فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی اجتماعی - پیاپی 50 (تابستان 1402)

فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی
پیاپی 50 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهرام واحدی*، زهرا کاظم وند اصل، سمیرا چناری صفحات 1-14
  مقدمه
  با طولانی تر شدن دوره جوانی، بسیاری از دانشجویان با چالش های زیادی در  فرآیند هویت یابی درگیرند که جنبه های مختلف رضایت از زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با این هدف انجام شد که به تحلیل نیمرخ نهفته ابعاد هویتی دانشجویان کارشناسی و ارتباط آن با رضایت از زندگی آن ها بپردازد.
   
  روش
  روش مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل طبقات نهفته با استفاده از نرم افزار MPLUS بود. MPLUS یک برنامه مدل سازی متغیرهای نهفته است که متغیرهای پیوسته یا مقوله ای را به زیرگروه های محدودی کاهش می دهد. همچنین برای مقایسه رضایت از زندگی دانشجویان در بین خوشه های نهفته از روش تحلیل واریانس تک متغیره استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز بودند که 375 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هویت اجتماعی ‏صفاری نیا و روشن (1390)، هویت مذهبی بل (2009)، هویت اخلاقی آکینو و رید (2002) و رضایت از ‏زندگی داینر و همکاران (1985) جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل طبقات نهفته منجر به شناسایی 6 نیمرخ ‎هویتی شد و نتایج تحلیل واریانس نشان داد که رضایت‎ ‎از‎ ‎زندگی‎ ‎دانشجویان‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎خوشه بندی‎ ‎ابعاد‎ ‎هویتی‎ ‎آنان‎ ‎متفاوت است (01/0>P)، به نحوی که خوشه هویت کامل، بیشترین و خوشه هویت آشفته، کمترین میزان رضایت از زندگی را دارا بودند.‏
   
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش با استفاده از رویکرد فردمحوری، دیدگاه جدیدی را برای درک ابعاد هویتی دانشجویان ارایه می دهد که برای پیش بینی رضایت از زندگی و ارایه مداخلات متناسب با هر بعد هویتی می توان از آن بهره جست.
  کلیدواژگان: هویت، ابعاد هویتی، رضایت از زندگی، دانشجویان کارشناسی
 • کریم عبدالمحمدی*، فرهاد غدیری، علی محمدزاده صفحات 15-30
  مقدمه
  پرخاشگری سایبری شکل جدید خشونت بین فردی در میان نوجوانان است که می تواند، آسیب های فراوانی بر سلامت روان نوجوانان وارد کند، بنابراین لازم است به عوامل زمینه ساز آن پرداخته شود. لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پرخاشگری سایبری بر اساس همدلی، بی تفاوتی اخلاقی و نشخوار خشم در نوجوانان انجام شد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری  این پژوهش کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل دبیرستان های پسرانه دوره دوم تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که 395 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بر اساس جدول نمونه گیری مورگان انتخاب شدند. پرسشنامه های نشخوار فکری خشم (ARS)، مقیاس همدلی اساسی، پرسشنامه پرخاشگری سایبری برای نوجوانان (CYBA) و پرسشنامه بی تفاوتی اخلاقی در این پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون‏ همزمان مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد، رابطه منفی معنی داری بین پرخاشگری سایبری و همدلی عاطفی (05/0>P) و رابطه مثبتی بین بی تفاوتی اخلاقی و نشخوار خشم با پرخاشگری سایبری وجود دارد (01/0>P)؛ همچنین نتایج نشان داد که 27/0 تغییرات پرخاشگری سایبری به وسیله همدلی عاطفی، بی تفاوتی اخلاقی و زیرمولفه های نشخوار خشم تبیین می شود. همچنین همدلی شناختی، خاطرات خشم و  فهم علل سهم معنی داری در پیش بینی پرخاشگری سایبری ندارد (0001/0>P).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد، جهت کنترل رفتارهایی مثل پرخاشگری سایبری باید به مولفه های هیجانی و اخلاقی مانند همدلی، بی تفاوتی اخلاقی و نشخوار خشم توجه بیشتری گردد.
  کلیدواژگان: پرخاشگری سایبری، همدلی، بی تفاوتی اخلاقی، نشخوار خشم
 • مریم باباخانی، شیما پرندین* صفحات 31-42
  مقدمه
  این مطالعه با هدف پیش بینی شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی بر اساس سرمایه های روان شناختی با نقش واسطه ای رضایت از زندگی در دختران و زنان جوان سرپل ذهاب انجام شد.
  روش
  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دختران و زنان 35-18 سال شهرستان سرپل ذهاب در سال 1401 بود که شامل 7000 نفر بودند و 364 نفر از آن ها بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه، از پرسش نامه های شایستگی اجتماعی پرندین (1385)، بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003)، سرمایه های روان شناختی لوتانز (2007) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج همبستگی معن ی دار و مثبتی بین تمام متغیرها نشان داد (p<0.05). نتایج نشان داد که سرمایه های روانشناختی بصورت مستقیم 10/43 درصد (0001/0p= ،431/0= β) و از طریق غیر مستقیم 50/26 درصد (0001/0p=، 265/0= β) از واریانس شایستگی اجتماعی را تبیین کرد. نتایج همچنین نشان داد که سرمایه های روان شناختی بصورت مستقیم  70/79 درصد (0001/0 p= ،797/0= β)، و از طریق غیر مستقیم 00/16 درصد (0001/0 p= ،160/0= β)، از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کرد. همچنین سرمایه های روان شناختی، 30 درصد از واریانس رضایت از زندگی (0001/0 p= ،300/0= β)، و رضایت از زندگی 50/85 درصد (0001/0 p= ،855/0= β)، و شایستگی اجتماعی 40/53 درصد (0001/0 p= ،534/0= β) از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  در مجموع سرمایه های روانشناختی مستقیما و از طریق رضایت از زندگی، واریانس شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی را در افراد مورد مطالعه تبیین کردند.
  کلیدواژگان: شایستگی اجتماعی، بهزیستی ذهنی، سرمایه های روان شناختی، رضایت از زندگی، دختران جوان
 • نعیمه صابری*، مه سیما پورشهریاری، عباس عبداللهی صفحات 43-56
  مقدمه
  دلبستگی مکان، به پیوند عاطفی میان فرد و مکان اطلاق می شود. این مفهوم تجارب زندگی افراد را در سه حوزه ی عاطفی، شناختی و رفتاری به میزان قابل توجهی تحت تاثر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران انجام شد. 
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و نمونه آن متشکل از 241 زن ساکن شهر تهران بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس دلبستگی مکان صفاری نیا (1390)، مقیاس سلامت روانی بشارت (1388) و مقیاس بهزیستی اجتماعی کیز (1998) بود. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، روش مدل معادلات ساختاری، نرم افزارهای SPSS20 و SmartPLS3 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد میان دلبستگی مکان با سلامت روان و نیز میان دلبستگی مکان و بهزیستی اجتماعی رابطه مثبت معنادار برقرار است. گرچه میان مدت سکونت و دلبستگی مکان رابطه معنادار مثبت وجود دارد، مدت سکونت نمی تواند در رابطه میان دلبستگی مکان با سلامت روان و بهزیستی اجتماعی نقش تعدیلگری ایفا کند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها می توان گفت دلبستگی مکان، در افزایش سلامت روان و بهزیستی اجتماعی زنان نقش قابل توجهی دارد.
  کلیدواژگان: بهزیستی اجتماعی، سلامت روانی، دلبستگی مکان
 • رباب جاهدی*، رحیم بدری گرگری صفحات 57-76
  مقدمه
  اختلال اضطراب اجتماعی  یکی از همهگیرترین اختلالات اضطرابی در نمونه بالینی می باشد. تاکنون از روش های متعددی جهت بهبود و درمان این اختلال استفاده شده است که از این میان مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از موثرترین روش ها می باشد.
  روش
   پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل تاثیر مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال اضطراب اجتماعی و برطرف نمودن تناقض های احتمالی در نتایج پژوهش های مختلف انجام شده است. در این پژوهش با توجه به هدف، از روش فراتحلیل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل پژوهش های انجام شده در زمینه ی اثربخشی مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی طی 20 سال گذشته در ایران (1380-1401) و سطوح بین المللی (2000-2022) بود. بر اساس ملاک های تعریف شده ورود و خروج، تعداد 40 مطالعه که دارای شرایط علمی و روش شناختی مناسب بودند، برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثرهای ترکیبی مدل ثابت 874/0- و در مدل تصادفی 234/1- است که هر دو از لحاظ آماری معنادار هستند و این بیانگر تاثیر مثبت مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت با استفاده از مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد می توان میزان اضطراب اجتماعی را در افراد کاهش داد.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب اجتماعی، پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روان شناختی، رفتار های اجتنابی
 • حسین رضاپور، منصوره بهرامی پور اصفهانی*، هاجر ترکان صفحات 77-92
  مقدمه
  اضطراب اجتماعی یکی از ناتوان کننده ترین اختلالات اضطرابی است که از ابتدای نوجوانی نشانه های آن آغاز شده و تا دوره های بعدی تحول ادامه پیدا می کند. این اختلال در زندگی شخصی، باورها، تعاملات، زندگی شغلی و سایر ابعاد عملکردی فرد نابسامانی هایی به وجود می آورد. از این رو، شناسایی مداخلات موثر در مبتلایان اهمیت ویژه ای دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان های فعال سازی رفتاری و آرام سازی حالت بر باورهای هسته ای ضداجتماعی و حل مسیله اجتماعی نوجوانان پسر 15تا 18ساله با اضطراب اجتماعی بالا بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و دوره ی پیگیری دوماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان 15 تا 18 ساله با اضطراب اجتماعی ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان در سال تحصیلی 1400 و 1401 بود. بدین منظور به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، از بین دبیرستان های پسرانه ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان تعداد 600 دانش آموز با اجرای پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان پاکلک (2004) مورد غربالگری قرار گرفتند که از این میان تعداد 60 نفر دارای اضطراب بالای 93 بودند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (هر کدام 20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. افراد گروه های آزمایشی به صورت موازی و همزمان در جلسات درمانی فعال سازی رفتاری و آرام سازی حالت شرکت کردند؛ اما برای گروه کنترل، مداخله ای صورت نگرفت. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های باورهای ترکیبی- فرم کوتاه آپشه و دی- میو (2012) و حل مسیله اجتماعی درزیلا و همکاران (2002) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS-24 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، درمان فعال سازی رفتاری بر حل مسیله اجتماعی و درمان مبتنی بر آرام سازی حالت بر باورهای هسته ای ضداجتماعی از روش درمانی دیگر برای نوجوانان پسر 15 تا 18 ساله با اضطراب اجتماعی اثربخشی نیرومندتری داشته است و اثرات مداخلات در طول زمان ثابت باقی مانده است (01/0p<).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش بر اهمیت توجه به باورهای هسته ای ضداجتماعی و حل مسیله اجتماعی در نوجوانان با اضطراب اجتماعی بالا تاکید می کند و تلویحات کاربردی مهمی جهت مداخلات درمانی برای نوجوانان با اضطراب اجتماعی دارد.
  کلیدواژگان: فعال سازی رفتاری، آرام سازی حالت، باورهای هسته ای، حل مسئله، اضطراب اجتماعی
 • سحر کرمانیان*، فاطمه گلشنی، آنیتا باغداساریانس، فرهاد جمهری صفحات 93-109
  مقدمه
  خودشیفته چالش های قابل توجهی در سازگاری روانشناختی افراد به وجود می آورد. در نتیجه، شناسایی عوامل موثر در ایجاد آن می تواند در تدوین برنامه های پیشگیری از خودشیفتگی مفید باشد. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری خودشیفتگی بر اساس تروماهای اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه های فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان و کمال گرایی انجام گردید.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد 45-20 ساله شهر تهران بودند که در سال401-1400 برای دریافت خدمات مشاوره به کلینیک های روانشناسی مراجعه کردند. حجم نمونه 350 نفر بودند که با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه بالینی، پرسشنامه خودشیفتگی آمز (2008)، پرسشنامه کودک آزاری (نوربخش، 1391)، پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین و همکاران، 2007)، شیوه های فرزندپروری ادراک شده (گرولینگ و همکاران، 1997)، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان (گروتز و رومر، 2004) و مقیاس کمال گرایی چند بعدی (فلت و هویت، 1991) بودند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos  و با روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد، مدل برازش یافته رگه های شخصیت خودشیفته 38 درصد توسط متغیرهای درون مدل تبیین شده است و ارتباط مستقیم و معناداری بین تروماهای اوایل زندگی، عملکرد خانواده، دشواری تنظیم هیجان و کمال گرایی با خودشیفتگی وجود دارد (05/0<P). علاوه بر این، تروماهای اوایل زندگی، شیوه های فرزندپروری ادراک شده مادر و عملکرد خانواده به صورت غیرمستقیم و با میانجی دشواری تنظیم هیجان و کمال گرایی با خودشیفتگی ارتباط داشتند (05/0<P).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان و کمال گرایی در ارتباط با تروماهای اوایل کودکی، عملکرد خانواده و شیوه های فرزندپروری ادراک شده مادر را در تبیین خودشیفتگی مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: خودشیفتگی، تروماهای اوایل کودکی، شیوه‎های فرزندپروری، کمال گرایی و تنظیم هیجان
|
 • Shahram Vahedi *, Zahra Kazemvand Asl, Samira Chenari Pages 1-14
  Introduction
  As the youth period extends, numerous students are involved with various issues in the identity process which affects diverse aspects of their life satisfaction. This research was conducted to analyze the latent profile of undergraduate students' identity dimensions and their relationship with their life satisfaction.
  Method
  The method of this study was a descriptive-correlation type of latent profiles analysis using MPLUS software. MPLUS is a latent variable modeling program that reduces continuous or categorical variables to limited subgroups. Likewise, the one-way ANOVA method was used to compare students' life satisfaction among latent clusters. The statistical population of the research was all undergraduate students of Tabriz University and 375 of these students were selected as a sample using a multi-stage cluster random sampling method. Data were collected using Scales of Saffarinia and Roshan's Social Identity (2010), Bell's Religious Identity (2009), Aquino and Reed's Moral Identity (2002), and Satisfaction with Life of Diener et al. (1985).
  Results
  The results of the latent profiles analysis led to the identification of six identity profiles, and the results of the variance analysis revealed that the life satisfaction of students according to the identity dimensions is different (P<0.01), in such a way that the achieved identity cluster had the highest and the diffusion identity cluster, had the lowest level of life satisfaction.
  Conclusion
  Using the person-centered approach, the results of the research offer a new perspective for understanding the identity dimensions of students, which can predict life satisfaction and provide interventions according to each identity dimension.
  Keywords: identity, Identity Dimensions, Satisfaction of life, undergraduate students
 • Karim Abdolmohammadi *, Farhad Ghadirey, Ali Mohammadzadeh Pages 15-30
  Introduction
  Cyber aggression is a new form of interpersonal violence among adolescents that can cause a lot of damage to their mental health, so it is necessary to address its underlying factors. Therefore, the present study was conducted to predict cyber aggression based on empathy, moral indifference, and rumination of anger in adolescents.
  Method
  The research method was a correlational description. The statistical population of this research was all the students studying in the second-period boys' high schools in Tabriz in the academic year 2022-2023, and 395 people were selected by the multi-stage cluster sampling method based on Morgan's sampling table. Anger rumination questionnaires (ARS), basic empathy scale, cyber aggression questionnaire for adolescents (CYBA), and moral indifference questionnaire were used in this research. The data were analyzed using the simultaneous regression analysis test.
  Results
  The results showed that there is a significant negative relationship between cyber aggression and emotional empathy (P<0.05) and a positive relationship between moral indifference and anger rumination with cyber aggression (P<0.01); Also, the results showed that 0.27 changes in cyber aggression are explained by emotional empathy, moral indifference, and anger rumination subcomponents. Also, cognitive empathy, memories of anger, and understanding the causes do not have a significant contribution to predicting cyber aggression (P<0.0001).
  Conclusion
  The present study showed that to control behaviors such as cyber aggression, more attention should be paid to emotional and moral components such as empathy, moral indifference, and anger rumination.
  Keywords: Cyber-Aggression, Empathy, moral disengagement, Anger Rumination
 • Maryam Babakhani, Shima Parandin * Pages 31-42
  Introduction
  This study was conducted to predict social competence and subjective well-being based on psychological capitals with mediating role of life satisfaction in Sarpolezahab youth female.
  Method
  The statistical population of the present study included all girls and women aged 18-35 years in Sarpol-e Zahab city in 1401 that included 7000 people and 364 of them were selected based on Cochran's formula. In this study, the questionnaires of social competence of Parandin (2006), Keyes and Magyarmo's subjective well-being (2003), Luthans' psychological capital (2007) and life satisfaction with Diener et al. (1985) were used.
  Results
  The results showed a significant and positive correlation between all variables (p <0.05). The results showed that psychological capitals directly explained 43.10% (p=0.0001, β=0.431) and indirect 26.50% (p=0.0001, β=0.265) of social competency variance. The results also showed that psychological assets directly explained 79.70% (p=0.0001, β=0.797), and indirect 16.00% (p=0.0001, β = 0.160), of subjective well-being variance. Psychological capitals also explained 30% of life satisfaction (p=0.0001, β = 0.300), life satisfaction (p=0.501, β = 0.855), and social competence (p=0.0001, β = 0.534) of variance of subjective well-being.
  Conclusion
  In conclusions, psychological capitals directly explained the variance of social competence and subjective well-being in young girls of Sarpol-e Zahabi through life satisfaction.
  Keywords: Social competence, Subjective Well-being, psychological capitals, life satisfaction, Youth female
 • Naimeh Saberi *, Mahsima Pourshahriari, Abbas Abdollahi _ Pages 43-56
  Introduction
  Place attachment is the emotional bond that a person forms with a place. This concept influences people's life experiences in three domains: emotional, cognitive, and behavioral. The aim of this study was to examine the moderating role of the length of residence on the relationship between place attachment and mental health and social well-being in women living in Tehran.
  Method
  This was a descriptive-correlation study and the sample consisted of 241 women living in Tehran. They were selected by the convenience sampling method. The instruments used in this study were Safarinia's place attachment scale (2011), Besharat's mental health scale (2009), and Keys' social well-being scale (1998). The data were analyzed using structural equation modeling with SPSS v.20 and Smart PLS v.3 software.
  Results
  The results indicated that there was a positive and significant relationship between place attachment and mental health, as well as between place attachment and social well-being. Although there was a positive and significant relationship between the length of residence and place attachment, the length of residence did not moderate the relationship between place attachment and mental health and social well-being.
  Conclusion
  Based on the findings, it can be concluded that place attachment has a significant role in enhancing women's mental health and social well-being.
  Keywords: mental health, Place Attachment, social well-being
 • ROBAB JAHEDI *, Rahim Badri Gargari Pages 57-76
  Introduction
  Social anxiety Disorder is one of the most common anxiety disorders in the clinical sample. So far, many methods have been used to improve and treat this disorder, among which interventions based on acceptance and commitment are one of the most effective methods.
  Method
  The present study was conducted with the aim of meta-analyzing the effect of interventions based on acceptance and commitment on social anxiety disorder and resolving possible contradictions in the results of different studies. The statistical population of this research included the researches conducted in the field of the effectiveness of interventions based on acceptance and commitment on social anxiety during the last 20 years in Iran (1380-1401) and international levels (2000-2022).
  Results
  Based on the defined entry and exit criteria, 40 studies that had appropriate scientific and methodological conditions were selected to enter the meta-analysis. The results showed that the average size of the combined effects of the fixed model is -0.874 and that of the random model is -1.234, both of which are statistically significant. This shows the positive effect of interventions based on acceptance and commitment on social anxiety.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that by using interventions based on acceptance and commitment, the amount of social anxiety in people can be reduced.
  Keywords: social anxiety disorder, acceptance, commitment, Psychological flexibility, Avoidance Behaviors
 • Hossein Rezapour, Mansoureh Bahramipour Isfahani *, Hajar Turkan Pages 77-92
  Introduction
  Social anxiety is one of the most debilitating anxiety disorders, the symptoms of which begin at the beginning of adolescence and continue until the later periods of development. This disorder creates disorders in personal life, beliefs, interactions, work life, and other functional aspects of a person. Therefore, identifying effective interventions in patients is of particular importance. The purpose of the present study was to determine the effectiveness of behavioral activation and mode deactivation therapies on antisocial core beliefs and solving the social problem of 15-18-year-old boys with high social anxiety.
  Method
  The current research was a semi-experimental type of pre-test, post-test, and a two-month follow-up period with a control group. The statistical population included all students aged 15 to 18 with social anxiety in the 2nd education district of Isfahan in the academic years 2021 and 2022. For this purpose, using a multi-stage cluster random sampling method, 600 students were screened from among boys' high schools in the 2nd education district of Isfahan by implementing Paklak's social anxiety scale adolescent (2004). They were randomly assigned to two experimental groups (20 people each) and a control group (20 people). The people in the experimental groups participated in parallel and simultaneous treatment sessions of behavioral activation and mode deactivation; But for the control group, there was no intervention. The measurement tools included short form-compound core beliefs questionnaire by Apsche & De-Meo (2012) and a social problem-solving inventory by Drzila et al. (2002). To analyze the data, the statistical method of analysis of variance of repeated measurements and Bonferroni's posthoc test was used in SPSS-24 software.
  Findings
  The results showed that behavioral activation therapy on social problem solving and mode deactivation therapy on antisocial core beliefs had stronger effectiveness than other treatment methods for 15-18-year-old boys with social anxiety and the effects of the interventions were stable over time (p<0.01).
  Conclusion
  The findings of this research emphasize the importance of paying attention to antisocial core beliefs and social solving problems in adolescents with high social anxiety and have important practical implications for therapeutic interventions for adolescents with social anxiety.
  Keywords: Behavioral activation, mode deactivation, core beliefs, problem solving, social anxiety
 • Sahar Kermanian *, Fatemeh Golshani, Anita Baghdasarians, Farhad Jomehri Pages 93-109
  Introduction
  This study aimed to develop a model of narcissism personality based on the early life traumas, family functioning, and perceived parenting style of the mother, considering the mediating role of perfectionism and emotion regulation difficulty.
  Method
  The method of the present study is descriptive correlation based on structural equation modeling. The statistical population of the present study was people aged 20 to 45 in Tehran in 2020-21 who had been referred to psychological clinics for counseling services, of which 350 people were selected by purposeful sampling. Clinical interview, Ames narcissism personality (Ames, et. al., 2006), child abuse self-report scale (Noorbakhsh, 1391), family functioning (Epstein, et. al., 2007), Difficulties in Emotion Regulation Scale (Gratz & Roemer, 2004), Perception of Parents Scale (Grolnick, Deci, & Ryan, 1997) and perfectionism (Flett & Hewitt, 1991) scale were used to collect data. Then, using SPSS v.23 and Amos v.23 software, the data were analyzed using confirmatory factor analysis and structural equation model.
  Results
  The results show that early life traumas, family function, perfectionism, and emotion regulation difficulties directly lead to an increased tendency towards narcissism characteristic. Early life traumas, the mother’s perceived parenting styles, and family functioning indirectly and significantly affect the mediating role of emotion regulation difficulties on narcissism.
  Conclusion
  This research confirmed the mediation role of perfectionism and emotion regulation difficulty, based on the early life traumas, family functioning, and perceived parenting style of the mother
  Keywords: Narcissism, early life traumas, parenting styles, perfectionism, emotion regulation