سازها، مداخله گرها و پیامدها)، 29 مولفه و 124 شاخص، شناسایی شد و در نهایت، مدل اجرایی طراحی و با پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته، اعتباریابی گردید. همچنین ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدل با معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت نشان داد رابطه بین متغیر راهبردها با متغیر پیامدها با بار عاملی 933/0 با اهمیت ترین بعد به شمار می رود.

  کلیدواژگان: عدالت مالیاتی، فرار مالیاتی، شفافیت اقتصادی، توسعه اقتصادی، داده بنیاد
 • صدیقه عزیزی* صفحات 120-145

  هدف اصلی این پژوهش، طراحی مکانیزم های اجرایی شدن یک نظام مالیات ستانی برای بخش منابع طبیعی با استفاده از فن داده بنیان است. در این پژوهش، با مطالعه و بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون نظام مالیاتی و فرایند مالیات بر درآمد منابع طبیعی، چالش ها و مشکلات عمده این بخش شناسایی گردیده و با ارایه و معرفی سیستم جامع درآمد بخش منابع طبیعی، پیش نیازهای ضروری جهت اجرا ارایه شده اند. سپس پیش نیازهای معرفی شده با نظرسنجی از نخبگان در زمینه منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ های به دست آمده، با فن نظریه داده بنیان تحلیل گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته است و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند، با 21 نفر شامل کارشناسان ارشد مالیاتی، دیوان محاسبات، مدیران عالی رتبه و کارشناسان داخلی دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاهی مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته های پژوهش نشان داد قوانین و مقررات، عوامل سازمانی، سرمایه، بهبود فرآیند مدیریتی، آموزش نیروی انسانی متخصص، برداشت های نادرست نسبت به مصارف مالیات، منابع انسانی متخصص در نهادهای متولی، افزایش بهره وری و استراتژی سازمانی، به ترتیب از جمله مهمترین عامل های یک نظام مالیات ستانی خاص برای بخش منابع طبیعی در ایران است.

  کلیدواژگان: نظام مالیات ستانی، بخش منابع طبیعی، نظریه داده بنیان
|
 • Hossein Abdollahi* Pages 7-27

  Considering the importance of acceptable tax expenditures in the process of tax assessment and the necessity of examining the legal dimensions of the issue, these questions arise: What is the definition of acceptable costs and legal conditions for accepting these costs? In this regard, the present study organized two main sections based on the two mentioned questions. Resulting in the first part, statistics and description of "seven legal conditions" for accepting tax costs, and in the second part, "seven legal criteria" governing the stage of determining the instance, assessment and addressing the mentioned costs were investigated. Finally, two legislative proposals and a procedural proposal in this area were proposed. The research method is descriptive-analytical and the latest "tax laws and regulations" in addition to the votes issued by the Supreme Tax Council, "General Board, Specialized Boards and Branches of the Administrative Justice Court" have also been considered.

  Keywords: Taxes, Acceptable Costs, Direct Taxation Act, Cost reversal, Principles of Tax Law
 • Mandana Taheri, Mohamad Jalili* Pages 29-50

  The purpose of this research is to examine the relationship between managers overconfidence and tax avoidance with the moderating role of audit committee characteristics. To achieve the goal of the research, first, the relationship between managers overconfidence and tax avoidance was investigated. The moderating role of audit committee characteristics on the relationship between managers overconfidence and tax avoidance was investigated. The statistical sample of this research includes 171 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2017 to 2021. Also, to test the hypotheses of the research, multivariate regression analysis and Eviews econometric software and statistical techniques of panel data were used after measuring the research variables. The research findings indicate that there is a significant relationship between managers overconfidence and corporate tax avoidance, according to agency theory. In other words, companies with overconfident managers have more tax avoidance. Also, the results showed that the audit committee characteristics weakens the relationship between managers overconfidence and corporate tax avoidance.

  Keywords: Tax Avoidance, Managers Overconfidence, Audit committee Characteristics
 • Gholamreza Qibleie, Ali Akbar Farhani*, Gholamreza Sobhani Pages 51-68

  A look at the weaknesses and shortcomings of the country's tax system shows that the evolution of the tax system has always been a very important issue for government and private sector activists.
  The main purpose of this article is to investigate the impact of national media on the development of tax culture. The research is considered to be a quantitative research in terms of practical purpose. The statistical population of this study is all tax payers at the level of Tehran city offices, a sample of which was randomly selected using Cochran's formula. The data analysis method of this study is focused on structural equation modeling. The findings from the analysis of research data show that the influence of national media on the development of tax culture includes three areas of social responsibility (two dimensions), media function (four dimensions) and contextual factors (four dimensions) and the effect of national media on the development of tax culture in All three areas are significant. Considering the influence of different dimensions of national media on tax culture, it can be a way for policymakers and rulers to accelerate the development of tax culture and, accordingly, the implementation of other development indicators.

  Keywords: National Media, Tax Culture, Tax payers, Structural Equation Modeling
 • Reza Kamyab Teimuri, Ehsan Rostami*, Mojtaba Almasi, Morteza Rouhi Pages 69-94

  In general and based on international definitions, the military smart tax system is integrated, data-based, mod-oriented, based on modern intelligent technologies and includes components and features in which the efficiency and justice of the tax system and tax payment depend on public belief, behavior and culture. has become and while increasing the satisfaction of the beneficiaries and clarifying the financial and tax events, it leads to the provision of credits for the country's general budget and social justice. In this regard, intelligentization is considered a common and universal path to move towards a modern tax organization. Processes that were initially paper-based and partly manual are increasingly being digitized, which in turn enables greater data sharing within government and executive agencies, the incorporation of third-party data, and the use of advanced data analytics tools. . The end of this digital transformation is a fully intelligent tax organization, driven by data that flows automatically from taxpayer to tax organization, and after collecting, cleaning, filtering, matching and storing this data, it can be used to assess risk. Audits, proceedings and other tax processes are used.
  According to the above and using the model of the Organization for Economic Cooperation and Development and also using the opinions of the experts of the Tax Affairs Organization of the country, three main aspects including: structure and management, the level of information and knowledge and the level of technology of the organization as the main indicators of the system intelligence model Identification and effective factors in the indicators in the current and desired situation with a 5-choice questionnaire in a sample of 384 general managers, deputies, heads of tax affairs and heads of the tax department working in the headquarters of the tax affairs organization and tax offices of Tehran and province using modeling method Structural equations were measured. Based on the findings of the research, statistical analysis and the output of the used software, it was found that all the first three hypotheses of the research were confirmed at the confidence level of 99%. Therefore, the components of the level of technology, structure and management, and the level of information and knowledge have significant effects on the process of intelligentization of the tax affairs organization.

  Keywords: Intelligentization, Structural Equation Approach, Modernization, Tax System
 • Hadi Ataollahi, Zeinolabedin Amini Sabegh*, Ehsan Sadeh, Hosein Kalantari Khalilabad Pages 95-118

  The purpose of the research is to present a policy model for tax justice in line with development in accordance with the statement of the second step of the Islamic Revolution.The mixed research method (qualitative-quantitative) is also exploratory. In the qualitative part, the type of analysis is grounded theory and in the quantitative part, it is descriptive-survey. The community under research in the qualitative part are university experts in the field of economics and tax affairs, and in the quantitative part, the managers of the tax affairs departments of the provinces (Tehran, Mazandaran, Markazi, Khuzestan, Kermanshah).The sample size in the qualitative part, based on the principles of theoretical saturation, was 15 people using the purposeful sampling method, and in the quantitative part, according to the Morgan table, 234 people were selected using the multi-stage sampling method.Content analysis of the interviews was done using the coding method (open, central and selective) and structural equations.Based upon the results of the research, 6  dimensions (causal, main phenomenon, strategies, background makers, interventionists and consequences), 29 components and 124 indicators were identified and finally, the implementation model was designed and validated with a standard researcher-made questionnaire. Also, the dimensions, components and indicators of the model were evaluated with structural equations, which finally showed that the relationship between the variable of strategies and the variable of outcomes with a factor load of 0.933 is considered the most important dimension.

  Keywords: Tax Justice, Tax Evasion, Economic Transparency, Economic Development, Grounded Theory