فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صدیقه لطفی*، لیلا محمدی کاظم آبادی، محمد سلیمانی صفحات 1-17
  پیشینه و هدف

  امروزه افزایش روزافزون جمعیت شهری و مهاجرت باعث ایجاد چالش های جدیدی در ساختار و عملکرد شهرها در مسایل زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی شده است. پایداری شهری مفهومی است که به دنبال طرح توسعه پایدار به عنوان پارادایم جدیدی در جهان پدیدار شد و رویکردی است که منجر به عدالت اجتماعی می شود. لازم است بستر مناسبی برای ارزیابی و سنجش پایداری زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه شهری فراهم شود. کلانشهر اراک یکی از آلوده ترین شهرهای کشور است. هدف از پژوهش حاضر سنجش پایداری پهنه های شهر اراک از دیدگاه شهروندان به منظور نشان دادن کیفیت مناطق مختلف شهر است.

  مواد و روش ها

  شهر اراک مرکز استان مرکزی دارای 5 منطقه شهری است، جمعیت آن در سال 1395 بالغ بر 520994 نفر می باشد و از نظر ژیومورفولوژی و زمین شناسی شهر اراک در دره ای واقع شده است که از سه طرف توسط کوه ها و  کویر میقان محصور شده است. با ایجاد چندین کارخانه صنعتی مانند ماشین سازی و صنایع فلزی در دهه 1940 شهر از نظر زیست محیطی آلوده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعه ثانویه و میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 4 شاخص اصلی و 13 زیرشاخص مربوط به پایداری در شهر اراک از منابع معتبر در این زمینه تعریف و در قالب یک پرسشنامه 5 گزینه ای در قالب مقیاس لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار پایین تنظیم شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان شهر اراک که بالای 20 سال سن دارند و همچنین دارای سابقه اقامت بیش از 5 سال در شهر اراک (به دلیل درک ابعاد تحقیق) می باشند، تشکیل می دهد، که 384 نفر می باشد. برای توزیع پرسشنامه ها از نمونه گیری طبقه ای بر اساس مناطق شهری استفاده شد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه، نظرات 10 نفر از متخصصان در مورد نسخه اولیه آن اظهار نظر کردند. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی بالای 70/0 درصد به دست آمد که پایایی را تایید کرد. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از GIS و SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اندازه گیری شاخص های متغیر از آزمون t تک نمونه ای و آزمون واریانس (ANOVA) و برای رتبه بندی شاخص ها و مناطق شهری از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت از GIS برای نمایش نتایج تحلیل ها در قالب نقشه با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی-اقتصادی و محیطی استفاده شد.

  یافته ها و بحث: 

  نتایج تحقیق نشان داد که میانگین پایداری اقتصادی بیش از 3 است و هر دو حد بالا و پایین مثبت هستند. بنابراین می توان گفت که وضعیت پایداری اقتصادی در مناطق 5 گانه شهر اراک از متوسط به بالا ارزیابی می شود. همچنین میانگین متغیرهای پایداری محیطی و کالبدی - زیرساختی و پایداری فرهنگی - اجتماعی کمتر از 3 و حد پایین و بالایی آنها نیز منفی است. بنابراین با توجه به سطح معنی داری کمتر از 05/0 می توان نتیجه گرفت که میانگین به دست آمده کمتر از مقدار آزمون (3) و وضعیت متغیرهای پایداری اکولوژیکی - زیست محیطی، پایداری کالبدی - زیرساختی و پایداری اجتماعی - فرهنگی است. در 5 منطقه شهر اراک کمتر از حد متوسط و نامناسب ارزیابی می شود. یافته های آزمون فریدمن نشان داد که بیشترین میانگین امتیاز (14/3) به پایداری اقتصادی و کمترین میانگین امتیاز (05/2) به پایداری کالبدی - زیرساختی اختصاص دارد.

  نتیجه گیری

  بررسی پیشینه نظری و پژوهشی نشان داد که پایداری در ارتباط با شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، ارزش گذاری می شود. توجه به مسایل پایداری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل و محرک های پیشبرد توسعه شهری در سال های اخیر مورد توجه محققان شهرسازی و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. سیاست های سازگار با محیط زیست می تواند پایداری را تقویت کند. پژوهش حاضر نشان داد که پایداری مناطق شهری ارک با توجه به ابعاد مختلف مشهود است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که توصیه های زیر می تواند وضعیت را بهبود بخشد: تقویت صنایع بومی و محلی سازگار با محیط زیست. افزایش فضای سبز و توجه به حریم کارخانه ها می تواند سطح آلاینده ها را کاهش دهد. تعطیلی صنایع آلاینده یا حداقل اصلاح و بهبود آنها.

  کلیدواژگان: اراک، اقتصاد، پایداری شهری، صنعت، محیط زیست
 • مارال زمانی راد، نوید سعیدی رضوانی*، ایرج قاسمی صفحات 18-34
  پیشینه و هدف

  طی چند دهه اخیر جهان شاهد تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی عمده ای بوده است که به طور عمیقی بر الگوهای شهرنشینی، فعالیت های انسانی و سبک زندگی تاثیر گذاشته اند. شهر دانش محور از مفاهیم جدید در حوزه مطالعات شهری است که با توجه به مسایل و مشکلات روزافزون شهرها و لزوم مدیریت و توسعه این سیستم بر مبنای دانش و اطلاعات مطرح شده است. مولفه ها و شاخص های شهر دانش محور، حوزه های مختلف شهری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و از طرف دیگر سایر حوزه های شهری نیز بر این مفهوم تاثیر می گذارند. در همین راستا، هدف این پژوهش، واکاوی و  بررسی نقش مکان یابی کاربری های دانش محور بر جذب و نگهداری کارکنان و مدیران دانش بنیاد شهر بندرعباس و در نتیجه پایداری شهر بوده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به لحاظ ماهیت پژوهشی عینی، از نظر معرفت شناسی تحقیق پراگماتیسم و به لحاظ روش تحقیق از جمله تحقیقات کیفی به حساب می آید و جنبه شناختی و کاربردی دارد. راهبرد مورد استفاده در این پژوهش روش داده بنیان یا گراندد تیوری است. برای جمع آوری داده های این پژوهش از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است و مصاحبه شونده مختار بود تا آنجا که تشخیص می دهد، به سوالات پاسخ دهد و مقوله ها را توصیف و تشریح نماید. جامعه آماری تحقیق جهت انجام مصاحبه، مدیران و متخصصان دانش در 55 مرکز رشد و فناوری بندرعباس می باشند، که مجموعا 68 نفر کل جامعه می باشد و مصاحبه از جامعه آماری تا اشباع نظری ادامه یافت و در نتیجه جامعه نمونه 15 نفر از مدیران ذیربط در حوزه دانش است. داده های گردآوری شده از مصاحبه ها، به وسیله نرم افزار مکس کیو دا  تجزیه و تحلیل شده است. از مجموع 501 فراوانی کد باز اولیه تکرار شده، تعداد 56 نشانه ساخته شده و از این تعداد نشانه 18 مفهوم ساخته شده و شاخص های موثر در تحقق دانش محوری در بندرعباس در 5 جنبه به دست آمده است. همچنین برای بررسی وضعیت پخشایش کاربری های دانش محور در سطح شهر بندرعباس نقشه های توزیع کاربری های دانش محور و پهنه های دانش محور شهری به وسیله نرم افزار آرک جی آی اس تهیه شده است.

  یافته ها و بحث: 

  شاخص های موثر در تحقق شهر دانش در بندرعباس در 5 جنبه زیرساخت شهری مناسب، ساختار شهری مطلوب، اشتراک گذاری دانش، شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش محور به دست آمده است. همچنین با توجه به نقشه های تهیه شده در نرم افراز آرک جی آی اس مشخص شد که به طور کلی منطقه یک شهرداری بندرعباس از 4 منطقه در بهترین وضعیت از نظر این نوع کاربری قرار دارد. علاوه بر این کاربری آموزش عالی به عنوان یکی از کانون های اصلی و مهم برای جذب کارکنان دانش مورد توجه است که در شهر بندرعباس در بخش شرقی و غربی آن یعنی منطقه 1 و 3 شهرداری، سایر مناطق شهری فاصله زیادی از این نوع کاربری دارند. به عبارت دیگر توزیع این کاربری نامطلوب بوده و نیازمند بازبینی و توزیع مطلوب آن است.

  نتیجه گیری

  برای تحقق و تقویت دانش محوری در شهر بندرعباس باید در بخش برنامه ریزی شهری، کاربری اراضی مطلوبیت لازم برای جذب و نگهداری جمعیت و نیروهای دانش فراهم آورد. از این رو طرح های توسعه شهری باید متناسب با نیاز کارکنان شاغل در بخش های دانش بنیاد تهیه شده و با توجه به اینکه چارچوب های مرسوم در تهیه طرح های توسعه شهری هم اکنون در اکثریت شهرها مناسب و درخور نیست، دولت دانش محور باید هم راستا با ساختار شهری مطلوب و زیرساخت های مناسب وارد عمل شود و با برنامه ریزی کاربری اراضی و پیش بینی و پخشایش مطلوب کاربری های دانش محور به صورت چند هسته ای، در سطح شهر بر این امر نایل آید.

  کلیدواژگان: بندرعباس، پایداری، شهر دانش محور، کاربری اراضی، گراندد تئوری
 • حسین عالیباف، کریم حسین زاده دلیر*، بختیار عزت پناه صفحات 35-50
  پیشینه و هدف

  امروزه، افزایش قابل توجه در استفاده از خودروهای شخصی بر حمل و نقل عمومی اثر گذاشته و یکی از برجسته ترین مسایل در بسیاری از شهرها است. این مساله می تواند منجر به پیامدهای مضر محیط زیستی مانند ازدحام ترافیک، گرم شدن جهانی هوای کره زمین، تغییر آب و هوا، آلودگی محیط زیستی و مشکلات اجتماعی  اقتصادی شود. بنابراین می توان با اجرای اصول توسعه حمل و نقل محور در شهر تبریز از تبعات این معضلات جلوگیری کرد. در حقیقت با استفاده از رویکرد توسعه حمل و نقل محور می توان از طریق برنامه ریزی و ساماندهی مراکز مهم حمل و نقل عمومی، شهر تبریز را به یک مرکز توسعه تبدیل نمود. هدف این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر آینده نگاری برنامه ریزی توسعه حمل و نقل محور شهر تبریز است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناختی توصیفی  تحلیلی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل متخصصین در حوزه برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری توسعه حمل و نقل محور شهر تبریز است. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری هدفمند تصادفی است. معمولا تعداد خبرگان مابین 5010 نفر انتخاب می شوند که در این تحقیق از 20 خبره و متخصص پرسشگری انجام گرفت. برای روایی سوالات از آزمون روایی همگرا و برای بررسی پایایی سوالات یا قابلیت اعتماد آن، از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد. تحلیل آماری داده ها با روش معادلات ساختاری در نرم افزارهای Smart PLS و SPSS انجام شد. شاخص های مورد بررسی در این تحقیق شامل: تراکم، توسعه شهری، توسعه اقتصادی، ارزش املاک، محیط زیست، سلامتی شهر و شهروندان، انتخاب و نوع سفر، اثرات گلخانه ای است.

  یافته ها و بحث:

   مطابق نتایج، عدم وجود یک رویکرد برنامه ریزی کاربردی و کارآمد شامل طیف گسترده ای از مولفه های برنامه ریزی شهری از جمله حمل و نقل، استفاده از زمین، و زیرساخت ها مستلزم آن است که محققان روش های برنامه ریزی یکپارچه را توسعه دهند. یکی از این رویکردها، که می تواند به طور کافی به برنامه ریزی پراکنده مناطق شهری بپردازد، برنامه ریزی توسعه حمل و نقل محور است. تحلیل حساسیت نشان داد که تغییر وزن شاخص ها در دیدگاه های خوشبینانه، بدبینانه و متوسط تاثیر قابل توجهی بر سطوح توسعه حمل و نقل محور ندارد. در نتیجه، سطوح توسعه حمل و نقل محور تعیین شده، درجه بالایی از قابلیت اطمینان را در مقیاس همسایگی در شهر تبریز نشان داد. باتوجه به هدف تحقیق 3 سناریو انجام شد، باتوجه به نتایج تحقیق سناریوی اول به عنوان حمل و نقل پایدار و سبز است. سناریوی خوشبینانه ای است که در آن بیشترین اهداف حمل و نقل پایدار تحقق یافته است. سناریوی دوم (ادامه وضع موجود و وابستگی به اتومبیل شخصی): در این سناریو، ادامه وضع موجود در شبکه حمل و نقل و مالکیت خودرو و تمایل به استفاده از خودروی شخصی بین شهروندان افزایش یافته است. سناریو سوم (هرج ومرج): سناریوی است که در آن فاصله زیادی تا رسیدن به اهداف حمل و نقل پایدار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  حمل ونقل درون شهری تبریز، با مشکلاتی چون ضعف حمل و نقل عمومی، افزایش مالکیت خودرو، شلوغی معابر، کاربری نامناسب زمین، عدم وجود تسهیلات جانبی و.. روبرو است. حل نشدن این مشکلات به همراه عدم قطعیت هایی که در آینده  ممکن است رخ دهد، می تواند بحران آفرین باشد و قطعا ما را از اهداف توسعه پایدار دور خواهند ساخت. برنامه ریزی در حوزه حمل  و نقل و رسیدن به توسعه پایدار نیازمند نگاه بلندمدت است که با عدم قطعیت همراه است، لذا نیازمند به کارگیری رویکردهایی است که توانایی مقابله با عدم قطعیت ها را داشته باشند. عدم وجود یک رویکرد برنامه ریزی کاربردی و کارآمد شامل طیف گسترده ای از مولفه های برنامه ریزی شهری از جمله حمل و نقل، استفاده از زمین، و زیرساخت ها مستلزم آن است که محققان روش های برنامه ریزی یکپارچه را توسعه دهند.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، پراکنش شهری، تبریز، توسعه حمل و نقل محور، کاربری مختلط
 • علی زینالی عظیم*، سولماز بابازاده اسکوئی، رقیه مهمانی، سنبل فرجی، مریم رفیع زاده صفحات 51-69
  پیشینه و هدف

  فرهنگ مفهوم و ارزش زندگی، رویکرد به زندگی و خلق معنا را در بر می گیرد. بنابراین، فرهنگ به «عزت نفس» یک منطقه کمک می کند و یک جامعه را از نظر اجتماعی توسعه می دهد. علاوه بر این، منبعی برای اطمینان و امنیت مردم است. طرح های شهری و مدل های جدید توسعه اقتصادی شهری در 20 سال گذشته که همراه با موج پنجم توسعه اقتصادی ظهور کرده اند. و به طور فزاینده ای، پیشرفت های قابل توجهی در درک ما از توسعه فرهنگی، طراحی های شهری، اقتصاد و چرخه های زندگی، از تلاش های اولیه برای پذیرش فرهنگ و هنر برای دستیابی به بازآفرینی شهری تا فضای عمومی، هنر عمومی، و احیای خیابان ها و توسعه صنایع فرهنگی به دست داده است. در پایان قرن گذشته، بازآفرینی شهری پایدار، که به حفاظت از ارزش های تاریخی- فرهنگی و حفظ بافت اجتماعی اهمیت می داد، به تدریج تبدیل به جریان اصلی شد. ​منطقه 8 تبریز هم به عنوان بافت تاریخی-فرهنگی شهر در روند مدرنیته و نوسازی شهری دچار تحولات زیادی شده و بسیاری از آثار تاریخی-فرهنگی منطقه یا از بین رفته اند یا به حالت رکود و سکون در آمده اند. بنابراین در این مطالعه، بازآفرینی شهری فرهنگ محور با در نظر گرفتن بهبود فضای فیزیکی و میراث فرهنگی در شهر تبریز و با توجه به رابطه مرتبط آن ها به عنوان سنگ بنای توسعه شهری، مورد بررسی قرار خواهیم داد. ​

  مواد و روش ها

  روش تحقیق بصورت توصیفی- اکتشافی، پیمایی بوده و بر مبنای پرسشنامه محقق یافته است و مولفه ها و شاخص های مورد دسته بندی شدند. جامعه آماری تحقیق خبرگان شهر تبریز است و حجم نمونه شامل 40 نفر می باشد که شامل20 نفر از اساتید شهرسازی و برنامه ریزی شهری و 20 نفر هم از مدیران و متخصصان در رابطه با بافت تاریخی شهر تبریز می باشد. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. روش معادلات ساختاری تکنیک تحلیل قدرتمندی است که روابط بین چندین متغیر را توضیح می دهد. معادلات ساختاری قادر به بررسی بیش از یک رابطه به طور هم زمان است که متفاوت از سایر آزمون های چند متغیره است. مدل سنجش و مدل ساختاری دو جزء اصلی معادلات ساختاری هستند. مدل سنجش به بررسی رابطه بین مولفه های سنجیده شده و متغیر مکنون می پردازد، درحالی که مدل ساختاری به سنجش روابط بینابینی در بین متغیرهای مکنون می پردازد برای درک مفهومی بهتر این مدل، متغیرهای مکنون به دو نوع تقسیم می شوند: متغیرهای درون زا و برون زا. معادلات ساختاری به کمک مدل پایه زیر تعریف می شود.

  یافته ها و بحث:

   نتایج نشان دادند که 16 ویژگی را می توان برای ارزیابی سطح رضایت از سه متغیر مکنون در سطح معناداری 001/0 به کار برد. درنتیجه، این ویژگی ها را پارامترهای قابل قبول و رضایت بخشی می دانند که امکان استفاده از آن ها برای ارزیابی بازآفرینی شهری با رویکرد فرهنگ محور ی یا فرهنگ گرا وجود دارد. در ادامه نتایج نشان دادند که فرم حداکثر مقدار تخمین را (85/0=γ) به دست آورد و بعد از آن "عملکرد" (78/0=γ)، "معنا" (69/0=γ) قرار دارند. تناظر بالایی بین متغیرهای مکنون عملکرد و معنا با بارگذاری (715/0=γ) وجود دارد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه، دخالت مستقیم شهروندان در ایجاد رویدادها و فعالیتهای فرهنگی  از جمله عوامل مهم هستند که بر بازآفرینی شهری برمبنای فرهنگ محور تاثیر می گذارند. ویژگی "مشارکت اجتماعی" بارگذاری کمتری از سایر عوامل دارد. منابع فرهنگی بیشتر مربوط به تجارب شخصی و احساسات ساکنان هستند، که به احتمال زیاد با ساکنان طنین انداز می شوند و عمق فرهنگ شهری را منعکس می کنند. به عنوان بخش پیشرو در "احیای قسمت تاریخی شهر"، انتظار می رود بازآفرینی شهری فرهنگ گرا مشکلات واقعی قابلیت فهم نبودن اطلاعات فرهنگی، عدم دسترسی به مکان های فرهنگی، و عدم استفاده از منابع فرهنگی را حل کند و سپس منطقه درونشهر را تحریک می کنند تا از تخریب فرهنگی دور شوند.

  کلیدواژگان: بازآفرینی، بافت تاریخی، تبریز، فرهنگ، مدرنیته
 • رضا علیزاده، خه بات درفشی*، ارشک مسائلی صفحات 70-88
  پیشینه و هدف

  در ایران سابقه آینده نگری به برنامه های عمرانی پنج ساله کشور و سند چشم انداز توسعه (افق1404) برمی گردد؛ یکی از مهم ترین محورهای مطرح شده در این سند، توسعه کشور از طریق گردشگری پایدار است. طبیعت گردی به عنوان گونه ای از گردشگری پایدار، توان بالقوه ای در ایفای نقش در توسعه منطقه ای و ملی دارد؛ لذا هدف پژوهش حاضر، به عنوان مطالعه ای توصیفی تحلیلی و میدانی، تدوین سناریوهای آینده این نوع از گردشگری در استان یزد و ارزیابی وضعیت آن بر اساس این سناریوها است.

  مواد و روش ها

  به منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه طبیعت گردی در استان یزد، ابتدا عوامل تاثیر گذار بر این نوع گردشگری از طریق مطالعات کتابخانه ای (پژوهش های داخلی و خارجی، اسناد فرادست و طرح های پژوهشی) و مطالعات میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) استخراج شده است. از آن جا که شناسایی عوامل تاثیرگذار بر این نوع از گردشگری، بسته به مقیاس پژوهش و محل ارزیابی و اولویت های منطقه مطالعاتی، متفاوت است، لذا همه عوامل استخراج شده بر اساس موضوعیت در منطقه مطالعاتی یزد، میزان شباهت یا یکسانی موضوع و مطالعه موردی پژوهش بررسی شده با پژوهش حاضر و تلفیق عوامل مشابه در قالب یک عامل واحد انتخاب شده اند و در نهایت تعداد 31 عامل تاثیرگذار در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، کالبدی و زیست محیطی انتخاب شد. روایی آن ها با بهره گیری از روش نسبت روایی محتوایی به تایید خبرگان رسید. هم چنین برای سنجش پایایی عامل ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. در مرحله بعد به منظور شناسایی عوامل کلیدی، از روش تحلیل ساختاری و به منظور انجام محاسبات آن از نرم افزار میک مک استفاده شده است. به منظور تشخیص تاثیر عوامل بر یک دیگر، پرسشنامه ای شامل 31 عامل و در شش بعد تهیه گردید و وزن آن ها بر اساس طیف پیشنهادی نرم افزار میک مک، توسط کارشناسان مذکور مشخص شد و از این طریق عوامل کلیدی شناسایی گردید. سپس برای هر یک از عوامل کلیدی، انواع وضعیت های احتمالی آینده پیش بینی شده است و بر اساس آن ماتریس آثار متقاطع تدوین و در اختیار متخصصان قرار گرفته است. نتایج حاصل از آن در نرم افزار سناریوویزارد بکار گرفته شده و سناریوهای توسعه گردشگری طبیعت مبنا در استان یزد تدوین شده است. 

  یافته ها و بحث:

   عامل های کلیدی شناسایی شده بر توسعه طبیعت گردی استان یزد عبارتند از: سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری غیردولتی، قوانین مرتبط با توسعه گردشگری، آموزش، فناوری های اطلاعاتی، کیفیت مسیرهای ارتباطی، مناطق حفاظت شده، گونه های حمل و نقل، برنامه ریزی توسعه گردشگری، امنیت، تبلیغات، ارایه تسهیلات دولتی برای جذب سرمایه گذار خصوصی، گردشگری پذیری، جاذبه های طبیعت گردی، مشارکت محلی، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین سازمان های مرتبط، حمایت مالی سازمان های بین المللی، کیفیت هوای محیط و ایمنی. از بین پنج سناریوی ترسیم شده، سناریوهای اول و دوم وضعیت مطلوب دارند، سناریو سوم وضعیت متوسط و سناریوهای چهارم و پنجم در وضعیت نامطلوب قرار دارند. نتایج حاکی از آن است که اختلاف زیادی بین واقعیت موجود و اهداف سند چشم انداز توسعه کشور وجود دارد.

  نتیجه گیری

  از آن جا که در این پژوهش سعی شده است با دید واقع بینانه نسبت به شرایط کنونی منطقه به ارزیابی روند طبیعت گردی استان یزد پرداخته شود، لذا مقایسه تطبیقی بین سند چشم انداز توسعه کشور و سناریو چهارم و پنجم که در درجه نامطلوب قرار دارند، انجام شده است. بدین منظور وضعیت های احتمالی منتخب برای هر یک از عوامل کلیدی سناریو چهارم و پنجم، با اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اقدام ارایه شده در سند چشم اندازمقایسه تطبیقی شده است. بر اساس نتیجه مقایسه ها، در سطح تعیین اهداف، روند فعلی گردشگری استان یزد، حدودا 68 درصد عوامل سناریو چهارم و پنجم را در برمی گیرد و به تبع آن، در سطح چگونگی دست یابی به اهداف نیز تقریبا به همین میزان هم پوشانی وجود دارد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، سناریو، طبیعت گردی، گردشگری، مناطق کویری
 • مهدی شادکام، فاطمه آقامیر* صفحات 89-104
  پیشینه و هدف

  کشت پاییزه چغندرقند در استفاده بهینه از نزولات آسمانی و افزایش بهره وری مصرف آب حایز اهمیت است و سودمندی اقتصادی بیشتری نسبت به کشت بهاره آن دارد. اما به دلایل مختلف، مانند شرایط اقلیمی، کشت پاییزه آن در بسیاری از مناطق دنیا و ایران دارای محدودیت است. بنابراین شناخت پهنه های جدید مستعد کشت پاییزه چغندرقند جهت تامین پایدار شکر، ضروری است. در حیطه جغرافیایی مناطق خشک کشور، شناسایی پهنه های جدید مستعد کشت پاییزه این محصول ضروری است. از اینرو هدف این پژوهش بررسی امکان کشت پاییزه تاخیری سه رقم چغندرقند در استان بوشهر است و نوآوری آن، در راستای راستی آزمایی اهداف پایداری و مدیریت به زراعی، تعیین تاریخ کاشت و رقم مناسب برای استان بوشهر در زنجیره تامین قند است.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در دو مزرعه شخصی با خصوصیات خاک و آب متفاوت به عنوان نماینده اراضی زراعی استان بوشهر اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل محل مزرعه به صورت مستقل در دو سطح (مزرعه شماره 1 و 2) و هر کدام از مزارع با دو تیمار ارقام در سه سطح (پالما، SBSI 061 و شریف) و تاریخ های مختلف کاشت در دو سطح (20 و 28 آبان) به عنوان تاریخ کاشت اول و دوم بودند که در 3 تکرار اجرا شد. در تاریخ 9 اردیبهشت ماه، یعنی حدود 170 روز پس از تاریخ کاشت اول و 162 روز پس از تاریخ کاشت دوم نمونه برداری و عملیات برداشت در سطح هر دو مزرعه انجام شد. اجزای عملکرد کمی و کیفی چغندرقند پس از نرمال سازی داده ها با تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره و مقایسات زوجی حداقل معنی داری با استفاده از نرم افزار Xlstat2020 مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها و بحث: 

  یافته های پژوهش نشان داد، اثرات متقابل سه گانه رقم، تاریخ کاشت و مزرعه بر تمامی اجزای عملکرد چغندرقند معنی دار است. بیشترین عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید به ترتیب با 111350 و 9127، کیلوگرم در هکتار در (رقم پالما، تاریخ کاشت 20 آبان در مزرعه 1) و (رقم پالما، تاریخ کاشت 20 آبان در مزرعه 2) و کمترین عملکرد ریشه و شکر سفید به ترتیب با 47450 و 3044، کیلوگرم در هکتار در (رقم SBSI 061، تاریخ کاشت 20 آبان در مزرعه 2) و (رقم شریف، تاریخ کاشت 28 آبان در مزرعه 1) بدست آمد. همچنین بیشترین درصد قند، شکر قابل استحصال و ضریب استحصال شکر به ترتیب با (1/19، 9/16 و 5/88 درصد) در (رقم پالما، تاریخ کاشت 28 آبان در مزرعه 2) بدست آمد. کمترین میزان ناخالصی های ریشه شامل میزان سدیم و پتاسیم به ترتیب با (87/0 و 34/4 میلی اکی والان در 100 گرم خمیر ریشه) و کمترین میزان قند ملاس (61/1 درصد) در (رقم پالما، تاریخ کاشت 28 آبان در مزرعه 2) بدست آمد و کمترین میزان نیتروژن مضره (80/0 میلی اکی والان در 100 گرم خمیر ریشه) در (رقم پالما، تاریخ کاشت 20 آبان در مزرعه 2) بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مزرعه شماره 1 که دارای خاک و آب با هدایت الکتریکی بالا ولی بافت خاک مناسب بود دارای عملکرد کمی بیشتر و مزرعه شماره 2 که دارای خاک و آب با هدایت الکتریکی پایین تر ولی بافت خاک نامناسب تر بود، دارای خصوصیات کیفی برتری بود. علیرغم معنی دار شدن اثر تاریخ کاشت در برخی از صفات مورد بررسی، نمی توان به صورت کلی بیان نمود که کدام تاریخ کاشت دارای برتری است و هر دو تاریخ کاشت، قابل توصیه است. میانگین اجزای عملکرد رقم پالما در سطوح کیفیت خاک توجیه پذیر است و در هیچ کدام پدیده نامطلوب ساقه روی و سایر چالش های کشت پاییزه مشاهده نگردید. بنابراین کشت پاییزه تاخیری چغندرقند با دوره رشد کوتاه 162 و 170 روز، امکان ورود به بوم نظام زراعی استان بوشهر را دارا است و از نظر زیست محیطی پتانسیل پایداری دارد.

  کلیدواژگان: بوم نظام، تاریخ کاشت، درصد قند، شکر سفید، عملکرد ریشه، محیط زیست
 • ناصر شفیعی ثابت*، سیده رضیه اکرمی صفحات 105-122
  پیشینه و هدف

  رهیافت توانمندسازی ساختاری زنان روستایی با آرمان مشارکت در طرح های توسعه گردشگری، به مثابه یکی از برجسته ترین رویکردها در زمینه دگرگونی فضایی سکونتگاه های روستایی است که در چهار بعد بر دگرگونی فضایی همچون فرصت های یادگیری، دریافت اطلاعات، دسترسی به منابع و پشتیبانی اثرگذار است. توانمندسازی ساختاری متکی بر آموزش و آگاهی بخشی به زنان روستایی نسبت به منافع و هزینه های توسعه گردشگری، پرورش دانش و مهارت بومی برای بهره مندی از فرصت های گوناگون شغلی، آسان سازی دسترسی به منابع مادی و معنوی و نگاه به شکل دهی نهادها، بر ادراک سازگار زنان برای مشارکت در طرح های توسعه گردشگری و دگرگونی فضایی سکونتگاه های روستایی اثرگذار است. ولی در ایران آموزش نامولد، زنان را در فرایند طرح های توسعه گردشگری، به شکل «انسان های کارپذیر» بدل کرده و مشارکت شان را با چالش روبرو ساخته که بازدارنده توسعه و دگرگونی فضایی است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری توانمندسازی ساختاری بر ادراک سازگار زنان از طرح های توسعه گردشگری و عوامل برانگیزاننده مشارکت زنان روستایی در جهت دگرگونی فضایی سکونتگاه های روستایی می باشد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش کاربردی و کمی، دربرگیرنده 33 روستای فعال در بخش گردشگری با 15196 خانوار است که به گونه تصادفی تعداد 400 نمونه بر مبنای فرمول کوکران محاسبه و در سال 1400 پرسشنامه ها تکمیل شد. روش های آماری مورد استفاده، تحلیل همبستگی و مدل معادلات ساختاری است. مدل یابی در دو گام انجام شد. در گام اول، پایایی شاخص، توسط معیارهای آلفای کرونباخ که بالاتر از 7/0  و پایایی ترکیبی به واسطه مقادیر بالاتر از 6/0  .

  یافته ها و بحث: 

  یافته ها آشکار ساخت ضریب مسیر در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است؛ چون مقدار t  از 96/1 بیشتر است. بر مبنای مقادیر ضرایب مسیر و مقدارt ، ادراک سازگار زنان روستایی از طرح های توسعه گردشگری با توانمندسازی ساختاری آنان با ضریب مسیر 830/0 و مقدار t  برابر با 014/48، گویای رابطه مثبت و معنی دار است و مورد تایید قرار گرفت. مشارکت زنان در طرح های توسعه گردشگری و دگرگونی فضایی نیز، با ضریب مسیر 382/0 و مقدار t  که برابر با  866/6 شده است، رابطه مثبت و معنا دار با ادراک سازگار زنان از طرح های توسعه گردشگری و دگرگونی فضایی دارد. به منظور سنجش فرضیه میانجی، نتایج آزمون سوبل نشان داد بین توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی ادراک سازگار زنان و مشارکت شان در طرح های توسعه گردشگری و دگرگونی فضایی سکونتگاه های روستایی، رابطه میانجی و غیرمستقیم وجود دارد. این پژوهش، با نتایج پژوهش ایراوان و نارا، (Irawan and Nara, 2020)، همراستا است که معتقدند توانمندسازی در تمام ابعاد در مشارکت اثرگذار و منافع حاصل از گردشگری و توزیع عادلانه آنها، منجر به توسعه گردشگری در جامعه شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج میانگین متغیرها نمایان ساخت، توانمندسازی ساختاری بر ادراک سازگار زنان از مشارکت شان در طرح های توسعه گردشگری و دگرگونی فضایی سکونتگاه های روستایی ناحیه مورد مطالعه، اثرگذار بوده است. نقش موثر زنان در این طرح ها، انکارناپذیر و توفیق در آن بدون مشارکت زنان دشوار است. توان افزایی زنان روستایی از این رو اهمیت دارد که می تواند در ایجاد چرخه های پایدار تواناساز آنان از جمله در برابری جنسیتی و افزایش درآمد موثر واقع شود. با این وجود، توجه بیش از پیش به اثرگذاری توانمندسازی با آرمان نیرومندسازی و توان افزایی زنان برای پیوستگی و افزایش مشارکت شان در پیشگیری از چالش های پیش روی، پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ادراک سازگار زنان، توانمندسازی ساختاری، دگرگونی فضایی، طرح های گردشگری، مشارکت
 • معصومه براری*، نوبخت سبحانی صفحات 123-138
  پیشینه و هدف

  در میان مباحث مدیریتی، مدیریت عمران شهری و مدیریت پروژه نقش مهمی در موفقیت روند تهیه و اجرای پروژه های عمرانی شهری دارد. اما مشکلات مربوط به مدیریت پروژه ها و طرح های توسعه شهری، کمبود منابع، امکانات و حجیم بودن بدنه اداری سازمان های دولتی متولی اجرای پروژه های شهری، همه این موارد باعث نوسان و یا نقصان در اقتصاد طرح های شهری و منجر به تاخیر در اتمام به موقع پروژه ها و در نهایت بالا رفتن هزینه ها می گردد. لذا حرکت به سوی مدیریت پروژه با رویکرد پایداری راه گریزناپذیر همه سازمان هایی است که به نوعی با برنامه ریزی یا اجرای پروژه سروکار دارند. در این راستا، هدف تحقیق حاضر ارزیابی مدیریت پروژه های خدمات شهری شهر ساری در فاصله زمانی 99-98 است. در تحقیق حاضر به این پرسش، پاسخ داده خواهد شد که چگونه می توان مدیریت پروژه را با استفاده از یک تکنیک ارزیابی کرد، و وضعیت مدیریت پروژه در اجرای طرح های خدمات شهری چگونه بوده است؟ تا در نهایت با ارایه راهکارهای مناسب مدیریتی و... بتواند نقش بسزایی در تحقق مناسب و مطلوب طرح های توسعه پایدار شهری و متعاقب آن پروژه های شهری این شهر داشته باشد.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناسی، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، میدانی و از ابزار پرسشنامه بر اساس استاندارد مدیریت دانش پروژه و طراحی با طیف لیکرت استفاده شده است. پرسشنامه ها در بخش های مشخصات فردی و عمومی، مشخصات پروژه و ارزیابی و کنترل مدیریت پروژه تنظیم شده است که شامل 9 حوزه مدیریتی است. برای هر حوزه مولفه هایی تعریف شده که سنجش درست و شفافی از سطح دانش حوزه ها را مشخص می کند. پرسشنامه ها توسط کارشناسان و کارفرمایان طراح خدمات شهرداری ساری تکمیل گردیده است. پس از تکمیل پرسشنامه، میزان اهمیت شاخص ها با استفاده از محاسبه میانگین در هر یک از 9 حوزه مشخص شده است. هرچه میانگین هر حوزه بالاتر باشد، نشانگر اهمیت بالاتری نسبت به بقیه حوزه هاست. سپس برای رتبه بندی حوزه ها، انحراف نسبی آن ها محاسبه و تحلیل می شود.

  بحث و یافته ها

  نتایج نشان می دهد که در 18 پروژه اجرایی طرح های خدمات شهری طی سال های 99-98 مدیریت ریسک پروژه با بالاترین میانگین (91/2) در بهترین وضعیت و مدیریت زمان با میانگین (12/2) در بدترین وضعیت خود قرار داشتند. درنتیجه مدیریت زمان با انحراف نسبی 47 به عنوان اولویت اول برای تغییر، شناسایی می شود. همچنین نتایج حاصل از دیمتل فازی نشان داد که مدیریت یکپارچه؛ مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت ارتباطات و مدیریت ریسک به ترتیب با امتیاز (084/0)، (050/0)، (024/0) و (017/0) جز عوامل علی و سایر شاخص ها مانند مدیریت محدوده؛ مدیریت زمان؛ مدیریت هزینه؛ مدیریت کیفیت و مدیریت تدارکات با مقدار امتیاز به ترتیب (021/0-)، (044/0-)، (043/0-)، (008/0-) و (032/0-) جز عوامل معلول محسوب می شوند و تحت تاثیر سیستم و عوامل علی هستند.. در نتیجه مدیریت یکپارچه و مدیریت زمان به ترتیب جز اثرگذارترین و اثرپذیرترین شاخص ها در مدیریت پروژه طرح های خدمات شهری در شهر ساری می باشند.

  نتیجه گیری

  در پژوهش حاضر، با استفاده از تکنیک دانش مدیریت پروژه PMBOK وضعیت پروژه طرح های خدمات شهری شهر ساری در بازه زمانی 1399-1398 در 9 حوزه (یکپارچگی، زمان، هزینه، محدوده، ریسک، کیفیت، منابع انسانی، تدارکات و ارتباطات) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها بیانگر این است که مدیریت ریسک پروژه با بالاترین میانگین، بااهمیت ترین و مدیریت زمان پروژه با کمترین میانگین، کم اهمیت ترین حوزه می باشد. همچنین در هرکدام از حوزه ها که انحراف از وضعیت مطلوب، مقدار کمتری دارند، بهترین وضعیت حاکم است و هر حوزه که اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از انحراف بالاتری برخوردار بود، به عنوان اولویت اول برای تغییر شناسایی می شود؛ بنابراین مدیریت ریسک پروژه در طرح های خدمات شهر ساری با بالاترین میانگین (91/2) در بهترین وضعیت و مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه به ترتیب با میانگین (12/2 و 20/2) در بدترین وضعیت خود قرار داشتند. درنتیجه مدیریت زمان و مدیریت هزینه به ترتیب با انحراف نسبی 47 و 45 به عنوان اولویت اول و دوم برای تغییر، شناسایی می شوند. از سوی دیگر در بحث میزان اثرگذاری و اثرپذیری مدیریت یکپارچگی پروژه با امتیاز (084/0)، جز اثرگذاری بالا و مدیریت زمان پروژه با امتیاز (044/0-)جز اثرپذیری پایین شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، پایداری، زمان، مدیریت پروژه، PMBOK
 • محمدمهدی حسین زاده*، منیژه سرتیپ زاده نمین صفحات 139-153
  پیشینه و هدف

  فرسایش کناره ای رودخانه یکی از فرآیندهای ژیومورفیک است که بواسطه عوامل طبیعی و انسانی ایجاد می شود. این پدیده به عنوان یکی از انواع فرسایش آبی می تواند اثرات ژیومورفیک متعددی در رودخانه ایجاد نماید. افزایش فرسایش رودخانه همچنین باعث بی ثباتی رود و در نتیجه تغییر نوع جریان، تغییرات الگوی رودخانه و تغییر مسیر رودخانه می شود. تاکنون روش های متعددی از ارزیابی سریع ژیومورفیک برای بررسی فرسایش کرانه رود به کار گرفته شده است که یکی از رایج ترین و پرکاربرد در این ارزیابی ها، شاخص ناپایداری کانال (CSI) است. هدف مطالعه ما شناخت قابلیت کاربرد شاخص پایداری کانال برای شناخت کرانه های حساس به فرسایش و ناپایدار در رودخانه قلعه رودخان فومن در گیلان بوده است.

  مواد و روش ها

  رودخانه قلعه رودخان در غرب استان گیلان و در شهرستان فومن واقع شده است. این رودخانه از ارتفاعات شمال شرق آبادی سوته سرچشمه می گیرد و بعد از طی 40 کیلومتر از منطقه قلعه رودخان به دریای خزر می ریزد. مساحت حوضه 76/347 کیلومترمربع است. با هدف مطالعه فرسایش کناره ای و پایداری کناره رودخانه قلعه رودخان بخشی از مسیر رودخانه به طول تقریبی 5 کیلومتر در نزدیکی شهر فومن انتخاب گردید. در این محدوه 8 بازه مطالعاتی بر اساس شرایط رودخانه (تفاوت الگو و مورفومتری) و حساسیت آن به فرسایش کناره ای مشخص شد. سپس نقشه برداری از مقاطع، مورفومتری کانال، دانه سنجی رسوبات کرانه، وضعیت تراکم و چسبندگی رسوبات و بررسی ویژگی های پوشش گیاهی کرانه و دشت سیلابی برای هر بازه انجام گرفت. در هشت بازه با استفاده از شاخص پایداری کانال رود، وضعیت فرسایش کناره ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مدل متغیرهای اندازه رسوبات بستر، حفاظت بستر یا کرانه، درجه فروسایی، درجه محدودیت کانال، فرسایش کرانه رود، درصد حرکات توده ای، پوشش گیاهی درختی در ریپارین، وجود اشکال رسوبی و مرحله تکاملی کانال امتیاز دهی شدند.

  یافته ها و بحث:

   بر اساس یافته های شاخص پایداری کانال (CSI) در کرانه چپ و راست رودخانه قلعه رودخان نشان داد که مقادیر شاخص ها  بین 5/18 تا 5/25 متغیر بوده است. بر اساس این مقادیر بازه های یک، دو، سه و چهار از نظر پایداری کانال در وضعیت بسیار ناپایدار (ناپایداری بسیارزیاد) و بازه های پنج، شش، هفت و هشت در وضعیت ناپایداری متوسط قرار دارند. بر پایه روش امتیاز نسبی جنس رسوبات بستر، حفاظت کرانه  و پوشش گیاهی ریپارین  مهم ترین عوامل موثر بر پایداری کانال بوده اند. بر اساس نمودار پاکس ویسکر پلات وضعیت سه متغیر درجه فروسایی کانال، شواهد موجود مبنی بر فرسایش کرانه، درصد ناپایداری و وجود اشکال رسوبی در بازه های مختلف متفاوت بوده و در نتیجه این عوامل باعث تفاوت حساسیت کرانه رودخانه قلعه رودخان فومن نسبت به ناپایداری شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که سه متغیر جنس رسوبات بستر، حفاظت کرانه  و پوشش گیاهی ریپارین که در تمامی بازه ها یکسان بوده و از عوامل مهم تاثیرگذار در ثبات و پایداری کانال رودخانه به حساب می آیند. بر اساس یافته های فوق درصد حرکات توده ای کرانه، وجود اشکال رسوبی درون کانال، فروسایی بستر و مدل تکاملی رود از عوامل متغیر در هر بازه به شمار می روند که باعث تفاوت و تغییر وضعیت شدت فرسایش کناره ای و کانال رودخانه می شوند.

  کلیدواژگان: پایداری کانال، رودخانه، فرسایش کنارهای، فومن، قلعه رودخان
 • محمود اکبری* صفحات 154-170
  پیشینه و هدف

  آتش سوزی از دیرباز یک تهدید مهم برای ایمنی شهری، محیط فیزیکی و کیفیت زندگی شهری بوده است. یکی از مهمترین چالش هایی که همواره شهرها را تهدید می نماید خطر ایجاد و گسترش حریق در محیط های شهری است. در حال حاضر کلانشهرهای ایران با معضلات گوناگونی مواجه هستند و یکی از معضلاتی که کلانشهرهای کشور با آن درگیر هستند، مساله بحران حریق و آتش سوزی و از سوی دیگر ضعف زیرساخت های خدماتی موجود در آنها است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آماری بحران حریق در کاربری های  کلانشهر کرج به عنوان چهارمین شهر بزرگ ایران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر ماهیت کمی دارد و با استفاده از تکنیک های مرک و کوداس به تحلیل آماری بحران حریق در کاربری های شهری در کلانشهر کرج پرداخته شده است. محدوده پژوهش را مناطق 12 گانه کلانشهر کرج تشکیل داده است و تعداد 10 شاخص مرتبط با بحران حریق در کاربری های شهری در 12 منطقه کلانشهر کرج مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز که از آمارنامه شهر کرج در سال 1398 گرفته شده است، توسط تکنیک مرک وزن دهی شده و در تکنیک کوداس به کار گرفته شدند. شاخص های مورد مطالعه در این پژوهش کمی تعداد حریق صورت گرفته در کاربری مسکونی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری آموزشی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری بهداشتی و درمانی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری خدماتی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری تجاری، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری صنعتی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری انبار، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری فضای سبز شهری، تعداد حریق صورت گرفته در وسایط نقلیه و تعداد حریق صورت گرفته در کاربری معابر و گذرگاه ها بوده است.

  یافته ها و بحث:

   یافته های پژوهش نشان می دهد که منطقه 11 کلانشهر کرج با امتیاز (3/859) بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده  و این منطقه در وضعیت سبز قرار گرفته است؛ تعداد حریق های به وجود آمده در کاربری های شهری این منطقه محدود بوده است. در تکنیک کوداس منطقه 6 کرج با امتیاز (-3/566)، منطقه 10 با امتیاز (-2/605)، منطقه 2 با امتیاز  (-2/469)، منطقه 7 با امتیاز (-0/488) و منطقه 4 با امتیاز (-0/274) کمترین امتیازات را به خود اختصاص دادند. بیشترین بحران حریق در کاربری های شهری کلانشهر کرج متعلق به منطقه 6 بوده است. تعداد حریق های به وجود آمده در کاربری های شهری مناطق 6، 10، 2، 7 و 4 زیاد بوده است و این مناطق در حالت قرمز قرار دارند. میانگین نزدیک ترین همسایگی امتیاز بحران حریق در کاربری های شهری در مناطق کلانشهر کرج به صورت پراکنده بوده است.

  نتیجه گیری

  بیشترین حریق های مربوط به کاربری مسکونی و آموزشی در منطقه 6، بیشترین حریق های بهداشتی و درمانی در منطقه 4 و بیشترین حریق های خدماتی در منطقه 5 شکل گرفته است، لازم است متولیان شهر توجه ویژه ای به این مناطق داشته باشند. بیشترین حریق های مربوط به کاربری های تجاری شهر کرج در منطقه 3، بیشترین حریق های صنعتی در منطقه 10، بیشترین حریق های کاربری فضای سبز شهری در منطقه 2 و بیشترین حریق های به وجود آمده در معابر و گذرگاه ها در منطقه 5 رخ داده است و ضروری است مدیران شهری توجه ویژه ای به این مناطق داشته باشند. بیشترین آتش سوزی های شکل گرفته در شهر کرج و به ویژه در مناطق ذکر شده در کاربری های مسکونی رخ داده است. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند؛ ولی دلیل اصلی وقوع این مخاطره به خاطر عدم رعایت اصولی ساخت و ساز و استانداردهای سازه است که اگر به طور صحیح رعایت شود، شهروندان در دام حریق و حوادث بعد از آن نخواهند افتاد.

  کلیدواژگان: تحلیل آماری، حریق، کاربری زمین، کرج، کوداس، مرک
 • زهرا ثروتی، غلامرضا لطیفی*، علی سلطانی، هانیه صنایعیان صفحات 171-188
  پیشینه و هدف

  پژوهش حاضر، ضمن بررسی الگوی توزیع فضایی جزایر گرمایی تهران در بستر ویژگی های اجتماعی (رفتاری) این شهر، به برنامه ریزی و توسعه شهری بر اساس تاثیر الگوهای رفتاری جهت افزایش آسایش اقلیمی نیز می پردازد. در این پژوهش، با بررسی محله های مناطق ده و یازده و دوازده تهران (محله های منتخب حاصل از همپوشانی نقشه های GIS کیفیت شهری با تصاویر ماهواره ای گرمایش شهری)، شامل محله های مرتضوی و سلیمانی در منطقه ده، محله های جمهوری و عباسی در منطقه یازده و محله های هرندی و تختی در منطقه دوازده هستند، به یافتن رابطه تحلیلی پیوستگی و همبستگی میان الگوی توزیع جزایر گرمایی و الگوهای رفتاری شهروندان در محله های مذکور با تحلیل استنباطی پرداخته شده است. 

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر جهت ارایه راهکارهای برنامه ریزی شهری بر اساس الگوهای رفتاری متناسب با آسایش اقلیمی در شهر تهران، به الگوهای غالب رفتاری ساکنین و مراجعه کنندگان در بافت های شهری پرداخته است و با بسط این تحلیل ها در رابطه پیوستگی و همبستگی میان الگوی توزیع جزایر گرمایی و الگوهای رفتاری شهروندان در محله های مذکور به تحلیل استنباطی (SPSS) واریانس انوا و ضریب همبستگی اسپیرمن، راهکارهای شهرسازانه ای به صورت مدل منسجم شهری حاصل از این تحلیل ها ارایه می دهد. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است و برای گردآوری داده ها، هر دو شیوه اسنادی و میدانی به کاررفته است. در روش اسنادی بیشتر از کتب علمی و نشریه های علمی- پژوهشی، استفاده شده است. نقشه های GIS اولیه تراکم جمعیت، قیمت مسکن و کیفیت زندگی برگرفته از سامانه ملی داده های کاربردی با تصاویر ماهواره ای که از ماهواره های لندست 8 و مادیس تهیه شده در تاریخ های شهریورماه و بهمن ماه 1394 توسط خود نگارنده، مورد همپوشانی قرار گرفته تا مناطقی از تهران که عامل به وجود آمدن جزایر گرمایی در آنها، ناشی از کمبود کیفیت شهری در تهران است، مشخص شود. چراکه ازجمله روش های نوین محاسبه جزیره حرارتی شهری و نقش کاربری های مختلف، استفاده از علم سنجش ازدور و تصاویر ماهواره ای است. در ادامه جهت دستیابی به الگوهای غالب رفتاری ساکنین و مراجعه کنندگان در بافت های شهری محله های مذکور، ازجمله (زمان حضور، دلایل حضور، تناوب حضور و میزان تراکم جمعیت) با روش میدانی و توزیع پرسشنامه به ارزیابی ذهنی و ادراکی افراد در محیط و تحلیل توصیفی آن پرداخته می شود. حین انجام مطالعات میدانی، تحلیل کیفی بر اساس مشاهدات رفتاری و معنایی نیز صورت گرفته است. جهت یافتن رابطه تحلیلی پیوستگی و همبستگی میان الگوی توزیع جزایر گرمایی و الگوهای رفتاری شهروندان تحلیل استنباطی انجام شده است.

   یافته ها و بحث: 

  حضور پذیری در محله های متفاوت، نمودهای متفاوتی دارد. با ایجاد دعوت کنندگی در سایر فضاهای فعالیتی با تقویت فعالیت های با سرریز فعالیتی، تعریف فضاهای مکث و حرکت در فضای خیابان های اصلی در حاشیه و داخل بافت محله، کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه به محله با تعریف ورودی برای خیابان های اصلی و غیره، آسایش اقلیمی محله بیشتر خواهد شد. همچنین، توجه به ساعات کم ترافیک هر محله و مدیریت عوامل جزایر گرمایی مانند عبور و مرور جهت انبارداری و حمل کالا و... در این ساعات است. در نهایت با بسط تحلیل هایی که در این پژوهش انجام گرفته است، در نظام شهری راهکارهای شهرسازانه ای جهت رفع معضل جزایر گرمایی با الگوهای رفتاری انجام خواهد پذیرفت.

  نتیجه گیری

  محله های مورد مطالعه، به دلیل وجود کاربری های مختلط و تداخلات ترافیکی، نابسامانی مدیریت و غیره، آسایش اقلیمی خود را ازدست داده و تبدیل به جزایر گرمایی شدند. فعالیت های موجود در این محله ها، به لحاظ معنایی در سطح شهر شناخته شده اند ولی فاقد قواعد اجرایی مناسب، می باشند. بنابراین این قسمت ها پتانسیل لازم برای تبیین و ارایه الگوهای رفتاری جهت کاهش اثرات جزایر گرمایی را دارند. جهت تبیین و ارایه اصولی کاهش اثرات جزایر گرمایی و افزایش میزان رضایت عمومی، کنترل حضور پذیری در محله ها، و توجه به ساعات کم ترافیک هر محله و مدیریت آن، از مهم ترین عوامل کاهش جزایر گرمایی با الگوهای رفتاری هستند.

  کلیدواژگان: آب و هوا، جزایر گرمایی، شهرسازی، رفتار، کیفیت زندگی
 • اسما خسروی زو، مریم قاسمی* صفحات 189-205
  پیشینه و هدف

  با شیوع کووید 19 تقاضای گردشگری به حداقل رسید و به تبع آن کسب وکارهای گردشگری با آسیب های متعددی ازجمله کاهش اقامت گردشگر، کاهش فروش تولیدات روستایی، افزایش بیکاری شاغلین بخش گردشگری، کاهش درآمد و افزایش فشار اقتصادی، عدم بازدهی سرمایه در بخش گردشگری و... مواجه شدند. این مساله در روستاهای مقصد گردشگری به دلیل وابستگی بخش زیادی از درآمد ساکنان به گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از این رو مطالعه حاضر آسیب پذیری کسب وکارهای گردشگری روستایی درمواجهه با کووید 19 را مورد بررسی قرارداده است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی است. گردآوری اطلاعات میدانی در بهار 1400 قبل از شروع موج هفتم کووید 19 انجام شد. منطقه مورد مطالعه شهرستان کلات نادری در استان خراسان رضوی است. در این مطالعه 8 روستا به کمک کارشناسان میراث فرهنگی و بخشداری ها به عنوان مقصد گردشگری شناسایی و مورد مطالعه قرارگرفت. واحد تحلیل 201 نفر از صاحبان کسب وکارهای گردشگری بودند که قبل از کووید 19 از محل گردشگری دارای درآمد مستقیم و غیرمستقیم بوده اند. وضعیت کسب وکارهای گردشگری در دو مقطع زمانی قبل و بعد از شیوع کووید به کمک روش شبه پنل با 6 متغیر در مقیاس نسبی بررسی شد. همچنین آسیب های وارده به بخش گردشگری به کمک 18 شاخص در مقیاس ترتیبی کمی شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون تی استیودنت جفت نمونه و تک نمونه ای و دو نمونه مستقل و تحلیل عاملی اکتشافی و نیز تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد. پایایی پرسشنامه ها به کمک آلفای کرونباخ بررسی و ضریب آن برای 18 شاخص 81/0 به دست آمد.

  یافته ها و بحث: 

  میانگین آسیب پذیری کسب وکارهای گردشگری در طیف لیکرت با 03/4 در حد زیاد ارزیابی شده است. آسیب پذیری کسب وکارهای بالغ با 1/4 بیشتر از کسب وکارهای نوپا با 9/3 و درحال رشد با 8/3 است. بالابودن سن و پایین بودن تحصیلات صاحبان کسب وکارهای بالغ می تواند در تبیین آسیب پذیری بالای کسب وکارهای بالغ کمک نماید. تحلیل عاملی اکتشافی مهمترین آسیب های کسب وکارهای گردشگری را ذیل 5 عامل با 63 درصد واریانس قرارداد. کاهش محسوس تقاضای گردشگری با 29.91 درصد واریانس اصلی ترین آسیب وارده به کسب وکارهای گردشگری است. سپس به ترتیب به مخاطره افتادن امنیت شغلی و سرمایه گذاری های انجام شده، توقف فعالیت های بخش گردشگری، عدم حمایت دولت از کسب وکارهای گردشگری و تعطیلی کسب وکارهای گردشگری قرار دارد. نیز بین سال شروع کسب وکار و میزان آسیب پذیری رابطه معنادار معکوس با شدت ضعیف وجود دارد.

  نتیجه گیری

  شیوع کووید 19 نشان داد کسب وکارهای گردشگری در مواجهه با بحران های بیرونی به شدت سیب آسیب پذیر بوده و صاحبان این کسب وکارها در مواجهه با آن دچار شوک اقتصادی شدند. در چنین شرایطی این کسب وکارها به حال خود رها شده و برنامه ای برای بقا و کاهش آسیب پذیری آنها وجود نداشت. حدود 40 درصد کسب و کارهای مورد بررسی، که تا قبل کووید 19 دارای درآمد از بخش گردشگری بوده اند، بعد از شیوع، درآمد خود را از بخش گردشگری به کل از دست داده اند و سازمان های متولی گردشگری روستایی نتوانستند نقش موثری در بقاء و افزایش تاب آوری کسب وکارهای گردشگری داشته باشند. لذا ایفای نقش فعالانه نهادهای متولی در اتخاذ تدابیری موثر جهت افزایش تاب آوری کسب و کارهای گردشگری خصوصا در روستاهای مقصد گردشگری در مواجهه با تکانه های بیرونی ضروری است.

  کلیدواژگان: آسیبپذیری، کووید 19، کسب و کارهای کوچک، گردشگری، مقاصد روستایی
|
 • Sedigheh Lotfi *, Layla Mohammedi Kazem Abadi, Mohammad Soleymani Pages 1-17
  Background and purpose

  Today, the increasing level of urban population and migration has caused new challenges in the structure and performance of cities in environmental, socio-cultural, and economic issues. Urban sustainability is a concept that emerged as a new paradigm in the world following the sustainable development plan, and it is an approach that leads to social justice. It is necessary to provide a suitable basis for evaluating and measuring environmental, economic, and socio-cultural sustainability in urban planning and development. Arak metropolis is one of the most polluted cities in the country. The purpose of the present study is to measure the sustainability of Arak city zones from the citizens' point of view to show the quality of different city zones.

  Materials and Methods

  The city of Arak, the capital of Markazi Province, has 5 municipal zones and a population of 520,994 in 2016. Regarding geomorphology and geology, Arak is located in a valley surrounded by mountains on three sides and the Miqan desert. With the establishment of several industrial plants, such as machine building and metal industries, in the 1940s, the city became polluted environmentally. The required data and information were collected by secondary and field study using a questionnaire; in order to achieve the objectives of the research, 4 main indicators and 13 sub-indices related to sustainability in Arak were defined from reliable sources in this field and adjusted in the form of a 5-option questionnaire in the form of a Likert scale from very high to very low. The statistical population of the research consists of all the citizens of Arak city who are over 20 years old and have a history of living in Arak city for over 5 years (due to the understanding of the dimensions of the research), which is 384 as sample size. Stratified sampling based on urban neighborhoods were exerted to distribute the questionnaires. In order to measure the validity of the research questionnaire, the opinions of 10 experts commented on the primary version. Also, in order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test was exerted, and the reliability coefficient was obtained above 0.70 percent, which confirmed the reliability. Finally, the collected information was analyzed using GIS and SPSS26. To measure indicators for variable, a one-sample t-test and variance test (ANOVA) was used, and Friedman's test was applied to rank indicators and the urban zones. Finally, GIS was applied to display the analysis results in maps regarding the different socio-economic and environmental dimensions.

  Findings and discussion

  The research results showed that the average economic sustainability is more than 3, and the upper and lower limits are positive. So, the status of economic sustainability in the 5 zones of Arak is evaluated from medium to high. Also, the average of the variables of environmental and physical-infrastructural sustainability and socio-cultural sustainability is less than 3, and their lower and upper limits are also negative; Therefore, according to the significance level is less than 0.05, it can be concluded that the average obtained is lower than the value of the test (3) and the status of variables of ecological-environmental sustainability, physical-infrastructural sustainability and socio-cultural sustainability in the  5 zones of Arak are evaluated as less than average and inappropriate. The finding from the Friedman test revealed that the highest average rating (3.14) is assigned to economic and the lowest average rating (2.05) to physical-infrastructural sustainability.

  Conclusion

  The theoretical and research background review showed that sustainability is valued concerning economic, social and environmental indicators. Paying attention to sustainability issues as one of the most important factors and drivers for promoting urban development has been the focus of urban planning researchers and city planners in recent years. Environment-friendly policies could strengthen sustainability. The present research showed that the sustainability of the different urban zones of Ark is evident regarding the different dimensions. So, it can be concluded that the following recommendations could improve the situation as strengthening local and indigenous industries compatible with the environment, increasing green space, concerning the limits of factories can reduce pollutants, and closing polluting industries or at least modifying and improving them.

  Keywords: Arak, Economic sustainability, Urban Sustainability, Industry, Environment
 • MARAL Zamani Rad, Navid Saidi Rezvani *, Iraj Ghasemi Pages 18-34
  Background and purpose

  During the recent decades, the world has witnessed major economic, social, technical and environmental changes that have deeply affected the patterns of urbanization, human activities and lifestyle. Knowledge- based City is of the newly introduced concepts in the field of urban studies, which has been proposed with regard to the ever-increasing problems of cities, and the need to manage and develop this system based on knowledge and data. The components and indicators of knowledge-based city effect on one hand different urban areas, and on the other hand other urban areas affect this concept. In this regard, the purpose of this study was to explore and investigate the role of locating knowledge-based land-uses on attracting and retaining knowledge workers and managers of Bandar Abbas, and as a result the sustainability of the city.

  Materials and Methods

  this research, in terms of nature, is an objective research, in terms of epistemology, is a pragmatism research, and in terms of research method, it is considered qualitative research, and also has cognitive and applied aspects. The strategy used in this research is the grounded theory method. To collect the data of this research, the semi-structured interview method was used. The interviewee was free to answer the questions, and describe and explain the categories as far as he/she wanted to. To conduct interviews, the statistical population of the research included managers and knowledge specialists in 55 growth and technology centers in Bandar Abbas, which is a total of 68 people; moreover, the interview of the statistical population continued until the theoretical saturation, and as a result the sample population included 15 individuals of the relevant knowledge-based managers. The data collected from the interviews were analyzed by MAXQDA software. From the total of 501 frequency of the primary open code, 56symbols were created, and from this number of symbols, 18 concepts were created and the effective indicators in the realization of knowledge-based view in Bandar Abbas were obtained in 5aspects. Also, in order to check the distribution of knowledge-based land-uses in Bandar Abbas, distribution maps of knowledge-based land-uses and urban areas have been prepared by ArcGIS software.

  Findings and discussion

  indicators effective in realizing the knowledge city in Bandar Abbas have been obtained in 5aspects being proper urban infrastructure, desirable urban-structure, knowledge sharing, information and communication technology networks, and knowledge-based management; furthermore,  according to the maps prepared in ArcGIS software, it was found that in general, Bandar Abbas municipality district 1, out of the 4 districts, is in the best condition in terms of this type of land-use. In addition, higher educational use is considered as one of the main and important centers for attracting knowledge workers. In the eastern and western parts of  Bandar Abbas city, meaning district 1 and 3 of the municipality, other urban districts are far from this type of land-use. In other words, the distribution of this land-use is undesirable and it needs to be reviewed so that an optimal distribution is achieved.

  Conclusion

  In order to realize and strengthen knowledge-based aspect in Bandar Abbas, land-use shall provide the necessary benefits in the urban planning department, to attract and maintain the population and knowledge workers; , Therefore, urban development plans should be prepared according to the needs of knowledge-workers.  Considering that the conventional frameworks for preparing urban development plans are not appropriate in most cities, the Knowledge-based government should take actions in line with the desired urban-structure and appropriate infrastructures. This would be achieved with land-use planning and the prediction and distribution of knowledge-based land-uses in a multi-core manner at the city.

  Keywords: Bandar Abbas, Sustainability, Knowledge city, Landuse, Grounded theory
 • Hossein Alibaf, Karim Hosseinzadeh Dalir *, Bakhtiar Ezatpanah Pages 35-50
  Background and purpose

  Today, the significant increase in the use of private cars affects public transportation and is one of the most prominent issues in many cities. This issue can lead to harmful environmental consequences such as traffic congestion, global warming, climate change, environmental pollution and socio-economic problems. Therefore, the consequences of these problems can be avoided by implementing the principles of transportation-oriented development in Tabriz city. In fact, by using the transportation-oriented development approach, it is possible to turn Tabriz into a development center through planning and organizing important public transportation centers. The purpose of this research is to analyze the factors affecting the future planning of transportation-oriented development of Tabriz city.   

  Materials and Methods

  This research was carried out in terms of applied purpose and in terms of descriptive-analytical and survey methodology using a researcher-made questionnaire. The structural equation model was used to test the hypotheses. The statistical community includes experts in the field of strategic planning and foresight of transportation development in Tabriz city. The sampling method in this research is random purposeful sampling. Usually, the number of experts is chosen between 10-50 people, and in this research, 20 experts and specialists were questioned. Convergent validity test was used for the validity of the questions and Cronbach's alpha coefficient was used to check the reliability of the questions. The statistical analysis of the data was done by structural equation method in SmartPLS and SPSS software. The indicators examined in this research include: density, urban development, economic development, real estate value, environment, health of the city and citizens, choice and type of travel, greenhouse effects.

  Findings and Discussion

  According to the results, the lack of a practical and efficient planning approach that includes a wide range of urban planning components including transportation, land use, and infrastructure requires researchers to develop integrated planning methods. One of these approaches, which can adequately deal with the planning of scattered urban areas, is transportation-oriented development planning. The sensitivity analysis showed that changing the weight of indicators in optimistic, pessimistic and average views has no significant effect on the levels of transportation-oriented development. As a result, the determined transportation development levels showed a high degree of reliability at the neighborhood scale in Tabriz city. According to the purpose of the research, 3 scenarios were done, according to the results of the research, the first scenario is sustainable and green transportation. It is an optimistic scenario in which most of the goals of sustainable transportation have been realized. The second scenario (continuation of the status quo and dependence on private cars): In this scenario, the continuation of the status quo in the transportation network and car ownership and the tendency to use private cars among citizens has increased. The third scenario (chaos): It is a scenario in which there is a long distance to reach the goals of sustainable transportation. 

  Conclusion

  Transportation within the city of Tabriz is facing problems such as weak public transportation, increase in car ownership, crowded roads, inappropriate use of land, lack of side facilities, etc. The failure to solve these problems along with the uncertainties that may occur in the future can cause a crisis and will definitely take us away from the goals of sustainable development. Planning in the field of transportation and achieving sustainable development requires a long-term view that is associated with uncertainty; therefore, it requires the use of approaches that have the ability to deal with uncertainties. The lack of a functional and efficient planning approach including a wide range of urban planning components including transportation, land use, and infrastructure requires researchers to develop integrated planning methods.

  Keywords: Future study, urban sprawl, Tabriz, Transportation oriented development, Mixed land use
 • Ali Zeynali Azim *, Solmaz Babazadeh Oskouei, Roghayeh Mehmani, Sonbol Faraji, Maryam Rafizadeh Pages 51-69
  Background and purpose

  Culture includes concept and value of life, approach to life and also the creation of meaning. So, culture contributes to the general elevation of "self-esteem" in a region, and socially develops a community. Besides, it is considered as a source of people's confidence and security. Urban plans and new models of urban economic development have been emerged along with the fifth wave of economic development in the last 20 years. So far significant advances have been obtained in our understanding of cultural development, urban designs, economics, and life cycles, from early efforts to embrace culture and the arts to achieve urban regeneration to public space, public art, and street revitalization and development of cultural industries. At the end of the last century, sustainable urban regeneration, which  cared much about the protection of historical-cultural values and the preservation of social context, gradually became the mainstream. District 8 of Tabriz, as the historical-cultural context of the city, has undergone many changes in the process of modernity and urban renewal, and many of the historical-cultural objects of the region have been either destroyed or deserted. Therefore, in this study, by considering the improvement of physical space and cultural heritage in Tabriz city and considering their related relationship as the cornerstone of urban development, we will examine culture-oriented urban regeneration.

  Materials and Methods

  The research method is descriptive-exploratory, survey based and has been done based on a questionnaire. Besides, the components and indicators of the case were categorized. The statistical population of the research is Tabriz city experts. The sample size includes 40 people, which includes 20 urban planning professors and 20 managers and experts related to the historical context of Tabriz city. In this research, the structural equation method was used for data analysis. The structural equation modeling is a powerful analysis technique that explains the relationships between multiple variables. Structural equations are able to examine more than one relationship simultaneously, which is different from other multivariate tests. Measurement model and structural model are two main components of structural equations. The measurement model examines the relationship between the measured components and the latent variable, while the structural model measures the interrelationships among the latent variables. For a better conceptual understanding of this model, the latent variables are divided into two types: endogenous and exogenous variables. The structural equations are defined with the help of the following basic model.

  Findings and discussion

  The results showed that 16 features might be used for the evaluation of  the level of satisfaction of three underlying variables at a significance level of 0.001. As a result, these characteristics are known as acceptable and satisfactory parameters that can be used for evaluating urban regeneration with a culture-oriented or culture-oriented approach. Further, the results showed that the form obtained the maximum estimation value (γ=0.85), followed by "Function" (γ=0.78), "Meaning" (γ=0.69). There is a high correlation between performance and meaning variables with loading (γ=0.715). The results showed that the reconstruction of the.

  Conclusion

  As a result, direct involvement of citizens in creating cultural events and activities are among the important factors that affect urban regeneration based on culture.The attribute "social participation" has a lower loading than other factors.Cultural resources are more related to residents' personal experiences and feelings, which are more likely to resonate with residents and reflect the depth of urban culture.As a leading part of the "revitalization of the historic part of the city", cultural-oriented urban regeneration is expected to solve the real problems of incomprehensibility of cultural information, lack of access to cultural places, and lack of use of cultural resources. then the innercity area is stimulated so that cultural destruction is avoided.

  Keywords: regeneration, Historical context, Tabriz, Culture, Modernization
 • Reza Alizadeh, Khabat Derafshi *, Arashk Masaeli Pages 70-88
  Background and purpose

  In Iran, the history of foresight goes back to the five-year development plans of the country and the development vision document (the Horizon 1404); one of the essential axes raised in this document is the country's development through sustainable tourism. As a type of sustainable tourism, nature-based tourism has the potential to play a role in regional and national development. Therefore, the current research, as a descriptive-analytical and field study, is to compile the future scenarios of this type of tourism in Yazd province and evaluate its situation based on these scenarios.

  Materials and Methods

  In order to identify the factors affecting the development of nature-based tourism in Yazd Province, the factors affecting this type of tourism have been extracted through library studies (domestic and international ones, available documents, and research projects) and field studies (observation, interview, and questionnaire). Since the identification of factors influencing this type of tourism is different depending on the scale of the research and the place of evaluation, and the priorities of the study area, therefore, all the extracted factors are based on the subjectivity in the study area of Yazd, the degree of similarity or the sameness of the subject and the case study of the research. Based on the present research and combining similar factors, they were selected as a single factor. Finally, 31 influential factors were selected in six economic, social, cultural, managerial, physical, and environmental dimensions. Their validity was confirmed by experts using the method of content validity ratio. Cronbach's alpha test was also used to measure the reliability of the factors. In the next step, in order to identify the key factors, the structural analysis method was applied, and in order to perform its calculations, Micmac software was exerted. In order to determine the effect of factors on each other, a questionnaire including 31 factors and six dimensions was prepared. Their weight was determined by the mentioned experts based on the proposed spectrum of Micmac software, and in this way, key factors were identified. Then, for each key factor, all kinds of possible future situations have been predicted, and based on that matrix of cross effects has been compiled and provided to the experts. The results were used in the scenario wizard software, and the scenarios for developing nature-based tourism in Yazd province were compiled. 

  Findings and discussion

  The key factors identified in the development of nature-based tourism in Yazd Province are government investment, non-government investment, laws related to tourism development, education, information technologies, quality of communication routes, protected areas, modes of transportation, tourism development planning, security, advertising, presentation Government facilities to attract private investors, tourism, nature tourism attractions, local participation, creating coordination and integration between related organizations, financial support of international organizations, environmental air quality and safety. Among the five drawn scenarios, the first and second are favorable, the third is average, and the fourth and fifth are unfavorable. The results indicate a big difference between the existing reality and the purposes of the country's development perspective document in the study area.

  Conclusion

  Since in this research, an attempt has been made to evaluate the nature-based tourism trend of Yazd Province with a realistic view of the current situation of the region; therefore, a comparative comparison has been made between the country's development perspective document and the fourth and fifth scenarios, which are at an unfavorable level. For this purpose, the possible situations selected for each key factor of the fourth and fifth scenarios have been compared with the purposes, strategies, policies, and action plans presented in the perspective document. Based on the results of the comparisons, at the level of setting purposes, the current trend of tourism in Yazd Province includes about 68% of the factors of the fourth and fifth scenarios. As a result, there is almost the same amount of overlap at the level of how to achieve the purposes.

  Keywords: Sustainable development, Scenario, Nature tour, Tourism, Desert areas
 • Mehdi Shadkam, Fateme Aghamir * Pages 89-104
  Background and purpose

  Autumn cultivation of sugar beet is important in terms of the optimal use of rainfall and increasing the efficiency of water consumption; besides, it is economically more useful than the spring cultivation. But due to various reasons, including climatic conditions, its autumn cultivation is faced with limitations  in Iran and many regions of the world. Therefore, to know new areas proper for autumn sugar beet cultivation would be necessary for the sustainable supply of sugar. In the arid regions of the country, it is necessary to identify new areas proper for autumn cultivation of this crop. Therefore, the aim of this research is to investigate the possibility of delayed autumn sowing of three types of sugar beet cultivars in Bushehr province and its innovation, to verify the sustainability goals and agronomic management, and to determine the sowing date and suitable cultivar for Bushehr province in the sugar supply chain.

  Materials and Methods

  This experiment was carried out in two private farms with different soil and water characteristics as representatives of the agricultural lands of Bushehr province. The experimental treatments include the location of the field independently on two levels (Farm No. 1 and 2) and each farm with two cultivar treatments on three levels (Palma, SBSI 061 and Sharif) and different sowing dates on two levels (November 11 and 19) as the first and second sowing dates, which were performed in 3 replications. On April 29, that is about 170 days after the first sowing date, and 162 days after the second sowing date, sampling and harvesting operations were carried out in both fields. Quantitative and qualitative yield components of sugar beet, after data normalization, were evaluated with multivariate statistical analysis and least significant pairwise comparisons using Xlstat2020 software.

  Findings and discussion

  The findings of the research showed that the triple interaction effects of cultivar, sowing date and the field on all components of sugar beet yield are significant. The highest root yield and white sugar yield with 111350 and 9127, kg/ha, respectively, was obtained in (Palma cultivar, sowing date  of November 11, in farm 1) and (Palma cultivar, sowing date of November11, in farm 2), and the lowest root yield and white sugar yield in the order was obtained with 47450 and 3044 kg/ha in (SBSI 061 cultivar, sowing date 11 November in field 2) and (Sharif cultivar, sowing date of  November19, in field 1). Furthermore, the highest sugar content, white sugar content and extraction coefficient of sugar were obtained respectively with (19.1, 16.9 and 88.5%) in (Palma cultivar, sowing date of November19 in field 2). The lowest amount of root impurities, including sodium and potassium, respectively 0.87 and 4.34 milliequivalents per 100 grams of root pulp, and the lowest amount of molasses sugar (1.61%) in (Palma cultivar, sowing date of November 19, in farm 2) was obtained, and the lowest amount of harmful nitrogen (0.80 milliequivalents per 100 grams of root pulp) was obtained in (Palma cultivar, sowing date of November 11, in field 2).

  Conclusion

  The results showed that farm No. 1, which had a type of soil and water with a suitable texture and high electrical conductivity, had a Quantitative performance, and Farm No. 2, which had a type of soil and water with lower electrical conductivity and less texture suitability, had superior quality characteristics. Despite the significance of the effect of sowing date on some investigated traits, it is not possible to state in general which sowing date is superior; thus, both sowing dates are recommended. The average yield components of the palma cultivar are justified at the soil quality levels, and the adverse phenomenon of bolting and other challenges of autumn cultivation were observed in none of them. Therefore, delayed autumn cultivation of sugar beet with a short growing period of 162 and 170 days has the possibility of being entered into the agricultural ecosystem of Bushehr province and has the potentiallity of environmental sustainability.

  Keywords: Ecosystem, Sowing date, Sugar content, White sugar, Root yield, Environment
 • Naser Shafieisabet *, Sayedeh Razieh Akrami Pages 105-122
  Background and purpose

  The approach of structural empowerment of rural women with the aim of participating in tourism development projects is one of the most prominent approaches in the field of spatial developments of rural settlements, which is in four factors such as learning opportunities, receiving information, access to resources and Support is effective on spatial evolutions. Structural empowerment based on education and raising awareness to rural women about the benefits and costs of tourism development, cultivating local knowledge and skills to benefit from various job opportunities, facilitating access to material and spiritual resources and looking at the formation of organizations, is effective on Woman’s compatible perception for participation in tourism development projects and spatial evolutions of rural settlements. However, in Iran, unproductive education has turned women into "Objective human" in the process of tourism development projects and has challenged their participation, which hinders development and spatial evolutions. Therefore, the purpose of the current research is to investigate the effect of structural empowerment on woman’s compatible perception of tourism development projects and motivating factors for rural women's participation in the spatial evolutions of rural settlements. 

  Materials and methods

  The statistical population of this practical and quantitative research includes 33 villages active in the tourism sector with 15,196 households, which was randomly calculated by the number of 400 samples based on Cochran's formula, and the questionnaires were completed in 2021. The statistical methods used are correlation analysis and structural equation model (PLS). Modeling was done in two steps. In the first step, the reliability of the index has been confirmed by Cronbach's alpha criteria, which is higher than 0.7, and composite reliability has been confirmed by values higher than CR<0.6. The structural empowerment of rural women with a coefficient of 0.824 has a strong and significant relationship with woman’s compatible perception of tourism development projects and spatial evolutions of rural settlements; the woman’s compatible perception also has a high correlation with the coefficient of 0.852 with the dimensions of participation in the spatial evolutions of rural settlements. In the second step, all obvious variables related to hidden variables were tested separately. The values of the fit indices confirmed the measurement patterns in the conceptual model.

  Findings and discussion

  The findings showed that the path coefficient is significant at the 95% confidence level; because the value of t is greater than 1.96. Based on the of path coefficients values and t value, rural woman’s compatible perception of tourism development projects with their structural empowerment with the path coefficient of 0.830 and the t value equal to 48.014 indicates a positive and significant relationship and is confirmed. Women’s participation in tourism development projects and spatial evolutions also has a positive and significant relationship with woman’s compatible perception of tourism development projects and spatial evolutions, with a path coefficient of 0.382 and a t value of 6.866. In order to measure the mediation hypothesis, the results of the Sobel test showed that there is a mediating and indirect relationship between structural empowerment with the mediating role of woman’s compatible perception and their participation in tourism development projects and spatial evolutions of rural settlements. This research is in line with the results of Irawan and Nara's research (Irawan and Nara, 2020). They believe that empowerment in all dimensions in effective participation and benefits from tourism and their fair distribution has led to the development of tourism in society. 

  Conclusion

  The average results of variables show that structural empowerment has been effective on woman’s compatible perception of their participation in tourism development projects and spatial evolutions of rural settlements in the studied area. The effective role of women in these projects is undeniable and it is difficult to succeed without the participation of women. Therefore, the empowerment of rural women is important, because it can be effective in creating sustainable cycles of empowering them, including gender equality and increasing income. Nevertheless, it is suggested to pay more attention to the effectiveness of structural empowerment and compatible perception with the purpose of Strengthening for the continuation and increase of women’s participation and also in order to prevent the upcoming challenges of empowerment.

  Keywords: Woman’s compatible perception, Structural empowerment, Spatial evolutions, Tourism projects, participation
 • Maasume Berari *, Nobakht Sabhani Pages 123-138
  Background and purpose

  Among management issues, urban development, and project management play an essential role in the success of the preparation and implementation of urban development projects. However, the problems related to the management of urban development projects and plans, the lack of resources, facilities, and the bulk of the administrative body of government organizations for implementing urban projects have caused fluctuations or deficiencies in the economy of urban plans. In this regard, the current research aims to evaluate the management of urban service projects in Sari from 2018 to 2019. In the present research, this question will be answered, how can project management be evaluated using a technique, and what has been the status of project management in implementing urban service plans? Finally, by providing suitable management solutions, it can play a significant role in realizing sustainable urban development plans for this city.

  Materials and methods  :

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of methodology. Library and field methods and questionnaire tools have been used to collect information based on the standard of project knowledge management and design with a Likert scale. Questionnaires are arranged in the sections of individual and general characteristics, project characteristics, and project management evaluation and control, which includes nine management areas. For each field, components are defined that determine the correct measurement of the level of knowledge. Experts and employers of Sari municipal services have completed questionnaires. After completing the questionnaire, the importance of the indicators has been determined by calculating the average in each nine areas. If each area's average is higher, it indicates a higher importance than the other areas. Then, their relative deviation is calculated and analyzed to rank the fields.

  Findings and discussion

  The results show that in 18 implementation projects of urban service plans during 2018-1999, project risk management, with the highest average (2.91), was in the best condition, and time management was in the worst condition, with an average (2.12). As a result, time management, with a relative deviation of 47, is identified as the priority for change. Also, the results obtained from Fazi Dimetal showed that integrated management, human resources management, communication management, and risk management with scores of (0.084), (0.050), (0.024), and (0.017) are among the causal factors, and other indicators such as range management, time management cost management, quality management and procurement management with the value of (-0.021), (-0.044), (-0.043), (-0.008), and (-0.032) are considered among the handicap factors. As a result, integrated management and time management are among the most effective indicators in project management of urban service projects in Sari city.

  Conclusions

  In the current research, using the PMBOK project management knowledge technique, the status of Sari urban service plans project from 2018 to 2019 in 9 areas (integrity, time, cost, scope, risk, quality, human resources, procurement, and communication) was evaluated. The results show that in 18 implementation projects of urban service plans during 2018-1999, project risk management, with the highest average (2.91), was in the best condition, and time management was in the worst condition, with an average (2.12). As a result, time management, with a relative deviation of 47, is identified as the priority for change. On the other hand, in terms of effectiveness and effectiveness, project integrity management, with a score of (0.084), was identified as high effectiveness, and project time management, with a score of (-0.044), was identified as low effectiveness.

  Keywords: Assessing, Sustainability, time, Project Management, PMBOK
 • MohammadMahdi Hosseinzadeh *, Manijheh Sartipzadeh Namin Pages 139-153
  Background and purpose

  Bank erosion is one of the geomorphic processes caused by natural and human factors. This phenomenon, as one of the types of water erosion, can create several geomorphic effects in the river. The increase in river erosion also causes the instability of the river and as a result changes the type of flow, changes the pattern of the river and changes the course of the river. So far, several methods of rapid geomorphic assessment have been used to investigate river bank erosion, and one of the most common and widely used in these assessments is the Channel Instability Index (CSI). The aim of our study was to know the applicability of the channel stability index to identify erosion-sensitive and unstable banks in the Qaleh Rudkhan Fooman river in Gilan.

  Material and methodology

  Qaleh Rudkhan river is located in the west of Gilan province in Fooman city. This river originates from the northeast heights of Sote village and flows into the Caspian Sea after traveling 40 kilometers from the Qaleh Rudkhan area. The area of the basin is 347.76 Km2. With the aim of studying the bank erosion and stability of the river bank of Qaleh Rudkhan, a part of the river path with a length of approximately 5 km was selected in near the city of Fooman. In this area, 8 reaches were determined based on river conditions (pattern and morphometric differences) and its sensitivity to bank erosion. Then, mapping of cross_sections, Channel morphometry, grain measurement of the bank sediments, state of compaction and stickiness of sediments, and examination of the vegetation characteristics of the bank and flood plain were carried out for each reaches. In eight reaches, using the channel stability index, the streambank erosion situation was investigated. In this model , the primary bed material ,bed/bank protection, degree of incision, degree of constriction, streambank erosion, streambank instability (percentage of mass movements), established riparian woody- vegetative cover, occurrence of bank accretion and stage of channel evolution model are scored.

  Findings and discussion

  Based on the findings of the channel stability index (CSI) on the left and right banks of Qaleh Rudkhan river, it showed that the index values ranged from 18.5 to 25.5. Based on these values, reaches one, two, three and four are in a very unstable state (high instability) in terms of channel stability, and reaches five, six, seven and eight are in a medium instability state. Based on the relative score method of bed sediments, bank protection and riparian vegetation are the most important factors affecting channel stability. Based on Pox-Whisker Plot diagram, the status of three variables of degree of incision, the available evidence of bank erosion, percentage of mass movements and occurrence of bank accretion are different in different reaches and as a result of these factors, the sensitivity of the river bank of Qaleh Rudkhan to instability is different.

  Conclusion

  The results of this research show that the three variables of the primary bed material, bank protection and established riparian woody- vegetative cover are the same in all reaches and are considered important factors affecting the stability and river channel stability. Based on the above findings streambank instability, occurrence of bank accretion, degree of incision and stage of channel evolution model are variable factors in each reaches, which cause differences and changes in the intensity of river bank erosion and river channel.

  Keywords: Channel stability index, river, streambank erosion, Fooman city, Qaleh Rudkhan
 • Mahmood Akbari * Pages 154-170
  Background and purpose

  Fire has long been an essential threat to urban safety, the physical environment, and the quality of urban life. One of the most important challenges threatening cities is the risk of creating and spreading fire in urban environments. Currently, Iran's metropolises are facing various problems, and one of the problems that the country's metropolises are dealing with is the fire crisis and, on the other hand, the weakness of their existing service infrastructures. The present study was conducted with the aim of statistical analysis of the fire crisis in the land-uses of Karaj metropolis the fourth largest city in Iran.

  Materials and methods

  The current research has a small nature, and using Merec and CODAS techniques, the statistical analysis of the fire crisis in urban uses in Karaj metropolis has been done. The scope of the research comprises 12 districts of Karaj metropolis, and 10 indicators related to the fire crisis in urban uses in 12 districts of Karaj metropolis have been investigated. The required data, taken from the statistics of Karaj in 2018, were weighted by the Merec technique and used in CODAS technique. The indicators studied in this quantitative research are the number of fires in residential use, the number of fires in educational use, the number of fires in healthcare use, the number of fires in service use, the number of fires in commercial use, The number of fires occurred in industrial use, the number of fires occurred in warehouse use, the number of fires occurred in the use of urban green spaces, the number of fires occurred in vehicles, and the number of fires occurred in the use of roads and crossings.

  Findings and discussion

  The research findings show that District 11 of Karaj metropolis has the highest score (3.859), and this District is green. The number of fires that occurred in the urban uses of this area was limited. In CODAS technique, Karaj District 6 with a score (-3.566), District 10 with a score (-2.605), District 2 with a score (-2.469), District 7 with a score (-0.488), and District 4 got the lowest points with a score of (-0.274). The most fire crisis in the urban uses of Karaj metropolis belongs to District 6. The number of fires that occurred in the urban uses of Districts 6, 10, 2, 7, and 4 has been high, and these areas are red. The average of the closest neighborhood of the fire crisis score in urban uses in the areas of Karaj metropolis was scattered.

  Conclusion

  Most fires related to residential and educational use occurred in District 6, most health and medical fires in District 4, and most service fires in District 5. City managers must pay special attention to these Districts. The most fires related to the commercial uses of Karaj city occurred in District 3, the most industrial fires in District 10, and the most urban green space use fires in District 2. The most fires on the roads and crossings in District 5, and it is necessary for city managers to pay special attention to these areas. Most fires occurred for residential use in Karaj, especially in the mentioned areas. Several factors play a role in this field. However, the main reason for this danger is due to the non-observance of construction principles and structure standards, which, if correctly observed, citizens will not fall into the trap of fire and subsequent accidents.

  Keywords: Statistical analysis, Fire, Land, use, Karaj, CODAS, Merec
 • Zahra Servati, Gholamreza Latifi *, Ali Soltani, Haniye Sanayeeyan Pages 171-188
  Background and purpose

  The present research, while investigating the spatial distribution pattern of Tehran's thermal islands in the context of social (behavioral) characteristics of this city, also deals with urban planning and development based on the effect of behavioral patterns to increase climate comfort. In this research, by examining the neighborhoods of ten, eleven and twelve districts of Tehran (selected neighborhoods resulting from overlapping urban quality GIS maps with satellite images of urban heating), including Mortazavi and Soleimani neighborhoods in ten district, Jumhori and Abbasi neighborhoods in eleven district and Harandi and Takhti neighborhoods are in Dozadhe region, finding the analytical relationship of continuity and correlation between the pattern of distribution of heat islands and the behavior patterns of citizens in the mentioned neighborhoods has been done with inferential analysis.

  Materials and Methods

  In order to provide urban planning solutions based on behavioral patterns appropriate to climatic comfort in the city of Tehran, the present research has addressed the dominant behavioral patterns of residents and visitors in urban contexts, and by expanding these analyzes on the connection and correlation between the distribution pattern of heat islands and the behavioral patterns of citizens in the neighborhoods According to the inferential analysis (SPSS) of ANOVA variance and Spearman's correlation coefficient, it provides urban planning solutions in the form of a coherent urban model resulting from these analyses. The present research method is descriptive-analytical and both documentary and field methods are used to collect data. In the documentary method, more scientific books and scientific-research publications have been used. The present research method is descriptive-analytical and both documentary and field methods are used to collect data. In the documentary method, more scientific books and scientific-research publications have been used. Basic GIS maps of population density, housing prices and quality of life taken from the National System of Applied Data are overlaid with satellite images from Landsat 8 and Madis satellites prepared in September and February 2014 by the author, up to the areas of Tehran that are responsible for the existence The arrival of heat islands in them is caused by the lack of urban quality in Tehran. Why so among the new methods of calculating the urban heat island and the role of different uses is the use of remote sensing and satellite images. In order to obtain the predominant behavioral patterns of residents and visitors in the urban contexts of the mentioned neighborhoods, including (time of presence, reasons for presence, frequency of presence and population density) with the field method and distribution of questionnaires to the subjective and perceptual evaluation of people in the environment and Its descriptive analysis is discussed. While conducting field studies, qualitative analysis was also done based on behavioral and semantic observations. In order to find the analytical relationship of continuity and correlation between the distribution pattern of heat islands and the behavioral patterns of citizens, an inferential analysis has been performed.

  Findings and Discussion

  Presence in different neighborhoods has different manifestations. By creating invitingness in other activity spaces by strengthening activities with activity overflow, defining pause and movement spaces in the space of the main streets on the edge and within the context of the neighborhood, controlling the entry and exit of vehicles to the neighborhood by defining the entrance for the main streets, etc. during these hours. Finally, by expanding the analyzes that have been done in this research, urban planning solutions will be implemented in the urban system to solve the problem of heat islands with behavioral patterns.

  Conclusion

  The neighborhoods under study lost their climatic comfort and became heat islands due to the presence of mixed uses and traffic interference, management disorder, etc. The activities in these neighborhoods are known at the city level in terms of meaning, but they lack proper implementation rules. Therefore, these parts have the necessary potential to explain and provide behavioral patterns to reduce the effects of heat islands. In order to explain and present the principles of reducing the effects of heat islands and increasing the level of public satisfaction, controlling attendance in neighborhoods, and paying attention to the low traffic hours of each neighborhood and its management are among the most important factors in reducing heat islands with behavioral patterns.

  Keywords: Climate, Heat islands, urbanization, Behavior, Quality of life
 • Asma Khosravizo, Maryam Ghasemi * Pages 189-205
  Background and purpose

  With the spread of Covid-19, the demand for tourism decreased to a minimum. As a result, tourism businesses suffered from much damage, including a reduction in tourist stay, a decrease in the sale of rural products, an increase in unemployment of tourism sector workers, a decrease in income and an increase in economic pressure that faced a lack of capital efficiency in the tourism sector. This issue is of particular importance in tourism destination villages due to the dependence of a large part of the residents' income on tourism; Therefore, the current study has examined the vulnerability of rural tourism businesses in the face of Covid-19.

  Materials and Methods

  The descriptive-analytical research method is of applied type. Field data collection was done in the spring of 2021 before the start of the seventh wave of Covid-19. The study area is Kalat-e Naderi county in Razavi Khorasan province. In this study, eight villages were identified and studied as tourist destinations with the help of cultural heritage experts and district administrations. The unit of analysis was 201 tourism business owners who had direct and indirect income from tourism before Covid-19. The situation of tourism businesses in two periods before and after the Covid-19 outbreak was investigated with the help of the Pseudo-panel method with six variables on a relative scale. Also, the damage caused to the tourism sector was quantified with the help of 18 indicators on an ordinal scale. Data analysis was done with the help of paired sample and single sample t-test, two independent samples, exploratory factor analysis, and one-way analysis of variance. The reliability of the questionnaires was checked with the help of Cronbach's alpha, and its coefficient was 0.81 for 18 indicators.

  Findings and discussion

  The average vulnerability of tourism businesses on the Likert scale has been evaluated as high, with 4.03. The vulnerability of mature businesses is 4.1 more than that of start-up businesses, with 3.9 and growing businesses at 3.8. The high age and low level of education of mature business owners can help explain the high vulnerability of mature businesses. Exploratory factor analysis divided the most significant damages of tourism businesses under five factors with 63% variance. A significant decrease in tourism demand with a 29.91% variance is the main damage to tourism businesses. Then they are: jeopardizing job security and investments, stopping the activities of the tourism sector, lack government support for tourism businesses and closure tourism businesses, respectively.

  Conclusion

  The outbreak of Covid-19 showed that tourism businesses are extremely vulnerable in the face of external crises, and the owners of these businesses suffered an economic shock. In such a situation, these businesses were left alone, with no plan for survival or reducing their vulnerability. About 40 percent of the surveyed businesses, which had income from the tourism sector before Covid-19, lost their income from the tourism sector altogether after the outbreak, and the organizations in charge of rural tourism could not play an effective role in the survival and increasing the resilience of tourism businesses. Therefore, it is necessary to play the active role of trustee institutions in adopting effective measures to increase the resilience of tourism businesses, especially in the villages of tourism destinations, in the face of external impulses.

  Keywords: vulnerability, Covid, 19, Small business, Tourism, Rural destinations